Page 1

PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

MAHALLELERDE ÇÝÇEK AÇIYOR < Fethiye Belediyesi ve Fethiye'deki protokol eþlerinin öncülüðünde yürütülen 'mahallelerimiz çiçek açýyor' projesi Fethiye'nin en eski yerleþim yeri olan Bademli Bahçe mevkiinde baþladý. Erdoðan CANKUÞ S.4’de

OTELCÝLER BÝLGÝLENDÝRDÝ < Fethiye Otelciler Birliði'nin (FETOB) organize ettiði Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Kontrolörler Kurulu Baþkanlýðý Denetmenlerinin katýldýðý bilgilendirme toplantýsý Ölüdeniz Lykia World'de yapýldý. E.CANKUÞ S.2’de

FETHÝYE FOTOÐRAFLARI VE HALILARI GÖZ KAMAÞTIRDI

< Fethiye'deki turizm etkinliklerinde fotoðraf, resim, afiþ, karikatür ve Kaya Halýsý sergilerinin açýlýþýný Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk yaptý. Sergilenen Fethiye fotoðraflarý ile el dokuma Fethiye halýlarý göz kamaþtýrdý. S.7’de

YIL:19 - SAYI: 4304

FÝYATI: 50 Kuruþ

ÝHRACATÇI FETHÝYE'YE YÖNELDÝ < Antalya bölgesinde etkili olan dolu yaðýþýnýn seralara zarar vermesi üzerine, kaliteli ürün bulmakta sýkýntý Mustafa TAÞKIN çeken ihracatçý Fethiye'ye yöneldi. Antalya bölgesinde etkili olan dolu yaðýþýnýn seralara zarar vermesi üzerine, kaliteli ürün bulmakta sýkýntý çeken ihracatçý Fethiye'ye yöneldi. Kaliteli ürünü ile ihraç talebini karþýlamaya baþlayan Fethiyeli domates üreticisinin yüzü güldü. Antalya bölgesinde etkili olan dolu yaðýþýnýn seralara zarar vermesi üzerine, Fethiye Batý Akdeniz Karaçulha Toptancý Hal Birliði'nde yaþanan hareketli günler devam ediyor. Yurt dýþýna ihraç edilen domatesin büyük bölümünü Antalya'dan karþýlayan ihracatçý, kaliteli ürün bulmakta sýkýntý çekince idmanýna Fethiye baþta olmak üzere Muðla yöresi yetiþti. Artan taleple birlikte fiyatlarda yükselince Fethiyeli domatesçinin yüzü de gülmeye baþladý. Gelen ihraç taleplerini Fethiye'den karþýlamaya baþlayan Bayram Viran, Antalya'nýn bazý bölgelerinin doludan etkilendiðini belirterek, "Fethiye bölgesinden doludan dolayý her hangi bir sýkýntýmýz yok. Ancak Antalya bölgesindeki bazý kesimlerde etkili olan dolu yaðýþýnýn seralara zarar verdi. Özellikle cam seralar bundan çok etkilendi. Dolunun neden olduðu zarar nedeniyle ihraç mallarýnýn büyük bir

bölümünün saðlandýðý Antalya bölgesinde kalite azaldý. Bizde bu nedenle Fethiye baþta olmak üzere Muðla yöresine yöneldik. Þuanda Muðla bölgesinde ürün kalitesi gayet iyi ve ürün sýkýntýsý yok. Ýhraç ürünlerimizi bu bölgeden temin etmeye çalýþýyoruz" dedi. Fethiye Batý Akdeniz Karaçulha Toptancý Hal Birliði'nde en çok talep gören ihraç ürününün domates olduðuna iþaret eden Osman Küçük isimli üretici ise, "Dolu bizim bölgemizi fazla etkilemedi. Özellikle domates olmak üzere diðer ürünlerde her hangi bir zarar oluþmadý. Þuanda domatesin toptan satýþ fiyatý 2 ila 2,60 TL arasýnda

deðiþiyor. Antalya bölgesinde seralarýn zarar görmesi nedeniyle domates ihracatçýsý bizim bölgemize yöneldi. Ýhraç talebini yoðun olmasý nedeniyle

oluþan fiyatlardan memnunuz. Þuan bölgemizde istenilen kadar kaliteli domates temin etme imkanýna sahibiz" diye konuþtu.

SAÐLIK ÇALIÞANLARI, ÝÞ BIRAKTI

< Fethiye Devlet Hastanesi'nde saðlýk çalýþanlarý geçtiðimiz yýl 17 Nisan tarihinde Gaziantep'te bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Arslan'ýn birinci ölüm yýldönümü nedeniyle 'saðlýkta þiddet sona ersin' diyerek bir günlük iþ býrakma eylemi gerçekleþtirdiler. Erdoðan CANKUÞ S.9’da


