Page 1

PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

FÝYATI: 50 Kuruþ

YIL:19 - SAYI: 4345

OVA BELDESÝNDE CÝNAYET ÖLÜM KAVÞAÐI KAPATILDI < Fethiye'de son iki hafta içinde baba oðul dahil 3 kiþinin öldüðü, ölüm kavþaðýnda akþam saatlerinde yine motosiklet ve otomobil çarpýþýnca 4 kiþi daha yaralandý. 1'i aðýr 4 kiþinin tedavisi Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapýlýrken, mahalle sakinlerinin ölüm kavþaðý adýný verdiði kavþak, trafik ve belediye ilgilileri tarafýndan alýnan önlemle kapatýldý. Mustafa TAÞKIN S.4’de

< Antalya- Muðla sýnýrýnda Fethiye yakýnýndaki Kaþ ilçesi Ova Beldesi Belediye Baþkaný Tevfik zanlýsý Ýsmail Ý.'nin tüm eþyalarýný 07 RF 816 plakalý Taner'in iki kardeþi bir tartýþma sonucu pompalý tüfekle öldürüldü. Mustafa TAÞKIN Ova Beldesi Belediye Baþkaný Demokrat Partili Tevfik Taner'in 3 çocuk babasý kardeþleri 45 yaþýndaki Þeref Taner ile 40 yaþýndaki Aydýn Taner, 4 yýldýr domates serasý ortaklarý olan Ýsmail Ý. (44) tarafýndan pompalý tüfekle öldürüldü. Þeref Taner ve Aydýn Taner'in ortaklarý Ýsmail Ý. ile Ova beldesi merkez mahallesindeki seralarýnýn yanýnda, bu yýlýn alacak verecek durumunu görüþmek üzere gittiklerinde, yaþanan tartýþma

Belediye Baþkanýnýn Ýki Kardeþi Öldürüldü Aydýn TANER

Þeref TANER

sonucu pompalý tüfekle öldürüldüðü ileri sürüldü.

Saat 16.00 sýralarýnda meydana gelen cinayetin ardýndan katil

kamyonete yükleyerek kaçtýðý ve jandarma tarafýndan arandýðý bildirildi. Ýki kardeþinin birden öldürüldüðü haberini Ankara'da alan Ova Beldesi Belediye Baþkaný Tevfik Taner, hemen beldeye dönmek için harekete geçerken, Kaþ Cumhuriyet Savcýlýðý ve Jandarma olaya el koydu. Olay yerin de yaklaþýk 3 bin kiþi toplanýrken, Kaþ Ak Parti Ýlçe Baþkaný Mutlu Ulutaþ ve çevre belde belediye baþkanlarý da olay yerine koþtu. Soruþturma sürüyor.

Çevre Haftasý Fethiye'de Sýra Ayaklarý Ezilen Dýþý Bir Etkinlikle Baþlayacak Ýngiliz Çocuk Ameliyat Edildi

ÇEVRE ÝÇÝN YARIÞTILAR < Dünya çevre günü nedeniyle Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan öðrenciler arasýnda düzenlenen Geri Dönüþüm malzemelerinden yapýlan objeler yarýþmasý sonuçlandýrýldý. Yarýþmada ilk üçe giren öðrencilere Fethiye Belediyesi tarafýndan bisiklet hediye edildi. Murat YALÇIN S.2’de

Dünya Çevre Haftasý dolayýsýyla Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol < Müdürlüðü, sýra dýþý bir kampanyayý baþlatmayý hedefliyor. Fethiye Belediyesi tarafýndan Avrupa standartlarýnda hizmete açýlan bisiklet yollarýyla birlikte 6 Haziran Perþembe günü tüm Fethiyeliler iþyerlerine ve evlerine yürüyerek, bisikletle ve toplu taþýma araçlarýyla gidecek. Haber Merkezi S.11’de

< Fethiye'de kaza geçiren Ýngiliz çocuðun tedavisi Antalya'da devam ediyor. Fethiye'de, bir otomobilin ezdiði yaya vaziyette bulunan Ýngiliz ailenin 10 yaþýndaki oðlu James Mark'ýn, Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyat edildikten sonra yoðun bakýma alýndýðý E.CANKUÞ S.4’de öðrenildi.


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

Bu Sefer de Beceremediler Ýstanbul ,Taksim Gezi Parkýndaki aðaçlarýn kesileceði gerekçesiyle baþlayan, polisin müdahalesiyle biçim deðiþtirip yaygýnlaþan olaylar aradan bir hafta geçtikten sonra bitme noktasýna geldi. Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu parkýn þu veya bu amaçlý bir inþaat nedeniyle ortadan kaldýrýlarak üstünde yer alan 500 civarýnda tescilli aðacýn yok edilmesine karþýyýz. Bunun dýþýnda parktaki boþ alanda düþünülecek bir yapýlaþmanýn gerekli olup olmadýðý tartýþmasýný þehir plancýlarýna býrakmak daha doðru olur kanýsýndayým. Olaylar geçtiðimiz hafta Cuma gecesi polisin parkta nöbet tutan çevrecileri aþýrý güç kullanarak buradan uzaklaþtýrmaya çalýþmasýyla baþladý. Baþka yöntemlerle de sonuçlandýrýlabilecek bir barýþçýl gösteriye bu þekilde karþýlýk verilmesi bilinçli bir taktik miydi, yoksa polisin

www.gercekfethiye.com

sýradan iþgüzarlýðý mýydý bunu bilmemiz mümkün deðil. Ancak olaylarýn daha sonraki geliþimi uzun zamandýr berraklaþmasýný beklediðimiz bir çok sorunun cevabýnýn açýða çýkmasýna yardýmcý oldu. Polisle çevreciler arasýndaki bu ilk çatýþmanýn arkasýndan sanki birileri düðmeye basmýþ gibi birçok þehirde kalabalýklar sokaða döküldü. Bunlarýn arasýnda geleneksel Ak Parti karþýtlarý olduðu gibi esas vurucu gücü çeþitli isimler altýndaki marjinal sol örgütler oluþturuyordu. Dört beþ gün boyunca yaktýlar, yýktýlar, kýrdýlar, geçirdiler. Protestolar çevrecilerin hareketi olmaktan çýkýp hükümet karþýtý bir isyan provasýna dönüþtü. Zaten bunu kendileri de inkâr etmediler. Sosyal medya aracýlýðýyla yaptýklarý kýþkýrtýcý ve çoðu ayný merkezden çýktýðý uslubundan belli olan yalan haberlerden oluþan yayýnlarda hükümeti devirmek istediklerini açýkça söylediler. Fethiye'de hepimiz gözümüzle gördük, Taksimdeki gösterilere destek verenlerin toplandýðý Fethiye Þehir meydaný ve etrafýndaki hormonlu ucube bitkilerden oluþan park bundan iki yýl önce Fethiye Belediyesi tarafýndan buradaki yüzlerce aðaç sökülerek oluþturulmuþtu. Taksimde daha henüz sökülüp sökülmeyeceði bile

belli olmayan aðaçlarý bahane ederek Fethiye'de protesto gösterisi yapanlar acaba Belediye gözlerinin önünde bu aðaçlarý sökerken neredeydiler? Bu olaylar olurken Baþbakan Erdoðan bütün ikazlara kulak týkayarak kontrollu bir gerilim politikasý uyguladý. Bu politikanýn büyük ölçüde baþarýlý olduðunu görüyoruz. Bir kere hala ayakta duran eski derin devletin sefer görev emri verdiði sivil kesimlerin kimlikleri ve gücü ortaya çýkmýþtýr. Bir kalkýþma anýnda nerelerde ne kadar güçle neler yapabilecekleri konusunda devletin yetkili organlarý fikir sahibi olmuþtur. Hükümetin en keskin muhalifi MHP ile son birkaç ay öncesine kadar devletle adeta savaþ halinde olan BDP bu iþin içinde olmayacaðýný kesin bir dille ifade etmiþlerdir. Olaylara örgütsel olarak katýlmadýðýný beyan etmekle birlikte sanki rol çalarmýþçasýna destek gösterisi yapan CHP, tabanýndaki sað duyulu kesimlerden gelebilecek tepkiyi hesaba katarak bu gösterileri sýnýrlý tutmuþtur. Hükümetin bir baþka baþarýsý da þimdiye kadar açýlým süreci karþýtlýðýnda ikiz kardeþ gibi hareket eden MHP ile CHP'nin yollarýnýn ayrýlmasý olmuþtur. Olaylar esnasýnda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sergilediði

