Page 1

SALI 19 ÞUBAT 2013

FÝYATI: 50 Kuruþ

YIL:19 - SAYI: 4255

BARIÞ GÜVERCÝNLERÝNÝ ÇALDI ÇALIK; “DESTEK SAÐLANACAK” = Amatör Kulüpler Birliði Heyeti Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk'ý makamýnda ziyaret etti. Amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin yer aldýðý ziyarette Kaymakam Çalýk, amatör kulüplere imkanlar ölçüsünde destek saðlanacaðýný kaydetti. Murat YALÇIN S.4’de

BAÞKAN ADAYINDAN AK PARTÝ'YE ZÝYARET < Mayýs ayý sonuna doðru yapýlmasý planlanan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý seçimleri için baþkan adayý olduðunu geçtiðimiz günlerde açýklayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Büyükteke ve ekibi, Ak Parti Fethiye Ýlçe TeþMurat YALÇIN S.4’de kilatý'na ziyarette bulundu.

< Fethiye'de 10 Nisan Türk Polis Teþkilatýnýn kuruluþ yýldönümlerinde gökyüzüne býrakýlan barýþ güvercinlerinden 43 adetini çalýp Mersin'e götürerek sattýðý iddia edilen kiþi yakalanarak gözaltýna alýndý. Fethiye'de Þükrü Kaya'ya ait olduðu belirtilen “barýþ güvercinleri” bir süre önce patlangýç mahallesinde yetiþtirildiði yerden çalýndý. Polis “güvercin” hýrsýzýný yakalamak için harekete geçti. 43 adet güvercini çalýp mersin'de 630 TL'ye sattýðý ileri sürülen M.A.Ç. (38) polisin sýký takibi sonucu yakalandý. M.A.Ç. güvercin çaldýðý iddiasýyla gözaltýna alýnýrken polis tarafýndan hazýrlanan suç dosyasýyla adliyeye sevk edildi. Soruþturma sürüyor. Güvercin çaldýðý iddia edilen M.A.Ç. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÝYÝ KÝ ÖÐRENCÝLER YOKTU

KARAYALÇIN S e r v i s m i n i b ü s ü i l e b i r o t o m o b i l ç a r p ý þ t ý ; 1 y a r a l ý FETHÝYE'DE KONUÞACAK < Fethiye'de servis minibüsü ile bir otomobil çarpýþýrken kazada bir kiþi yaralandý. Kaza anýnda servis minibüsünün boþ olmasý sevindirdi. < Kaza Þehit Ferüz Zorlu Caddesi ile 632.nci sokaðýn kesiþtiði kavþakta meydana geldi M.TAÞKIN S.3’te

< Ankara Büyükþehir eski Belediye Baþkaný, Sosyal Demokrat Halkçý Parti(SHP) Genel Baþkaný, 50. Hükümetin Devlet ve Dýþ Ýþleri Bakaný Baþbakan Yardýmcýsý Türk siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Murat Karayalçýn konferans vermek için bugün Fethiye'ye geliyor. M.YALÇIN S.6’da


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

o da saðlýðýnda ýrkçý, faþist, kafatasçý damgasý yemiþ, birkaç kere hapislere düþmüþ, çoðu insanýn nefret ettiði bir siyasi simge haline gelmiþtir. Görün ki soðuk bir Nisan günü öbür dünyaya yolculuða çýktýðýnda milyonlar arkasýndan göz yaþý dökmüþtür. Býraktýðý eseri, yetiþtirdiði genç nesil Bazý insanlar vardýr hayatlarý boyunca günümüzde hem siyasi alanda, hem de çoðu insanlar tarafýndan yanlýþ diðer alanlarda ülkemiz yönetiminin anlaþýlmýþ, hak etmedikleri temel direklerinden biri olmuþtur. muamelelere maruz kalmýþlardýr. Ýþte Ýþte Türkeþ'in görevini devir alan MHP Turgut Özal; Türkiye'yi dünyaya açmýþ Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de çoðu olmanýn bedelini belki de hayatýyla kimse tarafýndan yanlýþ anlaþýlan bir ödemiþtir. Ama þimdi en hýzlý muhalifleri baþka liderdir. Ýktidar partisi sözcüleri bile hatýrasý önünde saygý ile eðiliyor. onu hamasi nutuklar atmaktan baþka Ýþte Bülent Ecevit; iniþli, çýkýþlý siyasi bir þey yapmayan, ülke sorunlarýna hayatýnýn son demlerinde Cumhuriyet çözüm önerileri getirmekten uzak bir tarihinin belki de en baþarýsýz kiþi olarak tanýmlamaktadýrlar. Kendi hükümetine baþkanlýk etmek zorunda partililerinin önemli bir bölümü ise: “Bu kalmýþ olduðu halde birkaç yýl sonra adam soðuk, heyecansýz biri. Onun öldüðünde arkasýndan milyonlar göz yüzünden partimiz olduðu yerde yaþý dökmüþtür. Ýþte Alparslan Türkeþ; sayýyor. Bize hareket getirecek bir

Doðru Anlayabilmek

baþkan gerek” diye eleþtirmektedirler. Bahçeli bütün bu eleþtirileri haklý çýkarýrcasýna geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen Gençlik Kurultayýnda yine hamasi nutuklar atmýþ, yine her zaman yaptýðý gibi gençleri itidale davet etmiþtir. Biz Sayýn Bahçeli'nin bu tavýrlarýnýn engin bir düþünce ürünü olduðu görüþündeyiz. Ülkücü hareket her þeyden önce bir gençlik hareketidir. Bu gençler eðitimlerini tamamlayýp biraz da hayat tecrübesi kazandýklarýnda Türkiye'nin her alanda yönetici kadrolarýný oluþturacaklardýr. Belki bir kýsmý baþka siyasi partilerde görev alacak, bir kýsmý siyasetten uzak duracak, ama hepsi yeni hayatlarýnda bir zamanlar almýþ olduklarý milliyetçi terbiyenin gereklerini yerine getireceklerdir. Bu gençler geleceðimizin bir çeþit sigortasýdýr. Hal böyle olunca bu insanlarýn þurada burada boþ kavgalar

içinde harcanýp gitmesini hiç birimiz isteyemeyiz. Ýþte Bahçeli'nin gençleri itidale davet etmesinin arkasýnda yatan gerçek budur. Ýþin öbür yüzüne bakarsak çarpýcý bir gerçekle karþýlaþýrýz. Gençlik her þeyin bir an içinde çabucak sonuçlanmasýný ister. Beklemeye tahammülü yoktur. Adý üstünde ona “delikanlý” derler. Ýþte bu delikanlýlar bir þeyler ters gittiði zaman hemen heyecanlanýyor, saða sola koþuþturuyor. Þehit haberleri geldiði zaman “Davranalým, biz de onlarýn tepesine çökelim” diye iç çekiyorlar. Haklýlar da. Biz bile bu yaþlý halimizde yerimizde duramýyoruz. Þimdi birileri gençlerin bu heyecanýný kendi kirli emelleri için kullanmak istiyor. Bunlar sokaða dökülsün, ötekiler de kendimizi savunuyoruz diyerek saldýrýya geçsin. Ortalýk birbirine girsin. Sonra ver elini AB, ABD, Birleþmiþ Milletler; “Efendim azýnlýklar katlediliyor, gelin,

2

müdahale edin, kurtarýn bu zavallý insanlarý”. Daha sonrasý malum. Böldürmeyiz, böldürmeyiz diye diye Birleþmiþ Milletler zoruyla bölünme. Kanýmýzca son MHP kurultayýnda gençlerin bu heyecaný yönlendirilerek Bahçeli'ya karþý Koray Aydýn'ýn kazanmasý planlandý. Her ne kadar Sayýn Aydýn'ýn kiþiliði bu gibi komplolara imkan tanýmayacak olsa da yönetimdeki tecrübesizliði düþünülerek bu adayýn denenmesi uygun görüldü. Hatta bu gibi bölücü komplolardan uzak olmakla birlikte hem parti içinde, hem de Türkiye genelinde rahatça at oynatabilmek için bazý çýkar odaklarý da Koray Aydýn'ýn genel baþkanlýðýný desteklediler. Sonuç, sað duyu galip geldi. Ülkücü hareket belki de mecbur kaldýðý için yer aldýðý 1980 önceki çatýþmalarýn tuzaðýna düþmeyecek. Kendisine yaraþan bir vakarla gelecekteki görevlerine hazýrlýk yapacak.

