Page 1

CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

YIL:19 - SAYI: 4247

FÝYATI: 50 Kuruþ

ÝKÝNCÝ SARAÝ ÝLE ALAKASI YOK < Amerikalý Sierra'nýn Ýstanbul'da öldürülmesinin ardýndan Ýngiliz Daily Mail Gazetesi'nin de Türkiye'de yaþanmaz temalý kampanyasýnda geçen yýl temmuz ayýnda Fethiye'de vefat eden Beverley Mitchell'in babasý Ken Mitchell'in iki kiþinin tecavüzüne uðradýðý ve bu yüzden erkek arkadaþý Þahin isimli Türk sevgilisi tarafýndan dövülerek öldürüldüðünü ileri sürüldü. E.CANKUÞ S.4’de

BEÞKAZA'NIN EFELERÝ MAÇA HAZIR 2. lig kýrmýzý grupta Pazar günü Nazilli Belediyespor ile karþýlaþacak Fethiyespor'da Beþkaza'nýn Yörük Efeleri kazanmak için kýlýçlarý çektiler. Fethiyepor'un sakatlýðý geçen Kapataný Murat Türkkan ile diðer kaptanlar Kaleci Ozan Öztürk ve Onur Okan, “Yörük Efe” olarak giyinip, Nazilli Efeleri'ne geçit vermeyeceklerini ve mutlaka kazanacaklarýný söylediler. E.CANKUÞ S.2’de

4 KÝÞÝ TUTUKLANDI

< Fethiye'de 10 ayrý adreste eþ zamanlý olarak yapýlan uyuþturucu madde operasyonunda gözaltýna alýnýp, adliyeye sevk edilen 7 kiþiden 4'ü tutuklandý. Ýddialara göre; Fethiye'de M.A. isimli þahsýn kenevir bitkisi yetiþtirerek elde ettiði uyuþturucu maddeyi D.K. aracýlýðýyla çevre illere ve Fethiye'deki eðlence mekanlarýnda piyasaya sürdüðü þeklinde bilgiler alýndý. Sayfa 3’te

HAYIRSEVER KADIN TOPRAÐA VERÝLDÝ

< Aslen Fethiyeli olduðu öðrenilen ve Almanya'da yaþayan Hidayet Akyalý isimli 75 yaþýndaki bir çocuk annesi hayýrsever kadýnýn cenazesi Almanya'dan Fethiye'ye getirilerek dualarla topraða verildi. M.TAÞKIN S.3’te

SEL OTOMOBÝLÝ DEREYE SÜRÜKLEDÝ

< Fethiye'de akþam saatlerinde yaðmur etkili oldu. Murt Deresi üzerinde bulunan bir köprüden geçmeye çalýþan Arif Aydemir yönetimindeki 48 GR 611 plakalý otomobil sel sularýna kapýlýnca dereye sürüklendi. Erdoðan CANKUÞ Otomobil sürücüsü kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi sayesinde suda boðulmaktan son anda kurtarýldý. Edinilen bilgilere göre Arif Aydemir idaresindeki 48

GR 611 plakalý otomobil Çalýca Mahallesi Eþref Börekçi Caddesi Mevkii'nde Murt Deresi üzerindeki alçak bir köprüden geçmeye çalýþýrken aniden sularýn kabarmasý ve sürüklemesi sonucu dereye uçtu. Sürücü Arif Aydemir otomobilden güçlükle çýkarken sel sularý arasýndan itfaiye ekibinin attýðý halatla kurtarýldý. Polis itfaiye ve çekici ekipleri aþýrý yaðmur altýnda otomobili dereden yaklaþýk 1saatlik çalýþma sonucu güçlükle çýkardýlar.


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

2

EVDE ÇOCUK BAKIMI KURSU TAMAMLANDI Toplam 344 saat olan ve üç ay < Dost Eli Hanýmlar Derneði Yönetiminin Dernek üyesi bayanlardan gelen yoðun talep doðrultusunda süren kurs biriminde sertifika alamaya Fethiye Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile iþbirliði içerisinde açýlan evde çocuk bakýmý kursu tamamlandý. hak kazanan bayanlarýn sertifikalarý düzenlenen törenle takdim edildi. Fethiye Halk Eðitim Merkezi “ Ý n s a n l a r ý n y a r ý s ý n ý h e r z a m a n Müdürlüðü'nün öncülüðünde Gönül a l d a t a b i l i r s i n i z . K a l a n y a r ý s ý n ý b a z a n , a m a Dostu Hanýmlar Derneði tarafýndan h e r k e s i h e r z a m a n a l d a t a m a z s ý n ý z . ” M u s t a f a K e m a l üyelerden gelen talep neticesinde geçekleþtirilen Evde Çocuk Bakýmý Þimdi moda DEMOKRASÝ. Gündüz Kursuna 21 kursiyer katýlarak sertifika hayalimizde, gece düþümüzdedir. Onunla yatýyor, almaya hak kazandýlar. onunla kalkýyoruz. Biliyorsunuz Moda akýl ve Fethiye Halk Eðitim Merkezi mantýk dýþý da olsa insanlarý büyüleyen bir Öðretmenleri Tülin Koçak, Ayþe Çetin, salgýndýr. Onun için ünlü bazý modacýlar moda Ayþe Karaca, Seval Baba ve Nuran çýlgýnlýktýr derler. Yýlmaz tarafýndan düzenlenen törenle Galiba DEMOKRASÝ de moda 'ya benziyor. Dernek binasýnda verilen sertifikalarý Ona aþýk olanlar, önünde eðilenler, onun için can Gönül Dostu Hanýmlar Derneði verenler bile vardýr. Sanki her yerde DEVADIR. Demokrasiyi savunan, çekiciliðini anlatan Baþkaný Dilek Kuru ve Yönetim Kurulu yayýlmasýný isteyenler kimler? Üyeleri ile kurs öðretmenleri sundular. Tuzu kuru zenginler! Bayanlara yönelik olarak Pekiyi, demokrasi yalanýna kapýlýp onlarýn gerçekleþtirilen evde çocuk bakýmý arkasýndan koþanlar kimler? kursu ile ilgili olarak bilgi veren Gönül Aç ve esir milletler!.. ne çeliþki deðil mi?... Dostu Hanýmlar Derneði Baþkaný Dilek Kürtleri T.C , nin kendilerine verdiði özgürlüðü Kuru, “Yönetim kurulu üyelerimiz ve az görüp AÐALARIN emrinde uþak olmayý dernek üyesi bayanlarýmýzdan gelen tarafýndan belirlenen beþ ise 21 kursiyerimiz sertifika almaya Bakýmý Kursu düzenledik. 344 saatlik istemelerine benzemiyor mu? yoðun talep doðrultusunda Fethiye hak kazandýlar. Bugünde bu olan kursumuz yaklaþýk üç ay boyunca öðretmenimiz her gün Batý emperyalistleri yüzyýllarboyu geri kalmýþ Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüz ile kursiyerlerimize eðitim verdiler. devam etti. kursiyerlerimizin sertifikalarýný takdim ülkeleri yemiþlerdir. Yeraltýndada bir þey birlikte iþbirliði yaparak Evde Çocuk Kursun tamamlanmasýnýn ardýndan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðümüz ettik” dedi. kalmayýnca bu sefer týlsýmlý Demokrasi yalanýný

