__MAIN_TEXT__

Page 1

The Magazine of Ravn Air Group and Rural Alaska

MAY 2018

Salmon Summer: Bristol Bay Prepares for Another Year of Plenty Dillingham and King Salmon: Celebrating Rural Alaska Kings of The Nushagak BBNC’s Investment In Bristol Bay Lodges Wonder of Floating Wood-Tikchik

www.FlyRavn.com

Ravn Magazine May 2018_.indd 1

4/19/18 5:10 PM


Ravn Magazine May 2018_.indd 2

4/19/18 5:10 PM


Welcome Welcome to Alaskan Spirit Magazine! >OL[OLY[OPZPZ`V\YÄYZ[[YPW^P[O us or you are a regular guest on V\YÅPNO[Z^LHWWYLJPH[L`V\Y I\ZPULZZHUK^HU[[VTHRL `V\Y[PTL^P[O\ZLUQV`HISL JVTMVY[HISLHUKZHML ;OPZTHNHaPULPZV\Y^H`VM[LSSPUN `V\TVYLHIV\[^OV^LHYL ^OLYL`V\HYLOLHKLKOV^[V THRL[OLTVZ[VM`V\Y[PTL^P[O \ZHUK^O`^LHYLZVWHZZPVUH[L HIV\[[OLJVTT\UP[PLZ^L JVUULJ[L]LY`KH` ;OPZPZHIV\[V\YWLVWSL·[OVZL ^OVSP]L^VYRWSH`HUKJLSLIYH[L

PU[OVZL\UPX\LWSHJLZ;OL ÄZOLYTLUHUKI\PSKLYZ[LHJOLYZ HUKJVVRZO\U[LYZHUKHY[PZ[Z

;OLZLHYL[OLZ[VYPLZWSHJLZHUK WLVWSL[OH[THRLY\YHS(SHZRH[OL NSVYPV\ZWSHJL[OH[P[PZ

;OPZPZHIV\[V\YJVTT\UP[PLZ MYVT[OL[PU`[V[OLTL[YVWVSP[HU [OL5VY[O:SVWL[V[OL:V\[OLHZ[ [V[OL>LZ[LYU(YJ[PJ;OLWSHJLZ [OH[^LSV]LHUKJLSLIYH[LHUKJHSS OVTL

>LZLL[OPZHZHJVU]LYZH[PVUHUK WSHJLMVY`V\[VZOHYL`V\YV^U Z[VYPLZHUKL_WLYPLUJLZ^P[O\Z ;LSS\ZOV^^LHYLKVPUNHUK^OH[ `V\»KSPRL[VZLLPU`V\YTHNHaPUL

;OPZPZHIV\[[OLHK]LU[\YLZVM SP]PUNPUY\YHS(SHZRH·[OLILH\[` HUKJOHSSLUNLVWWVY[\UP[`HUK KHUNLY^PSKWSHJLZHUK^PSK [OPUNZ ;OPZPZHIV\[^OH[^LKVMVYM\U· ÄZOO\U[OPRLIVH[JYLH[LHUK I\PSK

;OHURZMVY[YH]LSPUN^P[O\Z[VKH` HUKL]LY`KH` On The Cover: Friends cast for trout and sockeye salmon into the sunlit summer waters of Lake Aleknagik, near Dillingham, one of countless places where millions of sockeye return in the Wood-Tikchik lake system each summer to spawn. Photo by Clark Fair

Contents 08

The Mother Hen 1LUUPL3V\)LUKLYOHZI\PS[HJHYLLY HUKHMHTPS`V\[VMTLU[VYPUN9H]U ÅPNO[H[[LUKHU[Z[V[YLH[V\YWHZZLUNLYZSPRLMHTPS`

10

A Salmon Centric Life +PSSPUNOHT»Z:\ZPL1LURPUZ)YP[VPZH 4VTHJVTTLYJPHSÄZOLYTHUHUK[OL JYLH[VYVMNYLH[TLHSZMYVT[OLYPJOLZ VM)YPZ[VS)H`:OLHSZVZOHYLZOLY WLYZWLJ[P]LVUSPMLJLU[LYLKHYV\UK [OLZVJRL`LHUKRPUNZVMOLYOVTL

14

No Fear >YP[LY*SHYR-HPYLTIYHJLZ[OL JOHSSLUNLZHUKILHYZ[OH[THRLH ÅVH[[YPWVU[OL;PRJOPR9P]LY[OYV\NO >VVK;PRJOPR7HYRHZVULVM[OL NYLH[LZ[[YPWZVɈ[OLNYPKPU(SHZRH BBNC Steps Into Fishing 16 Tourism )YPZ[VS)H`5H[P]L*VYWVYH[PVUPZ [HRPUN[OLSLHKHZV^ULYHUKVWLYH[VY VMZVTLVM[OLNYLH[LZ[ÄZOPUNSVKNLZ PU)YPZ[VS)H`HUK(SHZRHJYLH[PUNJH-

YLLYZHUKVWWVY[\UP[`MVYZOHYLOVSKLYZJSVZL[VOVTLHUK[OLZHSTVU

22

Kings of the Nushagak ;OL5\ZOHNHRPZHJRUV^SLKNLKHZ [OLNYLH[LZ[RPUNZHSTVUZWVY[ÄZOLY` THRPUNP[WLYOHWZ[OLNYLH[LZ[ÄZOPUN OVSLVULHY[O3VJHSL_WLY[Z[LSS\ZVM RPUNKH`ZPU[OLPYLUKSLZZZ\TTLY

28 Dillingham (SVVRH[[OLSHYNLZ[JP[`PU)YPZ[VS)H` HUKP[Z\UPX\LWLVWSLOPZ[VY`HUK L]LU[Z

32

Around Ravn Country >OH[»ZOHWWLUPUN[OYV\NOV\[(SHZRHHUK 9H]U*V\U[Y`[OPZTVU[O>OLYL[VNV ^OH[[VKVHUKLH[^OH[[VJLSLIYH[L

35

Ravn Passenger Guide ;PWZVUTHRPUN[OLTVZ[VM`V\Y[PTL Å`PUN^P[O9H]U

48

The Caretaker 0M`V\Å`PU[V5\SH[VVU[OL@\RVU`V\»SS SPRLS`TLL[1VL;\YULY^OV^LHYZTHU` OH[ZPUJHYPUNMVY9H]UWHZZLUNLYZHUK OPZJVTT\UP[`

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 1

ALASKAN SPIRIT

1

4/19/18 5:10 PM


2

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 2

May/June 2018

4/19/18 5:10 PM


Alaskan Spirit is published by Fireweed Strategies LLC. Advertising and Editorial: 3LL3LZJOWLY -PYL^LLK:[YH[LNPLZ33* 7V[[LY*YLZ[*PYJSL (UJOVYHNL(2 3LL3LZJOWLY'-PYL^LLK:[YH[LNPLZJVT  Ravn Air Group Corporate Headquarters: 9H]U(SHZRH 6SK0U[LYUH[PVUHS(PYWVY[9VHK (UJOVYHNL(2 7OVUL! -H_!  Statewide Reservations: /V\YZ!+HPS`!HT[V!WT 7OVUL!  PUZ[H[L -H_!  Group Travel Desk -S`YH]UJVTNYV\W[YH]LS 4VUKH`-YPKH`HTWT 7OVUL! -H_! ,THPS!NYV\W[YH]LS'Ã…`YH]UJVT FlyAway Rewards Program -S`YH]UJVTYL^HYKZ 7OVUL!  PU(UJOVYHNL *VUZ\TLY(ɈHPYZ! -S`YH]UJVTHZRYH]U ,THPS!JVUZ\TLY'Ã…`YH]UJVT Ravn Alaska Air Cargo 6SK0U[LYUH[PVUHS(PYWVY[9VHK (UJOVYHNL -VYTVYLVUSPULH[-S`9H]UJVTJHYNV 7OVUL! (UJOVYHNL *LU[YHS6ɉJL Corporate Sales 7OVUL! -H_!  ,THPS!JVYWVYH[LZHSLZ'Ã…`YH]UJVT

Ravn Alaska

Our Ravn vision >P[OHJVTIPULKOPZ[VY`HSTVZ[ HZVSKHZV\YNYLH[Z[H[L9H]U(PY .YV\WPZOVUVYLK[VIL(SHZRH»Z SHYNLZ[YLNPVUHSHPYSPUL6ɈLYPUN KHPS`Ã…PNO[ZVY^LLRS` WHZZLUNLYHUKJOHY[LY[YPWZ^L WYV\KS`ZLY]LJP[PLZ]PSSHNLZ HUKJVTT\UP[PLZHJYVZZ[OL3HZ[ -YVU[PLY >P[OTVYL[OHU[LHTTLTILYZOHPSPUNMYVTLHJOVM[OLJVTT\UP[PLZ^LZLY]L9H]UPZ(SHZRH»ZOVTL[V^UHPYSPUL·WYV]PKPUN ZHMLYLSPHISLHUKMYPLUKS`ZLY]PJL MYVT(SHZRHUZ[OYV\NOV\[(SHZRH*VUULJ[PUNWLVWSLJ\S[\YLZ JHYNVHUKTHPS^LZ[YP]L[VIYPUN [OL]LY`ILZ[PULZZLU[PHSZLY]PJLZ HUKHJJLZZ[VHUKMYVTV\YZ[H[L»Z THQVYO\IZHZ^LSSHZP[ZTVZ[^PSK HUKYLTV[LSVJH[PVUZ ;YH]LSPUN[V[OLMHY[OLZ[JVYULYZVM V\YJV\U[Y`»ZSHYNLZ[Z[H[L·MYVT =HSKLaHUK2VKPHRPU[OL ZV\[O[V)YPZ[VS)H`HUK [OL(SL\[PHU0ZSHUKZ[V 5VTLVU[OL)LYPUN:LH [V)HYYV^HUK[OL5VY[O :SVWL[V-HPYIHURZHUK[OL

PU[LYPVY·^L»]LNV[`V\Y [OZ[H[L KLZ[PUH[PVUJV]LYLK *VTTP[[LK[VL_JLW[PVUHSZLY]PJL ^LHYLLX\HSS`JVTTP[[LK[VZ\WWVY[PUN[OLJVTT\UP[PLZ^LZLY]L (ZHJVTWHU`WHY[VMV\YZOHYLK MVJ\ZPZ[VNP]LIHJR[OYV\NO[OL ZWVUZVYZOPWVMO\UKYLKZVMSVJHS JOHYP[PLZHUKUV[MVYWYVÄ[VYNHUPaH[PVUZHJYVZZV\YNYLH[Z[H[L[OH[ JVU[YPI\[L[V[OLIL[[LYTLU[VMV\Y (SHZRHUWLVWSLHUKMHTPSPLZ >OL[OLY^L»YL[YHUZWVY[PUNH[LHT VMH[OSL[LZ[V[OLPYOVTLÄLSKH KVJ[VY[VHOVZWP[HSHNYV\WVM HK]LU[\YLYZ[V+LUHSPVYHMHTPS` IHJR[V[OLPY]PSSHNLHZ`V\YMLSSV^ (SHZRHUZHUKULPNOIVYZ`V\JHU JV\U[VU\ZMVYL_JLW[PVUHSZPUJLYLZLY]PJL6\YWSLKNLPZ[VKLSP]LY[OLZHTL^HYT[OHUKJVTMVY[ PU[OLHPYHZ`V\»SSÄUKMYVTSVJHS (SHZRHUZHU`^OLYL`V\SHUK

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 3

ALASKAN SPIRIT

3

4/19/18 5:10 PM


Celebrating Valentine’s Day with

New service to Dillingham and King Salmon /V^KPK`V\JLSLIYH[L=HSLU[PUL»Z+H`&>LJLSLIYH[LKI`HKKPUNUL^ÅPNO[ZKHPS`[V[OLOLHY[VM)YPZ[VS )H`·[OLJVTT\UP[PLZVM+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVU *LSLIYP[PLZQVPULK\ZMVY[OLÄYZ[ÅPNO[HUK^LOHKH M\SSKH`VMMLZ[P]P[PLZMVY[OLYLZPKLU[ZVMV\YUL^LZ[ 9H]UJVTT\UP[PLZHZ`V\JHUZLLVU[OLZLWHNLZ ¸;OL9H]U[LHTPZL_JP[LK[VL_WHUKV\YUL[^VYR[V ZLY]L[OLZL[^VNYLH[JVTT\UP[PLZ¹ZHPK9H]U»Z7YLZPKLU[HUK*,6+H]L7ÅPLNLY¸>L»]LOLHYK[OLJHSS MYVTYLZPKLU[ZVM+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVUMVY TVYLJOVPJLHUKTVYL JVTWL[P[PVUPUHPYZLY]PJLHUK9H]UPZSVVRPUN MVY^HYK[VHUZ^LYPUN [OH[JHSS^P[OTVYLÅPNO[ VW[PVUZSV^LYMHYLZHUK TVYLYLSPHISLZLY]PJL¹ ¸>L»YL^VYRPUNOHYK[V IL(SHZRH»ZÄYZ[JOVPJL PUSVJHSHPYZLY]PJLHUK L]LY`VULPZPU]P[LK[V SVNVU[VÅ`YH]UJVT[V JOLJRV\[V\YJVU]LUPLU[ÅPNO[ZJOLK\SLZ JVTWHYLV\YMHYLZHUKZPNU\WMVYV\Y-S`(^H` 9L^HYKZMYLX\LU[Å`LYWYVNYHT^OPJOUV[VUS`HSSV^ZJ\Z[VTLYZ[VI\PSKWVPU[ZMVYMYLLÅPNO[ZP[HSZV NP]LZTLTILYZHK]HUJLUV[PJLVUM\[\YLMHYLZHSLZ¹ ZHPK7ÅPLNLY ¸>LJV\SKU»[[OPURVMHIL[[LY^H`[VTHYR[OL L_WHUZPVUVMV\YUL[^VYR[OHUZLUKPUNHTLZZHNL [OH[º9H]U3V]LZ+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVU»HUK SH\UJOPUNPUH\N\YHSÅPNO[ZVU=HSLU[PUL»Z+H`¹ZHPK 9H]U»Z*OPLM-PUHUJPHS6ɉJLY:[L]L1HJRZVU1HJRZVUMVYTLYS`ZLY]LKHZ*,6VM,YH(SHZRHUV^H WHY[VM9H]U^OLYLOLÄYZ[JVUZPKLYLKL_WHUKPUN

4

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 4

ZLY]PJL[V[OLZL[^VJVTT\UP[PLZ¸/H]PUNSVUN JVUZPKLYLKÅPNO[Z[V+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVU P[»ZNYLH[[VILHISL[VTV]LMVY^HYK^P[OWSHUZ[V Z\WWVY[[OLZLNYLH[JVTT\UP[PLZHUKZH`º[OHUR `V\»[V[OLJ\Z[VTLYZ^LSVVRMVY^HYK[VZLY]PUN¹ 1HJRZVUZHPK 9H]UJ\YYLU[S`ZLY]LZ[OLWHZZLUNLYJOHY[LYHUK JHYNVULLKZVMTVYL[OHUJVTT\UP[PLZ[OYV\NOV\[(SHZRH,_WHUZPVU[V+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVU^PSSM\Y[OLYLUOHUJL9H]U»ZLɈVY[Z[VVɈLYJ\Z[VTLYZ\UWHYHSSLSLKZLY]PJL HUKÅPNO[JVUULJ[PVUZ HJYVZZ[OLZ[H[L 9H]U^PSSVWLYH[L[^V YV\UK[YPWÅPNO[ZMYVT (UJOVYHNL[V+PSSPUNOHTHUK2PUN:HSTVU VU^LLRKH`ZHUKVUL YV\UK[YPWVULHJO:H[\YKH`HUK:\UKH` (SSÅPNO[Z^PSSILVWLYH[LKHIVHYK9H]U»Z OPNOS`YLSPHISLÅLL[VM )VTIHYKPLY+HZO KL/H]PSSHUK+/* HPYJYHM[JVUÄN\YLKMVY WHZZLUNLYZ;OPZÅPNO[JVUÄN\YH[PVU^HZJOVZLU ILJH\ZLP[HSSV^ZHKKP[PVUHSJHWHJP[`MVYMYLPNO[HUK THPSHZ^LSSHZ[^VIHNZWLYWHZZLUNLY6UIVHYK WHZZLUNLYZ^PSSILWYV]PKLK9H]U»ZZPNUH[\YLIL]LYHNLHUKZUHJRZLY]PJL^OPJOPUJS\KLZMYLZOIHRLK JVVRPLZHZLSLJ[PVUVMUVUHSJVOVSPJIL]LYHNLZ ILLYMYVT[OL(SHZRHU)YL^PUN*VTWHU`^PULHUK .V7PJUPJZUHJRZ9H]U»Z+HZOÅPNO[ZHYLVWLYH[LK I`OPNOS`L_WLYPLUJLKWPSV[ZHUKVULÅPNO[H[[LUKHU[ 7HZZLUNLYZVUHSS9H]U(SHZRHÅPNO[ZHYLLSPNPISL[V LHYUHUKYLKLLT-S`(^H`9L^HYKZHZWHY[VM9H]U»Z MYLX\LU[Å`LYWYVNYHT

May/June 2018

4/19/18 5:10 PM


May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 5

ALASKAN SPIRIT

5

4/19/18 5:11 PM


This is...

The new Ravn >P[O[OLUL^`LHYJVTLUL^NVHSZUL^YV\[LZHUKH YLUL^LKJVTTP[TLU[[VZLY]PUNV\YMLSSV^(SHZRHUZ -VY[OLIL[[LYWHY[VMHJLU[\Y`H]PH[PVUOHZWSH`LK HULZZLU[PHSYVSLPU(SHZRHJVUULJ[PUNWLVWSLJHYNV HUKTHPS[VV\YTHU`JVTT\UP[PLZKLZWP[LZVTL VM[OLTVZ[JOHSSLUNPUN^LH[OLYHUK[LYYHPUPU[OL ^VYSK;OLHPYSPULZ[OH[JHTL[VNL[OLY[VTHRL9H]U ^LHS[OVMYLZV\YJLZ[VKYH^MYVTHZ^LTH[JO[HSHYLHIPNWHY[VM[OH[WYV\KWHZ[;VKH`^LHYL[OL LU[^P[O[LJOVU[OLY\U^H` Z[H[L»ZSHYNLZ[YLNPVUHSHPYSPULVɈLYPUNKHPS`WHZZLUNLYHUKJHYNVZLY]PJLZ[VV]LYJVTT\UP[PLZ>P[O ࡛Customer satisfaction!;OLPTWVY[HUJLVMJ\Z[VTLYZH[PZMHJ[PVUZOV\SKNV^P[OV\[ZH`PUNI\[ HZOHYLKOPZ[VY`HSTVZ[HZVSKHZ[OLZ[H[L9H]UPZ HPYSPULZ[VVVM[LUMHPS[VHKHW[[V[OLPYJ\Z[VTLYZ» WYV\K[VIL(SHZRH»ZOVTL[V^UHPYSPUL ULLKZ>LJVUZPKLY(SHZRHUZV\YULPNOIVYZHUK One Ravn, One Alaska [OLZ[H[LV\YJVTT\UP[`ZV^OLUV\YWHZZLUNLYZ ZWLHR^LSPZ[LU>OL[OLY^L»YL[YHUZWVY[PUNHSVJHS 6\YWSLKNLPZ[VIL`V\Y (SHZRHHPYSPULVMJOVPJL IHZRL[IHSS[LHTVYTHRPUNHTLKPJHS]PZP[HSP[[SL HUK[VZ\WWVY[HUKJVUULJ[`V\I`WYV]PKPUNZHML LHZPLY9H]UZ[YP]LZ[VWYV]PKL[OLOPNOLZ[X\HSP[`VM YLSPHISLJVTWL[P[P]LZLY]PJLMYVT(SHZRHUZMVY(SHZJ\Z[VTLYZLY]PJLPUY\YHS(SHZRHHUKIL`VUK RHUZ(UVSKJVTWHU`\UKLYUL^SLHKLYZOPWHUK KPYLJ[PVUP[»Z[PTL[VI\PSKVU9H]U»ZWYV\KWHZ[HUK JYLH[LHUL]LUNYLH[LYM\[\YL (ZHZPUNSLHPYSPUL^P[OHZPUNSLUHTL^LHYLHJVTWHU`\UP[LKPU[HRPUNV\YHPYSPUL[V[OLUL_[SL]LSVM ZHML[`VWLYH[PVUHSL_JLSSLUJLJ\Z[VTLYZH[PZMHJ[PVU HUK[LHTWYPKL0[PZ^P[O[OLZLWPSSHYZPUTPUK[OH[^L THRLLHJOKLJPZPVUMYVTWSHUUPUN[VYLJY\P[PUNHUK training: ࡛Safety!;OH[ZHML[`PZÄYZ[VU[OLSPZ[PZUVJVPUJPKLUJL0[[HRLZHSV[VM^VYRILOPUK[OLZJLULZ[V LUZ\YL[OH[JVUKP[PVUZHYLZHML[VÅ`HUKVU[OPZ ^L^VU»[JVTWYVTPZLL]LY;OLLU[PYL[LHTMVSSV^Z YPNVYV\ZWYVJLK\YLZILMVYLHUKK\YPUNÅPNO[^P[O WPSV[ZHUKJYL^ZJVU[PU\V\ZS`JOLJRPUNVULHUV[OLYHUKTLHZ\YPUNV\YWLYMVYTHUJL ࡛Operational excellence!6WLYH[PVUHSL_JLSSLUJL OHZ[^VWPLJLZ!HZ[H[LVM[OLHY[ÅLL[HUK[OLWPSV[Z^OVÅ`P[;OLZLUPVYTHUHNLTLU[[LHTIYPUNZ V]LY`LHYZVMJVTIPULKH]PH[PVURUV^SLKNLPU [OLZ[H[LVM(SHZRHHUKTHQVYP[`V^ULY1-3LOTHU *VTWHU`»ZL_WLYPLUJLPUKLMLUZLHLYVZWHJL HUKTHYP[PTLPUK\Z[YPLZNP]LZ\ZHUL_WHUZP]L 6

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 6

࡛Employee pride!,TWV^LYPUNV\YLTWSV`LLZ[V [HRLWYPKLPU[OLPUK\Z[Y`HUK[OLPYYVSLZ^P[O9H]U PZHUV[OLY[VWWYPVYP[`MVY\ZL]LUHZ^LL]VS]L6\Y WLVWSLOH]LKLJHKLZVML_WLYPLUJLPUH]PH[PVUHUK ^LHYLHSZVJVTTP[[LK[VYLJY\P[PUNHUKWYVTV[PUN (SHZRHUZPU[VHUK^P[OPU9H]U»Z[LHTVM[HSLU[LK WYVMLZZPVUHSZ

Gliding Forward ;OPZPZ[OLILNPUUPUNVMHUL^JOHW[LYPU9H]U»Z OPZ[VY`0U[OPZTHNHaPULVUV\YZVJPHSTLKPHHUKPU L]LY`[OPUN^LKV^L^HU[[VYLÅLJ[^OH[»ZPTWVY[HU[ [VV\YJVTT\UP[PLZPUJS\KPUNSVJHSL]LU[ZUH[\YHS WOLUVTLUHHUKH]PH[PVUUL^Z -YVT(SHZRHUZ[V(SHZRHUZZ[H`[\ULKHZ^L[LSSV\Y Z[VY`HUK`V\YZVU[OL>LIHUKVU[OL^PUNZ

Connect with us: -HJLIVVR!'9H]U(SHZRH ;^P[[LY!'9H]U(SHZRH 0UZ[HNYHT!Å`YH]U 6USPUL!-S`9H]UJVT

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


Ravn Magazine May 2018_.indd 7

4/19/18 5:11 PM


Jennie Lou Bender

Her flock treats passengers like family “I’m the Mother Hen! It is the best part of my job.”