ÝLK, OKUL TABLETLERÝ DAÐITILDI ÞÖVALYELER VE OSMANLI DEVLETÝ Turgutreis Belediyesi Þevket Sabancý Kültür ve Sanat Merkezi Akdeniz Denizcilik Tarihi Konferanslarý Serisinin ilkini “Doðu Akdeniz'de Korsanlýk Faaliyetleri Santo Stefano Þövalyeleri ve Osmanlý Devleti Xvý-Xvýý Yy.” konusuyla Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden Dr. Mikail Acýpýnar gerçekleþtirdi. Konferans Turgutreis Belediyesi Meclis Üyesi Tarýk Eray Çakýr, Yazý Ýþleri Müdiresi Pembegül Yýldýz ve halkýn katýlýmýyla gerçekleþti. Dr. Mikail Acýpýnar zengin slayt gösterisiyle gerçekleþtirdiði sunumunda, kuruluþundan itibaren her türlü Osmanlý karþýtý faaliyetin içerisinde yer alan Santo StafonoÞövalyelerinin ortaya çýkýþý, diðer Hýristiyan tarikatlarla ittifaký, Osmanlý adalarý ve topraklarýna saldýrýlarý, Osmanlý idaresinin söz konusu tecavüzlere karþý aldýðý tedbirler ile bunlarýn neticesinde o dönemin bir olgusu haline gelen esaret ve ele geçirilen Türk esirlerin durumu ve Turgutreis'in bu olaylardaki konumu hakkýnda geniþ bilgiler verdi. Acýpýnar konferansýnda gemilerde yer alan Osmanlýlara ait eserleri, sancaklarý, simgeleri, heykelleri haritalarý ve mezar taþlarýný de zengin fotoðraf arþiviyle katýlýmcýlarla paylaþtý.Son olarak katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlayan Acýpýnar Yazý Ýþleri Müdiresi Pembegül Yýldýz'ýn teþekkür plaketini vermesinin ardýndan konferansýný bitirdi.

Muðla'da tablet bilgisayar daðýtýmý Muðla Anadolu Lisesi'nde düzenlene törenle baþladý. Ýlk etapta 180 öðrenci ve 51 öðretmene okul tabletleri teslim edildi. Milli Eðitim Bakanlýðý eðitim ve öðretimde fýrsat eþitliðini saðlamak amacýyla Dünya'da ilk defa uygulamaya koyduðu Fatih Projesi kapsamýnda Türkiye genelinde okul tabletleri daðýtýmý baþlatmýþtý. Muðla Anadolu Lisesi'nde düzenlenen okul tableti daðýtýmý törenine Vali Vekili Faruk Necmi Kurt, AK Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden, Ýl Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Çýnar ve AK Parti Ýl Baþkaný Nihat Öztürk katýldý. Okul tabletleri ile ilgili bilgi veren Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Güner, okul tabletleri ile öðrencilerin teknolojiye kullanma ve dersleri anlama kabiliyetlerinin arttýðýný söyledi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Çýnar ise LCD tahta ve okul tabletleri hakkýnda bilgi verdi. Çýnar, “Donaným ve yazýlým altyapý bileþeni kapsamýnda ilimizde 41 okulda Etkileþimli tahta tamamlanmýþ olup, bu okullarýmýza toplam 920 tahtakurulumu gerçekleþtirildi. Altyapý kurulum çalýþmalarý da devam etmektedir. Muðla'da pilot okul

< Fatih projesi kapsamýnda Türkiye genelinde daðýtýmý baþlanan okul tabletlerinin Muðla'daki ilk tabletleri daðýtýldý. Muðla Anadolu Lisesi'nde 180 öðrenci ve 51 öðretmen okul tabletine sahip oldu.

olarak seçilen Muðla Merkez Anadolu Lisesi ve Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesindeki 9. Sýnýf öðrencilerimize toplam 296 öðrenci ve 93 öðretmenimize tablet daðýtýmý yapýldý. Etkileþimli tahta kurulumlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan kurulum yapýlan okullarýmýzda düzenlenen seminerlerde Bin 146

öðretmenimiz eðitim aldý. Bin 224 öðretmenimize de 30 saatlik hizmet içi eðitim verilerek kurulan etkileþimli tahtalarý kullanmaya baþlamýþtýr” dedi. AK Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden, öðretmenlerin sýnýflarda tek öðretici kapsamýndan bu tabletler ile çýktýðýný belirterek, “Artýk öðretmenlerimiz

sýnýflarda tek bilen eðiticiler deðil. Okul tabletleri ile öðrencilerimiz de ayný anda anlatýlan dersi tabletten öðrenme þansýna sahip. Teknolojiyi kullanmak iyi olmakla berebar, en iyi okullarda eðitim görmek, en iyi üniversiteleri kazanmak kadar çok iyi bir vatandaþ olmak, topluma ve çevreye duyarlý olmak da önemli” diye konuþtu.

MAVÝ KAPAK KAMPANYASINA DESTEK

Ortaca’da faaliyet gösteren Biz- Der, tarafýndan “Tane tane kapak toplayalým, engelleri aþalým” sloganýyla yola çýkan BizDer; Engelli vatandaþlara tekerlekli sandalye alabilmek için, mavi kapak toplamaya baþladý. Ýlçede bulunan okullar baþta olmak üzere, bir çok kurum topladýklarý kapaklarý toplama merkezi olan Biz- Der'e teslim etti. Toplanan mavi kapaklarla bir engelli vatandaþý tekerlekli sandalye verebilmek amacýyla yaklaþýk 9 aydan beri yaptýklarý çalýþma sonunda 1500 kilo civarýnda mavi kapak toplandý. Biz- Der yetkilileri, sosyal sorumluluk adýna herkesin kapak baðýþýnda bulunmasý gerektiðini söyledi. Biz-Der Dernek Baþkaný Hasan Akoðlu; "Amacýmýz engelli vatandaþlarýmýza yardýmcý olmak. Biz dört yýldýr bu iþe önderlik yapmaktayýz.

arkadaþlarýmýzla birlikte ve tüm bölge halkýmýzýn da desteði ile mavi kapak toplamaya karar verdik. Bu kapaklardan elde edilecek tekerlekli sandalye ile bir engellinin hayalini gerçekleþtirebileceðiz. Þunu da unutmamak lazým, her saðlýklý insan potansiyel bir engelli adayýdýr. Bizler

ilk olarak yol kenarlarýndaki mavi kapaklarý toplamaya baþladýk. Bu kampanyamýza baþta okullar olma üzere ilçemizdeki diðer kurumlarda bizlere destek verdi. Okullarýmýzda öðrencilerimiz içtikleri sularýn kapaklarýný ve yol kenarýnda bulduklarý kapaklarý

topladýlar. Spor Tesisleri'nde sporcularýmýz bu kampanyaya destek verdiler. Zaman zaman parklarý dolaþtýk ve kapak topladýk.Birer birer toplanan kapaklar dað gibi oldu. 1500 kiloya yakýn kapak toplamýþ olduk. 300 kilo kapaða bir araba kampanyasý var. Bizde bu kampanyaya destek saðlamak istedik. Herkesin toplamasý, özürlü vatandaþlarýmýza bir yardým eli uzatmasýný temenni ediyorum" dedi. Kapak toplamaya bundan sonra da devam edeceklerini kaydeden Akoðlu; "Kapaklar ayný zamanda bir milli servettir. Bunlarý geri dönüþüme göndererek hem çevre ve doðanýn korunmasýna hem de özürlü bir vatandaþýmýzýn hayatýnýn kolaylaþmasýna katký saðlýyoruz" diye konuþtu.

