Page 1

ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

YIL:19 - SAYI: 4327

FÝYATI: 50 Kuruþ

SAATCI, BAÞBAKANIN SÖZLERÝNE ATIFTA BULUNDU “Hollanda Ýneðinin, Bulgar Samaný Ýle Beslenmesi ile Elde Edilen Ayran, Milli Deðildir”

YAÐMUR DENÝZÝN RENGÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ < Fethiye ve Ölüdeniz'e dün sabah saatlerinde yaðan bir saatlik yaðmur Ölüdeniz'in rengini maviden kahverengiye çevirdi. Babadað ve çevredeki daðlardan gelen sel sularý iyi bir drenajý ve çökertme havuzu olmadýðý için doðruca denize giderek açan güneþle beraber turistlerin denize girmesine engel oldu. E.CANKUÞ S.2’de

BAÞKAN YILMAZ ÝLE 6 KÝÞÝ BERAAT ETTÝ < Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý'nýn müdahillik talebinin kabul edildiði Fethiye 1.Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada Ölüdeniz Belediye Baþkaný Kerametin Yýlmaz ile birlikte 2 muhtar, 2 nüfus müdürlüðü görevlisi ve 1 zabýta müdürü hakkýnda seçimlerde göre i kötüye kullandýklarý iddiasýyla 6 ay vile 3 yýl arasýnda hapis cezasý istemiyle dava açýlmýþtý. Yaklaþýk 2 yýldýr devam eden davada Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz ile birlikte toplam 6 kiþi beraat etti. E.CANKUÞ S.2’de

< Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Fethiye Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan oda binasý salonunda toplantý düzenlendi. 14 Mayýs Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen bu toplantýda konuþan Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Baþbakanýn “milli içkimiz S.6’da ayrandýr” sözlerine atýfta bulunup, “Hollanda ineðinin, Bulgar samaný ile beslenmesi ile elde edilen ayran milli deðildir” dedi.

GAZÝ'DE TÜBÝTAK 4006 BÝLÝM FUARI < Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜBÝTAK tarafýndan Fethiye'de pilot okul seçilen Gazi Ýlkokulu ve Ortaokulu öðrencileri; öðretmenleriyle birlikte yaptýklarý buluþlarýný gururla sergilediler. Murat YALÇIN S.7’de

YAÞ GÜNÜNÜ MÜÞTERLERÝYLE KUTLADI < Fethiye'nin en gözde turistik tesislerinden Majestik Clup Tuana Park 20'inci yaþ gününü 11 ayrý ülkeden gelen müþteriE.CANKUÞ S.6’da leriyle kutladý.


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

2

BAÞKAN YILMAZ ÝLE 6 KÝÞÝ BERAAT ETTÝ

< Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkanlýðý'nýn müdahillik talebinin kabul edildiði Fethiye 1.Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada Ölüdeniz Belediye Baþkaný Kerametin F E T H Ý Y E M Ý N Ý K Ý T A P Yýlmaz ile birlikte 2 muhtar, 2 nüfus müdürlüðü görevlisi ve 1 zabýta müdürü hakkýnda seçimlerde göre i kötüye kullandýklarý iddiasýyla 6 ay ile 3 yýl arasýnda hapis v ile birlikte toplam 6 kiþi beraat etti. F U A R I V E T E Þ E K K Ü R ! cezasý istemiyle dava açýlmýþtý. Yaklaþýk 2 yýldýr devam eden davada Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz 6. Fethiye Kültür Sanat Günleri kapsamýnda yer alan Mini Kitap Fuarý sona erdi. Yaklaþýk 20 yayýnevinin katýldýðý fuarda Ýnci Aral, Adnan Binyazar, Tekin Sönmez, Gülsüm Cengiz, Soner Yalçýn gibi tanýnmýþ isimler kitaplarýný imzaladýlar, okurlarýyla buluþtular. Fethiye için büyük bir þanstý. Bu þansý kullananlar için keyifli günlerdi. Mini Kitap Fuarý'na benim kitaplarýmý yayýnlayan Bencekitap Yayýnlarý da katýldý.Yayýnevinin yazarý olarak ben de kitaplarýmý imzaladým, öðrencilerle buluþup sohbet etmenin mutluluðunu yaþadým. Benim için oldukça verimli geçen bu fuar için emeði geçenlere teþekkürümü geçen yazýmda yapmýþtým. Bu yazýmda öðrencilere ve öðretmenlere ve bir baþka isme teþekkür etmek istiyorum. TEÞEKKÜRLER -Öncelikle etkinlik kapsamýnda Ziyaret ettiðim okullarýnda beni karþýlayan öðrencilerle buluþturan okul müdürü Nadir Kýsa ve Türkçe öðretmeni Zeynep Köse^ye, -Fuara öðrencileriyle gelen ancak fuarýn henüz açýlmadýðýný görünce beni sabah telefonla arayarak hemen standa gelmemi isteyen sevgili dostum Ýmal Hatip Okulu Müdürü Arif Çoban ve deðerli Türkçe öðretmenine, -Öðrencileri kitap alsýn diye büyük gayret gösteren Gazi Ý..O ve Atatürk Ý.O öðretmenlerine -Güneþli Ý.O öðretmeni Aslý Gökalp'e Ve bu okullarýn sevgili öðrencilerine teþekkürlerimi sunuyorum, baþarýlar diliyorum. Etkinliklerimizi duyuran deðerli basýnýmýza da ayrýca teþekkür ediyorum. Henüz halkýn kitap fuarýna uðrama alýþkanlýðý olmamasýna raðmen hatta gelmesini beklediðimiz “entellektüel geçinen” yakýn(!) arkadaþlarýmýzýn bile es geçtiði fuarda yanýmýzda durarak güç veren Ebru Ýrten, Nurcan Gökmen, Esra Ýrten, Emine Çakýr, Alime Ýrten , Ercan Birdal, Ýlksy Çiðdem, Ahmet Erarslan ve Nesibe Sevgi Göndeþ'e ve ismini unuttuðum tüm dostlarýma teþekkür ediyorum. ÝSMAÝL BAÞOÐLU'NA TEÞEKKÜR Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ýsmail Baþoðlu'na ayrý bir teþekkür. Dostlarýna ve çalýþanlarýna hediye etmek üzere kitaplarýmýzdan hatýrý sayýlýr sayýda alarak maddi olarak da desteklerini esirgemeyen Ýsmail Baþoðlu'na özel olarak teþekkür ediyorum. Zamanlama olarak da beni mutlu eden bu ilgi onurlandýrdý da. Fethiye'deki diðer yazarlara da zaman zaman ayný duyarlýlýðý göstermesi de saygý duyulacak bir davranýþ olmaktadýr yazarlara güven kazandýrma anlamýnda. Nice fuarlara daha çok ilgi daha çok katýlým dilekleriyle!