ÇEVRE ÝÇÝN YARIÞTILAR Dünya çevre günü nedeniyle Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan öðrenciler arasýnda düzenlenen Geri Dönüþüm malzemelerinden yapýlan objeler yarýþmasý sonuçlandýrýldý. Yarýþmada ilk üçe giren öðrencilere Fethiye Belediyesi tarafýndan bisiklet hediye edildi. Fethiye Belediyesi önünde düzenlenen geri dönüþümden obje yarýþmasýnda anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerinin yaptýðý 34 obje FETAV Müdürü Dilek Dinçer, Tasarýmcý Semra Talaþ ve KAYDEM Plastik Yetkilisi Kahraman Tecer'den oluþan Jüri tarafýndan tek, tek incelenip deðerlendirildi. Jüri Üyelerinin yaptýðý deðerlendirme sonrasýnda ise Menteþeoðlu Ýlkokulu'ndan Yaðmur Demirkýran'ýn yaptýðý çevreci ahtapot objesi birinci seçilirken, Eldirek Anasýnýfýndan Kerem Köse'nin yaptýðý pillerden çiftlik evi objesi ikinci, Ýbrahim Gül Anaokulu'ndan Deniz Kaya'nýn þampuan þiþelerinden yaptýðý leylek

yuvasý objesi de üçüncü oldu. Yarýþma sonrasýnda ise dereceye giren objelerin sahiplerine Fethiye Belediyesi tarafýndan ödül olarak birer bisiklet hediye edildi. Öðrencilerin

bisikletlerini ise Fethiye Belediyesi Zabýta Müdürü Halime Ok, FETAV Müdürü Dilek Dinçer ve Fethiye Belediye Baþkan Yardýmcýsý Metin Talaþ'ýn eþi Semra Talaþ verdiler.

EÐÝTÝM-SEN ÜYELERÝ DE ÝÞ BIRAKTILAR < 657 sayýlý devlet memurlarý kanunundaki deðiþikliði öngören yasa tasarýsýný protesto amacýyla Eðitimsen Fethiye Temsilciliði ve SES Üyeleri de iþ býrakma eylemi gerçekleþtirdi.

ÇEVRE HEDÝYELERÝ ÝZDÝHAMA NEDEN OLDU

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Eðitim-Sen Üyeleri, SES Üyeleri ile birlikte iþ býrakma eyleminde buluþtular. Taksim Gezi Parký eylemcileri ile birlikte ayný noktada yapýlan eylemde sýk sýk sloganlar atan üyeler, hükümeti istifaya davet ettiler. Zaman zaman þarkýlar söyleyen

Eðitim-Sen ve SES Üyeleri, müzik eþliðinde halaylarda çektiler. Eðitim-Sen Fethiye Temsilcisi Ali Türk ve SES Fethiye Temsilcisi Dr. Selçuk Arda yaptýklarý basýn açýklamasýnda; devlet memurlarý kanunundaki deðiþikliði öngören yasa tasarýsýný protesto nedeniyle iþ býrakma eylemi yaptýklarýný söylediler.

Fethiye'de Çevre Haftasý nedeniyle Fethiye Belediyesi Çevre Müdürlüðü ve KAYDEM Plastik tarafýndan öðrencilere çanta, önlük gibi çeþitli hediyeler daðýtýldý. Öðrenciler bir anda bu hediyeleri alabilmek için adeta yarýþtý. Öðrenciler özellikle çanta kapabilmek için izdiham yarattý. Bu sýrada hediyelerle birlikte verilen broþürler yerlere savruldu. Çevreye saçýlan broþürleri belediye temizlik iþçileri ile Genç TEMA Üyeleri topladý.

sað duyulu ve birleþtirici tutum da takdire þayandýr. Þimdi ikinci perde açýlmaktadýr. Baþbakan Erdoðan'ýn yurt dýþýnda olmasý bahanesinden de yararlanan hükümet Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç eliyle etrafa gülücükler daðýtmaktadýr. Taksim Gezi Parký Platformu ile hükümet arasýnda bir görüþme yapýlmasý gündemdedir. Bu arada olaylarýn ilk baþýnda polisle tartýþmaya giren BDP milletvekili Sýrrý Süreyya Önder þu günlerde arabulucu rolüne soyunmuþtur. Sözün kýsasý iþ olmasý gereken mecrasýna girmiþtir. Demokratik bir ülkede herkesin ayný düþüncede olmasý beklenemez. Bütün vatandaþlarý ayný kalýba sokmak ise mümkün deðildir. Elbise dar gelir, yýrtýlýr. Türkiye'de yüz elli yýldýr böyle yapýlmaya çalýþýlýyordu, ama þimdi oyun bitti. Taþlar yerine oturuyor. Elbette bir kýsým insanlar alkol kullanacaktýr. Bir kýsým insanlarýn da Ýslam dini ile uzaktan yakýndan ilgisi olmamasý, hatta ona düþman olmasý normal karþýlanmalýdýr. Bu memlekette düðün magandasý da, futbol holiganý da,siyaset magandasý da olacaktýr. Normal bir insanýn bir haftada

2

tüketebileceði alkolu bir gecede bitirmeye çalýþan köylü genç eline silahý alýr saða sola ateþ eder. Buna düðün magandasý deriz. Günde on iki saatten haftada altý gün, belki de yedi gün varoþlardaki atelyelerde çalýþan iþçi gençler fýrsat bulup da maça gittiðinde kavga çýkarmadan duramaz. “Buraya ananýzý s…… geldik” diye baðýrýp durur. Büyük þirketlerin varlýklý üst düzey çalýþanlarýnýn tahsildeki çocuklarý da manevi hayatlarýndaki boþluðun da verdiði ruhsal bunalýmlar içinde marjinal sol örgütlere eðilim duyarlar. Ýlk fýrsatta sokaklara dökülerek babalarýnýn çalýþtýðý firmalarýn mallarýnýn satýldýðý dükkanlarýn camýný çerçevesini kýrarlar. Biraz büyüyüp ayný þirketlerin yönetici koltuklarýna oturduklarýnda bu eylemlerine nostaljik olarak akþam sofralarýnda internet üzerinden devam ederler. Böyle yapýlar bütün ülkelerde vardýr. Topluma zarar vermeksizin hayatlarýný sürdürmeleri de mümkündür. Önemli olan bu hoþnutsuz, bunalýmlý kimlikli insanlarýn demokrasi düþmaný derin yapýlar tarafýndan kullanýlmasýna imkan vermemektir.

