Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 88 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010


λειτουργεί η

ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ

ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΑΡΧΙΕΠ. ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ά κ ι μ ο ν ο κ ν ι ώ ο ι σ ε τ α γ σ ύ ρ ε χ ενισ ιση των έχ ν υ σ τη

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 20951, 6945384355 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: ΑΣΠΙΣ BANK 731-05-000-3607 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243-033886-401


ETOΣ ΙΖ΄ TEYXOΣ 88 ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2010

σελ 4

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΠΙΣΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος

σελ 16 σελ 6

MIKPEΣ EIΔHΣEIΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ του μον. Γερασίμου Μπεκέ

IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ BEPOIAΣ , NAOYΣHΣ KAI KAMΠANIAΣ Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Bεροίας κ. Παντελεήμων

ΣΥΝΤΑΞΗ, HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣE­­­­­­­ΛI­­­­­­­ΔO­­­­­­­­­­ΠOI­­HΣH, KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA και ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Mον. Γεράσιμος Mπεκές.

σελ 30 σελ 12

ΔΙMHNIAIO OPΘOΔOΞO ΠEPIOΔIKO

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

σελ 20 σελ 8

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του Αρχιμ. Γρηγορίου Μάζα

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ του Αρχιμ. Ιερεμίου Γεωργαλή

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, EKTYΠΩΣH: «TYPE PRESS» Nέα Nικομήδεια ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: Μον. Αντώνιος Σισμανίδης

             ΚΩΔΙΚΟΣ 2638

APΘPA MΠOPOYN NA AΠOΣTEΛ­ Λ O N TA I Σ T H Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η ΔIEYΘYNΣH TOY ΠEPIOΔIKOY: ΠEPIOΔIKO «ΠAYΛEIOΣ ΛOΓOΣ» ΓPAΦEIO TYΠOY IEPAΣ MHTPO­ ΠOΛEΩΣ BEPOIAΣ, T.Θ. 241, 591 00 BEPOIA THΛ 23310 72317, ΦAΞ 23310 25275, E-mail: gerbekes@yahoo.gr XEIPOΓPAΦA AΣXETΩΣ ΔH­MOΣIEYΣHΣ TOYΣ ΔEN EΠI­ΣTPE­ ΦONTAI

EΞΩΦYΛΛO Στο παρεκκλήσιο της προεδρικής κατοικίας στη Μόσχα με τον Πρόεδρο κ. Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 20ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ, 40ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣYNΔPOMEΣ KAI EMBAΣMATA ΔIEYΘYNΣH TOY ΠEPIOΔIKOY

ΣTH

website:

www.imverias.gr


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ +ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα

M

έσα εἰς τὴν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν τελευταίως σκοτεινὴν ἀτμόσφαιραν τῆς σοβούσης ποικίλης κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί, κυρίως, πνευματικῆς, ἡ ὁποία πολὺν θυμόν, πολλὴν πικρίαν, πολλὴν σύγχυσιν, πολλὴν ἀγωνίαν, πολὺ ἄγχος, πολλὴν ἀπογοήτευσιν καὶ πολὺν φόβον διὰ τὴν αὔριον προξενεῖ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, γλυκεῖα ἀκούεται ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς ἐμφανῶς...» (Ἰδιόμελον ΣΤ΄ Ὥρας Χριστουγέννων). 4 

Παύλειος Λόγος

Πίστις ἀκλόνητος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν παρακολουθεῖ ἀφ’ ὑψηλοῦ καὶ ἀδιαφόρως τὴν πορείαν τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν Του ὑπὸ τοῦ ἰδίου, αὐτοπροσώπως, πλασθέντος ἀνθρώπου. Τούτου ἕνεκα καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου Του ἦτο ἀπ’ ἀρχῆς ἡ «εὐδοκία» Του, τὸ πρώτιστον θέλημά Του, ἡ «προαιώνιος βουλή» Του. Νὰ ἀναλάβῃ ὁ Ἴδιος, ἐξ ὑπερβολῆς ἀγάπης, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ποὺ ἔπλασε, καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β΄ Πέτρ. 1: 4). Καὶ τοῦτο, πρὸ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων, πρὸ καὶ αὐτῆς τῆς πλάσεώς των! Μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ «προαιώνιος βουλὴ» τῆς Σαρκώσεως περιέλαβε τὸν Σταυρόν, τὸ Ἄχραντον Πάθος, τὸν Ζωοποιὸν Θάνατον, τὴν εἰς Ἅιδου Κάθοδον, τὴν Τριήμερον

Ἔγερσιν, ὥστε ἡ παρείσακτος ἁμαρτία, ποὺ ἐδηλητηρίασε τὰ πάντα, καὶ ὁ λαθρεπιβάτης τῆς ζωῆς θάνατος νὰ τεθοῦν τελείως καὶ ὁριστικῶς ἐκποδών, καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπολαύσῃ ἀκεραίαν τὴν Πατρικὴν κληρονομίαν τῆς αἰωνιότητος. Ἀλλ’ ἡ θεϊκὴ συγκατάβασις τῶν Χριστουγέννων δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὰ τῆς αἰωνιότητος. Ἀφορᾷ καὶ εἰς τὰ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας ἡμῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ’ ἦλθεν ἐπίσης εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν. Ἐχόρτασε θαυματουργικῶς κατ’ ἐπανάληψιν τὰ πλήθη τῶν ἀκροατῶν τοῦ λόγου Του, ἐκαθάρισε λεπρούς, ἐστερέωσε παραλύτους, ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τυφλούς, τὴν ἀκοὴν εἰς κωφοὺς καὶ τὴν ὁμιλίαν εἰς ἀλάλους, ἀπήλλαξε δαιμονισμέ-


νους ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ὑπεστήριξε τὸ δίκαιον τῶν ἀδικουμένων καὶ λησμονημένων, ἐστηλίτευσε τὸν ἀθέμιτον πλουτισμόν, τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀσπλαγχνίαν, τὴν ὑποκρισίαν καὶ τὴν «ὕβριν» εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις, ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ἐθελουσίου κενωτικῆς χάριν τῶν ἄλλων θυσίας! Ἴσως ἡ διάστασις αὕτη τοῦ μηνύματος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ προσεχθῇ περισσότερον κατὰ τὰ σημερινὰ Χριστούγεννα. Πολλοὶ συνάνθρωποι καὶ συγχριστιανοὶ δοκιμάζουν φοβερὸν πειρασμὸν ἐκ τῆς σοβούσης κρίσεως. Εἶναι ἀναρίθμητοι αἱ στρατιαὶ τῶν ἀνέργων, τῶν νεοπτώχων, τῶν ἀστέγων, τῶν νέων μὲ τὰ «ψαλιδισμένα ὄνειρα». Ἀλλά, Βηθλεὲμ ἑρμηνεύεται «Οἶκος Ἄρτου»! Χρεωστοῦμεν, λοιπόν,

οἱ πιστοὶ εἰς πάντας τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς ὄχι μόνον τὸν «Ἐπιούσιον Ἄρτον», δηλαδὴ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται ἐσπαργανωμένος εἰς τὴν πενιχρὰν φάτνην τῆς Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸν ἐπιτραπέζιον ἄρτον τῆς ἐπιβιώσεως, καὶ ὅλα τὰ «ἐπιτήδεια τοῦ σώματος» (Ἰακ. 2: 16). Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἐν ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης! Ἡ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀκούεται ἐντονώτερος καὶ ἀπαιτητικώτερος ὁ ἀποστολικὸς λόγος: «Δεῖξον μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. 2: 18)! Ὁ καιρός, δηλ. ἡ εὐκαιρία, νὰ «ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» εἰς τὸ ὕψος τῆς οἰκειούσης ἡμᾶς μὲ τὸν Θεὸν βασιλικῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης. Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ μαρτυρικῆς καθέδρας τῆς Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων

εὐαγγελιζόμενοι πρὸς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν θεϊκὴν συγκατάβασιν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χάριν τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ὧ ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ προσκύνησις, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Φανάριον, Χριστούγεννα, βι’ + Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Παύλειος Λόγος 

5 


Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ †ΠΑΝΤ ΕΛΕΗΜΩΝ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Π ρ ὸ ς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου ἐπαρχίας

«Ἡ βασιλεία σου, Χριστέ ὁ Θεός, βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καί ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ».

6 

Παύλειος Λόγος


Μ

έ αὐτή τή βεβαιότητα καί αὐτή τήν πίστη ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τή μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία διά τῆς Κυριακῆς προσευχῆς ζητοῦμε νά ἔλθει «ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς», δέν εἶναι μία βασιλεία ἐφήμερη καί παροδική· δέν εἶναι μία βασιλεία αὐταρχική καί καταδυναστευτική, ὅπως εἶναι συνήθως οἱ βασιλεῖες τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι βασιλεία ἀγάπης καί ταπεινώσεως· εἶναι βασιλεία δικαιοσύνης καί ἰσότητος· εἶναι βασιλεία ἐλέους καί φιλανθρωπίας. Ἰδού, γιατί ὁ βασιλεύς «κλίνει οὐρανούς» καί κατέρχεται στή γῆ. Ἰδού, γιατί ὁ βασιλεύς δέν ἔχει «τόπον ἐν τῷ καταλύματι». Ἰδού, γιατί ὁ βασιλεύς εὑρίσκεται ὡς ἐσπαργανωμένο βρέφος στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων. Ἰδού, γιατί προσκυνεῖται κατ᾽ ἀρχήν ἀπό τούς ποιμένες. Ἰδού, γιατί διώκεται ἀπό τόν Ἡρώδη καί ἀναγκάζεται νά φύγει εἰς τήν Αἴγυπτο. Ἰδού, γιατί, παρότι στή διάρκεια τῶν εἴκοσι αἰώνων πού πέρασαν ἀπό τή Γέννησή του πολλοί προσεπάθησαν νά καταργήσουν τή βασιλεία του καί νά τόν ἐκθρονίσουν ἀπό τόν θρόνο του, ἀπέτυχον ὅλοι παταγωδῶς. Ἰδού, γιατί εἴκοσι αἰῶνες ἀπό τή Γέννησή του, οἱ φυλές τῶν ἀνθρώπων συνεχίζουν νά προστρέχουν ἐνώπιόν του καί νά προσκυνοῦν τή θεία Γέννησή του, ὄχι ἀπό φόβο ἀλλά ἀπό ἀγάπη· ὄχι ἀπό ὑποχρέωση ἀλλά ἀπό εὐγνωμοσύνη· ὄχι ἀπό ἀνάγκη ἀλλά ἀπό σεβασμό. Διότι ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι «βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καί ἡ δεσποτεία του ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ». Διότι ὁ βασιλεύς καί δεσπότης Χριστός δέν ἦλθε στή γῆ γιά νά κατεξουσιάσει τό πλάσμα του. Δέν «ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι». Δέν ἦλθε γιά νά ἀπολαύσει δόξα καί πλοῦτο. Ἀντίθετα, ἄν καί Θεός, ἦλθε στή γῆ χωρίς δόξα καί χωρίς πλοῦτο. Ἦλθε στή γῆ ὡς ταπεινό βρέφος γιά νά ἀνυψώσει τόν ἄνθρωπο στή δόξα πού ἀπώλεσε μέ τήν παρακοή καί τήν ἁμαρτία, στή δόξα πού στερήθηκε ἀκολουθῶντας τόν ἑωσφόρο στόν δρόμο τῆς ἐπάρσεως καί τοῦ ἐγωι-

