Page 1

Hart

en

Hand 7 April 2013

Saam op pad met God Gereformeerde Kerk Brooklyn

Baie welkom by ons Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof Oggenddiens

In watter soort liggaam het Jesus aan mense verskyn (1 Kor 15:35)? Hoe raak dit ons? Fanus Heystek Wat Jesus in Lukas 24:38-39 sê en Paulus in 1 Kor 15:44 skryf, lyk teenstrydig. Water op die meul vir die kritiese teoloë wat die fisiese opstanding bevraagteken. Wat glo dat Jesus net in die harte/denke van mense opstaan – dus geestelik. Is die Skrif oor hierdie groot saak duidelik of verwarrend? Aanddiens

Die trekkrag van die kruis geskied deur oorwinningskrag Dr Ferdi Kruger

\

Jesus plaas sy offer aan die kruis binne ’n missionale en wêreldperspektief. Hy sal as Saadkorrel sterf, maar sal ’n oes inbring en só almal wat die Vader aan Hom gee, trek. Paasfees is die waarborg dat God dag in en dag uit besig is om te trek. Hy gebruik die kruis van Jesus Christus om mense te trek. Die kruis van Christus het ook ’n aantrekkingskrag vir elkeen van ons. Paasfees is die herinnering dat God nooit ophou trek nie. Troyestraat

Die Here seën jou! Fanie van der Schyff Die Here seën jou en beskerm jou; Die Here verskyn tot jou redding en is jou genadig; Die Here verhoor jou gebede en skenk aan jou sy vrede.

Eredienste Duxbury: 09:30 Fanus Heystek Skriflesing:

Dele uit Lukas 24 en 1 Kor 15 Sang:

Sk 1-3:1-3 (mel. Lb 353) Ps 99:3-5 Ps 126:1-2 Lb 422:1-3 Duxbury: 18:30 Dr Ferdi Kruger (Ruildiens met Meyerspark) Skriflesing: Johannes 12:20-36 (32) Sang:

Lb 334:1-4 Sk 5-3:1 en 2 Lb 292:1 en 2 Sk 13-2 (amen) Karmel: 09:00 Troye: 10:00 Fanie van der Schyff Skriflesing: Numeri 6:22-27 Sang: Ps 84:1,2 Ps 89:6 Ps 134:4 Ps 128:1,4 Sk 13-3

New Life City Church Reitz Street: 09:00 and 18:00 Prof Derrick Mashau


DAGBOEK

Sondag: Aand: Ruildiens Maandag: 18:00 Agapé Dinsdag: Skole heropen 18:30 Juventus Woensdag: 18:00 Bedieningskommissie vergader in die moederskamer UP: kwartaal 1 eindig

Gemeentesake Voorbidding –

Arabiese Skiereiland Loof die Here vir die totstandkoming van ’n kleingroep van gelowiges vanuit ’n Moslemagtergrond. Bid vir hom wat deel is van die groep – hy is tans in die tronk en sy gesondheid gaan agteruit. Bid dat die gelowiges sal aanhou om gereeld byeen te kom en dat meer sulke groepe tot stand sal kom.

Naasteliefde Aangesien ons almal lede van die liggaam van Christus is, wil ons graag mekaar se lief en leed deel, meeleef en daaroor saambid. Indien u bewus is van enige siekte of krisis, neem die vrymoedigheid en kontak die kerkkantoor of Joëlna Heslinga by 082 374 1974 sodat ons dit onder die aandag van die gemeente kan bring. Kontak gerus een van die predikante vir meer sensitiewe persoonlike sake.

Siekte: Johan Kruger (012 332 0251) is weer in die hospitaal opgeneem. Ons vra u voorbidding asseblief. Corné Minnaar (073 793 1806) het die afgelope 1. tyd ’n oogoperasie ondergaan. Ons bid haar 2. spoedige beterskap toe.

Gelukwense Hartlike gelukwense aan Josef en Jorita Nienaber en Hendri en Anemie Kruger wat die afgelope week in die huwelik bevestig is. Ons bid albei pare die seën van die Here toe.