0[PZ[OL[PTL^P[OOLY[YHPULLZ[OH[ ZOLSV]LZTVZ[ ¸6UJL0NL[KVUL^P[O[OL[YHPU PUN·HUK0SV]L[OL[YHPUPUN·HUK NL[[OLTV\[[OLYL[OLPYYLHJ[PVU H[ILPUNZ\JJLZZM\SPU[OPZUL^ WYVMLZZPVUH[THRPUNHKPɈLYLUJL THRLZP[HSS^VY[O^OPSL ¸*HSS[OLTT`SP[[SL9H]UÅLKN SPUNZ¹ 9H]UÅPNO[H[[LUKHU[Z\UKLYNVJVU[PU\PUNLK\JH[PVU[VOHUKSL[OLTHU` HZWLJ[ZVM[OLPYQVIPUJHYPUNMVYV\YWHZZLUNLYZ/LYL1LUUPL3V\)LUKLY SLHKZHKPZJ\ZZPVUHTVUNVM[OL9H]UH[[LUKHU[Z

Jennie Lou Bender is director of PUÅPNO[ZLY]PJLZMVY9H]U(SHZRH :OLPU[LY]PL^ZOPYLZHUK[YHPUZ [OLÅPNO[H[[LUKHU[ZVUHSS9H]U»Z +HZOÅPNO[Z:OLPZKLKPJH[LK[V [OLJVTWHU`OLYWHZZLUNLYZHUK LZWLJPHSS`OLYH[[LUKHU[Z ¸>L^HU[[V[YLH[[OLWHZZLUNLYZ SPRLMHTPS`0SPRL[VZH`KVU»[[YLH[ [OLTHU`KPɈLYLU[[OHU`V\»K[YLH[ `V\YNYHUKTV[OLY¹ 9LWYLZLU[PUN9H]UPZHS^H`ZMYVU[ HUKJLU[LY^P[O[OLÅPNO[Z[HɈ ¸>LHYL[OLPTHNLVM[OLJVTWH U`>LOVWL[OH[^OLUWHZZLU NLYZJVTLVUIVHYK[OL`MLLSSPRL [OL`HYL^HSRPUNPU[VH^LSJVTPUN WSHJLSPRLHMYPLUK»ZOVTL3L[\Z

8

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_ .indd 8

IL`V\YJHYL[HRLYMVY[OPZÅPNO[

9H]U(SHZRHÅPNO[H[[LUKHU[ZT\Z[ ILOVSKH]HSPKKYP]LY»ZSPJLUZL HUKHOPNOZJOVVSKPWSVTHVY.,+ ;OL`T\Z[HSZVOH]L[OLLULYN` JVUÄKLUJLHUKJVTTP[TLU[[V JHYLMVY9H]U(SHZRHWHZZLUNLYZ

¸/H]PUNHNVVKPU[LYHJ[PVU^P[O [OLÅPNO[H[[LUKHU[ZPZHIPNWHY[ VM[OH[0[YLÅLJ[ZVU We hope that [OLJVTWHU`I\[T` NVHSPZMVY[OLH[[LU when passengers KHU[Z[VOH]LHNVVK come on board, PU[LYHJ[PVU¹

([[LUKHU[ZNV [OYV\NOL_[LUZP]L [YHPUPUN[OH[PUJS\KLZ L]LY`[OPUNMYVTJ\Z [VTLYZLY]PJL[VÄYZ[ HPK[V*79[VHPYJYHM[ )LUKLYHWWSPLZH]LY` they feel like they MHTPSPHYPaH[PVU[V Z\JJLZZM\STHUHNL are walking into a Z\WWVY[PUN[OLÅPNO[ TLU[H_PVT·[HRL welcoming place, JHYLVM`V\YLTWSV` JYL^;OH[[YHPUPUN LLZHUK[OL`»SS[HRL like a friend’s home. HSZVPUJS\KLZKLHSPUN NVVKJHYLVM`V\Y ^P[O[OL\UL_WLJ[LK J\Z[VTLYZ ^OL[OLYÄYLVYKPZY\W[P]LWHZ ¸4`TPZZPVUPZ[VOH]LOHWW`ÅPNO[ ZLUNLYZ4VZ[HPYSPULWVSPJPLZHYL KLÄULKI`-LKLYHS(]PH[PVU9LN\ H[[LUKHU[Z/HWW`H[[LUKHU[Z THRLMVYOHWW`WHZZLUNLYZ¹ SH[PVUZ-(9

May/June 2018

4/26/18 6:57 AM


9H]UMHTPS`1LUUPL3V\^P[OZVTLVMOLY¸9H]UÅLKNSPUNZš3LM[[VYPNO[!4PJOLSSL4HZZTHUU 2PTILYS`4PZOSLY:HZOH)LUZVU5VYTH0UMHUaVU1LUUPL3V\)LUKLY2PTILYS`3HUPLY;PUH*H\ZL` 1HZL:JOHKSLY:\L(UUL:TP[O

“All those times that we stand up and make announcements, there’s a FAR behind it,â€? she said. There are three dozen Ravn Alaska attendants today, all based in AnchorHNLHUKZ[Hɉ UN[OL+HZOĂ…PNO[Z from Anchorage to Ravn’s 14 rural hub airports. They rotate among the many Ravn destinations statewide. “A lot of our attendants come from recommendations from other employees,â€? Bender said. “And there’s a huge mixture of where they come MYVT¡MYVT+PSSPUNOHTHUK2PUN:HST on, from Homer, from Anchorage and Fairbanks.â€? )LUKLYOHZ^VYRLKMVY9H]UMVY years. Her attendants range in experience from 17 years to a few months.

¸>OLU0Ă„YZ[Z[HY[LK^LOHK[OL +*Z5V^^LÂťYLĂ…`PUN[OL+HZOZš “We’ve had a few (attendants) that have gone on to major airlines, if that’s their goal. For most of our attendants, this is where they want to be.â€? Bender was born and raised in Iowa but moved to Palmer to raise her family. Bender has four grown children and seven grandkids. :OLOHKHZWPYLK[VILHĂ…PNO[H[[LU dant right out of high school but was too short for the airline guidelines at that time. When her children had all left home, she started thinking about it again. Her daughter, then a Ravn employee, encouraged her to try Ravn.

0U[LYLZ[LKPUĂ…PNO[ crew opportunities ^P[O9H]U& Or in joining the more than 1,000 members of our Ravn team? Visit \ZVUSPULH[Ă…`YH]U JVTLTWSV`TLU[MVY a complete listing of V\YJ\YYLU[Ă…PNO[JYL^ VWWVY[\UP[PLZ(SSM\SS time, regular positions include a complete ILULĂ„[ZWHJRHNL including health PUZ\YHUJL7;6R HUK;YH]LS)LULĂ„[Z VU9H]UHUKTHU` WHY[ULYZ

“And I’ve been here ever since!�

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_ .indd 9

ALASKAN SPIRIT

9

4/26/18 6:58 AM


Salmon centric

At the core of a life purposefully cast I`:\ZPL1LURPUZ)YP[V࠮)YPZ[VS)H`(SHZRH ,HYS`PU[OLSVUNKH`ZVMZ\TTLY OLYLPU)YPZ[VS)H`0JVUZ[HU[S`MLLS HZPM0HTOVSKPUNT`IYLH[O6\Y MHTPS`»ZMVV[KYPM[IVH[OHZZH[ VUISVJRZHSS^PU[LYHUK[OLHU_PL[`MVY[OLTVTLU[^OLUT`O\ZIHUK^PSS[\YU[OLLUNPULV]LYMVY [OLÄYZ[[PTLLHJOZWYPUNPZPUJVTWHYHISL*VTTLYJPHS]LZZLSZOLYL SVNHM\SS`LHY»Z^VY[OVMOV\YZPU ZOVY[^LLRZVUS`[VZP[KVYTHU[MVYTVU[OZPU[OLMYLLaPUN JYHJRZHUK[OH^ZVM^PU[LY

Photo by Ford Yates, courtesy of Filson, Co.

(\[OVY:\ZPL1LURPUZ)YP[VHUK KH\NO[LY.YL[JOLUOVSKHZVJRL`LVU :JHUKPUH]PHU)LHJOPU+PSSPUNOHT

...in every conversation will be the silent, lingering question, “When will the boat be ready?”

10

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 10

ZX\HYLTPSLZHUKPZOVTL [V[OL^VYSK»ZSHYNLZ[^PSKHUK Z\Z[HPUHISLZVJRL`LZHSTVUÄZOLY`>P[OV]LYTPSSPVUZVJRL`L YL[\YUPUN[V[OL)H`PU[OL ZLHZVU[OLU\TILYZ^LYLZ[HNNLYPUN:HSTVUOH]LHUPTTLUZL PTWHJ[VU[OLJ\S[\YLLJVUVTPJZ HUK]HZ[LJVZ`Z[LTVM)YPZ[VS)H`

-VYJLU[\YPLZ@\WPR(SL\[HUK ([OHIHZJHUWLVWSLZOH]LJHSSLK )YPZ[VS)H`OVTLHUKZHSTVU HYLPU[YPUZPJ[V[OLPY^H`VMSPML 0U]HYPHIS`PULHYS`Z\TTLYH[SLHZ[ ;OLPY[YHKP[PVUHS[LJOUPX\LZHYL VULJ\ZZPUNPUQ\Y`^PSSVJJ\YZVTL L]PKLUJLKPU[OLÄYZ[^PUKKYPLK HUK^VVKZTVRLKRPUNZHSTVU [`WLVMMY\Z[YH[PVU^PSSZWYPUN\W NYLHZL^PSSWLYTLH[LL]LY`SVHKVM Z[YPWZ[OH[JVTLV\[VM[OLZTVRLOV\ZLZLHJOZWYPUN"[OLZLTVYZLSZ SH\UKY`^LY\UHUKPUL]LY`JVUHYLLH[LUHUKZOHYLKHZ[YLHZ\YL ]LYZH[PVU^PSSIL[OLZPSLU[SPUNLY:HSTVUPZHJ\S[\YL\U[VP[ZLSMHUK PUNX\LZ[PVU¸>OLU^PSS[OLIVH[ ILYLHK`&¹;OLIH[[LYPLZ^PSSULLK THU`YLS`VUP[[VMLLK[OLPYMHTPSPLZ`LHYYV\UKPUJS\KPUN\Z>L [VILJOHYNLK^PYPUNOHYULZZLZ ZHS[I\JRL[ZVMZPS]LYZMVYWPJRSPUN VULUNPULZJOLJRLK[LYTPUHSZ TVU[OZSH[LY:VJRL`LHUKJO\T JSLHULKHUKVPSJOHUNLK"[OLU HYLZWSP[HUKÄSSL[LKMYVaLUVY [OLTVTLU[VM[Y\[O^PSSHYYP]L QHYYLKHUKRPUNZHYLWYLWHYLKQ\Z[ ;OLRL`OP[Z[OLPNUP[PVUHUKL]LY` HZ[OLPYUHTL^V\SKPTWS`·HZÄZO KLJROHUKOVSKZ[OLPYIYLH[O;OL YV`HS[`·^P[OHSS[OLPYWHY[Z\[PSPaLK KPLZLSLUNPUL[\YUZV]LYHUK[OL 4`V^USV]LHɈHPY^P[OJVTTLYJYL^»Z^OVVWZVMJLSLIYH[PVUYPUN JPHSÄZOPUNILNHUHML^ZOVY[ X\PJR[OYV\NO[OLZJLU[VML_OH\Z[ `LHYZILMVYL[OLVULT`O\ZIHUK HJYVZZ[OLIVH[`HYK>LHYLVUL )YVUZVUHUK0ZOHYL)V[OLUZ[LWJSVZLY[VNVPUNÄZOPUN K\YLYLUL^LKLHJOZLHZVU^P[O )YPZ[VS)H`PZZHSTVUJLU[YPJ" [OL[PKL)YPZ[VS)H`»ZJVTTLYJPHS [OL`LHYOLYLILNPUZHUL^^P[O ÄZOPUNLUKLH]VYZHYLOHYK[VILH[ LHJOZHSTVUZLHZVU;OPZYLTV[L ^OLUP[JVTLZ[V[OLOPZ[VY`VMH ZV\[O^LZ[(SHZRHYLNPVUZWHUZ ÄZOLY`

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


3H[LPU[OL»ZVU[OLZOVYLZVM ^OH[PZUV^[OL5\ZOHNHR+PZ[YPJ[ [OLZP[LVMV\YOVTLZHS[LYPLZ HUKJHUULYPLZIYV\NO[ÅVVKZVM MVYLPNUÄZOLYTLUHUK^VYRLYZ[V OHY]LZ[[OLIV\U[`PU[OL^H[LYZ OLYL-YVTULHYJVUJLW[PVUVM[OL ÄZOLY`PU[V[OL »ZHSSJVTTLYJPHSÄZOPUN^HZ\UKLY[HRLU^P[O VUS`ZHPSWV^LY5V[VUS`KPK`V\ OH]L[VILHNVVKÄZOLYTHU[V Z\JJLLKI\[`V\HSZVOHK[VIL HUL_WLYPLUJLKZHPSVY ;OLPJVUPJPTHNLY`VM[OLWLYPVKPZ [OH[VMZSLLRKV\ISLLUKLYZ^P[O [OLPYZX\HYLZHPSZHUK[^VTHU JYL^Z4LUV\[Ä[[LKPUVPSZRPUZ Z\IZPZ[PUNVUTHPUS`OHYK[HJR IPZJ\P[ZK\YPUN[OLWLHRVM[OL Y\U^LYLVM[LUMV\UK^L[JOHMLK HUKO\UNY`)VH[ÄYLZ^LYLH JVTTVUVJJ\YYLUJL-PLYJL YP]HSYPLZIL[^LLUJHUULYPLZLUJV\YHNLKYPZR[HRPUNHTVUN[OL JYL^"PUQ\YPLZHUKJVSK^LH[OLY JVUKP[PVUZ^VYLVUHSSPU[OLÅLL[ :[VYTZHUKYHWPKYPW[PKLZJVTIPULK^P[OSHYNLJH[JOLZSLK[V WYLJHYPV\ZZP[\H[PVUZHZZHPSIVH[Z VɊVHKLK[OLPYZJHS`JHYNVH[[OL ZJV^6M[LUIVH[Z^V\SKZ^HTW

[OLUL[HUKNLHYZVTL[OPUNTVZ[ Ã&#x201E;ZOLYZ^V\SKU»[KVHZHULYYHU[ HUJOVYJOHPUHTPZJHSJ\SH[LK SH`V\[VM[OLUL[VYHYV\NO[PL\W LHZPS`JV\SKSLHK[VKPZHZ[LY@L[ [OLYLPZUVKPZZ\HKPUN[OLTHU VUJLVUOPZJV\YZL0»]LVM[LUZLLU [OPZZLU[PTLU[PUT`O\ZIHUK 0U M\LSWV^LYLU[LYLK[OL)H` OPZMH[OLYHUKOPZIYV[OLYZ^OV HUKILNHUTVKLYUPaPUN[OLÃ&#x2026;LL[ HSSJHW[HPU[OLPYV^UIVH[ZPU[OL ;OLTLJOHUPJZJOHUNLKI\[[OL ZHSTVUÃ&#x201E;ZOLY` PU[LNYP[`VM[OLÃ&#x201E;ZOLYTHUKPKUV[ <UMHPSPUNS`[OL`WLYZL]LYL[OYV\NO ,]LY`ZLHZVUJHW[HPUZHUKJYL^ IYLHRKV^UZHUKYV\NOZLHZ[V JVU[PU\LK[VMHJL[OLKHUNLYZVM THRLV\YSP]LSPOVVKZ)YVUZVU YV\NOZLHZZUHWWPUNSPULZSHYNL and his brothers are third-generJH[JOLZZ^HTWPUNIHJRKLJRZ H[PVUJVTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOLYTLU^OV NY\LSPUNOV\YZ^P[OV\[ZSLLW HYLUV^[LHJOPUNV\YJOPSKYLU[OL JVTWL[P[P]LÃ&#x201E;ZOPUNLUNPULZHUK Z[V]LZZWHYRPUNIVH[Ã&#x201E;YLZ[PL\WZ ]HS\LVMHOHYK[PKL»Z^VYR[OL NVPUNH^Y`HUKL]LUSVZ[SPTIZVY QV`PUZHSTVUJVTPUNV]LY[OL IHJRKLJRHUK[OH[ZTPKNLUVM SVZ[SP]LZ Z[\IIVYUULZZ[OH[PZOHYKLHYULK 4`O\ZIHUK»ZNYHUKMH[OLYÃ&#x201E;YZ[ ;OLYLPZHUPUUH[LZLUZLVMWYPKL JHTL[V)YPZ[VS)H`PU [VKYPM[ PUSH[LZLHZVU^OLU^LÃ&#x201E;ZOHZH [OL^VVKLUZHPSIVH[ZHTPKZ[ZVTL MHTPS`MVY:PS]LYZHUK7PURZ^YHUVM[OLUL^S`WV^LYLK]LZZLSZ NSPUNV\Y[^LS]LÃ&#x201E;]LHUK[^V *\YYLU[S`OLPZHZWY``LHYZVSK `LHYVSKZVU[OLIHJRKLJRT` HUKVULVM[OLTVZ[OHYK^VYRPUN [^V`V\UNKH\NO[LYZJSHTVYPUN[V TLU0OH]LL]LYTL[KYPM[PUN[OL WPJR[OLÃ&#x201E;ZOMYVT[OLUL[^OPSLV\Y LU[PYLZLHZVUSHZ[Z\TTLYW\[ULWOL^Y\UZ[OLYLLS [PUN`V\UNLYTLUHUK^VTLU[V ;OPZ[PTLVM`LHY^LILNPU[VSVVR ZOHTL/LPZVM[LUMV\UKHSVUL VUOPZKLJRPUSH[LZLHZVUY\UUPUN HOLHK(Z0^YP[L[OPZ^LHYLZ[PSSPU ^HZOPUNH^H`JH[JOHUKJYL^;OL WYVTPZLVMHNVVKZLHZVU»ZWH` V\[^LPNOLK[OLKHUNLYLHJOOHUK VUKLJRRUL^[VILPUOLYLU[0[ ^HZH[PTL^OLUÃ&#x201E;ZOPUN[Y\S`YLSPLK ZVSLS`\WVU[OLNYP[VMÃ&#x201E;ZOLYTLU [OL^PUKHUK[OL[PKL

Photo by William Kutscher

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 11

ALASKAN SPIRIT

11

4/19/18 5:11 PM


Salmon centric continued from page 11 [OL[OYVLZVM^PU[LYI\[^P[OSVUN KH`ZVMSPNO[X\PJRS`HWWYVHJOPUN ZHSTVUÄZOPUN^PSSZVVUILOLYL HNHPU,]LY`ZWYPUN^LMLLSL_JP[LTLU[HZZLHZVUHSÄZOLYMVSR HYYP]LHTVUNV\Y`LHYYV\UK YHURZ

...with long days of light quickly approaching, salmon fishing will soon be here again.

,HNLYS`0^PSS[Y\KNLV\[VU[V[OL T\KÅH[Z[VWV\UKWLNZMVYV\Y Z\IZPZ[LUJLZL[UL[ZP[LY\UT` SPULZHUKZL[T`UL[0»SS^HRL H[[OLLII[PKL[VW\SST`NLHY HUKOVWLMVYMYLZOZHSTVUHZ V\YMYLLaLYZOH]LILLULTW[PLK VM[OLOHY]LZ[MYVT[OLZLHZVUILMVYL0»SSNYLL[MYPLUKZVU [OLILHJOJVɈLLPUOHUKHUK JVTWHYLJH[JOLZ0^PSSZWSP[ÄZO ZOHYL[OLÄYZ[ÄSSL[ZHUKSPNO[ [OLZTVRLOV\ZLHUL^6\YJYL^ ^PSSHYYP]LHUK[OL`HYK^PSSILNPU I\Z[SPUN^P[OUL[^VYR0^PSSOHUN HUKTLUKNLHY^OPSL)YVUZVU HUK[OLJYL^JVTTLUJLIVH[ JSLHUPUNHSVUN^P[OTHPU[LUHUJL VM[OLKLJRNLHYLUNPULHUK^H[LYJOPSSPUNZ`Z[LT;OH[TVTLU[ ^OLU[OLRL`OP[Z[OLPNUP[PVU^PSS VJJ\YVUJLTVYLHUKZVVU^L ^PSSHSSNVÄZOPUN (Z[OLÅLL[Z[YP]LZ[VTH_PTPaL [OLX\HSP[`VM[OLJH[JOP[PZ[OL X\HSP[`VM[OLÄZOLYTLUPU)YPZ[VS )H`^OVHYL[OLZHS[VM[OLLHY[O HUKZLH[OH[THRLT`SPMLYPJOLY ([[OLOLHY[VMV\YMHTPS`^LHYL ZHSTVUWLVWSL^OVRUV^UV IL[[LY^H`[VSP]LHUKPU[OPZSPML ^LHYLM\SÄSSLK

A born and raised Alaskan, Susie Jenkins-Brito is a passionate home cook, avid adventurer, and RN who lives and works in rural small-town Alaska. Dillingham, the Western hub of Bristol Bay, is her home where she and her family practice a subsistence lifestyle and rely on the commercial salmon industry to make their livelihoods. In their tiny house (about 550 sq. foot!) she along with her husband, Bronson, are raising their two young daughters and nephew to live life slow, appreciate good food, and to use their hands to increase and share their blessings. Her blog, Set the Net, is a way of passing on snapshots of life in Bristol Bay and sharing her own Alaskan inspired recipes. You can follow her on Instagram @setthenet or on Twitter @susie_brito

12

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 12

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


Roasted Garlic & Artichoke Heart Grilled Salmon Pizza 9LJPWLZ[`SPUN WOV[VNYHWO`I`:\ZPL1LURPUZ)YP[VH\[OVYVM :L[[OL5L[HISVNHIV\[MVVKHUKSPMLPU)YPZ[VS)H` FOR THE PIZZA

FOR THE ROASTED GARLIC AND ARTICHOKE SPREAD

à ®SIHY[PZHUHSWPaaHKV\NO

à ®J\WZTHYPUH[LKHY[PJOVRLOLHY[Z drained

à ®J\WZYVHZ[LKNHYSPJ HY[P JOVRLOLHY[ZWYLHK

à ®OLHKVMYVHZ[LKNHYSPJWLLSLK

à ®SI^PSK(SHZRHZVJRL`L ZHSTVUZRPUULK ZSPJLKPU[V PUJO[OPJRWPLJLZ

à ®J\WMYLZOS`NYH[LK7HYTPNPHUV 9LNNPHUVJOLLZLà ®J\WMYLZOS` NYH[LK7LJVYPUV9VTHUVJOLLZL

à ®V\UJLZZOHYWJOLKKHY JOLLZLZSPJLK[OPU

à ®J\WNVVKX\HSP[`TH`VUUHPZL

à ®YLKILSSWLWWLYZSPJLK[OPU

à ®OLHWPUN[HISLZWVVUZ[VULNYV\UK KPQVUT\Z[HYKà ®HML^JYHJRZVMISHJR WLWWLY

à ®YLKVUPVUZSPJLK[OPU à ®ZTHSSOHUKM\S4Pa\UHVYHY\ N\SH[VYUPU[VZTHSSWPLJLZ à ®VSP]LVPSMVYIY\ZOPUN à ®JVYUTLHSMVYK\Z[PUN TO MAKE PIZZA

A pizza for Alaskan summers that seem to ZJYLHTZHSTVUÃ&#x201E;YPUN\W [OLNYPSSIHZRPUNPU[OL TPKUPNO[Z\UHUK]PZP[PUN with friends old & new.

/LH[`V\YNYPSSJVTWSL[LS`[OLU LP[OLYIHURJVHSZ[VVULZPKLPM \ZPUNHJOHYJVHSNYPSSVY[\YUVÉ&#x2C6; VULVM[OLI\YULYZPM\ZPUNHWYV WHULNYPSS[OPZJYLH[LZHUPUKPYLJ[OLH[ZWHJLJSVZPUN [VW]LU[Z^PSSOLSWJYLH[LHJVU]LJ[PVU

-SH[[LUHUKZOHWLWPaaHKV\NOK\Z[PUNLHJOZPKLNLU LYV\ZS`^P[OJVYUTLHS^VYRPUN\U[PS[OLJY\Z[PZ PUJO[OPJR)Y\ZO[VWZPKL^P[OVSP]LVPS[OLUÃ&#x2026;PWVPSLK ZPKLVMKV\NOVU[V[OLNYPSS^OLYL[OLOLH[PZPUKPYLJ[ *SVZLSPKVMNYPSSHUKHSSV^[VJVVRTPU\[LZYV[H[L JY\Z[KLNYLLZ\ZPUN[VUNZHUKHSSV^[VJVVRMVYHU HKKP[PVUHSTPU\[LZ\U[PSJY\Z[PZNVSKLUVU[OLIV[ [VT^P[O]PZPISLNYPSSTHYRZ ;VZZZSPJLKZHSTVUPUHIP[VMVSP]LVPS[VJVH[HUKZHS[ SPNO[S`9LTV]LJY\Z[MYVTNYPSSHUK[VW[OLNYPSSLKZPKL VM[OLJY\Z[ILNPUUPUN^P[O[OLZWYLHK^P[OOVSKPUNVUS` [OL4Pa\UHMVYNHYUPZOVUJLJVVRLK9L[\YU[OLWPaaH [V[OLNYPSS»ZPUKPYLJ[OLH[ZWHJLJSVZL[OLSPKHUKHSSV^ [VJVVRMVYTPU\[LZ9V[H[LWPaaHKLNYLLZHUK JVVRMVYHUV[OLYTPU\[LZ\U[PS[OLJOLLZLPZJVT WSL[LS`TLS[LK0MULLKLKZSPKLWPaaHV]LYKPYLJ[OLH[[V Ã&#x201E;UPZO;VWWLK^P[O4Pa\UHHUKZLY]LPTTLKPH[LS`

TO MAKE SPREAD 7YLOLH[V]LU[VKLNYLLZ-HOY LUOLP[0UHNSHZZWPLWSH[LVY_¹ IHRPUNKPZO[OVYV\NOS`TP_[VNL[OLY HSSPUNYLKPLU[Z\ZPUNHMVYR[VTHZO [OLYVHZ[LKNHYSPJJSV]LZ IYLHR\W [OLHY[PJOVRLOLHY[Z*V]LY^P[OHS\ TPU\TMVPSIHRLTPU\[LZ\U[PS I\IIS`:WYLHK^PSSRLLWKH`Z JV]LYLKPUYLMYPNLYH[VY

TO ROAST GARLIC 7YLOLH[V]LU[VKLNYLLZ-HOYLUOLP[<ZPUNHZOHYW ZLYYH[LKRUPMLJ\[[OLWVPU[`[VWVÉ&#x2C6;HWWYV_PTH[LS` PUJOVMH^OVSL\UWLLSLKOLHKVMNHYSPJYL]LHSPUN [OLPUKP]PK\HSJSV]LZ^P[OPU>YHWNHYSPJOLHK[PNO[S`PU HS\TPU\TMVPSSLH]PUN[OLJ\[ZPKLL_WVZLKWSHJLPUHU V]LUWYVVMKPZO[OLUKYPaaSLL_WVZLKJSV]LZ^P[O [HISLZWVVUZVSP]LVPS)HRLTPU\[LZ\U[PSNHYSPJ OLHKPZZVM[ZSPNO[S`NVSKLUHUKJSV]LZZSPKLLHZPS`MYVT [OLPYWHWLY`JV]LYPUNZ^OLUWPUJOLKMYVT[OLIV[[VTVM [OLOLHK

j

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 13

ALASKAN SPIRIT ALA

13

4/19/18 5:11 PM


Putting fears aside

Tikchik float trip provides escape )`*SHYR-HPY ;02*/0290=,9¶0UOHSPUNHJHYWL[ VMIS\LILYYPLZPU[VP[ZTHZZP]L MYHTL[OLIYV^UILHYZ^\UNP[Z ZOHNN`OLHKPUV\YKPYLJ[PVU -LLKPUNHIV\[HO\UKYLK`HYKZ H^H`VU[OLLKNLVMHTVZZ`[LY YHJLQ\Z[HIV]L[OL\WWLY;PRJOPR 9P]LY[OLILHYZLLTLK[VLTIVK` HSS[OLMLHYZ0»KILLUOHYIVYPUN ZPUJLV\Y[YPWILNHUZP_KH`ZLHY SPLY;OLZLUZH[PVU^HZZPT\S[HUL V\ZS`PU]PNVYH[PUNHUK[LYYPM`PUN