3


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

3

CANINA KIYMAK ÝSTEDÝ < Evli iki çocuk babasý Mobilya ustasý iþ için çalmadýk kapý býrakmadý. Yaklaþýk 4 aydýr iþ arayan mobilya ustasý iþ bulamayýnca bunalýma girdi. Eþi ve çocuklarý uyurken tarým ilacý içerek canýna kýymak isteyen mobilya ustasý kaldýrýldýðý hastanede yaþamla savaþ veriyor. Ýddialara göre; Fethiye'de bir mobilyacý da çalýþmakta olan evli 2 çocuk babasý Uysal Kara (41) yaklaþýk 4 ay önce çalýþtýðý iþ yerindeki bazý sorunlar nedeniyle iþten ayrýldý. Yeni bir iþ bulabilmek için kapý, kapý dolaþan Uysal Kara adeta çalmadýk kapý býrakmadý. Evin geçimini saðlamak için iþ aramayý sürdüren Uysal Kara iþ bulamayýnca bunalýma girdi. Evde herkes uyuduðu sýrada geceleyin tarým ilacý içerek canýna kýymak istedi. Eþi ve çocuklarýnýn son anda fark ettiði Uysal Kara hemen Lokman

Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldýrýlýp, yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenilen mobilya ustasý Uysal Kara'nýn kardeþi Saffet Kara, “Bir mobilyacýda çalýþýyordu. Personel deðiþikliði nedeniyle iþten ayrýldý. Yine mobilya iþi yapmak için pek çok yere müracaatta bulundu. Sonuç alamadý. Ýþsizlik yüzünden bunalýma girdi. Bu yüzden canýna kýymak istemiþ” derken yengesi Özgül Kara ise “Günlerdir iþ arýyordu. Ýþ bulamayýnca bunalýma giriyor.

Ve canýna kýymak istiyor. Bir an önce iyileþmesini bekliyoruz” diye konuþtu.

ÝYÝ KÝ ÖÐRENCÝLER YOKTU

S e r v i s m i n i b ü s ü i l e b i r o t o m o b i l ç a r p ý þ t ý ; 1 y a r a l ý

T.C. FETHÝYE 1. ÝCRA DAÝRESÝ / TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI 2012 / 745 TLMT.

Fethiye'de servis minibüsü ile bir otomobil çarpýþýrken kazada bir kiþi yaralandý. Kaza anýnda servis minibüsünün boþ olmasý sevindirdi. Kaza Þehit Ferüz Zorlu Caddesi ile 632.nci sokaðýn kesiþtiði kavþakta meydana geldi. Nuri Bahadýr'ýn kullandýðý 48 NZ 545 plakalý otomobil ile Adem Küçükçoban'ýn kullandýðý 48S2974 plakalý servis minibüsü dikkatsizlik yüzünden çarpýþtý. Kazada servis minibüsünün boþ olmasý sevindirirken otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Özalp ambulans ile hastaneye kaldýrýlýp tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturmayý trafik ekipleri yürüttü.

Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci arttýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde yine aþaðýda belirtilen gün saat ve ayný yerde ikinci arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sinin bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan 10 gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, 1. artýrmada istekli bulunmadýðý taktirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14.02.2013 1. Ýhale Tarihi : 19/03/2013 günü, saat 10:00-10:05 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 03/04/2013 günü, saat 10:00-10:05 arasý. Ýhale yeri :ECESU OTOPARK- SANAYÝ SÝTESÝ No 1

Takdir Edilen Deðeri TL. 35.000,00

Adedi KDV 1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 48 FT 796 Plakalý, 2011 Model, FORD Focus Marka, DB3 tipli, sedan beyaz renkli 75.056 km. de otomobil. Ruhsat ve anahtarý mevcut. Motor No: 75322 Þase No: WFOHXXWPDHAB75322. Aracýn arka bagaj kapaðý vuruk. Sol arka stop lambalarý kýrýk, koltuk ve döþemeler saðlam aracýn genel durumu iyi. Açýklamalý araç Ýlan Tarihi :19.02.2013 Bas No: 620.99.50


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

4

BAÞKAN ADAYINDAN AK PARTÝ'YE ZÝYARET < Mayýs ayý sonuna doðru yapýlmasý planlanan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý seçimleri için baþkan adayý olduðunu geçtiðimiz günlerde açýklayan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Büyükteke ve ekibi, Ak Parti Fethiye Ýlçe Teþkilatý'na ziyarette bulundu.

KADIN HIRSIZLARDAN ÝKÝSÝ TUTUKLANDI < Fethiye'nin Çamköy Beldesi'nde Muzaffer Akkoyun'a ait eve girip, para ve deðerli eþyalarý çalarak kaçmaya kalkan üç kadýn hýrsýz yakalanmýþtý. Hýrsýzdan biri hamile olmasý nedeniyle hastaneye kaldýrýlýp, tedavi altýna alýnýrken, ikisi çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Çamköy Beldesi'nden Muzaffer Akkoyun ile eþi Cumaliye Akkoyun, serada domates iþi ile uðraþýrken, evi açýk görüp, içeri girerek, 3 bin lira para ile bazý deðerli eþyalarý çalan üç kadýnýn evden çýktýðýný gören komþularý seradaki Akkoyun Ailesi'ni uyarýp, polisten yardým istedi. Muzaffer Akkoyun, eþi Cumaliye Akkoyun ve komþular bir araya gelip, üç kadýn hýrsýzý yakalamak için peþine takýldýlar. Kadýnlardan birisi boðuþma sýrasýnda Hülya Alagöz'ü dereye iterken, çaldýklarý 3 bin TL'yi de dereye attý.

Daha önce Þubat ayýnda yapýlacaðý duyurulan ve ardýndan mayýs ayý sonuna ertelenen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Seçimleri için baþkan adayý olan Meclis Baþkaný Mustafa Büyükteke ve ekibi, Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan'ý ziyaret etti. Ziyarette açýklama yapan Mustafa Büyükteke, Fethiye Ticaret Odasý Baþkanlýðý için aday olduðunu geçtiðimiz günlerde açýkladýklarýný söyleyerek, “Bu doðrultuda seçim çalýþmalarýmýza baþladýk. Bugünde ekibimiz ile birlikte iktidar partisi olan Ak Parti Ýlçe Teþkilatý'na bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Bizler bu seçimden istediðimiz sonuç ile çýktýðýmýz takdirde hem iktidar partisi ile hem de diðer siyasi partilerimiz ile Fethiye ticareti için uyum içerisinde çalýþacaðýz. Bugüne kadar oda olarak kurumlar ile çok büyük paylaþýmlarda olamadýk. Ama bundan sonra tüm siyasi partilerle ve tüm kurumlarla Fethiye ticaretini geliþtirmek adýna hep birlikte hareket edeceðiz. Fethiye için kim tuðla üstüne tuðla koyarsa biz onun yanýnda olmaya özen göstereceðiz” dedi. Kamuoyunda Mustafa Büyükteke'nin Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý tarafýndan Akif Arýcan'a rakip olarak çýkarýlan bir

aday olduðu yönündeki söylentilerle ilgili olarak da gazetecilerin sorularýný cevaplandýran Mustafa Büyükteke, “Biz kimsenin adayý olarak bu yola çýkmadýk. Bizler 39 kiþilik meclis üyesiyiz. Bizler bu ekip arkadaþlarýmýz ile bu yola çýktýk. Bizi önce üyelerimiz 13 meslek komitesine seçecekler. 13 meslek komitesinden seçilmek demek benim ya da Akif Arýcan'ýn baþkan seçilmesi demek deðildir. 13 meslek komitesindeki 39 meclis üyesi oda baþkanýný seçecektir. Oda baþkanlýðý için seçilecek olan adayýn seçmeni meclis üyeleri olacaktýr. Biz herkese ayný mesafedeyiz. Kesinlikle birisinin adayý deðiliz” diye konuþtu. Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan ise açýklamasýnda Ticaret Odasý meclisine ve baþkanlýðýna talip olanlara baþarýlar dileyerek, “Mustafa