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

omurgasý vardý. Þimdi o konuda baþka bir anlayýþý yörüngeye sokma arayýþý var. Bu önemli bir kýrýlmadýr. Türkiye'nin tarihsel-siyasal kimliðinin yeni bir aþamaya, yeni bir kýrýlmaya doðru dönüþtürülmesi tablosuyla karþý karþýya olduðumuzu düþünüyorum. FARKLI ÖZELLÝKLER MÝLLETE DÖNÜÞMÜÞTÜ Sizin tanýmladýðýnýz þekliyle Kimlik tartýþmalarý son günlerde Türkiye'nin tarihsel-siyasal kimliðinin kamuoyunda önemli yer kaplýyor. Bu en belirgin özelliði nedir? tartýþmalarda yorum yapmak uzmanlýk Yola çýkarken Türkiye'de milli bir siyasi kimlikten söz etmek o aþamada alanýmýzda olmadýðý için biraz zor mümkün deðildi. Zaten anasýr-ý görünüyordu. Ancak CHP eski Genel Ýslamiye deniyordu o zaman. Ahaliden Baþkaný Deniz Baykal'ýn geçtiðimiz bahsediliyordu. Tabii bir ortak nokta hafta Hürriyet Gazetesi'nde yapmýþ vardý; o da, bu coðrafyada yaþayan olduðu söyleþi bu tartýþmalara ýþýk insanlarýn, kimliklerin, alt kültürlerin tümünün, birlikte baðýmsýz, iþgalden tutacak nitelikte. Sayýn Baykal'ýn kurtarýlmýþ bir siyaset düzeni içinde görüþlerinin büyük bir kýsmýna her yaþama iradesi. Baðýmsýzlýk kazanýldýkpartiden, her siyasetten vatandaþýn tan sonra yaþanan dönüþümler bizi katýlacaðý düþüncesindeyim. Bu Ortadoðu coðrafyasýndan çok köklü açýdan uzun da olsa bir baþvuru metni bir biçimde ayrýþtýrmýþtýr. Bu farklý olarak deðerlendirmekte yarar özellikler taþýyan insanlar, bir millet görüyorum. Ayrýca bu Cumartesi saat haline dönüþmeye baþlamýþlardýr. Bu uluslaþma politikasý sistematik ve 12.00'da Fethiye Kültür Merkezi'nde bilinçli bir þekilde son dönemlere Adalet Bakaný Sadullah Ergin açýlým kadar taþýnmýþtýr ve bu coðrafyada süreci ile ilgili bir konuþma yapacaktýr. yaþayan insanlar giderek bir millet Bu konuda kuþkusu olanlarýn olduklarýný görmüþlerdir. Bir millet katýlmasýnda yarar vardýr. ortaya çýkmýþtýr. Etnik düzeydeki SÝYASAL KÝMLÝKTE YOL kimlikler aþýlmýþ, daha üst düzeyde, AYRIMINDAYIZ ulusal düzeyde bir kimlik etrafýnda bir Bugün PKK'nýn silah býrakmasý araya gelmiþizdir. üzerinden yaþanan siyasi tartýþmayý ETNÝSÝTELERÝN EÞÝTLÝÐÝ ÝSTENÝYOR nasýl görüyorsunuz? Size göre etnisite ile millet arasýndaki Bugün yaþanan tartýþmalar, anayasa fark nedir? düzeyinde kendisini ortaya koyan Millet, egemenlik kavramý ile talepler, arayýþlar ve kabuller, baðlantýlýdýr, etnisite egemenlik ülkemizin bir baðýmsýz kimlik kavramý ile baðlantýlý deðildir. Bir kazanarak yola çýktýðý tarihten ülkedeki bütün farklý etnisiteye baðlý bugüne kadar yaþadýðý sürecin önemli insanlar birlikte bir siyasi egemenlik bir yol ayrýmýna geldiðini bize oluþtururlar. O siyasi egemenliðe birey gösteriyor. Türkiye geçmiþte 24, 61 olarak eþit katký yaparlar. Türkiye bu ve 82 anayasalarýný yaptý. Bu noktaya doðru geldi. Ama bugünkü anayasalar birbirinden farklý tartýþma iþi baþka noktaya çekiyor. yaklaþýmlara sahipti ama hepsinin bir “Vatandaþ eþitliði artýk yeterli deðil, temel noktasý vardý, ortak bir buradan etnik eþitliðe geçelim.

KÝMLÝK SORUNU -I-

Etnisiteleri siyasi yapýlanmanýn temel unsuru haline dönüþtürelim. Devlet artýk vatandaþlarýn deðil de etnisitelerin eþit aðýrlýk taþýdýðý bir devlet olsun” isteniyor. Ýki türlü eþitlik de bir arada neden saðlanamasýn? Þu andaki eþitlik isteði vatandaþlarýn hukuki eþitliðine dayalý deðil, etnisitelerin eþitliðine yönelik bir taleptir. Etnisiteler üzerinden bunu demeye baþlarsanýz o siyasi yapýdaki bütünlüðü parçalarsýnýz. Þimdi o bütünlüðü ayrýþtýrma, milletin içinden bir millet daha çýkarma çabasý yürütülmektedir. Bu bir egemenlik çatýþmasýdýr, çünkü söz konusu olan bireye deðil etnisiteye egemenliðin bir parçasýný vermektir. Bunun yol açacaðý geliþme de bizim 90 yýldýr inþa ettiðimiz, Türk milleti olarak ifade edilen bu ulusal kimliði tahrip etme, ayrýþtýrma, etnisitelere çekme sonucunu doðuracaktýr. Doðurur, doðurmaz ama çaba bu. Burada temel nokta þu; etnisite mikrobunu sokmayýn anayasanýn içine. Eðer etnisitelere eþitlik anlayýþý ile anayasa yapmaya yönelirseniz Türkiye'yi de, Irak, Suriye ve Lübnan'da halen yaþanmakta olan ayrýþma girdabýnýn içine sürüklersiniz. Etnisite saplantýsýnýn sonu Ortadoðululaþma ya da Balkanlaþmadýr. Ahaliden millete geldik þimdi milletten ahaliye dönmeye kalkýþmayalým. ETNÝK TÜRK ÝMALARI TÜMDEN AYIKLANMALI Ama tam da o mikrobu çýkartmak diye bakanlar var yeni anayasa sürecine. Ýþte o mikrobu çýkartmak için biz dil yasaðýna karþý mücadele ettik, rapor yayýnladýk. Bizi DGM'ye vermeye kalktýlar. Türk milleti sözünün etnisite ima etmemesi için hâlâ yapýlmasý gereken þeyler olabilir. Mesela Pasaport Kanunu'nun falan maddesinde, Vatandaþlýk Kanunu'nun filan maddesinde, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn genelgesinde hâlâ Türk kelimesini etnik içerikle kullanan düzenlemeler vardýr

muhtemelen. Bunlarýn tümü ayýklanmalýdýr. Tümünü ortadan kaldýralým. Hiçbir etnisite ima etmesin. Fransa gibi olalým. Türk milleti lafý da Fransýz milleti gibi, Alman milleti gibi olsun. “Türk milleti” sözüne etnik dayatmadýr deyip kaldýrtarak daha sonra da gerçek etnik dayatmalarýn önünü açmak, inandýrýcýlýktan uzak bir politika tuzaðýdýr. EGEMENLÝK VATANDAÞIN ETNÝSÝTELERÝN DEÐÝL Anayasadaki o zihniyeti deðiþtirmeden kanunlarý temizlemek mümkün mü? Yok yok... Anayasada o zihniyet yok. Bir toplumun kendi siyasi kimliðini kendi adýyla söylemesinden komplekse düþülmesi kadar ibret verici bir olay olamaz. Bu mesele midir? Bu, Gürcü için neden mesele deðil? Millet, egemenliðe sahip olandýr. Bu egemenlik vatandaþa daðýtýldý, etnisitelere daðýtýlmadý. Demokratikleþme bu egemenliðin katýlýmcý bir anlayýþa doðru evrilmesi demek. Bu süreci yaþadýk. Bu bir zulüm sonucu ortaya çýktý deyip atabilir miyiz? Fransa kelimesinin de etnik bir özü var ama bugün Fransa diðer etnisteleri de kapsýyor. Ýçinde Bretonlar var, Alsazlýlar var, Korsikalýlýlar var. Bunun için de hukuki ya da anayasal bir ayrýþtýrmayý hiç düþünmüyorlar. SÝLAHLI MÜCADELE AYRIÞTIRAMAMIÞTIR Nevruz'da Diyarbakýr'da toplanan kitleyi gördük. Hiç azýmsanamayacak bir kitle ve sizin kullandýðýnýz millet tanýmýyla sorunu olan bir kitle. Þimdi bunlarý bilmiyoruz. Bakýn bunlar hep kabuller, hep varsayýmlar. Bugün Kürt kökenli olup da Türkiye'nin deðiþik coðrafyalarýnda bu toplumun bir parçasý olarak yaþayan ve hiç kendisini bu milletin dýþýnda düþünme ihtiyacý ya da arayýþý içinde olmayan milyonlarca insan var. O meydanlarda toplananlardan çok daha fazla insan var. Ortada örgütlü ve silahlý bir