0ZH^UV^OLYL[VY\UUV^OLYL [VOPKL>OVZLPKLH^HZ[OPZ[YPW HU`^H`& 0UZ[LHK[OLILHYJVU[LU[^P[OP[Z J\YYLU[TLHSLZJOL^LKHZTVY NHZIVYKVU[OLYP]LYWSVWWLKVU[V P[ZOLM[`OH\UJOLZHUK^H[JOLK \ZKYPM[V\[VMZPNO[

Packing some fear

-LHYJHUILPYYH[PVUHSL]LUZ[\S [PM`PUNI\[PU[OLYPNO[KVZHNLP[ JHUHSZVILOLHS[O`0OHKWHJRLK @]VUUL3L\[^`SLYHUK0HZZLT WSLU[`VM\UJLY[HPU[`HUK[YLWPKH ISLKV\YO\THU]VPJLZ[VOLSW [PVUHSVUN^P[OT`NLHYHZ@]VUUL [OLILHYPKLU[PM`\ZHZ^LÅVH[LK HUK0WYLWHYLKMVYLPNO[KH`ZPU WHZ[6US`H[OPUOLKNLVMHSKLY [OLUVY[OLYUTVZ[YLHJOLZVM]HZ[ MVYTLKHU`[OPUNYLZLTISPUNHU VIZ[HJSLHUK[OLYP]LYH[[OH[WVPU[ >VVK;PRJOPR:[H[L7HYR^OLYL ^LL_WLJ[LKTVYLPU[LYHJ[PVU^P[O ^HZWLYOHWZHO\UKYLKMLL[^PKL ^PSKLYULZZHUK^PSKSPML[OHUO\ HUKZOHSSV^LUV\NO[V^HKL0 THUILPUNZ0UMHJ[HWHYRYHUNLY PTHNPULK[OLILHYULLKPUNTLYL PUMVYTLK\Z[OH[UV[\U[PSV\YÄM[O ZLJVUKZ[VIV\UKV\Y^H`PUH KH`V\[^V\SKV[OLYWLVWSLIL M\Y`VMM\YL_WSVKL[OYV\NO[OL Å`PUNPU[V[OLHYLH J\Y[HPUVMIY\ZOHUKWV\UJLVU \ZPUV\YW\U`IS\L(SWHJRHYHM[Z ([TPSSPVUHJYLZ>VVK;PRJOPR PZ[OLUH[PVU»ZSHYNLZ[HUKTVZ[ YLTV[LZ[H[LWHYRJVTWYPZPUN ULHYS`OHSMVM(SHZRH»ZZ[H[LWHYR SHUKHUKWLYJLU[VMHSSZ[H[L WHYRSHUKPU[OL<UP[LK:[H[LZ ;OLWHYR»ZNSHJPHSS`JHY]LK[LYYHPU JVU[HPUZH]LYP[HISLJPYJ\SH[VY` Z`Z[LTVMYP]LYZHUKJYLLRZWS\Z SHRLZL_JLLKPUNHJYLZ Z[YL[JOPUNMYVT[OLPYTV\U[HPUV\Z HUKMQVYKSPRL^LZ[LYULUKZ[V[OLPY [\UKYHHUKMVYLZ[^YHWWLKLHZ[ LYUL_[YLTP[PLZ >LWSHUULK[VILÅV^UMYVT+PSS

14

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 14

PUNOHT[V[OL\WWLYLUKVM5PZOSPR 3HRL[VWHKKSLHUKJHTWV\Y^H` HSVUNZP_TPSLZVMZOVYLSPUL[V[OL SV^LYLUKOLHK^H[LYZVM[OL TPSL;PRJOPR9P]LY;OLU^L»KÅVH[ HUKJHTWV\Y^H`[VP[Z[LYTPU\Z H[;PRJOPR3HRL^OLYL^L»KIL WPJRLK\WHUKÅV^UOVTL 4`JVUJLYUZ^P[O[OPZWSHU! ࠮0JHUUV[Z^PTHUKHTWVVYH[ YLHKPUNHYP]LY" ࠮;OLTPKKSLYP]LYIYHPKZJVUZPK LYHIS`PUJYLHZPUN[OLSPRLSPOVVK VMILJVTPUNZLWHYH[LK" ࠮6\YVUS`ILHYWYV[LJ[PVU^V\SK ILWLWWLYZWYH`HUKJVTTVU ZLUZL" ࠮>LOHKUL]LYILLUPU[OLWHYR SHJRLKH.7:HUK^V\SKYLS` ZVSLS`VUHJVTWHZZHUK[VWV THWZ>L^V\SKLUJV\U[LYUV O\THU[YHPSZVUS`[OVZLTHKL I`JHYPIV\ILHYZHUKNYV\UK ZX\PYYLSZ"HUK ࠮0ULLKLK[VWYV[LJ[HNHPUZ[PU

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


MLJ[PVU[VHSLNPUQ\Y`Z\Z[HPULK PUHMHSSVU4H[HU\ZRH7LHR LHYSPLYPU1\S`0»KILLU[VSK[OH[ TLKPJHSS`ZWLHRPUN[HRPUNHYL TV[LHUKSLUN[O`Ã&#x2026;VH[[YPW^HZ UV[HNYLH[PKLH ;VV\YJYLKP[^LOHKIVYYV^LK HILHYWYVVMMVVKJVU[HPULYIP]` ZHJRZHUK+L3VYTLTLZZHN PUNKL]PJLHUKYLU[LKHZH[LSSP[L WOVUL>LOHKWSHUULKV\YTLHSZ JHYLM\SS`IYV\NO[SH`LYZVMJSV[O PUNMVYULHYS`L]LY`^LH[OLYWVZZP IPSP[`YLTLTILYLKV\YZ\UZJYLLU HUKPUZLJ[YLWLSSLU[HUK^LYL OH\SPUNH WV\UKMV\YZLHZVU [LU[

V\YTHWZ>L»SSOH]LJVU[PUNLUJ` TLL[PUNZP[LZ >OH[PM^LÃ&#x2026;PWV\YIVH[Z&>L»SSIL ^LHYPUNSPMLQHJRL[Z >OH[PMVULVMV\YIVH[ZÃ&#x2026;VH[Z H^H`&>L^VU»[SL[[OH[OHWWLU >OPSL0»TPUJSPULK[VV]LY[OPUR [OPUNZ@]VUUL[LUKZ[V[HRLH TVYLWYHJ[PJHSHWWYVHJO(Z0NYV^ VSKLY0SLHUTVYLOLH]PS` [V^HYKT`JVTMVY[aVUL@]VUULPZ IVSKLY^P[OV\[ILPUNYLJRSLZZ 0»TNSHKZOLRLW[\YNPUN0ULLKLK HRPJRZ[HY[(M[LYHSSKPZHZ[LYJV\SK ILMHSS\ZQ\Z[HIV\[HU`^OLYLL]LU ^HSRPUNHJYVZZ[OLZ[YLL[H[OVTL >LOHKWSHUULK[OPZ[YPWJHYLM\S S`YLZWVUZPIS`>L^V\SKH]VPK \UULJLZZHY`JOHUJLZHUK^L»KIL HSSYPNO[

>LMHPSLK[VZ[H`KY`PU[OLYHWPKZ I\[[VVRUVZWPSSZPU[V[OLYP]LY>L ZH^[YHJRZVUULHYS`L]LY`NYH] LSIHYI\[LUJV\U[LYLKUVTVYL ILHYZ>LHWWSPLKTVYLZ\U ZJYLLU[OHUI\NZWYH`HUKT`SLN ^V\UKHJ[\HSS`PTWYV]LKKLZWP[L [OL^VYRV\[

:V^LZLPaLK[OLTVTLU[,]LU[\ HSS`^LW\[PUTVYL[OHUTPSLZVM YHM[PUNWS\ZTPSLZVMOPRPUN >OH[PMT`SLNNL[Z^VYZL&>L ^P[OULHYS`MLL[VM]LY[PJHS OH]LÃ&#x201E;YZ[HPKRP[Z NHPU0UHKKP[PVU[V[OLILHYHSVUN >OH[PM^LNL[H[[HJRLKI`H [OLYP]LY^LVIZLY]LKYVHTPUNJHY ILHY&>LOH]LHZH[WOVUL PIV\HUKPUK\Z[YPV\ZILH]LYZUVPZ` ^H[LYMV^SZRP[[LY`ZOVYLIPYKZHUK >OH[PM^LNL[ZLWHYH[LKVU[OL ULZ[PUNWLYLNYPULZ>LKPULKVU YP]LY&>L»SSZWSP[\WV\YNLHYHUK MYLZOSHRL[YV\[ HUKNYH`SPUN L_WSVYLKHK QVPUPUN]HSSL`Z MVSSV^LKT\KK` JHYPIV\WH[OZ PU[VJYHNN` HTWOP[OLH[LYZ WHKKSLKHIV]L ZWH^UPUN ZVJRL`LZHST VUHUKZ[HPULK V\YWHSTZ^P[O OHUKM\SZVM @]VUUL3L\[^`SLYRPJRZIHJRPUOLYSVHKLKWHJRYHM[VU5PZO blueberries and SPR3HRLHZZOLHUK[OLH\[OVYTHRL[OLPY^H`[V[OL;PRJOPR JSV\KILYYPLZ

5V[\U[PS[OLZL]LU[OKH`^OLU ^LTL[[^VWV^LYIVH[ZMYVT;PR JOPR5HYYV^Z3VKNLULHY[OLLUK VMV\YÃ&#x2026;VH[[YPWKPK^LZOHYLV\Y ZWHJL^P[OV[OLYO\THUZ·HWHPY VMMYPLUKS`5VY^LNPHUZ^OVSHUKLK VU5PZOSPR3HRLHUKWSHUULK[V JHTWHUKÃ&#x201E;ZOVU[OLSHRLMVY[^V KH`ZILMVYLHSZVOLHKPUNKV^UYP ]LY

Back out? :[PSSPU[OL^LLRHWWYVHJOPUN [OL[YPW0JVUZPKLYLKIHJRPUN V\[-VY[\UH[LS`MVYL]LY`MLHY0 L_WYLZZLK@]VUULOHKHZ[LHK` YLZWVUZL!

9P]LY

0U[OLLUKP[^V\SKOH]LILLUH ZOHTL[VHSSV^T`MLHYZ[VJH\ZL TL[VWHZZ\WH]PZP[[VVULVM[OL JYV^UQL^LSZVM(SHZRH^PSKLYULZZ 0[»ZKPÉ&#x2030; J\S[HUKL_WLUZP]LLUV\NO [VLZJHWL[OLJP[`HUKZVTL[PTLZ Z\JOVWWVY[\UP[PLZUL]LYYL[\YU *SHYR-HPYH2LUHP7LUPUZ\SH YLZPKLU[MVYTVYL[OHU`LHYZ PZHSPML[PTL(SHZRHU^OVSP]LKMVY ZL]LYHS`LHYZPU+PSSPUNOHT -VYTVYLVU>VVK;PRJOPR7HYR ]PZP[O[[W!KUYHSHZRHNV]WHYRZ \UP[Z^[J

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 15

ALASKAN SPIRIT

15

4/19/18 5:11 PM


BBNC investing in

Legacy Bristol Bay lodges )YPZ[VS)H`5H[P]L*VY WVYH[PVUPZYL[\YUPUN[V P[ZYVV[ZI`HJX\PYPUNHUK VWLYH[PUNZVTLVM[OL ILZ[ZWVY[ÄZOPUNSVKNLZ PU[OL)YPZ[VS)H`YLNPVU :JV[[;VYYPZVUJOPLM VWLYH[PUNVɉ JLYMVY ))5*V]LYZLLZ[OL JVYWVYH[PVU»Z[V\YPZT PU]LZ[TLU[ZPU)YPZ[VS )H`HUKZH`ZP[THRLZ ZLUZL[VV^UZ[YVUNSVJHS businesses tied to the YLNPVU»ZOPZ[VY`

¸6\YZ[YH[LN`MVYPU]LZ[ ing in the region has ILLU[VMVJ\ZVU)YPZ[VS )H`>L»]LOHKSV[ZVM I\ZPULZZZ\JJLZZHYV\UK [OL^VYSK0M^L»YLUV[PU HSSZ[H[LZ[OLU^L»YL JSVZL ¸>L[OPURP[PZPTWVY[HU[ [OH[^LYLPU]LZ[H[OVTL HUKIYPUNZVTLVM[OH[ Z\JJLZZIHJR[V)YPZ[VS )H`6\YWPSSHYNVHSZHYL [VPUJYLHZLZOHYLOVSKLY VWWVY[\UP[`PU)YPZ[VS

)H`OLSWPUN^P[OHUK NYV^PUN[OLSVJHSLJVUV T`HUKPKLU[PM`PUNPUK\Z [YPLZSPRL[V\YPZT[OH[Ä[¹ ))5*J\YYLU[S`VWLYH[LZ 4PZZPVU2\SPR)YVVRZ HUK.YVZ]LUVY3VKNLZ ¸0U[OL))5* IVHYKJHTLHZJ\Z[VT LYZ[V4PZZPVU3VKNL¹ SVKNLVWLYH[PVUZTHUHN LY.\`-\SSOHY[ZHPK¸6U [OLOLLSZVM[OH[TLL[PUN [OL`KLJPKLK[VZL[HZPKL M\UKZ[VPU]LZ[PU[OL

YLNPVU;OL`YLHSPaLKHZ HNYV\W[OH[[OL`KPKU»[ OH]LHU`PU]LZ[TLU[ZPU [OLYLNPVUHUKKLJPKLK [VSVVRPU[V[V\YPZT¹ -\SSOHY[THUHNLZ[OL SVKNLVWLYH[PVUZOHZ ILLUZWVY[ÄZOPUN)YPZ [VS)H`ZPUJL HUK H[4PZZPVU3VKNLZPUJL  ¸>LYLHSPaLK[OH[[V\YPZT PU)YPZ[VS)H`PZOLH]PS` JLU[LYLKVU[OLZWVY[ ÄZOPUNZPKLVM[OPUNZ

))5*OHZV^ULKHUKVWLYH[LK4PZZPVU3VKNL[OLJYV^UQL^LSVM)YPZ[VS)H`Å`V\[ÄZOPUNSVKNLZZPUJL Photo by Barry and Cathy Beck

16

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 16

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


(IYV^UILHYH^HP[Z PUJVTPUNZVJRL`L ZHSTVUH[)YVVRZ-HSSZ Q\Z[Z[LWZMYVT))5*»Z )YVVRZ3VKNL;OPZ OHZILJVTL[OLTVZ[ ]PZP[LKILHY]PL^PUNZP[L WLYOHWZPU[OL^VYSK

¸(UK[OH[P[TPNO[WYV ]PKLHUVWWVY[\UP[`MVY RPKZ[VIYLHRH^H`MYVT JVTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOPUN[V TV]LPU[V[V\YPZTHUK WV[LU[PHSS`YLHJOMHY IL`VUK)YPZ[VS)H` ¸4PZZPVU3VKNL^HZH ]LY`Z[YVUNI\ZPULZZ ^OLU))5*W\YJOHZLK P[PUHUK[OLÃ&#x201E;YZ[ JVUJLYUMYVTIV[OLT WSV`LLZHUKSVUN[PTL J\Z[VTLYZ^HZ^V\SKP[ JOHUNL ¸)L`VUKHZZ\YPUN[OLT [OH[UVULVM^OH[[OL` SV]LKHIV\[[OL3VKNL ^V\SKJOHUNL))5* WYV]PKLK[OLJHWP[HS PTWYV]LTLU[Z[OH[ [OL`»K^HU[LK[VTHRL ;OPZWYV]PKLKHNYLH[ YLZV\YJLMVY4PZZPVU 3VKNLPUJS\KPUN

;OLYL»ZHSVUNOPZ[VY`VM ZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNPU[OLYLNPVU /LYL*OPLM5LLKHOILUÃ&#x201E;ZO PUNH[)YVVRZ-HSSZPU 

BBNC Legacy Lodges...continued on next page

4PZZPVU3VKNL^HZHYLZPKLU[ZJOVVSMVY[OLYLNPVU»ZJOPS KYLUMYVT[OL Z[V[OL Z

/\NLYHPUIV^ [YV\[HZIPNHZ ZHSTVUSPRL[OPZ KYH^Ã&#x201E;ZOLY TLUHNHPUHUK HNHPU[V)YPZ[VS )H`HUK2\SPR 3VKNL

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 17

ALASKAN SPIRIT

17

4/19/18 5:11 PM


,HJOVM))5*»ZSVKNLZMLH[\YLZ\UPX\LZL[[PUNZHUKHJJVTTVKH[PVUZ2\SPR3VKNLWPJ[\YLKOLYLVÉ&#x2C6;LYZY\Z[PJ`L[ S\_\YPV\ZSVNJHIPUZHUKZVTLVM[OLILZ[[YV\[Ã&#x201E;ZOPUNPU[OL^VYSK

BBNC Legacy Lodges continued from previous page TVKLYUPaPUN[OLMHJPSP[` (UK^L»]LYL[HPULKIV[O LTWSV`LLZHUKJ\Z[VT LYZ¹ -YVT[OLYL[OLJVYWVYH [PVUHJX\PYLK[OL)YVVRZ HUK.YVZ]LUVYWHYR ZLY]PJLJVUJLZZPVUZHUK 2\SPR3VKNL;OL`HYL HSSVWLYH[LK\UKLY[OL 2H[THPSHUKIYHUK

VSKLZ[Ã&#x2026;`V\[SVKNLZPU (SHZRHNVPUNIHJR[V :V[OLYL»ZSV[VM history in the industry HZ^LSSHZJVTT\UP[` [PLPUZ^P[O[OL2H[THP YLNPVU¹

>P[O[OLYPJOJ\S[\YHS history throughout Bristol )H`))5*ZH^HUVW WVY[\UP[`[VUV[VUS`JYL H[LQVIZMVYZOHYLOVSKLYZ ¸>LZVY[VMKPWWLKV\Y [OYV\NOP[ZPU]LZ[TLU[Z [VLPU[OL^H[LY^P[O4PZ PU[V\YPZTI\[[VHSZV ZPVU3VKNLHUKP[^VYRLK PUM\ZLTVYLVM[OL5H ^LSSMVY\Z¹ZHPK;VYYPZVU [P]L^H`VMSPMLPU[VSVKNL N\LZ[Z»L_WLYPLUJL Mission Lodge has HKLLWOPZ[VY`PU[OL )LMVYLZ[H[LOVVK[OLYL YLNPVUÃ&#x201E;YZ[HZHJO\YJO ^LYLUVVYNHUPaLK IVHYKPUNZJOVVSMVYKL ZJOVVSZPU^LZ[LYU(SHZRH JHKLZNVPUNIHJRILMVYL -\SSOHY[ZHPK (SHZRH:[H[LOVVK ¸;OLVUS`ZJOVVSZ^LYL ¸6\YOPZ[VY`^P[O[OL KLUVTPUH[PVUHSIVHYKPUN HYLHNVLZ^H`IHJR ZJOVVSZ4PZZPVU^HZH (UK[OL[PLPU^P[OZWVY[ [O+H`(K]LU[PZ[ZTPZ Ã&#x201E;ZOPUNPZT\JOKLLW ZPVUMYVT[OLZ\U[PS LY[OHUTHU`WLVWSL [OLZILMVYLP[JSVZLK P[ZKVVYZ¹ YLHSPaLK;OLZLHYL[OL

18

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 18

¸7LVWSLMYVT[OL]PSSHN LZ^OV^LU[[VZJOVVS OLYL^HU[[VJVTLI` HUK]PZP[6\YJOHPYTHU VM[OLIVHYKHUKOPZ^PML IV[O^LU[[VZJOVVSOLYL HUKJOVZL[VNL[THYYPLK OLYL0[»ZHS^H`ZM\U[V OH]L[OLTIHJR¹ ¸6\YN\LZ[ZJVTLMYVT HSSV]LYMYVT;L_HZHUK -SVYPKH[V*HSPMVYUPH HUK*VSVYHKV4VZ[S` Z\JJLZZM\SPUKP]PK\HSZ I\ZPULZZWLVWSLVYLU[YL WYLUL\YZ¹

They return again and HNHPUMVY[OLÃ&#x201E;ZOPUN L_WLYPLUJLYH[OLY[OHU Ã&#x201E;SSPUNJVVSLYZ -\SSOHY[ZH`ZN\LZ[Z X\PJRS`YLHSPaL[OLYLNPVU»Z HI\UKHU[Ã&#x201E;ZOHYLHIV\[ TVYL[OHUÃ&#x201E;SSPUNHMYLLaLY ¸;OLJH[JOPUN^LZLLPU )YPZ[VS)H`PZZVJYHa` [OH[HUL^WLYZVU^OV»Z UL]LYÃ&#x201E;ZOLKOLYL[OLÃ&#x201E;YZ[ [LUKLUJ`PZ[V^OHJRL] LY`[OPUN[OL`HYLJH[JO PUN¹-\SSOHY[ZHPK¸;OLYL HYLV[OLYWSHJLZ[VNV [VMVJ\ZVUÃ&#x201E;SSPUNHIV_ >L»YL]LY`JVUZLY]H[P]L LZWLJPHSS`^P[OOHY]LZ[PUN ZPS]LYZILJH\ZL^LKVU»[ OH]L[OLOPNO]VS\TLVM [OVZLÃ&#x201E;ZO ¸6\YTPZZPVUPZ[VSPTP[ `V\YRPSSUV[RPSS`V\YSPTP[

+HSL+L7YPLZ[^P[OHO\NL RPUNZHSTVUJH\NO[Ã&#x201E;ZOPUN MYVT4PZZPVU3VKNL

¸0[VUS`[HRLZVUL[YPW[V YLHSPaLJH[JOPUNÃ&#x201E;ZOPZ UV[HUPZZ\LZVRLLWPUN

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


YLX\PYLKZRPSSZVMHWYV MLZZPVUHSN\PKLHUKL]LU get to try their hand at N\PKPUNN\LZ[Z

;OLMV\YSVKNLZHYLLHJO \UPX\LHUKKPÉ&#x2C6;LYLU[ZLL YLSH[LKZ[VY`

¸0[WYV]PKLZHNYLH[SLHYU PUNVWWVY[\UP[`MVY[OL RPKZHUKOHZHSZVILLU HNYLH[V\[YLHJOMVY[OL LU[PYL)YPZ[VS)H`JVT T\UP[`2PKZJVTPUNV\[ VM[OLWYVNYHT^OL[OLY [OL`ILJVTLN\PKLZVY â&#x20AC;&#x153;These are not grants UV[NL[[VZLLUL^VW WVY[\UP[PLZIV[OOLYLHUK I\[LX\P[`V^ULYZOPWVY SLUKPUNHYYHUNLTLU[Z[V IL`VUK¹-\SSOHY[ZHPK NL[I\ZPULZZLZZ[HY[LK ;VYYPZVUWVPU[LKV\[[OH[ ¸;OLYLZOV\SKILVW ))5*[HRLZH]LY`WH WVY[\UP[PLZPU[OLÃ&#x201E;ZOPUN [PLU[HWWYVHJO PUK\Z[Y`(UK^LOLSWLK ¸.VPUNIHJR`LHYZ HO`KYVWVUPJZI\ZPULZZ ^P[O[OL7L[LYZVUMHTPS` [OH[PZZL[\W[VNYV^ ^OLU[OL`KLJPKLKP[^HZ MYLZO]LNL[HISLZPU+PSS [PTL[VNL[V\[VMV^ULY PUNOHTPUZPKLTVKPÃ&#x201E;LK ZOPWVM[OL)YVVRZHUK *VUL_JVU[HPULYZ;OPUNZ .YVZ]LUVYJVUJLZZPVUZ SPRL[OH[ HUK2\SPR3VKNL^L^LYL ¸>L»YLHSYLHK`PUSHUK ^OV[OL`[HSRLK[V¹ HUKYLZV\YJLZ^P[OZHUK ;V\YPZT^VU»[IL[OL HUKNYH]LSWP[ZHUK^L VUS`))5*MVJ\ZPU[OL VWLULK\WHYVJRX\HYY` YLNPVU;VYYPZVUZHPK PU+PSSPUNOHTZV^L»YL JVU[PU\PUN[VL_WHUKV\Y ¸(UV[OLYHYLH^P[OV\Y PU[LYLZ[Z¹ interest in energy is the WL[YVSL\TKPZ[YPI\[PUN ))5*UL]LY[YH]LSZMHY I\ZPULZZ¹;VYYPZVUZHPK MYVT[OLJVTTP[TLU[ ¸>LHJX\PYLKHZTHSSM\LS to the region and its I\ZPULZZ)YPZ[VS(SSPHUJL YLZV\YJLZ -\LSZPU+PSSPUNOHTHUK ¸>LKLZJYPILP[HZV\Y OH]LILLUHISL[VOH]L -PZO-PYZ[WVSPJ`¹;VYYPZVU HUPTTLKPH[LPTWHJ[ ZHPK¸>LW\[[OLÃ&#x201E;ZOLY` VU[OLWYPJLVMM\LS0[ HZH[VWWYPVYP[` OHKILLU HUK^L»]L ILLUHISL[VJVTLKV^U ¸0[»ZUV[WVSP[PJHSP[»ZH OHSM^H`ZV[OH[»ZNVVK KLLWS`YVV[LK]HS\L;OL Z\JJLZZ[OLYL Ã&#x201E;ZOLY`PZH[[OLJVYLVM [OLYLNPVUHUKV\Y5H[P]L ¸(UV[OLY[OPUN^L»YL J\S[\YL¹ ZLLPUNPZHULU[YLWYL

â&#x20AC;&#x153;Mission is not too gear ZWLJPÃ&#x201E;JI\[TVZ[[OH[ JVTL^HU[[VÃ&#x2026;`Ã&#x201E;ZOI` [OLLUKVM[OLPYZ[H`-VY 2PUNZ^LÃ&#x201E;ZOJVU]LU[PVU HS[HJRSLI\[[OLJH[JOPUN PZZVNVVK[OH[`V\JHU KLJPKLOV^THU``V\ ^HU[[VJH[JOHUKOV^[V THRLP[TVYLJOHSSLUNPUN ¸2\SPRHUK)YVVRZHYL T\JOTVYLNLHYLK[VÃ&#x2026;` Ã&#x201E;ZOPUN¹ ¸6[OLYSVKNLZ`V\JHU NV[VOHY]LZ[HZTHU` Ã&#x201E;ZOHZWVZZPISL¹;VYYPZVU HNYLLZ¸>LWLYTP[ZHST VUOHY]LZ[I\[[OH[PZUV[ V\YWYPVYP[`6\YN\LZ[Z LUQV`ILPUNOLYL^P[OV\[ OHY]LZ[PUNÃ&#x201E;ZO¹ The lodges generally VWLUMVY[OLZLHZVU about June 8 and shut KV^UHIV\[:LW[LTILY [VH]VPK[OLYPZRVM ILPUN^LH[OLYLKPUI` LHYS`PJL 0[»ZUV[H))5*WYVNYHT I\[4PZZPVUHUK2\SPR 3VKNLZOH]LOVZ[LK[OL )YPZ[VS)H`9P]LY(JHK LT`MVYZL]LYHS`LHYZ ;OLHJHKLT`PU[YVK\J LZ`V\UNSVJHSZOHYL holders to guiding and ZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNHZHJHYLLY VW[PVU;LLUZSLHYUHSS[OL

Photo by Barry and Cathy Beck

UL\YPHSZWPYP[HUKZVTL [OPUNZ[OH[^LYL[VV ZTHSSMVYIPNPU]LZ[VYZ[V JVTLHSVUNZPKLZV^L MVYTLKHWYP]H[LLX\P[` M\UK)YPZ[VS)H`+L ]LSVWTLU[-\UK>OH[ P[KVLZPZWYV]PKLZHU VWWVY[\UP[`MVYWLVWSL ^OVOH]LPKLHZHUKHYL TPZZPUNJHWP[HS[VWHY[ ULY^P[O))+-

HUKRPSSPUNÃ&#x201E;ZOILJVTLZ HUHM[LY[OV\NO[>L LK\JH[LN\LZ[ZHUK[OL` YLHSS`ZLSSP[¹

(UHUNSLYÃ&#x201E;ZOLZMVY[OLO\NL YHPUIV^[YV\[OVSKPUNHTPK ZWH^UPUNZVJRL`LZHSTVUVU [OL2\SPR

BBNC is one of 13 Alaska Native Regional Corporations formed under the Alaska Native Claims Settlement Act of 1971. The corporation has over 10,000 Eskimo, Aleut, and Athabascan shareholders with ancestral ties to the Bristol Bay region. BBNC supports responsible resource development, deÃ&#x201E;ULKHZKL]LSVWTLU[[OH[PZ Ã&#x201E;ZJHSS`LU]PYVUTLU[HSS`HUK socially sustainable, serving the long-term interests of our people, our region, and our businesses. More information can be found at www. bbnc.net.