σμοῦ. Ἦλθε στή γῆ ὡς ἄνθρωπος γιά νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τόν πλοῦτο τῆς θεότητος πού ἀπεμπόλησε, ὅταν σάν τόν ἄσωτο υἱό ἔφυγε ἀπό τήν οἰκία τοῦ πατέρα, ζητῶντας «τό μέρος τῆς οὐσίας» πού νόμιζε ὅτι τοῦ ἀνῆκε. «Ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών». «Θεός ὤν γέγονεν ἄνθρωπος, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται». «Πλούσιος ὤν ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». Αὐτό εἶναι, ἀδελφοί μου, τό νόημα καί τό περιεχόμενο τῆς βασιλείας τοῦ Κυρίου, πού παραμένει, καί θά παραμένει, «βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων» καί προσφέρει στούς ἀνθρώπους, πού ἑκουσίως τήν ἀποδέχονται, τόν πλοῦτο τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. Προσφέρει τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη πού ἀποζητοῦν καί ἐπιδιώκουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τήν ὁποία ὅμως συχνά ἀναζητοῦν σέ λάθος πρόσωπα καί σέ λάθος θεσμούς. Προσφέρει τόν πραγματικό πλοῦτο τῶν ἀρετῶν καί τῶν ἀξιῶν πού ἀναδεικνύουν καί τιμοῦν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Προσφέρει τή μοναδική δυνατότητα τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν οἱ βασιλεῖες τοῦ κόσμου, παλαιές καί σύγχρονες, ἀπέτυχαν καί ἐξαφανίσθηκαν, εἶναι διότι δέν διέθεταν κανένα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς βασιλείας τοῦ Κυρίου. Ἀπέτυχαν καί ἐξαφανίσθηκαν, γιατί στηρίχθηκαν στή δύναμη τοῦ ὑλικοῦ πλούτου καί τήν αἴγλη τῆς κοσμικῆς δόξας. Ἀπέτυχαν καί ἐξαφανίσθηκαν, γιατί βασίσθηκαν στήν ἐκμετάλλευση τῶν ἀνθρώπων καί στήν καταδυνάστευση τῶν λαῶν. Ἀπέτυχαν καί ἐξαφανίσθηκαν, γιατί ἀντιμετώπισαν τήν ἰσχύ τους ὄχι ὡς μέσο διακονίας καί ἐξυπηρετήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν του, ἀλλά ὡς μέσο προσωπικῆς προβολῆς καί ὀφέλους. Ἄν ὁ κόσμος, ἀδελφοί μου, βιώνει

σήμερα τίς τραγικές συνέπειες μιᾶς παγκόσμιας οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσεως, αἰτία εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη πού ἔδειξε στίς ἀνθρώπινες βασιλεῖες καί δεσποτεῖες, οἱ ὁποῖες ἀντί νά τόν ἀπελευθερώσουν, ὅπως τοῦ ὑποσχόταν, τόν μετέτρεπαν προοδευτικά σέ δέσμιο τοῦ ἐγωισμοῦ καί αὐταρεσκείας του καί σέ δοῦλο τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ. Γι᾽ αὐτό, ἄν ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ζητᾶ πράγματι τήν ἀπελευθέρωση ἀπό αὐτές τίς βασιλεῖες καί τίς κυριαρχίες πού τόν ὁδήγησαν στήν καταστροφή, δέν ἔχει παρά νά στραφεῖ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Χριστός ἐγεννήθη· δέν ἔχει παρά νά στραφεῖ καί νά πιστεύσει στόν Χριστό, τοῦ ὁποίου ἡ βασιλεία καί ἡ δεσποτεία εἶναι αἰωνία, καί τοῦ ἐξασφαλίζει τή λύτρωση καί τή σωτηρία. Πρός Αὐτόν ἄς στραφοῦμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ὄχι μόνο σήμερα ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή, διότι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρίᾳ», εἰ μή ἐν τῷ ἐν φάτνῃ γεννηθέντι καί ἀνακλιθέντι Χριστῷ. Διάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Παύλειος Λόγος 

7 


ΗΜΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ε

ορτάστηκε τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου μέ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἀντωνίου Πολιούχου Βεροίας. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέστηκε Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ἐνῶ τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἄ. Ἀλέξανδρος Τρομπούκης. Ἀκολούθησε τρισάγιο καί κατάθεση στεφάνων στό Ἠρῶο στήν Πλατεία Ὡρολογίου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε μεγάλη ἑορταστική ἐκδήλωση στό «Χῶρο Τεχνῶν» τοῦ Δήμου Βέροιας ἀπό τό Β´Σ.Σ. Στήν ἐκδήλωση ὁμιλητές ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων μέ θέμα: «Ἡ Παναγία Προστάτις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στούς Ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους» καί ὁ ἐπίτιμος Διοικητής τοῦ Β´Σ.Σ. Ἀντιστράτηγος ἐ.ἄ. Ἀθανάσιος Γαληνός μέ θέμα: «Ἡ συμμετοχή τοῦ Στρατοῦ στούς Ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους». 8 

Παύλειος Λόγος

τοῦ μοναχοῦ Γερασίμου Μπεκέ Καλλιτεχνικά πλαισιώθηκε ἡ ἐκδήλωση ἀπό τήν Στρατιωτική Μουσική τοῦ Β´Σ.Σ. ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Λοχαγοῦ Θωμᾶ Τράγκα, μέ σολίστ τήν γνωστή Ἠμαθιώτισσα καλλιτέχνη Μαίρη Δούτση, καθώς καί ἀπό τήν Βυζαντινή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Γεωργίου Ὀρδουλίδη. Τήν καλλιτεχνική διεύθυνση τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ὁ γνωστός ποιητής Δημήτρης Μπρούχος, ὁ ὁποῖος ἀπήγγειλε ἐπίκαιρα κείμενά του γιά τήν ἑορτή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἐνδιαφέρουσες ἦταν καί οἱ δύο ταινίες μικροῦ μήκους μέ τίτλους: «Ἡ Ἐκκλησία στους Ἐθνικούς Ἀγῶνες» καί «Ἐλεύθερον τό εὔψυχον - Ἀνίκητος εἶ» πού προβλήθηκαν καί πού ἑτοιμάστηκαν άπό τήν Δ/νση Πολιτικοστρατιωτικῆς συνεργασίας τοῦ Β΄Σ.Σ. καί τή Δ/νση Ἐπικοινωνιῶν καί Πληροφορικῆς τοῦ Β΄Σ.Σ. Ἐναρκτήριο χαιρετισμό καί καταληκτήριο ὁμιλία ἀπηύθυνε ὁ Διοικητής τοῦ Β΄Σ.Σ. Ἀντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης, ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης εὐχαριστώντας ὅσους συνέβαλαν στήν διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης τούς άπένειμε άναμνηστικά. Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Πολλά εἶναι τά ὀνόματα καί ἀμέτρητα τά ἐπίθετα μέ τά ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ὕμνησαν τήν Παναγία Παρθένο. Τήν εἶπαν βασίλισσα, κυρία τῶν ἀγγέλων, πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, δέσποινα τοῦ κόσμου. Τήν ὕμνησαν ὡς χώρα τοῦ ἀχωρήτου, ὡς λυχνία καί στάμνο, ὡς ὄρος ἀλατόμητον, ὡς γέφυρα καί μεσίτρια τοῦ κόσμου. Ἀνάμεσα ὅμως σέ ὅλα αὐτά ξεχωριστή θέση ἔχει ἕνας χαρακτηρισμός πού, ἄν καί μοιάζει τόσο παράξενος, τόσο διαφορετικός, δέν


ἀφήνει ἀσυγκίνητη καμιά ψυχή. «Ὑπέρμαχος στρατηγός» προσφωνεῖται ἡ Παναγία καί ὡς τέτοια τιμᾶται ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες. Πῶς ὅμως μία γυναίκα, μία Παρθένος, μία Μητέρα μπορεῖ νά κοσμεῖται μέ αὐτόν τόν ὑψηλό τίτλο, τόν ὁποῖο πολλοί καί γενναῖοι στρατιῶτες φιλοδόξησαν νά κατακτήσουν ἀλλά δέν τό κατόρθωσαν; Πῶς μία ταπεινή καί φιλήσυχη Κόρη πού διῆλθε τή ζωή της ἀφοσιωμένη στόν Θεάνθρωπο Υἱό της, μπορεῖ νά ἀπολαμβάνει τόση δόξα καί τόση τιμή; Μητέρα τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀνθρώπων, μητέρα ὅλων τῶν χριστιανῶν καί ἰδιαιτέρως ὅσων προστρέχουν μέ εὐλάβεια στή χάρη της καί ζητοῦν τήν προστασία καί τή βοήθειά της, συνδέθηκε ἡ Παναγία μας ἀπό νωρίς μέ τό εὐσεβές γένος τῶν Ἑλλήνων. Αὐτοκράτορες Βυζαντινοί ἦταν αὐτοί πού ἔθεσαν τήν βασιλίδα πόλη, τήν Κωνσταντινούπολη, κάτω ἀπό τή μητρική της προστασία. Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου ἦταν αὐτοί πού ἀνέθεσαν τήν πόλη καί τόν λαό της στή σκέπη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου καί εὐλαβεῖς στρατηγοί ἦταν αὐτοί πού ἀπεικόνιζαν τήν τήν ἱερή μορφή της στά λάβαρά τους. Ἦταν Ἐκείνη, ἡ Παναγία, ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός, πού προη-