6 BÝN 780 TEÞEKKÜR Taksim Gezi Parký eylemlerinin Fethiye'ye de yansýmasýnýn ardýndan Fethiye'de Ak Parti Ýlçe Binasý'na siyah çelenk býrakýlmasý, birkaç kez ayný bina önünde protestolar da bulunulmasý 5 günden bu yana gece-gündüz devam eden eylemlere polisin hiçbir þekilde resmi vaziyette alanlarda görülmemesi ve eylemcilere gazlý ve coplu þekilde müdahalede bulunulmamasý nedeniyle internet ortamýndan tam 6 bin 780 kiþi tarafýndan teþekkür yaðdýrýldýðý öðrenildi. Fethiye'deki eylemler nedeniyle Çevik Kuvvet Ekipleri 5 gün boyunca Emniyet Müdürlüðü binasýnda bekletilip alanlara kaydýrýlmadý. Eylemlerin gerçekleþtirildiði Beþkaza Meydaný ve diðer güzergahlar da sivil polisler görev yaptý. Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Büro Sorumlusu Olcay Karakaya eylem yapan gruplarla devamlý istiþare yaparak eylemlerin kontrolden çýkmasýný önleyip bazý provokatörlere fýrsat tanýmadý. Böyle istiþare olunca eylemler olaysýz þekilde tamamlandý. Gruplarda protestolarýný en iyi þekilde

gerçekleþtirmiþ oldu. Sanal alemde de yurdun deðiþik bölgelerindeki eylemlerde olaylarýn çýkmasý, turizm bölgesi Fethiye'de olay çýkmamasý Fethiye Emniyet Müdürlüðü'ne teþekkür yaðdýrdý. Fethiye Polisi'ne 6 Bin 780 kiþi tarafýndan teþekkür mesajý gönderildiði öðrenildi.


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

3


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

4

ÖLÜM KAVÞAÐI KAPATILDI < Fethiye'de son iki hafta içinde baba oðul dahil 3 kiþinin öldüðü, ölüm kavþaðýnda akþam saatlerinde yine motosiklet ve otomobil çarpýþýnca 4 kiþi daha yaralandý. 1'i aðýr 4 kiþinin tedavisi Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapýlýrken, mahalle sakinlerinin ölüm kavþaðý adýný verdiði kavþak, trafik ve belediye ilgilileri tarafýndan alýnan önlemle kapatýldý.

ÝÇME SUYU HATTI SON ETAPTA < Çiftlik Belediyesi tarafýndan Kýzýldere Mevkii'nden baþlatýlan içme suyu isale hattý çalýþmasýnda 2 etap tamamlanýrken; 3. etap da özverili bir çalýþma yürütülüyor. Son bölümünde içme suyu borularý, depoya baðlanacak. Çiftlik Beldesi'nin 50 yýllýk içme suyunu karþýlayacak olan bu proje, yakýn bir zamanda tamamlanacak ve halkýn hizmetine sunulacak. Çiftlik Belediye Baþkaný M. Halil Doðan, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Baþkan Doðan, çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini söyledi. Konu hakkýnda açýklama yapan Çiftlik Belediye Baþkaný M. Halil Doðan, “Ýçme suyu isale hattý çalýþmamýzda son aþamaya geldik. Beldemize ulaþmasýna yaklaþýk 6 kilometrelik bir alan kaldý. Borularýn hazýrlýk ve kaynak çalýþmalarý yapýlýyor. Kazýlan bölgelere borular ayný gün yerleþtiriliyor. Hýzlý bir çalýþma var” þeklinde konuþtu. “Nüfusumuz kalabalýklaþtý ve yaz mevsimi geldi” diyen Baþkan Doðan, “Hedefimiz 25 Haziran tarihine kadar bu çalýþmayý bitirmek ve suyu depomuza akýtmak. Vatandaþlarýmýzýn da bu konuda çok ciddi bir beklentisi var. Beldemizde 50 yýl boyunca içme suyu problemi kalmayacak. Ýçme suyu projemiz planlandýðýmýz þekilde ilerliyor” dedi.

Fethiye'de son iki hafta içinde Adnan Menderes Bulvarý'ndaki Kemal Karadenizli Caddesi kavþaðýnda meydana gelen 3 kazada 3 kiþi hayatýný kaybederken, akþam saatlerinde de 4 kiþi çeþitli yerlerinden yaralanýp hastaneye kaldýrýldý. Ýlk kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Yeþil, ayný yerde ikinci kazada özel güvenlik görevlisi Muhammet Gönen ile 6 yaþýndaki oðlu Emirhan Mehmet Gönen hayatlarýný kaybetmiþti. Ayný noktada bu kez Erkan Özkaraca'nýn kullandýðý 48 UK 920 plakalý otomobil ile Egemen Saltak'ýn kullandýðý 48 FZ 585 plakalý motosiklet çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü Egemen Saltak (29) ile yolcu olarak bulunan Kýsmet Parmaksýz Saltak (29) ve otomobil sürücüsü Erkan Özkaraca ve yolcu olarak bulunan Gonca Özkaraca (33) yaralandýlar. Yaralýlar 112 acil ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýp, tedavi altýna alýnýrken Kýsmet Parmaksýz Saltak'ýn durumun ciddi olduðu öðrenildi. Kazanýn ardýndan son günlerdeki ölümlü kazalar nedeniyle “Ölüm Kavþaðý” adý verilen kavþak Fethiye Belediyesi Trafik Müdürlüðü ve Ýlçe Trafik Yetkilileri tarafýndan kapatýldý. Adnan Menderes Bulvarý Kemal Karadenizli Caddesi çevresindeki vatandaþlar, trafik düzenleme kuruluna yaklaþýk 100 imzalý bir dilekçe sunarak, kavþaða trafik ýþýklarý ve hýz kontrolü için

kasis yapýlmasý isteðinde bulundular. Bu arada kavþakta

Ayaklarý Ezilen Ýngiliz Çocuk Ameliyat Edildi < Fethiye'de kaza geçiren Ýngiliz çocuðun tedavisi Antalya'da devam ediyor. Fethiye'de, bir otomobilin ezdiði yaya vaziyette bulunan Ýngiliz ailenin 10 yaþýndaki oðlu James Mark'ýn, Akdeniz Üniversitesi'nde ameliyat edildikten sonra yoðun bakýma alýndýðý öðrenildi. Fethiye'de sürücü belgesi bulunmayan Burak Özkan'ýn(24) kullandýðý 48 FK 309 plakalý otomobilin bir minibüse çarparak ezdiði yaya vaziyette bulunan Ýngiliz ailenin 10 yaþýndaki oðlu James Mark'ýn Akdeniz Üniversitesi'nde yapýlan ameliyatýnýn ardýndan yoðun bakým ünitesindeki tedavisinin sürdüðü bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi tarafýndan yapýlan açýklamada, James Mark'ýn ayaklarýnýn kopmadýðý ancak her iki ayakta ciddi ezilme ve kýrýklarýn bulunduðu belirtildi. James Mark'ýn hayati riskinin devam ettiðini belirten yetkililer gerekli açýklama ve bilgilendirmenin daha sonra yapýlacaðýný bildirdi. Öte yandan kazaya neden olan sürücü Burak Özkan'ýn Günlükbaþý Polis karakolunda alýnan ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilmeden serbest býrakýldýðý öðrenildi. Kaza yerine gürültüyü duyarak koþtuðunu söyleyen Uður Etiman isimli bir site yöneticisi, “Kazadan iki dakika sonra olay yerine geldim. Sitemizin hemen önünde yaþandý. Otomobil park halinde minibüse çarpmýþ ve Ýngiliz çocuðu duvara sýkýþtýrmýþ. Çocuðun ayaklarý ezilmiþti. Danimarkalý bir turist müdahale yaptý. Çaðýrdýðýmýz ambulans çok kýsa sürede geldi. Burada kaza yaþanabileceðini

hissederek kendimiz kasiste yaptýrdýk. Ama kasisi dikkate alan yok. Belediyenin bu yolu ya kapatmasý lazým. Yada önlem almasý gerekmektedir” dedi. Kaza sýrasýnda minibüste

bulunan ve hafif yaralan Ýngiliz aile ise “Biz minibüse binmiþtik. Park halindeydik. Otomobil hýzla gelip bize çarptý. Çocuðu duvara sýkýþtýrdý. O aný hatýrlamak istemiyoruz” dedi.

ortaya refüj yapýlarak Günlükbaþý istikametinden gelerek Kemal

Karadenizli Caddesi'ne dönüþ trafiðe kapatýlmýþ oldu.