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 19

ALASKAN SPIRIT

19

4/19/18 5:11 PM


BBNC lodges reflect bounty, diversity of region ¸;OLMV\YSVKNLZ))5*PZUV^VWLYH[PUNPU)YPZ[VS)H`HYLLHJO\UPX\LHUKKPÉ&#x2C6;LYLU[¹SVKNLVWLYH[PVUZ THUHNLY.\`-\SSOHY[ZH`Z0[»ZH[LZ[PTVU`[V[OLJVYWVYH[PVU»ZWSHUZ[OH[[OL`»]LI\PS[VULHJO»ZOPZ[VY`HUK Z[YLUN[OZ^OPSLYL[HPUPUNIV[OJSPLU[ZHUKLTWSV`LLZ

Mission Lodge

Kulik Lodge

Grosvenor Lodge

Brooks Lodge

4PZZPVU3VKNLTPNO[IL (SHZRH»ZÃ&#x201E;ULZ[Ã&#x2026;`V\[SVKNL VWLYH[PVU

¸2\SPR3VKNL^HZVULVM[OL Ã&#x201E;YZ[PU)YPZ[VS)H`¹-\SSOHY[ ZHPK¸(UKP[OHZHKPÉ&#x2C6;LYLU[ JOHYHJ[LY^P[O\UPX\LSVN JHIPUZ:V`V\»YLZ[H`PUNPU UVZ[HSNPJSVNJHIPUZI\[P[»Z Z[PSSHOPNOLUKL_WLYPLUJL¹

¸.YVZ]LUVYPZH[PU`ZWPUVÉ&#x2C6; [OH[HJJVTTVKH[LZUVTVYL [OHUWLVWSLH[H[PTL0[»Z HSP[[SLWPLJLVMWHYHKPZLPU [OLTPKKSLVMUV^OLYLPU[OL TPKKSLVM[OLWHYR^OLYLUV V[OLYHPYJYHM[L]LUÃ&#x2026;`V]LY ,]LU^P[OPU(SHZRHP[»ZZ[PSSH Z\WLYYLTV[LMLLS¹

0U[OL/LHY[VM[OL4HNUPÃ&#x201E;JLU[ 2H[THP>PSKLYULZZ)YVVRZ 3VKNLV]LYSVVRZ[OL)YVVRZ 9P]LYPU[OLOLHY[VM2H[THP 5H[PVUHS7HYR;OLSVKNLVYPN PUHSS`JVUJLP]LKHZHÃ&#x201E;ZOPUN JHTWOHZILLUPUVWLYH[PVU ZPUJL 

¸4PZZPVUPZWYVIHIS`HZOPNO LUKHZ\WLYKLS\_LSVKNLHZ HU`PU(SHZRH¹-\SSOHY[ZHPK 0[»Z^P[OPULHZ`Ã&#x2026;`PUNKPZ[HUJL [V[OLÃ&#x201E;ULZ[^H[LYZPU[OLZ[H[L [VÃ&#x201E;ZOMVYHSSZWLJPLZVM7HJPÃ&#x201E;J ZHSTVUYHPUIV^[YV\[(YJ[PJ JOHY+VSS`=HYKLUNYH`SPUN SHRL[YV\[HUK5VY[OLYUWPRL ¸>LOH]LSV[ZVM]HYPL[`PU Ã&#x201E;ZOPUN[LJOUPX\LZHUKHO\NL HYLH[VÃ&#x201E;ZO>LJHUÃ&#x2026;`HUOV\Y [VHSTVZ[HU`RPUKVMÃ&#x201E;ZOPUN ^L^HU[¹ 4PZZPVUPZHSSHIV\[[OL^OVSL L_WLYPLUJLPUJS\KPUNHMVJ\Z VUJH[JOHUKYLSLHZLÃ&#x201E;ZOPUN 4PZZPVU3VKNLJVT

;OL2\SPR9P]LYPZ[OLLWP[VTL VMHYHPUIV^[YV\[Z[YLHT0[Z NPUJSLHY^H[LYNYH]LSIV[ [VTHUKWSLU[PM\SMVVKZ\WWS` WYV]PKLHUPKLHSOHIP[H[MVY [OLSHYNLWVW\SH[PVUVMUH[P]L YHPUIV^[YV\[ )LZPKLZNYLH[Ã&#x201E;ZOPUNULHY[OL SVKNLHUKVU[OL2\SPRHUK 5VU]PHU\R3HRLZÃ&#x2026;`V\[ZJHYY` HUNSLYZ[VV[OLYOV[ZWV[Z ^P[OPUHTPSLYHKP\ZVM[OL SVKNL

BBNC also operates Katmai Air, HJOHY[LYZLY]PJLÃ&#x2026;`PUN]PZP[VYZ around the park and to the lodges. Information on all three Katmailand Lodges is at Katmailand.com or by calling 877-671-0751 or 907-243-5448.

20

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 20

;OLUHYYV^ZHYLHHKQHJLU[[V [OLSVKNLWYV]PKLZL_JLSSLU[ Ã&#x201E;ZOPUN.YVZ]LUVYHSZVOHZ HJJLZZI`QL[IVH[[VZVTL VM[OLHYLH»ZÃ&#x201E;ULZ[Ã&#x201E;ZOPUN Z[YLHTZ;^VVM[OLYP]LYZ HJJLZZPISLMYVT.YVZ]LUVYHYL [OLSHYNLZ[ZWH^UPUNZ[YLHTZ MVYZVJRL`LZHSTVUPU[OL 5HRULRKYHPUHNL .YVZ]LUVYWYV]PKLZ[OL¸P[ MLLSZSPRLT`V^UÃ&#x201E;ZOPUN SVKNL¹L_WLYPLUJLHUKPZPKLHS MVYMHTPSPLZI\ZPULZZHZZV JPH[LZVYHNYV\WVMÃ&#x201E;ZOPUN I\KKPLZ

¸)YVVRZ3VKNLZ[HY[LKHZH Ã&#x201E;ZOPUNSVKNL)\[UV^P[»Z ILZ[RUV^UHZHILHY]PL^PUN SVKNL¹-\SSOHY[ZHPK¸>L»YL OVWPUN[VYLLZ[HISPZOTVYL VM[OLÃ&#x201E;ZOPUNWHY[H[)YVVRZ ILJH\ZLPUZWYPUNHUKMHSS[OL Ã&#x201E;ZOPUNPZZVNYLH[[OLYL¹ ¸([2H[THP[OLTVU[OVM1\S` I`ZOLLYKLTHUKPZWYLKVT PUH[LS`WOV[VNYHWOLYZSVVRPUN H[ILHYZ;OLYL»ZQ\Z[ZVT\JO KLTHUK[OLU0[»ZHIPNWHY[VM ^OH[^LKV¹ (ZTHU`HZILHYZSP]LHSVUN [OLTPSLHUKHOHSMSVUN)YVVRZ 9P]LYK\YPUN[OLZHSTVU ZLHZVU:\WLYIZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNPZ H]HPSHISLHKQHJLU[[V[OLSVKNL VU[OL)YVVRZ9P]LYHUKVU [OL)YVVRZHUK5HRULR3HRLZ ;OL)YVVRZ9P]LYPZÃ&#x2026;`Ã&#x201E;ZOPUN VUS`

Photos Courtesy BBNC and Guy Fullhart

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


Salmon by the Numbers

Forecast:

Sockeye salmon I`>PSS3LZJOWLY ;OLZLHYL[OLKH`ZÃ&#x201E;SSLK^P[O HU[PJPWH[PVUHZHUV[OLYJVTTLY JPHSÃ&#x201E;ZOPUNZLHZVUKYH^ZULHYPU )YPZ[VS)H` )VH[ZUL[ZHUKNLHYHYLILPUN JSLHULKHUKWYLWHYLK*YL^ZHYL NL[[PUNYLHJX\HPU[LKHUKHU[PJP WH[PUN[OLOLJ[PJKH`ZHOLHK[OH[ THYRHUV[OLYZHSTVUZLHZVUVU )YPZ[VS)H`4VYL[OHUKYPM[ UL[WLYTP[OVSKLYZHUKZL[ UL[WLYTP[OVSKLYZÃ&#x201E;ZO[OPZY\U LHJOZLHZVUHUKJVTT\UP[PLZ SPRL+PSSPUNOHTZ^LSS[VKV\ISL[V [YPWSL[OLPYZPaLMVYHML^OLHK` TVU[OZ

Photo courtesy of Alaska Seafood

Y\U[V[OL5\ZOHNHR+PZ[YPJ[^HZ [OLSHYNLZ[PU[OLYLJVYKLKOPZ[VY` VM[OLÃ&#x201E;ZOLY` 6]LYHSS)YPZ[VS)H`LUQV`LKHNYLH[ ZVJRL`LZLHZVUPU^P[O TPSSPVUYLKZOHY]LZ[LK;OH[JH[JO ^HZ]HS\LKH[HSTVZ[ TPSSPVU HJJVYKPUN[V(+- .

2017 Alaska Commercial Harvest Chinook: 262,000 Sockeye: 53.6 million Coho: 5.3 million Pink: 141.6 million Chum: 25 million Overall: 225.7 million 2018 Harvest Projections Chinook: 99,000 Sockeye: 51.6 million Coho: 4.9 million Pink: 69.7 million Chum: 21 million Overall: 147.3 million

;OPZ`LHY»ZHUU\HSMVYLJHZ[JHSSZMVY Source: Alaska Department of Fish and Game 4VYL0UMVYTH[PVU!^^^HKMNHSHZRHNV] HIV\[TPSSPVUZVJRL`LZ[VYL >OPSL[OLYL»ZTVYLWVZP[P]L[OHU [\YU[V)YPZ[VS)H`¶UV^OLYLULHY ULNH[P]L[OL(SHZRH+LWHY[TLU[ à ® TPSSPVU[V[OL5\ZOHNHR [OLOPZ[VYPJÃ&#x201E;N\YLVM¶I\[ VM-PZOHUK.HTL»ZZHSTVUOHY +PZ[YPJ[TPSSPVU[V[OL ]LZ[V\[SVVRMVYKVLZPUJS\KL Z[PSSHZ[YVUNY\U[OH[PZHSTVZ[ >VVK9P]LYTPSSPVU[V[OL WLYJLU[HIV]L[OLYLJLU[`LHY IV[ONVVKUL^ZHUKIHKUL^ZMVY 5\ZOHNHR9P]LYHUKTPSSPVU H]LYHNL(SSZ`Z[LTZHYLL_WLJ[LK JVTTLYJPHSHUNSLYZ [V[OL0N\ZOPR9P]LY" [VTLL[[OLPYZWH^UPUNLZJHWL -PYZ[[OLIHK![OLV]LYHSSZHSTVU TLU[NVHSZHJJVYKPUN[V(+- . MVYLJHZ[PUJS\KLZHKYVWVMYV\NOS` IPVSVNPZ[Z;OH[Y\U^V\SKHSSV^MVY à ® HUK[V[OL;VNPHR +PZ[YPJ[ TPSSPVUÃ&#x201E;ZOMYVT HULZ[PTH[LKOHY]LZ[VMTPSSPVU ZVJRL`LZPU)YPZ[VS)H` Upper Cook Inlet 5V^[OLNVVK![OH[KYVWTVZ[S` JLU[LYZVUWPURZHUK[OLZVJRL`L ;OL)YPZ[VS)H`Y\UMVYLJHZ[MVY (+- .»ZZVJRL`LY\UMVYLJHZ[MVY MVYLJHZ[YLTHPUZZ[YVUNLZWLJPHSS` LHJOKPZ[YPJ[HUKYP]LYZ`Z[LTPZHZ <*0PZHIV\[TPSSPVU^P[OHU MVY)YPZ[VS)H` MVSSV^Z! L_WLJ[LKJVTTLYJPHSOHY]LZ[VM TPSSPVUKV^UULHYS`HTPSSPVU >OPSLZVJRL`LY\UZ[V)YPZ[VS)H` à ® TPSSPVU[V5HRULR2]PJOHR MYVTSHZ[`LHY;OLTHQVYP[`VM OH]LILLUOPNOS`]HYPHISLH[HOPZ +PZ[YPJ[TPSSPVU[V[OL2]P [OVZLYLKZ¶HIV\[TPSSPVU¶^PSS [VYPJHSSL]LSYLJLU[Ã&#x201E;N\YLZZOV^ JOHR9P]LYTPSSPVU[V[OL YL[\YU[V[OL2LUHP9P]LY;OH[Ã&#x201E;N [OH[[OLÃ&#x201E;ZOLY`OHZJVU[PU\LK[V (SHNUHR9P]LYHUKTPSSPVU[V \YLPZYV\NOS`HTPSSPVUML^LYYLKZ ILUV[OPUNZOVY[VML_JLSSLU[0U [OL5HRULR9P]LY" [OHU[OL2LUHP»Z`LHYH]LYHNL MHJ[SHZ[`LHY»ZZVJRL`LY\UVM à ® TPSSPVU[V[OL,NLNPR+PZ[YPJ[" TPSSPVU^HZ[OLZLJVUKOPNO ;OL2HZPSVMHUK:\ZP[UHYP]LYZHYL LZ[VM[OLWHZ[`LHYZHJJVYKPUN à ® TPSSPVU[V[OL<NHZOPR L_WLJ[LK[VZLLHIV\[HUK HIV\[YLKZYLZWLJ[P]LS` +PZ[YPJ[" [V(+- .(SZVVMUV[LSHZ[`LHY»Z

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 21

ALASKAN SPIRIT

21

4/19/18 5:11 PM


7OV[VJV\Y[LZ`VM-YPNH[L;YH]LS

As good as it gets

Nushagak remains best king salmon fishery in Alaska )`3LL3LZJOWLY

BIGGEST. MOST. BEST.

22

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 22

7PJR`V\YZ\WLYSH[P]LHUKP[Ä[Z[OL RPUNZHSTVUY\UVU)YPZ[VS)H`»Z 5\ZOHNHR9P]LY>OPSLV[OLYJOPUVVR Y\UZPUHUKIL`VUK(SHZRHHYLKLJSPUPUNVYPUWLYPS¸;OL5\ZO¹YLTHPUZ JVUZPZ[LU[(UKJVUZPZ[LU[S`NYLH[ ;OLYP]LY»ZRPUNY\UZ\YNLZPULHJO 1\ULHUK[`WPJHSS`HWWYVHJOLZ ÄZOV]LYH[OYLL^LLRWLYPVK(S[OV\NOP[\S[PTH[LS`Z[YL[JOLZ

HSTVZ[TPSLZ[V[OLOLHKVM[OL 4\SJOH[UHTVZ[VM[OLRPUNÄZOPUNPZ PU[OLÄYZ[TPSLZHIV]LZHS[^H[LY JVUJLU[YH[LKIL[^LLU+PSSPUNOHT HUK7VY[HNL*YLLR ¸;OLY\UZ[HY[ZPULHYS`1\UL^P[O HML^ÄZOI\[[OLTHPUY\UPZSH[L 1\ULHUKPU[VLHYS`1\S`¹+PSSPUNOHT IPVSVNPZ[3LL)VYKLUZHPK¸)\[L]LY` Y\UPZKPɈLYLU[¹

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


0UMVYL_HTWSL^H[LYSL]LSZ ^LYLSV^HUK[OLRPUNZ[YH]LSLK TVYL[V[OLJLU[LYVM[OLYP]LYL]HKPUN(+- .»ZJV\U[LY( Y\UPUP[PHSS`LZ[PTH[LKPU[OLSV^ Z^HZSH[LYYLJHSPIYH[LK[V TVYL[OHU >OH[`V\OLHYTVZ[HIV\[;OL 5\ZOPZU\TILYZ·HZPUU\TILYVM RPUNZJH\NO[WLYKH`+\YPUN[OL WYPTL^LLRZVM[OLY\UJH[JOPUN [VÃ&#x201E;ZOWLYKH`PZJVUZPKLYLK [OLUVYT 6M[OH[TVZ[^PSSILWV\UK[V WV\UKIYPNO[RPUNZ^P[OZTHSSLYQHJRZHUKHYHYLWV\UKLY [OYV^UPU ¸0[»ZH[OYLL^LLRIPNÃ&#x201E;ZOPUN L]LU[¹)VYKLUZHPK¸;OL5\ZO OHZHI\UJOVMTHPU[YPI\[HYPLZ HUKÃ&#x201E;ZOZWH^UPUHSSVM[OLTHZ ^LSSPU[OLTHPUZ[LTVM[OLYP]LY¹ Most guides agree the run begins [VOP[M\SSMVYJL1\ULHUK KLJSPULZZOHYWS`HM[LY1\S`

>OPSLHSSÃ&#x201E;]LZWLJPLZVMZHSTVU ZWH^UPU[OLYP]LYP[»Z[OLRPUNZ [OH[HYL[OLIPNKYH^3HZ[`LHY»Z ZVJRL`LY\UL_JLLKLKTPSSPVU HUK^HZHSTVZ[HUHM[LY[OV\NO[ ;OL5\ZOPZHSZVHWSHJL^OLYL RLLWPUNRPUNZPZVRH`^P[OHKHPS` SPTP[VM[^VVUS`VULV]LYPUJOLZHUKÃ&#x201E;]LQHJRZ\UKLYPUJOLZ WLYKH` ¸6]LY[OLWHZ[KLJHKLP[»ZILLU WYL[[`Z[HISLUVKPWZVYYPZLZ¹ )VYKLUZHPK¸0[»ZUL]LYJYV^KLK ¸0[»ZH]LY`JVUZPZ[LU[Z`Z[LTHZ MHYHZRPUNZHYLJVUJLYULK*SVZ\YLZHYLYHYL¹ >P[ORPUNÃ&#x201E;ZOPUNJSVZLKPU:V\[OLHZ[(SHZRHHZ^LSSHZTVZ[VM[OL 4H[:\=HSSL`PU[PTL^PSS[LSS PMZVTLVM[OH[HUNSPUNWYLZZ\YL ZOPM[Z[V[OL5\ZOHNHR Borden said 2018 should be anV[OLYNVVKZLHZVUMVY5\ZOHNHR RPUNZHS[OV\NOUVMVYTHSMVYLJHZ[ PZH]HPSHISL ¸>LL_WLJ[HUH]LYHNLY\U;OL WYVQLJ[PVUMVYZVJRL`LPZIPNHUK [OLJVTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOLYTLUOH]L ILLUKVPUNHNVVKQVI^VYRPUN ^P[O\Z[VNL[TVYLRPUNZPU[V[OL YP]LY>L[Y`[V^VYR[VNL[OLY¹ /H]PUNHUNSLYZMVJ\ZVUZVJRL`L ZHSTVU[VRLLWHUK[HRLOVTL PUZ[LHKVMRPUNZHSZVOLSWZ ¸3HZ[`LHY^LSPILYHSPaLKSPTP[ZVU YLKZMYVTÃ&#x201E;]L[VWLYKH`¹)VYKLUZHPK¸;OH[OLSWZV\[VU[OL 5\ZO^P[OTVYLSPILYHSZVJRL`L ZVÃ&#x201E;ZOLYTLUHYLRLLWPUNZVJRL`L HUKYLWSHJPUNRPUNZ¹

7OV[VJV\Y[LZ`)VI;VTHU

(UJOVYHNLHUNSLYZ*OYPZHUK5PSL ,YZSHUK^P[OHIPN5\ZOHNHRRPUN

;OL5\ZOPZVÉ&#x2C6;[OLYVHKZ`Z[LT HJJLZZPISLVUS`I`HPYJYHM[PU[V +PSSPUNOHT9H]U(SHZRH»ZUL^

ZLY]PJL[V+PSSPUNOHT^PSSNP]LHUNSLYZTVYLVW[PVUZMVYÃ&#x2026;PNO[ZPU[V [OLJVTT\UP[`H[[OLTV\[OVM[OL YP]LY (UV[OLYH[[YHJ[PVUPZ[OLHIPSP[`[V RLLWÃ&#x201E;ZOPUNVUJL`V\»]LRLW[H RPUNMVY[OLKH`6UTVZ[(SHZRH YP]LYZVUJLHUHUNSLYOHZRLW[H RPUN[OL`T\Z[Z[VWÃ&#x201E;ZOPUN6U [OL5\ZO`V\JHUJVU[PU\LÃ&#x201E;ZOPUN JH[JOHUKYLSLHZLHUK[OLVUS` YLZ[YPJ[PVUPZ[VZ[VW\ZPUNIHP[ 7LYOHWZILJH\ZLVMP[ZYLTV[LSVJH[PVU WLYJLU[VMÃ&#x201E;ZOLYTLUVU [OLYP]LYHYLUVUYLZPKLU[ZHUKHYL Ã&#x201E;ZOPUN^P[OHN\PKL(SSSHUKHSVUN [OLYP]LYPZV^ULKI`[OL*OVNNP\UN=PSSHNL*VYWVYH[PVU^OPJO SPTP[ZHJJLZZHUKHSSV^ZJHTWPUN VUS`I`WLYTP[ *OVNNP\UNTLTILYZWH[YVS[OL YP]LYIV[O[VHPKIVH[LYZHUK[V JVUÃ&#x201E;YTWLYTP[Z ¸;OLYLPZHWVZZPIPSP[`[VÃ&#x201E;ZO[OL YP]LY^P[OV\[HN\PKL¹)VYKLU ZHPK¸I\[P[ILJVTLZOHYK[VKV ILJH\ZLVM[OLSVNPZ[PJZ@V\JHU NL[PU[V+PSSPUNOHTHUKJOHY[LYPU[V 7VY[HNL*YLLR[OLUYLU[IVH[ZHUK I\`M\LS[OLYLZV[OH[PZHUVW[PVU¹ ;OLYP]LYPZOPNOS`[PKHSJVUZ[HU[S` JOHUNPUNHUKÃ&#x201E;SSLK^P[OZHUKIHYZ ZVZHML[`PZHUV[OLYJVUZPKLYH[PVU >LHZRLKZL]LYHSSVUN[PTL 5\ZOHNHRVWLYH[VYZ[VNP]L\Z [OLPYPUZPNO[ZVU[OLYP]LYHUK[OL Ã&#x201E;ZOPUN

Tomanâ&#x20AC;&#x2122;s King Camp )VI;VTHUOHZÃ&#x201E;ZOLK[OL 5\ZOHNHRMVY`LHYZ /LVWLYH[LZHZ\WLYZPaLK[LU[ JHTW[OH[JHUHJJVTTVKH[L HUNSLYZH[H[PTL4VZ[Ã&#x201E;ZO^P[O