DEMOKRASÝ ÝNSANLARI TERBÝYE EDEN BÝR KAMÇI DEÐÝLDÝR

ortaya attýlar. Biz size Demokrasi getireceðiz, size eþitlik, insan haklarý ve Uygarlýk saðlayacaðýz diye ülkeler iþgal edildi. Ýnsanlarý öldürüldü, kadýnlarýn ýrzýna geçildi, tarihi eserler dahil, neleri varsa talan edildi ve bunlara evvel Allah demokrasi(!) aþký için yaptýklarýný söylediler. Yalanmýþ, olsun… Ya EVET, dersiniz ya da ölür veya çeker gidersiniz karþý koyacak namuslu ve vatansever kimseleri öldürtmek için kullananlar bu cinayetlerini iþgal edip yaðmaladýklarý ülkelere kabul ettiriyorlar da. Bu da yalan mý? Doðru… Demek Demokrasi'nin gide gide varacaðý son nokta bu imiþ. Yani Faþizm ve zorbalýk. Yalancý dekokratlarýn yaptýklarýný ne Mussolini, ne de Hitler yapmýþtýr. Sömürme ve sömürgecilik ÝSLAMDA yoktur. Kutsal kitabýmýz Kur 'an bunu kesin yasaklamýþtýr. Çünkü ÝSLAM da sosyal yan daha üstündür. Zenginlik ve para, toprak kimsenin deðildir. Bir emanettir. Bu görüþ yayýlýrsa ve yayýlacaktýr, o zaman baþkasýnýn gelirini soyarak geçinen emperyalistler nasýl yaþanacak? Mutlaka bir düþman gereklidir. Ýþte O düþman Ýslamdýr!.. Milyonlarca varolan Ýslamý gevþetip, yozlaþtýrýp kendileri için tehlike olmaktan çýkarmalarý lazýmdýr. Gerisi boþ laf!.. Biz de yok Amerika imiþ, yok AB. imiþ uygarlýkmýþ falan yalanlarý ile uyutulmaya çalýþýlýyoruz. Hem de kendimiz kendimizi kandýrýyoruz. Zaten en büyük tehlike budur. Bizi bize vurduruyorlar. Yahut öyle istiyorlar. Elin taþý ile elin kuþunu vurmak buna denir. Zenginlikmiþ, marketlerde her þey varmýþ. Bize ne? Onlara alýþmak ve aramak köyümüzü ve köylümüzü yok etmektir. Köy boþalýnca oralarý kim dolduracak? Topraðý satýn alacaklar yabancýlar mý? O zaman biz ne olacaðýz? Uþak veya maraba mý? Demokrasi biberonu ile oynamaya devam mý yoksa uyanalým mý? Namýk Kemal 'in dediði gibi: “Uyan ey yaralý arslan habý gafletten…” Caným elbette toprak alacaklar. Alýp da gidiyorlar mý? Toprak yerinde duruyor diyenlere demeli ki: “Evet toprak yerinde duruyor ama o zaman artýk ANADOLU, Anadolu olmaktan çýkýyor (baba dolu) hatta Allah göstermesin Gavur dolu olur.

Çok yakýnda gazetemizi tüm bayilerde bulabilirsiniz.

BEÞKAZA'NIN EFELERÝ MAÇA HAZIR 2. lig kýrmýzý grupta Pazar günü Nazilli Belediyespor ile karþýlaþacak Fethiyespor'da Beþkaza'nýn Yörük Efeleri kazanmak için kýlýçlarý çektiler. Fethiyepor'un sakatlýðý geçen Kapataný Murat Türkkan ile diðer kaptanlar Kaleci Ozan Öztürk ve Onur Okan, “Yörük Efe” olarak giyinip, Nazilli Efeleri'ne geçit vermeyeceklerini ve mutlaka kazanacaklarýný söylediler. Türkiye'nin önemli ve özel Yörük Müzeleri'nden Kerimoðlu Ýsmail'in Çalýþ Plajý'ndaki Yörük Müzesi'ni gezen ve moral depolayan Fethiyespor'un “Yörük Efeleri” Murat Türkkan, Ozan Öztürk ve Onur Okan, “Nazilli Efelenirse biz de Yörük Efeyiz. Yörüklük kanýmýzda var. Nazilli'yi yenerek, zirve yolunda önemli bir adým atacaðýz. Taraftarlarýmýzýn desteði ile Nazilli Efelerini dize getireceðiz” dediler. Yörük Efe kýyafetleri ile dizi oyuncularýna taþ çýkartacak bir görüntü sergileyen Fethiyespor'un kaptanlarý, müzeyi gezen diðer vatandaþlar tarafýndan da ilgiyle izlendiler.

T.C. FETHÝYE 1. ÝCRA DAÝRESÝ/ TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI 2012/752 TLMT. Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci arttýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý, ve o gün kýymetlerin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde yine aþaðýda belirtilen gün saat ve ayný yerde ikinci arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sinin bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan 10 gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, 1. artýrmada istekli bulunmadýðý taktirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04.02.2013 1. Ýhale Tarihi: 12/03/2013 günü, saat 10.20-10.25 arasý. 2. Ýhale Tarihi: 27/03/2013 günü, saat 10.20-10-25 arsý Ýhale Yeri: UÐUR YEDÝEMÝN DEPOSU-SANAYÝ SÝTESÝ FETHÝYE No Taktir edilen deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 40.000,00 1 48 PC 449 Plakalý, 2011 Model, FORD Marka, Da3 Tipli, gri renkli dizel 44.915 km'de araç. Lastikler bitik. Anahtar mevcut, ruhsat mevcut deðil. Açýklamalý Araç. Ýlan Tarihi: 09/02/2013

Bas No:620.99/33


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

3

HAYIRSEVER KADIN TOPRAÐA VERÝLDÝ < Aslen Fethiyeli olduðu öðrenilen ve Almanya'da yaþayan Hidayet Akyalý isimli 75 yaþýndaki bir çocuk annesi hayýrsever kadýnýn cenazesi Almanya'dan Fethiye'ye getirilerek dualarla topraða verildi. Almanya'da Ýnþaat Yüksek Mühendisliði görevi yapan Türkiye'de burs vererek öðrenciler okuttuðu öðrenilen 1 çocuk annesi Hidayet Akyalý'nýn cenaze namazý Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kýlýndý. Fethiye'deki Akyalý ailesinin yaný sýra sevenleri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý cenaze namazýnýn ardýndan Hidayet Akyalý'nýn cenazesi Taþyaka Mezarlýðý'nda dualarla topraða verildi.

4 KÝÞÝ TUTUKLANDI

< Fethiye'de 10 ayrý adreste eþ zamanlý olarak yapýlan uyuþturucu madde operasyonunda gözaltýna alýnýp, adliyeye sevk edilen 7 kiþiden 4'ü tutuklandý. Ýddialara göre; Fethiye'de M.A. isimli þahsýn kenevir bitkisi yetiþtirerek elde ettiði uyuþturucu maddeyi D.K. aracýlýðýyla çevre illere ve Fethiye'deki eðlence mekanlarýnda piyasaya sürdüðü þeklinde bilgiler alýndý. Fethiye ve Antalya'da toplam 10 ayrý adreste eþ zamanlý operasyonda 6 kilo 249 gram esrar maddesi ile 1 adet esrarlý sigara ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 10 ay süren teknik takibe takýldýðý iddiasýyla þüpheli 9 kiþi yakalanýp gözaltýna alýndý. M.A, Ý.G, E.D, H.S., A.Þ., B.K., Ý.D., M.S., D.K. isimli 9 þüpheliden B.K. ve H.S. ifadeleri alýndýktan sonra salýverildi. Operasyon kapsamýnda þüpheli H.G.'nin ise baþka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduðu belirtilirken, Muðla'daki sorgulamalarý tamamlanan 7 þüpheli örgütlü olarak uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan Fethiye Adliyesi'ne sevk edilirken, M.A., E.D., Ý.D. ve D.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildiler. Adliyedeki sorgulama yaklaþýk 7 saat sürdü.

KADINLARDAN MHP'YE ZÝYARET < Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Fethiye Þube Baþkan ve üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkan Seval Kurnaz'a ziyarette bulundular. Ziyarette konuþan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Fethiye Þube Baþkaný Zahide Banihashem, “Türkiye'de yeni bir Anayasanýn yapýldýðý bir dönemde, terörle müzakere edilen bir dönemde, eyalet yasasýnýn çýkarýldýðý bir dönemde milli birlik ve beraberliðe daha fazla ihtiyacýmýz olduðu düþüncesi ile duygularýmýzý pekiþtirelim diyerek Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkan ve yönetimine bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedik” dedi. MHP Fethiye Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Seval Kurnaz ise “Bugün önemli bir ziyarete ev sahipliði yapmaktayýz. Türkiye genelinde ve Fethiye ilçemizde oldukça etkin olan Cumhuriyet Kadýnlarý Derneðimizin çok deðerli üyeleri bugün bizleri ziyarete geldiler. Bu ziyaretlerinden dolayý partim

adýna kendilerine çok teþekkür ediyorum” diyerek, “Zaman, zaman Cumhuriyet ile ilgili olarak ortak deðerlerimiz kadýnlarýmýz için yapýlan çalýþmalarda her zaman gönül birliði yapýyoruz. Bugünde hem yerel hem de ülkemiz ile ilgili olarak görüþlerimizi paylaþmak ve fikir alýþveriþinde bulunmak için kendileri ile b,r araya geldik” diye konuþtu.