2

mücadele var. Bu silahlý mücadelenin tarihi boyunca ulaþmak istediði bu ayrýmý yapmaktý. Bu ayrýmý hâlâ yaptýrtamamýþlardýr. Bugünkü çözüm arayýþlarýnýn temelinde de bu baþarýsýzlýk vardýr. TÜRK'ÜM YÜZDE 87 Etnik düzeydeki kimlikler aþýlmýþ mý gerçekten sizce? Kendisini daha alt kültürel ya da sosyal kimliklerle tanýmlayanlar daha sonra farklý etnik kimliklerin de eþit bir parçasý olduðu bir milli, ulusal kimliðe dönüþmeyi baþarmýþlardýr. Daha sonraki yýllarda Ortadoðu'daki Müslüman ülkelerin tümünden farklý olarak, Türkiye?de gerçekleþecek olan ilerlemenin, demokrasinin, ekonomik geliþmenin, hukuk devletinin, kadýnerkek eþitliðinin, sosyal geliþmenin, içbarýþ ve istikrarýn temelinde iþte bu toplumsal ve siyasal entegrasyon projesi yatar. Bu dönüþüm sonucunda bugün Türkiye'de yaþayan insanlara “Kendinizi siyasi kimliðiniz açýsýndan nasýl ifade etmek istiyorsunuz” diye çeþitli alternatifler sunulduðu zaman kendilerini Türk olarak ifade ettiklerini söyleyenlerin oraný yüzde 87'dir. Bu rakamý nereden aldýnýz? Birbirini teyit eden birçok araþtýrma var. Onlara bakabiliriz. Ýnsanlarýn kendilerini böyle bir tarif noktasýna taþýmýþ olmalarý önemlidir, çünkü bu soru 1920'lerde sorulmuþ olsaydý herhalde bu sonuç çýkmazdý. Kendisini Türk milletinin bir parçasý olarak ifade eden insanlar bunu bugün etnik bir Türk tanýmýndan hareketle söylemiyorlar. Baþlangýçta Türk kelimesi etnik bir anlam taþýyordu. Giderek o tarifin bir etnik anlam kazanmanýn ötesine geçmeye baþladýðýný ve kapsayýcý, birbirinden farklý etnik kimlikleri de kucaklayan bir noktaya doðru dönüþtüðünü, yani bir uluslaþma sürecinin iþlemiþ olduðunu görüyoruz. (Devamý gelecek hafta)

OTELCÝLER BÝLGÝLENDÝRDÝ GENEL MÜDÜR BÝÇER; ÞÝKAYET DEFTERÝ ÇAÐ DIÞI KALDI” Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Kontrolörler Kurulu Baþkanlýðý Denetmenleri Ayça Bilgiç ve Arzu Emel Yýldýz'ýn Ölüdeniz Lykia World'da yaptýklarý bakanlýk, denetim ve sýnýflandýrmalarý hakkýndaki bilgilendirme ile ilgili olarak bir deðerlendirmede bulunan Lykia World Genel Müdürü Mehmet Biçer, “Þikayet defteri uygulamasý çað dýþý kaldý. Sýnýflandýrma ve yýldýz denetimlerinde çevreye ve hayvanlara yönelik sorulmasý gerekenler yok” dedi. Ölüdeniz Lykia World Genel Müdürü Mehmet Biçer, “Alternatif turizm standartlarý bakýmýndan dünya standartlarýnýn çok altýndayýz. Bu sýnýflandýrma Türkiye gerçekleriyle hiçbir þekilde uygulanamaz” diyerek, “Çað dýþý kalan þikayet defteri uygulamasý kaldýrýlmalýdýr. Hiçbir müþteri þikayet defterine yazdýrmaz, internet sitelerinde yazýlan misafir görüþleri dikkate alýnýp, þok denetimler yapýlmalýdýr” diye konuþtu.

Fethiye'deki çok sayýda otel sahibi ve yöneticisinin katýldýðý toplantýnýn baþýnda kýsa bir açýklama yapan Fethiye Otelciler Birliði Baþkaný Yavuz Torunoðullarý, 2013 turizm sezonunun geçen yýla göre daha iyi olacaðýnýn müjdesini verdi. Lykia World Ölüdeniz (Liberty Hotels Lykia ) Salonu'nda yapýlan toplantýda Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Kontrolörler Kurulu Baþkanlýðý Denetmenlerinden Yüksek Mimar Ayça Bilgiç ve Yüksek Mimar Arzu Emel Yýldýz, “Kolay Puan almak için neler yapýlmalý?, Yeþil Bayrak almak için hangi hazýrlýklar yapýlmalý?, Denetleme ve Cezalarda (kira kontratý dahil) ceza almamak için nelere dikkat edilmeli” gibi konular hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdiler. Özellikle Turizm Bakanlýðý belgeli tesis sahiplerinin yýldýz ve belge almak için uymalarý gereken konularý madde madde sýralayan Bilgiç ve Yýldýz, iþletmelerin ceza almamasý için dikkatli olmalarý gerektiðini, her konuda bakanlýktan bilgi alabileceklerini söylediler. Toplantýda kanundaki para cezalarýn oldukça artýrýldýðý da dikkat eden kontrolörler, denetlemeler sonunda belge iptali cezalarý uygulandýðýný da söylediler. Fethiye Otelciler Birliði Baþkaný Yavuz Torunoðullarý, toplantýyla ilgili verdiði bilgide, “Bu toplantý Fethiye Otelciler Birliði ve Turizm Bakanlýðý Kontrolleri Kurulu Baþkanlýðý iþ birliðinde düzenleniyor. Seminerde otellerin denetimi ve sýnýflandýrýlmasý ile ilgili