Ölüdeniz Beldesi'nde son yerel seçimlerde fazladan 552 seçmen kaydýnýn yapýldýðý iddiasýyla Ýçiþleri Bakanlýðý Müfettiþ raporlarý sonucu bazý muhtarlar, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz ve Nüfus Müdürlüðü görevlileri hakkýnda Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açýlan davada AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nýn suçtan zarar görme ihtimali üzerine müdahillik talebi kabul edilmiþti. Fethiye 1.Sulh ceza mahkemesinde karar duruþmasýna Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn yaný sýra Sanýk avukatlarý ve müdahil vekili Avukat Necati Torun katýldý. Karar duruþmasýndan CHP'li sanýk Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn yaný sýra Ölüdeniz Beldesinden 2 muhtar ve belediye zabýta müdürü ile nüfus müdürlüðü yetkilileri beraat ettiler. Ýddialara göre; Ölüdeniz Beldesi'nde 2009 yýlýnda yapýlan yerel seçimler öncesinde beldeye 552 seçmenin dýþarýdan taþýndýðý olay ile ilgili olarak Ýçiþleri Bakanlýðý Müfettiþleri'nin incelemesinden sonra Ölüdeniz Belediye Baþkaný CHP'li Keramettin Yýlmaz, Ölüdeniz Ovacýk Mahallesi Muhtarý Yýldýray A., Ölüdeniz Hisarönü Mahalle Muhtarý Yüksel E., Fethiye Nüfus Müdürü Yener S. Nüfus Memuru Nurten A. ve Ölüdeniz Belediyesi Zabýta Müdürü Halil S. haklarýnda Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçu ile 6 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý istemi ile dava açýlmýþtý. Ölüdeniz Beldesinde AYDEM'in elektrik direklerinin yaný sýra bazý trafolara ailelerin adreslerinin yerleþtirildiði, beldeye dýþarýdan 552 seçmenin bu þekilde taþýnarak oy verdirildiði iddiasýyla dava açýlmýþtý. KARAR DURUÞMASINDAN BERAAT ÇIKTI Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya Ölüdeniz Belediye Baþkaný

Keramettin Yýlmaz, Avukatý Okan Ferizcan ile katýlýrken duruþmaya diðer sanýklarýn avukatlarý Günay Öztürk, Mehmet Kunduracý, Aydýn Tilkici ile müdahil vekili Necati Torun katýldýlar. Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, duruþmada yaptýðý savunmada; “Belediye Baþkanýyým. Seçimle hiçbir ilgim yok. Tamamen siyasi davadýr. Suçu kabul etmiyorum” dedi. Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, savunmasýnda; “Numarataþ görevi ile ilgili görev bana ait deðildir. Görev zabýta amirine aittir. Ölüdeniz'in nüfusu kýþýn ve yazýn deðiþmektedir” dedi. 1.Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davanýn sonuçlanacaðýný söyleyen Hakim Filiz Kozak Güleç, Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz'ýn son sözünü sordu. Keramettin Yýlmaz, “Önceki savunmamý tekrar ederim” diyerek, “Elektrik direði ve trafolar numaralandýrýlmamýþtýr. AYDEM'in Ölüdeniz'deki daðýtým trafosunun yanýnda lojman bulunmakta orada ikamet eden personel vardýr. Mahkeme isterse keþif yapabilir.

Numaralanma trafo binasý yazdýðý doðrudur. Beratýmý talep ederim” dedi. Diðer sanýk avukatlarý da müvekkillerinin suçsuz olduðunu belirtirlerken Ak Parti adýna müdahillik yapan Avukat Necati Torun da “Beyanlarý kabul etmiyoruz. Ýkamet sahibi olmayan kiþiler ilçede oturuyor gibi gösterilmiþtir. Barlar, kafeler, elektrik direkleri numaralanmýþtýr. Ýkametgah gibi gösterilmiþtir. Bu belediye baþkanýnýn sorumluluðu altýnda yapýlan iþlemlerdir” dedi. Karar duruþmasýnda hakim her ne kadar sanýklarýn görevi kötüye kullanma suçundan ayrý ayrý cezalandýrýlmasý talebiyle kamu davasý açýlmýþ ise de sanýklarýn üzerine atýlý fiili iþlediði hususunda yeterli delil olmadýðý ve yüklenen suçun sanýklar tarafýndan iþlendiðinin sabit olmadýðýndan sanýklarýn beratýna karar verdi. YILMAZ “HER ZAMAN ADALETE GÜVENÝYORUZ” Karar duruþmasýnýn ardýndan Gazetecilere bir açýklama yapan Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin

Yýlmaz, “Her zaman adalete güveniyoruz. Adalet hesap vermeye ve daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Sahte isimlerle yapýlan þikayetlerle hep hizmet yapmamýza engel oldular. Aslýnda seçilenleri en azýndan seçimlere kader iþ yapma ve çalýþma yönünde desteklemeleri lazým. Sevgi, saygý içinde muhalefet yapmak, rekabet yapmak demokrasinin gereðidir. Seçildikten sonra iftira ve ayak oyunlarý ile bir yere varýlamayacaðý bilinmelidir. Ölüdeniz'de kesinlikle iftira atýldýðý gibi Elektrik trafo ve direklerine sahte ikametgah diye bir þey yoktur” diyerek, “AYDEM'in daðýtým trafosunun yanýndaki lojmanýn adý trafo diye geçer. Burada da karý-koca personel oturmaktadýrlar. Bunlarý mahkemede anlattým. 2009 yerel seçimlerinden itibaren sürekli sahte isimlerle hakkýmýzda þikayetlerde bulundular. Müfettiþ soruþturmasý sonucu dava açýldý. Bu dava iki yýldan beri devam ediyordu. Adalet yerini buldu. 2 muhtar, 2 nüfus yetkilisi, ben ve belediye zabýta müdürü bugün beraat ettik “dedi.

YAÐMUR DENÝZÝN RENGÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ

< Fethiye ve Ölüdeniz'e dün sabah saatlerinde yaðan bir saatlik yaðmur Ölüdeniz'in rengini maviden kahverengiye çevirdi. Babadað ve çevredeki daðlardan gelen sel sularý iyi bir drenajý ve çökertme havuzu olmadýðý için doðruca denize giderek açan güneþle beraber turistlerin denize girmesine engel oldu. Fethiye'ye dün sabah erken saatlerde yaklaþýk bir saat yaðan yaðmur Ölüdeniz Beldesi'nin alt yapý sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Defalarca Muðla Valiliði ve ilgili bakanlýklardan Ölüdeniz'e yaðmur sularýnýn drenajý ile ilgili maddi destek ve proje geliþtirilmesi istenmesine raðmen bu yatýrým gerçekleþmeyince bir saatlik yaðmur Ölüdeniz'in rengini kahverengiye çevirdi. Ölüdeniz Belceðiz'de yaðmurun dinmesinin ardýndan pýrýl, pýrýl güneþ açýnca yerli ve yabancý tatilciler soluðu plajda aldýlar. Rengi deðiþmiþ denizi seyrederek güneþlenip bronzlaþmaya çalýþan turistler denizin bu halini bol, bol fotoðrafladýlar. Ölüdeniz Belceðiz Muhtarý Ümit Ünsal; çok sayýda turistin yörede olduðunu söyleyerek, “Bir saat yaðan yaðmur Ölüdeniz'in rengini kahverengiye çevirdi. Bu görüntü bize yakýþmýyor. Yaðmur suyu drenajýnýn yapýlmasý gerekir. Muðla Valisi Fatih Þahin'e bu sorunu ilettik. 400 Bin TL'lik bir maliyeti vardý. Muðla Valiliði'nin yaptýrdýðý çalýþmada 1 milyon 500TL'lik maliyet çýkardýlar ve öyle kaldý. Ölüdeniz'deki iþletmeler olarak bizlerde katkýda bulunalým istedik. Ama drenaj ve çökertme havuzu inþasýna giriþilmedi.