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 23

ALASKAN SPIRIT

23

4/19/18 5:11 PM


OPZN\PKLZHS[OV\NOZVTLL_WLYPLUJLKHUNSLYZHSZVSPRL[OLJOHSSLUNLVMÃ&#x201E;ZOPUNVU[OLPYV^U ;OLYLTV[LL_WLYPLUJLPZHZPTWVY[HU[HZ[OLÃ&#x201E;ZOPUNOLZH`Z ¸0[PZZVTL^OH[YLTV[LTPSLZ MYVT(UJOVYHNL¹;VTHUZHPK ¸;OL`SPRL[OLL_WLYPLUJL¹ )\[^P[O[OYLLJVVRZVUZ[HÉ&#x2C6;HUK >P-PP[»ZUV[L_HJ[S`YV\NOPUNP[ ¸0[OLSWZ[OH[[OL5\ZOHNHROHZ [OLSHYNLZ[JSLHY^H[LYY\UVMJOPUVVRZPU(SHZRH;OLSHZ[[PTL[OL` KPKHJYLLSZ\Y]L`JVTWHYLK[V [OL2LUHPPU[OL[PTLMVYL]LY`Ã&#x201E;ZO `V\JH\NO[VU[OL2LUHPVU[OL 5\ZO`V\^V\SKOH]LJH\NO[¹ (SSÃ&#x201E;ZOLYPLZL]VS]LHUK;VTHU ZH`Z[OL5\ZOPZUVKPÉ&#x2C6;LYLU[ ¸>OLU0Ã&#x201E;YZ[NV[OLYLTVZ[VM V\YJSPLU[ZUL]LYRLW[HÃ&#x201E;ZO\UKLYWV\UKZ5V^^LRLLW WV\UKLYZI\[[OLU\TILYZ HYLZ[PSSNVVK;OLIPNNLZ[0»]LOHK PUT`JHTWPZH¹ ;VTHUIYPUNZOPZÃ&#x201E;YZ[JSPLU[ZPU HIV\[1\UL ¸0[JHUILSPRL[OLYL»ZUV[OPUNPU [OLYP]LY[OLU[OLYL»ZH^OVSL^HSS VM[OLT¹OLZHPK

;VTHU»ZHUNSLYZKVHJVTIPUH[PVU VM[YVSSPUNZWPUULYZKV^UZ[YLHT IHJR[YVSSPUNKP]LYZHUKIHP[VY WS\NZHUKJHZ[PUNZWPUULYZMYVT ZOVYL

HU`[OPUNPZRLLWPUN[OLYP]LYHSP]LHUK ^LSS(UK^LRLLWP[HM\UWSHJLMVY WLVWSL[VIL6\YSVKNLZP[Z\WVUH IS\É&#x2C6;HIV]L[OLYP]LY0[»ZHILH\[PM\S WSHJL¹

¸(5VVY5V=PIYH_VYZWPUULYZ^LTHRLVUV\YV^U^VYR ^LSS¹OLZHPK

<USPRLTVZ[VWLYH[PVUZ[OL`Ã&#x201E;ZO[OL ^OVSLZ\TTLY

4P_LKPU^P[O[OLRPUNZHYLIYPNO[ JO\TZ[OH[THU`HUNSLYZJOVVZL [VHKK[V[OLPYIV_[V[HRLOVTL ¸>OH[^L[HPSVYV\YJHTWMVYPZ[V OH]LHYLHSS`NVVK[PTLHUKJH[JO ZVTLÃ&#x201E;ZO¹;VTHUZHPKSH\NOPUN¸(UKNL[[VNVOVTL^P[OH WV\UKIV_VMÃ&#x201E;ZO¹

¸+PSSPUNOHTPZHZLHWVY[[V^UHUK [OLWLVWSLHYL^VUKLYM\S>LOH]L JVTL[VYLHSS`SV]LP[¹

Bristol Bay Adventures

;OLPYMVJ\ZPZHSSHIV\[[OLÃ&#x201E;ZOPUN

4PJOHLSHUK(UNLSH(KKPLNVOH]L VWLYH[LKVULVM[OLML^WLYTHULU[SVKNLZVU[OLYP]LYMVYTVYL [OHU`LHYZIHZLKVUHJYLZ VMWHYHKPZL

¸@V\NL[\WLH[IYLHRMHZ[NVÃ&#x201E;ZOPUNJVTLPUMVYS\UJOJSLHUÃ&#x201E;ZO [HRLHUHWÃ&#x201E;ZOLH[ZSLLW[OLUKV P[HNHPU¹

0[»ZHWVW\SHYSVKNL^P[OJLSLIYP[PLZJVYWVYH[LNYV\WZHUKMHTPSPLZ ^OVSPRL[OLK\WSL_\UP[ZZVM[ ILKZZOV^LYZHUKPUKVVY[VPSL[Z ¸>LTPNO[UV[ILHZ[HYWSHJL ILJH\ZLVM^OLYL^LHYLI\[NP]L \ZHHUK^L»SS [HRLNVVKJHYL VM`V\¹(UNLSH ZHPKSH\NOPUN

;VTHU»Z2PUN*HTWPZ[`WPJHSPMSHYNLY[OHUTVZ[5\ZOHNHR JHTWZ^P[OHSS[OLHTLUP[PLZHUKS\_\YPV\Z[LU[Z

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 24

;OLSVKNLPZHIV\[TPSLZ\WYP]LYMYVT+PSSPUNOHTHUK¸HZ[VUL»Z [OYV^¹MYVT7VY[HNL*YLLR

4VYL0UMVYTH[PVU!IVI[VTHUJVT RPUNJHTWVY 

7OV[VJV\Y[LZ`)VI;VTHU

24

¸6\YZLHZVUPZTPK1\UL[VTPK(\N\Z[¹ZOLZHPK¸>LZ[HY[Ã&#x201E;ZOPUN ZPS]LYZHIV\[[OLSHZ[^LLRPU1\S` ;OL`HYLYLHSS`M\U[VJH[JOHUK [OLYL»ZHO\NLHI\UKHUJLVM[OLT

¸;OLÃ&#x201E;ZOPUN PZWOLUVTenal and still \UJYV^KLK >L^VYR]LY` JSVZLS`^P[O[OL UH[P]LHZZVJPH[PVU4VYL PTWVY[HU[[OHU

4VYL0UMVYTH[PVU!)YPZ[VS)H`(K]LU[\YLZJVTVYVY 

2PUNÃ&#x201E;ZOLYZ 9VILY[-\LU[LZOHZV^ULK(SHZRH 2PUNÃ&#x201E;ZOLYZMVYZP_`LHYZHUKV^UZ )LHY*SH^3VKNLVU3HRL(SLRUHNPR ¸2PUNÃ&#x201E;ZOLYZOHZILLUPUVWLYH[PVU PU[OLZHTLSVJH[PVUMVY`LHYZ VU[OL^LZ[IYHPKVM[OL5\ZOHNHR HIV]L7VY[HNL*YLLR¹OLZHPK )LPUNPU[OLYPNO[ZWV[VU[OL 5\ZOHNHRPZPTWVY[HU[OLZHPK ¸;OLIL[[LYÃ&#x201E;ZOPUNPZPU[OLSV^LY WHY[VM[OLYP]LY;OLÃ&#x201E;ZOQ\Z[HJ[ KPÉ&#x2C6;LYLU[S`PU[OLPYÃ&#x201E;YZ[TPSLZ 0OHKHJHTWM\Y[OLY\WYP]LYHUK [OLÃ&#x201E;ZOPUN^HZZ[PSSNVVKI\[P[^HZ

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


*Y\TWÃ&#x201E;ZOLZ[OLLU[PYLZLHZVUPU )YPZ[VS)H`IHZLKPU2PUN:HSTVU[OLYLZ[VM[OLZ\TTLYHUK Ã&#x201E;ZOPUNMYVT[OL5\ZOHNHRJHTW [OLSHZ[[^V^LLRZPU1\ULHUK Ã&#x201E;YZ[^LLRPU1\S`OP[[PUN[OLWLHR VM[OLRPUNY\U

7OV[VJV\Y[LZ`)VI;VTHU

>OLU[OLRPUNZHYLY\UUPUNPU[OL5\ZOHNHRJHZ[PUNZWPUULYZMYVTZOVYLPZQ\Z[ HZLÉ&#x2C6;LJ[P]LHZÃ&#x201E;ZOPUNMYVTHIVH[HZ5PJVSL2HZLILYNMYVT;YV\[3HRL>HZO PUN[VUPZWYV]PUN

JVUZPKLYHIS`KPÉ&#x2C6;LYLU[/HUKZ KV^U[OLSV^LYYP]LYPZHOV[[LY IP[LMVYTVYLHNNYLZZP]LÃ&#x201E;ZO¹ 2PUNÃ&#x201E;ZOLYZPZH[LU[JHTWVU[OL 5\ZOHNHRZWLJPÃ&#x201E;JHSS`[V[HYNL[ [OLRPUNZHSTVUY\U ¸>LHSZVJH[JOJO\TZZVJRL`L HUK[OLYL»ZNYLH[WPRLÃ&#x201E;ZOPUNI\[ P[»ZHIV\[[OLRPUNZ>LZ[HY[1\UL HUKÃ&#x201E;ZO\U[PS1\S`>LMLLS [OH[»Z[OLZ^LL[ZWV[UV^1\UL PZOPZ[VYPJHSS`[OLÃ&#x201E;YZ[W\ZO /PZ[VYPJHSS`[OLZVJRL`LY\UVU[OL 5\ZOPZ]LY`SV^I\[^LOHK[OYLL TPSSPVUSHZ[`LHY;`WPJHSS`[OL`»YL UV[Z[YVUNLUV\NO[V[HYNL[¹ -\LU[LZZH`ZO\NLZVJRL`LY\UZ SPRL)YPZ[VS)H`OHKPUJHU ILULÃ&#x201E;[RPUNY\UZILJH\ZLÃ&#x201E;ZOLYTLU[LUKLYZHUKWYVJLZZVYZ ZPTWS`JHU»[OHUKSL[OL]VS\TLVM Ã&#x201E;ZOHUKX\P[Ã&#x201E;ZOPUN[VJH[JO\W WYV]PKPUNS\SSZMVYTVYLRPUNZ[V LZJHWLUL[Z 2PUNÃ&#x201E;ZOLYZVÉ&#x2C6;LYZMV\YKH`[YPWZ M\SS`N\PKLKHUK^P[OL]LY`[OPUN WYV]PKLK ¸+VP[`V\YZLSMLYZTPNO[JH[JOÃ&#x201E;ZO I\[RUV^PUNHSS[OLZ\I[SL[PLZJHU

IL[OLKPÉ&#x2C6;LYLUJLIL[^LLUHNVVK KH`HUKHNYLH[KH`¹ 4VYL0UMVYTH[PVU!HSHZRHRPUNÃ&#x201E;ZOLYZJVTVY 

The day trip option 1\Z[PU*Y\TWVM-YPNH[L;YH]LSOHZ H\UPX\LVW[PVUMVYHUNSLYZ^OV KVU»[OH]L[PTLVYTVUL`MVYHU L_[LUKLKZ[H`VU[OLYP]LY ¸>LOH]LHUV\[WVZ[JHTWVU [OL5\ZOHNHRHUKVÉ&#x2C6;LYKH`[YPW Ã&#x201E;ZOPUN¹OLZHPK¸.\LZ[ZÃ&#x2026;`PUHUK V\[VM2PUN:HSTVUHUK+PSSPUNOHT MVY[OLKH`>LHYLQ\Z[KV^UZ[YLHTMYVT7VY[HNL*YLLRVU [OLSV^LYYP]LY(ZMHYHZ0RUV^ ^LHYL[OLVUS`VULZ[OH[VÉ&#x2C6;LY ZOVY[K\YH[PVU[YPWZ ¸4VZ[VMV\YN\LZ[ZHYLMYVT (SHZRH¹*Y\TWZHPK¸;`WPJHSS` [OL`Ã&#x201E;ZOMVY[^VKH`Z·Ã&#x2026;`PU[OL Ã&#x201E;YZ[TVYUPUNHUK^LOH]L[OLTVU HÃ&#x2026;PNO[[VJHTW-YVT(UJOVYHNL `V\JHUILH[T`JHTWPU[^V OV\YZ-PZOHSSKH`ZWLUK[OLUPNO[ H[2PUN:HSTVU3VKNLÃ&#x201E;ZO[OL MVSSV^PUNKH`HUKÃ&#x2026;`OVTL[OH[ UPNO[¹

¸0»TUV[Z\YL^O`^LOH]LILLU PTT\UL[V^OH[[OLYLZ[VM[OL Z[H[LOHZILLUOP[I`HUK^L JLY[HPUS`OH]LOHKZVTL`LHYZ ^P[OYLZ[YPJ[PVUZ¹*Y\TWZHPK ¸6\YIPNNLZ[JOHSSLUNLPZ\Z\HSS` Q\Z[^LH[OLY0UJHST^LH[OLY[OL RPUNZQ\Z[ZP[V\[PU[OLIH`HUK TPSSHYV\UKHUKJVTLHUKNV^P[O [OL[PKL ¸>OLUP[PZVU[OLYLPZUVÃ&#x201E;ZOLY` [VYP]HSP[;OLU\TILYZHYLQ\Z[ \UILSPL]HISL(UK^OLUÃ&#x201E;ZOHYL W\ZOPUNOHYKP[»ZUV[\UJVTTVU [VOVVR[VÃ&#x201E;ZOHKH`@V\»YL NL[[PUNZVTLZTHSSLYÃ&#x201E;ZOTP_LK PUI\[P[»ZHJ[PVUHSSKH`SVUNHUK ^OLU^LOH]LIPNW\ZOLZVMÃ&#x201E;ZO P[»ZUV[\UOLHYKVM[VOH]L[V WLYKH` ¸>LKVHSV[VMKV^UZ[YLHT [YVSSPUN^P[OZWPUULYZQ\Z[MHZ[ LUV\NO[VNL[ISHKLZZWPUUPUN <Z\HSS`^P[OHKYVWWLY^LPNO[[V NL[[VIV[[VTHUK^L»YLHKKPUN IHP[[VZWPUULYZ)HJR[YVSSPUNJHU IL]LY`LÉ&#x2C6;LJ[P]L^P[O2^PRÃ&#x201E;ZO I\[[OLUPJL[OPUNHIV\[[OL5\ZO PZ`V\JHUKV^OH[L]LYTL[OVK `V\WYLMLY¹ -S`Ã&#x201E;ZOPUNPZHNVVKVW[PVUKLWLUKPUNVUJVUKP[PVUZOLZHPK ¸0[`WPJHSS`Ã&#x2026;`Ã&#x201E;ZO^P[OH:WL`YVK ^P[OHOLH]`ZPUR[PWHUKZVTLZVY[ VMIPNWYVÃ&#x201E;SLÃ&#x2026;`¹OLZHPK¸(UK`V\ ^HU[[VÃ&#x201E;ZOP[VU[OLZVM[LKNLZ Nushagak...continued on page 46

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 25

ALASKAN SPIRIT

25

4/19/18 5:11 PM


ADF&G

Nushagak study on survival could guide king salmon management )PVSVNPZ[ZVU[OL5\ZOHNHR9P]LYHYLPU[OLZLJVUK`LHYVMRL` YLZLHYJOVUOV^^LSSRPUNZHSTVU Z\Y]P]LILPUNJH\NO[HUKYLSLHZLK I`ZWVY[Ã&#x201E;ZOLYTLU

)VYKLU[YHJRZ[OL[HNNLKÃ&#x201E;ZOI` ZTHSSWSHULÃ&#x2026;`PUNSV^V]LY[OL YP]LY^P[OHYLJLP]LY^OPJOWPJRZ \WHUKTHYRZLHJOÃ&#x201E;ZO»ZSVJH[PVU ]PH.7:

;OL(SHZRH+LWHY[TLU[VM-PZOHUK .HTLTVY[HSP[`Z[\K`PZPU[LUKLK[V NP]LTHUHNLYZHUKHUNSLYZZ[H[L^PKLHIL[[LYPKLHVM[OLPTWHJ[VM JH[JOPUNHUKYLSLHZPUNRPUNZHSTVU VU[YHKP[PVUHSÃ&#x201E;ZOPUN[HJRSL

¸>LOH]LHTVY[HSP[`ZPNUHS0M HÃ&#x201E;ZOZ[H`ZPUVULZWV[MVYMV\Y OV\YZP[PZTHYRLKHZKLHK¹ OLZHPK¸0[»ZILLU^VYRPUN^LSS >L»]LOHKUVLX\PWTLU[WYVISLTZ¹

There has long been debate about OV^^LSSÃ&#x201E;ZOLZWLJPHSS`IPNNHTL Ã&#x201E;ZOSPRLRPUNZHSTVUZ\Y]P]LHM[LY ILPUNSHUKLKI`HÃ&#x201E;ZOLYTLU

;OL[YH]LSHUKK\YHIPSP[`VMZVTL VM[OLÃ&#x201E;ZOPUSHZ[Z\TTLY»ZZ[\K` JVUÃ&#x201E;YTZ^OH[ZVTLIPVSVNPZ[Z Z\ZWLJ[LK

3LL)VYKLUHU(+- .IPVSVNPZ[PU +PSSPUNOHTSLHKPUN[OLZ[\K`ZH`Z P[PZTPTPJRPUN[OLLÉ&#x2C6;VY[ZVMZWVY[ HUNSLYZHZJSVZLS`HZWVZZPISL

¸(\N\Z[PU^LMV\UKH Ã&#x201E;ZO[HNNLKZP_^LLRZWYPVYHUK TPSLZ\WYP]LY[OH[^HZZ[PSS TV]PUNHUKWYLZ\THIS`ZWH^UPUN¹)VYKLUZHPK

¸>LHYLÃ&#x201E;ZOPUNSPRLN\PKLZ¹)VYKLUZHPK¸>LHYLK\WSPJH[PUN^OH[ Ã&#x201E;ZOLYTLUKVL_JLW[WLYOHWZ[OH[ ^L\ZLHOPUNLKJYHKSLPUZ[LHKVM HUL[ZV^LJHUJVU[YVS[OLTHUK \ZLH7=*HWWSPJH[VY[V[HN[OL Ã&#x201E;ZOILOPUK[OLLZVWOHN\Z ¸;OL[HNKVLZU»[HÉ&#x2C6;LJ[[OLPYMLLKPUNZPUJL[OL`HYLUV[MLLKPUNPU [OLYP]LY¹ )VYKLUSVNZ[OLSVJH[PVUHUK JVUKP[PVUVM[OLZHSTVU^OLU YLSLHZLKPUJS\KPUN]HYPHISLZZ\JO HZ^OLYLP[^HZOVVRLKPMP[^HZ ISLLKPUN^OLUOVVRLKHUKP[Z V]LYHSSIVK`JVUKP[PVU

26

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 26

(+- .PZUV[YLSLHZPUNYLZ\S[Z MYVT[OLZ[\K`\U[PSHM[LYP[»ZJVTWSL[LKPU)VYKLUZHPKI\[ [OLYLZ\S[ZZVMHYHYLLUJV\YHNPUN ;OLRPUNZOHUKSLKHUKYLSLHZLK OH]LZOV^UHOPNOWYVIHIPSP[`VM Z\Y]P]PUN[VJVU[PU\LZWH^UPUN ;OLSHZ[[PTL(SHZRHKPKHTVY[HSP[`Z[\K`VURPUNZ¶VU[OL2LUHP 9P]LYPU[OLLHYS` Z¶TVYL [OHU WLYJLU[VM[OLZHSTVU Z\Y]P]LK6ULZ[\K`ZOV^LKHIV\[ WLYJLU[KPLKVMPUQ\YPLZYLSH[LK[V ILPUNJH\NO[^OPSLHUV[OLYZ[\K` ZOV^LKHIV\[WLYJLU[KPLK

-PZOOHUKSPUN[LJOUPX\LZOH]L PTWYV]LKKYHTH[PJHSS`PU[OLWHZ[ `LHYZ[VV ¸0U^LW\[[HNZV\[¹ )VYKLUZHPK¸0[^HZHSV^^H[LY `LHY6\YNVHSMVY[OLLU[PYLZ[\K` PZ[HNZ¹ )VYKLUL_WLJ[Z[OH[[OLZ[\K` ^PSSUV[Q\Z[PKLU[PM`TVY[HSP[`I\[ NP]LÃ&#x201E;ZOLYTLUN\PKHUJLVUOV^ [VPTWYV]L[OLZ\Y]P]HSVM[OLÃ&#x201E;ZO [OL`JH[JO ¸>LZOV\SKPKLU[PM`[LJOUPX\LZ HUKOV^OHUKSPUN[OLÃ&#x201E;ZOPUN HÉ&#x2C6;LJ[ZTVY[HSP[`MVYL_HTWSLOV^ SVUN`V\Ã&#x201E;NO[HÃ&#x201E;ZOSPTP[LK\ZLVM SHUKPUNUL[ZHUKUV[YLTV]PUN[OL Ã&#x201E;ZOMYVT[OL^H[LY¹OLZHPK 0U)YPZ[VS)H`^H[LYZ^OLYLJH[JO HUKYLSLHZLPZHSSV^LKHUNSLYZHYL UV[HSSV^LK[VYLTV]LHÃ&#x201E;ZOMYVT [OL^H[LY ¸>LJHU[YHJRIHJR[VPUKP]PK\HSÃ&#x201E;ZOHUKSVVRH[[OLTL[YPJZ VM^OLUHUKOV^P[^HZJH\NO[ ^OLYLHUKVU^OH[RPUKVMNLHY¹ )VYKLUZHPK :VTLHZZ\TW[PVUZTH`UV[IL ]HSPKOLHKKLK ¸-VYL_HTWSLVULÃ&#x201E;ZO^HZISLLKPUN^OLUYLSLHZLK`L[[YH]LSLK HUV[OLYTPSLZ\WYP]LY¹)VYKLU ZHPK¸;OL`Z\Y]P]LH[HOPNOYH[L 4VYLTHRLP[[OHU^L[OPUR¹

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


;OLTVZ[PTWVY[HU[Y\SL[VPTWYV]LZ\Y]P]HS)VYKLUUV[LKPZ[V UV[YLTV]LHJH\NO[ZHSTVUMYVT [OL^H[LYH[HSS ¸0[KLÃ&#x201E;UP[LS`[HRLZH^H`[OLVWWVY[\UP[`[VKHTHNL[OLÃ&#x201E;ZO( RPUN[HRLUV\[VM[OL^H[LYPZUV[ NVPUN[VILJVVWLYH[PUN¹OLZHPK ¸;Y`PUN[VNL[HWPJ[\YLKYVWWPUN P[PU[OLIV[[VTVMHYP]L[LKIVH[ Ã&#x2026;VWWPUNHSSKVLZOHYT¹ )VYKLUZH`Z[OLYLPZHULTLYNPUN Ã&#x201E;ZOPUNL[OPJHUKHJVTTP[TLU[[V YLSLHZLÃ&#x201E;ZOZHMLS` ¸0UV[PJLKPUT`Ã&#x201E;ZOPUN[OH[[OLHUNSPUNJ\S[\YLOHZJOHUNLKV]LY[OL `LHYZ^OLYL[OL\ZLYZUV^HYLH[ [OLWVPU[VMILPUNJVUJLYULKHIV\[ [OLYLZV\YJL¹OLZHPK¸4VZ[ N\PKLZ0ZLLÃ&#x201E;ZOPUNNLULYHSS`[YLH[ [OLZLÃ&#x201E;ZOYLHSS`^LSS;OL`»YLJVUJLYULKHIV\[[OLYLZV\YJL ¸;OLHUNSPUNJ\S[\YLOHZJOHUNLK PU[OLSHZ[KLJHKLVY[^V^OLYL WLVWSLJHYLHIV\[[OLÃ&#x201E;ZOJHYL HIV\[OV^[VOHUKSL[OLT¹

Editorâ&#x20AC;&#x2122;s Note: (UNSLYZVU[OL5\ZOHNHRLUJV\U [LYPUN[HNNLKRPUNZHSTVUZOV\SK UV[YLTV]L[HNZMYVTÃ&#x201E;ZO[OL` HYLYLSLHZPUN(UNSLYZOHY]LZ[PUN [HNNLKRPUNZHYLHZRLK[VYL[\YU the tag and provide information regarding the date, location of JHW[\YLHUKJVUKP[PVUVMÃ&#x201E;ZOHZ ZVVUHZWVZZPISL[V[OL+PSSPUN OHT(+- .VÉ&#x2030;JL!76)V_ +PSSPUNOHT(2 (U`VUL ^P[OM\Y[OLYX\LZ[PVUZJHUJVU[HJ[ 3LL)VYKLU(ZZPZ[HU[(YLH4HU HNLTLU[)PVSVNPZ[PU+PSSPUNOHTH[ 

7OV[VJV\Y[LZ`VM-YPNH[L;YH]LS

.\PKL1\Z[PU*Y\TWHUKHOHWW`HUNSLYYLSLHZLHUPJL5\ZOHNHRRPUNZHSTVU

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 27

ALASKAN SPIRIT

27

4/19/18 5:11 PM


*VTT\UP[`WYVÃ&#x201E;SL

Dillingham I`>PSS3LZJOWLY +PSSPUNOHTPZHYHYLHUKZWLJPHS WSHJL 5LZ[SLKH[[OLOLHKVM5\ZOHNHR )H`¶HUKHJJLZZPISLVUS`I`^H[LYVYHPY¶[OLJP[`PZ[OLYLNPVUHS O\IVM)YPZ[VS)H`/V^L]LYILJH\ZLVMP[ZSVJH[PVUHUKWYV_PTP[` [V[OLWYLTPLY^PSKZHSTVUÃ&#x201E;ZOLY` PU(SHZRH¶HUKI`KLMH\S[[OL ^VYSK¶+PSSPUNOHTPZRUV^UÃ&#x201E;YZ[ HUKMVYLTVZ[HZHÃ&#x201E;ZOPUNJP[`

WYPTLY\UVMRPUNZHSTVUPU(SHZRH HUU\HSS`HUK[OLYP]LYHSZVIVHZ[Z HUV\[Z[HUKPUNZPS]LYHUKZVJRL`L Ã&#x201E;ZOLY`MVY[OVZL^PSSPUN[VOVWVU [OLTPSLÃ&#x2026;PNO[MYVT(UJOVYHNL [V+PSSPUNOHT