γεῖτο τοῦ στρατοῦ. Ἦταν Ἐκείνη πού προάσπιζε τούς γενναίους ὁπλίτες, πού ἀγωνιζόταν ὑπέρ τοῦ πατρίου ἐδάφους, πού πολεμοῦσαν γιά νά μήν πέσουν στά χέρια τῶν ἀπίστων καί τῶν ἀλλοθρήσκων ἐχθρῶν τοῦ Βυζαντίου, τά ποτισμένα μέ τό αἷμα τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως χώματα τῆς βυζαντινῆς ἐπικρατείας. Ἦταν Ἐκείνη πού ἀοράτως παροῦσα ἐνίσχυε τούς βυζαντινούς στρατιῶτες οἱ ὁποῖοι ἀγωνιζόταν γιά νά μήν γίνουν παρανάλωμα στά χέρια τῶν βαρβάρων τόποι ἱεροί, μονές καί ναοί, λείψανα ἁγίων καί ἱερά κειμήλια. Δέν ἦταν πόλεμοι ἐπεκτατικοί, δέν ἦταν ἀγῶνες ἄδικοι καί ὑποκινούμενοι ἀπό φιλοδοξίες καί ματαιοδοξίες. Ἦταν πόλεμοι γιά τό δίκαιο καί τήν εἰρήνη, γι᾽ αὐτό καί εἶχαν τή συμπαράσταση καί τή βοήθεια τῆς Παναγίας. Παράλληλα ὅμως μέ τή συμβολή της στά πεδία τῶν μαχῶν ἡ Παναγία ἦταν παροῦσα ὡς ὑπέρμαχος στρατηγός καί σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές πού περνοῦσε ἡ πόλη της, ἡ Κωνσταντινούπολη. Στίς ὧρες τῆς ἀνάγκης, ὅταν ὁ κλοιός ἔσφιγγε γύρω ἀπό τά τείχη τῆς βασιλεύουσας καί οἱ φωνές τῶν πολιορκητῶν ἔκαναν τούς κατοίκους της νά τρομάζουν, ὁ πα-

τριάρχης περιέφερε στά τείχη τήν ἱερή της εἰκόνα καί εὐλογοῦσε τούς γενναίους ὑπερασπιστές της μέ τήν τιμία ζώνη καί τήν τιμία ἐσθῆτα της πού βρισκόταν κατατεθειμένες στήν Ἁγία Σωρό, ἀρχικά στόν ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας καί στή συνέχεια στόν ναό τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Καί ἦταν ἡ Παναγία Ἐκείνη πού ἀπέτρεπε τούς ἐχθρούς. Ἦταν Ἐκείνη πού ἀνέτρεπε τά σκάφη τους. Ἦταν ἐκείνη πού τούς κατατρόπωνε καί τούς ἔκανε νά γκρεμίζονται ἀπό τίς σκάλες πού προσπαθοῦσαν νά στήσουν γιά νά ἀναρριχηθοῦν στά τείχη της. Καί ἐκεῖ πού ὅλοι φοβόταν πώς ἡ βασιλεύουσα καί ὁ εὐσεβής λαός της δέν θά ἄντεχε καί αὐτή τή φορά τήν ὁρμή καί τή μανία τῶν ἐχθρῶν της, τό θαῦμα γινόταν καί πάλι. Ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός χάριζε γιά ἀκόμη μία φορά τή νίκη στούς ὑπερασπιστές τῆς πόλεώς της, χάριζε γιά ἀκόμη μία φορά τή νίκη στόν βυζαντινό στρατό, ἔτσι ὥστε ὅλοι μαζί στή συνέχεια νά ἀναγράφουν μέ συγκίνηση ὄρθιοι στόν ναό της «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια». Καί δέν ἦταν μόνο μία φορά, τότε, ὅταν ὁ πατριάρχης Σέργιος καί ὁ πατρίκιος Βῶνος περιέφεραν τήν εἰκόνα της στά τείχη τῆς βασιλεύουσας καί Ἐκείνη μέ τή χάρη Παύλειος Λόγος 

9 


της ἀπάλλαξε τήν πόλη της ἀπό τήν πολιορκία τῶν Ἀβάρων. Οἱ θαυματουργικές ἐπεμβάσεις τῆς Παναγίας γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ φιλοχρίστου στρατοῦ καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἀπειράριθμες. Ἀμέτρητες καί οἱ εὐχαριστίες τῶν βυζαντινῶν. Κάποιες ἀπό αὐτές ἀποτυπώνονται σέ λόγους πού ἐκφωνήθηκαν πρός τιμήν της γιά τή νίκη καί τή σωτηρία πού τούς χάρισε. Καί ὅσο περνοῦσαν οἱ αἰῶνες, καί ὅσο οἱ ἐχθροί ἀπειλοῦσαν συχνότερα τό Βυζάντιο καί τήν πρωτεύουσά του, τόσο καί περισσότερες ἦταν οἱ ἐπεμβάσεις τῆς ὑπερμάχου στρατηγοῦ, τῆς Παναγίας. Τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς της ἀπελευθερώθηκε ἡ Κωνσταντινούπολη ἀπό τούς Σταυροφόρους, πού τήν εἶχαν κατακτήσει πρίν ἀπό 57 χρόνια. Μέ ὕμνους καί εὐχές τήν εἶχε τιμήσει τότε ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος, γιατί εἶχε χαρίσει στόν στρατό του τή νίκη κατά τῶν ἀντιπάλων. Ἕνας εὐχαριστήριος λόγος πρός τήν Παναγία μαρτυρεῖ τή βοήθειά

10 

Παύλειος Λόγος

της στήν νικηφόρα εἴσοδο τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη Καντακουζηνοῦ στήν Κωνσταντινούπολη τό 1348. Σέ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας ἀποδόθηκε καί ἡ σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν Βαγιαζήτ τό 1402 πού περιέγραψε ὁ Ἰωάννης Χορτασμένος, ἐπέμβαση πού συνεχίζεται μέ τό θαῦμα τῆς Θεοτόκου, ὅπως χαρακτήρισε ὁ Δημήτριος Χρυσολωρᾶς τή νίκη τοῦ ἡγεμόνα τῶν Μογγόλων κατά τοῦ σουλτάνου Βαγιαζήτ τόν ἴδιο χρόνο, καί γι᾽ αὐτό τήν εὐχαρίστησε μέ ἕνα ἐξαίσιο λόγο. Σέ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας ἀποδίδεται καί ἡ σωτηρία τῆς πόλεως ἀπό τήν πολιορκία τοῦ σουλτάνου Μουράτ τό 1422 στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Δωρόθεος Μιτυλήνης καί ὁ Ἰωάννης Κανανός. Καί ἐνῶ συνήθως, γράφει ὁ βυζαντινός ἱστορικός, περιφερόταν τό παλλάδιο τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν πάνω ἀπό τά τείχη τῆς πολιορκημένης πόλεως, αὐτή τή φορά ἐμφανίσθηκε ἡ ἴδια ἡ Παναγία, γιά νά βοηθήσει τούς Βυζαντινούς πού μαχόταν γιά τήν ἐπιβίωσή τους.

Καί ἦταν τόσο καθαρή ἡ παρουσία της, ὥστε καί οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη εἶδαν τήν Παναγία μέ τόν σκοῦρο μπλέ μανδύα της νά διατρέχει τά τείχη καί νά ἐνθαρρύνει τούς ὑπερασπιστές τους. Ἡ μακραίωνη αὐτή παράδοση θαυματουργικῶν ἐπεμβάσεων τῆς Παναγίας γιά τήν προστασία τοῦ Ἔθνους μας, ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία της στούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων καί ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία πού παρεῖχε στόν στρατό πού μαχόταν γιά τά δίκαια καί τά ἰδανικά τῆς πατρίδας, δέν διακόπηκε ποτέ, οὔτε στά δύσκολα χρόνια πού ἀκολούθησαν τήν ἅλωση τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, οὔτε στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων στήν προστασία τῆς ὑπερμάχου στρατηγοῦ ἔτρεφε τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐπέμβασή της πού θά ὁδηγοῦσε στήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Καί δέν ἦταν ἀσφαλῶς τυχαῖο ὅτι τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός σήκωσε τό λάβαρο τῆς ἐπαναστάσεως καί εὐλόγησε τά


ὅπλα τῶν ἀγωνιστῶν. Μέ τό ὄνομα τῆς Παναγίας στά χείλη πολεμοῦσαν γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Στά μοναστήρια της ἄναβαν λαμπάδες γιά νά ἐπικαλεσθοῦν τή βοήθειά της. Στίς εἰκόνες της ἀφιέρωναν τά δῶρα τῆς καρδιᾶς τους γιά νά τήν εὐχαριστήσουν γιά τίς νίκες πού τούς χάριζε καί τήν προστασία της ἀπό τούς κινδύνους τῆς μάχης. Στούς ναούς της γονάτιζαν καί παρακαλοῦσαν τά γυναικόπαιδα γιά νά βοηθήσει τούς δικούς τους πού πολεμοῦσαν γιά τήν ἐλευθερία. Στούς μοναστήρια καί στά ἐξωκκλήσια της ἔκρυβαν τά ὅπλα τους καί ἔβρισκαν καταφύγιο. Στή δική της μητρική προστασία καί σκέπη ἐμπιστευόταν τή ζωή τους καί στήν Παναγία ἀπέδιδαν τή νίκη τους στά πεδία τῶν μαχῶν. Κι ὅταν ἡ Ἐλλάδα ἀπελευθερώθηκε καί ὀργανώθηκε σέ ἀνεξάρτητο κράτος, ἡ Παναγία ἦταν καί πάλι ἡ ἐλπίδα καί ἡ δύναμη καί τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τοῦ λαοῦ της. Τή δική της βοήθεια ἐπικαλοῦντο οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες σέ ὅλους τούς πολέμους καί τούς ἐθνικούς ἀγῶνες. Παροῦσα ἡ ὑπέρμαχος στρατηγός στούς πολέμους γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας, τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης. Παροῦσα ἡ Παναγία καί στό ἀλβανικό ἔπος, γιά νά προστατεύει ὡς σκέπη πλατυτέρα νεφέλης τούς στρατιῶτες πού ἀγωνιζόταν ἐναντίον ἐκείνων πού προσέβαλαν τήν ἑορτή της, βυθίζοντας τήν Ἕλλη, τήν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς της. Ἡ σκέπη της αἰσθητή καί ὁρατή, ἔδινε δύναμη στόν στρατό μας, καί ἔκανε τούς ἀντιπάλους νά ὀπισθοχωροῦν. Ἡ σκέπη της φύλαγε ἀπό τή δύναμη τοῦ πυρός τῶν ἐχθρῶν τά παλληκάρια πού ἀμύνοντο τοῦ πατρίου ἐδάφους. Πολλές φορές τήν ἔβλεπαν στά βουνά τῆς Πίνδου νά θερμαίνει, ὡς μιά μαυροφόρα γυναίκα, τά πόδια τῶν στρατιωτῶν μας. Καί ἦταν τόσο ἐμφανής ἡ παρουσία τῆς Παναγίας μας πού ἄφησε ἔκπληκτο ὅλο τόν κόσμο, καί ἔκανε τούς Ἕλληνες νά γονατίζουν μέ δακρυσμένα τά μάτια ἀπό εὐγνω-