Turizm sezonu baþlamasýna raðmen bir saat yaðan yaðmur Ölüdeniz'in rengini deðiþtirdi” dedi. Muðla Valiliði MELSA Ýþletmesi'nin

Ölüdeniz plajlarýný iþlettiðini söyleyen turizmci muhtar Ümit Ünsal; “Muhtar olarak bu sorunlarý amirlerime iletmekle mükellefim. ÖÇK Ölüdeniz

plajlarýndan her yýl gelirin yüzde 40'ýný almaktadýr. Bu yüzden bu paralardan Ölüdeniz'e yaðmur suyu drenaj projesini gerçekleþtirmelidir” dedi.


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

3


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

4

SAATCI, BAÞBAKANIN SÖZLERÝNE ATIFTA BULUNDU “Hollanda Ýneðinin, Bulgar Samaný Ýle Beslenmesi ile Elde Edilen Ayran, Milli Deðildir” Toplantýya Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Kumluova Belediye Baþkaný Alim Karaca, Çiftlik Belediye Baþkaný Halil Doðan, Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat, Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi'nden Dr. Ýbrahim Yokaþ, Fethiye Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Þaban Sarýkaya, Demokrat Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Ali Kemal Karadenizli, Fethiye ve Muðla TEMA Vakfý Baþkaný Okyay Tirli, Fethiye Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Soydemir, muhtarlar ve çok sayýda çiftçiler katýldý. Saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþý'nýn söylenmesinin ardýndan Fethiye Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir, Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý birer konuþma yaparak, çiftçiler adýna önemli mesajlar verdiler. Toplantýda örnek çiftçilere belgeleri de Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk, Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir ve diðer ilgililer tarafýndan sunuldu. Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir toplantýda yaptýðý konuþmada; Fethiye çiftçisinin bu yýl para kazanamadýðýný belirterek, “Fethiye merkez ve köylerimiz ürettiði domates ve turfanda sebzeden para kazanamadýlar. Domates þuanda salçaya gitmektedir. Fethiye'de Kumluova ve Karadere bölgesindeki üreticilerimiz yüksek sezonda para kazanabildiler. Çiftçimiz ürettiði ürünün bedelini maalesef kazanamadý” dedi. Üreticilerin üretimde verimi arttýrabilmeleri için toprak analizlerini yaptýrmalarý gerektiðini söyleyen Osman Nuri Demir, “Topraklarýmýzý çoraklaþtýrmayalým. Ýkinci üründe ýsrar etmeyelim. Tarýmda çeþitliliðe gidelim. Domates fiyatlarý kötü olursa maalesef benden biliyorlar. Vahþi sulamayý mutlaka býrakalým” dedi. 2B konusuna da deðinen Fethiye Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir, “2B vatandaþýn hakkýdýr. 2B ücretlerini mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Tarým ülkemizin en önemli sektörlerinin baþýnda geliyor. Bu sektörü küçültmek için Dünya'da ve ülkemizde uðraþanlarý görmek mümkündür. Tarým en reel sektördür. Kimse bunu görmezden gelmesin. Toprak bizim her þeyimiz. Bu yüzden tüm çiftçilerimiz topraðýný tahlil yapmalý. Bunu geleceði için gerçekleþtirmelidir. Þimdi 2B ile ilgili sorunlarý biliyoruz. Adam arazinin içerisine evini yapmýþ, ahýrý var, ailesi var, tavuðu var. Vatandaþ þimdi 2B'den dolayý kara kara düþünüyor. Bunun neresi adalet?” diye konuþtu. Fethiye Kaymakamý Ekrem Çalýk üretimde çaðýn yakaladýðý teknolojinin kullanýlarak, üretilen ürünün iyi pazarlama ile hem çiftçiye hem de ülkeye ekonomik fayda saðlayacaðýný bu nedenle modern

< Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Fethiye Ziraat Odasý Baþkanlýðý tarafýndan oda binasý salonunda toplantý düzenlendi. 14 Mayýs Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen bu toplantýda konuþan Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Baþbakanýn “milli içkimiz ayrandýr” sözlerine atýfta bulunup, “Hollanda ineðinin, Bulgar samaný ile beslenmesi ile elde edilen ayran milli deðildir” dedi.

tarýmýn mutlaka uygulanmasý gerektiðini söyledi. Çalýk, Türkiye'de tarýmla uðraþan çiftçilerin örgütlenmesi gerektiðini belirterek, tarýmýn önemini anlatýp, Fethiye ekonomisinin de yüzde 60'ýnýn tarýma baðlý olduðunu söyledi. Fethiye Ziraat Odasý tarafýndan 14 Mayýs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle düzenlenen toplantýda konuþan Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý tarým politikalarý hakkýnda birçok deðerlendirme yaptý. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, konuþmasýnýn sonunda, “Hollanda'dan alýnan ineðin, Bulgar samaný ile beslenmesi sonrasý elde edilen ayran milli deðildir” deyince salonda alkýþ tufaný koptu. Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, “Geçtiðimiz yýl çiftçiler gününde bir üretici olarak karþýnýzdaydým. Ama inþaat yaparken ister istemez, satmak zorunda kaldým. Bende þimdi sizlerin ürettiðini yiyen bir tüketici olarak buradayým. 17 yýldýr odaya kendisini verdiðinden dolayý Osman kardeþimi kutluyor, teþekkür ediyorum. Bazý gerçekler var. Bunlarý da konuþmam gerekiyor. Türkiye'de 2009

verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 35'i tarýmla geçinmekte… Atatürk diyor ki, 'Ekonominin temeli tarýmdýr. Bunun içindir ki tarýmda kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar bu amaca ulaþmayý kolaylaþtýracaktýr' Bizler ekonomisi 2 TL'nin üzerinde duran bir ilçenin fertleri olarak turizme önem verdiðimiz kadar tarýma da önem vermeliyiz. Ýnsanlar elbisesiz yaþayabilir, arabasýz yaþayabilir ama tarýmsýz yaþayamaz. Bunun için kurucumuz bunu yýllar önce tespit etmiþ ve söylemiþtir. “TARIMA DESTEK TÜRKÝYE'DE % 1 AB'DE % 45” Peki tarýma gerekilen önem verilmiþ mi? Bundan 30 yýl önce dünyada en çok buðday üreten 5 ülkeden bir tanesiyiz. Bunu eleþtirmek bazýnda söylemiyorum. Sadece tespit için söylüyorum. Þuan ekmeðini yediðimiz buðday bize ithal geliyor. Þuan Türkiye pamuðu Yunanistan'dan alan bir konuma gelmiþ. Tarýmsal destekleme programlarýnýn finansmaný bütçe kaynaklarýndan yapýlýr. Bu miktar GSMH'nýn % 1'inden az

olamaz. AB de son bütçe çalýþmalarýnda tarýmsal desteklemelere bütçeden % 45 pay ayrýlmýþtýr. % 1 ile kýyasladýðýmýzda neden tarýmýn geliþmediði sorusunun cevabý veriliyor sanýrým. Yani Türkiye'de tarýmsal destek yüzde 1 ancak AB'de yüzde 45… Peki nasýl rekabet edeceðiz? “TÜRK TARIMI ÝYÝYE GÝDÝYOR DEMEK; HAYALPERESTLÝK…” “Ben geçen sene Berlin tarým fuarýna gittim. Biz Ukrayna'ya Rusya'ya, Türk Cumhuriyetlerinin bir kýsmýna ürünlerimizi gönderebiliriz. Ancak biz AB ile yarýþamýyoruz. Tarým yaþamdýr kaderine terk edilmez. Ýthalatla ilgili birkaç rakam söylemek istiyorum. 2011 yýlýnda tarým ürünü ithalatý Cumhuriyet tarihi rekorunu kýrmýþ. 17.6 milyar dolara. Ayný yýl ihracatýmýz 15.3 milyar dolarda kalmýþ. Buradaki açýðýmýz meydanda… 2012 yýlýnda da ithalata baðýmlýlýk sürmüþ ve 364 milyon dolar açýk vermiþiz. 90 yýlýndan bu yana toplam tarým alaný 27.8 milyon hektardan, 23.7 milyon hektara inmiþ. Yani 4 milyon hektar arazi baþka þekilde kullanýlmaya baþlanmýþ. 14 yýllýk

belediye baþkanlýðý dönemimde tarýma elveriþli 1 metre araziyi imara açmadýk, görev süremiz devam ettiði sürede açmayacaðýz. Bunu da sizle paylaþmak istiyorum. Son 10 yýlda ülkemizde 7 yýlda ithalat, ihracatý geçmiþ. Bunlarý daha da arttýrabiliriz. Hepsini üst üste koyduðumuzda Türk tarýmýnýn doðruya gittiðini söylemek, hayalperestlikten baþka bir þey deðildir. Bir cümle ile sözlerimi bitirmek istiyorum. Hollanda'dan alýnan ineðin, Bulgar samaný ile beslenmesi sonrasý elde edilen ayranda milli deðildir” dedi. ÇÝFTÇÝLER ATATÜRK ANITI’NDA BULUÞTULAR Dünya Çiftçiler günü nedeniyle Fethiye Ziraat odasý Baþkanlýðý tarafýndan Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi. Törene Fethiye Ziraat Odasý Baþkaný Osman Nuri Demir ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katýldýlar. Fethiye Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýsý Kenan Karayiðit tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Hafif yaðmur altýnda yapýlan törende saygý duruþunda bulunulup, Ýstiklal Marþý söylendi.

3


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

5


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

6

YAÞ GÜNÜNÜ MÜÞTERLERÝYLE KUTLADI Majestik Clup Tuana havuz baþýnda yapýlan kutlama gecesinde 20 yýl boyunca ayný tesise en çok tatile gelen müþteri lere çeþitli hediyelerde verildi. Majestik Clup Tuana'ya en az 20 olmak üzere 53 kez gelen müþteriler 20'inci kuruluþ gününe davet edildi. 20 ile 53 kez arasýnda tatillerini Majestik Clup Tuana'da geçiren yaklaþýk 40 müþteriye hediyeleri Majestik Clup Tauna, Fethiye Genel Müdürü Nukaya Gündoðdu, Antalya Genel Müdürü Derya Göksan, Genel Koordinatör Hüseyin Gümüþkesen, Yetkililer Ülkay Atmaca, Murat Özgür, Levent Kýrcaali, Yýlmaz Dönmez ve Mesut Soysal tarafýndan sunuldu. Havai fiþek gösterilerinin yaný sýra, ateþ dansýnýn sunulduðu 20'inci kuruluþ yýldönümünde Grup Diepp Tronik þarkýlarýyla geceye renk kattý. Ödüllerini alan 11 ayrý ülkeden 40 tatilci çift törenin ardýndan Grup Diepp Tronik'in þarkýlarýyla bol bol dans edip oynadý. Clup Majestik Tuana Genel Müdürü Nurkaya Gündoðdu tatilcilere hitaben

< Fethiye'nin en gözde turistik tesislerinden Majestik Clup Tuana Park 20'inci yaþ gününü 11 ayrý ülkeden gelen müþterileriyle kutladý.

J A N D A R M A , Þ E H Ý T A N A L A R I N I Z Ý Y A R E T E T T Ý Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Yetkilileri, Fethiye'deki þehit ailelerine anneler günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Yetkilileri, anneler günü nedeniyle Fethiye merkez belde ve köylerdeki þehit analarýnýn elini öperek, dert ve isteklerini dinlediler. Zaman zaman duygusal görüntülerin oluþtuðu ziyaretlerde þehit anneleri, jandarma yetkililerini görünce adeta kendilerinden geçtiler. Fethiye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Yetkilileri, bu ziyaretlerin ardýndan Fethiye Belediyesi Huzurevi'ni de ziyaret ederek, burada konaklayan yaþlýlarýn anneler gününü tebrik ettiler.

yaptýðý konuþmada; 8 Mayýs 1993 yýlýnda 163 oda ile baþladýklarý Fethiye'deki turizm faaliyetinde bugün 500 oda bin 300 yataða ulaþtýklarýný belirterek, Öger

Grubu ve Majestik ailesi olarak hizmet vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Genel Müdür Gündoðdu, “1993 yýlýnda sadece Alman ve Avusturya'dan gelen

KAMPANYAYA YOÐUN ÝLGÝ OLDU Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan tüm Türkiye'de baþlatýlan 'zincirler kýrýlasýn Ayasofya cami olarak açýlsýn' konulu imza kampanyasýna turizm beldesi Fethiye'de de yoðun ilgi oldu. Fethiye'de semt pazarýnda stant açan Fethiye Anadolu Gençlik Derneði'nin 'Ayasofya cami olarak açýlsýn' konulu imza kampanyasýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Fethiye Anadolu Gençlik Derneði Sekretarya Komisyon Baþkaný Avukat Furkan Uysal, “Ayasofya'nýn müze olarak deðil cami olarak ibadete açýlmasýný istiyoruz. Fethiye'de kýsa sürede 15 bin adet imza toplandý. Þuanda Türkiye genelinde 12 milyon imza geçildi” dedi.

misafirlerimiz vardý. Bugün 11 ülkeden siz deðerli misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlamanýn kývancýný yaþýyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuþtu.