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

5


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

6

ÇEVRE HAFTASI KUTLANIYOR DUR GEÇ KÖPRÜSÜ YAPILACAK < Fethiye'nin Saklýkent Kanyo'nu yolu üzerinde bulunan iki aracýn yan yana geçemediði dur geç köprüsü yeniden yapýlýyor.

Köprü üzerinden iki arcýn yan yana geçemediði için, bir araç köprübaþýnda bekliyor diðer araç köprüden geçiyor. Hal böyle olunca yöre halký köprüye dur geç köprüsü adýný verirken geçtiðimiz aylarda bir kamyon köprüden aþaðýya uçmuþtu. Ak parti Muðla Milletvekili Ali Boða Yýllardan buyana yöre halkýnýn sorunu olan ve her seçim döneminde siyasi malzeme olan dur geç köprüsü artýk yapýlýyor. Söz konusu köprüde Ak Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, ilçe teþkilatý üyeleri ile birlikte köprü üzerinde köylülerle konuyu görüþtü. Milletvekili Ali Boða köprünün ihalesinin önümüzdeki günlerde yapýlacaðýný ve dur geç köprüsünün artýk durmak yok yola devam köprüsü olacaðýný söyledi.

Çelenk törenine Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, Fethiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yüksel Gültekin, TEMA Vakfý Fethiye ve Muðla Temsilcisi Okyay Tirli, bazý çevreci vatandaþlar ile öðrenciler katýldýlar. Atatürk Anýtý önündeki törende ilk olarak TEMA Vakfý, Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü ve KAYDEM Plastik firmasýnýn çelenkleri Atatürk Anýtý'na sunuldu. Bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulup istiklal marþýmýzýn söylenmesinin ardýndan Abdullah Baykuþ isimli öðrencinin kendi yazdýðý 'Fethiye'de kalsam' isimli þiiri okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak yaptý. Kabak konuþmasýnda “Fethiye Belediyesi olarak bu yýl çevresel deðerlere sahip çýkmak adýna birçok konuda görevimizi yerine getirme çabasý içerisindeyiz. Doðaya karþý görevimizin sorumluluktan zorunluluða dönüþtüðü bu günlerde bizler geri kazanýlabilir atýklarýn Fethiye Belediyesi sýnýrladý dahilinde sistematik bir þekilde toplanmasýný saðlayarak 2012 yýlý çalýþmalarý neticesinde 39 Bin 503 adet aðacýn kesilmesinin önüne geçtik. Bu tam olarak 28 adet Fethiye stadyumu büyüklüðünde ormanlýk alanýn korunduðu anlamýna gelmektedir. Pet ve plastik atýðýn geri kazanýmý ile 2 Bin 985 ailenin bir yýl boyunca

< 5 Haziran Dünya Çevre Günü Fethiye'de de çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Çevre Haftasý nedeniyle Fethiye'deki tören Atatürk Anýtý önünde düzenlendi.

tüketeceði elektrik enerjisi oranýnda tasarruf saðladýk. Cam atýklarýn geri kazandýrýlmasý ile 41 bin 300 litre petrol ülke ekonomisine kazandýrýldý. Toplanan metal ve alüminyum atýðýnýn geri kazandýrýlmasý ile 239 Bin 408 kilogram ham madde

tasarrufu saðladýk” diyerek, “Çevreci bisikletlerin devreye alýnmasý ile temiz bir enerji çeþidi olan elektrik enerjisi kullanýlarak 59 Bin 508 kilogram karbondioksit salýnýmýnýn önüne geçtik ve Fethiye'de araçla geri dönüþebilen malzeme anlayýþý yerini çevreci

bisikletlerle toplama anlayýþýna býrakmýþtýr. Okullarda verilen çevre koruma konulu eðitimlerin yaný sýra mahalleler kapý, kapý dolaþýlarak bilgilendirilmiþ ve duyarlýlýðýn arttýrýlmasý amaçlanmýþtýr” þeklinde konuþtu.

FETHÝYE ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ SEKE-TUR TURÝZM TÝCARET VE SANAYÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI KONGRE ÝLANI Sayýn Ortaðýmýz; Þirketimizin Yönetim Kurulu 05/07/2013 Cuma günü saat 11.00'de Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi Belediye Çarþýsý Kat:2 No:74 Fethiye adresinde olaðanüstü Genel Kurul yapýlmasýna ve aþaðýdaki gündem maddelerinin görüþülmesine oy birliði ile karar vermiþtir. Toplantýya katýlmanýzý rica ederiz. 03/06/2013 Baþkan Ayþe DÖNMEZ GÜNDEM: 1-Açýlýþ ve toplantý baþkanlýðýnýn oluþturulmasý. 2-Þirket ana sözleþmenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 ve 20'nci maddelerinin tadilinin görüþülmesi. 3-Ýç yönergenin görüþülmesi. 4-Yönetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi. 5-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 6-Dilek ve temenniler kapanýþ

GERÇEK FETHÝYE SERÝ ÝLANLAR 0252

612 85 00

ELEMAN ÝLANI Matisse Cafe Restaurant’ta çalýþtýrýlmak üzere bulaþýkçý, komi ve barmen aranmaktadýr. Müracaat Tel: 0252

613 83 86

FETHÝYE ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜMÜZDE GÖREVLÝ TREYLERÝ ÖNCÜ ARAÇ OLARAK 4 X 2 ARAZÝ VÝTESLÝ PÝC-UP KÝRALAMA ÝÞÝ Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðümüzde görevli treyleri öncü araç olarak 4 x 2 arazi vitesli pic-up kiralama iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/72621 1-Ýdarenin a) Adresi : TUZLA MAHALLESI INÖNÜ BULVARI 01 48300 FETHÝYE/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý : 2526141086 - 2526144955 c) Elektronik Posta Adresi : fethiyeisl@ogm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü, Muðla Orman Bölge Müdürlüðü ve Muðla Orm.Bölge Müdürlüðünün görevlendirdiði diðer orman bölge müdürlükleri c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 02.07.2013, iþin bitiþ tarihi 31.10.2013 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü, Ömer Eþen Personel Eðitim Merkezi þefliði Çok amaçlý toplantý salonu b) Tarihi ve saati :14.06.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1-Karayollarý trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk sigortasý olacaktýr. 2-Araç ruhsatý 3-Araç kiralýk ise noter tasdikli kira sözleþmesi, (Kira sözleþmesi 31.10.2013 tarihine kadar olmalýdýr.) 4-Pick-Up, en az 4 x 2 arazi vitesli, 2012 model veya üstü , turbo dizel, 2400 cc hacminde, 80 HP gücünde, kýlimalý, ABS frenli ve çift kabin olacaktýr. 5-Motorlu taþýt egzoz emisyon muayenesi yaptýrmýþ olacaktýr. 6-Aracýn fenni muayenesi (Vizesi) yaptýrýlmýþ olacaktýr. Bu belgeler ihale esnasýnda deðil, sözleþme imzalanmasý esnasýnda istenecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Ýlan Tarihi: 06/06/2013

4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Fethiye Orman Ýþletme Müdürlüðü muhasabe servisi. adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 60 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Ziraat Bankasý Fethiye Þubesi Ýban No: TR110001000203383242755001 yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Orman Ýþl.Müdürlüðü Muhasebe servisi Tuzla mah.Ýnönü bulvarý No :1 48300 FETHÝYE /MUÐLA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas No:620.99/221


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

7

3 Yýlda 4 Bin Ýstihdam < Yataðan'a baðlý Turgut beldesi civarýnda açýlmasý plânlanan yer altý kömür ocaðýnýn 2 ay içinde ihale sürecinin tamamlanmasýnýn planlandýðý ve bölgedeki çalýþmalarýn 4-5 ay içinde baþlayabileceði belirtildi.