μοσύνη ἐνώπιον τῆς χάριτός της καί νά δηλώνουν ἀφοσιωμένοι διαπαντός στήν ὑπέρμαχο στρατηγό τοῦ Ἔθνους. Αὐτή ἡ διαχρονική προστασία τῆς Παναγίας μας, αὐτή ἡ διαχρονική παρουσία της στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους εἶναι αὐτή πού κάνει τούς Ἕλληνες νά θεωροῦν τήν Παναγία ὡς τήν προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων τους. Αὐτή ἡ διαχρονική προστασία καί σκέπη τῆς Παναγίας μας εἶναι πού κάνει τίς Ἔνοπλες δυνάμεις μας νά τή θεωροῦν ὡς τήν ὑπέρμαχο στρατηγό τους, αὐτή πού μέ τόν δικό της τρόπο κατευθύνει καί καθοδηγεῖ, προστατεύει καί σώζει τόν στρατό μας πού ἀγωνίζεται γιά τά δίκαια τοῦ ἔθνους μας καί προασπίζει τήν εἰρήνη καί τή δικαιοσύνη ὅπου καλεῖται νά ὑπηρετήσει. Γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις μας τιμοῦν τήν Παναγία πάντοτε καί ἐξαιρέτως, σήμερα, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων της, πού ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καί ἑορτή τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων τῆς πατρίδος μας. Γι᾽ αὐτό καί τήν τιμοῦν καί ἀπόψε μέ τή λαμπρή αὐτή ἐκδήλωση, πού ἐκφράζει τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη τους. Γι᾽ αὐτό καί τήν τιμοῦμε καί ὅλοι ἐμεῖς μαζί μέ τίς Ἔνοπλες δυνάμεις μας καί τήν παρακαλοῦμε νά συνεχίσει νά σκέπει καί νά προστατεύει

τίς Ἔνοπλες δυνάμεις στίς δύσκολες ἀποστολές τῆς σύγχρονης ἐποχῆς· νά σκέπει καί νά προστατεύει τήν πατρίδα μας πάντοτε ἀπό κάθε ὁρατό καί ἀόρατο ἐχθρό. Ἐνδοξώτατε Στρατηγέ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ Πόλη, ἡ Κωνσταντινούπολη, μπορεῖ νά ἔπεσε, ἡ Ὑπέρμαχος ὅμως Στρατηγός δέν ἔχασε τή δύναμή της. Ἡ πόλη τῆς Θεοτόκου, ἡ πόλη τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ πιστοί, εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς, οἱ μυστικοί πολίτες τῆς ὑπερκοσμίου πόλεως, ἄς ἀναπέμπουμε εὐχαριστηρίους ὕμνους πρός τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό. Ἄς μή δειλιοῦμε ἐνώπιον ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχχθρῶν. Βέβαιοι γιά τή νίκη, ἄς ἀτενίζουμε τό μέλλον μέ θάρρος, ἕτοιμοι πάντοτοτε νά ἀναπέμπουμε χαιρετισμούς καί εὐχαριστίες στήν προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, μέ τούς λόγους ἐκείνους τούς ἀντίθετους, οἱ ὁποῖοι μᾶς θυμίζουν πόσο ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ἐπιτύχει τά ἀδύνατα, μέ τούς λόγους «Χαῖρε νύμφη, ἀνύμφευτε».

Παύλειος Λόγος 

11 


Χριστούγεννα Λόγος πανηγυρικός πού ἐκφωνήθηκε κατά τόν ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στόν ἱερό ναό ἁγίου Ἀντωνίου Βεροίας. τοῦ Ἀρχιμ.Γρηγορίου Μάζα

Ε

ορτάζει σήμερα ἡ οἰκουμένη τὴν κατὰ σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ συνεορτάσουμε κι ἐφέτος τὴν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καὶ Λυτρωτῆ τοῦ κόσμου. Μὲ τὴν εὐχή Σας, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα, θὰ προσπαθήσω σήμερα νὰ ὁμιλήσω γι’ αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονός, γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ρωμανὸ τὸν Μελωδό. Σήμερα, μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Ποιητή, συμψάλλει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα: Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει˙ ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι˙ μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Πολλὲς φορὲς ἀναρωτιόμαστε, πότε ἐγεννήθηκε ὁ Χριστός; Ποιὰ εἶναι ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία τῆς Γεννήσεώς Του; Καὶ τρέχουμε ὅλοι στὶς ἐγκυκλοπαίδειες καὶ στοὺς ἐπιστήμονες, νὰ βροῦμε μία ἱκανο-

12 

Παύλειος Λόγος

ποιητικὴ ἀπάντηση. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἱστορικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο δὲν τολμᾶ νὰ ἀμφισβητήσει κανείς. Οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές, ὅμως, καὶ οἱ ὑπόλοιποι βιογράφοι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ δὲν μᾶς δίνουν ἀρκετὲς πληροφορίες, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ προσδιορίσουμε τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῆς Γεννήσεώς Του. Κι ὅμως, αὐτὴ ἡ ἔλλειψη δὲν εἶναι σημαντική. Δὲν ἔχει σημασία πότε ἐγεννήθηκε ὁ Χριστός. Γιὰ τὴν σωτηρία μας σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι, «ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ». Ἂς ἐπιστρέψουμε τώρα στὸν Ἅγιο Ὑμνωδό, ὁ ὁποῖος περιγράφει τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ποιητικά, ὡστόσο, μὲ σαφήνεια καὶ δογματικὴ ἀκρίβεια. Τὸ κείμενο τοῦ κοντακίου τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνδεκα στίχους. Κάθε δύο στῖχοι εἶναι συνδεδεμένοι νοηματικὰ καὶ ἐκφράζουν ἀντιθετικὰ καὶ παράδοξα γεγονότα, ὥστε ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ νὰ καταλάβει κατὰ δύναμιν τὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει. Σὲ πολλὰ τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκοῦμε τὴ λέξη «σήμερον». «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον…», «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου…», «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…», «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει…» Ἡ ζωή μας μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἕνα συνεχὲς παρόν. Ὁ λειτουργικὸς χρόνος μᾶς προσφέρει τὴν δυνατότητα νὰ ζοῦμε πραγματικὰ τὰ θεῖα γεγονότα τῆς σωτηρίας μας. Ὅταν συμμετέχουμε στὴ θεία λατρεία, εἴμαστε μέτοχοι καὶ μάρτυρες τῶν θείων γεγονότων. Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν ἀκοῦμε τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο δὲν ἀκοῦμε ἁπλὰ μία ἱστορία, ἀλλὰ ὁδεύουμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό βῆμα πρὸς βῆμα. Τὸ πρῶτο πρόσωπο, τὸ ὁποῖο συμμετέχει στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Παρθένος, ἡ Παναγία Μητέρα Του. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸν ρόλο Της στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στοὺς Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι τὴν παρουσιάζουν ὡς ἐκπρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητας στὴ συνάντησή Της μὲ τὸν Θεό. Διὰ τῆς Παρθένου ἡ


ἀνθρωπότητα ὅλη ἀποδέχεται τὴν Νέα Διαθήκη, τὴν διαθήκη τῆς χάριτος: «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου», λέγει ἡ Παναγία. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας στὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ψάλλει: «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται …». Ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὀκτὼ αἰῶνες περίπου πρὶν τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου προφητεύει: «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱὸν…». Ὁ ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ἕξι αἰῶνες μετὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζει ποιητικὰ τὸ ἴδιο μέγα Μυστήριο: «ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει…» Ἡ Παρθένος τίκτει. Ὁ ἅγιος ποιητής μᾶς προτρέπει νὰ πλησιάσουμε ἀκόμη περισσότερο τὸ μυστήριο τῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ Θείου Λόγου: ἐὰν μία Παρθένος τίκτει καὶ ὄχι μία γυναίκα, ὅπως θὰ ἦταν σύμφωνα μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική, τότε καὶ ἡ σύλληψη τοῦ θείου βρέφους εἶναι ὑπερφυσική, διατηρώντας τὴν παρθενία τῆς Παναγίας Μητέρας Του. Οἱ στῖχοι τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ δὲν παρουσιάζουν ἁπλὰ ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς, ἀλλὰ ἐκφράζουν μία δογματικὴ ἀλήθεια,

ὁμολογουμένη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Πιστεύω… εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων… καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». Σήμερα, λοιπόν, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐγένετο υἱός Ἀνθρώπου, ἵνα καί ὁ ἄνθρωπος καταστῇ υἱός τοῦ Θεοῦ, μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος. Ἕνας ἄλλος πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, τονίζει: «Αὐτός γάρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν …καί … ὑπέμενε τήν παρ’ ἀνθρώπων ὕβριν, ἵνα ἡμεῖς ἀφθαρσίαν κληρονομήσωμεν». Ἡ Παρθένος Μαρία τίκτει τὸν Ὑπερούσιο Λόγο, τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργὸ καὶ Λυτρωτὴ τοῦ σύμπαντος. Ὁ Ὑπερούσιος Θεὸς καὶ Λόγος γίνεται σήμερα Θεάνθρωπος, ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς κολάσεως. Σήμερον «ὁρᾶται ἐν σαρκί ὁ φύσει ἀόρατος, διὰ τὸν ἄνθρωπον»

…καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει… Ὁ συγγραφέας τοῦ κοντακίου