< Fethiye Otelciler Birliði'nin (FETOB) organize ettiði Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Kontrolörler Kurulu Baþkanlýðý Denetmenlerinin katýldýðý bilgilendirme toplantýsý Ölüdeniz Lykia World'de yapýldý.

son deðiþiklikleri konularýný açýkladýlar. Bizde bu vesileyle bakanlýk belgeli tesislerimizi ve bakanlýk belgesi almak isteyen tesislerimizin yapmalarý gereken hazýrlýklarý bilgilendirmek için bu toplantýda buluþtuk” þeklinde konuþtu. 2013 turizm sezonuyla ilgili de bilgi veren Baþkan Torunoðullarý, “2013

sezonu bazý iþletmelerimizde baþladý. Tur operatörlerinden hem iç piyasada hem de Avrupa'dan edindiðimiz bilgiye göre 2012'den daha iyi bir sezon bekliyoruz. Rezervasyonlarý da dikkate aldýðýmýzda inþallah bir son dakika sürprizi yaþamayýz. 2012'de bize göre kayýp olarak gördüðümüz iç piyasayý

2013'te telefi etmiþ oluruz. Muðla bölgesinin yüzde 60'ý Fethiye'nin ise yüzde 70'i Ýngiliz. Ruslarda veya benzeri pazarlarda sürekli ciddi bir artýþ var ama sayý olarak kýyaslandýðýnda daha az kaldýðý için hep Ýngiliz söylüyoruz. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Belçika'daki artýþ dikkate deðer” dedi.


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

MAHALLELERDE ÇÝÇEK AÇIYOR 4. GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI BAÞLADI Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin bu yýl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvasý 15 Nisan Pazartesi günü saat 19:00 itibarýyla Jaguar ve Pars takýmýnýn karþýlaþmasýyla start aldý. Bu yýl oynanacak turnuvada 8 takýmýn (Kaplan, Jaguar, Çita, Aslan, Leopar , Puma, Panter, Pars) katýlýmý ile gerçekleþecek . Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri halý sahada takýmlar þampiyonluk için birbiriyle mücadele edecek. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin düzenlemiþ olduðu turnuvada çeþitli ikramlar da sunulmuþtur. Turnuvaya hastane çalýþanlarýnýn yaný sýra halktan da ilgi oldukça yüksekti.

Fethiye Belediyesi ve Fethiye'deki protokol eþlerinin öncülüðünde yürütülen 'mahallelerimiz çiçek açýyor' projesi Fethiye'nin en eski yerleþim yeri olan Bademli Bahçe mevkiinde baþladý. Belediye ekipleri, mahallede badana ve çiçeklendirme çalýþmalarý yaparken, bölge halký da çalýþmalara destek verdi. Fethiye Belediyesi ve Fethiye'deki protokol eþlerinin iþbirliðinde gerçekleþen 'Mahallelerimiz çiçek açýyor' kampanyasý büyümeye devam ediyor. Mahalle de Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk'ýn eþi Zeynep Çalýk ile Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn eþi Nesrin Saatcý'nýn giriþimleriyle baþlayan her Cuma günleri verilen bilgilendirme toplantýlarýnýn yaný sýra mahallede deðiþim çalýþmalarý da baþladý. Fethiye'nin en eski yerleþim yeri olan Bademli Bahçe mevkiinde Fethiye Belediyesi Temizlik Ýþleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri bölgedeki evlerin badanalanmasý ve evlerinin önlerine çiçekler dikilmesiyle ilgili çalýþmalarý baþlattý. Evlerdeki kötü görünümü giderecek olan proje bölge halkýnýn ferah bir ortamda yaþamasýnýn yaný sýra, turizm açýsýnda da büyük önem arz ediyor. Mahallemiz çiçek açýyor projesi ile ilgili olarak Fethiye Belediye baþkanýnýn eþi Nesrin Saatcý ile Kaymakam'ýn eþi Zeynep Çalýk birer açýklama yaptýlar. Bademli bahçe çiçeklerle donatýlacak Birçok sivil toplum örgütünün de destek verdiði projeyle ilgili olarak Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý'nýn eþi Nesrin Saatcý, Fethiye merkezde yer alan bu bölgenin deðiþimi ve güzelleþtirilmesi açýsýndan önemli bir mevkii olduðunu söyledi. Nesrin Saatcý, “Bademli Bahçe'nin özelliði eski ev tiplerinden oluþmasýdýr. Ýkinci özelliði ise, Likya mezarlarýnýn olmasýyla tarihi bir bölgeye

< Fethiye Belediyesi ve Fethiye'deki protokol eþlerinin öncülüðünde yürütülen 'mahallelerimiz çiçek açýyor' projesi Fethiye'nin en eski yerleþim yeri olan Bademli Bahçe mevkiinde baþladý.

ev sahipliði yapmasýdýr. Bu mahallede yapýlacak çok iþ var. Þehir merkezi ile birleþtirdiðimizde burada badana, çiçeklendirme ve parklarda deðiþiklikler yapmamýz gerektiðini düþündük. Likya yolu üzerinde bulunan görüntü kirliliklerini de kaldýracaðýz. Mahalle sakinleri de projeye destek veriyor. Mahalle halký da badanalar yapýyor. Bu bölgede begonvil ve sardunya çiçekleri kullanacaðýz. Çiçeklerimiz evlere daðýtýlmaya baþlandý. Bu birliktelikten

güzel bir mahalle çýkacaðýna inanýyorum. Bu birlikten neler olabileceðinin göstergesidir” dedi. Eðitimler sürecek Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk'ýn eþi Zeynep Çalýk ise, bu bölgede güzel bir projenin baþlangýcýný yaptýklarýný belirtirken, eðitim seminerlerinin de her Cuma 15.30 ile 17.00 arasýnda süreceðini söyledi. Mahalle sakinlerinin de konuya ilgili olduðunu ancak katýlýmýn ilerleyen günlerde artacaðýnýn

altýný çizen Çalýk, mahallenin güzelleþmesi için yaptýklarý çalýþmalardan dolayý da Fethiye Belediyesi'ne teþekkür etti. Çalýþmalara katýlarak projeye destek veren mahalle sakinlerinden Ayþe Kaplan ise, “Mahallemiz güzelleþiyor. Baþkanýmýzý zaten seviyoruz. Bizim mahallemizi çiçeklerle donatýp, tarihi güzellikleri de ortaya çýkaracakmýþ. Tüm emeði geçenlere teþekkür ediyorum” dedi.