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

BERK, “SALDIRILARIN SORUMLUSU SÝYASÝ ÝKTÝDARDIR”

< Atatürkçü Düþünce Derneði Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk, “Hatay-Reyhanlý'da yaþanan saldýrýlarýn sorumlusu siyasi iktidardýr” dedi. Basýn açýklamasý yapan ADD Fethiye Þube Baþkaný Güngör Berk, “Hatay Reyhanlý'da yaþanan saldýrýlar, ülkemizin güvenlik zafiyetini yeniden gözler önüne sermiþtir. Uzun bir süredir, Suriye'deki iktidara silahlarýyla muhalefet eden teröristleri “sýðýnmacý” adý altýnda destekleyen siyasi iktidar, bölge halkýnda ciddi huzursuzluklar yaþanmasýna neden olmuþtu” diyerek, “Bu üç patlama ile BM ve NATO'ya müdahale edin çaðrýsý yapýlarak, bu yönde kamuoyu yaratýlmak istenmektedir. Bomba patlatýlan yerler 60 Bin Suriyeli terörist'in içinden bazýlarýnýn birkaç gün önce kavga ettikleri yerlerdir. Bu ayný zamanda Türk halkýna verilen bir gözdaðýdýr. Çünkü özellikle bölge halký çeþitli kereler kamplar kaldýrýlsýn eylemi yapmýþlardýr” dedi. “Çok net biçimde ifade ediyoruz ki; Komþu ülkelerimizle bizleri savaþýn eþiðine getiren siyasi iktidar, Reyhanlý'daki saldýrýlarýn tek sorumlusudur. ADD olarak, bu karanlýk günleri halkýmýzla birlikte aþacaðýmýza inanýyor, Reyhanlý'da ki bombalý saldýrýlarý nefretle kýnýyor, Yüce milletimize ve Reyhanlýda ki yaþayan halkýmýza baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz” diyen Güngör Berk, “BOP Eþ baþkanlarýna, emperyalizmin taþeronlarýna elinizi Türkiye'den ve Suriye'den çekin diyoruz! "iþte Arap baharý denen þey budur; kan ve gözyaþý" diye konuþtu.

www.gercekfethiye.com

7

GAZÝ'DE TÜBÝTAK 4006 BÝLÝM FUARI Sabah saatlerinde okul bahçesinde < Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜBÝTAK tarafýndan Fethiye'de pilot okul seçilen Gazi Ýlkokulu yapýlan halk oyunlarý gösterisi ile ve Ortaokulu öðrencileri; öðretmenleriyle birlikte yaptýklarý buluþlarýný gururla sergilediler. baþlayan TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarýna Muðla Ýl Milli Eðitim þube müdürlerinden Mehmet Kutluca ile Yýlmaz Ýnan Muðla'dan gelerek katýldýlar. Bilim fuarýna; Fethiye Ýlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabýyýk, Fethiye Ýlçe Milli Eðitim müdürü Yüksel Gültekin ve þube müdürleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Fethiye Ýlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Ýsa Eseoðlu, FETAV Müdürü Dilek Dinçer, Fetav Kültür Komisyonu baþkaný Ünal Þöhret Dirlik, okul idaresi ve okul aile birliði yönetimi, öðretmenler ve öðrenciler ile veliler katýldýlar. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan etkinlikte bir konuþma yapan Okul müdürü Tamer Karaca, “TÜBÝTAK kuruluþunun Türkiye'de pilot okul olarak seçtiði 900 okul arasýnda seçilmesi hepimizi onurlandýrmýþ ve çalýþmalarýmýzda bizlere güç vermiþtir. Okulumuzun spor ve halk oyunlarý dallarýnda da baþarýlarý oldukça fazladýr. Okulumuz; 26 spor dalýnda Türkiye'de düzenlenen spor turnuvalarýna ve müsabakalarýna katýlarak ilimizi baþarýyla temsil etmiþtir. Yine halk oyunlarýnda dünya birincisi ve 8 Türkiye birinciliði elde etmiþ olup yöresel ve bölgesel birçok yarýþmada birincilik almýþtýr” þeklinde konuþtu. Okul Müdürü Tamer Karaca'nýn konuþmasýndan sonra Fethiye Ýlçe Milli Eðitim müdürü Yüksel Gültekin bir konuþma yaparak “Muðla'da 10 okul, Fethiye'de ise 4 okul bakanlýðýmýz ve TÜBÝTAK tarafýndan pilot okul seçilmesi bizleri çok mutlu etmiþtir. törenle açýlýp, gezildi. Öðrenciler Daha sonra Gazi ortaokul öðrencileri Ancak okulumuzun birisi yangýndan bilimsel çalýþmalarý hep birlikte buluþlarý ile ilgili olarak açýklamalarda halk oyunlarý gösterisi sunarken, Gazi dolayý program dýþýna çýkmýþtýr. izleyeceðiz. Emeði geçen herkesi bulundular. Ýlkokul ve Ortaokulu Bilim Fuarý Öðrencilerimizin yapmýþ olduðu teþekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

8


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR 0252

612 85 00

ELEMAN ÝLANI

www.gercekfethiye.com

CÜNEYT LEVENT, “SURÝYE'LÝ

ÇETELERÝ ÝSTEMÝYORUZ!” < Ýþçi Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Cüneyt Levent yaptýðý yazýlý açýklamada; “Muðla'da Suriyeli çeteleri istemiyoruz” dedi.

Saklýkent'teki restaurantýmýzda çalýþacak bay-bayan, vasýflý-vasýfsýz elemanlar aranmaktadýr. Ýsteðe göre kalacak yer temin edilir…