τῶν Χριστουγέννων συνεχίζει τὶς ἀντιθέσεις καὶ τὰ παράδοξα: ἡ γῆ, ἡ ἀνθρωπότητα δηλαδὴ, προσφέρει στὸν Ἀπρόσιτο Θεὸ ἕνα σπήλαιο γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος. Ὁ Θεὸς καταδέχεται νὰ γεννηθεῖ μέσα στὸ σπήλαιο, μέσα στὴν ὑγρασία καὶ στὸ σκοτάδι, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει τὴν ἄπειρη ἀγάπη γιὰ τὴν δημιουργία Του, γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στὴν πρώτη ὠδὴ τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνα τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τονίζει, ὅτι τὸ ἀστέρι ἔδειξε τὸν φιλάνθρωπο Θεό, ποὺ ἦρθε γιὰ νὰ καταργήσει τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, μέσα σὲ μία φτωχικὴ σπηλιά περιτυλιγμένο μὲ σπάργανα…. Θέλω ἐπίσης νὰ ἐπισημάνω ὅτι γιὰ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους τὸ σπήλαιο ἔχει μία ἰδιαίτερη σημασία. Ἔτσι ὁ Πλωτῖνος, ἑρμηνεύει ὅτι τὸ σπήλαιο, γιὰ τὸ ὁποῖο γράφει ὁ Πλάτων στὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Πολιτείας του, συμβολίζει τὴν ζωὴ καὶ τὸν κόσμο μας, καὶ ὅτι ἡ πορεία τῆς γνώσεως τυγχάνει ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ κόσμου. Συνεχίζοντας αὐτὴν τὴ σκέψη ὁ Ἅγιος Θεοφύλακτος, Ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, τονίζει ὅτι, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Χριστὸς δέχθηκε νὰ γεννηθεῖ μέσα στὸ σπήλαιο καὶ στὴ φάτνη, γιὰ νὰ ἐλευΠαύλειος Λόγος 

13 


θερώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν καθαρίσει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του. Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ἀκόμη μία λεπτομέρεια. Ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωὴ τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία πορεία ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ πρὸς τὸ σπήλαιο τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἂν τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ ἦταν σκοτεινὸ, ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ σπηλαίου τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός. Μὲ τὴν φανέρωσή Του ὡς τέλειος ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστός, ἔφερε στὸν κόσμο «τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως» ὥστε ὅλη ἡ φύση, «ἐν ἐπιγνώσει» νὰ ψάλλει: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

…ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι… Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς παρουσιάζει τὴν χαρὰ τῆς δημιουργίας μὲ τὴν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Συνεορτάζουν οἱ ἄγγελοι μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Δοξολογοῦν οἱ ἄγγελοι μαζὶ μὲ τοὺς ποιμένες. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Διονύσιο τὸν Ἀρεοπαγίτη, ἡ θεία χάρις, οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες καὶ τὸ φῶς, πλημμυρίζουν καὶ πάλι τὴν δημιουργία καὶ ἑνώνονται μὲ τοὺς ἀγγέλους. Ἔτσι οἱ ἄγγελοι γίνονται ἀγγελιοφόροι τῆς ἐκπλήρωσης ὅλων τῶν προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Οἱ πρῶτοι δέκτες αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελισμοῦ εἶναι οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ. Ὁ ἅγιος Διονύσιος ἑρμηνεύει ὅτι οἱ ποιμένες εἶναι οἱ πρῶτοι ἀποδέκτες τῆς χαρᾶς τῆς Καινῆς Διαθήκης, διότι αὐτοὶ ἦταν ἄνθρωποι κεκαθαρμένοι, μὲ ἁπλὴ βιωτή, ζώντας μακριὰ ἀπὸ τὸν ὄχλο καὶ τὴν ἁμαρτία τῶν πόλεων καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν τὸ προνόμιο νὰ δεχθοῦν τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους καὶ νὰ δοξολογήσουν τὸν νεογέννητο Σωτήρα τοῦ κόσμου.

…μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι·… Σὲ ὅλους μας εἶναι γνωστὸ ὅτι μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἡ ἀνθρωπότητα περίμενε τὴν 14 

Παύλειος Λόγος

ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ, ὅτι θὰ στείλει ἕναν λυτρωτή, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπανασυνδέσει τὶς σχέσεις τῆς δημιουργίας μὲ τὸν Πλάστη της. Οἱ προφῆτες συνέχεια προετοίμαζαν τὸν περιούσιο λαὸ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Κάθε οἰκογένεια Ἑβραίων μετέδιδε στοὺς υἱοὺς καὶ στὶς θυγατέρες της τὸ μήνυμα τῆς ἀπολύτρωσης καὶ τῆς σωτηρίας. Πρέπει νὰ ξέρουμε, ὅμως, ὅτι τὸν Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου δὲν τὸν περίμεναν μόνο οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ὅλη ἡ οἰκουμένη. Σὲ πολλοὺς λαούς, ἰδιαίτερα στὴν Ἀνατολὴ, ἡ ἔλευση τοῦ Μεσσία ἦταν τὸ κέντρο τῆς θρησκευτικῆς τους ζωῆς. Ἔτσι ἕνας θρύλος τῶν Περσῶν περιγράφει λεπτομερῶς τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν πορεία τοῦ ἀστέρος καὶ τὴν προσκύνηση τῶν μάγων, δυὸ αἰῶνες πρὶν τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Οἱ μάγοι ἦταν ζωροαστρικοὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν καλὰ τὸν συμβολισμὸ τοῦ ἀστέρος, ποὺ ἐσήμαινε τὴν γέννηση τοῦ Βασιλέως τοῦ κόσμου. Αὐτὴ ἡ πίστη τῶν προγόνων τους τοὺς παρακίνησε σ’ ἕνα μακρινὸ ταξίδι πρὸς ὑπάντηση τοῦ Νεογέννητου Βασιλέα τῆς Κτίσεως. Ἀπόδειξη τοῦ ὅτι τὸν ἀναγνώρισαν τὸν Ἰησοῦ ὡς βασιλέα εἶναι τὰ δῶρα τὰ ὁποῖα Τοῦ προσέφεραν, τὸν χρυσό, τὸν λίβανο καὶ τὴν σμύρνα. Μαζὶ μὲ τοὺς μάγους τῆς Ἀνατολῆς ὅλη ἡ οἰκουμένη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν περιούσιο λαὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀναγνωρίζει τὸν Μεσσία ὡς βασιλέα καὶ ὑποτάσσεται σ’ Αὐτόν. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στὸ δοξαστικό τῆς Λιτῆς τοῦ Ἀποδείπνου τῶν Χριστουγέννων: «Μάγοι, Περσῶν Βασιλεῖς, ἐπιγνόντες σαφῶς τὸν ἐπὶ γῆς τεχθέντα Βασιλέα οὐράνιον, ὑπὸ λαμπροῦ ἀστέρος ἑλκόμενοι ἔφθασαν ἐν Βηθλεέμ δῶρα προσφέροντες ἔγκριτα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν καὶ πεσόντες Σοι προσεκύνησαν…».

…δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Τὸ κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων κλείνει κάπως παράδοξα. Ὁ προαιώνιος Θεὸς γεννιέται σήμερα νέο παιδάκι, γιὰ ἐμᾶς καὶ γιὰ τὴν

σωτηρία μας. Ὁ Ἅγιος Ρωμανὸς ἀποδίδει, καὶ πάλι ποιητικὰ, τὸ δόγμα τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου, δόγμα τὸ ὁποῖο ἡ πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὴ Νίκαια ἐξέφρασε ὡς ἑξῆς: πιστεύω εἰς «… τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων…, τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». Σήμερα ἡ φύση, ὅλη ἡ δημιουργία, προσφέρει στὸν Δημιουργό της τὴν ὕλη ἀπὸ τὴν ὁποία πλάστηκε, γιὰ νὰ τὴν καθαγιάσει μὲ τὴν παρουσία Του. Σήμερα συγχαίρουν τὸ σύμπαν καὶ οἱ ἄνθρωποι, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οἱ ποιμένες καὶ οἱ μάγοι μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους. Στὴν Ἐδὲμ ἡ φύση, τὰ ζῶα καὶ οἱ ἄνθρωποι, ζοῦσαν σὲ πλήρη ἁρμονία καὶ συμφωνία μὲ τὸν Δημιουργό τους. Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία, ἡ ὁποία κατέστρεψε αὐτὴ τὴν συμφιλίωση; Ὅλοι ξέρουμε ὅτι εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε, ἡ φύση ἄρχισε νὰ μὴν τὸν ἀναγνωρίζει, νὰ μὴν τὸν ὑπακούει καὶ νὰ μὴν τοῦ προσφέρει τοὺς καρπούς της. Σήμερα ἂς πορευθοῦμε νοερὰ στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. «Ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει˙ ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι˙ μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι». Σήμερα, τὸν νέο Ἀδάμ, ἡ φύση καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ὄχι μόνο Τὸν δέχονται, ἀλλὰ και Τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς Βασιλέα καὶ Δημιουργό. Ὁ Μεγάλος ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἀναφερόμενος σ’ αὐτὸ τὸ ἀσύλληπτο μυστήριο γράφει: «Πῶς ἐξείπω τὸ μέγα Μυστήριον; ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται καὶ ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται, Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἀμήν.


Παύλειος Λόγος 

15 


Η πίστη ενός Πρ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος 16 

Παύλειος Λόγος


ροέδρου

Ἡ πνευματικότητα ἑνός προέδρου πού, ἐνῶ εἶχε μεγαλώσει σέ ἕνα ἄθεο περιβάλλον, τολμοῦσε νά ὁμολογήσει δημόσια τήν προσωπική του μεταστροφή στή χριστιανική πίστη καί τή σημασία πού εἶχε γιά τόν ἴδιο αὐτή ἡ πίστη.