ÞEHRE ÝNEN YABAN DOMUZU VURULARAK ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ Marmaris'te yaralý halde þehir merkezine inen yaban domuzu Milli park görevlileri tarafýndan vurularak etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Çamdibi Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi yanýndaki boþ arazide öðle saatlerinde yaralý halde yaban domuzu bulunduðu haberi mahallede paniðe neden oldu. Çevre sakinleri zabýta ve polise haber verdi. Olay yerine gelen görevliler domuzun yaralý halde bulunmasýnýn tehlikeli olabileceðini göz önünde bulundurarak Marmaris Milli Park ve Yaban Hayatý koruma Þubesi görevlilerine haber verdi. Milli park görevlileri otlarýn arasýnda yatan yaban domuzuna ilk önce birkaç kez uyuþturucu tabancasý ile atýþ yaptý ancak hayvan vücuduna saplanan uyuþturucu iðneden ürkerek bir banka þubesinin bahçe duvarýna doðru hýzla kaçmaya baþladý. Milli park görevlileri, uyuþturucu iðnenin etkisiz kaldýðýný fark etti ve çevreye saldýracaðýný düþündükleri domuzu av tüfeði ile vurdu. Yediði kurþunla olduðu yere yýðýlan yaban domuzu milli park görevlileri tarafýndan kamyonete yüklenerek götürüldü.

Söz konusu yer altý kömür ocaðýnýn yaklaþýk 25 milyon ton civarýnda rezerve sahip olduðunu söyleyen GELÝ Müessese Müdürü Kenan Emiralioðlu, Yeþilbaðcýlar Beldesi Taþkesik ve TOKÝ mahallelerinin de önemli miktarda rezerve sahip olduðunu belirterek, ikinci etap yer altý kömür ocaðý çalýþmalarýnýn bu bölgeleri kapsayabileceðinin sinyallerini verdi. Birkaç yýl içinde yaklaþýk 4 Bin kiþinin enerji ve maden sektöründe istihdam edilebileceðini belirten Emiralioðlu; “Yataðan Türkiye'nin enerji üssü olacak” dedi. GELÝ Müessese Müdürü Kenan Emiralioðlu, Yataðan Kaymakamý Dr. Hasan Tanrýseven'in kendisini ziyareti sýrasýnda, Turgut civarýnda açýlmasý planlanan yer altý kömür ocaðý hakkýnda önemli bilgiler verdi. Yer altý kömür ocaðý ihalesinin 2 ay içinde yapýlabileceðini belirten Kenan Emiralioðlu; “9 Eylül Üniversitesi tarafýndan proje hazýrlandý. Artýk þirketler þartlarýný bildirecek ve yaklaþýk 2 ay içinde gerekli ihale yapýlacak. Ýhalenin ardýndan 2 aylýk bir itiraz ve hazýrlýk süreci olduðunu da düþünürsek bölgede ilk kazmanýn 4 ay içinde vurulmasý düþünülüyor. Ýlk etapta iþçilerin konaklamasý ve diðer ihtiyaçlarý için sosyal alanlar yapýlacak ve bir taraftan da yer altý galerileri yapýlacak. Hazýrlýk sürecinde yaklaþýk 200 kiþinin özel sektörde istihdam edileceðini

düþünürsek bu rakam tam kapasite çalýþmaya baþlandýðýnda 2000 kiþiye kadar çýkabilecek” dedi. Ayrýca GELÝ Müessese Müdürü Kenan Emiralioðlu'nun verdiði bilgiler sýrasýnda, daha önce istimlak edilen Yeþilbaðcýlar Beldesi'ne baðlý Taþkesik ve TOKÝ mahallelerindeki

tükenmesinin ardýndan ise Taþkesik'te yeni bir yer altý ocaðý açýlmasý gündeme gelebilir. Bu yönde yapýlan projelerin varlýðýný biliyoruz. Ýki sahanýn toplam 56 Milyon ton civarýnda kömür rezervine sahip olduðu biliniyor. 1 yýlda 1 milyon 700 ile 2 milyon ton arasýnda kömür çýkartýlacaðýný düþünürsek 30 yýl yetecek kömür rezervine sahip olduðumuzu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandý. Kenan Emiralioðlu yaptýðý açýklamalar sýrasýnda bölgeye yapýlmasý planlanan ikinci termik santrale de deðindi. Termik santral için sürecin tamamlanmak üzere olduðuna vurgu yapan Emiralioðlu; “Bilindiði üzere özel bir þirket tarafýndan bölgeye yapýlmasý planlanan ikinci termik santral gündemde. Eðer bu proje gerçekleþirse yaklaþýk 2000 kiþi de burada istihdam edilecektir. Bu da toplamda 4 bin kiþinin enerji ve maden sektöründe istihdam edileceði sonucunu doðurur. Üstelik bu uzun bir süreç de deðil. Birkaç yýl içinde Yataðan ve çevresinde iþsiz insan kalmamasýndan bahsediyoruz” þeklinde konuþtu ve Salihpaþalar'da yapýlmasý planlanan kamulaþtýrmalara da deðinerek; rezervin göz ardý edilemeyecek “Salihpaþalar'da yapýlmasý planlanan boyutta olduðunu belirtmesi dikkat kamulaþtýrma öngördüðümüze göre çekti. Turgut sahasýnda açýlmasý bize 78 Milyon TL'ye mal olacak. planlanan yer altý ocaðýnýn 15 yýl yetecek rezerve sahip olduðunun altýný Ancak buna öngöremediðimiz maliyetlerin de ekleneceðini çizen Emiralioðlu; “Açýlacak olan yer altý kömür ocaðý rezervi yaklaþýk 15 yýl düþünürsek toplam maliyeti 100 milyon TL olarak düþünebiliriz” dedi. yetecek. Buradaki rezervin

www.atlantiktel.com Estetiktir

Dayanýklýdýr

Fikret KOYUNCU 0532 785 12 25

Tel Örgü, Demir Doðrama, Arsa Çevreleme, Beton Direk

Kolay monte edilir

Kolay Taþýnýr

Uzun Ömürlüdür

Panel Çit, Jiletli Tel, Dikenli Tel, Ýnþaat, Peyzaj, Bahçe

Adres: Gökalan Mevkii Çevre Yolu Çalýca-FETHÝYE

Tel: 0252 646 44 04


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

8


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

9

El Ýþi Göz Nuru Eserler Kapýþýldý

KEDÝYÝ EYLEMCÝLER KURTARDI < Gezi Parký Eylemlerine destek amaçlý Fethiye'de yapýlan eylemlerde, kalabalýktan korkan bir kedi denize düþtü. Kediyi yine eylemciler kurtardý. Fethiye'de gerçekleþtirilen eylemlerde zaman zaman ilginç görüntülerde oluþuyor. Bunlardan birisi de kordon boyunda gerçekleþti. Kordonda sloganlar atan eylemci gruptan korkan bir kedi denize düþtü. Kedinin denize düþtüðünü gören eylemcilerden Gürsel Tüzer, hemen denize atlayarak bir süre yüzdükten sonra kediyi kurtardý. Arkadaþlarýnýn yardýmýyla kediyi denizden çýkaran Gürsel Tüzer, tekrar doðaya býraktý. Tüzer yaptýðý açýklama da, doðadaki her canlýya özgürlük istediklerini ifade etti.

