Page 18

τῶν «Παυλείων» καί τά ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῶν πραγματοποιηθέντα ἐπιτυχῶς ἐπιστημονικά συνέδρια, θέμα σχόντα αὐτόν τοῦτον τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τά ὁποῖα καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρηκολουθήσαμεν ἐξ ἀναφορῶν τῶν κατ᾽ ἔτος ἀποστελλομένων πρός συμμετοχήν εἰς αὐτάς ἐκπροσώπων ἡμῶν, τοῦτο μέν παρήγαγον μεμαρτυρημένον θεολογικόν, ποιμαντικόν καί ἐν γένει ἐκκλησιαστικόν ἔργον, διά τῆς μελέτης καί θεωρήσεως εἰς βάθος ὑπό εἰδημόνων ἐπιστημόνων τῶν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἐπιστολῶν τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου, τοῦ διελθόντος καί κηρύξαντος Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα καί ἐκ τοῦ Βήματος τῆς Βεροίας, τοῦτο δέ πανορθοδόξως καί πανελληνίως ἀνέδειξαν τό ἐπιτελούμενον καί ἐν τούτῳ πολυσχιδές καί πολυμερές ἐν τῇ Ἱερᾷ ὑμῶν Μητροπόλει ἔργον. Ἡ συγκεκριμένη αὕτη προσφορά τῶν Παυλείων δέν παρῆλθεν ἀπαρατήρητος καί ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τοῦ περιπύστου τούτου πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἑλλάδος, καί ἔτυχε προσφάτως τῆς τιμῆς καί τοῦ «ἐπαίνου» αὐτῆς. Ἡ ὑμετέρα Ἱερότης, ἐφαρμόζουσα βιωματικῶς τήν Παύλειον ρῆσιν «ἐάν τε γάρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν» (Ρωμ. ιδ΄, 8) καί ἰδίως καθ᾽ ὅλην τήν ποιμαντορίαν αὐτῆς ἐν τῇ λαχούσῃ αὐτῇ Ἐπαρχίᾳ τήν ἀποστολικήν προτροπήν «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. β΄, 20), ἤδη ὡς καλλίκαρπος ἐλαία ἀπολαμβάνει τούς ἀγλαούς καρπούς τῶν φιλοθέων κόπων αυτῆς ὑπέρ τοῦ θεμελιωτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βεροίας Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ καί προστάτου τῆς καθ᾽ ὑμᾶς Ἱερᾶς

Με τον σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Μητροπόλεως, ὅστις εὐμενῶς ἐπί μίαν εἰκοσαετίαν ἐδέξατο τήν ὑμετέραν ἐκδαπάνησιν διά νά τιμήσητε αὐτόν ἀξίως τῆς ἀνυπολογίστου προσφορᾶς αὐτοῦ τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ. Ὅθεν, ἐγγιζούσης ὁσονούπω τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως τῆς Βεροίας Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου, καθ᾽ ἥν θέλει δι᾽ εἰδικῆς ἐκδηλώσεως τιμηθῆ τό ἔργον τοῦτο τῶν «Παυλείων», σπεύδομεν ἐκφράσαι διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικών ἡμῶν ἀδελφικῶν γραμμάτων τάς θερμάς συγχαρητηρίους ἡμῶν εὐχάς ἐπί τῷ χαρμοσύνῳ τούτῳ σταθμῷ καί τῇ προσγενομένῃ τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Βερ-

Με τον εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο

18 

Παύλειος Λόγος

ροίας τιμῇ ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψει καί τιμῶντες κατ᾽ ἀξίαν τήν ἥν ἔσχον ἄχρι τοῦδε ἀναμφίβολον εὐρυτέραν σημασίαν αἱ ὡς ἄνω ἐτήσιαι ἐκδηλώσεις διά τήν ἀνάδειξιν διαφόρων πτυχῶν τοῦ ἔργου καί τοῦ πνευματικοῦ μεγαλείου τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, εἰς τόν ὁποίον πλεῖστα ὀφείλομεν πάντες διά τήν ἀποκάλυψιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Κυρίου, τῆς ἀγούσης μετ᾽ ἀσφαλείας εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καί τόν «τρόπον» καί τό «ἦθος» διά τῶν ὁποίων ὁδηγούμεθα ἀνεμποδίστως εἰς τήν ἐν Χριστῷ τελείωσιν καί θέωσιν οἱ «σάρκα φοροῦντες καί τόν κόσμον οἰκοῦντες» ἄνθρωποι. Ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ἐν πολλῇ τιμῇ περιβάλλουσα τήν ὑμετέραν θεοφιλῆ Ἱερότητα, διά βίου παντός ἀφιερωθεῖσαν ὁλοκληρωτικῶς τῇ Ἐκκλησίᾳ καί μετά συνέσεως, ἀφοσιώσεως καί ζήλου πολλοῦ ποιμαίνουσαν τήν παλαίφατον Ἱεράν Μητρόπολιν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ἥν ἐβάδισαν οἱ πόδες τοῦ Ἀποστόλου, εὐαγγελιζομένου τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἀπονέμομεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τήν ἀναγνώρισιν τοῦ ἐπιτελεσθέντος καί ἤδη τιμωμένου ἐκκλησιαστικῶς καί ἀκαδημαϊκῶς, ἀλλ᾽ ἰδιαιτέρως ἐμπειρικῶς, συγκεκριμένου ἔργου, καθώς καί τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν διά σύνολον τήν πολυχρόνιον, καλλίκαρπον καί ὑποδειγματικήν ἐν ἀφοσιώσει καί πιστότητι πρός τό Ἱερόν ἡμῶν Κέντρον καί τό ἀρχιερατικόν ὑπούργημα ὑμῶν διακονίαν καί κατηξιωμένην ὑμετέραν προσφοράν, καί διαπύρως εὐχόμεθα ὅπως ἐν ὑγιείᾳ, δυνάμει, καρτερίᾳ, ὑπομονῇ καί εἰρήνῃ συνεχίζητε «ἕως ἡμέρα ἐστί» καί «ἕως φωσφόρος ἀνατείλῃ» τήν εὐεργετικήν

Παύλειος Λόγος τεύχος 112  

Το τεύχος 112 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2014) του περιοδικού «Παύλειος Λόγος» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Τι κύριο άρθ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you