Agapé-uitreik Ons uitreik verlede jaar na huishulpe en lidmate van New life City Church in Sunnyside, gehou in ons kerksaal, was ’n groot sukses. Dis met groot

Donderdag: UP: kwartaal 2 begin 12:00 KVA vergader in die konsistorie Troyestraat  Woensdag 10 April: Bybelstudie om 10:30 in Nebohofsaal. Tema: Die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser (Mat 18:23-35)  Woensdag 17 April: Bybelstudie/kleingroep Harmoniehof (10:30)

entoesiasme dat ons die geleentheid vanjaar weer aanbied - weliswaar ’n bietjie vroeër as verlede jaar. Reserveer dus solank SATERDAG 4 MEI, 09:00 vir 09:30, vir hierdie opwindende gebeurtenis. Verlede jaar was daar by hierdie geleentheid heelwat versoeke vir Bybels in verskillende tale. Ons wil dus graag ’n WIT OLIFANT-TAFEL organiseer vir die oggend, en die inkomste daarvan vir BYBELVERSPREIDING gebruik. Bring asb ’n wit olifant (of twee) na die kerk of kerkkantoor - duidelik gemerk vir dié geleentheid. Vir enige navrae, kontak Annalie Grové, Erna Kruger, Elmarie van der Schyff en Susan Heystek.

Brooklyn Bokmakieries Ons volgende uitstappie is na die Mkhomdodam (die ou Rhenosterkopdam). Die gebied het ’n verskeidenheid water- en bosveldvoëls. Datum: DV 13 April 2013. Dis so 75km noord-oos van Pretoria en dit sal ’n daguitstappie wees (05:15 om 05:30 te vertrek). Bring gerus ’n piekniekmandjie met ontbyt en middagete. Daar is geen formele piekniekterrein nie, dus moet ’n tafel en stoele saamgeneem word. Onthou ook ’n hoed, verkyker, kamera, sonbrandroom en tolgeld. Laat weet asb teen 10 April of jy wil saamgaan sodat ons die reisreëlings kan koördineer. Skakel gerus vir Arthur Hall by 083 387 3610.

Multimedia- en klankdiensgroep As jy iets weet van rekenaars, klank, PowerPoint en multimedia, kom help ons in hierdie bediening. Kontak Werner Pieterson by 082 904 5885.


Baie dankie vir jou finansiële bydrae! Met meer bydraes groei ons impak! ABSA, Hatfield-tak, takkode: 334 745 Rekeningnommer: 540 340 110 Naam: Gereformeerde Kerk, Pretoria-Brooklyn. Indien jy enige bydrae elektronies inbetaal, gebruik jou noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie! Bankbesonderhede Diakonale kas: ABSA-tjekrekening, Diakonie Gereformeerde Kerk Brooklyn, rekeningnommer: 540 280 126 (Tak – Hatfield).

Opvoering Die Rooikaart Die Rooikaart, geskryf deur Dana Snyman op sy unieke styl, vertel die verhaal van ’n man wat die president van sy rugbyklub is, maar sake loop skeef. Frank Opperman se vertolking is briljant en Gys de Villiers se regie is in die kol. “Mens verlaat die vertoning met ’n glimlag maar ook met ’n gevoel van deernis.” Waar? Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn Wanneer? Vrydagaand 26 April 2013 om 19:30 Kaartjies: R100 vir volwassenes, R80 vir studente en skoliere. Verkope: kantoor of Marga Koelman by 082 923 2346, Bets Engelmohr by 082 320 9133, Elfrieda Marais by 072 179 5846, Wina Cameron by 082 859 5216.

Dissipelskapkafee Ons kafee is weer volstoom aan die gang. Die doel van hierdie geleentheid is om geloofsgroei te stimuleer, om weer van nuuts af ons dissipelskap te ontdek, daaroor te besin en ons daarin te verdiep. ’n Kenner lei die gesprek in waarna ons op ’n informele wyse die onderwerp bespreek. Almal is hartlik welkom. April 15 22 29

Tema Waarom die spesifieke volgorde van die Bybelboeke? Evangelie op die markplein - Deel 1 Evangelie op die markplein - Deel 2

Aanbieder Fanus Paul Paul

Brooklyn se NIE-KOFFIE-FONDS Met groot dankbaarheid sien ons hoe die bediening in en vanuit ons gemeente groei terwyl die heerlike aroma van vars gemaakte koffie in die lug hang. Wonderlike dinge gebeur en gesprekke vind daagliks plaas met stomende koppies koffie of tee in die hande. Ons geboue en geriewe word elke dag van die week benut en ons sien hoe mense saam met God op pad is en ook ander mense die pad na God toe wys. Die Agapé-diensgroep het die NIE-KOFFIE-FONDS gestig wat nie oor die koffie gaan nie, maar wel oor liefde en diensbaarheid. Die NIE-KOFFIE-FONDS bestaan sodat ons as gemeente hierdie bediening kan aanhou ondersteun met die nodige gasvryheid en liefde. Jy kan ook ’n bydrae lewer deur ’n oorbetaling vir die NIEKOFFIE-FONDS in die Agapé-rekening te maak of deur kontant in ’n koevertjie vir Soekie Kruger, Ronel Stronkhorst of Gretha van Wyk te gee. ’n Groot dankie aan elke persoon wat reeds bygedra het tot ons NIE-KOFFIE-FONDS. Kom drink gerus ná die erediens ’n ietsie in die saal, kuier saam en deel mekaar se hartseer en vreugdes soos wat broers en susters in Christus behoort te doen. Agapé-diensgroep: ABSA-spaarrekening: 380 2222 0656.