Büyükteke benim çocukluk yýllarýmdan buyana tanýdýðým birisidir. Ekibinin içerisine baktýðýmýzda deðiþik ortamlarda bir ve beraber olduðumuz Fethiye'nin tanýna ve bilinen simalarý bulunuyor. Fethiye Ticaret Odasý Fethiye'nin birinci sýnýf tüccarlarýnýn oluþturduðu bir meslek örgütüdür. Bende iki þirketim ile Ticaret Odasýnýn üyesiyim. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý ile Babadað teleferik projesi baþta olmak üzere geçtiðimiz yýl Milletvekilimiz Ali Boða'nýn da destekleri ile ciddi bir birliktelik yapýldý. Ticaret Odasýnýn kurmuþ olduðu Fethiye Güç Birliði Þirketi Babadað'ýn iþletmeciliðini ve akabinde de teleferik projesinin ihalesini aldý. Bu süreçten baþlamak üzere iliþkimiz daha da yakýnlaþtý. Bizim ortak paydamýz Fethiye'dir” diyerek, “Bizim siyaset

yapma gayemiz arkadaþlarýmýzýn da Ticaret Odasýna talip olmalarý insanlarýn ticaretten kazandýklarý karlýlýðý arttýrmak. Bundan on yýl önce hangi meslek örgütünden ne olursanýz olun geride býraktýðýmýz on yýl içerisinde hepimiz Pazar kaybettik. Ýþimiz büyümedi, aksine küçüldü. Bunun baþlýca sebebi þehrimize gelen turist sayýsýna baktýðýmýzda on yýl içerisinde ciddi bir artýþýn olmadýðýný görüyoruz. Bunun nedeni son on yýl içerisinde þehrimizde ilave bir yataðýn olmamasý. Yada mevcut yataklarýn eskiyip nitelikli turizm iþletmelerinin var olmamasý. Dolayýsý ile pastayý büyütmeden kendi dilimimizi de büyütme imkanýmýz yok. Hem arkadaþlarýmýzýn, hem de bizim gayemiz bu pastayý büyütmektir” þeklinde konuþtu.

ÇALIK; “DESTEK SAÐLANACAK” Bunu duyan Cumaliye Akkoyun þoka girip, dere kenarýnda baygýnlýk geçirdi. Vatandaþlar üç kadýný yakalayýp, polis ekibine teslim ederken, dereye atýlan parayý bulmak için dere kenarýnda arama yapýldý. Polisin gözaltýna aldýðý kadýnlardan 33 yaþýndaki Aynur K.'nýn 36, 41 yaþýndaki Miki K.'nýn 31 ve 26 yaþýndaki Emine G.'nin de 54 sabýkasýnýn bulunduðu öðrenildi. Yakalanýp, gözaltýna alýnan Emine G.'nin iki aylýk hamile olduðu, peþine düþen mahalle sakinlerinden kaçarken rahatsýzlandýðý ve hastaneye kaldýrarak tedavi altýna alýndýðý öðrenildi. Polis Aynur K. ve Miki K.'yý hýrsýzlýk dosyasýyla Fethiye Adliyesi'ne sevk etti. Ýki sabýkalý kadýn, tutuklanarak Muðla Cezaevi'ne gönderildi.

ZAYÝ ÝLANI Kars Sarýkamýþ Trafik Tescil Müdürlüðü’nden aldýðým (E) sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf KÖKSAL

Gerçekleþen ziyarette Amatör = Amatör Kulüpler Birliði Heyeti Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk'ý makamýnda ziyaret Kulüpler Birliði Baþkaný Efdal Berk, etti. Amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin yer aldýðý ziyarette Kaymakam Çalýk, amatör Kemer Doðanspor Baþkaný Süleykulüplere imkanlar ölçüsünde destek saðlanacaðýný kaydetti. man Abalý, Ölüdeniz Belediyespor Baþkaný Muzaffer Konakçý, Günlükbaþýspor Baþkaný Ali Kaçar, Yeþilüzümlüspor Baþkaný Soner Arsal ve Güreþ Ýhtisas Kulübü Baþkaný Yüksel Topçu hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Amatör Kulüpler Birliði Baþkaný Efdal Berk, “Amatör kulüplerimizim maddi-manevi sýkýntýlarý var. Sýkýntýlarýmýzý paylaþmak ve görüþ alýþveriþinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleþtiriyoruz” dedi. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ziyarete teþekkür ederek, “Sporun amatörü de profesyoneli de geniþ kitlelere ulaþýyor. En büyük arzumuz Fethiyespor'u birinci ligde görmek. Bu anlamda spor kulüplerine elimizden gelen desteði sunacaðýz. Bunun yanýnda özel günlerde çeþitli spor dallarýnda turnuvalar yapýlabilir” dedi. Belirli dönemlerde turnuvalar düzenlendiðini söyleyen Efdal Berk, takdim ediyoruz. Katýlan takýmlara tesislerimiz ile önde olan bir ilçeyiz” “3 yýldýr etkinliklerimiz sürüyor. Stadý'nda oynanýyor. Çok güzel ilgi Final maçlarý Fethiye Þehir oluyor. Þampiyon olan takýma kupa madalyalar veriyoruz. Muðla'da spor þeklinde konuþtu.

ELEMAN ÝLANI

ELEMAN ÝLANI

Candan Çeyiz ve Mobilya Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere satýþ deneyimine sahip ekip arkadaþlarý arýyoruz...

Malhun hamam ve spa center 'da yetiþtirilmek üzere ya da deneyimli, bayan ekip arkadaþlarý arýyoruz. Ücret dolgundur…

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR ÝRTÝBAT:

646 74 14

Detaylý bilgi: 0252 622 03 22 Adres: Otel Malhun Çalýþ Plajý No: 19 Fethiye

SANATIN EN ZARÝF HALLERÝNDEN BÝRÝ OLAN EBRU SANATINA GÖNÜL VERMEYE NE DERSÝNÝZ?

ELEMAN ÝLANI

Kültür Bakanlýðý Ebru Sabatçýsý’ndan geleneksel ebru kursu verilecektir..

Þehir merkezinde bulunan çamaþýrhanede 12 ay çalýþacak erkek personel aranýyor.

DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN Esin SÜKAN /

0544 541 55 71

Müracaat :

0555 372 02 67


SALI 19 Ă&#x17E;UBAT 2013

www.gercekfethiye.com

5


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

6

KARAYALÇIN FETHÝYE'DE KONUÞACAK MUÐLA'DA OKUL SÜTÜ DAÐITIMINA BAÞLANDI Türkiye genelinde geçen hafta baþlayan okul sütü projesi, Muðla'da gecikmeli olarak bir hafta sonra baþladý. Muðla'da 340 resmi, 13 özel ilkokul olmak üzere toplam 49 bin 417 öðrenciye okul sütü daðýtýmý yapýldý. Anasýnýfý ve Ýlkokul 1,2,3 ve 4. Sýnýf öðrencilerine daðýtýmý ikinci yarýyýl baþýnda yapýlmasý gereken okul sütü bir hafta gecikmeli olarak baþladý. Muðla il genelinde toplam 49 bin 417 öðrenci okul sütünden yararlanýyor. Muðla Merkez Emirbeyazýt Ýlkokulu'nda düzenlenen okul sütü daðýtým törenine AK Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden, Ýl Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Çýnar, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nazif Ekici katýldý. 2012-2013 eðitim ve öðretim 2. Dönem okul sütü Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri okullarda daðýtýmý yapýlacak. Muðla il genelinde 340 resmi, 13 özel ilkokul, 316 resmi anasýnýfý ve 25 özel ana sýnýfý olmak üzere toplam 49 bin 417 öðrenci okul sütünden yararlanýyor. 200 milli litre ambalajlar içinde daðýtýmý yapýlan okul sütü, okullarda süte karþý alerjisi olan çocuklara daðýtýlmýyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý organizasyonunda Fethiye'ye gelecek olan Murat Karayalçýn; Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde “Yerel Yönetimler ve Deðiþen Belediyecilik” konulu bir konferans verecek. Saat 19.00'da baþlayacak olan konferansa tüm vatandaþlarý davet eden CHP Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu; “Bu bana göre parti üstü bir konferanstýr” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu açýklamasýnda; “Ýl ve ilçe örgütleri önümüzdeki süreçte gerek Büyükþehir olsun, gerek Fethiye Belediye Baþkanlýðý