3


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

4

ÝKÝNCÝ SARAÝ ÝLE ALAKASI YOK < Amerikalý Sierra'nýn Ýstanbul'da öldürülmesinin ardýndan Ýngiliz Daily Mail Gazetesi'nin de Türkiye'de yaþanmaz temalý kampanyasýnda geçen yýl temmuz ayýnda Fethiye'de vefat eden Beverley Mitchell'in babasý Ken Mitchell'in iki kiþinin tecavüzüne uðradýðý ve bu yüzden erkek arkadaþý Þahin isimli Türk sevgilisi tarafýndan dövülerek öldürüldüðünü ileri sürüldü. Bu haberin üzerine Fethiye Cumhuriyet Baþsavcýsý Ergün Tokgöz, “Ýzmir Adli Týp Kurumu otopsi raporuna göre Beverley Mitchell(34) ölümünün patolojik olup solunum yetmezliði rahatsýzlýðýndan kaynaklandýðýný vücudunda bir alkol, darp, cebir izi, ateþli silah yaralanmasý yada tecavüze iliþkin hiçbir bulgu izinin tespit edilmediðini o süreç içersinde bizzat kendi Ýngiliz uyruklu arkadaþlarýnýn ifadelerine de baþvurulduðunu o ifadelerde de uzun zamandýr yemek yemediði, sadece su içtiði rahatsýzlýðýnýn artmasý sonucu kaldýrýldýðý hastanede öldüðünü söyledikleri þeklinde ifadeleri bulunmaktadýr. Fethiye'de 5-6 yýl boyunca Taþyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi 195.sokakta yalnýz yaþadýðý ileri sürülen Beverley Ann Mitchell hakkýnda Fethiye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan ölüm olayýnda kovuþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna karar verildiði ortaya çýktý. Ýngiliz kýzýn babasý Kenneth Mitchell'in Ýngiltere'deki gazetelerde çýkan Türkiye aleyhindeki beyanlarýnýn tamamen haksýz ve iftira þeklinde yer almasý savcýlýk dosyasý ve otopsi raporlarýyla ortaya çýktý. KOVUÞTURMAYA YER OLMADIÐINA DAÝR KARARDA NE DENÝYOR? Fethiye Cumhuriyet Savcýsý Abdurrahman Ünüvar'ýn hazýrladýðý ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Ergün Tokgöz'ün onayladýðý karara göre Beverley Ann Mitchell'in ölüm olayý doðal nedenlerden ölüm olarak gösteriliyor. Kararda 16/07/2012 tarihinde Fethiye Devlet Hastanesi'nde maktulün ölü muayene iþleminin yapýldýðý, kesin ölüm sebebinin tespit edilememesi nedeni ile maktulün cesedinin Ýzmir Adli Týp Kurumu'na

gönderildiði, tanýk olarak ifadeleri alýnan maktulün arkadaþlarý olan William Richard Hardy, Steve Lewis Tristram ve Þahin K. ifadelerinde maktulun yaklaþýk bir haftadýr hasta olduðunu, yemek yemediðini sadece su içtiðini yemek yiyince hemen kustuðunu hastaneye gitmek istemediðini, çok alkol kullandýðýný beyan ettikleri belirtilip, “16.08.2012 tarihli adli týp kurumu otopsi raporu incelendiðinde maktulun iç organlarýnda mide içeriðinde kanda ve safrada yapýlan sistematik toksikolojik analiz sonucunda Alkol, uyuþturucu madde bulunmadýðý maktulün akciðerlerinde intra alveo olan kanama alanýnda hemosiderilni makrotajlar ödem, aku alveolar þiþme alanlarý saptandýðý, vücudunda travmatik bulgu saptanmadýðý, toksit madde tespit edilmediði þahsýn ölüm sebebinin solunum yetmezliði sonucu meydana geldiði, ölümün patolojik kökenli olduðunun tespit edildiði anlaþýlmakla maktulun ölümünün

DERSLER ÖÐRETMENSÝZ GEÇMEYECEK

solunum yetmezliði nedeni ile meydana geldiðinin tespit edildiði, maktulun ölümünün meydana gelmesinde suç ve suç unsuru içeren herhangi bir þüpheli eylemin bulunmadýðý anlaþýlmakla olay hakkýnda kovuþturma yapýlmasýna yer olmadýðýna CMK'nun 172/ 1 maddesinin 2. cümlesi gereðince kararýn bir örneðinin adresleri tespit edilemeyen müþtekilere gönderilmek üzere Ýngiltere Konsolosluðu Fethiye temsilciliðine tebliðin karar verildi” deniyor. Fethiye Cumhuriyet Baþsavcýsý

e

ÇARÞI ESNAFI KAN BAÐIÞI YAPTI Fethiye'de Dispanser Caddesindeki Demirci Ýþ Haný Esnaflarý Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundular. Demirci Ýþ Hanýndaki ilan com.tr Müdürü Baki Gündoðdu'nun talebi üzerine Kýzýlay Fethiye

Ýlkokul, ortaokul ve liselerde ikinci yarýyýl pazartesi Fethiye'deki okullarýn tüm derslerinin günü baþlayacak. doldurulmasý amaçlanýyor. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü okullardaki diðer okullardan öðretmen yerleþtirilmesi için okul müdürleriyle bir toplantý yaptý. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Esma Çelik yönetimindeki toplantýda 26 okulun okul müdürleri, öðretmen alýþveriþi gerçekleþtirdi. 2012-2013 eðitim öðretim yýlý ikinci yarýsýnda

Ergün Tokgöz, gazetelerdeki haberler üzerine konuyu tetkik ettiðini belirterek, “Soruþturma dosyasýndaki otopsi raporu Ýngiliz uyruklu arkadaþlarýnýn ifadelerini okuyarak Beverley Ann Mitchell'in ölümünün solunum yetmezliði sonucu meydana geldiði tespit edilmiþtir. Bunun dýþýnda tecavüz, yada herhangi bir müdahale Alkol, darp, cebir izi, ateþli silah yaralamasýna iliþkin hiçbir bulgu izi tespit edilmemiþtir. Adli týp kurumu raporunu da sizlere sunuyorum” dedi.