Eljadahuis Baie dankie vir al die bydraes (finansieel, kos en klere) wat ons weer die afgelope kwartaal van die gemeente ontvang het om na Eljadahuis te neem. Dit word opreg waardeer en ten volle benut. Enige iemand is welkom om ’n bydrae te maak deur nie-bederfbare kos in die houtkis in die ingangsportaal van die saal te plaas.


Klassis Oostelike Pretoria

Gelukwense “Die Here het ’n welgevalle in die wat Hom vrees, wat op Sy goedertierenheid hoop.” Psalm 147:11 Dalina

Breed

072 548 5147

04/07

Vusi

Mashau

082 971 2725

04/07

Henk

Venter

082 941 7547

04/09

Fanus

Burger

072 616 7341

04/09

Jaco

Marais

082 491 6204

04/09

Wim

Prinsloo

082 453 1027

04/09

Shané

van Helden

076 646 9242

04/10

Joanné

Cunze

072 125 2876

04/10

Michael

Ferreira

083 326 7563

04/11

Leandie

Dekker

082 574 6980

04/11

Tarien

Hamman

082 468 2535

04/11

Madri

Steyl

072 643 9081

04/11

Simon

Venter

072 854 8991

04/12

Magdie

Hartman

071 608 8400

04/12

Chaney

Hutten

079 267 8381

04/12

Bert

van der Walt

082 778 2872

04/13

Margie

Coetzee

Steenberg 202

04/13

Peter

Jacobs

082 391 1503

04/13

Francois

van der Walt

073 864 2625

Gemeentepiekniek: 13 April 2013 Bring-en-Braai by Groenkloofnatuurreservaat Die hele gemeente word uitgenooi om van 10:00 saam te kom kuier:  Bring jou eie vleis, bykos, drinkgoed en eetgerei, asook stoele.  Spesiale bederf vir ons bejaardes! Die diakonie gaan vir julle sorg met heerlike potjiekos. As jy wil saamkuier, gee jou naam aan Petra de Klerk by 082 553 8602 of aan Bennie Aucamp by 072 014 8041.

Let asseblief daarop dat die Klassis nie op 9 April plaasvind soos geskeduleer nie, maar wel op 22 April.

Brooklyn Brokkies Stuur gerus jul bydraes vir die volgende uitgawe van Brooklyn Brokkies voor 3 Mei 2013 per e-pos aan: Johanna Helberg by johanna.hellberg@up.ac.za of Die Redakteur Brooklyn Brokkies gereformeerdekerkbrooklyn@gmail.com

Vervoer Indien vervoer na die kerk nodig is, kontak Bennie Aucamp asseblief by 072 014 8041, nie later as Saterdag 21:00 nie. Dink hieroor

Eers betrokkenheid dan toewyding

Amateurfotograwe Ons sien God se almagtigheid en skeppingskrag in die natuur. Dikwels lê ons die grootheid en prag van God se skepping op ’n besondere foto vas. Indien jy oor so ’n foto of foto’s beskik en dit graag met ander wil deel, stuur dit gerus aan die kerkkantoor vir moontlike plasing op die voorblad van Hart en Hand as temafoto van die week. Amateurfotograwe word ook genooi om by te dra tot ons gemeente se fotogalery. Stuur jou kontakbesonderhede aan: FOTO’S gereformeerdekerkbrooklyn@gmail.com


Kantoor Rentia de Beer en Ela Mostert Posbus 11168, Hatfield, 0028 012 362 0069 086 639 1789 (Faks)

E-pos kantoor@gkbrooklyn.org.za

WEBtuiste www.gereformeerdbrooklyn.co.za

Sondae Administrasiehulp Marga Koelman 082 923 2346 Sien inligtingstafel in die saal Musiekdirekteur – Duxburyweg:

Philip Loots 082 614 9415

Reëlings Datum

Plek

07 Apr

Duxbury

07 Apr

14 Apr

Troyestr

Duxbury

Troyestr

Fanie van der Schyff (Hoofsaaklik lidmate bo 30jr )

012 348 2467 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.co.za Griffel van Wyk (Hoofsaaklik lidmate onder 30jr) 012 362 0320 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.co.za Fanus Heystek (Troyestraat-bedieningspunt)