< Ankara Büyükþehir eski Belediye Baþkaný, Sosyal Demokrat Halkçý Parti(SHP) Genel Baþkaný, 50. Hükümetin Devlet ve Dýþ Ýþleri Bakaný Baþbakan Yardýmcýsý Türk siyasetçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Murat Karayalçýn konferans vermek için bugün Fethiye'ye geliyor. olsun kadrolarýyla; hem büyük þehir, hem de Fethiye'yi yönetmeye aday bir siyasi partidir” diyerek, “Bu anlayýþ içersinde Türkiye'de sosyal, demokrat ve çaðdaþlýk anlayýþý içersinde belediyeciliði Türkiye'ye tanýtan ve yaþatan; bana göre efsane bir belediye baþkanlýðý yapmýþ olan eski baþbakan yardýmcýlarýndan ve Ankara eski Belediye Baþkaný Murat Karayalçýn, 19

Þubat Salý günü saat 19.00'da Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir konferans verecek. Konferansýmýzýn amacý büyük þehir Fethiye ve Muðla'ya ne getirir ve ne götürür tüm konularý Fethiyeli vatandaþlarýmýzla paylaþacak. Bu bana göre bir parti üstü konferanstýr. Ben partili ve partisiz tüm halkýmýzý bu konferansa davet ediyorum” dedi.

HAYRÝ TOPÇU'DAN DESTEK SÖZÜ Fethiye Yüksek Öðretim Yaptýrma Yaþatma ve Destekleme Derneði Baþkaný ve Fethiye Ýþletme Fakültesi Dekaný Erdoðan Gavcar ile yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet; Fethiye Þoförler Odasý Baþkaný Hayri Topçu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Erdoðan Gavcar yaptýðý açýklamada “Amacýmýz diðer kurumlardan olduðu gibi baþkanýmýzýn da desteðini alarak Fethiye Ýþletme fakültesine az da olsa katkýlarýný bekliyoruz. Hedefimiz Fethiye'de kurulmuþ olan bu fakültenin bir an önce inþaatlarýnýn tamamlanarak öðrenci alabilmemizdir. Baþkanýma þimdiden katkýlarýmdan dolayý çok teþekkür ediyorum” dedi. Dernek Baþkaný Erdoðan Gavcar

< Fethiye Yüksek Öðretim Yaptýrma Yaþatma ve Destekleme Fethiye Þoförler Odasý Baþkaný Hayri Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri, Fethiye Ýþletme Fakültesi'nin Topçu da “Tabiî ki katkýda bulunacaðýz. Elimizden gelen her þeyi yapýmý amacýyla destek ziyaretlerine devam ediyor.

açýklamasýnda hayýrsever vatandaþlara seslenerek; fakülteye yardýmda bulunan hayýrsever vatandaþlarýn isimlerinin veya

yakýnlarýnýn isimlerinin fakülte içindeki birimlere verileceðini söyleyerek, iþletme fakültesinin yapýmýna destek için çaðrýda bulundu.

Fethiye'mizin bir fakülteye daha kavuþmasý için gereken her türlü çabayý göstereceðiz” diyerek, “Fethiye için yapýlan bir iþe her zaman destek oluruz. Bu vicdan borcumuzdur. Biz þoförler esnafý olarak zorda olan insanlarýz fakat fedakar insanlarýz. Ayrýca hali vakti yerinde olan üyelerimize de yönlendirmeye çalýþýrýz. Ben bu desteði ve yardýmý bütün Fethiye'nin yapacaðýna inanýyorum. Ýnþallah dedikleri tarihte bu fakültenin eðitime baþlamasýný diliyorum. Herkese çaðrý yapýyorum herkes bir katkýda bulunsun” þeklinde konuþtu.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


SALI 19 Ă&#x17E;UBAT 2013

www.gercekfethiye.com

7


SALI 19 Ă&#x17E;UBAT 2013

www.gercekfethiye.com

8


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

9

ORTACA'DA BUDAMA EÐÝTÝMÝ ASKERLERE ‘EVLÝLÝK' EÐÝTÝMÝ < Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn baþlattýðý, “evlilik öncesi eðitim programý” Muðla'da ilk eðitimini verdi. Muðla Ýl Jandarma Komutanlýðýnda vatani görevlerini yapan askerlere Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan evlilik öncesi eðitimi verildi. Eðitim açýlýþ programýna Vali Yrd. Dr. Mestan Yayman, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Akkuzu, Jandarma Eðitim Hareket Þube Müdürü Binbaþý Erol Ürküt katýldý. Vali Yardýmcýsý Dr. Mestan Yayman konuþmasýnda, evlenecek fertler bilinçli ve sorumlu bir evlilik yaparlarsa toplumumuzdaki birçok problemin kendiliðinden çözüleceðini, evlilik kurumundaki problemlerin en aza indirilmesi açýsýndan bu eðitimlerin þart olduðunu söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Akkuzu konuþmasýnda; aile eðitimi almýþ kiþilerin, daha saðlýklý bir aile yapýsýný oluþturacaklarýný, saðlýklý ailelerden de saðlýklý, özgüveni geliþmiþ çocuklarýn yetiþeceðini ve güvenli bir toplumun oluþacaðýný açýkladý. Eðitim daha sonra Müdür Yardýmcýsý Vedat Tunç, Eðiticiler Semra Karaaðçlý, Esra Dilek Kadiroðlu, Dr. Hasan Akpýnar ve Avukat Rabia Uçar Balaban'ýn verdiði, 'Evlilikte Ýletiþim ve Yaþam Becerileri I ve II', 'Evlilik ve Saðlýk, Hukuk' konularýnda eðitim verildi. Eðitime, Muðla'da vatani görevini yapan 104’er katýlýrken, önümüzdeki günlerde eðitimlerin evlenecek olan çiftlerle irtibat kurularak devam ettirileceði açýklandý.

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Okan Bilgiç, Bahçe Bitkileri teknikeri Veli Türk ve Bitki Koruma Teknikeri Hulisi Kýyak tarafýndan Dalyan Beldesi Kent Konseyi Toplantý Salonu'nda slayt gösterimi eþliðinde iki gün süren eðitim verilmiþti. Ortaca Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Okan Bilgiç; ''Her þeyden önce bitkiyi korumak çok önemli bir faktördür. Eðer meyve fidanlarýndan odun deðil de, ürün almak istiyorsak; mutlaka bakýmýný çok iyi yapmalýyýz. Bunlarýn baþýnda da budama yönetimi çok önemlidir. Budama bir sanat, bir eserdir. Sizlerin burada kurmuþ olduðu bahçelerde bir eser, bakýmý da bir sanattýr'' diyerek budama tekniðinin ve bahçe bakýmýnýn önemine vurdu yaptý. Bahçe Bitkileri Uzmaný, zeytin, nar, narenciye bahçelerinde uygulamalý olarak verdiði budama eðitiminde, çiftçilere budama nasýl yapýlýr, budama tekniði, yanlýþ budama, dikim ve bakým konusunda bilgiler vererek her meyve aðacýnýn farklý budama þekli olduðunu söyledi. Bitki Koruma Teknikeri Hulisi Kýyak tarafýndan Budamayla ilgili verilen bilgide ise; ''Tüm dünyada budama tekniði aynýdýr, fakat þekli deðiþiktir. Budama yaparken, hangi dalýn nereden ve nasýl kesileceði önemlidir. Budama da fidanlara þekil vermek çok önemlidir. Bu þekli verirken de meyve gözlerine çok dikkat edilmelidir. Bir sonraki yýl kaliteli ürün almak istiyorsak, mutlaka her yýl düzenli olarak budama yapmak zorundayýz. Budama tekniðinde meyvelerin güneþi

< Ortaca Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü ile Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle 'Narenciye, Nar ve Zeytin Budama Kursu' düzenlendi.