Ýþçi Partisi Fethiye Ýlçe Baþkaný Cüneyt Levent, “Öncelikli olarak Hatay ilimizin Reyhanlý ilçesinde dün yaþanan korkunç geliþme karþýsýnda ölülerimize Tanrý'dan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr ve yaralýlara acil þifalar diliyoruz” diyerek baþladýðý basýn açýklamasýnda; “Reyhanlý'da terör bombalarýnýn patlatýlmasý ve çok sayýda yurttaþýmýzýn ölümü ve yaralanmasýndan BOP eþbaþkanlýðý doðrudan sorumludur” dedi. Cüneyt Levent, “AKP iktidarý sýnýrlarýmýzý terör örgütlerine teslim edip güvenlik güçlerinin görevlerini yapmalarýný önlemiþtir. Terör kamplarýný açýp çapulcularý besleyen, teçhiz eden ve ellerine mühimmat vererek, dost Suriye'nin üzerine salanlar, komþuya ihraç ettikleri terörü ülkemize de taþýmýþlardýr” diyerek, “Irak ve Afganistan'daki iþgali destekleyerek 2 milyona yakýn, Suriye'de ve Libya'da yüzbinlerce Müslüman'ýn hayatýna mal olan AKP, ülkemizi Suriye'deki ve Ortadoðu'daki bataklýðýn içine çekmiþtir. Tayyip Erdoðan'lar ABD ziyareti öncesinde Suriye'ye karþý harekatýn taþlarýný döþemiþlerdir. Olay anlaþýlmadan, Almanya'dan Suriye'yi tehdit eden açýklamalarda bulunan Davutoðlu provokasyondaki rolünü açýða vurmuþtur. Davutoðlu dýþýnda olayýn gerçekleþmesinden çok geçmeden AKP'li bakanlarýn yaptýðý “Sorumlu kesin olarak Suriye rejimi ve El Muhabarat'týr. Suriye'li muhaliflerin ve sýðýnmacýlarýn hiçbir parmaðý yoktur” yollu

Adem ULUTAÞ

0537 880 29 91

ELEMAN ÝLANI Likya World’de bulunan iþletmemizde çalýþtýrýlmak üzere 18-25 yaþ arasý ekip arkadaþlarý arýyoruz...

Müracaat ve detaylý bilgi için;

0532 598 13 05

ELEMAN ÝLANI Þamdan Restaurant’ta 12 ay çalýþacak garson, komi, aþçý yardýmcýsý aranmaktadýr.

Müracaat:

0533 425 20 35

ELEMAN ÝLANI Ölüdeniz’de su sporlarýnda çalýþtýrýlmak üzere 25-30 yaþlarýnda eleman aranýyor.... Müracaat Tel:

0532 332 30 97

ELEMAN ÝLANI

kesinlik içeren sorumsuz açýklamalarý, AKP'nin suçluluk duygusunu ve telaþýný ortaya koymaktadýr. Olaylarýn sorumlusu olan AKP, olayýn sýcaklýðýnda halkýn tepkisini dindirmek adýna olayý bulandýrmak istemekte ve iflah olmaz Esad düþmanlýðýna devam ederek ülkemizi Suriye savaþýna sürmek istemektedir” dedi. “AKP iktidarýnýn, ABD hesabýna yürüttüðü Suriye'ye düþmanlýk operasyonu Türkiye'yi daha büyük tehlikelere sürüklemektedir. AKP, sýðýnmacýlar ve Suriyeli çeteler, ele ele Hatay, Gaziantep ve Þanlýurfa'yý yaþanmaz hale getirmiþlerdir. Bazý sorumlu yayýn organlarýnýn haberlerinde topraklarýmýzda 2 bini aþkýn El- Kaide militanýnýn kayýplara karýþtýðý ve gizli hücreler halinde beklediði belirtilmektedir” diyen Ýþçi Partisi Ýlçe Baþkaný Cüneyt Levent, “ABD planý doðrultusunda aldýklarý görevin gereði açýlým adýyla Türkiye'yi bölme planlarýný yürütenler, komþumuz Suriye'yi de bölme giriþimine hýz vermiþlerdir. Suriye'ye yönelik saldýrýlarýn en baþýndan itibaren sürekli yinelediðimiz gibi; Suriye'yi bölen Türkiye'yi böler! “Çözüm” ve “Açýlým” adý altýnda yürütülen parçalanma süreci, Suriye'nin istikrarsýzlaþtýrýlmasý ve bölünmesi süreciyle beraber yürütülmektedir. Batý ve Ýsrail açýsýndan Büyük Ortadoðu Projesi'ndeki kukla büyük Kürdistan devletinin inþa edilebilmesi, Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ýn ve Ýran'ýn istikrarsýzlaþtýrýlmasý, din, mezhep ve etnik

savaþlarla kan gölüne çevrilmesiyle gerçekleþebilir. Batý bölgeyi kan gölüne çevirebildiði, kargaþa yarattýðý oranda kendisini güvende hissedecektir. Reyhanlý ilçemizde gerçekleþen kabul edilemez bu olay karþýsýnda Erdoðan ve Davutoðlu istifa etmelidir. Terör kamplarý derhal kapatýlmalý, çapulcular sýnýr dýþý edilmelidir. Tayyip Erdoðan - Abdullah Gül iktidarý, Türkiye ve bölgemiz için güvenlik sorunudur. Türkiye'nin bütünlüðü ve güvenliði, komþularýmýzýn güvenliði ve bölgemizin huzuru için BOP Eþbaþkanlýðý yönetimine son vermek, acil ve yakýcý görev olarak Türk Milletinin önündedir. BOP Eþbaþkanlýðý yýkýlacak, Türkiye, Suriye, Irak ve Ýran'ýn birlik ve dayanýþma içinde oluþturacaklarý Batý Asya Birliði, bölgemizdeki ABD güdümüne son verecek, barýþ ve refahý hakim kýlacaktýr” dedi. “Reyhanlý'daki ve sýnýr illerimizdeki geliþmeler Muðla'lýlar olarak bizleri de yakýndan ilgilendirmektedir. Son günlerde Muðla halkýnýn gündeminde var olan Muðla Merkez'e baðlý Yýlanlý Köyü'nde 500'e yakýn konteynýrýn kurulduðu ve binlerce Suriye'li sýðýnmacýnýn buralara yerleþtirileceði, Muðla'daki hastanelerde tedavi olup kayýtlara girmeyen, hastane masrafý alýnmayan Arapça konuþan insanlarýn varlýðý iddialarý önemlidir” diyen Cüneyt Levent, “Bu iddialarýn varlýðýný güçlendiren Yýlanlý Köyü'ndeki konteynýr kentin fotoðraflarýný

ÖZEL ATA “DODO KUÞU”YLA VE “DÜNYA MÜZÝKLERÝ”YLE TANIÞTI

ELEMAN ÝLANI Ulusoy Kardeþler New Holland Traktör Bayisi’nde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan satýþ ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr.

Müracat Tel: 0252 646 46 45

6. sý düzenlenen “Fethiye Kültür ve Sanat Etkinlikleri”nin bir bölümü Özel Ata Ýlkokul ve Ortaokulunda gerçekleþtirildi. Erdinç Çolak, “Dodo Kuþu Cosmo” adlý kitabýný ATA Ýlkokuluna tanýtmak için “Dodo Kuþu” kostümüyle sahneye çýktý, minikleri danslarýyla ve söyleþisiyle eðlendirdi. Onu kostümüyle gören minikler fotoðraf çektirmek için yarýþtýlar. Çevreci Dodo Kuþu, program sonunda sýnýflarý tek tek gezerek çocuklara çam tohumu hediye etti. “Dünya Müzikleri” Özel Ata Ortaokulu'nda buluþtu. Ortaokul öðrencileri Endonezya ve Ýrlanda'dan gelen müzik grubunu aðýrladý.