012 542 3667 073 777 1254 fansan@lantic.net Derrick Mashau

Diensbeurt

Kollekte

Skinkbeurt

Ouderling Gerhard Oosthuizen

Onder die diens Diakonale werk

Esther

Diaken Walter van der Merwe

By die deure GKSA Sustentasiekas

Ouderling

Ouderling

(New Life City Church. Kerkplant in Sunnyside – afgesonder van Teologiese Skool Potchefstroom)

082 971 2725 kwstdm@puk.ac.za Brian de Vries (Hoof van Mukhanyo Teologiese Skool - afgesonder van Heritage Netherlands Reformed Congregation)

Dienste deur die Hervormde Kerk

Diaken Willem Daling

14 Apr

Predikante verbonde aan die gemeente:

013 947 2179 079 933 9884 Onder die diens Diakonale werk By die deure Uitreikfonds

Gerda

Lewe om te leer en jy gaan leer om te lewe -

John C Maxwell


ADVERTENSIEBLAD 1. KRONENDAL-AFTREEOORD Een- en twee-kamer-eenhede te koop. Versorgingseenheid, haarsalon, biblioteek en kelderparkering beskikbaar. Maandelikse heffing sluit in: 3 maaltye per dag, water/elektrisiteit, skoonmaak en 24-uursekuriteit. Skakel Wanie by 012 343 0390 uitbr 312 vir meer inligting. 2. KUNSKLASSE vir hoërskoolkinders en volwassenes in teken- en skilderkuns. Privaat- en kleingroeplesse. Slegs Maandae tot Donderdae. Kontak Renske van der Walt by 079 969 4949 of renne@live.co.za. Klasse vind plaas by my huis in Bettystraat 375, Kloofsig, Centurion. 3. VARS SWART OLYWE Uit die Noord-Kaap te koop om self in te maak. Oestyd: Maart en April. R30.00 per kg. Plaas bestellings by gjooste@global.co.za of by Cornelia by 082 903 1427. 4. KAN JY HOOR? Indien jy sukkel om die predikant te hoor, kontak Liza van Wyk, die oudioloog, by Hearing Hub, 13de Straat 8, Menlopark by 012 346 0511. 5. WOONSTEL GESOEK ’n Baie verfynde dame, Odette de Villiers, wat die Ooo la la-koffiewinkel in 13de Laan, Menlopark besit, is dringend op soek na ’n woonstel of tuinwoonstel in die omgewing. Kontak Odette by 083 609 6479.

6. MOBIELE DIERESALON HOLLYWOOD PETS Vir die versorging, bad, sny, ens. van honde en katte kontak Yolandé by 073 873 7711. 7. TUINHUIS TE DEEL – CENTURION – CELTISRIDGE ’n Meenthuis te deel in Heuwelsig Landgoed, Celtisridge. Naby hoofroetes en winkelsentrums. Het ook eie winkelkompleks. Slaapkamer met eie badkamer. Moet lief wees vir diere, met sober gewoontes en verkieslik nie rook of drink nie. Huur R2 500.00 pm, water en ligte ingesluit. Verkieslik ’n christelike manspersoon. Beskikbaar vanaf 31 Julie 2012. Kontak Marie by 073 736 0183 ná 16:00. 8. VERBLYF VERSOEK Ek is op soek na verblyf vir 2 damestudente, vanaf 14 Julie tot 20 September. Ons is finalejaaronderwysstudente en doen in daardie tyd ons prakties by Laerskool Skuilkrans. Ons sal dit verkies om saam by ’n plek te kan bly. Sal dit waardeer as iemand ons kan akkommodeer. Kontak Hermien Pieters by 073 255 2799. Ken jy die antwoord? Watter een van sy broers het Josef gedwing om agter te bly na die broers se eerste besoek aan Egipte? Hoeveel van Josef se seuns is deur Jakob geseën?

ADVERTENSIEBLAD Koste? Geen! • Hoekom? So kan ons mekaar ondersteun deur kennis te neem van produkte of dienste van medegelowiges. • Wat? Enige iets wat vir ’n medegelowige van waarde kan wees. • Formaat? Slegs teks, geen grafika nie, anders raak die e-pos te groot en stadig vir gewone telefoonlyne. • Waarheen? Stuur u advertensie na die kerkkantoor by: kantoor@gkbrooklyn.org.za Wanneer? Sommer nou. • Advertensies sal slegs drie weke geplaas word. Indien u dit weer geplaas wil hê, moet u die bewoording verander en weer instuur.

Hart en Hand 7 April 2013  
Hart en Hand 7 April 2013  

Hart en Hand 7 April 2013

Advertisement