çok rahat alabilmeleri de önemlidir. Kurmuþ olduðunuz bahçelere büyük emekler veriyorsunuz, bu emeðinizin karþýlýðýný da almak için mutlaka teknik budamaya ve bakýmýna dikkat etmelisiniz.'' dedi Son yýllarda Ortaca ve Dalyan bölgesinde, nar, zeytin, narenciye bahçelerinde büyük artýþlar olduðunun altýný çizen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk

Ýlçe Müdürü Okan Bilgiç; ''Çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendirmek için Halk Eðitim Merkezi Müdürlülüðümüz ile ortak bir çalýþma düzenledik. Yapmýþ olduðumuz bu uygulamalý eðitimin oldukça yararlý olacaðýna inanýyorum'' diye konuþtu. Yapýlan uygulamadan memnun kaldýklarýný belirten meyve üreticileri ise, gösterilen teknik uygulamanýn

oldukça faydalý olduðunu belirttiler. Çiftçilerden Mehmet Kocaöz; “Bu kursa katýlmadan önce bir aðacýn baþýna gittiðimde korkuyordum. Hangi dalý kessem daha iyi olur diye, dakikalarca düþünüyordum. Kurs sonrasý bu korkumdan kurtuldum. Budama da bir aðacýn hangi dalýný keseceðimi nasýl budama yaparsam aðacým daha iyi meyve verir öðrendim” dedi

BU ARAÇTAN SAÐ ÇIKTI Muðla-Fethiye karayolu Kocabel mevkisinde meydana gelen trafik kazasýnda, kontrolden çýkan aracýn sürücüsü üç takla atan araçtan sað çýktý. Edinilen bilgiye göre; Muðla'dan Fethiye'ye gitmekte olan Cengiz Dural (42) idaresindeki 48 SK 931 plakalý minibüs, Ortaca Kocabel mevkisine geldiðinde yaðýþla kayganlaþan yolda kontrolden çýktý. Virajý alamayan araç, üç takla atarak yolun kenarýndaki tarlada ters dönerek durabildi. Kazayý gören vatandaþlarýn bildirmeleri üzerine olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri, ters dönen araçtan yaralý Cengiz Dural'ý çýkararak Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Dural, ilk tedavisinin ardýndan Muðla Sýtký Koçman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.


SALI 19 ÞUBAT 2013

DOMUZ AVINDA ARKADAÞINI VURDU Yataðan'a baðlý Yava köyünde iki arkadaþýn av macerasý acýyla bitti. Avda 17 yaþýndaki O.K yanlýþlýkla arkadaþý 18 yaþýndaki Ýsmail Gökbel'i vurdu. Yakýn mesafeden vücuduna saçmalarýn isabet ettiði Ýsmail Gökbel hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olay, geçtiðimiz gün Muðla'nýn Yataðan ilçesine baðlý Yava Köyü'nde meydana geldi. Ýddialara göre; Ýsmail Gökbel ve O.K. Cumartesi öðle saatlerinde Yava köyünde domuz avýna çýktý. Avda farklý yönlere giden iki arkadaþ, yaklaþýk bir saat sonra bir araya geldi. Bu sýrada O.K'nin elinde olan tüfek bilinmeyen bir nedenle ateþ aldý. Tüfeðin ateþ almasý sonucu 18 yaþýndaki Ýsmail Gökbel'in vücuduna çok sayýda saçma isabet etti. Arkadaþýný yanlýþlýkla vurduðu iddia edilen genç hemen 112 acil ekiplerini arayarak yardým istedi. 112 acil yardým ekipleri olay yerine giderek Ýsmail Gökbel'e burada ilk müdahaleyi yaptý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan Gökbel, daha sonra ambulansla Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede ameliyata alýnan talihsiz genç yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Talihsiz kazayý haber alan gencin ailesi ve yakýnlarý hastaneye akýn etti. Avda arkadaþý tarafýndan yakýn mesafeden vurulan Ýsmail Gökbel'in cenazesi kesin ölüm nedeninin araþtýrýlmasý için Yerkesik Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

112 ACÝL PERSONELÝNDEN KERAMETTÝN YILMAZ'A ZÝYARET Ölüdeniz Hisarönü merkezde görev yapan 7 No.lu Acil Ýstasyon personeli, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret ederek desteklerinden dolayý teþekkürlerini ilettiler. Hemþireler Suna Özcan, Rukiye Oral ve Gülay Kavruk; saðlýk memuru Yaþar Ýnce; ATT ekibi Pýnar Bekik, Ümmügülsem Yüreðil ve Emine Tansa ile þoförler Ýzzet Kaya ve Bekir Kapar'dan oluþan görevlilerin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirten Keramettin Yýlmaz saðlýk

çalýþanlarýnýn rahat koþullarda görev yapmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek, her zaman belediye olarak yanlarýnda olmaya devam edeceklerini söyledi. Hisarönü'nde bulunan 7 No.lu Acil Ýstasyonunun günlük temizliði için belediyeden bir personelin görevlendirilmesinin yaný sýra; binanýn odalarý ve dýþ cephesinin onarýmý ve boyanmasý, otopark ve bahçe düzenlemesi ile su tesisatýnýn bir bölümü Ölüdeniz Belediyesi tarafýndan yenilenerek hizmete sokuldu.

www.gercekfethiye.com

10

TIP FAKÜLTESÝNDE ÝLK KAZMA VURULDU

Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi < Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Týp Fakültesi Hizmet Binasý'nýn ihalesinin ardýndan Týp Fakültesi hizmet binasýnýn 20 dönüm arazi üzerine yapýlacak hizmet binasý için çalýþmalar baþladý. ihalesinin tamamlanmasýnýn ardýndan arazide yer açma çalýþmalarý baþladý. Yaklaþýk 20 dönüm arazi üzerine yapýlacak Týp Fakültesi Hastanesi hizmet binasýnýn yapýlacaðý alanda iþ makineleri yer açma çalýþmasý yapýyor. Üniversite Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Týp Fakültesi'nin hastanesinin ihalesinin henüz yapýlmadýðýný, hizmet binasýnýn ihalesi yapýlarak alanda iþ makineleri ile yer açma çalýþmalarýnýn baþlatýldýðýný açýkladý. Erdil, “Yaklaþýk 20 dönüm bir arazi üzerine yapýlacak hizmet binasý iki bloktan oluþuyor. Þu anda kapýsýna kadar olan bölümde yol açma Araþtýrma Hastanesi'nin giriþ bölümü M yapýlan çalýþma sadece hizmet yapýlan çalýþma sadece yer açma çalýþmasý” dedi. kapý yanýndan baþlayacak. Þu anda binasýnýn bulunduðu alanda ve M çalýþmasý. Týp Fakültesi Eðitim ve

GETOB MÜDÜRÜNDEN 'HÝZMET' UYARISI Geçen yýl 30 Haziran'da yürürlüðe giren 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kapsamýnda görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesi için arayýþta olan GETOB, üyelerine ve diðer konaklama iþletmecilere uyarýda bulunarak yürürlüðe giren yasa hükümlerini yerine getirmenin telaþý içerisinde yanýlgýya düþmemelerini istedi. Konu ile ilgili açýklama yapan Güney Ege Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði (GETOB) Müdürü O. Cahit Sarýbey, “30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu kapsamýnda Konaklama sektörü olarak bizler 'Az Tehlikeli' sýnýfta yer almaktayýz. Temmuz 2013 tarihinden itibaren de personel sayýsý 50 ve üzeri olan konaklama tesislerinin, 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanun kapsamýnda tüm görev ve sorumluluklarý yerine getirecek þekilde personel istihdamýnýn