;OLYLHSZVHYLU\TLYV\ZN\PKLZ HUKV\[Ã&#x201E;[[LYZVÉ&#x2C6;LYPUNÃ&#x2026;`PU[YPWZ [VÃ&#x201E;ZO[OL5\ZOHNHRHUKV[OLY ULHYI`YLTV[L^H[LYZ[OH[HSZV VÉ&#x2C6;LYZ[YVUNY\UZVMJO\TZHUK WPURZHZ^LSSHZ+VSS`=HYKLU *VTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOPUNOHZHSVUNHUK YHPUIV^[YV\[HUKNYH`SPUN4VZ[VM Z[VYPLKOPZ[VY`PU[OLJP[`[OH[»Z [OLZLV\[Ã&#x201E;[ZVÉ&#x2C6;LYSVKNPUNTLHSZ OVTL[VYV\NOS`YLZPKLU[Z HUKWSLU[`VM^VYSKJSHZZZJLULY` `LHYYV\UK+\L[V[OLL_JLW[PVUHS [OYV\NOV\[[OLOLPNO[VM[OLZ\TZHSTVUY\UZ[OH[VJJ\YLHJO`LHY HJJLZZPISLVUS`I`IVH[HPYWSHUL TLYÃ&#x201E;ZOPUNZLHZVU HJYVZZ)YPZ[VS)H`[OH[Ã&#x201E;N\YLZR`VYMVV[4VZ[]PZP[VYZYLHJO[OL >OPSL[OL+PSSPUNOHTHYLHPZRUV^U YVJRL[ZLHJOZ\TTLYK\YPUN[OL WHYR]PHHPY[H_PMYVT+PSSPUNOHT WYPTHYPS`MVYÃ&#x201E;ZOPUNP[HSZVZOV\SK OLPNO[VM[OLJVTTLYJPHSJH[JO VYJOHY[LYIVH[MYVT[OL]PSSHNLVM ILLX\HSS`YL]LYLKMVYP[ZV[OLY ^P[O+PSSPUNOHTZLY]PUNHZ[OL (SLRUHNPRTPSLZUVY[OVM+PSSV\[KVVYHJ[P]P[PLZ[OH[HYLHPKLKI` LWPJLU[LYVMHZHSTVUOH\S[OH[»Z PUNOHTHUKJVUULJ[LK[V[OLJP[` OH]PUNTPSSPVUZVMHJYLZVMW\ISPJ \UYP]HSLKHU`^OLYLLSZLVU[OPZ I`YVHK=PZP[VYZZOV\SKZ[YVUNS` SHUK[VL_WSVYL WSHUL[ JVUZPKLYÃ&#x201E;SPUNH[YPWWSHUHUKIYPU>VVK;PRJOPR:[H[L7HYRH[ULHYS` PUNHSVUN[OLHIZVS\[LULJLZZP[PLZ ;OLYLHYLU\TLYV\ZYLTPUKLYZ [OH[[OLZHSTVU[Y\S`PZRPUNPU[OPZ TPSSPVUHJYLZPZ[OLSHYNLZ[ ULLKPUNPUJHZLHULTLYNLUJ` HUKTVZ[YLTV[LZ[H[LWHYRPU[OL HYPZLZ WHY[VM[OL^VYSK^P[OT\S[PWSL UH[PVU;OLWHYRZWHUZHSTVZ[OHSM WYVJLZZPUNMHJPSP[PLZ[OH[Y\UKV\+PSSPUNOHTHSZVPZ[OLOLHKX\HYVMZ[H[LWHYRSHUKPU(SHZRHHUK ISLK\[`K\YPUN[OLOLPNO[VM[OL Z\TTLYOH\S4HUUPUN[OVZLMHJPS- YV\NOS`WLYJLU[VMHSSZ[H[LWHYR [LYZMVY;VNPHR5H[PVUHS>PSKSPML 9LM\NLHTPSSPVUHJYLYLM\NL SHUKPU[OLJV\U[Y`HJJVYKPUN[V P[PLZHUK[OLJVTTLYJPHS]LZZLSZ [OH[MLH[\YLZHUHTHaPUN]HYPL[`VM [OL(SHZRH+LWHY[TLU[VM5H[\YHS IYPUNPUNPUIVH[SVHKZVMÃ&#x201E;ZOHKKZ [LYYHPUHUK^PSKSPML;OL[VWHJ[P]P[` 9LZV\YJLZ;OLZ[H[LWHYRVÉ&#x2C6;LYZ [V[OLZLHZVUHSWVW\SH[PVU PU[OLYLM\NLPZZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNUVH]HYPL[`VML_J\YZPVUZUV[HIS` >OPSLJVTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOPUNPZUV[HIS`Ã&#x2026;VH[[YPWZVU^OPJOHUNSLYZ ZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNHUK^PSKSPML]PL^PUN [HISLMVYVI]PV\ZYLHZVUZ[OLYL JV\SKLUJV\U[LYHSSÃ&#x201E;]LZWLJPLZVM *HTWPUNHSZVPZHSSV^LKHJYVZZ HSZVHYLU\TLYV\ZÃ&#x201E;ZOPUNN\PKLZ [OLLU[PYLZ[H[LWHYR[OV\NOZVTL 7HJPÃ&#x201E;JZHSTVU ^OV[HRLM\SSHK]HU[HNLVM[OL HYLHZKVYLX\PYLOH]PUNHWLYTP[ ;OLYLM\NLMLH[\YLZHUKPTTLUZL L_JLW[PVUHSZWVY[Ã&#x201E;ZOPUNVWWVY[\UP[PLZZ\WWSPLKI`[OL5\ZOHNHR 0[ZOV\SKILUV[LK[OH[[OPZZWYH^S- HTV\U[VM^H[LYPUJS\KPUN TPSLZVMYP]LYZHUKZ[YLHTZ PUNL_WHUZL[Y\S`PZYLTV[LILPUN 9P]LY;OL5\ZOHNHRVÉ&#x2C6;LYZ[OL

28

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 28

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


(+- .Z[HɈZHJHTWH[9V\UK 0ZSHUK¶[OLTVZ[^LSSRUV^UVM [OLZLPZSHUKZ¶K\YPUN[OLZ\TTLY[VTVUP[VY^HSY\ZLZHUK ]HYPV\ZV[OLYTHYPUL^PSKSPMLHUK [VVWLYH[LH]PZP[VY\ZLWYVNYHT *VTTLYJPHSN\PKLZ^P[OWLYTP[Z ;OH[WYVNYHTHSSV^Z]PZP[VYZ[V JH[JOHNSPTWZLVMPUZVTLJHZLZ [V\ZLYLM\NLSHUKZVɈLYÄZOPUN TVYL[OHU^HSY\ZLZH[H HUKYP]LYÅVH[[YPWZ^OPSL[OVZL ^P[O[OLPYV^UZLUZLVMHK]LU[\YL [PTL[OH[YL[\YULHJOZWYPUNHUK Z\TTLY[VMLLKHUKZ[HRLJSHPT JHUZL[\W[OLPYV^UÄZOPUNHUK [V[OLPY[LYYP[VY`HOLHKVMTH[PUN JHTWPUN[YPWZ ZLHZVU*HTWPUNPZHSSV^LKVU (UV[OLY+PSSPUNOHTHYLH^PSKSPML 9V\UK0ZSHUKMYVT4H`[V(\H[[YHJ[PVUPZRUV^UMVYP[ZYV[\UK N\Z[I\[]PZP[VYZHYLYLX\PYLK[V ]PZP[VYZHUKP[ZUHTLPZYLÅLJ[LK VI[HPUHWLYTP[PUHK]HUJL^P[O HJJVYKPUNS`;OL>HSY\Z0ZSHUKZ ZWHJLSPTP[LK :[H[L.HTL:HUJ[\HY`THU+PSSPUNOHTPZHWSHJLHSSP[ZV^U HNLKI`[OL(SHZRH+LWHY[TLU[ M\SSVM(SHZRHUZWSLUKVY[OH[[Y\S` VM-PZOHUK.HTLWYV[LJ[ZH T\Z[ILZLLUPU[OPZSPML[PTL0M NYV\WVMZL]LUZTHSSJYHNN` `V\OH]LU»[THKL[OL[YPW`V\ PZSHUKZHUKULHYI`^H[LYZPU ZPTWS`ULLK[VHKKP[[V`V\Y[V UVY[OLYU)YPZ[VS)H`YV\NOS` KVSPZ[@V\^VU»[YLNYL[P[ TPSLZZV\[O^LZ[VM+PSSPUNOHT TPSLZVMJVHZ[SPULHUKYV\NOS` SHRLZSHYNLY[OHUHJYLZ 0[HSZVOHYIVYZTVYL[OHU ZWLJPLZVMIPYKZHUKHSTVZ[ ZWLJPLZVMSHUKHUKTHYPULTHTTHSZ

Photos by Clark Fair

More Information City of Dillingham: ^^^KPSSPUNOHTHR\Z Dillingham Chamber of Commerce:^^^KPSSPUNOHTJOHTILYVMJVTTLYJLVYN Alaska Department of Fish and Game:^^^HKMNHSHZRH NV]PUKL_JMT&HKMN$^HSY\ZPZSHUKZTHPU Togiak National Wildlife Refuge!^^^M^ZNV]YLM\NL[VNPHR Wood-Tikchik State Park: KUYHSHZRHNV]WHYRZ\UP[Z^[J

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 29

ALASKAN SPIRIT

29

4/19/18 5:11 PM


King Salmon

Land of bears and volcanoes I`>PSS3LZJOWLY )LJHYLM\S^OLU]PZP[PUN[OL2PUN :HSTVUHYLH ;OH[»ZHMHJ[\HSZ[H[LTLU[^OLU KPZJ\ZZPUN[OLI\YNLVUPUNIYV^U ILHYWVW\SH[PVUPUULHYI`2H[THP 5H[PVUHS7HYRHUK7YLZLY]L /V^L]LYP[»ZHSZV[Y\L[OH[VUJL `V\»]LZWLU[HML^KH`ZVYL]LU ^LLRZPU[OLHYLH`V\TH`UL]LY ^HU[[VSLH]L 3PRLTHU`V[OLYX\HPU[OHTSL[ZPU (SHZRH2PUN:HSTVUPZU»[JVUULJ[LKI`YVHK[VV[OLYJVTT\UP[PLZ (UKSPRLTHU`VM[OLZLWSHJLZ [OLYL»ZUVZOVY[HNL[V[OLHTHaPUN sights and sounds to be had that HYLQ\Z[HZOVY[Ã&#x2026;PNO[H^H` 2PUN:HSTVUPZSVJH[LKVU[OL UVY[OIHURVM[OL5HRULR9P]LY Q\Z[^LZ[VM2H[THPHUKZLY]LZ HZ[OLNH[L^H`[V[OLTPSSPVUZVM HJYLZVM\U[V\JOLK^PSKLYULZZ[OL WHYRJVTWYPZLZ

RUV^UWYPTHYPS`MVYP[ZILHYZ¶[OL WVW\SH[PVUVMTVYL[OHU IYV^UPLZPZYV\NOS`Ã&#x201E;]L[PTLZ SHYNLY[OHU[OL`LHYYV\UKÃ&#x201E;N\YLVM 2PUN:HSTVUYLZPKLU[Z¶P[VÉ&#x2C6;LYZ WSLU[`VMV\[KVVYL_J\YZPVUZHUK IYLH[O[HRPUNZJLULY`MVY[OLHK]LU[\YV\Z[YH]LSLY ;OLWHYR^HZLZ[HISPZOLKPU HZHUH[PVUHSTVU\TLU[[V WYV[LJ[HUKZ[\K`[OLZP[LVM[OL LY\W[PVUVM5V]HY\W[H[OL SHYNLZ[]VSJHUPJLY\W[PVUVM[OL [OJLU[\Y`HJJVYKPUN[V[OL <UP[LK:[H[LZ.LVSVNPJHS:\Y]L` 5V]HY\W[HWYVK\JLK[PTLZ TVYLHZOHUKKLIYPZ[OHU[OL LY\W[PVUVM4V\U[:[/LSLUZHJJVYKPUN[V[OL<:.:(Z HYLZ\S[VM[OL5V]HY\W[HLY\W-

[PVUT\S[PWSLL_WLKP[PVUZ[V[OL Z\YYV\UKPUNHYLH^LYLM\UKLKI` 5H[PVUHS.LVNYHWOPJ)V[HUPZ[ 9VILY[-.YPNNZ^OV^HZWHY[VM U\TLYV\ZL_WLKP[PVUZPZJYLKP[LK ^P[O[OLUHTPUNVM[OL¸=HSSL`VM ;LU;OV\ZHUK:TVRLZ¹HJJVYKPUN[V[OL5H[PVUHS7HYR:LY]PJL .YPNNZ»LÉ&#x2C6;VY[Z[VWYV[LJ[[OLHYLH SLK[V[OL LZ[HISPZOTLU[VM 2H[THP5H[PVUHS4VU\TLU[;OL HYLHWYV]PKLKPUKLW[OZ[\KPLZVM ]VSJHUPZTHUKP[ZLÉ&#x2C6;LJ[ZVUÃ&#x2026;VYH HUKMH\UHHUKPU VÉ&#x2030;JPHSS` ILJHTLHUH[PVUHSWHYR ;OVZLLÉ&#x2C6;VY[ZOH]LTHKL2H[THP ^OH[P[PZ[VKH`¶TVYL[OHU TPSSPVUHJYLZVMV\[KVVYWHYHKPZL [OH[PZOVTL[VHUPUJYLKPISLHYYH` VM^PSKSPML

2H[THPPZJLSLIYH[PUNHO\NL TPSLZ[VULPU¶P[ZJLU[LUUPHSJLSLIYH[PVU>OPSL[OLWHYRPZ

Cooking Sockeyes :VJRL`LZHSTVUPZPKLHSMVY NYPSSPUNWHUZLHYPUNYVHZ[PUN VYWVHJOPUN>P[OHSSTL[OVKZ HKQ\Z[JVVR[PTLHZULLKLKMVY [OPJRULZZVMÃ&#x201E;ZOHUKJVVRQ\Z[ \U[PSÃ&#x201E;ZOPZSPNO[S`[YHUZS\JLU[PU [OLJLU[LY0[^PSSÃ&#x201E;UPZOJVVRPUN MYVTYL[HPULKOLH[

-PZOLYTLUSLHYULHYS`PU)YPZ[VS)H`@V\UNZ\IZPZ[LUJLHUNSLYZ=PR[VY ;OVTWZVUHUK1\SP\Z:H]VNH[OLYIYPNO[ZVJRL`LZHSTVUMYVTHILHJO ZL[UL[ULHY2PUN:HSTVU 7OV[VJV\Y[LZ`:OHYVU;OVTWZVU

30

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 30

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


)LHYZNHYULYT\JOVM[OH[^PSKSPML ZWV[SPNO[HUKMVYNVVKYLHZVU! 2H[THPPZ[OLWYLTPLYILHY]PL^PUN HYLHPU[OL^VYSK(UKPM`V\»]L L]LYWLY\ZLKWOV[VZVMILHYZ JH[JOPUNSLHWPUNZHSTVUPU[OLPY QH^ZP[»ZHNVVKIL[[OLWOV[VN YHWOLY^HZH[)YVVRZ-HSSZK\YPUN HZ\YNPUN1\S`ZVJRL`LY\U;OL -HSSZHYLVU[OL)YVVRZ9P]LYHUK WYV]PKLHUPUJYLKPISLL_WLYPLUJL 5LHYI`)YVVRZ*HTWVɈLYZTHU` W\ISPJZLY]PJLZHUKHJJLZZPISL VW[PVUZ\UH]HPSHISLLSZL^OLYLPU 2H[THP0[PZHZ[HY[PUNWVPU[MVY THU`IHJRJV\U[Y`HK]LU[\YLZHUK KHPS`I\Z[V\YZMYVT[OLJHTWWYV ]PKLLHZ`HJJLZZ[V[OLNLVSVNPJ ZWSLUKVYVM[OLWHYR 4VYLWLVWSL]PZP[)YVVRZ*HTW PU1\S`[OHUHU`V[OLYTVU[OZV L_WLJ[JYV^KLKJVUKP[PVUZH[[OL )YVVRZ-HSSZ7SH[MVYT =PZP[VYZHYYP]PUN]PHZTHSSÅVH[ LX\PWWLKHPYJYHM[HSZVHYL\YNLK [VWSHUHOLHKHUKILWYLWHYLK[V L_WLYPLUJLIHJRJV\U[Y`(SHZRH ^OPJOJHUVɈLYWSLU[`VMKHU NLYZ;OL5H[PVUHS7HYR:LY]PJL \YNLZ]PZP[VYZ[VOLLK[OL^HYUPUN VM^LH[OLYJVUKP[PVUZ[OH[JHU JOHUNLX\PJRS`HUKWYLWHJ JVYKPUNS`;OL7HYR:LY]PJLHSZV HK]PZLZ]PZP[VYZ[VYLHK\WVUILHY ZHML[`WYVJLK\YLZH]HPSHISLVU [OL2H[THP57:^LIZP[L 0[»ZUVZLJYL[[OH[[OLYLHZVU[OL ILHYZSV]L[OL2H[THPHYLHZV

T\JOPZK\L[V[OLL_JLW[PVUHS ZHSTVUY\UZ[OH[VJJ\YLHJO`LHY :WVY[HUNSLYZHSZVOH]L[HRLU UV[LHUK[OLULHYI`ÄZOPUNVW WVY[\UP[PLZHYLUV[OPUNZOVY[VM V\[Z[HUKPUNH[WLHR[PTLZ;OL 2PUN:HSTVUHYLHVɈLYZHJJLZZ [VTHU`Å`PUÄZOPUNHUKHK]LU [\YLJHTWZHUKSVKNLZHZ^LSSHZ ^PSKSPML]PL^PUNH[[OL4J5LPS9P]LY :[H[L.HTL:HUJ[\HY`HUKULHYI` 5H[PVUHS>PSKSPML9LM\NLZ

[VNL[HZMHYH^H`HZWVZZPISL [OLYL»ZZVTL[OPUNMVYL]LY`VUL K\YPUN[OPZNSVYPV\Z[PTLVM`LHY

0M`V\»YLWSHUUPUNV\[`V\YZ\T TLYPU;OL3HZ[-YVU[PLY`V\»K ILOHYKWYLZZLK[VÄUKHIL[[LY KLZ[PUH[PVU[OHU[OL2PUN:HSTVU HYLHMVYH]HYPL[`VMYLHZVUZ9L NHYKSLZZVM^OL[OLY`V\WYLMLY[V Z[H`JSVZL[V[OLHTLUP[PLZVY^HU[

King Salmon Visitor Center: ^^^UWZNV]RH[TWSHU`V\Y ]PZP[ULHYI`H[[YHJ[PVUZO[T

More information Bristol Bay Borough: ^^^IYPZ[VSIH`IVYV\NOHR\Z Katmai National Park & Preserve:^^^UWZNV] RH[TPUKL_O[T

Bear Safety: ^^^UWZNV]RH[TWSHU`V\Y ]PZP[ILHYZHML[`PURH[THPO[T

Bristol Bay Fish Expo ;OLZLJVUKHUU\HSL_WV^PSS[HRLWSHJL1\UL H[[OL)YPZ[VS)H`)VY V\NO:JOVVSPU5HRULR;OLL]LU[WYV]PKLZHWSHJLMVYZHSTVUZ[HRL OVSKLYZVMHSS^HSRZ[VSPML[VNH[OLYILMVYL[OLZLHZVUILNPUZ;OPZ`LHY»Z [OLTLPZ¸*LSLIYH[PUNV\Y7HZ[c:\Z[HPUPUNV\Y-\[\YL¹ ;OLL]LU[ZLY]LZHZHM\UKYHPZLYMVY3P[[SL(UNLSZ*OPSKJHYL(JHKLT` ^P[OHSSWYVJLLKZNVPUN[V^HYKWYV]PKPUNJOPSKJHYL[OH[PZHɈVYKHISL HUKZ\Z[HPUHISLMVYSVJHSMHTPSPLZ;OL(JHKLT`PZ[OLVUS`JOPSKJHYL MHJPSP[`PU[OLHYLH 0UHKKP[PVU[VIYPUNPUNT\S[PWSLMHJL[ZVM[OLÄZOPUNPUK\Z[Y`[VNL[OLY [OLL_WVHSZV^PSSPUJS\KLHMHZOPVUZOV^ZWLLKOPYPUNL]LU[HUKSP]L H\J[PVU 0UMVYTH[PVU!^^^IYPZ[VSIH`ÄZOL_WVJVT

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 31

ALASKAN SPIRIT

31

4/19/18 5:11 PM


May-July

What’s Happening in Ravn Country Kachemak Bay Shorebird Festival May 10-13, Homer Located on the beautiful shore of Kachemak Bay, the Homer Spit is one of the most accessible places for shorebird viewing in Alaska. With over 100,000 shorebirds of 25 different species migrating through in early May, this four-day event celebrates the return of spring and migrating birds. For 25 years running, the Kachemak Bay Shorebird Festival has offered great birds, excellent guiding, educational seminars and workshops, and children’s activities to thousands of birders of all ages and all skill levels.

Great Alaska Craft Beer and Home Brew Festival May 25-26, Haines About a dozen Alaska brewers will be on hand for you to sample their beers (or cider) at the Alaska State Fairgrounds. This is a 21-and-older event and the organizers stress that no kids or animals are allowed.

www.visithaines.com

Slam’n Salm’n King Salmon Derby June 9-16, Anchorage Anchorage’s only king salmon fishing derby brings thousands of anglers downtown to Ship Creek. Grab a rod, pull on waders and head to Ship Creek for the annual Downtown Soup Kitchen’s Slam’n Salm’n Derby. Pick up a free derby ticket before wetting a line for the chance to win thousands of dollars in cash and prizes.

June 21, Fairbanks For more than a century, a special baseball game has annually been held on n June 21, the longest day of each year (with a full 24 hours of daylight in the vast Tanana Valley). Fairbanksans celebrate the coming of summer with the playing of this traditional game, which continues through the midnight hour and never uses artificial lights.

The World Eskimo-Indian Olympic Games (WEIO) will take place at the Carlson Center in Fairbanks. A four-day series of traditional Alaska Native athletic competitions, WEIO draws Native athletes and dancers from around the state, the United States, Canada and Greenland, as well as visitors, fans and media from around the globe.

www.explorefairbanks.com/events

www.explorefairbanks.com/events

www.kachemakshorebird.org

June 8-9, Naknek

Kodiak Crab Fest May 24-28, Kodiak This five-day festival held over Memorial Day weekend celebrates our abundant resources from the sea with a variety of family friendly activities. The event also showcases local businesses and nonprofits with an influx of both local and off-island visitors.