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

GÜNGÖR BERK, “KÖY ENSTÝTÜLERÝNÝN IÞIÐI SÖNMEYECEK” Köy Enstitülerinin Kuruluþu'nun 73. yýlý nedeniyle bir açýklama yapan Atatürkçü Düþünce Derneði Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk, “Köy Enstitüleri'nin ýþýðý günümüze kadar sönmedi. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça da sönmeyecek” dedi. ADD Þube Baþkaný Güngör Berk açýklamasýnda “Cumhuriyetin ulusal eðitim kurumu olarak 17 Nisan 1940'da Köy Enstitüleri kurulmuþtu. Bu kurumlar ülke koþullarýna uygun, özgür, laik ve üretime yönelik eðitim veren kurumlardý. Karþý devrime ödün veren siyasal iktidarlarca 27 Ocak 1954 yýlýnda kapatýldýlar. Ama Köy Enstitüleri'nin ýþýðý günümüze kadar sönmedi ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça da sönmeyecek. Ulusal, laik, Atatürk ilke ve devrimleri doðrultusundaki eðitim sistemimiz bugün alt üst edilmiþ durumdadýr” diyerek, “Bir devrim yasasý olan “Eðitim ve Öðretim Birliði Yasasý”ndan vazgeçilmiþtir. Dindar nesiller yetiþtirmeyi amaç edinen '4+4+4 Eðitim Yasasý'yla artýk zorunlu eðitim de rafa kaldýrýlmýþtýr. Bilinmelidir ki; ülkemizin varlýðý ve geleceði ulusal, laik eðitimin yeniden düzenlenmesine baðlýdýr. Köy Enstitüleri uygulamasýndan kazanýlan deneyimler ýþýðýnda, yeniden ulusal, laik eðitim sistemine dönülmelidir. Kuruluþunun 73. yýldönümünde, Türk eðitim tarihinin özgün kurumu Köy Enstitüleri'nden yetiþmiþ öðretmen, eðitmen ve saðlýkçýlarý ülkemizin eðitim ve kültür tarihine yapmýþ olduklarý katký için saygý ve þükranla anýyoruz” dedi.

www.gercekfethiye.com

DUYGUSAL ANLAR YAÞADILAR Beþkaza Meydaný'nda düzenlenen 73. yýl buluþmasýna, Yeni Kuþak Köy Enstitüleri Derneði Fethiye Þubesi Baþkaný Hasan Gürhan ve Üyeleri'nin yaný sýra Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, CHP Fethiye Belediye Baþkan Aday Adayý Tuðrul Yýlmaz, ADD Þube Baþkaný Güngör Berk ve Köy Enstitüleri mezunlarý katýldýlar. Törene katýlan köy enstitülü emekli öðretmenler konuþmalar sýrasýnda duygu dolu anlar yaþadýlar. Yeni Kuþak Köy Enstitüleri Derneði Fethiye Þube Baþkaný Hasan Gürhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Saygý duruþunda bulunup Ýstiklal Marþýnýn söylenmesinin ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Köy Enstitüleri Mezunu Ziya Yiðit yaptý. Yiðit konuþmasýnda; “17 Nisan 1970 yýlýnda yani 73 yýl önce kurulan köy

= Köy Enstitüleri'nin 73. kuruluþ yýldönümü Yeni Kuþak Köy Enstitüler Derneði Fethiye Þubesi tarafýndan düzenlenen etkinliklerle kutlandý.

enstitüleri bir eðitim sistemi ve bir eðitim öðretim modelidir. Bu sitemin fikir babasý zamanýn Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel, uygulayýcýsý ise bir eðitim devrimcisi Ýsmail Hakký Tonguç'tur. Hasan Ali Yücel ve Ýsmail Hakký Tonguç'un yarattýðý bu sistem

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

yani köy enstitüleri bugün Birleþmiþ Milletler UNESCO'nun eðitim ile geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelere verdiði modeldir. Köy Enstitüleri köy çocuklarýný okutmak, köyleri kalkýndýrmak, cehaletin yarattýðý olumsuzluklarý yok

etmek ve köy halkýnýn rahata, huzura kavuþtur-mayý amaçlamýþtýr ve çalýþmalarý da bu amaca dayalýdýr” dedi. Öðretmen Uðurcan Küçükala tarafýndan 'Kemalim' adli þiir okundu.

ÝNSAN ONURU ANLATILDI < Fethiye Müftülüðü tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle organize edilen konferans da “Ýnsan onuru” anlatýldý.

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonunda yapýlan konferansa Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, CHP Ýlçe Baþkan Vekili Hüseyin Dede, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat, ilçe emniyet müdürü Hüseyin Kocabýyýk, ilçe müftüsü Oðuzhan Kadýoðlu, ilgenel meclisi üyeleri, bazý daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Konferans öðrencilerin sunum ve þiirleri ile baþladý. Fethiye Ýlçe Müftüsü

Oðuzhan Kadýoðlu yaptýðý açýlýþ konuþmasýn da “Fethiye olarak kutlu doðum haftasýný dolu dolu kutladýklarýný bu konferans da insan onurunun anlatýlacaðýný” belirtti. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk ise “Böyle önemli bir haftada insan onurunun anlatýlmasýnýn çok güzel olduðunu, peygamber efendimizin

www.atlantiktel.com Estetiktir

6

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

veda hutbesini okuduðumuz zaman peygamberimizin o dönem de bile bu gün tartýþýlan insan haklarýna ve insana verilen deðer açýkça görülmektedir.” dedi. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Konya Ýl Vaizi Dr. Yusuf Acar ise “Peygamber efendimizin insanlýða verdiði önemle ilgili bilgiler aktarýp, insanlýk onurunu anlattý. FKM salonunda yapýlan konferans da daha sonra ilçe de yapýlan kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren Ýrem Su Ölmez'e Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk tarafýndan hediyesi verildi.