< Güney Ege Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði (GETOB) Müdürü Ö. Cahit Sarýbey, 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu kapsamýnda yetersiz ve iþ ehli olmayan kiþilerin boþ vaatlerine iþverenlerin kanmamasý gerektiðini söyledi.

saðlanmasý veya bu konuda hizmet alýmý yoluna gitmesi gerekiyor” dedi. Personel sayýsýnýn 50 kiþiyi bulmayan iþletmelere de seslenen seslenen GETOB Müdürü Sarýbey, “Anýlan yasa hükümlerine göre Ocak 2013 ayý

itibariyle konaklama tesislerinin tamamý yani, 50 kiþinin altýnda personel çalýþtýranlar dahil tüm iþletmeler için yaptýrýlmasý zorunlu olan Risk analizleri, Ýþ güvenliði Eðitimleri, Acil Durum Eylem planlarýnýn hazýrlanmasý ve tatbikatlý yangýn eðitimleri bunun yaný sýra tüm otel personellerinin iþletmelerde çalýþabilmeleri için almasý gereken saðlýk muayene hizmetlerini yaptýrmak ve belgeleri dosyada muhafaza etmek durumundalar” dedi. “ASILSIZ, BOÞ VE SÝZÝ SIKINTIYA SOKACAK VAATLERE KANMAYIN” Yetkisiz ve iþin ehli olmayan kiþilerce iþletmelere yapýlacak teklifler konusunda uyarýda bulunan Sarýbey, “Ancak gündemimize yeni giren bu konunun çok yeni olduðu malum. Buna mukabil bu iþi yapabilecek Ýþ Güvenliði Uzmaný sayýsýnýn az olmasý þu an için

bir dezavantaj. Son günlerde biz bu iþi kolaylýkla yaparýz, size þöyle indirim saðlarýz gibi çeþitli kandýrmacalarla ortalýkta dolaþan, çeþitli kanallarla konaklama iþletmecilerine ulaþmaya çalýþan yetkisiz, yetersiz ve ehil olmayan kiþilerin boþ vaatlerine kanmayýn. Bir iþ Güvenliði Uzmaný ayda toplam 180 saat görev alabilir. “C sýnýfý” uzmanlýk belgesi olan bazý arkadaþlarýmýz maalesef henüz yapacaðý iþi bile tam anlamýyla çözebilmiþ deðil. Ýnternetten indirir, risk analizini bir þekilde hallederim diyenler bile var. Bu tür kandýrmacalarla hareket eden kiþilere inanýp, sezonun tam ortasýnda yani, en yüksek personel sayýsýna ulaþýldýðýnda SGK müfettiþlerince yapýlacak kontrolde onbinlerce lira ile telaffuz edilecek cezalara karþýlaþmak istemiyorsanýz tedbirli olun, iþi uzman firmalara yaptýrýn” dedi.

EV, ÝÞ YERÝ VE ARAZÝLER SU ALTINDA KALDI < Milas'ta yol yapým çalýþmalarý sýrasýnda menfez ve su tahliye kanallarýnýn yönü deðiþince bazý ev, iþ yeri ve araziler sular altýnda kaldý.

Milas - Söke karayolunun 3'üncü kilometresinde yaklaþýk 45 yýldýr yaþayan ve geçimini çiftçilikle sürdüren Mehmet Genç (82), kýþ aylarýnda yapýlan yolun yükseltilmesi ve menfezlerin yaný sýra su tahliye kanallarýnýn da kendi bahçesine verilmesi nedeniyle su baskýnlarý yaþýyor. Son günlerde artan yaðýþlarla birlikte su baskýnlarýnýn da bölgesel olarak arttýðý Milas'ta, sürekli sorun olarak yansýyan Milas Söke Karayolu bu kez de yapýlan yanlýþ çalýþmalarý ile dikkat çekiyor. Uzun süredir devam eden çalýþmalar nedeni ile ne zaman tamamlanacaðý bilinmeyen yolun, tamamlanan kýsýmlarýndaki sorunlar ise þimdi ortaya çýkmaya baþladý. Yolun her iki yanýnda tarlalara doðru dere yataðý olmamasýna raðmen menfez býrakan karayollarý, buna birde tamamlamadýðý ve yüksek kotta býraktýðý menfezlere dahil ettiði yol su kanallarý tahliye sistemi eklenince bu bölgedeki ev ve iþyerleri su baskýnýnda maðdur oldu. yaþýndaki Mehmet Genç isimli çiftçi su maðduriyetin giderilmesini istedi ve Çektikleri çileyi dile getiren 82 ekledi, “Önceden su akýp yataðýný baskýnlarý nedeniyle yaþadýklarý

buluyordu, þimdi tüm su bizim evimizde ve avlusunda birikiyor” dedi.


SALI 19 ÞUBAT 2013

www.gercekfethiye.com

11

TATÝLÝ GÜNEÞLEYEREK GEÇÝRDÝ ESKÝ GAZÝNOCULAR KRALI ARAP BASRÝ VEFAT ETTÝ “Arap Basri” olarak bilinen eski gazinocular kralý iþadamý Basri Üzülmez, Muðla'nýn Bodrum ilçesinde vefat etti. Yaklaþýk 20 yýldýr Bodrum'da yaþayan 80 yaþýndaki iþadamý Basri Üzülmez, kronik bronþit hastalýðýnýn yaný sýra yakýn geçmiþte baðýrsak ameliyatý geçirmiþti. Önceki gün fenalaþan Üzülmez, yapýlan týbbi müdahaleye raðmen kurtarýlamayarak hayata gözlerini yumdu. Üzülmez'in cenazesi, bugün Bodrum Kumbahçe Mahallesi'ndeki Uður Camii'nde öðlen namazýna müteakip kýlýnan cenaze

Muðla'nýn tatil beldelerinden Ula'ya baðlý Gökova Körfezi'nin kenarýnda bulunan Akyaka beldesi yazdan kalma günleri aratmazken, hafta sonu tatilini deðerlendiren vatandaþlar Akyaka sahiline akýn etti. 18 dereceye kadar çýkan hava sýcaklýðý nedeniyle Akyaka sahilinde yürüyüþ yapan ve restorantlarýn önünde güneþleyen vatandaþlar, kýþ güneþinin tadýný çýkardý. 7'den 70'e sahili dolduran vatandaþlar, hem güneþin keyfini çýkardý hem de çocuklarý ile sakin bir hafta sonu geçirdi. AZMAK TURLARI BAÞLADI Akyaka'nýn simgesi haline gelen Azmak tekne turlarý sýcak havanýn etkisi ile çok sayýda müþteri çekti. Tekne turu düzenleyen Ali Ýhsan Terzioðlu, “Hafta sonlarýnda havalarýn iyi normalleþmesi ile azmak tekne turlarýnda artýþ oldu. Hafta içi çok nadir olan Azmak tekne turu, hafta sonlarýnda tur düzenleyen teknelerin hemen hemen hepsi de müþteri buluyor” dedi.

Muðla'nýn yüksek tepelerinde kar etkisini sürdürürken, sahil kenarlarýnda yazdan kalma günler yaþandý.