MUSTAFA TUFAN DELÝKANLILIÐA ADIM ATTI Fethiye'nin tekstil ve sarraf sektöründeki saygýn esnaflarýndan olan Ýbrahim Tufan'ýn 6 yaþýndaki oðlu Mustafa, sünnet olarak delikanlýlýða adým attý. Önümüzdeki yýl Atatürk Ýlkokulu 1. Sýnýfa gidecek olan Mustafa Tufan için Saraybahçe Orta Öðretim Erkek Öðrenci Yurdu'nda sünnet mevlidi düzenlendi. Gün boyu binlerce davetlinin katýldýðý sünnet cemiyetine AK Parti Fethiye Ýlçe Baþkaný Mustafa Ali Türkan, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Rasih Deveci ve Kadýköy Belediye Baþkaný Adem Ayat da katýlarak hem delikanlýlýða adým atan Mustafa'yý hem de aileyi tebrik etti. Sünnet törenine gelen davetlilere kar þerbetinin yaný sýra geleneksel Osmanlý Þerbeti ikram edilirken; delikanlýlar sýnýfýna adým atan Mustafa'ya özellikle arkadaþlarý hediye yaðmuruna tuttu.

< Fethiye Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü yýlsonu kermesine büyük ilgi oldu. Açýlýþa katýlan bayanlar, kermesten kapabildiklerini satýn aldýlar. Geçen hafta yýlsonu sergisi düzenleyen Fethiye Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürlüðü'nde bu kez el iþi kermesi düzenlendi. El iþi göz nuru yaptýklarý eserleri satýþa sunan kursiyerlerin bu eserleri hemen kapýþýldý. Açýlýþý yapýlan kermese iliþkin Müdür Osman Koftu, “Bu kermes el emeði göz nurudur. Geliri kurumumuzun eksikliklerinin giderilmesi için kullanýlacaktýr. Kursiyerler ve etkinliklere desteðini esirgemeyen herkese çok teþekkür ediyorum” dedi. Açýlýþa kalabalýk bir kadýn topluluðu katýlýrken, kapýnýn

kadýnlar kapabildiklerini satýn aldýlar. Ürünler kýsa sürede alýcý

bulurken, katýlýmcýlar yiyecek standýndan da faydalandýlar.

EÐÝTÝM-ÝÞ SENDÝKASI ÝÞ BIRAKTI Fethiye Salýpazarý yakýnýnda bir araya gelen Eðitim-iþ Sendikasý Üyeleri kanal boyunca yürüyüp Uður Mumcu Parký'na çýktýlar. “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz”, “Yaþasýn Demokrasi mücadelemiz” sloganlarý atan Eðitim iþ üyeleri, ellerinde afiþlerle kordon boyunca yürüyüp Beþkaza Meydaný'nda Atatürk Anýtý önüne geldiler. Yürüyüþe CHP Fethiye Ýlçe Baþkaný Emrah Doðu ve Ýþçi Parti Üyeleri ile bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Atatürk Anýtý önünde ellerinde Türk Bayraklarý ile Onuncu Yýl Marþýný söyleyen Eðitim-Ýþ Üyeleri daha sonra halaylar çektiler. Eðitim-Ýþ adýna bir açýklama yapan Fethiye Temsilcisi Uðurcan Küçükala, yeni çýkarýlacak yasayla kapýkulu memuru yaratýlmak istendiðini, hükümetin dediðinin yaptýrýlmak isteneceðini, yapmayanlarýn ise sokaða býrakýlacaðýný söyleyerek, “AKP iktidarý bir çok düzenlemeyi halkýn gözünden kaçýrýp emekçileri torbanýn içinde mahkum etmeye çalýþmaktadýr” dedi. AKP iktidarýnýn 11 yýldýr uyguladýðý küreselleþme

PAZAR HARÝÇ GÜNLÜK ÇIKAN SÝYASÝ GAZETE

YEREL SÜRELÝ YAYIN

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ: ALÝ BULUT YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: Sýdýka (Zeybek) KÖLEMEN MUHABÝRLER : Mustafa TAÞKIN - Halil AKIN - Murat YALÇIN SPOR HAB. : Erdoðan CANKUÞ SAYFA EDÝTÖRÜ : Serpil CÜCEMEN BASKI: Uygun Matbaacýlýk Ýsmail YAVAÞ Sanayi Sitesi 254 Sk. No: 7 Fethiye/MUÐLA -Tel: 0542 806 78 32

Tel&Fax: 612 85 00 e-mail: info@gercekfethiye.com - fethiye@gercekfethiye.com

ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar (st/cm) : 8,40 TL Kongre Ýlanlarý : 30,00 TL Tüzük Ýlaný (A4 Sayfa) : 25,00 TL Zayi Ýlanlarý : 15.00 TL Reklamlar (st/cm) : 75 Krþ

açýlmasýyla birlikte stantlara akýn baþladý. Kýsa süreli izdihamda

ABONE ÜCRETLERÝ: Yýllýk : 110,00 TL 6 Aylýk : 55,00 TL 3 Aylýk : 30,00 TL Aylýk : 10,00 TL

Eski tarihli gazete: 1,00 TL Fiyatlara KDV dahil deðildir. KDV oraný abonelerde %1, reklamlarda %18’dir. Ýdari Büro: Atatürk Caddesi LÝKYA ÝÞ MERKEZÝ Kat:3 No: 306/ FETHÝYE Kuruluþ Tarihi: 3 Eylül 1993 Neþredilen yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Bu Gazete Basýn Ahlak Yasasýna, Ulusal çýkarlara ters haber yayýmlamamayý taahhüt eder.

< 657 sayýlý devlet memurlarý kanunundaki deðiþikliði öngören yasa tasarýsýnýn meclise sunulmasýný protesto amacýyla Eðitim-iþ Sendikasý Fethiye'de de iþ býraktý.

politikalarý ile ülkenin her þeyini sattýðýný, çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk yaptýðýný, iþ býrakma eylemlerine katýlanlar için soruþturma açýlacaðýnýn yayýnlandýðýný belirten Uðurcan

Küçükala, “Okullara 3 aydýr sakal ve türbanla gelen öðretmenler var. Onlarda bu þekilde eylem yapýyorlar. Bu güne kadar soruþturma açýlacaktýr þeklinde bir duyuru, açýklama yapýlmadý.

Bu yüzden ayrýmcýlýk yapýlýyor. Birkaç gündür siyah tiþörtlerle gelen öðrencilere de okul idarecileri baský yapýyor. Bunlara karþý direnmeyi sürdüreceðiz” þeklinde konuþtu.


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

www.gercekfethiye.com

10


PERÞEMBE 6 HAZÝRAN 2013

AÐAÇLARIN ARKASINDA KÝMLER VAR? Bir baþkadýr benim memleketim. Aytekin Alpman'ýn seslendirdiði bu þarkýnýn sözlerinde olduðu gibi gerçekten bambaþka, eþi benzeri her açýdan olmayan bir ülkede yaþýyoruz. Geçtiðimiz hafta, Ýstanbul'da Gezi Parký'na aðaçlarýn kesilerek alýþveriþ merkezi yapýlmasý giriþimini protesto ile baþlayan ve hala devam eden olaylarý göz önüne aldýðýmýzda farklý bir memlekette yaþadýðýmýz sizce de açýk bir þekilde ortada deðil mi? Gösteriler, polis tomalarý, biber gazý, çapulcu, vandalizm, sandýk, Türk baharý, özür krizi derken memleket sathýnda bir hareketlilik aldý baþýný gidiyor. Ne zamana kadar sürer, sonu nereye varýr bilinmez ama yaz tatili öncesi taraflýlýklar bilendi, heyecanlar tazelendi, gazlar alýndý. En azýndan sonbahara kadar herkes rahatça köþesine çekilebilir. Bizde, birçoklarýnda þaþkýnlýk oluþtursa da, bu tarzý artýk ezberledik. Aðaçlarýn arkasýnda kimler olduðunu da gayet iyi biliyoruz. Amerika, Almanya ve Rusya'dan gelen açýklamalarla dünyanýn gündemine giren olaylara isim vermekte zorlanýyoruz. Kimilerine göre direniþ, kimilerine göre devlete kalkýþma. Dahasý; eylem, provokasyon, protesto, mücadele, tahrik... Herkes görüþüne ve durduðu yere göre beðensin, istediðini alsýn der gibi. Tali amaçlarýndan birisi de bu zaten organizasyonun. Bir taraf polisin þiddet kullandýðýný, diðer tarafta polisin sabrettiðini. Bir taraf dertlerinin aðaçlar olduðu diðer taraf ise Ergenekon tertibi olduðu. Bir tarafa göre eylemciler aðaçlarý söküyor, cami basýyor derken diðer tarafa göre ise bunlar eylemi sabote etmek isteyen ajanlarýn iþi. Bir tarafa göre bu olaylar iktidara karþý olanlarý güçlendiriyor. Diðer tarafa göre ise iktidar partisine yarýyor. Bir tarafa göre eylemciler ayyaþ ve çapulcu, öbürüne göre ise demokrasi ve özgürlük kahramanlarý. Bir tarafa göre hükümet haklý, diðer tarafa göre ise muhalefet haklý. Uzatmayalým, devam edip gidiyor aykýrýlýklar, ayrýþtýrýcýlýklar. Facebook ve Twitter'dan da taraflarca yüzlercesi çoðaltýlarak, abartýlarak ve ajite edilerek destekleniyor. Geniþ bilgi için uç noktalarýn yayýn organlarýna, örneðin Cumhuriyet ve Vakit gazetelerine ya da benzerlerine bakabilirsiniz. Yýllarca sað sol ayrýmý þeklinde uygulanarak bugünlere getirilen, son yýllarda ise ambalaj deðiþtirtilip, 2010 yýlýnda yapýlan referandum ile birlikte doruða çýkartýlan modelin 2013 versiyonu. Taraf olmanýn zorunlu olduðu, hayata ve olaylara parti, ideoloji ve cemaat penceresinden bakmanýn kaçýnýlmaz hale getirildiði sistemde bu ve benzeri olaylarýn ardý arkasý kesilmeyecektir. Hiç bir þekilde hakký ve adaleti gözetmeyen, sadece isimleri deðiþtirerek zulmünü sürdüren sistemin bekasý için kitlelere oyalanacak gündem bir þekilde sunulmaya devam edecektir. Bugünkü olaylara bu düzlemde kýsaca bakarsak; sokakta yapýlacaklarla ülke yönetimi deðiþmeyeceði gibi, bir kýsým protestolarla insanlar doðuþtan gelen haklarýný kaybetmezler. Kamunun mallarýna zarar vererek hak aramak ne kadar saçma ise, her eleþtiriye sandýðý iþaret ederek cevap vermekte ayný ölçüde saçmadýr. Kaldý ki, bu sandýklardan çýkan; bu yüzyýlýn baþýndan beri çýkarýlmasý önceden planlananlardýr. Demokrasi örneði deðil demokratur örneðidir. Bu paragrafýn baþýnda ifade ettiðimiz modelin en baþarýlý þekilde sahnelenen bölümüdür. Olaylar harita deðiþikliði için düðmeye basanlarýn provalarýdýr. Milletin hassasiyetlerini en hassas þekilde ölçerek büyük projeleri için en uygun aracý belirleme çalýþmalarýndan sadece birisidir. Bitirirken söyleyeyim. Ýlginçtir, bu meþhur memleketim þarkýsý da bize ait deðilmiþ. Dört ayrý versiyonu bulunan ve bazý özel günlerde mutlaka çalýnan memleketim þarkýsý Yahudi halk þarkýsýnýn Türkçe uyarlamasýymýþ. Ýddialara göre; orijinalinin içinde vatan, bayrak kavramlarý yer almadýðý gibi, aslýnda bir Ýsrail þarkýsýnýn aranjmaný olan þarkýnýn bir zamanlar TRT'de çok çalýnarak, milli þarký diye topluma yutturulduðu ileri sürülüyor. Yorum yok! Haftaya daha güzel konularla tekrar buluþuncaya kadar saðlýklý, mutlu ve huzurlu kalýn, hoþcakalýn.

Çevre Haftasý Fethiye'de Sýra Dýþý Bir Etkinlikle Baþlayacak www.gercekfethiye.com

11

< Dünya Çevre Haftasý dolayýsýyla Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü, sýra dýþý bir kampanyayý baþlatmayý hedefliyor. Fethiye Belediyesi tarafýndan Avrupa standartlarýnda hizmete açýlan bisiklet yollarýyla birlikte 6 Haziran Perþembe günü tüm Fethiyeliler iþyerlerine ve evlerine yürüyerek, bisikletle ve toplu taþýma araçlarýyla gidecek.

Fethiye’nin çevresel deðerlere her zaman sahip çýktýðýný belirten Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, “6 Haziran Perþembe günü bütün Fethiyelileri araçsýz bir Fethiye'ye davet ediyorum” ifadelerini kullandý. Deðiþik aktiviteler ile her sene çevre haftasýný dikkatleri üzerine çeken Fethiye Belediyesi, bir organizasyona imza atmak için kollarý sývadý. Ýlçenin çeþitli bölgelerinde Fethiye Belediyesi tarafýndan hizmete açýlan bisiklet yollarýna talebin daha da artmasýna yönelik bu çalýþma Çevre Haftasý'nýn ilk gününde baþlayacak. “Çevre'ye verdiðimiz deðerler aldýðýmýz ödüller ve belgelerle ispatlandý” Fethiye'de her sene deðiþik etkinlikler yapmayý hedeflediklerini belirten Fethiye Belediye Baþkaný Behçet Saatcý, “Çevre Haftasý sadece ülkemizde deðil bütün dünyada kutlanýyor. Çevre haftasý etkinlikler bir yerde hepimizin bildiði gibi, uçurtma þenliði, denizden çöp çýkartýlmasý, geri dönüþüm malzemesi ile çocuklarýmýz yürüyecek yaptýklarý ürünleri sergileyecekler, podyum da yürüyecekler. Bizim için bu sene özel bir etkinliði çevre haftasý içerisine koymayý düþündük. 6 Haziran Perþembe günü bütün Fethiyelileri araçsýz bir Fethiye'ye davet ediyorum. Mümkünse çok acil durumlar hariç toplu taþýma araçlarýný varsa bisikletlerini kullanarak, o gün iþyerleriyle evler arasýnda gidip gelmek için kullansýnlar. Toplu taþýma aracý kullansýnlar, yayan gelsinler, bisiklete binsinler ve çevresel

deðerlere ne kadar saygýlý olduðumuz belgelerle ve ödüllerle ispat edilmiþ olsa da halkýmýzýn bu anlamda bize vermiþ olduðu desteði bir kere daha görmek istiyoruz. Karbondioksit salýnmasýnýn azaltýldýðý, gürültü ve görüntü kirliðinin ortadan kalktýðý, yüksek sesle müzik yayýnlarýnýn olmadýðý, bir bütünleþmenin saðlandýðý ve bununla ilgilide herkesin çevresine, doðasýna sahip çýkarak bugünümüze

katýlmasýný bekliyorum” ifadelerini kullandý. “Kontaða basmayalým” Tüm Fethiye'yi zorunluluk haricinde etkinliðe davet eden Baþkan Saatcý, “Ýnþallah tekrar Saygýdeðer Fethiyelileri 6 Haziran Perþembe günü iþyerleriyle evler arasýnda mümkünse toplu taþýma aracý, mümkünse yayan ve bisiklet ile gelmelerini rica ediyorum. Mümkünse o gün kontaða basmayalým. Her þey araba

deðil. Avrupa'nýn yaptýðýný biz neden yapamayalým. Arkadaþlarým bu anlamda belli yollarda zaten bisiklet yollarýný hizmete açtý, çizgileri çizildi, bisiklet park yerleri oluþturuldu. O gün bütün Fethiyelileri bu kampanyaya destek vermelerine davet ediyorum. Bu vesile ile de izleyici arkadaþlarýma saygýdeðer Fethiyelilere en içten saygý ve selamlarýmý sunuyorum” dedi.