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

KALP SAÐLIÐI HAFTASI KUTLANIYOR 12- 18 Nisan kalp saðlýðý haftasý nedeniyle Fethiye Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan vatandaþlara kalp saðlýðýnýn korunmasýyla ilgili bilgiler aktarýlýyor. Fethiye Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan kurulan vatandaþlara kalp saðlýðýnýn korunmasý yönünde bilgiler aktarýlýrken, kalp saðlýðýný korumak için 30 yaþýnda en azýndan bir defa lipit panel, kolesterol ve þekerinize baktýrýlmasý, ilaçlarýnýzý düzenli olarak kullanýlmasý, her türlü gýdadan ama az miktarda tüketilmesi, akþam geç saatlerde yemek yemenin býrakýlmasý, daha çok meyve ve sebze aðýrlýklý beslenilmesi, iþlenmiþ katý yaðlardan mümkün olduðunca uzak durulmasý, cips, kuruyemiþ gibi tuzdan zengin olan besinlerden uzak durulmasý, sigaranýn býrakýlmasý, düzenli bir þekilde en az her gün yarým saat yürüyüþ yapýlmasý, saðlýklýysanýz bile en az 5 yýlda bir kontrollerin tekrarlanmasý istendi.

www.gercekfethiye.com

7

FETHÝYE FOTOÐRAFLARI VE HALILARI GÖZ KAMAÞTIRDI < Fethiye'deki turizm etkinliklerinde fotoðraf, resim, afiþ, karikatür ve Kaya Halýsý sergilerinin açýlýþýný Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk yaptý. Sergilenen Fethiye fotoðraflarý ile el dokuma Fethiye halýlarý göz kamaþtýrdý. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonu'ndan sergilenen eserler ilgiyle izlendi. Fethiye Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen '4 Mevsim Fethiye Turizm Haftasý Fotoðraf Yarýþmasý'nda Ramil Çetin birinci olurken, Avni Arý ikinci, Faruk Kaya'nýn fotoðrafýnda üçüncü oldu. Serginin açýlýþýnýn ardýndan Fethiye Fotoðraf Kulübü Baþkaný Bünyamin Þahiner, Kaymakam Ekrem Çalýk, Turizm Danýþma müdürü Güler Uymaz, FETAV Müdürü ve Belediye Meclis Üyesi Dilek Dinçer'e fotoðraflar hakkýnda bilgiler aktarýldý. HALI DOKUYAN ÝNGÝLÝZ VE AMERÝKALI KURSÝYERLER TERAPÝ YAPTIKLARINI SÖYLEDÝLER Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla Turizm Danýþma Büro Müdürlüðü'nün öncülüðünde açýlan Fethiye Halýsý dokuma kursuna katýlan 2'si yabancý 16 kursiyerin eserleri de sergilenirken, Kaymakam Ekrem Çalýk, kurs öðreticisi Meryem Balýkçý'dan Fethiye Halý Sanatý ile ilgili bilgiler aldý. Kursiyerler arasýndaki Ýngiliz Calletre Fisher (52) ile Amerikalý Marcia Kallam(53) Fethiye Halýsý dokumayý öðrenmekten çok mutlu olduklarýný söylerlerken, halý dokuma kursuna Kaymakam Ekrem Çalýk ve “terapi” amacýyla katýldýklarýný, halý dokurken adeta kendilerinden geçtiklerini beraberindekiler daha sonra öðrenciler arasýnda yapýlan resim, karikatür ve afiþ ve çok eðlendiklerini söylediler.

yarýþmasýnda dereceye giren eserleri incelediler. Kaymakam Ekrem Çalýk, Fethiye'nin turizmde bir marka

yaratýlmasý için pek çok doða güzelliði bulunduðunu söyledi. Serginin dört gün boyunca açýk olduðu bildirildi.


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

SAÐLIK ÇALIÞANLARI, ÝÞ BIRAKTI Saðlýk çalýþanlarýnýn devlet hastanesi < Fethiye Devlet Hastanesi'nde saðlýk çalýþanlarý geçtiðimiz yýl 17 Nisan tarihinde Gaziantep'te bir hasta bahçesinde gerçekleþtirdikleri eyleme yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Arslan'ýn birinci ölüm yýldönümü nedeniyle 'saðlýkta hastaneye tedavi amaçlý gelen ancak þiddet sona ersin' diyerek bir günlük iþ býrakma eylemi gerçekleþtirdiler. doktorlarýn grev yaptýðý için muayene etmedikleri, muayene olamadan geri dönmek zorunda kalan hastalar ve hasta yakýnlarýndan da destek geldi. Saðlýk emekçileri, gün boyu devlet hastanesinde acil hastalar ile kanser, diyaliz ve çocuk hastalar dýþýnda saðlýk hizmeti sunmadýlar. SES Fethiye Temsilcisi Selçuk Arda, grev hakkýnda genel bir açýklamada bulundu. Bir günlük Ýþ Býrakma Grevi ile ilgili olarak bir açýklama yapan Fethiye Devlet Hastanesi Doktorlarýndan SES Fethiye Temsilcisi Selçuk Arda “Dr. Ersin Aslan Gaziantep'te bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak katledildi. Aradan bir yýl geçti, ne deðiþti. Saðlýk çalýþanlarý her gün ülkenin dört bir yanýnda dayak yemeðe devam ediyor, þiddete maruz kalýyor. Son bir yýl içinde genç bir saðlýk emekçisi Dr. Melike Erdem sisteme isyanýný kendi canýyla ödedi. Mart ayýnda Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Doktor Nazenin Hasanzade ve Anýl Gürkan, hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildi. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde yoðun bakým hemþiresi öldüresiye dövüldü. Kaymakamýn dövdüðü doktor, hastane müdürünün kovaladýðý saðlýk çalýþaný, emniyet güçleri ve baþhekimlerin saldýrýsý, hasta ve hasta yakýnlarýnýn yerlerde tekmelediði hamile doktor. Ayrýca Samsunda 2010 yýlýnda Kýrým Kongo kanamalý ateþi nedeniyle hemþire Kübra Yazým'ý ve ayný nedenle 2012 yýlýnda Dr. Mustafa Bilgiç'i yitirdik. Bu örnekte olduðu gibi bir de uygunsuz saðlýk çalýþma ortamý nedeniyle kaybettiðimiz sayýsýz saðlýk çalýþanlarý var Ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ, çalýþanlarý birbirlerine düþüren, saðlýkta kaliteyi yerle bir eden performans uygulamasý var. Gittikçe aðýrlaþan iþ yükü ve angarya, 7/24 esnek kuralsýz ve baský altýnda çalýþtýrýlma var56,asistan hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var. Birlik hastaneleri arasýnda dama taþý gibi dolaþma, iþyeri güvencesinin tamamen çalýþtýrýlma var” diyerek, “Özel sektörde hizmetine ulaþmanýn önünde bin bir türlü Hükümet siyasetçiler ve yöneticilerin engel var, her kademede ödenen katkýsaðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýran, ortadan kalkmasý, görev tanýmý dýþýnda güvencesiz, parasýný alamadan, kölelik katýlým payý ve ilave ücretler var. küçük düþüren, hedef gösteren kýþkýrtýcý koþullarýnda çalýþma var. Saðlýk saðlýkçý her iþi yapabilir mantýðý ile

