Page 1

‫‪www.sohbatenow.com‬‬

‫ارتباط با همشهریان در سراسر جهان‬

‫صحبت نو ویژه گراش‪ .‬سال سوم‪ .‬شماره بیست و هفت‪ -‬نیمه اول دی ‪ -1387‬ذی‌الحجه ‪-1429‬دسامبر ‪ 8 -2008‬صفحه‬

‫نوزدهم آذرماه در گراش شب نامه پخش شد؛‬

‫وقتی همه خواب بودند‬ ‫‪3‬‬

‫رزاق‌پور در اردوی‬ ‫تیم‌ملی کونگ‌فو‬ ‫‪7‬‬

‫تخریب و غارت‬ ‫مزار خواهر کاکا‬ ‫‪2‬‬

‫شهرداری اعالم کرد‪:‬‬

‫اخطار به زمین‌های‬ ‫بدون حصار‬ ‫‪2‬‬

‫مرگ دختر مهاجر در‬ ‫هنگام بازی!‬ ‫‪2‬‬

‫نخل خاکی‪ ،‬لمیده در‬ ‫دل خلیج فارس‬ ‫‪3‬‬

‫صحبت نو ‪ :‬شب‌نامه‌ای که در آن از فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی در منطقه‌ی الرس��تان و گراش انتقاد‬ ‫ش��دیدی شده بود در آغازین ساعات روز نوزدهم‬ ‫آذر ماه در گراش پخش ش��د‪ .‬در این ش��ب نامه‬ ‫ضمن متهم س��اختن عامالن این گونه فعالیت‌ها‬ ‫به ت��رور اقتص��ادی و اخالل در نظ��ام اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬مردم و س��رمایه‌گزاران الرس��تانی را از‬ ‫عواقب غیرشرعی بودن سود های هشتاد درصدی‬ ‫و باال تر س��پرده گزاران برحذر داشته است‪ .‬این‬ ‫گروه اقتصادی با توجه به اس��تعداد و توان مالی‬ ‫در الرس��تان و گراش طی نزدیک به یک س��ال‬ ‫توانسته‌اند‪ ،‬دههامیلیارد تومان جذب کنند‪.‬‬ ‫صحبت نو‪ :‬سازمان تبلیغات اسالمی گراش در‬ ‫آس�تانه ماه‌های محرم و صف�ر همچنان بدون‬ ‫مسئول است‪.‬‬ ‫کریم جعفری مسئول شورای هماهنگی هیئت‌های‬ ‫مذهبی گراش در گفتگو با خبرنگار صحبت‌نو گفت‬ ‫بیش از پنج ماه است که حجت‌االسالم خوشنویس‬ ‫فردی را به عنوان مسئول معرفی نکرده است با این‬ ‫وصف کارها همچنان به روال عادی انجام می‌پذیرد‪.‬‬ ‫ما از اکنون هماهنگی‌های الزم را در حیطه مسئولیت‬ ‫خودمان انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫همچنین یک منبع آگاه در اداره س��ازمان تبلیغات‬ ‫گراش گفت پ��س از آقای محمد بیگی که پنج ماه‬ ‫پیش استعفا داده است هیچ کدام از روحانیان محلی‬ ‫گراش علی‌رغم پیش‌نهاد این مسئولیت را نپذیرفتند‪.‬‬ ‫او همچنین اظهار تاس��ف کرد که وضعیت این اداره‬ ‫به نمایندگی فرهنگی تبلیغی تنزل پیدا کرده است‬ ‫و ما برای انجام امور اداری‬ ‫و مال��ی باید به س��ازمان‬ ‫تبلیغات الر مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫او همچنین افزود قرار است‬ ‫که نیروهای این نمایندگی‬

‫پیش از این و در تاریخ دوازدهم آذر ماه روزنامه‌ی‬ ‫جهان اقتصاد در یادداش��تی با عنوان هش��دار به‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی مش��کوک در الرس��تان به‬ ‫جذب س��رمایه های اهالی‪ ،‬خ��ارج از نظام بانکی‬ ‫کشور واکنش نشان داده بود‪ .‬طراحان اصلی جذب‬ ‫سرمایه های اهالی الرستان در تهران حضور دارند‬ ‫و ه��ر از چندی با تش��کیل جلس��ات در امارات ‪،‬‬ ‫منطقه و تهران برای جذب بیش��تر س��رمایه های‬ ‫مردمی رایزنی می‌کنند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این ش��ب نامه آمده است‪« :‬مدتی‬ ‫اس��ت عناصر خ��ام و طماع به قصد س��ودجویی‬ ‫و س��وداگری و با بی اطالعی از توجیه سیاس��ی‬