AVRUPA BÝSÝKLET YOLLARI ATAÐI namazýnýn ardýndan Karaburgaz Mezarlýðý'nda defnedildi. Cenaze törenine Üzülmez'in kýzý Selmin ve torunu Onur Dalay, Yalýkavak Belediye Baþkaný Mustafa Saruhan, Ali Kazaz, sinema sanatçýsý Ekrem Bora'nýn eþi Gül Bora, eski mankenlerden Semra Týnaz, iþadamý Murat Tipigil, Adnan Saner, Erdoðan Yýlmaz'ýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Sinema

sanatçýsý Fatma Girik'te kabristandaki defin törenine katýldý. Cenazeye Alaaddin Çakýcý, Kadir Ýnanýr, Fikret Orman, Türker Ýnanoðlu, Þükrü Karacaer, Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon gibi birçok ünlü ismin de çelenk gönderdiði gözlendi. Cenaze aracý ile mezarlýða götürülen Üzmez'in tabutunun üstüne ise Alaaddin Çakýcý'nýn gönderdiði çelenk konuldu. Bir dönemin en ünlü mekanlarýný iþleten Basri Üzülmez, Ýstanbul'da en son Playboy Gece Kulübü ve Areda adlý mobilya maðazasýný iþletti. Üzülmez'in bir kýzý ve iki torunu bulunuyor.

< Avrupa Bisiklet Yollarý Aðý (Eurovelo) Marmaris-Rodos rotasýný aðýna dahil etmek için çalýþmalara baþladý. Avrupa Bisiklet Yollarý Aðý (Eurovelo) Direktörü ve Macaristan Ulusal Bisiklet Konseyi Danýþmaný Adam Bodor, Eurovelo Türkiye Koordinatörü Ferudun Ekmekçi ve bir grup bisikletçi ile inceleme yapmak üzere Marmaris'e geldi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere bisikletle Marmaris'e gelen Adam Bodor ve Ferudun Ekmekçi rotanýn kriterlere uygun bulunmasý durumunda yýlda yaklaþýk 300 bin yabancý bisikletçinin bölgeyi ziyaret edeceðini söyledi. Eurovelo Türkiye Koordinatörü Ferudun Ekmekçi, Eurovelo'da planlanmýþ 14 rota bulunduðunu belirterek "Eurovelo8 ve Eurovelo- 11 rotalarýnýn Türkiye'ye kadar geliyor. Türkiye'nin bu rotalara baðlanmasý için çalýþabileceði Yunanistan var. Bu iki rota üzerinden Türkiye'ye giriþ saðlanarak, en az bin kilometre iki ülke iþbirliði ile hazýrlanmalý" dedi. Marmaris'te 3 gün çalýþma yapacaklarýný belirten Ekmekçi, " Güzergahýn Avrupa Bisiklet Rotalarý Aðý'na uygun olup olmadýðýný araþtýrmaya geldik. Kriterlere uygun bulunursa Marmaris ve Rodos rotasýnýn bisiklet aðýna dahil edilecek. Türkiye'nin bisiklet rotalarýna baðlanmasý için Marmaris ile Rodos arasýndaki geçiþlerin saðlanabilmesi gerektiyor ve bunu gerçekleþtirebilmek için çalýþma yapýyoruz. Ýki ülke arasýnda birliktelik

saðlandýðý takdirde Avrupa'da yapýlan 3 milyar günlük turun en az yüzde 10'unun bu rota üzerinden Türkiye geçiþi yapacaðýný belirten Ekmekçi, güzergah üzerinde bisiklet turlarý için bir cazibe merkezi oluþturulmasý gerektiðini dile getirdi. Ekmekçi, "Bunun için bisiklet taþýmacýlýðýnýn kolaylaþtýrýlmasý, bisiklet dostu otel ve iþletmelerin

oluþmasý, kamp yapmak isteyen bisikletçilere orman tarafýndan izin verilmesi gerekiyor. Bütün bunlar için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu turlarýn on binde birini bile getirsek yýlda 300 bin kiþinin buradan geçmesi anlamýna geliyor." dedi. Türkiye'nin, EuroVelo'nun "iki ülke baðlantýsý" þartýný saðlayabilmesi için çalýþabileceði en uygun ülkenin

Yunanistan olduðunu vurgulayan Ekmekçi, "Buraya kadar gelen planlanmýþ iki rota var. Bu rotalarýn bin kilometre uzatýlmasý gerekiyor. Bunun için de Türkiye ile Yunanistan arasýnda iþbirliði saðlanmalý. Marmaris ile Yunan adalarý arasýndaki bisikletçilerin ulaþýmýnýn kolaylaþtýrýlmasý gerekiyor" diye konuþtu.


FETHÝYESPOR YÜKSELÝÞTE < Fethiyespor, Ýstanbul deplasmanýnda Pendikspor'u 89. dakikada Volkan Kabadayý'nýn attýðý gol ile 1-0 maðlup ederken Teknik Direktör Mustafa Ceviz'le çýktýðý 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak ligde bulunduðu 12. sýradan 3. sýraya kadar yükselip 35 puanla “zirve yarýþýnda ben de varým” dedi. Fethiyespor, Erkan Sözeri'nin istifasýnýn ardýndan göreve gelen Mustafa Ceviz ile müthiþ bir yükseliþe geçti. Mustafa Ceviz ile sahaya çýktýðý 10 karþýlaþmada maðlubiyet yüzü görmeyen lacivertbeyazlýlar kalesinde ise sadece 1 gol gördü. O gol penaltýdan Bandýrmaspor'dan gelmiþti. 10 karþýlaþmada 7 galibiyet 3 beraberlikle, 12. sýradan 3. sýraya kadar yükseldi. Mustafa Ceviz'in gelmesiyle birlikte ligde týrmanýþa geçen Fethiyespor'da Hasan Ahmet Sari oynadýðý son 10 karþýlaþmada 3 kez gol sevinci yaþadý. Ceviz'le yükseliþe geçen lacivertbeyazlýlarda 10 maçta 13 kez gol sevinci yaþadý. Hasan Ahmet Sarý ve Onur Okan 3, Ekrem Sarýçam 2, Emre Yýldýrým,

Murat Türkkan ve Uður Aktaþ ve Volkan Kabadayý ise birer gol kaydetti. Fethiyespor önümüzdeki hafta sahasýnda ligin güçlü ekiplerinden FaturaVizyon Kahramanmaraþspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Fethiyespor'da Pendik maçýnda oyuna 2. yarýda giren karþýlaþmanýn 92. dakikasýnda sarý kart gören Cem Atan 4 sarý kart sýnýrýna ulaþtý ve önümüzdeki hafta oynanacak Kahramanmaraþspor maçýnda cezalý duruma düþtü. Kýzýlcahamamspor'da oynadýðý dönemde 3 sarý kart gören Cem, Fethiyespor formasýyla oynadýðý karþýlaþmada kart görünce cezalý duruma düþtü. Fethiyespor Teknik Direktörü Mustafa

Mustafa CEVÝZ Ceviz, kaybetmeye tahammülleri olmadýðýný belirterek, “Bu hafta lideri aðýrlayacaðýz. Futbolcularým her hafta her maça kazanmak için çýkýyor. Bu maçta da üç puan için sahaya çýkacaðýz. Son dakikaya kadar gol yemeden gol atmayý planlayacaðýz. Lideri yenerek aradaki puan farkýný iyice azaltacaðýz. Ýstanbul'da Pendik maçýný unuttuk. Þimdi Fatura Vizyon Kahramanmaraþspor maçýna odaklandýk” dedi. Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk'te “Pendik galibiyetinden dolayý futbolcularýný ve Ýstanbul'a kadar gelerek takýma destekleyen taraftarlarý kutladýðýný söyleyerek þimdi lideri aðýrlayacaðýz. Fethiye'de yenerek puansýz göndermek istiyoruz bu maç ligin kýrýlma maçý olacak. Taraftarýmýzýn desteði ile yolumuza devam edeceðiz. Mustafa Ceviz'le çýktýðýmýz 10 karþýlaþmada hiç yenilgi almadýk. 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak güzel bir çýkýþ yakaladýk. Sonuna kadar bu mücadeleyi en iyi þekilde sürdüreceðiz” dedi.

19 subat 2013 gerçek fethiye  

gerçek fethiye gazetesi