Kan Baðýþý Ekibi Dr Serdar Soylu gözetiminde esnaflardan kan baðýþý aldý. Ýþ haný esnafýnýn baðýþ için yarýþtýðý kan baðýþý sýrasýnda bu kampanyanýn diðer çarþýlara örnek olmasý da istendi.


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

5


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

6

FIRTINA AÐACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ KUMBAHÇE MEYDANI'NDA MERMER DÖÞEMESÝ BAÞLADI < Bodrum Belediyesi'nin Kumbahçe Sahil'indeki yenileme çalýþmalarý bütün hýzýyla devam ediyor. Bodrum merkez Atatürk Caddesi'nin Penguen Pastanesi'nden Halikarnas Disco'ya kadar olan bölümünde yer alan, insan saðlýðý için son derece zararlý asbestli su borularýnýn poliüretan borularla deðiþtirilmesi ve zemin kaplamasý Bodrum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Bodrum Belediyesi Su Kanalizasyon Ýþletmesi (BOSKÝ) ekiplerince tamamlandý. Bölgenin çevre

düzenlemesine ise Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüðü ekiplerince baþlandý. Ýlk etapta kuruyan ve çürüyen aðaçlarýn yerine 10 adet Bodrum aðacý dikildi. Kumbahçe Meydaný'nda da beton dökülmesi tamamlandýktan sonra mermer döþenme iþi baþladý. Bölgede Bodrum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin baþlattýðý çevre düzenlemesi çalýþmalarý kapsamýnda meydanda bulunan Atatürk büstü de yeni kaidesine taþýnýyor. Modern bir anlayýþla yapýlan büstün arkasýna 47 adet selvi ve limoni selvi dikildi. Kumbahçe'deki tüm çalýþmalar þubat ayý sonuna kadar tamamlanacak.

ELEMAN ÝLANI Malhun hamam ve spa center 'da yetiþtirilmek üzere ya da deneyimli, bayan ekip arkadaþlarý arýyoruz. Ücret dolgundur… Detaylý bilgi: 0252 622 03 22 Adres: Otel Malhun Çalýþ Plajý No: 19 Fethiye

SANATIN EN ZARÝF HALLERÝNDEN BÝRÝ OLAN EBRU SANATINA GÖNÜL VERMEYE NE DERSÝNÝZ? Kültür Bakanlýðý Ebru Sabatçýsý’ndan geleneksel ebru kursu verilecektir.. DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN Esin SÜKAN /

0544 541 55 71

ELEMAN ÝLANI En az lise mezunu, yatýlý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Ücret dolgundur. TEL:

0532 424 7585

Milas'ta fýrtýna vatandaþa zor anlar yaþatýyor. Gün içi etkisini arttýran yaðýþ ve fýrtýna aðaçlarý ise kökünden söktü. Milas'ta dün baþlayan fýrtýna ve saðanak yaðmur etkisini giderek arttýrýyor. Dün gece etkisini artýran fýrtýna, sabaha karþý saðanakla birlikte günlük hayatý olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden buyana süren yaðýþ beraberinde fýrtýnayý da getirince kentte yaþam olumsuz yönde etkilendi. Özellikle köy ve belde yolcularýnýn beklediði Ýnönü Caddesindeki Üçgen Park'ta bulunan karabiber aðacýnýn kökünden sökülerek fýrtýnaya yenik düþtüðü anda durakta kimsenin bulunmamasý tek teselli oldu. Yola devrilen aðaç kýsa sürede olay yerine gelen belediye ekiplerince parçalanarak kaldýrýldý. Yola doðru devrilen aðaç yolu trafiðe kapatýrken, parkýn duvarýný ve bir ankesörü de beraberinde yola yýktý. Polis kontrolünde yürütülen kontrol ve temizleme çalýþmalarýnýn ardýndan yol yeniden trafiðe açýldý. Fýrtýnanýn etkisi ile binalardaki yön ve iþletme tabelalarý savrulurken vatandaþlar þemsiyelerine hâkim olmakta oldukça zorlandý. Meteoroloji, saðanak yaðýþýn hafta sonuna kadar devam edeceðini bildirdi.

MARMARÝS'TE ÞÝDDETLÝ FIRTINA VE YAÐIÞ Marmaris'te, dün geceden itibaren etkili olan fýrtýna ve þiddetli yaðýþ yaþamý olumsuz etkiliyor. Marmaris Meteoroloji Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, ilçede dün gece etkisini sürdüren ve güney yönlerinden esen þiddetli rüzgar sabah saatlerinde hýzýný artýrdý. Lodosa açýk bölgelerde rüzgârýn hýzýnýn 73 kilometreyi bulduðunu belirten meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde rüzgarýn hýzýnýn en yüksek 55 kilometre ölçüldüðünü bildirdi. Rüzgarlý ve yaðýþlý havanýn akþam saatlerine kadar devam edeceðini bildiren yetkililer, denizci ve balýkçýlarý bir süre daha denize açýlmamalarý konusunda uyardý. Fýrtýna nedeniyle Yat Limaný'nda bulunan iþletmeler kepenk kapatýrken Marmaris sokaklarý fýrtýna nedeniyle bomboþ kaldý. Boyu 3-4 metre olarak ölçülen denizdeki dalgalar, Yat Limaný'ndaki yürüyüþ yoluna taþtý. DENÝZ KIZILA BOYANDI Marmaris'te etkili olan yaðýþlarýn ardýndan yaðmur suyu kanallarýnda akan çamurlu su, denizin üstünde kýzýl renkli görüntü oluþturdu. Deniz ve derelerin rengi daðlardan gelen sularla deðiþti. Meteoroloji yetkilileri, Marmaris'te, dün geceden itibaren metrekareye 40 kilo yaðýþ düþtüðünü bildirdi. Marmaris'te yaðýþlarýn hafta boyunca devam etmesinin beklendiði kaydedildi.