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

üslubu ve açýklamalarý var. Kýsaca söylemek gerekirse Ortada saðlýk çalýþanlarý ve hastalarý, hasta yakýnlarýný karþý karþýya getiren akýl dýþý bir saðlýk sistemi var. Tüm bunlarýn sonucunda bozuk bir saðlýk sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalýþanlara yönelmiþ öfke ve þiddet var. Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda iyi hekimlik, diþ hekimliði, hemþirelik, ebelik, teknisyenlik yapýlamaz, yapamýyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti veremiyoruz. Öfkemiz, bizi þiddetle karþý karþýya getiren bu sisteme Bu gün 17 Nisan 2013 öldürülen meslektaþýmýzýn anýsýna Türkiye'de saðlýk alanýndaki þiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartýþacaðýmýzdan dolayý acil hastalar, kanser hastalarý, diyaliz hastalarý, çocuklar ve gebeler ile yatan hastalar dýþýnda saðlýk hizmeti sunmayacaðýz. Haklarýmýz ve halkýn saðlýk hakký için bugün hizmet veremiyoruz. Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacýmýz önemli yanlýþlarý olan Türkiye saðlýk sistemlerini kamuoyunda tartýþmaktýr. Tüm bunlar saðlýkta dönüþüm programýnýn sonuçlarýdýr” dedi. Dr. Selçuk Arda, “Bu programýn kimseye yararý olmadýðý açýða çýkmýþtýr ve yol yakýnken bundan vazgeçilmelidir. Hizmete eriþimin önündeki engellerin baþta parasal engeller olmak üzere tüm engellerin kaldýrýldýðý nitelikli hizmet verebileceðimiz bir sisteme ihtiyaç var. Angaryaya varan çalýþmanýn, 7/24 saat, esnek kuralsýz çalýþma ve performans baskýsýnýn olmadýðý bir çalýþma hayatýna ihtiyaç var Kamu hastane birlikleri uygulamasý ile kaybolan iþyeri ve iþ güvencesine ihtiyacýmýz var. Mücadelemiz þiddeti doðuran ve besleyen bu sisteme saðlýkta dönüþüm programýna karþý bu nedenle bugün grevdeyiz. Yurttaþlarýmýzý daha iyi bir saðlýk sistemi için verdiðimiz bu mücadelede yanýmýzda olmaya, hükümeti þiddete karþý sahici önlemler almaya ve þiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çaðýrýyoruz. Taleplerimizin gözden duymazdan gelinmesi halinde daha etkili eylemlerle ve daha kararlý bir biçimde mücadeleyi sürdüreceðimizi bir kez daha duyuruyoruz. Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þiddet sona ersin” diye konuþtu.


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 18 NÝSAN 2013

BÜYÜK FOTOÐRAFA BAKABÝLMEK Bir olayý anlamak için sebebi ile birlikte sonucuna da dikkatli bakmak gerekir. Bunu, fotoðrafýn tamamýný görmek olarak adlandýrabiliriz. Parçaya bakýlarak yapýlan bir deðerlendirme yanýltýcý olabileceði gibi, zaman içinde inanýlmasý zor bir hale bile gelebilir. Dünyadaki geliþmelerde bu durum çok daha fazla geçerlidir. Örneðin ABD'de 11 Eylül'de meydana gelen saldýrýlara sadece bu ülke ölçeðinde bakarsanýz, sonrasýnda ABD'nin bunu gerekçe göstererek, Afganistan'a ve diðer ülkelere saldýrmasýný izah edemezsiniz. Büyük menfaatleri uðruna dünyanýn birçok ülkesinde gizli-açýk operasyonlar yürüten ABD kendi ülkesinde de benzer bir terör saldýrýsý ile hem Amerika milliyetçiliðini pekiþtirmiþ hem de yapmýþ olduðu kirli iþleri bir süreliðine de olsa kamufle etmeyi baþarmýþtýr.

www.gercekfethiye.com

Dünyada yaþanan birçok geliþmenin arkasýndaki büyük fotoðrafa bakýldýðýnda çýkan sonuç hep aynýdýr. ABD öncülüðünde, Ýsrail, Ýngiltere ve Fransa'nýn baþýný çektiði ýrkçý emperyalizm, yürütmekte olduðu sömürü düzeninin devamý için gözünü hiç bir þey den sakýnmadan, hiçbir insaný deðeri dikkate almadan baský ve zulümlerine devam etmektedir. Yeri geldiði zaman sözde uluslararasý örgütleri kullanýr, yeri geldiði zamanda bizzat kendileri eyleme geçmektedirler. Ýþlerine gelmeyen durumlarda yine bu örgütleri kullanarak insanlýðýn yararýna olacak en ufak bir adým dahi attýrmamaktadýrlar. Tarihin tanýk olduðu Bosna katliamýný hatýrlayýn. Aylarca bir müdahalede bulunmadan seyrettiler. Þimdi de, Myanmar Hükümetinin Arakanlý Müslümanlara yönelik tüyler ürperten katliamlarýna seyirciler. Suriye'de ise müttefik ve güya dost dedikleri ülkelerle top çeviriyorlar. Yazmakla baþ olmaz. Afganistan'a getirdikleri barýþ, ne biçim barýþ ise hala yanlýþlýkla masum siviller ölüyor. Irak deseniz ayrý bir konu. Ne hazindir ki, bu ýrkçý

emperyalizmin getirdiði barýþtan sað kalanlar hala mutluluktan deðil, nerede ve ne zaman patlayacaðý bilinmeyen bombalardan havaya uçuyorlar. Liste uzun, Somali, Libya, Mali… Peki, ne yapýlmalýdýr? Bir kere olaylara bir parti, bir cemaat, bir ideoloji ve bir izm penceresinden bakma yanlýþýndan vazgeçilmelidir. Tüm yaþananlara önce; yaþama hakký, mülkiyet hakký, düþünce ve ifade özgürlüðü hakký, neslin korunmasý hakký ve en önemlisi akýl saðlýðýnýn korunmasý hakký açýsýndan bakmak gerekir. Bu haklarýn her insanýn doðuþtan gelen temel hakký olduðu gerçeði ile olaylar deðerlendirilmelidir. Sonrasýnda, ülkemizde ve dünyada yaþanan hangi geliþme kýsa, orta ve uzun vadede nasýl kimlerin menfaatine ya da zararýna sonuçlanýyor ona bakmak yeterli olacaktýr. Ýnsaf ve vicdan sahibi insanlarýn ayný gerçeði görmesi zor deðildir. Gördükten sonra gereðini yapmak ta. Haftaya yeni konularla tekrar buluþuncaya kadar, saðlýklý, huzurlu ve mutlu kalýn, hoþcakalýn.