The second annual expo will highlight the rich history that has sustained our vital industry and provide the venue for developing a dynamic future; the theme of the fundraising event is “Celebrating Our Past | Sustaining Our Future.”

www.bristolbayfishexpo.com

July 18-21, Fairbanks The annual World Eskimo-Indian Olympic Games (WEIO) give indigenous men and women the chance to test their strength, agility and endurance—all qualities that are needed to survive in the circumpolar north. Competitive games include high-kick, knuckle hop, ear pull, two-foot high kick and Eskimo stick pull. For the competitors, WEIO is a chance to meet old friends and distant relatives, to entertain and be entertained, to challenge one another and to engage in friendly competition. For the spectators, WEIO offers unparalleled feats of strength and endurance as well as traditional activities like a muktuk eating contest and the exhilarating “nalukataq” or blanket toss.

www.anchorage.net

Bristol Bay Fish Expo and Trade Show

World Eskimo-Indian Olympic Games

Midnight Sun Baseball Game

www.kodiakchamber.org

32

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 32

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


Big money for big flatfish this summer Every major fishing community in Alaska has some sort of fishing derby beginning this month, and three of the biggest are these that center on triple digit halibut. Homer Jackpot Halibut Derby May 15 - September 15 The longest running halibut derby in the state of Alaska, with more than $90,000 in cash prizes. Largeset fish plus prizes for tons of tagged fish throughout Kachemak Bay.

www.homeralaska.org/jackpot-halibut-derby

Valdez Halibut Derby Beginning May 19 The Valdez Halibut Derby features a $10,000 cash Grand Prize for the largest halibut, $3,000 cash for second place and $1,500 for third place. In addition to weekly prizes, all anglers who purchase a derby ticket have a chance to win $5,000 cash in a drawing at the end of the season.

www.valdezfishderbies.com

! FISH ON

Seward Halibut Derby June 1-30 Prizes for daily and derby heaviest fish, as well as tagged fish.

www.Seward.com

SALMONFEST August 3-5, Ninilchik This weekend they’ll be rockin’ in Ninilchik as Salmonfest moves into its sixth year. A crowd of mostly 20- and 30-something millennials and Generation Xers will be putting on the uniform of youth—jeans, Xtratufs and a hoodie, while enjoying music from legendary headliners. If it rains, and it always rains, they’ll dig a rain jacket out of their backpack. Several thousand will be dancing in the puddles late into the night in homage to being young in the North and to one of the most important reasons to live here—wild salmon.

www.kenaipeninsula.org/events/ upcoming

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 33

ALASKAN SPIRIT

33

4/19/18 5:11 PM


REMOTE HIGH SPEED INTERNET For almost a decade weâ&#x20AC;&#x2122;ve been connecting Alaskans in remote locations. We provide solutions for your communication problems anywhere in Alaska, for any size operation or company, large or small. Except for the Aleutian islands, our HX Enterprise KU band reaches *anywhere* in the State. So whether you are camped on the remote banks of the Kuskokwim, or shivering on the North Slope, weâ&#x20AC;&#x2122;ve got options for you. Our HX product offers up to 5 mbps download speeds with truly unlimited data plans - no FAPs, overage charges, or forced plan upgrades. Month-to-month plans are available for short term or seasonal operations! Our KA band Enterprise Gen5 service is now available in limited areas. 25 mbps download and 3 mbps upload for all plans! Data packages up to 550GB/month at great pricing. Call for details. a High Speed Satellite Internet a Quality VoiP phone service a Globalstar Mobile Satellite Phones a Garmin inReach Explorer+ Tracking and Messaging a Bandwidth management technology a Authorized Viasat dealer

CALL TOLL FREE: 888-396-5623 satinfo@hughes.net | www.alaskasatelliteinternet.com 34

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 34

May/June 2018

4/19/18 5:11 PM


Flying with Ravn

Passenger Guide 36 ;YH]LSPU9\YHS(SHZRH 37 9H]U9\ZO.YV\W;YH]LS 38 -S`(^H`9L^HYKZ 39 *\Z[VTLY:LY]PJL 40 9V\[L4HW 41 Destinations and Hubs 42 6\Y-SLL[

www.FlyRavn.com

Ravn Magazine May 2018_.indd 35

4/19/18 5:12 PM


Ravn Alaska Tips

Travel in Rural Alaska 9H]UPZWYV\K[VZLY]LTVYL[OHU JVTT\UP[PLZZ[H[L^PKL6\Y THPUSPULZLY]PJLNL[Z`V\[VHUK MYVTV\YO\IJP[PLZPUJS\KPUN (SHZRH»ZTVZ[WVW\SHYKLZ[PUH[PVUZ!(UJOVYHNL-HPYIHURZ 2VKPHR)L[OLSHUKTHU`TVYL -YVT[OVZLO\I[LYTPUHSZ^LWYV ]PKLWHZZLUNLYZLY]PJLZ[OYV\NO 9H]U*VUULJ[[VY\YHS(SHZRH JVTT\UP[PLZ9H]UPZ`V\YJVU ULJ[PVU[VY\YHS(SHZRH =PSSHNL[YH]LSWYV[VJVSKPÉ&#x2C6;LYZMYVT V\YTHPUSPULZLY]PJL-S`PUN[VHUK MYVT]PSSHNLZPZJLU[YHSPaLKV\[VM YLNPVUHSO\IZ6\YYLNPVUHSO\IZ OV\ZL[OLHPYJYHM[\ZLK[VZLY]PJL LHJOYLNPVUHUKHYLYLZWVUZPISL MVY[OLKH`[VKH`Ã&#x2026;`PUNZJOLK\SLZ-VYJ\YYLU[PUMVYTH[PVUVU [YH]LSMYVT[OLZLJVTT\UP[PLZ[V V\YY\YHSJVTT\UP[PLZJHSS9LZLY]H[PVUZ:LLV\YYV\[LZVUWHNL MVYTVYLKL[HPSZ *LU[YHS9LZLY]H[PVUZ :[H[L^PKL;VSS-YLL  )LSV^`V\»SSÃ&#x201E;UKZVTL\ZLM\S [YH]LS[PWZ^LOVWL^PSSLUZ\YLH ZTVV[O[YPWPUY\YHS(SHZRH

When departing from a regional hub à ® *OLJRPUVULOV\YWYPVY[VZJOLK\SLKKLWHY[\YL6UJL`V\ HYLJOLJRLKPUZ[H`PU[OL[LYTPUHSHUKSPZ[LU[VHSSHUUV\UJLTLU[ZHZÃ&#x2026;PNO[ZTH`SLH]LLHYS` à ® )LZ\YL[VKYLZZHWWYVWYPH[LS`MVY^LH[OLYJVUKP[PVUZHZ]PSSHNLKLZ[PUH[PVUZKVUV[OH]LMHJPSP[PLZ[VZOLS[LYWHZZLUNLYZ VY[OLPYILSVUNPUNZ à ® 4HU`]PSSHNLZKVUV[WLYTP[HSJVOVS7SLHZLJHSSHOLHK[V[OL YLNPVUHSO\I[VPUX\PYLHIV\[SVJHSY\SLZHUKYLZ[YPJ[PVUZYLNHYKPUNHSJVOVS[YHUZWVY[HUKJVUZ\TW[PVU à ® 0UTVZ[JHZLZJHYY`VUIHNNHNLPZUV[HSSV^LK)LWYLWHYLK [VJVUZVSPKH[L`V\YILSVUNPUNZPMULJLZZHY` à ® <WVUHYYP]HSILZ\YL[VPKLU[PM`[OL]PSSHNLHNLU[:PTWS`HZR `V\YWPSV[VYHSVJHSYLZPKLU[¸>OVPZ[OL]PSSHNLHNLU[MVY9H]U *VUULJ[HUKOV^KV0YLHJO[OLT&¹;OPZPZ]LY`PTWVY[HU[HZ [OL]PSSHNLHNLU[^PSSILJOLJRPUN`V\PUHUKWYV]PKPUN\WKH[LZ VU[OLZ[H[\ZVM`V\YYL[\YUÃ&#x2026;PNO[ à ® (SSIHNNHNLPZZ\IQLJ[[VSVHKYLZ[YPJ[PVUZ)HNNHNL[OH[JHUUV[ILHJJVTTVKH[LKVU`V\YÃ&#x2026;PNO[^PSSIL[YHUZWVY[LKVU[OL UL_[H]HPSHISLÃ&#x2026;PNO[ à ® *LSS\SHYWOVULZLY]PJLPZ=,9@SPTP[LKPUY\YHSHYLHZ à ® (NLU[ZPU[OL]PSSHNLZHYLUV[YLZWVUZPISLMVYWYV]PKPUN[YHUZWVY[H[PVU[VHUKMYVT[OLHPYWVY[7HZZLUNLYZT\Z[THRL[OLPY V^UWYPVYHYYHUNLTLU[Z

When departing from a village *OLJRPU^P[O[OL]PSSHNLHNLU[H[SLHZ[[^VOV\YZWYPVY[V`V\Y ZJOLK\SLKÃ&#x2026;PNO[[PTL(S[OV\NO^LZ[YP]L[VTHPU[HPUVWLYH[PVUZ HZ[OL`HYLZJOLK\SLKTHU`MHJ[VYZJHUHÉ&#x2C6;LJ[HJ[\HSÃ&#x2026;PNO[ [PTLZ)LZ\YL[VZ[H`PU[V\JO^P[O[OL]PSSHNLHNLU[MVY[OLTVZ[ \W[VKH[LPUMVYTH[PVU@V\TH`HSZVJOLJRÃ&#x2026;PNO[Z[H[\ZI`JHSSPUN`V\YSVJHSO\IZ[H[PVU

36

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 36

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


Cargo

Ravn Alaska

Ravn Rush

Group Travel

>P[OUL_[H]HPSHISLÃ&#x2026;PNO[ZOPWTLU[ZVM\W[VSIZ 9H]U9<:/VÉ&#x2C6;LYZHMHZ[HUKJVU]LUPLU[^H`[VZOPW[PTL ZLUZP[P]LWHJRHNLZ[VHU`VMV\YTHPUSPULSVJH[PVUZPU JS\KPUN!(UJOVYHNL)L[OLS+PSSPUNOHT-HPYIHURZ2LUHP 2VKPHRHUKTHU`TVYL 9H]U9<:/7YPJPUN! à ® <W[VSIZ¶ à ® [VSIZ¶ à ® [VSIZ¶ à ® ¶SIZ¶ à ® ¶SIZ¶ =PZP[Ã&#x2026;`YH]UJVTJHYNV[VSLHYUTVYL ;LYTZHUK*VUKP[PVUZ!9H[LZZOV^UHYLZ\IQLJ[[VJOHUNLHUKH -LKLYHS,_JPZL;H_-,;PULÉ&#x2C6;LJ[H[[OL[PTLVMZOPWWPUN*\YYLU[S` [OL-,;PZ HUKPZPUJS\KLKPU[OLHIV]L9H]U9<:/WYPJPUN VW[PVUZ9H]U9<:/ZOPWTLU[ZT\Z[IL[LUKLYLKVULOV\YILMVYL HZJOLK\SLKÃ&#x2026;PNO[HUKJHUILWPJRLK\WVULOV\YHM[LY[OLZJOLK \SLKÃ&#x2026;PNO[OHZSHUKLK5V*HYNV(PYJYHM[6US`/HaHYKV\Z4H[LYPHSZ HJJLW[LK5VZPUNSLKPTLUZPVUTH`L_JLLKPUJOLZ;OLV\[ZPKL SLUN[O^PK[OHUKOLPNO[TH`UV[L_JLLK PUJOLZ6[OLYYLZ[YPJ [PVUZTH`HWWS`

.YV\WMHYLZHUKHSSV[TLU[ZHYLH]HPSHISL MVY[LUVYTVYLWHZZLUNLYZVUZLSLJ[ Ã&#x2026;PNO[Z[OYV\NOV\[(SHZRHVUHPYJYHM[Z\JO HZV\Y+HZOVY)LLJOJYHM[ )LULÃ&#x201E;[ZVMZLJ\YPUNHNYV\W reservation: à ® 7LHJLVMTPUK[OH[`V\YZLH[ZHYL YLZLY]LK à ® 7YPJLN\HYHU[LLMVYLHJOWHZZLUNLYMVY `V\YI\KNL[WSHUUPUNW\YWVZLZ à ® -S`(^H`9L^HYKZ7VPU[ZHYLH]HPSHISL WLYWHZZLUNLY Requirements for a group: à ® ;LUVYTVYLWHZZLUNLYZ[YH]LSPUN VUHZWLJPÃ&#x201E;JÃ&#x2026;PNO[HUKKLWHY[\YLKH[L à ® KH`NYV\WYL]PL^^P[OH9H]U NYV\WZWLJPHSPZ[ à ® -PUHSUHTLZHUKM\SSWH`TLU[HYL YLX\PYLKKH`ZWYPVY[VÃ&#x2026;PNO[ KLWHY[\YL à ® 6US`VULMVYTVMWH`TLU[^PSSIL HJJLW[LKMVY[OLNYV\WYLZLY]H[PVUZ à ® =PZP[Ã&#x2026;`YH]UJVTNYV\W[YH]LS[VSLHYU TVYL

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 37

ALASKAN SPIRIT

37

4/19/18 5:12 PM


Earn free travel faster

FlyAway Rewards 0[»ZLHZ`@V\»SSLHYU-S`(^H`9L^HYKZWVPU[Z MVYL]LY`9H]UÃ&#x2026;PNO[ZLNTLU[Ã&#x2026;V^U@V\JHU LHYUHMYLLVUL^H`[YPWMVYHZML^HZWVPU[Z 7S\ZLHYUHUHKKP[PVUHSWVPU[IVU\ZWLY ZLNTLU[VU[VWVM`V\Y^OLU`V\IVVR`V\Y YLZLY]H[PVUZVUSPULH[^^^Ã&#x2026;`YH]UJVT-S` TVYL[OHUZLNTLU[ZH`LHY&4VYLWLYRZHYL H]HPSHISL7SLHZLUV[L`V\Y-S`(^H`9L^HYKZ VY(SHZRH(PYSPULZTPSLHNLU\TILYT\Z[ILWYL ZLU[LKLHJO[PTL`V\Ã&#x2026;`MVY`V\YHJJV\U[[VIL JYLKP[LK[OLHWWYVWYPH[LWVPU[ZVYTPSLHNL -S`(^H`9L^HYKZ[PJRL[ZPUJ\YHM\LSZ\YJOHYNLWS\ZZLNTLU[MLLZWLYZLNTLU[69PZMYLL^OLUIVVRLKVUSPULH[ Ã&#x2026;`YH]UJVT]PH`V\YWYVÃ&#x201E;SL

Award levels: travel round-trip or one-way à ® Basic Round-Trip Travel = 100 points. ;OLZLSPTP[LKZLH[ZHYLH]HPSHISLVUTHU` Ã&#x2026;PNO[ZPUHSSVM[OLTHYRL[Z^LZLY]LHUK isIHZLKVUH]HPSHIPSP[`HUKZWHJLPZSPTP[LK à ® Basic One-Way Travel = 50 points. These SPTP[LKZLH[ZHYLH]HPSHISLVUTHU`Ã&#x2026;PNO[ZPU HSSVM[OLTHYRL[Z^LZLY]LHUKPZbased on H]HPSHIPSP[`HUKZWHJLPZSPTP[LK à ® Anytime Round-Trip Travel = 200 points (U`ZLH[HU`Ã&#x2026;PNO[HU`[PTLHZSVUNHZHZLH[ PZH]HPSHISL5VH]HPSHIPSP[`YLZ[YPJ[PVUZ à ® Anytime One-Way Travel = 100 points.(U` ZLH[HU`Ã&#x2026;PNO[HU`[PTLHZSVUNHZHZLH[PZ H]HPSHISL5VH]HPSHIPSP[`YLZ[YPJ[PVUZ

,SP[LZ[H[\ZX\HSPÃ&#x201E;JH[PVUHUKWLYRZ +V`V\Ã&#x2026;`TVYL[OHUZLNTLU[Z^P[O9H]UPU HJHSLUKHY`LHY&0MZV^LOH]LNYLH[UL^Z>P[O -S`(^H`:PS]LYVY-S`(^H`.VSK4LTILYZOPW`V\^PSS YLJLP]LL]LUTVYLWVPU[ZWLYZLNTLU[Ã&#x2026;V^UHZ^LSS HZV[OLYNYLH[ILULÃ&#x201E;[Z3LHYUTVYLH[-S`9H]UJVT Changes, Refunds, and Point Transfers 0M`V\Ã&#x201E;UK[OH[`V\HYL\UHISL[V[HRL`V\Y[YPWHK JHUJLS`V\YÃ&#x2026;PNO[TVYL[OHUOV\YZILMVYL`V\YKLWHY[\YL^LHYLOHWW`[VYLM\UKJVTWSL[LS`\U\ZLK KLK\J[LKWVPU[ZHUKW\[[OLTIHJRPU[V`V\YHJJV\U[MVY`V\+VLZHMHTPS`TLTILYVYMYPLUKULLK ZVTLL_[YHWVPU[Z&5VWYVISLT>LJHUHSZV[YHUZMLY HU`]HS\LVMWVPU[ZIL[^LLUTLTILYHJJV\U[ZMVY `V\(SSYLZLY]H[PVUJOHUNLZWVPU[YLM\UKZVYWVPU[ [YHUZMLYZPUJ\YH ZLY]PJLMLLWLY[YHUZHJ[PVU [`WL[OYV\NOV\Y9LZLY]H[PVUZVÉ&#x2030;JLMLLZHYL^HP]LK MVY.VSKTLTILYHJJV\U[Z7SLHZLUV[L[OH[WHY[PHSS` \ZLKH^HYK[PJRL[ZHYLUV[YLM\UKHISLHUKJHUUV[IL YLPZZ\LKPU[VHUV[OLYH^HYK[`WL)HZPJ[V(U`[PTLVY (U`[PTL[V)HZPJ Itâ&#x20AC;&#x2122;s your choice: Ravn Flyaway Rewards or Alaska Airlines Mileage Plan Miles ,HYU9H]U-S`(^H`9L^HYKZWVPU[ZVU(339H]U Ã&#x2026;PNO[ZZ[H[L^PKLVYJOVVZL(SHZRH(PYSPULZ4PSLHNL 7SHU4PSLZVU[OLMVSSV^PUNYV\[LZ! (UPHR[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V(UPHR )L[OLS[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V)L[OLS *VYKV]H[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V*VYKV]H +PSSPUNOHT[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V+PSSPUNOHT -HPYIHURZ[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V-HPYIHURZ /VTLY[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V/VTLY 2LUHP[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V2LUHP 2PUN:HSTVU[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V2PUN:HSTVU 2VKPHR[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V2VKPHR :[4HY`Z[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V:[4HY`Z <UHSHRSLL[[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V<UHSHRSLL[ =HSKLa[V(UJOVYHNLVY(UJOVYHNL[V=HSKLa

38

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 38

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


Weâ&#x20AC;&#x2122;re here to help

Customer Service Fares guaranteed for 24 hours 9H]UYLX\PYLZ[OH[HSSYLZLY]H[PVUZILW\YJOHZLKH[ [PTLVMIVVRPUN0M^P[OPUOV\YZVMW\YJOHZL`V\ KLJPKL[OH[`V\^PSSUVSVUNLYULLK`V\Y[PJRL[^L VÉ&#x2C6;LYM\SSYLM\UKZMVYHU`[PJRL[W\YJOHZLKKPYLJ[S` [OYV\NO9H]U^P[OPUOV\YZVMW\YJOHZL^P[OV\[ HU`WLUHS[PLZWYV]PKLK[OH[[OLYLZLY]H[PVUPZTHKL VUL^LLRVYTVYLWYPVY[V[OLZJOLK\SLKÃ&#x2026;PNO[KLWHY[\YL0M`V\ULLK[VTHRLJOHUNLZ[V`V\Y[PJRL[ HZSVUNHZ[OLUL^P[PULYHY`TLL[ZHK]HUJLW\YJOHZL YLX\PYLTLU[ZHUK[OLJSHZZVMZLY]PJLW\YJOHZLKPZ H]HPSHISL^L^PSSJOHUNL`V\Y[PJRL[H[UVJVZ[[V`V\ ;OLJOHUNLT\Z[ILYLX\LZ[LK^P[OPUOV\YZVM W\YJOHZLHUKVUL^LLRVYTVYLWYPVY[V[OLZJOLK[YH]LSP[PULYHYPLZPUH[PTLS`TH[[LY;VSLHYUVMZLY]PJLZ \SLKÃ&#x2026;PNO[KLWHY[\YL [VTP[PNH[LWHZZLUNLYPUJVU]LUPLUJLYLZ\S[PUNMYVT Ticket refunds and receipts Ã&#x2026;PNO[KLSH`ZHUKJHUJLSSH[PVUZJHSSHUKZWLHR^P[OH TLTILYVM9H]U»ZYLZLY]H[PVUZZ[HÉ&#x2C6;H[ 9H]UZLSSZYLM\UKHISLHUKUVUYLM\UKHISL[PJRL[Z >OLYL[PJRL[YLM\UKZHYLK\L\UKLY9H]U»ZJVUKP[PVUZ VY  VMJHYYPHNL9H]U^PSSWYV]PKLWYVTW[YLM\UKZ;PJRL[ Weather delay policy YLM\UKHWWSPJH[PVUZHYLH]HPSHISLH[HSS9H]U[PJRL[ VÉ&#x2030;JLZVYZLUKHSSIVVRPUNKL[HPSZVM[OL[PJRL[[VYL>OLU`V\YÃ&#x2026;PNO[KLSH`VYJHUJLSSH[PVUPU]VS]LZ^LH[OM\UKZ'Ã&#x2026;`YH]UJVT LY^L^PSSKVHSSWVZZPISL[VYLYV\[L`V\0MHÃ&#x2026;PNO[ JHUJLSSH[PVUTLHUZ`V\OH]L[VV]LYUPNO[PUVULVM 9H]U9LM\UK+LWHY[TLU[ [OLJVTT\UP[PLZ^LZLY]L^L^PSSHZZPZ[`V\[V[OL 6SK0U[LYUH[PVUHS(PYWVY[9VHK L_[LU[WVZZPISL9H]UPZUV[SPHISLMVYL_WLUZLZPU(UJOVYHNL(SHZRH J\YYLKZ\JOHZTLHSZOV[LSZHUKSVJHS[YHUZWVY[H[PVU 7OVUL! VY 0M`V\Y[PJRL[PZUVUYLM\UKHISL^LHYLOHWW`[VVÉ&#x2C6;LY ,THPS!YLM\UKZ'Ã&#x2026;`YH]UJVTMVYV\YVUSPULMVYT HM\SSYLM\UK^P[OV\[WLUHS[PLZPM^LHYLUV[HISL[VNL[ Special needs passengers `V\[V`V\YÃ&#x201E;UHSKLZ[PUH[PVU 9H]U^HU[Z`V\Y[YPW[VILLUQV`HISL>LHYLJVTTP[[LK[VHJJVTTVKH[PUNWHZZLUNLYZ^P[OKPZHIPSP[PLZ PUHJJVYKHUJL^P[O*-9WHY[>L^PSSHSZV HJJVTTVKH[LV[OLYZWLJPHSULLKZWHZZLUNLYZHZ ZL[MVY[OPUV\YWVSPJPLZHUKWYVJLK\YLZPUJS\KPUN K\YPUNSLUN[O`[HYTHJKLSH`Z0M`V\OH]LHU`ZWLJPHS YLX\PYLTLU[ZSL[\ZRUV^I`JHSSPUN VY 

Flight delays and cancellations >L^PSSUV[PM`V\YWHZZLUNLYZVMRUV^UKLSH`ZJHUJLSSH[PVUZHUKKP]LYZPVUZHZ^LSSHZJOHUNLZPU[OLPY

Tell us how weâ&#x20AC;&#x2122;re doing 6UL]LY`Ã&#x2026;PNO[HUKH[V\Y[PJRL[JV\U[LYZJ\Z[VTLY JVTTLU[JHYKZHYLH]HPSHISL[VJVTT\UPJH[L`V\Y JVTWSHPU[ZVYJVTWSPTLU[Z>LHYLJVTTP[[LK[V WYV]PKPUN[PTLS`YLZWVUZLZ[VJ\Z[VTLY^YP[[LUJVTWSHPU[Z*VU[HJ[\ZH[! 9H]U(PY.YV\W ([[U!*\Z[VTLY:LY]PJL 6SK0U[LYUH[PVUHS(PYWVY[9VHK (UJOVYHNL(2 6YLTHPS*VUZ\TLY(É&#x2C6;HPYZH[JVUZ\TLY'Ã&#x2026;`YH]UJVT

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 39

ALASKAN SPIRIT

39

4/19/18 5:12 PM


Ravn Alaska

Route Map

(SHZRHPZHIPNWSHJL9H]U(SHZRHZLY]LZTVYL[OHUJVTT\UP[PLZZ[H[L^PKL>LVWLYH[L KPYLJ[Ã&#x2026;PNO[ZIL[^LLU(UJOVYHNLHUKJP[PLZSPRL-HPYIHURZ/VTLYHUK)L[OLSI\[TVZ[VM V\YKLZ[PUH[PVUZHYLZTHSSLY]PSSHNLZ[OH[YLS`VU9H]UMVYLZZLU[PHSKLSP]LYPLZHUK TLKPJHSZLY]PJLZHZ^LSSHZYV\[PUL[YH]LSHUKJVTT\[PUN

40

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 40

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


Ravn Alaska

Destinations and Hubs Ravn Alaska Communities ࠮ (UJOVYHNL ࠮ (UPHR ࠮ )L[OLS ࠮ *VYKV]H ࠮ +LHKOVYZL7Y\KOVL)H` ࠮ +PSSPUNOHT ࠮ -HPYIHURZ ࠮ .HSLUH ࠮ /VTLY ࠮ 2LUHP ࠮ 2PUN:HSTVU ࠮ 2VKPHR

Ravn CONNECT Destinations -YVT(UPHR ࠮ (U]PR ࠮ *O\H[OIHS\R ࠮ *YVVRLK*YLLR ࠮ .YH`SPUN ࠮ /VS`*YVZZ ࠮ 2HSZRHN ࠮ 9LK+L]PS ࠮ 9\ZZPHU4PZZPVU ࠮ :OHNLS\R ࠮ :SLL[T\[L ࠮ :[VU`9P]LY -YVT)HYYV^<[XPHș]PR ࠮ ([XHZ\R ࠮ 5\PXZ\[ ࠮ 7VPU[3H` ࠮ >HPU^YPNO[

࠮ 2V[aLI\L ࠮ :[4HY`»Z ࠮ <UHSHRSLL[ ࠮ =HSKLa

-YVT)L[OLS ࠮ (RPHJOHR ࠮ (RPHR ࠮ ([TH\[S\HR ࠮ *OLMVYUHR ࠮ *OL]HR ࠮ ,LR ࠮ .VVKUL^Z)H` ࠮ /VVWLY)H` ࠮ 2HSZRHN ࠮ 2HZPNS\R ࠮ 2PWU\R ࠮ 2VUNPNHUHR ࠮ 2^L[OS\R ࠮ 2^PNPSSPUNVR ࠮ 4HYZOHSS ࠮ 4LRVY`\R ࠮ 4V\U[HPU=PSSHNL ࠮ 5HWHRPHR ࠮ 5HWHZRPHR ࠮ 5L^[VR ࠮ 5PNO[T\[L ࠮ 5\UHWP[JO\R ࠮ 7PSV[:[H[PVU

࠮ 7SH[PU\T ࠮ 8\PUOHNHR ࠮ 9\ZZPHU4PZZPVU ࠮ :JHTTVU)H` ࠮ ;VRZVVR)H` ࠮ ;\S\RZHR ࠮ ;\U\UHR ࠮ ;\U[\[\SPHR -YVT+LHKOVYZL 7Y\KOVL)H` ࠮ 2HR[V]PR Barter Island -YVT-HPYIHURZ ࠮ (SSHRHRL[ ࠮ (UHR[\]\R7HZZ ࠮ (YJ[PJ=PSSHNL ࠮ )L[[SLZ ࠮ *OHSR`P[ZPR ࠮ ,HNSL ࠮ -VY[@\RVU ࠮ 2HR[V]PR Barter Island ࠮ ;HUHUH ࠮ =LUL[PL -YVT.HSLUH ࠮ /\ZSPH ࠮ 2HS[HN ࠮ 2V`\R\R ࠮ 5\SH[V ࠮ 9\I` -YVT2V[aLI\L ࠮ (TISLY ࠮ )\JRSHUK ࠮ +LLYPUN ࠮ 2PHUH ࠮ 2P]HSPUH ࠮ 2VI\R ࠮ 5VH[HR ࠮ 5VVY]PR

࠮ 7VPU[/VWL ࠮ :LSH^PR ࠮ :O\UNUHR -YVT5VTL ࠮ )YL]PN4PZZPVU ࠮ ,SPT ࠮ .HTILSS ࠮ .VSV]PU ࠮ 2V`\R ࠮ :H]VVUNH ࠮ :OHR[VVSPR ࠮ :OPZOTHYLM ࠮ :[4PJOHLS ࠮ :[LIIPUZ ࠮ ;LSSLY ࠮ >HSLZ ࠮ >OP[L4V\U[HPU -YVT:[4HY`»Z ࠮ (SHRHU\R ࠮ *OL]HR ࠮ ,TTVUHR ࠮ /VVWLY)H` ࠮ 2V[SPR ࠮ 4HYZOHSS ࠮ 4V\U[HPU=PSSHNL ࠮ 5\UHT0X\H :OLSKVU7VPU[ ࠮ 7PSV[:[H[PVU ࠮ 9\ZZPHU4PZZPVU ࠮ :JHTTVU)H` ࠮ :[4PJOHLS ࠮ :[LIIPUZ -YVT<UHSHRSLL[ ࠮ :OHR[VVSPR ࠮ :[4PJOHLS ࠮ 2V`\R ࠮ :[LIIPUZ

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 41

ALASKAN SPIRIT

41

4/19/18 5:12 PM


;OLU\TILYVMWHZZLUNLYZTH`]HY`IHZLKVUSLUN[OVMÃ&#x2026;PNO[HTV\U[ VMS\NNHNLHUKÃ&#x2026;PNO[VWLYH[PVUZ

Ravn Alaska

Our Fleet

(PYJYHM[ZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZSPZ[LKHYLHJ[\HS4H_PT\TWH`SVHKZHUKZPaLVM ZOPWTLU[TH`ILYLK\JLKK\L[V^LH[OLYKPZ[HUJLZPaLHUK^LPNO[ VM[OLZOPWTLU[

DeHavilland DHC-8-100 4H_WHZZLUNLYZ! 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O!PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[!PUJOLZ

Beechcraft B1900C 4H_WHZZLUNLYZ! 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O!PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[!PUJOLZ

B1900 Cargo 4H_WHZZLUNLYZ!5( 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O!PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[!PUJOLZ

Piper PA31 Chieftain 4H_WHZZLUNLYZ! 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O!PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[!PUJOLZ

Cessna C207 Skywagon 4H_WHZZLUNLYZ! 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O! PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[! PUJOLZ

Cessna C208 Caravan 4H_WHZZLUNLYZ! 4H_WH`SVHK!WV\UKZ 4H_JHYNVSLUN[O!MLL[ 4H_JHYNV^PK[O!PUJOLZ 4H_JHYNVOLPNO[!PUJOLZ

42

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 42

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


Alaskan Spirit Magazine

The magazine

of Ravn Air Gro up and Rural Alas ka

MAY 2018

Salmon Summe r: Bristol Bay Pre pares for Another Year of Plenty

Telling the stories of rural Alaska and the communities we serve.