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

MÜZENÝN MÝNÝK ZÝYARETÇÝLERÝ < Bodrum Deniz Müzesi'nin Özel Etkinlikler programý kapsamýnda 2012 Ocak ayýndan itibaren gerçekleþtirilen ilk ve ortaöðretim öðrenci gruplarýna “Eðitim Turlarý” bu öðretim yýlýnda da baþarýlý bir þekilde devam ediyor. Bu defa, Konacýk Geliþim Kreþ ve Bakýmevi'nin 02-06 yaþ gurubundaki toplam 40 öðrencisi ve 5 öðretmeni Bodrum Deniz Müzesi'ni ziyaret etti. Müze yönetimi tarafýndan özet bilgilendirme turu ile müzeyi gezmeye baþlayan çocuklar, “Bu teknenin sahibi kimmiþ? Bu deniz kabuðu nereden çýkartýlmýþ? Bu ne iþe yarýyor? Bu fotoðraftaki de kim?” gibi merak ettikleri konularda öðretmenlerini soru yaðmuruna tuttu. Kreþ Müdürü Ebru Vinç “Zaman zaman okul dýþý ziyaretler planlýyoruz ama ilk defa bir müze ziyaretinde bulunuyoruz. Çocuklara farkýndalýk yaratmak

istedik. Gerçekleþtirebildiðimiz için mutluyuz” dedi. Müzede çok heyecanlý anlar yaþayan, sergileme stantlarýna dahi boylarý yetmeyen ama mutlaka bakmak, görmek isteyen çocuklarýn ilgi odaðý özellikle büyüteçli kutularda sergilenen en

minik deniz kabuklarý oldu. Müze görevlileri daha rahat görebilmeleri için bazý çocuklarý kucaðýna alarak gezdirdi. Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Sema Sagat “Programýmýz ilk ve orta öðretim öðrencileri için planlanmýþ olsa da kreþ ve anaokullarýndan gelen grup rezervasyon taleplerini de geri çevirmiyoruz. Çocuklara 'Müze nedir? Nasýl Gezilir? Neler sergilenir? 'Bodrum Deniz Müzemiz de var' gibi çok basit bilgilendirmeyi vermek bile bir baþlangýçtýr. Ýlerde deðiþik yaþ gruplarýna özel tasarlanmýþ eðitim programlarý da düþünüyoruz. Geliþim Kreþi'nin minik öðrencilerinin ilk defa bir müze geziyor olmasý bizleri de çok heyecanlandýrdý” dedi. “Haydi Okullar Müzeye” programýna katýlmak isteyen öðrenci gruplarý için okullarýn önceden rezervasyon yapmalarý gerekiyor.

7


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

8


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

GENÇ ASTSUBAYDAN HABER ALINAMIYOR

9

MEMURLAR SÖZLEÞME ÝMZALADI < Armutalan Belediyesi, Tüm Bel-Sen ile memur ve sözleþmeli olarak çalýþan personelin, sosyal denge tazminatý sözleþmesini imzaladý.

< Dalaman Hava Meydan Komutanlýðýnda görevli 27 yaþýndaki Astsubay Orhan Çokadar'dan 5 gündür haber alýnamadýðý belirtiliyor.

Muðla'nýn Ortaca ilçesi Bahçelievler mahallesinde oturan 27 yaþýndaki Astsubay Orhan Çokadar'dan 5 gündür haber alýnamýyor.

www.gercekfethiye.com

Sözleþmeyi Armutalan Belediye Baþkaný Muhammet Ünlü ve Tüm BelSen Genel Baþkaný Vicdan Baykara imzaladý. Ýmzadan sonra bir açýklama

yapan Baþkan Muhammet Ünlü, belediyede çalýþan memurlar ve sözleþmeliler için sosyal denge tazminatý sözleþmelerini imzalayarak, personel için imkanlar dahilinde en iyi ücreti vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Tüm Bel Sendikanýn Genel Baþkaný Vicdan Baykara ve Armutalan Belediye Baþkaný Muhammet Ünlü, belediyede memur ve sözleþmeli olarak çalýþanlara sosyal denge tazminatý sözleþmesini imzaladý. Sözleþme 01 Ocak 2013 ile

30 Mart 2014 tarihleri arasýnda geçerli olacak. Sözleþmenin imzalanmasýndan sonra bir açýklama yapan Baþkan Ünlü, sözleþmenin belediyede çalýþan memur ve sözleþmelilere hayýrlý olmasýný söyleyerek, “ Belediye olarak arkadaþlarýmýz çok yoðun bir þekilde çalýþýp kamu hizmeti veriyorlar. Ben bu gayretlerinden dolayý hepsine çok teþekkür ediyorum. Bu sözleþme ile memurlarýmýza ve sözleþmelilerimize katkýda bulunmak bizim için sevindirici.