ESNAFLARA ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ

< Fethiye Esnaf Odasý'na kayýtlý üyelere 6331 sayýlý iþ güvenliði kanunu hakkýnda bilgiler aktarýldý. Fethiye Esnaf Odasý Salonu'nda çeþitli iþ kollarýna mensup üyelere, Ýþ Güvenliði Uzmaný Abdullah Yýlmaz tarafýndan 6331 sayýlý iþ güvenliði kanunu maddeler halinde bir, bir anlatýldý. Tehlike sýnýrlarýna göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere risklerin hatýrlatýldýðý ve hangi iþ kollarýný içine aldýðýnýn anlatýldýðý iþ güvenliði eðitimi öncesi Fethiye Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir kýsa bir konuþma yaparak; iþ güvenliði eðitiminin önemini vurguladý. Ýþ Güvenliði Uzmaný Abdullah Yýlmaz, “Ýþ güvenliðini kanunlara uymak için deðil gerçek anlamda emniyetli iþ ortamý elde etmek için uygulamamýz çalýþanlarýmýz ve müþterilerimiz için

FETHÝYE BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Taþyaka Mah. Ölüdeniz Cad.-Patlangýç Ölüdeniz Cad. arasý 256Sk. ve 239 Sk. üzeri parke taþý ile yol düzenlemesi yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2013/48911 1-Ýdarenin a) Adresi :CUMHURIYET MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 17 48300 FETHÝYE/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý :2526141020 - 2526146792 c) Elektronik Posta Adresi :belediyem@fethiye.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Taþyaka Mah. Ölüdeniz Cad.-Patlangýç Ölüdeniz Cad. arasý 256Sk. ve 239 Sk. üzeri c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi :Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. üzeri Belediye Baþkanlýðý Binasý Fethiye/MUÐLA b) Tarihi ve saati :07.05.2013 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Ýlan Tarihi: 18/04/2013

11

4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: yapým iþlerinde benzer iþ gruplarý listesinde yer alan A/V grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 113 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Fethiye Belediyesi Fen Ýþleri Servisi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Belediye Baþkanlýðý Binasý Fen Ýþleri Servisi Fethiye/MUÐLA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2

önemlidir. Kanun ve yönetmeliklerine uymadýðýmýz takdirde oldukça aðýr cezalar bizleri bekliyor. Bu yüzden risk analizi hazýrlatmak, iþ güvenliði eðitimi verdirmek ve Acil durum planý hazýrlatmak iþletmeler için zorunludur” dedi.

SAÐLIKÇILAR EYLEMDE < Tüm yurtta olduðu gibi Bodrum Devlet Hastanesi'nde, Gaziantep'te 1 yýl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan için eylem yaptý.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde çalýþan saðlýk personelleri, Gaziantep'te bir hasta yakýný tarafýndan öldürülen Dr. Ersin Arslan yýl dönümü nedeni ile Hastane önünde eðlem yaptý. Ülke genelinde düzenlenen, "Saðýlýkta Þiddete, Þiddeti Doðuran ve Besleyen Saðlýk Sistemine Karþý Mücadele Ýçin Görevdeyiz" sloganý ile eylem yaptý. Devlet Hastanesinde çalýþan personeller iþ býrakma eylemi yaparak saðlýk personeline þiddetti kýnadý. Saðlýk çalýþanlarý adýna konuþan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Fikret Mert Acar, "Ortada saðlýk çalýþanlarý ve hastalarla yakýnlarýný karþý karþýya getiren akýl dýþý bir saðlýk sistemi var. Ödeme güvencesini tamamen yitirmiþ, çalýþanlarý birbirine düþüren, saðlýkta kaliteyi düþüren, performans uygulamasý var. Hemþirelerde 56, asistan hekimlerde 64 saate kadar uzayan mesailer var. Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin saðlýk çalýþanlarýný itibarsýzlaþtýran, küçük düþüren, hedef gösteren kýþkýrtýcý üslubu ve açýklamalarý var. Tüm bunlarýn sonucunda bozuk bir saðlýk sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalýþanlara yönelmiþ öfke ve þiddet var" dedi.

Bas No:620.99/144

3


SPOR SAATÝ ÝLGÝYLE ÝZLENDÝ Kanal F'de her hafta Salý günleri ana haber bülteninin hemen ardýndan ekranlara gelen arkadaþýmýz Erdoðan Cankuþ'un hazýrlayýp sunduðu Fenerbahçe ve milli takýmýmýzýn eski golcülerinden Abdullah Çevrim ile milli hakemlerimizden ve Fethiyespor eski baþkanlarýndan Timur Fidan'ýn yorumcu olarak katýldýklarý “Spor Saati” programýnda yine Fethiyespor konuþuldu. Fethiyespor Tribün Lideri Murat Bayat ile Apaçi taraftarlarýndan Taylan Kaya ve Cem Atak'ýn

katýldýðý canlý olarak yayýnlanan programda Fethiyespor'un Tepecikspor'a 3-2 yenildiði maçýn analizi yapýldý. Fethiyespor Baþkan Yardýmcýsý Okan Uysal, Teknik Direktör Mustafa Ceviz, Fethiyespor'un sezon baþýndaki teknik direktörü, Alanyaspor Yeni Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Fethiyespor eski baþkanlarýndan Esat Bakýrcý'nýn telefonla katýldýðý programda Fethiyespor'un bu ligi 58 puanla tamamlayacaðý ve rakiplerin puan yada puanlar kaybetmesiyle de þampiyon

olacaðý belirtildi. Spor Saati Programý'na çok sayýda mesajda gönderilirken Apaçi Tribün Lideri Murat Bayat, Turgutlu'ya iki otobüs ile gideceklerini belirtip, Fethiyespor'un bu yýl þampiyon olacaðýna inandýðýný belirtti. Apaçi taraftarlarýnýn sýkýntýlarýný karþýlaþmalar tamamlandýktan sonra yine böyle bir programda konuþacaklarýný söyledi. Fethiyespor'un Turgutluspor deplasmanýnda kart cezasý bulunan Yaþar Kabakçý forma giyemeyecek.

gercek fethiye  

gercek fethiye