Ι

σως κάποιες ἐκδηλώσεις χαρακτηρίζονται συμβατικές, χαρακτηρίζονται ἐπιφανειακές. Ἴσως κάποιοι ἀπό ἐμᾶς σπεύδουν νά βγάλουν εὔκολα συμπεράσματα γιά τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν μέσα στά φῶτα τῆς δημοσιότητος καί τῆς προβολῆς, πού κατέχουν ὑψηλές καί ἐπίζηλες θέσεις, πού διευθύνουν μεγάλους ὀργανισμούς καί κυβερνοῦν κράτη. Ἀνεξάρτητα πάντως ἀπό αὐτές τίς ἐπιπόλαιες κρίσεις καί τά ἀφοριστικά συμπεράσματα πού ὅλοι κατά καιρούς ἐξάγουμε, ὑπάρχει καί μία ἄλλη ἀλήθεια, πού τίς περισσότερες φορές δέν γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τούς ἀνθρώπους, χωρίς αὐτό ὅμως νά Παύλειος Λόγος 

17 


τῆς ἀφαιρεῖ κάτι ἀπό τήν ἀξία της. Ἴσως μάλιστα τό ἀντίθετο, νά τῆς προσθέτει ἐπιπλέον ἀξία. Αὐτό αἰσθάνθηκα, ὅταν βρέθηκα δύο φορές προσκεκλημένος τοῦ προέδρου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στήν προεδρική κατοικία στή Μόσχα. Ἀφορμή τῆς προσκλήσεως δέν ἦταν οὔτε κάποια πολιτική οὔτε κάποια κοινωνική ἐκδήλωση, ἀλλά ἡ εὐσεβής ἐπιθυμία τοῦ προέδρου Μεντβέντεφ νά ὑποδεχθεῖ καί νά προσκυνήσει τό ἱερό λείψανο τοῦ προστάτου του ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου στό παρεκκλήσιο τῆς προεδρικῆς κατοικίας, καί νά τελεσθεῖ παρουσίᾳ τῆς οἰκογενείας του εἰδική δέηση. Ἡ πρώτη φορά ἦταν μέ τήν εὐκαιρία τῆς προσκλήσεως πού μοῦ ἀπηύθυνε ὁ μακαριστός πατριάρχης Μόσχας κυρός Ἀλέξιος νά μεταφέρω τμῆμα τοῦ μυροβλύτου λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημητρίου στόν καθεδρικό ναό τοῦ Σωτῆρος τῆς Μόσχας πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν κατά τίς ἡμέρες τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου. Τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού ὑπομονετικά περίμενε ὧρες ἔξω ἀπό τόν ναό, ἡμέρα καί νύκτα, ἀδιαφορῶντας γιά τό διαπεραστικό κρύο, πού ἔκανε τήν ἀναμονή ἐξαιρετικά προβλημα-

Ο Πατριάρχης τελεί Παράκληση στο παρεκκλήσιο της προεδρικής κατοικίας

τική καί δυσάρεστη, προκειμένου νά ἀσπασθεῖ καί νά προσκυνήσει τό ἱερό λείψανο, ἦταν ἐντυπωσιακό. Ἡ εὐσέβεια καί ἡ πίστη τῶν Ρώσων πού ἐπί δεκαετίες εἶχαν προσπαθήσει οἱ κρατοῦντες χωρίς ἐπιτυχία νά ἐξαλείψουν ἦταν συγκινητική. Τή συγκίνηση αὐτή διαδέχθηκε μία μεγαλύτερη συγκίνηση: ἡ πρόσκληση τοῦ προέδρου Μεντβέντεφ πού ἑόρταζε ἐκεῖνες τίς ἡμέρες τήν ὀνομαστική του ἑορτή νά μεταφέρουμε τό χαριτόβρυτο λείψανο στήν προεδρική κατοικία. Ἡ συγκίνηση μας δέν ὀφειλόταν μόνο στήν πρόσκληση ἀλλά κυρίως στήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση τοῦ οἰκοδεσπότη μας καί τῆς οἰκογενείας του, ἁπλότητα καί ταπείνωση πού ἐξεπήγαζαν ἀπό μία βαθειά πνευματικότητα. Ἀπό τήν πνευματικότητα ἑνός προέδρου πού, ἐνῶ εἶχε μεγαλώσει σέ ἕνα ἄθεο περιβάλλον, τολμοῦσε νά ὁμολογήσει δημόσια τήν προσωπική του μεταστροφή στή χριστιανική πίστη καί τή σημασία πού εἶχε γιά τόν ἴδιο αὐτή ἡ πίστη. Ἡ δεύτερη φορά ἦταν τόν περασμένο Ο Σεβασμιώτατος εύχεται στο Ρώσο Πρόεδρο

18 

Παύλειος Λόγος

Ὀκτώβριο, καί ἡ ἀρχική πρόσκληση αὐτή τή φορά ἦταν τοῦ ἴδιου τοῦ προέδρου Μεντβέντεφ πού ἐξέφραζε τήν ἐπιθυμία νά ὑποδεχθεῖ καί νά προσκυνήσει τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Δημητρίου κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του καί ἑορτῆς τῶν ὀνομαστηρίων του. Μέ χαρά ἀνταποκρίθηκα στήν πρόσκληση, καθώς ἡ εὐλάβειά του κατά τήν προηγούμενη ἐπίσκεψή του μοῦ εἶχε ἀφήσει ἀγαθές ἀναμνήσεις. Τά ἴδια συναισθήματα ἔνιωσα καί αὐτή τή φορά. Μέσα στό παρεκκλήσιο τῆς προεδρικῆς κατοικίας τελέσθηκε δέηση ἐνώπιον τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ μεγαλομάρτυρος ἀπό τόν πατριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο ὑπέρ τοῦ ἑορτάζοντος προέδρου καί τῆς οἰκογενείας του. Καί ὁ πρόεδρος Μεντβέντεφ ἦταν τό ἴδιο ἁπλός, τό ἴδιο εἰλικρινής στά αἰσθήματα, τό ἴδιο ταπεινός, ὅπως καί τήν πρώτη φορά, ὅπως καί ἡ σύζυγός του. Ἔδειχνε ὅτι μετέχει μέ βαθειά συναίσθηση καί πίστη, ὅτι προσκυνᾶ μέ εὐλάβεια καί σεβασμό τά τίμια λείψανα. Ἔδειχνε ὅτι ἡ πίστη ἔχει κυρίαρχη θέση στή ζωή του, καί ἦταν εἰλικρινής. Πόσο παρήγορο καί πόσο ἐνθαρρυντικό εἶναι, ἀλήθεια, σέ αὐτές τίς δύσκολες ἐποχές πού διέρχεται ὁ κόσμος μας νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού πιστεύουν ἀληθινά· νά ὑπάρχουν ἡγέτες πού πιστεύουν εἰλικρινά. Γιατί στίς κρίσιμες στιγμές τοῦ σήμερα εἶναι αἰσιόδοξο νά γνωρίζουμε ὅτι αὐτοί πού καθορίζουν τό σήμερα καί διαμορφώνουν τό αὔριο, δέν τό κάνουν μόνο μέ τίς δικές τους δυνάμεις καί ἱκανότητες, ἀλλά ζητοῦν γι᾽ αὐτό τήν ἐνίσχυση καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.


Ο Πρόεδρος κατευοδώνει τους προσκεκλημένους του.

Παύλειος Λόγος 

19 


μικρές

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χειροτονίες νέων κληρικών και χειροθεσίες

O

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου λειτούργησε στον ιερό ναό αγίων Αναργύρων Βεροίας και τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου π. Καλλινίκου Λιμνιώτη. Στη συνέχεια προχείρισε τον νεοχειροτονηθέντα, ο οποίος τυγχάνει θεολόγος, σε αρχιμανδρίτη. Ο π. Καλλίνικος θα αναλάβει εφημεριακά καθήκοντα στον ιερό ναό αγίων Αναργύρων. Επίσης, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου λειτούργησε στον ιερό ναό αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού και τέλεσε την εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου π. Λαζάρου Μουρατίδη, ο οποίος είναι θεολόγος και θα αναλάβει εφημέριος στο Διαβατό. Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου λει-

Από την χειροθεσία του π. Χριστοδούλου Ροδίτη τούργησε στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως Βεροίας και τέλεσε την κουρά του ιατρού και δοκίμου μοναχού Στυλιανού και του έδωσε το όνομα Αιμιλιανός. Στις 27 Δεκεμβρίου λειτούργησε στο Βελβεντό Κοζάνης και τέλεσε την εις υποδιάκονο χειροθεσία του ιατρού π. Χριστοδούλου Ροδίτη, τον οποίο στη συνέχεια χειροτόνησε διάκονο ο Σεβ. Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος.

Από την εις πρεσβύτερο χειροτονία του π. Καλλινίκου Λιμνιώτη

Από την εις πρεσβύτερο χειροτονία του π. Λαζάρου Μουρατίδη


Τα ελευθέρια της Αριδαίας

Κ

ατά το διήμερο 3 και 4 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων μετέβη στην Αριδαία, προσκεκλημένος του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου των Ελευθερίων της πόλεως. Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τεμάχιο ιερών λειψάνων του αγίου Δημητρίου και έλαβε μέρος στον μέγα εσπερινό στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίων Νικάνδρου και Ιωαννικίου, ενώ την επομένη ημέρα προέστη του πολυαρχιερατικού συλλείτουργου.

Από το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο που τελέστηκε στην Αριδαία

Εορτασμός αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα

Τ

ην Τρίτη, 9 Νοεμβρίου εορτάστηκε στην Αίγινα με μεγαλοπρέπεια η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστη και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας κ. Εφραίμ. Ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε του πανηγυρικού πολυαρχιερατικού συλλείτουργου και κήρυξε το θείο λόγο αναφερόμενος στην ταπείνωση του Αγίου Νεκταρίου.

Από τη Λιτανεία της πανηγύρεως του αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα

Συνεδρίασε η επιστημονική επιτροπή των ΙΖ´Παυλείων

Σ

υνήλθε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Νοεμβρίου η Επιστημονική Επιτροπή των ΙΖ´Παυλείων υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, προκειμένου να εξετάσει τα θέματα που θα περιληφθούν στο διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως και 28 Ιουνίου και θα έχει φέτος ως θέμα: «Πατέρες και Πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο».

Από την συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής των ΙΖ Παυλείων

Παύλειος Λόγος 

21 


Πανήγυρις αγ. Ιωάννου του ελεήμονος στην Κύπρο

Σ

την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετέβη από την Πέμπτη 11 μέχρι και το Σάββατο 13 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Μητροπολίτου κ. Αθανασίου, για να λάβει μέρος στον εορτασμό του Πολιούχου της Λεμεσού Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος. Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, ομίλησε επίκαιρα και προέστη της λιτανευτικής πομπής της ιεράς Εικόνος και του ιερού Λειψάνου του Πολιούχου.