Belediyemizin imkanlarý dahilinde en iyi ücreti vermeye çalýþtýk” dedi. Tüm Bel Sen Baþkaný Vicdan Baykara ise, “Bu sosyal denge tazminatý sözleþmesiyle memur ve sözleþmeli arkadaþlarýmýz için en iyi sonucu aldýk. Hepsine hayýrlý olsun. Armutalan Belediye Baþkanýmýz ellerindeki imkanlarla en iyi ücreti verdi. Kendilerine bize kaarþý gösterdiði nezaket ve bu sözleþme için çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

BANKA ARACI DEVRÝLDÝ; 3 YARALI < Köyceðiz'de bir bankaya ait para taþýma aracý devrildi. Kazada 1'i hamile kadýn olmak üzere 3 kiþi yaralandý.

Alýnan bilgiye göre, Ortaca'nýn Bahçelievler mahallesinde oturan ve Dalamaan Hava Meydan Komutanlýðýnda görev yapan 27 yaþýnda ki Astsubay Orhan Çokadar, 02 Þubat Cumartesi günü Dalaman Hava Meydan Komutanlýðýnda ki görev yerine gideceðini söyleyerek evden ayrýldý. Cep telefonu kapalý olan ve görev yerine de gitmeyen Çokadar'dan o günden bu yana haber alýnamýyor. Çokadar'ýn yakýnlarý durumdan þüphelenerek Emniyete kayýp baþvurusunda bulunurken, ailenin baþvurusu üzerine Emniyet olay hakkýnda inceleme ve araþtýrma baþlattý.

Alýnan bilgiye göre; Tolga Kýzýlkaya yönetimindeki 34 AT 5386 plakalý banka para taþýma aracý, Fethiye'den Muðla'ya giderken Döðüþbebelen mevkisinde havanýn da yaðýþlý olmasý sebebiyle kontrolden çýktý. Karþý þeride geçen ve yol kenarýndaki narenciye tarlasýna uçan araç takla aþarak durabildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, araç sürücüsü Tolga Kýzýlkaya'nýn yaný sýra araçta bulunan güvenlik görevlisi Ufuk Karadayý ile banka çalýþanlarýndan Didem Köseoðlu yaralandý. Ortaca Belediyesi itfaiye ekipleri, Köyceðiz 112 Acil Servis ekipleri, Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin yardýmý ile 3 yaralý ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. 5 aylýk hamile olduðu öðrenilen 25 yaþýndaki Didem Köseoðlu, Köyceðiz Devlet Hastanesinde yapýlan ilk muayenesinin ardýndan Muðla'ya sevk edildi. Anne adayý ve karnýndaki bebeðinin durumunun iyi olduðu öðrenildi. Diðer yaralýlardan Ufuk Karadayý ayakta tedavi edilirken, Tolga Kýzýlkaya ise ve evraklar etrafa saçýlýrken, jandarma hastanede müþahede altýna alýndý. ve polis etrafta güvenlik önlemi aldý. Kaza sýrasýnda araçta bulunan para

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 25,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 20,00 TL Zayi Ýlanlarý : 10.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Kaza sonrasý bölgeye gelen banka yetkilileri etrafa saçýlan para çantalarý ile

evraklarý bankaya ait bir baþka araca yükleyerek götürdü.


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

10


CUMARTESÝ 9 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

11

ORGANÝK BAL GÖRÜCÜYE ÇIKTI

DATÇA'DA SU KAPLARININ KÝRLETÝLMESÝNE TEPKÝ Datça'da Sokak hayvanlar için konan su kaplarýnýn atýlan çöplerle kirletilmesi tepki çekti. Datça Belediyesi tarafýndan özellikle yaz aylarýnda sokak hayvanlarýnýn susuz kalmalarýný önlemek için þehrin deðiþik yerlerine konan su kaplarýna duyarsýz kiþilerin attýklarý peçete, sigara izmariti ve çeþitli çöpler attýklarý için sokak hayvanlarý yine susuz kalmaya mahkum edildi. Türkiye'de yýllardýr hayvan haklarý savunucularýnýn ve hayvan severler derneklerinin uðraþýlarý sonucu hayvanlar için bazý iyileþtirmeler yapýldý su kabý projesi de bunlardan biriydi. Hayvan severlerin çaðrýlarýna uyarak Datça Belediyesi þehrin deðiþik noktalarýna su kaplarý koyarak özellikle yaz aylarýnda susuz kalan sokak hayvanlarýnýn su içmesini saðlama amacýndaydý ancak son zamanlarda bazý duyarsýz ve hayvanlara karþý saygýsýz vatandaþlar su kaplarýný adeta çöp kutusu haline getirdi. Hayvanlar için konan su kaplarýnýn içine sigara izmariti, peçete ve deðiþik çöplerle doldurarak hayvanlarýn su içmelerine engel oldu. Duyarsýz kiþi ya da kiþilerin yaptýklarý bu saygýsýzlýk hayvan severlerin büyük tepkisini çekti.

Muðla'da 4 bin üyesi bulunan Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði (MAYBÝR), arý ýrkýnýn ýslahý ve arý hastalýklarýyla mücadele amacýyla 4 yýl sürecek 'Muðla arýsýnýn hastalýklara karþý direncinin arttýrýlmasý' projesi hazýrladý. Proje kapsamýnda Muðla il genelinde 20 bölgeden 240 arý kolonisi toplandý. Muðla Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü de doðal döllenmenin saðlanmasý için izole bölge oluþturdu. MAYBÝR Baþkaný Ziya Þahin, arý hastalýklarýný ilaç kullanmadan doðal yöntemlerle önlemeye çalýþtýklarýný belirterek; “Ýl genelinden örnek olarak toplanan 240 arý kolonisi öðretim üyeleri tarafýndan laboratuvar ortamýnda incelemeye alýndý. Arýlara hijyenik davranýþ testleri uygulandý. Kolonilerin bazýlarýnda arýlarýn temizlik yaptýðý, bozuk ve hastalýklý larvalarý kovandan attýðý gözlemlendi. Bu kovanlarda Amerikan Yavru Çürüklüðü hastalýðýna rastlanmadý. Ýlaç ve antibiyotik kullanmadan arýlarýn

= Maybir tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda, Muðla arýsýnýn hastalýklara karþý direncinin arttýrýlmasý amacý ile yeni arý kolonileri oluþturulmasý sonrasý ilk organik bal ürünü alýndý.

davranýþlarýný deðiþtirerek hastalýkla mücadele edilebileceði deðerlendirildi. Hastalýklý ve az geliþmiþ yavrularý kovandan atarak temizlik yapan arý kolonisini yapay tohumlamayla tekrar ürettik. Kovanda temizlik yapan ve Amerikan Yavru Çürüklüðü hastalýðýyla mücadele eden Muðla arýsý kolonileri oluþturduk” dedi.

MAYBÝR markasýyla ürettikleri organik ballarýn yeni ambalajlarýyla satýþa sunulduðunu belirten MAYBÝR Baþkaný Ziya Þahin; “Muðla dünya aracýlýðýnda bir merkez olmalýdýr. Dünyadaki bal üretiminin yüzde 1.10'u Muðla'da üretiliyor. Türkiye'deki bal üretiminin ise yüzde 18'i Muðla'da yapýlýyor. Bizler tüketicilerimize daha

olarak tüketiliyor. Kuruyemiþ portföyündeki payý her geçen gün artýyor. 10-15 yýl önce üretimi az olduðu için fiyatý antepfýstýðý, fýndýk Datçalý bademi üreticilerinin yýllardýr segmentinde Datça Bademine yer gibi kuruyemiþlerden yüksekti. Þimdi kendi ürettikleri bademi tanýtmak ve verdi. Nevþehir'in pekmezli kabak ayný noktalara geldi. yeni pazarlar bulmak için uðraþ sonuç çekirdeði ile birlikte prestij ürünleri Tüketici daha kolay ulaþabiliyor. verdi. olarak satýþa sunulan Datça bademi Atýþtýrmalýk pazarýnda bademin payý Uzmanlar tarafýndan dünyanýn en raflardaki yerini aldý. Bu ataklarý ile yüzde 6'ya ulaþtý. kaliteli bademi kabul edilen Datça sektöründe ilk sýraya yerþelen Ancak badem üretimi tüketimi Bademi, nihayet ünlü markalar Peyman, pazarýn yüzde 20'ini alan ve karþýlayamýyor. Mecburen ithalat tarafýndan özel ürün olarak satýþa 100 milyon TL ciro gerçekleþtiren bir var. Bu yüzden devletin badem sunuldu. firma oldu. aðacý ve üretimin artmasý için Önde gelen kuruyemiþ Konuyla ilgili bilgi veren Peyman verdiði destekleri yerinde buluyoruz. firmalarýmýzdan Peyman firmasý, Dor Genel Müdürü Ayhan Güneþ, “Badem Nitekim bu destekler de karþýlýðýný Leo adý altýnda üst kalite ürün ülkemizde aðýrlýklý olarak kuruyemiþ buluyor. Büyük badem bahçeleri

kaliteli bir ürün sunmak adana MAYBÝR markasýyla üretim iznimizi aldýk. Gýda kodeksine uygun çam ve çiçek ballarýmýzý piyasaya arz ettik. Biz ürünlerimizin kabulünde ve paketlenmesinde ayrý ayrý analiz ettirerek güvenilirliðimizi kanýtlýyoruz. Biz ürünlerimizle farkýndalýk yaratmak istiyoruz” dedi.

DATÇA BADEMÝ MARKETLERDE

yapýldýðýný görüyoruz. Yeni bahçeler özellikle endüstriye uygun kuruluyor. Birkaç yýla kadar badem üretimi belli bir noktaya gelecektir” þeklinde konuþtu.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


NAZÝLLÝ'YÝ KAMPTA BEKLÝYOR

< 2.lig Kýrmýzý gurupta Pazar günü Fethiye Þehir Stadý’nda Nazilli Belediyespor'u aðýrlayacak Fethiyespor bu maçýn hazýrlýklarýný tamamlayarak kampa çekildi.

Teknik Direktör Mustafa Ceviz yönetiminde bu maçýn hazýrlýklarýný tamamlayan Fethiyespor'da futbolcular galibiyet sözü verdi. Kaptan Murat Türkan'ýn iyileþerek tekrar takýmla çalýþmalara katýlmasý camiada sevinçle karþýlandý. Santrafor Volkan Kabadayý'nýn sakatlýðýnýn ciddi olmasý nedeniyle bu mevkide Türker'in forma giymesi kesinleþti. FethiyesporNazilli Belediyespor maçýný Eskiþehir bölgesinden Mesut Çarýk'ýn yönetmesi beklenirken yardýmcýlýklarýný ise Balýkesir

Bölgesinden Servet Reyhan ve Mutlu Çidem'in yapmasý bekleniyor. Fethiyespor son antrenmanýnda kanatlardan ve göbekten gol üzerine yoðun bir

çalýþma yaptý. Teknik Direktör Mustafa Ceviz, “Rakibimizi tanýyoruz. Puansýz göndereceðiz. Taraftarlarýmýzdan destek bekliyoruz” dedi.

gercek fethiye gazetesi  

fethiye'nin gerçek haberleri