Page 19

Αναμνηστική φωτογραφία έξω από την Ακαδημία Αθηνών μετά το πέρας της τελετής.

διακονίαν ὑμῶν τῷ Κυρίῳ, τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ καί τῷ χριστωνύμῳ λαῷ καί διά τῆς ὀργανώσεως ὑποδειγματικῶς καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς κατ᾽ ἔτος τῶν «Παυλείων». «Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν», ἐνισχύουσα ὑμᾶς καί τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν περιούσιον ὑμῶν λαόν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί βιοτικῶν μεριμνῶν, κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Ἀμήν Ἐπιστολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὅλως ἀσμένως πληροφορηθεῖσα ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2014 καί διά τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 835/8.12.2014 ὑμετέρου ἐγγράφου τήν εἴδησιν ὅτι ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν πρόκειται ἵνα τιμήσῃ ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν τήν καθ᾽ ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν ἐπί τῇ εἰκοσαετεῖ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εὐλογητῆς καθιερώσεως τοῦ ἑτησίου θεσμοῦ τῶν «Παυλείων», ἔγνω ἐκφράσαι ὑμῖν τάς ὁλοθύμους συγχαρητηρίους Αὐτῆς εὐχάς καί προσρήσεις διά τήν ἐπαξίαν ταύτην τιμητικήν διάκρισιν. Ἡ εἰρημένη ἀναγνώρισις τῶν ἐπί συναπτῇ εἰκοσαετίᾳ ἐν Βεροίᾳ διοργανουμένων τούτων εὐσήμων λατρευτικῶν

καί πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τιμᾷ καί γεραίρει ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν αὐτήν ταύτην τήν ἐπιτόπιον καθ᾽ ὑμᾶς ἱστορικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν καί ἡ τοιαύτη τιμή ἀντανακλᾶται εἰς ὅλην τήν Ἁγιωτάτην Παύλειον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Τό σπουδαιότατον διεθνές ἐπιστημονικόν Συνέδριον τῶν Παυλείων συνιστᾷ ἀληθῶς πνευματικόν παράδεισον εἰς δόξαν τοῦ θείου καί κλητοῦ «πρώτου μετά τόν Ἕνα» Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. Ἡ Ἰερά Σύνοδος χαίρει καί σεμνύνεται δι᾽ ὑμᾶς, ἐκφράζουσα τήν εὐχήν ὅπως ὁ λαμπρός οὗτος θεσμός, τῇ ἄνωθεν Χάριτι καί τῇ προσωπικῇ ὑμῶν μερίμνῃ, ἐξακολουθήσῃ αἰσίως καί ἐπιτυχῶς ἐπί πλεῖστα ἔτη. Συνιστᾷ ἀληθῆ εὐλογίαν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Βεροίας, ἀξία ἐν Κυρίῳ θυγατήρ τοῦ μεγάλου Διδασκάλου τῶν Ἐθνῶν, καθιέρωσε τοῦτον τόν εὔσημον θεσμόν πρός τιμήν τῆς ἱερᾶς Αὐτοῦ μνήμης. Χαιρετίζομεν, ὅθεν, ἐν ἀγάπῃ τήν ὑμετέραν ἀφοσίωσιν καί φροντίδα «πρός καταρτισμόν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ’ 12), διότι εἶναι ὄντως σημαντική ἡ ἀξία καί οὐσιώδης ἡ προσφορά αὐτῆς τῆς προσπαθείας. Ὁλοκαρδίως εὐχόμεθα ὅπως ὁ Θεῖος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ ἀναδεικνύῃ πάντοτε ὑμᾶς φάρον καί λύχνον ἀναλώμενον πρός κοινήν εὔκλειαν τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα συ-

νεχίσητε βαδίζων ἐπαξίως καί μετά τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ ζήλου ἐπί τά ἴχνη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, στοιχοῦντες τῇ ἱερᾷ παραδόσει ἥν παρελάβετε παρ᾽ Αὐτοῦ καί μετά συνεπείας καί πιστότητος φέρετε, καί έκδαπανῶν τά δοθέντα ὑμῖν πολυδύναμα τάλαντα ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς καθ᾽ ὑμᾶς ἐν Βεροίᾳ, Ναούσῃ καί Καμπανίᾳ εὐλογημένης καί εὐφήμου Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Καί ὑμεῖς μέν ἀπολαύετε νῦν τούς ἀγλαούς καρπούς τοῦ πολλοῦ τούτου κόπου καί τῆς ἐπ᾽ εὐλογίαις σπορᾶς τοῦ θείου καί ἀποστολικοῦ λόγου εἰς τάς καρδίας τῶν ἐγγύς καί μακράν ἀδελφῶν πιστῶν, ἡμεῖς δέ γεγονότες μάρτυρες αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει πνευματικῇ συγχαίρομεν τῇ φιλτάτῃ ἡμῖν Σεβασμιότητι καί παντί τῷ πληρώματι τῆς ὑμετέρας Μητροπόλεως κατά τόν λόγον τοῦ μεγάλου διδασκάλου, θεόπτου καί μύστου τῶν ἀρρήτων καί ἀθεάτων Ἀποστόλου Παύλου, λέγοντος «εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 26). Ἐπί δέ τούτοις, ἐνθέρμως καί πηγαίως εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἐπιδαψιλεύῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀδιαλείπτως εὐόδωσιν εἰς τούς ποιμαντικούς κόπους ὑμῶν, διατελοῦμεν μετ᾽ ἀγάπης.

Παύλειος Λόγος 

19 

Παύλειος Λόγος τεύχος 112  

Το τεύχος 112 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2014) του περιοδικού «Παύλειος Λόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Τι κύριο άρθ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you