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

9

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

Sahneye ilk önce Ýrlanda'dan gelen grup çýktý. Gitar ve flütle ülkelerinden güzel ezgiler sundular, þarkýlar ve ninniler söylediler. Aralarda çocuklarla söyleþi yapan grup alkýþlarla yerini Endonezya'ya býraktý. Bu müzik grubu ise kamýþa benzer vurmalý çalgý aletiyle çocuklara çok eðlenceli bir müzik dinletisi yaptýlar. Sonra bir grup öðrenciye bu aletin nasýl çalýndýðýný öðrettikten sonra, þefin komutlarýyla öðrenciler müzik aletini uyum içinde çaldý. Program, Kurucu Müdür Emel Karaca'nýn gruplara verdiði çiçeklerle ve teþekkür konuþmasýyla sona erdi.

basýnýmýzla ve kamuoyuyla paylaþýyoruz. Bu geliþme ilimiz ve bölgemiz için ciddi risk ve tehlike oluþturmaktadýr. Hatay, Gaziantep ve Þanlýurfa gibi sýnýr illerimizde huzursuzluk ve kargaþa ortamý yaratan, savunmasýz Türk halkýnýn güvenliðini, malýný, canýný, namusunu tehdit eden ve en nihayetinde Akçakale'de polisimizi þehit etmeye ve Reyhanlý'da bomba patlatmaya kadar iþi vardýran bu örgütlü Suriye'li silahlý çeteleri Muðla halký olarak kabul etmeyeceðimizi buradan bildiriyoruz. Yardýma muhtaç ve maðdur gibi sunulan sýðýnmacýlarýn içinde barýnan bu savaþ artýðý çeteler, esrarkeþlik, uyuþturucu satýcýlýðý, hýrsýzlýk, taciz ve tetikçilik gibi her türlü adi suçlarý iþleme potansiyelini taþýmaktadýr. Ayrýca sýnýr illerimizde Suriye'ye yönelik saldýrýlara karþý çýkan kiþileri, farklý mezhepten yurttaþlarýmýzý tehdit eden bu çetelerin, ilimizde ve bölgemizde yurtseverlere yönelik ileride kullanýlabileceði þüpheleri taþýdýðýmýzý da belirtmekte fayda görüyoruz. Buradan baþta AKP hükümetini ve yetkilileri bir huzur ve turizm kenti olan güzel ilimizde eðer sýðýnmacýlarýn yerleþtirilmesi durumunda yaþanabilecek olaylar konusunda uyarýyoruz. Ayrýca bu konteynýr kentin varlýðý ve kamuoyundaki iddialar konusunda ayrýntýlý ve inandýrýcý açýklamalar yapmaya davet ediyoruz” þeklinde konuþtu.


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

www.gercekfethiye.com

10


ÇARÞAMBA 15 MAYIS 2013

GÜL TURAN'DAN DENEMELER gulturan55@hotmail.com

Bu yazýmý tam dört yýl önce anneme ithaf etmiþtim. Þimdi annemi kaybettim. Aþaðýdaki yazýmý onun anýsýna yineliyorum.

ANNEME ÝTHAFIMDIR

10.Mayýs.2009

Bugün, 10 Mayýs 2009, anneler günü... Bu anneler gününü, torunum Can ile beraber geçireceðim. Sabah saat 04.00 ortalýk zifiri karanlýk, içimdeki ben, beni yine dürttü, kaptým kalemi, düþtüm yollara... Dýþarýda kurbaða ve ördek sesleri ayyuka cýkmýþ, bu seslerden belki rahatsýz olanlar vardýr ama bu karmasa, bana ilham veriyor. Ýçimdeki yolculuk gene baþladý. Allah Allah! Kurbaða sesine, su sesine, rüzgârýn sesine yazmak geliyor içimden, deli miyim ben ne? Gecen hafta Dusseldorf'da gördüðüm deli aklýma geldi. O ýþýltýlý þehrin, en güzel caddesinde, en görkemli heykele sýrtýný vermiþ, 50, 60 yaþlarýnda bir adam baðdaþ kurmuþ oturuyordu. Ýri yapýlý, avurtlarý çökmüþ, dökülmüþ saclarý, alný günesin altýnda bronz bir heykel gibi parlýyordu adeta. Alnýndaki kýrýþýklýklardan belli ki, dünya onun da anasýný pek aðlatmýþ. Su görmeyen sakallarý beline inmiþ. Önünde rengârenk yünler ve þiþler, mor, kýrmýzý, sarý, yeþil, beyaz, siyah, gri, her renkten metrelerce örmüþ ve hiç baþýný kaldýrmadan örmeye devam ediyordu. Bir ters, bir yüz, bir ters, bir yüz, biraz mor ip, sonra siyah, durmadan batýrýp çýkarýyor elindeki þiþi. Önündeki kanaldan akan suyun dingin bir sesi var. Günesin huzmeleri, yeþillikler arasýndan suya varmýþ, tatlý bir aksam güneþi... Ama hüzünlü... Kim bilir neler düþünüyor? "Düþünmek ruhun kendi kendine konuþmasýdýr". Der Eflatun. Adam da bencileyin ruhuyla konuþuyordu. Þiþini her batýrýþta caný yanýyor besbelli. Þiþi her çýkarýþta hangi kederleri atýyor bilinmez, yanýna yaklaþýyor, bildiðim üç, beþ Almanca kelimeyi peþ peþe

www.gercekfethiye.com

dizeliyorum: - Guten Tag! Cevap yok. - Wie gehts es dir? Kafasýný kaldýrmýyor bile... Örüyor, bir ters bir yüz, bir ters bir yüz. Ona imreniyorum, dünya umurunda deðil, önünde sadece rengârenk yollar var, bata çýka gidiyor. Bir elinde þiþ, bir elinde yün umurunda mý dünya. Deliden çok, bir bilge olmalý diye düþünüyorum. - Auf wiedersehen... Diyorum, yine cevap yok. Yanýmdakiler; "Hadi deli misin, yürü gidelim." Diyorlar. Samsun'a döndüðümde bende rengarenk yünler alacaðým kendime, hüzün çikolatalarýmý da açacaðým, bende öreceðim, mor, kýrmýzý, yeþil, sari...batýr çýkar, batýr çýkar..bir ters, bir yüz, bir ters, bir yüz... Dün gece geç saatte annemi aradým, ona, yeni yol yazýlarýmý okumasýný söyleyemedim. Gözleri artik hiç görmüyor, bastonu olmadan yürüyemiyor, bir böbreðini çöpe atmýþ, umutlarýný yitirmiþ. Kýz kardeþim ona okuyor, çok hoþuna gidiyor. Her zaman hastalýklarýndan anlatan annem, bu kez bana çok güzel þeyler söylüyor. ''Seninle iftihar ettim, çok güzel yazmýþsýn, duygulandým.'' ''Bu gece yazýný düþünerek tatlý bir uyku çekeceðim.'' Diyor. Telefonda aðladýðýný hissediyorum. Bende aðlýyorum. Hem hüzünleniyorum, hem de seviniyorum. Bu yaþta ve her yaþta Allah kimseyi annesiz býrakmasýn. Gecenin ayazýnda annemin sesi sýcacýk içimi ýsýtýyor ve bu satýrlarý o yine sevinsin, uyusun diye sevgili anneme ithaf ediyorum. Anneler günün kutlu olsun. Annelerin her günü kutlu olsun, anneler aðlamasýn, evlatlar aðlamasýn, gözyaþlarý dinsin. Bende aðlamak istemiyorum artik. Samsun' a döneceðim, ben de öreceðim, sarý kýrmýzý, yeþil, siyah, beyaz, gri. Siyaha hüzünlerimi, sarýya neþemi, yeþile umutlarýmý, kýrmýzýya kýzgýnlýklarýmý, griye kýrgýnlýklarýmý. Beyaza ise düþlerimi ve hiç bitmeyen hayallerimi katýk edip öreceðim, bir ters, bir yüz, batýr çýkar. Gün ýþýdý, üþüyorum, yatmalýyým artik... KAVURUCU YAZ SICAKLARI BAÞLADI. LÜTFEN KAPINIZIN ÖNÜNE KUÞLAR VE SOKAK HAYVANLARI ÝÇÝN BÝR KAP SU KOYUNUZ.