Μετά το τέλος της πανηγύρεως του αγίου Ιωάννου του ελεήμονος στη Λεμεσό

Η πρώτη πανήγυρις της αγίας οικογενείας των Παλαμάδων

Μ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά η πρώτη πανήγυρις της Αγίας Οικογενείας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Των ιερών ακολουθιών προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.

Εσπερίδα συλλόγου αγιογράφων για το περιβάλλον

Ο Σεβασμιώτατος λειτουργεί στον ι. ναό αγίου Λουκά μονής Δοβρά επί τη μνήμη της αγίας οικογενείας των Παλαμάδων

Τ

η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου διοργανώθηκε στο «Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Εσπερίδα με θέμα: «Η δημιουργία του Θεού και η περιβαλλοντική καταστροφή», από το Σύλλογο αγιογράφων και φίλων βυζαντινής τέχνης «Γεώργιος Καλλιέργης». Την έναρξη εργασιών της Εσπερίδος κήρυξε ο Σεβασμιώτατος ενώ εισηγήσεις έκαναν οι: α) Επικ. Καθηγητή Θεολογίας ΑΠΘ κ. Ιωάννη Κουρεμπελέ, β) ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θεολογίας κ. Στέφανος Αθανασίου, γ) ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής Θεολογίας ΑΠΘ κ. Ζήσης Σίσκος, δ) Επικ. Καθηγήτρια Θεολογίας κ. Γλυκερία Χατζούλη, ε) ο Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ κ. Βασίλειος Δερμεντζόγλου και στ) ο Μετ. Φοιτητής Θεολογίας ΑΠΘ Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

22 

Παύλειος Λόγος

Οι εισηγητές της εσπερίδας του συλλόγου αγιογράφων


Εγκαίνια βιβλιοθήκης δήμου Αποστόλου Παύλου

Π

αρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δημοτικής βιβλιοθήκης Αποστόλου Παύλου στο Μακροχώρι που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων στη μνήμη των 21 αδικοχαμένων μαθητών στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος από την προσπάθεια που έγινε.

Αποστολή στην έδρα του Πατριαρχείου

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Δήμαρχος Απ. Παύλου και ο Σεβασμιώτατος τελούν τα εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης στο Μακροχώρι

Α

ντιπροσωπία της ιεράς Μητροπόλεώς μας με επικεφαλής τον αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα, επισκέφθηκε στις 2 Δεκεμβρίου την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προκειμένου να υπογράψει ο Παναγιώτατος το φιλοτεχνηθέν πιττάκιο της αγιοκατατάξεως των εν Ναούσης μαρτυρησάντων νεομαρτύρων.

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου στη ΓΕΧΑ

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος υπογράφει το πιττάκιο της αγιοκατατάξεως των νεομαρτύρων Ναούσης

Τ

ην Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό αγίου Σάββα Κυριωτίσσης στη Βέροια και στη συνέχεια μετέβη στην αίθουσα διαλέξεων της «Χριστιανικής Ενώσεως Βεροίας» όπου πραγματοποίησε επίκαιρη ομιλία με θέμα: «Πνευματική προετοιμασία για τα Χριστούγεννα». Μετά το τέλος της ομιλίας ο κ. Παύλος Σαββίδης ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για τους πατρικούς λόγους που απηύθυνε και του προσέφερε ως «αντίδωρο» ένα βιβλίο από της Εκδόσεις του «Σωτήρος».

Ο Σεβασμιώτατος ομιλεί στην αίθουσα της ΓΕΧΑ Βεροίας

Παύλειος Λόγος 

23 


Επίσκεψη του πατριαρχικού εξάρχου Πάτμου

Τ

ην Κυριακή 5 Δεκεμβρίου ο Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου και Καθηγούμενος της ιεράς μονής αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αρχιμ. κ. Αντύπας Νικηταράς πραγματοποίησε επίσκεψη στην ιερά μονή αγίων Πάντων Πιερίων, Τον Πατριαρχικό Έξαρχο υποδέχθηκαν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων και η αδελφότητα της ιεράς μονής.

Πανήγυρις αγίου Νικολάου στην Κοζάνη

Από την επίσκεψη του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου κ. Αντύπα στην ιερά μονή αγίων Πάντων

Σ

την Κοζάνη μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, προσκεκλημένος του επιχώριου Μητροπολίτου κ. Παύλου, για τον εορτασμό του μητροπολιτικού ιερού ναού αγίου Νικολάου. Το απόγευμα της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ, ενώ το πρωί τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο κατά το οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, καθώς επίσης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεντίνης κ Σεραφείμ.

Από την λιτανεία της πανηγύρεως του καθεδρικού ιερού ναού αγίου Νικολάου Κοζάνης

Επίσκεψη Σεβ. Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής

Τ

ην Μητρόπολή μας επισκέφθηκε, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρος. Τον νέο Μητροπολίτη υποδέχθηκε ο Ποιμενάρχης μας στην ιερά μονή Παναγίας Δοβρά. Το βράδυ οι δύο αρχιερείς έλαβαν μέρος σε αγρυπνία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με την ευκαιρία της εορτής της αγίας Άννης.

24 

Παύλειος Λόγος

Από την αγρυπνία που τελέστηκε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με την παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρου


Έρανος της Αγάπης 2010

Τ

ο απόγευμα της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των μελών των ενοριακών φιλοπτώχων ταμείων της ιεράς Μητροπόλεώς μας, ενόψει της διεξαγωγής του Εράνου Αγάπης 2010. Κατά τη συνάντηση ο Σεβασμιώτατος μίλησε επίκαιρα και ευχαρίστησε τα μέλη των φιλοπτώχων ταμείων για την προσφορά τους προς τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Υπεύθυνος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας μοίρασε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου και το υλικό του Εράνου Αγάπης και έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες.

Από την συνάντηση των μελών των ενοριακών φιλοπτώχων ταμείων της Μητροπόλεώς μας στον ιερό ναό αγίου Αντωνίου

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στο Πέλεκαν

Τ

ην Τρίτη 7 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελέημων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος της Αδελφότητας «ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο με την ευκαιρία της εορτής του αγίου Αμβροσίου,καθώς και των ονομαστηρίων του τ. Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβροσίου Κυρατζή.

Από τη θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πέλεκαν

Επίσκεψη καθηγουμένου από την Οδησσό

Τ

ριήμερη επίσκεψη στην ιερά Μητρόπολή μας πραγματοποίησε από 9 έως 11 Δεκεμβρίου ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Βίκτωρ, Καθηγούμενος των ιερών Μονών Προφήτου Ηλιού και Αγ. Παντελεήμονος Οδησσού. Ο π. Βίκτωρ, που είναι επίσης υπεύθυνος 38 ενοριών της Μητροπόλεως Οδησσού, είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα και ξεναγήθηκε σε ιερές μονές της επαρχίας μας και άλλα προσκυνήματα.

Από την επίσκεψη του αρχιμ. κ. Βίκτωρος, καθηγουμένου της ιεράς μονής Προφήτου Ηλία Οδησσού Παύλειος Λόγος 

25 


Εγκαίνια βιβλιοθήκης δήμου Δοβρά

Τ

ο πρωί της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2010 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε τον αγιασμό των εγκαινίων στην νέα παιδική δημοτική βιβλιοθήκη του δημοτικού διαμερίσματος Αγ. Γεωργίου του Δήμου Δοβρά. Πρόκειται για μία πρότυπη βιβλιοθήκη που συνεργάζεται με την βραβευμένη διεθνώς Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας καθώς και με την δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Απ. Παύλου.

Συναυλία του Δημήτρη Μπάσση για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Από την ξενάγηση των επισήμων στους χώρους της νέας βιβλιοθήκης

Π

ροσκεκλημένος από τον Όμιλο Μέριμνας απόρου Παιδιού, του οποίου επίτιμος πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτατος, ο γνωστός καλλιτέχνης Δημήτρης Μπάσσης έδωσε στις 13 Δεκεμβρίου συναυλία στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας. Τα έσοδα της συναυλίας διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως η ενίσχυση απόρων οικογενειών με ανήλικα παιδιά.

Ο εορτασμός του αγ. Διονυσίου στη Ζάκυνθο

Από τη συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη κ. Δημήτρη Μπάσση στο Χώρο Τεχνών

Σ

τη Ζάκυνθο μετέβη το διήμερο 16 και 17 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο π. Γεώργιο Χρυσοστόμου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, προκειμένου να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Διονύσιο. Το βράδυ της Πέμπτης τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Ευγένιος ο οποίος κήρυξε και τον θείο Λόγο, ενώ ο πρωί της Παρασκευής τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο κατά το οποίο προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος.

26 

Παύλειος Λόγος

Από το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο της εορτής του αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο


Επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο και την Αγ.Λαύρα

Τ

ο διήμερο 17 και 18 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε, μαζί με τον Σεβ. Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο, την ιερά μονή Αγ. Λαύρας και το Μέγα Σπήλαιο. Τον σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του υποδέχθηκαν ο καθηγούμενος της ιεράς μονής αρχιμ. κ. Ιερώνυμος και οι πατέρες της μονής.

Ορκωμοσία νέων Δημάρχων της Ημαθίας

Από την επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου στο μέγα Σπήλαιο

Τ

ην Κυριακή 19 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα αγιασμός και στη συνέχεια η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Αλεξανδρείας κ. Φώτη Δημητριάδη καθώς και των μελών του Δ.Σ. και των τοπικών Συμβουλίων που προέκυψαν από τις πρόσφατες εκλογές. Σε ανάλογες τελετές, την 2η ημέρα των Χριστουγέννων έγιναν οι ορκωμοσίες των Δημάρχων Νάουσας και Βέροιας.

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων

Από την τελετή ορκωμοσίας του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Φώτιου Δημητριάδη

Ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων την παραμονή των Χριστουγέννων χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό στον ιερό ναό αγίου Αντωνίου Πολιούχου, ενώ το θείο Λόγο κήρυξε ο πανοσιλολογιώτατος Αρχιμ. π. Γρηγόριος Μάζα. Το πρωί της εορτής ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε στον μητροπολιτικό ιερό ναό αγίων πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενώ την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου λειτούργησε στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναούσης. Από τη χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία στον μητροπολιτικό ιερό ναό Βεροίας

Παύλειος Λόγος 

27 


Δέματα με τρόφιμα σε απόρους

Δ

έματα με τρόφιμα μοίρασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων σε άπορες οικογένειες όλων των ενοριών της Νάουσας, αμέσως μετά τη θεία Λειτουργία που τέλεσε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ανάλογες διανομές έγιναν σε όλες της αρχιερατικές περιφέρειες της Μητροπόλεως και διανεμήθηκαν συνολικά 40 τόνοι τρόφιμα.

Ο Σεβ. τέλεσε τη θ. Λειτουργία των απ. διαταγών

Ο Σεβασμιώτατος μοιράζει σε άπορες οικογένειες τρόφιμα ως βοήθεια της ιεράς Μητροπόλεως

Τ

ο βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε στον ιερό ναό αγίων Αναργύρων Βέροιας τη θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών για νέους και νέες. Πρόκειται για μία πρωτοχριστιανική θεία Λειτουργία όπου κυριαρχούν τα αναγνώσματα και η τέλεσή της γίνεται στο κέντρο του ναού

Χριστουγεννιάτικη εορτή του Γραφείου Νεότητας

Τ

η Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο «Χώρο Τεχνών» του Δήμου Βέροιας πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. Παρουσιάστηκε από την Χορωδία «Μελισσάνθη» του Δήμου Αλεξάνδρειας ένα μουσικό θεατρικό δρώμενο χριστουγεννιάτικου περιεχομένου για τις περιπέτειες του «4ου Μάγου» και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μίλησε επίκαιρα παίρνοντας αφορμές από την υπόθεση του έργου που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μικροί και μεγάλοι. Τέλος, μοίρασε δώρα στα παιδιά των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως που έλαβαν μέρος στη χριστουγεννιάτικη αυτή εορτή.

Από την τέλεση της θείας Λειτουργίας των Αποστολικών Διαταγών στον ιερό ναό αγίων Αναργύρων Βεροίας

Ο Σεβασμιώτατος μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη χριστουγεννιάτικη εορτή

28 

Παύλειος Λόγος


Θεία Λετουργία στο Βελβενδό Κοζάνης

Τ

η Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων μετέβη στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβεντού Κοζάνης, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης κ. Παύλου. Χοροστάτησε στον όρθρο, τέλεσε την εις υποδιάκονο χειροθεσία του μοναχού π. Χριστοδούλου Ροδίτη και προέστη του αρχιερατικού συλλείτουργου που ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος τέλεσε την εις διάκονο χειροτονία του π. Χριστοδούλου Ροδίτη (ιατρού και θεολόγου από την ομογένεια των ΗΠΑ).

Από το συλλείτουργο στο Βελβεντό Κοζάνης

Δώρα σε άπορα παιδιά στη γιορτή της «Μέριμνας»

Τ

ο απόγευμα της 27ης Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο της ιεράς Μητροπόλεως η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εορτή για τις οικογένειες που είναι υπό την προστασία του Ομίλου Μέριμνας Απόρου Παιδιού. Κόπηκε βασιλόπιτα και μοιράστηκαν δώρα σε περισσότερα από 100 παιδιά.

Απονομή υποτροφιών και βραβείων στην Αλεξάνδρεια

Από την χριστουγεννιάτικη γιορτή της «Μέριμνας Απόρου Παιδιού»

Ο

πως κάθε χρόνο διοργανώθηκε και φέτος την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, με πρωτοβουλία της αρχιερατικής περιφέρειας Αλεξάνδρειας στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, εκδήλωση για τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ καθώς επίσης και για τους αριστεύσαντες μαθητές και φοιτητές της χρονιάς που πέρασε. Το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος και στη συνέχεια ο Αρχιμ. π. Διονύσιος Ανθόπουλος, αρχιερατικός επίτροπος Αλεξάνδρειας, παρουσίασε τους επιτυχόντες στα ΑΕΙ στους οποίους απονεμήθηκαν βραβεύσεις. Επίσης απονεμήθηκαν υποτροφίες σε φοιτητές που αρίστευσαν καθώς επίσης και έπαινοι σε αριστεύσαντες μαθητές, καθώς και στη Χορωδία «Μελισσάνθη».

Ο Σεβασμιώτατος με τους βραβευθέντες στο τέλος της εκδήλωσης

Παύλειος Λόγος 

29 


αὐτοί πού ἔφυγαν...

Ε

ἶναι βέβαιο ὅτι «πάντες πρός τήν αὐτήν κατεπειγόμεθα μονήν καί τόν αὐτόν ὑποδυσόμεθα λίθον καί αὐτοί κόνις μετ’ ὀλίγον ἐσόμεθα». Ἀλλ΄ ὅμως ἰδιαιτέρα τυγχάνει ἡ ὥρα τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῶν ἱερέων, ἀφοῦ αὐτοί ἐξαιρέτως ἐκοπίασαν στόν κόσμο τοῦτο διά τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καί τήν κατά Χριστόν προκοπή τοῦ λογικοῦ ποιμνίου πού ἡ Ἐκκλησία τούς ἐνεπιστεύθη. Παρά Θεοῦ λοιπόν ἡ διακονία,

μεγίστη ἡ εὐθύνη, μεγάλη καί ἡ τιμή. Τοῦτον τόν χρόνον πού παρέρχεται τρείς ἀδελφούς μας ἐν Χριστῶ ἐκάλεσε σιμά Του ὁ Δίκαιος Κριτής. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Κυρατσῆς τοῦ Ἰωάννου. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε τό 1949 στήν Δάφνη Ἠλείας καί ἀποφοίτησε ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας στήν Χαλκιδική. Ἐνυμφεύθη τήν Γεωργία Χρονοπούλου τό 1972 καί ἀπέκτησε δύο τέκνα, τήν Κυριακή καί τόν Παῦλο. Χειροτονήθηκε Διάκονος στίς 14 Σεπτεμβρίου 1974 στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Σφηνίτσης καί Πρεσβύτερος στίς 26 Σεπτεμβρίου 1976 στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Νησελίου, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης κυροῦ Παύλου. Ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας καί οἰκονομικός ἐκκαθαριστής στά Γραφεῖα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως ἀπό τό 1978 ἕως καί τό

τοῦ Ἀρχιμ. Ἱερεμίου Γεωργαλῆ 1993 καί ἀρθρογραφοῦσε συχνά στόν τοπικό τύπο. Ἐχειροθετήθη Οἰκονόμος στίς 18 Ἰανουαρίου 1987 καί Πρωτοπρεσβύτερος στίς 15 Νοεμβρίου 1992. Ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος καί Πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀλεξανδρείας. Ἐπίσης, ὡς Πρεσβύτερος ὑπηρέτησε στούς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Ἀντωνίου, Ἁγ. Ἀναργύρων, Ἁγ. Γεωργίου καί Ἁγ. Ἀθανασίου Βεροίας. Στόν τελευταίο Ναό ὑπηρέτησε ἀπό τό 1986 ἕως στίς 13 Ἰουνίου 2010 ὅπου ἐκοιμήθη. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱ.Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Βεροίας χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος. Στίς 28 Ὀκτωβρίου 2010 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ καί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωσήφ Ζαγκλιβέρης τοῦ Χρήστου. Ὁ μακαριστός γεννήθηκε τό 1958 στήν Ἀμφίπολη Σερρῶν. Τό 1982 ἔλαβε τό πτυχίο του ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π. Θεσσαλονίκης. Ἐνυμφεύθη τήν Μαρία Τευτερίδου καί ἀπέκτησε δύο θυγατέρες, τήν Θεανῶ καί τήν Ἀνδρομάχη. Χειροτονήθηκε διάκονος στίς 14 Σεπτεμβρίου 1996 στόν Ἱ.Ναό Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Γεωργιανῆς Ἐλευθερουπόλεως καί Πρεσβύτερος στίς 15 Σεπτεμβρίου 1996 στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κυροῦ Εὐδοκίμου. Ὑπό τοῦ ἰδίου χειροθετήθη Πρωτοπρεσβύτερος

στίς 30 Νοεμβρίου 1998. Ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καθηγητής στήν Ἀθήνα καί τήν Ἐλευθερούπολη πρίν τήν χειροτονία του καί κατά τήν διάρκεια τῆς ἱερατικῆς του διακονίας συνέχισε νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στήν μέση ἐκπαίδευση στό Μακροχώρι καί τά Καβάσιλλα Ἠμαθίας. Τό 2000 ἀναλαμβάνει ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Διαβατό Ἠμαθίας καί συνεχίζει μετά ζήλου τά ἔργα ἀποπερατώσεως τοῦ νέου περικαλλέστατου ἐνοριακοῦ ναοῦ, τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου τελέσθηκαν μέ λαμπρότητα στίς 19 Ἰουνίου 2010. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε στόν ὡς ἄνω Ἱ. Ναό στίς 29 Ὀκτωβρίου 2010 χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. Πρόσφατα ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ καί ὁ Πρεσβύτερος Ἀντώνιος κατά κόσμον Τραϊανός Γιουρούκης ὁ ὁποίος γεννήθηκε στήν Ἁγ. Μαρίνα Ἠμαθίας τό 1933. Ἤταν ἀπόφοιτος τοῦ Μέσου Ἐκκλησιαστικοῦ Φροντιστηρίου Κατερίνης καί τῆς Εἰδικῆς Σχολῆς Ἱεραρτικῆς Μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 28 Δεκεμβρίου 1984 στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Μαρίνας τοῦ χωρίου Ἁγ. Μαρίνας καί Πρεσβύτερος στίς 10 Φεβρουαρίου 1985 στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικολάου Μονοσπίτων ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης κυροῦ Παύλου. Ὑπηρέτησε στούς Ἱερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαράδρας, Ἁγ. Γεωργίου Λαζοχωρίου καί Ἁγ. Ἀποστόλων Παλαιᾶς Λυκογιάννης ἀπό ὅπου καί συνταξιοδοτήθηκε στίς 8 Ἰουνίου 2009. Κύριος ὁ Θεός ὁ Παντοκράτωρ εἴθε νά καταστήσει τούς μακαριστούς ἀδελφούς λειτουργούς καί τοῦ οὐρανίου Του θυσιαστηρίου. Ἀμήν.


ΕΦΗΜ ΕΦΗΜ Ι∆ΕΣ ΕΙΡ∆ΕΣ ΕΡ

ΠΕΡΙΟ ΠΕΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Ταχ. Γραφείο ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ αριθµ. κωδ. αριθµ. κωδ. 2638 2638

ΚΑ ∆ΙΑ ∆ΙΚ

Παύλειος Λόγος τεύχος 88  

Το τεύχος 88 Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2010 του περιοδικού Παύλειος Λόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.