‫‪ JJ‬بهادر فتوحی در مراسم عزاداری سال گذشته‬

‫به حداقل یعن��ی دو نفر کاهش یابد‪ .‬وی از طالب و‬ ‫روحانیون شهر گراش انتقاد کرد که چرا مسئولیت‬

‫در آستانه‌ی ماه محرم‬

‫اقتص��ادی و فقهی و حقوقی ب��ا تبلیغات فراوان‬ ‫به میان مردم عزیز آمده اند و با وعده س��ودهای‬ ‫کالن سپرده های ایشان را جمع آوری و به تهران‬ ‫خدمت عناصر رانده شده از وام های کالن دولتی‬ ‫و ورشکس��ته سیاسی و اقتصادی و سیلی خورده‬ ‫از دولت اصول گرا خصوصا رئیس جمهور ش��جاع‬ ‫و محبوب جناب دکترمحمود احمدی نژاد ارسال‬ ‫می دارند‪ ».‬در ادامه این ش��ب‌نامه در سه قسمت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فقه��ی و حقوقی انتقادات��ی را به این‬ ‫نحوه فعالیت اقتصادی منعکس کرده اس��ت و در‬ ‫پای��ان امضایی با عنوان م��ردم غیور گراش دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این بخش را نمی‌پذیرند‪.‬‬ ‫عبدالحسین‌مهروري بخشدار گراش در يك نشست‬ ‫خبري ضمن گاليه از عدم توجه س��ازمان تبليغات‬ ‫اس�لامي اس��تان فارس در تعيين مسئول سازمان‬ ‫تبليغات اس�لامي گراش‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با عنايت به‬ ‫اين كه ش��هر گراش از قريب ‪ 20‬سال پيش داراي‬ ‫سازمان تبليغات اس�لامی بوده و مسئولين آن نيز‬ ‫باالخص در زمينه‌ه��اي تبليغي‪ ،‬مذهبي و انقالبي‬ ‫فعاليت چش��مگيري داش��ته اند پس از استعفاي‬ ‫مسئول سابق اين نهاد در چند ماه گذشته تاکنون‬ ‫از سوي س��ازمان تبليغات اسالمي فارس مسئولی‬ ‫برای آن معرفی نش��ده اس��ت‪ .‬در طی این مدت نه‬ ‫تنها فعاليت س��ازمان با رك��ود مواجه گرديده بلكه‬ ‫وجود اين سازمان فاقد مسئول فوق العاده كمرنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این پس��ت به حداقل دو نف��ر از روحانیون گراش‪،‬‬ ‫ش��یخ علی‌اکب��ر پرهیزگار‬ ‫و عبدالرض��ا عب��اس‌زاده‬ ‫پیش‌نهاد ش��ده است اما به‬ ‫دالیل شخصی از پذیرش آن‬ ‫خودداری کرده‌اند‪.‬‬

‫سازمان تبلیغات گراش بدون سرپرست‬

‫دعای عرفه‬ ‫در دانشکده‌ی‬ ‫پیراپزشکی‬ ‫گراش‬

‫روزی به یاد زائران خان ‌ه خدا‬ ‫‪5‬‬

‫‪ JJ‬به دلیل کمبود فضا‪ ،‬دعا در هوای آزاد حالی دیگر داشت‪[ .‬عکس‪ :‬محمدامین نوبهار]‬


‫روز از نو‬

‫شماره بیست و هفت‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫یادداشت‪‬‬

‫‪2‬‬

‫مراکز توزیع صحبت‌نو‪ :‬ویدیوکلوپ جام‌جم‪ ‬ویدیوکلوپ ندا ‪ ‬سرای هنر ‪ ‬کتابفروشی حافظ ‪ ‬کتابفروشی نوردانش ‪ ‬کتابفروشی فرهنگ‌سرا ‪ ‬کتابفروشی غدیر ‪ ‬نوشت‌افزار صدرا ‪ ‬نوشت‌افزار سروش‬

‫شكفتگي عرصه‌ی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با صحبت نو‬

‫احمد خضری*‪ :‬فرهيخته ارجمند جناب آقاي‬ ‫محمدص��ادق رحماني و س��اير اعضاي محترم و‬ ‫بزرگوار هيات تحريريه صحبت نو ويژه گراش‬ ‫با س�لام و تحيات‪ ،‬آغاز س��ومين س��ال فعاليت‬ ‫مطبوعات��ي و انتش��ار ماهي دو بار آن نش��ريه را‬ ‫صميمان��ه تبري��ك مي گوي��م‪ .‬نويس��ندگان و‬ ‫گزارشگران باعث ش��كفتگي عرصه فرهنگ مي‬ ‫باش��ند‪ .‬هر چه در ط��ول تاريخ ن��گاه مي كنيم‬ ