Page 1

PORTES OBERTES 2013 DIJOUS 28 DE FEBRER c. Josep Vicenç Foix 34 08173 Sant Cugat del Vallès Tel 93.583.6713 Fax 935897701 Correa8059871@xtec.cat web http://www.xtec.cat/ceip-gerbert-d-orlhac/


Index: < El nostre projecte educatiu < La nostra escola: òrgans de decisió funcionament i participació < Instal·lacions, horaris, activitats i preus. < Serveis:menjador, bon dia, esplai i activitats extraescolars. > Preinscripció i matriculació

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA POSSIBILITAR L’APRENENTATGE FUNCIONAL I SIGNIFICATIU “Aprendre significativament no és acumular coneixements sinó establir relacions de forma no arbitrària entre el que ja sabem i el que es vol aprendre”. (Montserrat Fons Esteve, Llegir i escriure per viure).

Coherents amb aquesta teoria, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura el desenvolupem de manera significativa posant als nens i nenes en situació d’ús real on puguin viure la funcionalitat del llenguatge. Aprenem a llegir per llegir per aprendre i per gaudir. GUST PER APRENDRE I SABER Utilitzant una metodologia activa on el nen o la nena han de ser subjecte actiu del seu propi aprenentatge: Treball per projectes, tallers intercicle, grups reduïts, etc.


DESENVOLUPAR TOTS ELS LLENGUATGES ARTÍSTICS Posar a l’abast dels infants les possibilitats expressives, comunicatives i creatives que ofereixen els llenguatges verbal, corporal, musical, visual i plàstic.

POTENCIAR I AFAVORIR LA RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA. A través del diàleg, la participació i el respecte. Les famílies al llarg del curs col·laboren en diferents projectes de l’escola (llibre blanc a P3, festes, biblioteca, formació, etc.)

EDUCAR EN VALORS Els valors s’adquireixen practicant-los fins al punt de convertir-se en un hàbit; s’interioritzen voluntàriament i acaben sent objecte de desig. Des de l’escola volem impulsar aquest desig i potenciar i educar en el nostre alumnat tots aquells valors que l’ajudi a sentir-se millor amb ell mateix i a ser millor persona.


FOMENTAR L’ARRELAMENT AL MEDI I LA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ A UNA SOCIETAT CANVIANT Participar de les activitats del barri i del poble. Ser coneixedor del que passa a prop nostre i en el món per poder valorar i expressar el que es viu i se sent. Coneixement de les noves tecnologies. Potenciar la capacitat d’adaptació als canvis.

“Allò que cal ensenyar es determina mirant a la vida, i el com ensenyar-ho mirant al nen.” M.E. Wells

“L' únic permanent és el canvi”

I CHING

La nostra escola va celebrar el desè aniversari l’any 2012.

Amb aquests pensaments volem fer possible que els pilars bàsics de la nostra comunitat educativa: alumnat, docents, famílies, personal no docent i entorn construïm una escola de tothom i per a tothom on aprenem a aprendre per saber i posem el saber en la construcció d’un món millor.


FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA CONSELL ESCOLAR És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Funcions Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el Projecte Educatiu, sens perjudici de les competències del Claustre de professors, relatives a la planificació i organització docent. Per qui està format eL Consell Escolar? Al consell escolar hi ha representants de tots els sectors que formen la comunitat educativa. CLAUSTRE És l'òrgan on tots els mestres i professionals de l'ensenyament relacionats amb el centre proposen i decideixen - si s'escau - el tractament de tots els aspectes pedagògics i el funcionament del dia a dia. EQUIP DIRECTIU Grup gestor per posar en marxa els acords presos. PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT Els delegats de classe (elegits democràticament pels companys i companyes) es reuneixen mensualment amb la cap d’estudis i directora per anar treballant de manera conjunta els temes de l’escola. L’alumnat de Cicle Superior participa al Consell d’Infants de Sant Cugat. PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES Els pares i mares de l’escola participen a través de l’AMPA i del Consell Escolar. També a través de les reunions periòdiques de delegats/des de classe. L’AMPA La formen tots els pares i mares de l’alumnat de l’escola que han pagat la quota de soci de l’AMPA. A partir d’una reunió general – assemblea – es constitueix una Junta on hi ha un president, un tresorer i una secretària i vàries persones més que formen comissions de treball. La Junta de l’AMPA es reuneix una vegada al mes. La convocatòria es posa al tauló d’anuncis. REUNIONS DE DELEGATS/DES DE FAMÍLIES A les reunions de nivell s’escull delegat/da i subdelegat/da de classe. Aquests es reuneixen mensualment amb la cap d’estudis i directora per anar treballant de manera conjunta els temes de l’escola, ja siguin globals, de cicle o de nivell. CANALS DE COMUNICACIÓ DE L’ESCOLA A la web: http://www.xtec.cat/ceip-gerbert-d-orlhac Tots els documents es posen a la web de l’escola i als usuaris que ho sol·liciten se’ls hi lliuren en paper.


COMPOSICIÓ DEL CENTRE L’escola té dues línies: 2 aules per nivell. Total: 18 aules: 6 d’Educació Infantil i 12 d’Educació Primària. A més de les aules ordinàries, comptem també amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) i recursos de suport: l’EAP (psicòloga) i el CREDAV (logopeda). INSTAL·LACIONS Al centre compta amb totes les instal·lacions pròpies d’una escola: gimnàs, pista poliesportiva, sala de psicomotricitat, ludoteca, biblioteca, aula de plàstica, aula d’anglès, aula de música, aules de reforç, cuina, menjador, etc. HORARI Matí

de 9 h. a 12.30 h.

Tarda

de 15h. a 16.30 h.

Migdia – Menjador

de 12.30 h. a 15 h.

SERVEIS El Consell Escolar contracta els serveis i Alessa- Serunión, és l’empresa actual que els gestiona i organitza. MENJADOR amb cuina pròpia i monitoratge que ajuden a fer de l’espai de migdia un espai d’aprenentatge i lúdic seguint les pautes del projecte educatiu, coordinats amb el claustre a través de l’Equip Directiu, amb l’AMPA a través de la Comissió de menjador i amb el Consell escolar a través dels representants que formen part de la comissió. El cost del menjador és de 6,20 € per dia. BON DIA de 7:45 h a 9 h. ESPLAI DIARI fins a les 18 h. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS MATERIAL El material és col·lectiu i es proporciona des de l’escola. Només a partir de Cicle Mig ( 3r.) han de portar de casa un estoig senzill amb el més elemental. Tots els/les alumnes reben una agenda que fa de mitjà de comunicació entre la família i l’escola. La quota actual és de 95 €. Podeu veure la informació completa a la nostra pàgina web a la pestanya Escola, apartat “Normes i Recomanacions” LLIBRES L’alumnat només ha de comprar els llibres d’alguna àrea, normalment són aquelles que tenen fitxes de treball o estan dissenyats per treballar-hi directament. Els altres llibres que s’utilitzen a l’escola com a eina de treball i consulta, són socialitzats. Cada alumne en té un que al finalitzar el curs es queda a l’escola. En concepte de llibres socialitzats es paga un tant que mai supera el 30% del cost del llibre, que permet comprar-ne de nous o canviar d’editorial si és necessari. Aquest % el podeu veure també a “Informacions generals curs 2012-2013” de la nostra pàgina web. SORTIDES Al llarg del curs es programen una sèrie de sortides relacionades amb el treball que es realitzarà a l’escola. Aquestes sortides es paguen globalment a inici de curs. La quota actual és de 75 €.


SERVEI DE MENJADOR DIARI Horari: de 12,30 a 15,00 hores. Organitzat per torns: - 1r torn: P3, P4, P5 i 1r de Primària (de 12,30 a 13,15 h) - De 13,15 a 15,00h: - P3: migdiada - P4: relaxació, pati i hort - P5: pati, activitats i hort - 1r : Pati, activitats dirigides, biblioteca i hort 2n torn: 2n, 3r i 4rt de Primària (de 13,15 a 14,15h) - De 12,30 a 13,15h: - Pati, biblioteca, i hort. - De 13,15 a 14,15h: Dinar - De 14,15 a 15h: - Activitats dirigides -

3r torn: 5è i 6è de Primària (de 14,15 a 15,00h) De 13,15 a 14,15h: Pati, biblioteca , activitats dirigides i hort.

 Preu any actual: El preu menjador/dia pels alumnes fixes és de

6,20€. Es calcula en funció dels dies lectius de cada mes. El preu de menjador esporàdic és de 6,78€.

SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS BON DIA DIARI: Horari; de 7,45 a 9,00h. Espai d’acollida dels infants. Espai per completar el seu esmorzar. Ludoteca (activitats organitzades i joc lliure organitzat per racons) El preu va en funció del nº de dies per setmana que es quedi el nen/a (Preu per 5 dies de 7,45h-9h: 54,66€; de 8,45h-9h: 10,94€)  


ESPLAI DIARI: Horari: De dilluns a divendres de 16,30 a 18,00h. 16,30 a 17,00h: Estona de berenar. 17,00 a 18,00h: ludoteca (activitats organitzades i joc lliure organitzat per racons). El preu va en funció del nº de dies per setmana que es quedi el nen/a. El preu per 5 dies de 16,30h-18h: 75,93€)

TALLERS: Horari: Ed. Infantil: 16,30 a 17,00h: estona de berenar de 17,00 a 18,00h: taller Ed. Primària: De 16,45 a 17,45h: Taller Programa d’activitats lúdiques agrupades en diferents temàtiques i preus mensuals any 2012-13:

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8,30 A 10,00H., I DE 16,00 A 18,00H.

DIRECTORA DE SERVEIS: Cristina Pérez COORDINADORA D’ACTIVITATS: Neus Fernández TELÈFON: 93.587.9888 E-MAIL: gerbert1@centros.grupoalessa.com (Cristina) gerbert@centros.grupoalessa.com (Neus)


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2013/14 EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA OBLIGATÒRIA Calendari: Presentació de les sol·licituds presencials Presentació de les sol·licituds telemàtiques

11 al 22 de març fins les 24 h. del 21/3/13

Publicació de les llistes amb el barem provisional i sorteig

11 d’abril 12 d’abril

Reclamacions

12 al 16 d’abril

Publicació de les llistes un cop resoltes les reclamacions

22 d’abril

Publicació de les llistes d’alumnat admès

24 de maig

Període de matriculació

10 al 14 de juny

La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar preferentment al centre educatiu triat en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials del Departament. S’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de baremació. La documentació es pot recollir a consergeria o secretària en horari escolar i extraescolar de 8 h. a les 20 h

El full de la preinscripció es pot baixar des d’ internet (www.gencat.cat/preinscripció) una vegada estigui actiu. Si ho feu així tingueu en compte la documentació a presentar. Estarà posada a la pàgina web de l’escola http://www.xtec.cat/ceip-gerbert-d-orlhac/. Per veure si el vostre domicili està dins la zona de l’escola on voleu inscriure el/la vostre/a fill/a podeu entrar a la pàgina següent: http://www.gis.santcugat.cat/Mapaescolar Qüestions a tenir en compte La sol·licitud s’ha de lliurar a l’escola que demaneu en primer lloc i només se’n pot presentar una. En la sol·licitud és important demanar , per ordre de preferència, varies escoles. En la mateixa sol·licitud s’hi poden posar centres públics i centres concertats. En el moment de lliurar la documentació és important que ho feu en els horaris establerts per tal de poder revisar els fulls i evitar errades.


Criteris generals Germans matriculats a ‘escola o institut adscrit o fill de treballador del centre Proximitat al centre (1) : Domicili dins de l’àrea de proximitat Lloc de treball dins de l’àrea de proximitat Domicili en el mateix municipi (1) L’àrea de proximitat es pot consultar a la secretaria de l’escola a aq través de l’ajuntament

40

30 20 10

Beneficiari de la RMI (renda mínima d’inserció)

10

Discapacitat de l’alumne o d’un familiar, germà/na, pare/mare o tutor, igual o superior al 33% Criteris complementaris :

10

Família nombrosa o monoparental

15

Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

10

Exalumnes (pare/mare/germà de l’alumne)

5

Documentació que cal presentar: Sol·licitud del Departament d’Ensenyament 4 fotos mida carnet de l’alumne/a Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a, si en té. Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE o altres documents d’identitat del pare, la mare o tutors legals. Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) Original i fotocòpia del carnet de vacunacions Per justificar els criteris generals d’admissió, cal presentar: Germans matriculats a l’escola adscrita: Certificat de l’escola que acrediti l’existència de germans matriculats. Proximitat al centre: Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI, quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el document que es presenta. Còpia del contracte laboral o del certificat emès per l’empresa, quan s’al·lega el domicili del lloc de treball.


Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI) Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora, o germans: Original i fotocòpia del certificat de disminució, igual o superior al 33% Família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. Malaltia crònica: Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, que especifiqui de quina malaltia es tracta. Horaris de preinscripció

DILLUNS

de

12.30 h

a

14,00 h

DIMARTS

de

12,30 h a

DIMECRES

de

15,00 h. a

DIJOUS

de

9.30 h a

13,00 h

DIVENDRES

de

15,00 h a

16,00h.

14 h 16.30 h.

Portes Obertes 2013  
Portes Obertes 2013  

Trets característics de l'Escola Gerbert d'Orlhac

Advertisement