Köy Okullarýna Kitap ve Oyuncak Daðýtýyorlar Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü tarafýndan “Senin olsun diye paylaþýyorum” kampanyasýnda toplanan ikinci el oyuncak ve kitaplar ihtiyaç sahibi köy okullarýna daðýtýlmaya baþlanýldý. Belediye yetkilileri ilk olarak Arpacýk Ýlkokulu Okulu, Çiftlik Ali Rýza Köse ve Þehit Refik Tuncer Ýlköðretim okullarýnda öðrencileri kitaplar ve oyuncaklarla buluþturdu. Fethiye Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüðü yetkilileri yaklaþýk 10 bin oyuncak ve 5 bin hikâye kitabý ihtiyaç sahibi öðrencilere teslim edecek. Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, “Biz sadece aracýyýz, olandan alýp olmayana iletiyoruz. Kampanyamýz sayesinde halkýmýzýn evlerinde kullanmadýðý kitap ve oyuncaklar da bu sayede ihtiyaç sahibi çocuklarýmýza ulaþarak deðerlendirilmiþ oldu. Öðrencilerimizin sevincinde kumbaraya oyuncak ve kitap býrakan halkýmýzýn büyük katkýsý var. Kampanyamýza

göstermiþ olduðunuz duyarlýlýktan

ötürü katký saðlayanlara çok

teþekkür ederim” diye konuþtu.


Fethiyespor Geniþ Katýlýmlý Bir Yönetim Ýçin Kongre Kararý Aldý < PTT 1. Lige yükselen Fethiyespor, 21 Haziran Cuma günü saat 17.00'de kongre gerçekleþtirecek. Fethiyespor Yönetim Kurulu Ýsmail Öztürk baþkanlýðýnda toplanarak bir dizi karar aldý. Yaklaþýk 4 saat süren toplantýda 21 Haziran Cuma günü genel kurul gerçekleþtirilmesi 14 Haziran Cuma günü de þampiyonluk balosu yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, Fethiyespor'un þampiyonluðunda emeði geçen tüm Fethiye halkýna bir kez daha teþekkür ederek PTT.1. Lige yükselen ve bu ligde mücadele edecek Fethiyespor'un çok daha iyi yapýlanmasý gerektiðini anlatýp, “Omuz omuza bir üst lige çýkardýðýmýz Fethiyespor'u þimdi bu ligde de baþarýlý olmasýný saðlamalýyýz. Öncelikle güçlü bir yönetim oluþturmalýyýz. Yönetim kurulumuzda görevden ayrýlmak isteyen mazeret bildirenler olabilir. Daha önce yönetime girip ayrýlanlarda vardý. Ýþte bu yüzden omuz omuza görev yapacak ekonomisini de bir üst lige göre

hazýrlayacak yönetim kurulu oluþturmak için 21 Haziran Cuma günü kongre yapacaðýz. Bunun öncesinde14 haziran Cuma günü Fethiyespor þampiyonluk balosu

gerçekleþtireceðiz. Bu balo kongreye yönelik planlama içinde bir ýþýk olacak” dedi. STAD PROJESÝ HIZLANDIRILACAK Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk,

YILMAZ'DAN KUTLAMA Fethiyespor'un PTT 1. lige çýkmasýnýn sevinci ilçede devam ediyor. Ölüdeniz Belediye Baþkaný Keramettin Yýlmaz, Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk'ü Fethiyespor'u PTT1.lige çýkartmalarýndan dolayý kutladý. Beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Ünsal Eriþken ile birlikte Fethiyespor Kulüp Baþkaný Ýsmail Öztürk'ü ziyaret eden Keramettin Yýlmaz, “Fethiyesporumuzun bir üst lige çýkmasý Fethiye'nin tanýtýmý için büyük bir baþarýdýr. Fethiyespor bir üst lige çýkýnca Fethiye kentinin de markasýnýn yükselmesi saðlanmýþtýr” þeklinde konuþtu. Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk ziyarete teþekkür ederek; “Bu baþarý bireylerin deðil Fethiye ve Muðla'nýn baþarýsýdýr. Fethiyespor

þampiyon olarak bir kez daha taçlandý. Fethiyespor için þimdi bundan sonrasý önemli birçok konuda fikirler almak istiyoruz.

Her fikre açýðýz. Omuz omuza çalýþýp Fethiyespor'u PTT 1.ligde tutmaya ve baþarýlý olmasýný saðlayacaðýz” dedi.

“Fethiye Þehir Stadý'nýn fazla bir eksiði yok ancak stadý biraz geniþletmek ve kapalý maraton tribünü açmak zorundayýz. Belediyemiz bu konuda proje hazýrlayýp gerekli yetkileri aldý. Ancak çevre ve þehircilik bakanlýðýndan da olur almak zorundayýz. Bu oluru almak için siyasilerden destek alýp hýzlandýracaðýz. Fethiye Þehir Stadý'ný bu projeye uygun olarak kapalý maraton tribünü öncelikli olmak üzere aþama aþama stadý büyüteceðiz. Bu çalýþmalara önümüzdeki hafta aðýrlýk vereceðiz. Bir üst lig kriterlerine uygun olarak Fethiye Belediye Baþkaný ve Onursal Baþkanýmýz Behçet Saatcý'nýn desteðiyle stadýmýzý maçlar baþlamadan tamamlayacaðýz. Bu arada yeni aldýðým bilgiye göre il gençlik ve spor hizmetleri müdürlüðünün þu anda þehir stadýmýzýn yan sahasýna eðitim gençlik merkezi müdürlüðü binasý yapacaðýný öðrendik. Bu son derece yanlýþ bir planlamadýr. Bir üst lige çýkan takýmýmýz için çalýþma sahalarýmýz daraltýlmamalýdýr. Bizim öncelikle çok iyi antrenman sahalarýna ihtiyacýmýz var. Burasý bir antrenman sahasýdýr. Bina dikilmemelidir. Bu konuda gerekli giriþimleri en kýsa sürede yapacaðýz” dedi.

FUTBOL ÝDARÝ MENAJERLÝÐÝNE ABDULLAH APAK GETÝRÝLDÝ Fethiyespor'un eski kaptaný ve golcüsü Abdullah Apak, Fethiyespor Futbol Ýdari menajerliðine getirildi. Fethiyespor'un play-off maçlarýnda takýmýn arasýnda yer alan futbolcularýn motive olmasý için büyük çaba sarf eden Abdullah Apak, Fethiyespor Yönetim Kurulu'nun aldýðý kararla Futbol Ýdari Menajerliði'ne getirildi. Bir süredir Fethiye'de bulunan ve Fethiyespor camiasýna çeþitli konularda destek olan Abdullah Apak, 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren Fethiyespor Futbol Ýdari Menajerlik görevine resmen baþlayacak. Fethiyespor Baþkaný Ýsmail Öztürk, “Abdullah Apak'ýn Fethiyespor'a geçtiðimiz yýllarda futbolcu olarak hizmetleri olmuþtur. PTT 1. Lig tecrübesi de bulunan bu eski futbolcumuzu Futbol Ýdari Menajerliðine getirdik” dedi.

gercekfethiye  

fethiye

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you