Dillingham and King Salmon: Celebrating Rur al Alaska Kings of The Nus hagak BBNC’s Invest ment In Bristol Bay Lod ges Wonder of Flo ating Wood-Tikchik

C O M I N G I N J U LY ’ S I S S U E

www.FlyRavn

.com

History of the Russian (SHZRHUZOH]LILLUJH[JOPUNZVJRL`LZHSTVUH[[OLJVUÅ\LUJLVM[OL9\ZZPHUHUK 2LUHP9P]LYZMVY[OV\ZHUKZVM`LHYZ0[»ZVULVM[OLML^WSHJLZPU[OL^VYSK^OLYL WLVWSL[VKH`HYLKVPUNL_HJ[S`^OH[[OLPYHUJLZ[VYZ^LYL`LHYZHNV>L»SS SVVRH[[OLOPZ[VY`VM[OPZ\UPX\LWSHJLHUKP[ZWLVWSL

Kenai Peninsula 7YVÄSLZVM[OLJVTT\UP[PLZ[OH[THRL[OL7LUPUZ\SH[OLTVZ[]PZP[LKWSH`NYV\UK HUKÄZOPUNZWV[PU(SHZRHMYVT/VTLY[V:VSKV[UH[V:L^HYK

Good Cheer in Good Beer (YL]PL^HUKJLSLIYH[PVUVM[OLÅV\YPZOPUNJYVWVMJYHM[IYL^LYPLZMYVT:L^HYK[V /VTLYVU[OL7LUPUZ\SH>P[OZ\NNLZ[PVUZVUWSHUUPUN`V\YV^U2LUHPIYL^[V\Y

Salmon in Pieces 6\YJOLMHUKMVVK^YP[LY:\ZPL1LURPUZ)YP[V[HRLZHIYLHRMYVTÄZOPUN)YPZ[VS)H` [VZOHYLMH]VYP[LYLJPWLZMVYHSS[OLV[OLYWHY[ZVM[OLZHSTVU

Art of Joel Isaaks 6ULVM[OLNYLH[`V\UNZJ\SW[VYZPU(SHZRHJLSLIYH[LZOPZ]PZPVUHUKOPZOLYP[HNL JYLH[PUNZ[VYPLZPUUH[P]L(SHZRHTH[LYPHSZSPRLZHSTVUZRPU

And watch for these future issues on your favorite destinations: :LW[LTILY6J[VILY!(UJOVYHNL(SHZRH»ZTLL[PUN[V^U 5V]LTILY+LJLTILY!-HPYIHURZ*LSLIYH[PVUZ\UKLY[OL3PNO[Z 3VVRMVYV\YTHNHaPULVU`V\YUL_[9H]U(SHZRHÅPNO[PUV\YO\IHPYWVY[Z and in Ted Stevens International Airport. And online at FlyRavn.com. Got a story idea? Email to admin@FireweedStrategies.com.

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 43

ALASKAN SPIRIT

43

4/19/18 5:12 PM


Ravn Alaska

Puzzle page

7\aaSLHUZ^LYZ VUWHNL

ACROSS 1 Distant 6 Apex 9 Jobs 14 â&#x20AC;&#x153;ERâ&#x20AC;? actress --- Tierney 15 â&#x20AC;&#x153;--- Believerâ&#x20AC;?, Monkees hit 16 Start playing! 17 Tap 19 â&#x20AC;&#x153;Fear of Flyingâ&#x20AC;? author --- Jong 20 Snow runner 21 Less common 22 Buoyant 23 Old-fashioned cab 25 Lightweight tropical hats 27 Elite group 28 Gene Pitney was only 24hrs from here 29 Downloadable program Â?*YVZZ^VYKZP[LJVT3[K

32 Small lake 34 Natter DOWN

35 Tenor --- Bocelli 37 Sidestepped

1 Pennsylvania Mennonites

32 One of the Three Bears

39 Splendors

2 Sri ---, formerly Ceylon $KHDGRIWKHĆ&#x201C;HOG

33 â&#x20AC;&#x153;--- Almightyâ&#x20AC;?, in which Morgan Freeman played God

41 Total

4 Mineral source

34 Nixonâ&#x20AC;&#x2122;s successor, informally

40 Demeanor42 Capital of Norway

5 Litter of pigs

36 Drivel

43 Source of formic acid

6 Bracket

38 At peace

44 Jambalaya ingredient

7 Stimulus

39 Rev up

46 Little one

8 Security detachment

41 --- Todd, barber

9 Anna Paquin won an Oscar for this Ć&#x201C;OPDJHG

45 Chest pain

47 â&#x20AC;&#x153;Band of Goldâ&#x20AC;? singer Freda --48 Miscreants

10 Spanish winds

47 Serenity

54 Succeed

11 The pen

48 Pro

 2QHRI1HZ<RUNĹ?VĆ&#x201C;QHVWSHUKDSV 57 Nautical fastener

12 Recoil

49 Gun handle nick

13 Remain

50 Notices

58 To

18 Rotating engine part

51 Get outta here!

60 Carrollâ&#x20AC;&#x2122;s rabbit-hole explorer

24 Welcome

61 Wyo. neighbor

26 Old Testament song

52 â&#x20AC;&#x153;--- want is a room somewhere...â&#x20AC;? (â&#x20AC;&#x153;My Fair Ladyâ&#x20AC;?)

62 Extended area of land

28 Sliver

53 Bridal wear

63 Waterproofed as many showers are

29 Nobleman

55 Start of a Hamlet soliloquy

30 Rind

59 Geological time composed of periods

 $IĆ&#x201C;UPDWLYHYRWH 65 Solemn promises

44

46 Am disposed

51 Economizer

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 44

31 --- doble (dance)

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


In the community

Ravnâ&#x20AC;&#x2122;s flight for life 0[[HRLZHJVTT\UP[` [V[HRLKV^UJHUJLY 6\YWPSV[ZKV[OLPY WHY[[OYV\NO9H]U WHY[ULYZOPW^P[O[OL (TLYPJHU*HUJLY :VJPL[`HUKZOHYL[OLPY JVTTP[TLU[[OYV\NO [OL7YV]PKLUJL*HUJLY *LU[LY -050:/*(5*,9 JHTWHPNU

>OLU`V\OH]LJHUJLYHUK`V\SP]LPU(SHZRHNL[[PUN [V[YLH[TLU[HUKJYP[PJHSTLKPJHSHWWVPU[TLU[ZJHU ILHZOHYKHZÃ&#x201E;NO[PUN[OLKPZLHZLP[ZLSM:\JJLZZM\S V\[JVTLZHYLKLWLUKLU[\WVU[YLH[TLU[Z

HWWVPU[TLU[Z¸;OLJVZ[VMSVKNPUNHUKIVHYKHZ ^LSSHZHSS[OLV[OLYL_WLUZLZPZV]LY^OLSTPUN0[^HZ NYLH[UV[[V^VYY`HIV\[[OLL_WLUZLVMHÃ&#x2026;PNO[[VV0[ ^HZSPRLNL[[PUNHNPM[VMSPML[OVZLÃ&#x2026;PNO[Z¹

;OL(TLYPJHU*HUJLY:VJPL[`VM(SHZRH(*:SVVRLK [VVULVMP[ZILZ[JVTT\UP[`WHY[ULYZ9H]UHYL NPVUHSHPYSPULZLY]PUN[OLZTHSSJVTT\UP[PLZ[OYV\NO V\[(SHZRH9H]UZLY]LZTVYL[OHUJVTT\UP[PLZ HUKPZ(SHZRH»ZSHYNLZ[YLNPVUHSHPYSPUL

;OYV\NO[OL(TLYPJHU*HUJLY:VJPL[`9H]UVÉ&#x2C6;LYZ [OYLLMYLLÃ&#x2026;PNO[ZWLY`LHY[VJHUJLYWH[PLU[Z.\[a^PS LYZHPK[OLÃ&#x2026;PNO[ZHYLUV[VUS`SPMLZH]PUNI\[HYLÃ&#x2026;LJ [PVUVM[OLOLHY[VMHJVTWHU`KLKPJH[LK[VTHRPUN [OLJVTT\UP[`HIL[[LYWSHJL

1LZZ.\[a^PSLY(*:KPYLJ[VYVMJVTT\UP[`KL]LSVW TLU[ZHPK[YHUZWVY[H[PVUPZ]P[HSPUHZ[H[L[OH[OHZ ZX\HYLTPSLZ

For information: ^^^JHUJLYVYNHIV\[\ZSVJHSHSHZRHO[TS

¸>L»YL[Y`PUN[VYLTV]L[YHUZWVY[H[PVUHZHIHYYPLY[V OLHS[OJHYLI`WHY[ULYPUN^P[O9H]U¹.\[a^PSLYZHPK ¸6\YNVHSPZ[VOLSWJHUJLYWH[PLU[Z^OV^V\SKU»[ V[OLY^PZLILHISL[VHÉ&#x2C6;VYKHPYSPUL[PJRL[Z[VNL[[V SHYNLYJP[PLZSPRL(UJOVYHNLMVY[YLH[TLU[¹ ;OLWH[PLU[ZHYLNYH[LM\SMVYOLSWNL[[PUN[VOVZWP[HSZ HUKV[OLYTLKPJHSMHJPSP[PLZ^OLYL[OL`JHUJVTWSL[L [OLPYJHUJLY[YLH[TLU[Z ¸0\ZLK[OLÃ&#x2026;PNO[ZHU\TILYVM[PTLZ3P]PUNPU2V KPHR0OHK[VÃ&#x2026;`[V(UJOVYHNLH[[OLZ[HY[VMLHJO UL^[YLH[TLU[[VYLJLP]LJOLTV[OLYHW`¹ZHPK2HYLU >HJHUJLYWH[PLU[^OVZV\NO[OLSWMVYOLYTLKPJHS

9H]U(SHZRH:[HÉ&#x2C6;WHY[PJPWH[PUNPU[OL(UJOVYHNL4HRPUN :[YPKLZ(NHPUZ[)YLHZ[*HUJLY

May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 45

ALASKAN SPIRIT

45

4/19/18 5:12 PM


Nushagak continued from page 25 ^OLYLÄZO^PSSWH\ZL¯HUKUV[[LYribly deep. You’re looking for pinch points, maybe 6 to 8 feet deep. ¸0WSH`[OL[PKLZÅ`ÄZOPUNH[SV^ tide, as the water is coming in and the river slows down like big lake. ;OLUÄZOHYLHSSV]LY[OL^H[LY column and we’re casting and stripping. Then it’s really fun!” More Information: Frigatetravel. com or 541-743-1255

If you go One thing anglers should always do before arriving at the Nushagak, biologist Lee Borden says, is call ahead to the ADF&G VɉJLPU+PSSPUNOHTMVYJ\YYLU[ ÄZOPUNY\UHUK^H[LYJVUKP[PVUZ ;OLVɉJLWYV]PKLZH\[VTH[LK updates 24/7 at 907-842-2427.

Choggiung Limited is a village corporation formed under the Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA). Owning all the land along the Nushagak, Choggiung is the largest village corporation in the Bristol Bay region. Shareholders are Yup’ik and Aleut people with ancestral ties to this unique land. Choggiung derived its name from “Curyung,” a Yup’ik word loosely translated as the point where the clean and muddy waters meet. This was the name given to the point of land, later known as Dillingham, which provided access to both the Wood and Nushagak Rivers. For information on permits, and a list of permitted guides on the River, call or email: www.choggiung.com/land-dept/nushagak-riv-

Be a part of Alaskan Spirit Magazine!

er-land-use-program/, contact@ choggiung.com, 907-842-5218.

Photo courtesy Frigate Travel

Double and even triple hookups are not uncommon when trolling spinners during the peak of the king run.

Puzzle Page Solution (to puzzle on page 44)

We want to tell your stories and share your photos and memories of life in Alaska. And we’d love for you to write for us! In particular we love stories about: · · · · · · · ·

Rural life Flying with Ravn Communities Success against adversity History and culture Food—gathering and cooking it Adventure and outdoor recreation Wildlife and Nature

We will try to answer all submissions in person and will let you know if your submission will be published. Email ideas and photographs to: admin@FireweedStrategies.com Alaskan Spirit magazine is published by Fireweed Strategies LLC, Anchorage, Alaska.

46

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_ .indd 46

May/June 2018

4/20/18 9:24 AM


Ravn Alaska Now Serves Clear Alaskan Glacial Water .VVKUL^ZMVY[OPYZ[`[YH]LSLYZ9H]U(SHZRHPZUV^ ZLY]PUN*SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYVUHSSV\YÅPNO[Z0U[LYUH[PVUHSS`H^HYKLKMVYP[ZZ\WLYPVY[HZ[LHUKX\HSP[` *SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYPZZV\YJLKMYVT[OLWYPZ[PUL ,RS\[UH3HRLMLKI`[OL,RS\[UH.SHJPLY¶Q\Z[UVY[OVM (UJOVYHNL<UPX\LMYVT[HW^H[LY*SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYPZZPTWS`W\YL(SHZRHNSHJPLY^H[LY^P[OV\[ HU`JOLTPJHSZSPRLJOSVYPULVYÅ\VYPKLHKKLKPU[OL IV[[SPUNWYVJLZZ;OLYLZ\S[PZHUH\[OLU[PJHSS`HSRHSPUL UH[\YHSS`TPULYHSPaLKHUKNYLH[[HZ[PUN^H[LYMVY`V\Y VW[PTHSOLHS[OHUKO`KYH[PVU([9H]U^LHYLJVTTP[[LK[VZ\WWVY[PUN(SHZRHZVJOVVZPUN*SLHY(SHZRHU .SHJPHSMVYV\YPUÅPNO[ZLY]PJLQ\Z[THKLZLUZL0[»Z NVVKMVYV\YJ\Z[VTLYZ¯HUKP[»ZNVVKMVY(SHZRH +PK`V\RUV^5VY[O(TLYPJHJVU[HPUZHIV\[ VM [OL^VYSK»ZMYLZO^H[LY&4VZ[VM[OPZPZPU(SHZRH *SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYJVTLZMYVT[OL,RS\[UH 3HRLHUK.SHJPLYSVJH[LKQ\Z[TPSLZMYVT(UJOVYHNL0JLMVYTLKTVYL[OHU`LHYZHNVTLS[Z MYVT\UKLYULH[O[OLNSHJPLY[VJYLH[L,RS\[UH3HRL;OL SHRL^H[LYPZUH[\YHSS`HSRHSPUL^P[OHUH]LYHNLW/VM HUKUH[\YHSS`TPULYHSPaLKI`[OLYVJRZHUK[LYYHPU Z\YYV\UKPUN[OLNSHJPLY)LJH\ZLVM[OLHNLVM[OLPJL [OL^H[LYPZMYLLVMPUK\Z[YPHSWVSS\[PVUYHKPH[PVUHUK TVKLYUKH`[V_PUZ ,RS\[UH3HRLPZVULVM[OL^VYSK»ZVUS`YVHKHJJLZZPISL HIV]LNYV\UKNSHJPLY^H[LYZV\YJLZ^OPJOTHRLZP[HU PKLHSZV\YJLMVYKYPURPUN^H[LY+PZ[PUJ[MYVT4\UPJPWHS ^H[LY*SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYPZUV[JOLTPJHSS`WYVJLZZLKHUKP[JVU[HPUZUVJOSVYPULVYÅ\VYPKL ,RS\[UH3HRLPZHUH[\YHSS`Z\Z[HPUHISLYLZV\YJL(SHZRH .SHJPLY7YVK\J[Z\ZLZSLZZ[OHU VM[OLSHRL»Z]VS\TL;OLOPNOZWLLKIV[[SPUNMHJPSP[`PZSVJHSS`V^ULK HUKVWLYH[LKI`HU(SHZRHMHTPS`JVTTP[[LK[VWYV]PKPUNQVIZJYLH[PUNLJVUVTPJVWWVY[\UP[`HUKZ\WWVY[PUNV\YNYLH[Z[H[L *SLHY(SHZRHU.SHJPHS^H[LYPZYLJVNUPaLKHYV\UK[OL ^VYSKMVYP[ZZ\WLYPVY[HZ[LHUKX\HSP[`HUKPZ(TLYPJH»Z OPNOLZ[YHURLKIV[[SLK^H[LY;OHUR`V\MVYJOVVZPUN [V+YPUR(SHZRH May/June 2018

Ravn Magazine May 2018_.indd 47

ALASKAN SPIRIT

47

4/19/18 5:12 PM


;OLÃ&#x201E;UHS^VYK

The caretaker: Joe Turner I`3LL3LZJOWLY ¸0SPRL[VOLSWWLVWSL¹ ;OH[»Z1VL;\YULY»Z^H`PU[OL ^LZ[LYU(SHZRH]PSSHNLVM5\SH[V ;\YULYPZ]PSSHNLHNLU[MVY9H]UPU [OLJVTT\UP[`VM¶HSTVZ[HSS 2V`\RVU([OHIHZJHUZ¶SVJH[LK VU[OL^LZ[IHURVM[OL@\RVU 9P]LYTPSLZ^LZ[VM.HSLUHHUK HPYTPSLZ^LZ[VM-HPYIHURZ 0[»ZPU[OL5\SH[V/PSSZHJYVZZ[OL 9P]LYMYVT0UUVRV5H[PVUHS>PSKSPML 9LM\NL

UHJLZOH\S^VVKO\U[ MVY[OLT@V\NV[V their house and they NP]L`V\OVTLTHKL IYLHKVYJPUUHTVU YVSSZ;OH[»ZIL[[LY [OHUTVUL`0[ JVTLZMYVT[OLPY OLHY[¹OLZHPK

PUNÃ&#x201E;YL^VVKHUK[YHWWPUN L]LY`[OPUNMYVTTHY[LU HUKTPUR[V^VS]LYPUL ILH]LYHUK^VS]LZ ¸>LLH[HSV[VMILH ]LY^OPJO[HZ[LZSPRL WVYR¹OLZHPK

/L[YHWZ^VS]LZ[V OLSW[OLTVVZLWVW ;\YULYOHZTHU \SH[PVU[OL]PSSHNLKL HNLK[OL9H]UZ[H WLUKZVU;\YULY[YH] [PVUPU5\SH[VZPUJL LSZI`ZUV^THJOPUL \W[VTPSLZLHJO^H` 5\SH[VPZVU[OLYV\[LVM[OL0KP ¸0OH\STHPSHUK[HRLJHYLVM[OL Y\UUPUN[YHWSPULZ/LHSZV[LHJOLZ [HYVKHUKJHYPUNMVYT\ZOLYZPZH THUPMLZ[YLJVYKWHZZLUNLYUHTLZ `V\UNTLUPU[OL]PSSHNLOV^[V OPNOSPNO[VM[OL`LHY HUK^LPNO[ZPUJS\KPUN[OLIHNZ LHYUTVUL`I`[YHWWPUN HUKTHPSMYVT[OLWVZ[VÉ&#x2030; JL¹OL ;\YULYTV]LKOLYL`LHYZHNV ¸0NV[^VS]LZSHZ[`LHY¹OLZHPK ZHPK¸0M[OLYL»ZIHK^LH[OLYHUK MYVT/VS`*YVZZI\[NYL^\WPU ¸;OL`^LYL[LHYPUNL]LY`[OPUN :[4HY`»Z^OLYLOLYLJLP]LKLHYS` HWSHULOHZ[VKYVW[OLWHZZLU HWHY[RPSSPUNTVVZLOLYLHSS^PU[LY NLYZVÉ&#x2C6;KV^UKV^UYP]LY0OH]LH UV[VYPL[`HZ[OL`V\UNLZ[(SHZRH 5V^^L»YLOH]PUNTVYLTVVZL¹ O\NLIVH[HUKWHZZLUNLYZJHSSTL 5H[P]LIHYNLWPSV[VU[OL@\RVU ;\YULYPZUL]LYMHYMYVT[OL@\RVU [VWPJR[OLT\WHUKIYPUN[OLT 9P]LYH[ JVTTLYJPHSÃ&#x201E;ZOPUNK\YPUN[OL IHJR\W¹ ¸-YVTH`V\UNHNL0SLHYULKMYVT Z\TTLY-YVTOPZÃ&#x201E;ZOJHTWOL ;\YULY»ZKH`ZHYLSVUN/LKVLZ T`KHKHUKLSKLYZOV^[VYLHK THUZHÃ&#x201E;ZO^OLLS[OH[JHUNH[OLY THPU[LUHUJLMVY[OL5\SH[VZJOVVS ^H[LY0JV\SK[LSSOV^KLLW[OL [OV\ZHUKZVMJO\TZHSTVUKHPS` MYVTL]LUPUN\U[PSTPKUPNO[[OLU ^H[LY^HZHUKPM[OLYL^LYLZHUK 0UMHSSOLPZHUHZZPZ[HU[N\PKL IYLHRZ[VTLL[[OLTVYUPUN9H]U IHYZ7LVWSL[VKH`JHU»[YLHK^H OLSWPUNO\U[LYZW\YZ\LNYPaaSPLZ Ã&#x2026;PNO[ [LY¹OLYLÃ&#x2026;LJ[LK¹)\[T``LHY HUKTVVZL VSKZVUPZSLHYUPUN/LOHZOPZ ;OLUIHJR[VZJOVVS[OLUIHJR[V -VYHTHU^OVZLLTZ[V^VYR V^USP[[SLIVH[0SL[OPTKYP]LTL TLL[[OLHM[LYUVVUÃ&#x2026;PNO[ OLZ[PSSÃ&#x201E;UKZ[PTL[VLUQV`[OL HYV\UKNVPUN[V]PSSHNLZ4`VSKLZ[ 0UIL[^LLUOL[HRLZHUOV\YMVY V\[KVVYZ IV`SLHYULK[OLZHTL^H` WVSPJLK\[PLZ;OLUOLOLHKZOVTL ¸4`^PML[YPLZ[VNL[TL[VNV ;\YULYPZH]PSSHNLWVSPJLZHML[` MVYHIYLHRHUKHTLHSHUKPZIHJR [V=LNHZI\[0Q\Z[[LSSOLYº0»T VÉ&#x2030; JLY[OLVUS`SH^MVYTPSLZ H[^VYRMYVTWT[VHT/L»Z [YHWWPUN·`V\NV[V=LNHZ»:OL HYV\UK5\SH[V HSZVVUJHSS[VRLLW[OLZJOVVSMHJPS \UKLYZ[HUKZ0»TUV[HJP[`[`WL P[PLZZHMLHUK^HYTMVY[OLWS\Z ¸@V\OH]L[VRUV^OV^[V[HSR[V VMN\`0»THS^H`ZV\[(UK0KVU»[ JOPSKYLU^OVSLHYU[OLYL WLVWSL(SS[OLLSKLYZOLYL0HZR[V [OPUR0JV\SKOHUKSL[OH[THU` KV[OPUNZMVY[OLT¶Ã&#x201E;_[OLPYM\Y ;\YULY»ZMYLL[PTLPZZWLU[OH\S WLVWSL¹ 48

ALASKAN SPIRIT

Ravn Magazine May 2018_.indd 48

May/June 2018

4/19/18 5:12 PM


Ravn Magazine May 2018_.indd 49

4/19/18 5:12 PM


Ravn Magazine May 2018_.indd 50

4/19/18 5:12 PM

Profile for geretactical

RVN - Alaskan Spirit | Issue 1 | Digital Edition  

Alaskan Spirit is the magazine of Ravn’s communities, passengers, and employees. Our mission is connecting Alaska communities and people as...

RVN - Alaskan Spirit | Issue 1 | Digital Edition  

Alaskan Spirit is the magazine of Ravn’s communities, passengers, and employees. Our mission is connecting Alaska communities and people as...