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04

11

BÝLÝM FUARINA ÝLGÝ YOÐUN OLDU

< Fethiye'de öðrencilerin hazýrladýðý TÜBÝTAK Bilim Fuarý Açýldý. Fethiye Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan Bilim Fuarý Okulun sergi salonunda açýlýrken, bilim fuarý yoðun ilgi gördü. Bilim Fuarýnýn açýlýþýný Muðla Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Yýlmaz Ýnan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin ve Okul Müdürü Faruk kaya Birlikte yaparken Öðrencilerin hazýrladýðý Bilim Fuarý üç gün boyunca ziyarete açýk kalacak. Bilim Fuarýna katýlan Davetliler projeleri incelerlerken öðrenciler hazýrladýklarý projelerle ilgili olarak katýlýmcýlara kýsa birer tanýtýmda yaptýlar. Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan ve TÜBÝTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafýndan yürütülen “Eðitimde Ýþbirliði Protokolü” kapsamýnda ülkemizde bilim kültürünün geliþtirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBÝTAK Bilim Fuarlarý Destekleme Programý kapsamýnda Fethiye bilim fuarýnda 24 proje yer alýrken bu çalýþmada 14 Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan öðretmen ve 90 öðrencinin görev aldýðý öðrenildi.

ESRARI SIRTLARINDA TAÞIMIÞLAR Marmaris'te uyuþturucu ticareti yaptýðý iddia edilen iki kiþinin üzerinde yapýlan aramada, sýrtlarýna sarýlý vaziyette 1 kilo 13 gr. esrar maddesi çýktý. Muðla Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan istihbari çalýþmalar sonucu, A.K. ve M.A isimli þahýslarýn Marmaris'e yüklü miktarda uyuþturucu madde getireceðini tespit edildi. Ekipler, ilçe

otogarýnda düzenlendikleri operasyonla iki zanlýyý gözaltýna aldý. Þahýslarýn üzerinde yapýlan aramada, sýrtlarýna sarýlý vaziyette 1 kilo 13 gr. esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltýna alýnan zanlýlar, emniyetteki sorgularýnýn ardýndan uyuþturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Marmaris Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


BAÞKANLIK SEÇÝMÝ CUMA GÜNÜ YAPILACAK Yapýlan itirazlarýn ardýndan Akif Arýcan grubunun meclis üyesi sayýsýnýn 20'ye düþtüðünü, Mustafa Büyükteke Grubu'nun üye sayýsýnýn 16 ya çýktýðý, baðýmsýz üye sayýsýnýn da 2'ye yükseldiði iddia edildi. Meclis üyeliði seçimlerinde gruplarýnda çok az farkla kaybedenler ilçe seçim kurulu ile il seçim kurulu baþkanlýklarýna itirazda bulundular. 13 grupta 87 meslek komitesi üyesinin de seçiminin yapýldýðý Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinin ardýndan baþkan adaylarý ve Grup Liderleri Akif Arýcan ve Mustafa Büyükteke'nin seçilen arkadaþlarý ile birlikte birer toplantý yaparak deðerlendirme yaptýklarý öðrenildi. Her iki baþkan adayý bazý gruplarýn sonuçlarýna itiraz ederlerken bu sonuçlarýn Perþembe günü sona ereceði muhtemelen 17 Mayýs Cuma günü yeni seçilen meclis üyelerinin

< Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komiteleri ve meclis üyesi seçimleri sona ererken heyecan hala dorukta. Akif Arýcan yönetimindeki Fethiye Gönüllüler Grubu 22 meclis üyesi elde ederlerken deðiþim ve paylaþým grubunun 15 meclis üyeliðini kazanmasý Fethiye'de günün konusu oldu.

toplanarak, yönetim kurulu ve yeni dönem Ticaret ve Sanayi Odasý baþkanýný belirleyeceði öðrenildi. Yeni dönem yönetim kuruluna girebilmek için her iki grubun aktif bir kulis çalýþmasý baþlattýðý meclis baþkaný adaylýðý için birbirlerine önerilerde

bulunduklarý da iddia edildi. Öte yandan son dakikada gelen bir habere göre 3 Nolu Grup'ta itiraz sonucu kýrmýzý-beyaz gruptan meclise girdiði öðrenilen Ramazan Duran'ýn kaybettiði mavi gruptan Ömer Yýldýrým'ýn meclise girdiði

baðýmsýzlardan da Kemal Hýra'dan sonra Memet Saraçýn da meclise katýldýklarý bu sonuçlarla Akif Arýcan Grubu'nun meclis üyesi sayýsýnýn 20, Mustafa Büyükteke ekibinin 16 ve baðýmsýzlarýn sayýsýnýn da 2 olduðu kaydedildi.

'BÝR KAVANOZ KAHKAHA' ÝZLEYENLERÝ BÜYÜLEDÝ Fethiye'de ortaöðretim okullarý ikinci tiyatro þenliði nedeniyle Fethiye Mehmet Erdoðan Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü de 'bir kavanoz kahkaha' isimli tiyatro oyununu sahneye koydu. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda sahneye konulan 'bir kavanoz kahkaha' isimli tiyatro oyununu izleyenler tarafýndan sýk sýk alkýþlandý. Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin'in yaný sýra okul idarecileri ve velilerle öðrencilerin izlediði oyun büyük alkýþ aldý. Oyunu baþarýyla sahneleyen öðrenciler adeta usta tiyatroculara taþ çýkarttýlar. Þenlik kapsamýndaki tüm tiyatrolarý baþtan sona takip eden jüri bu oyunu da yakýndan izledi.

15 mayıs  

gercek fethiye

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you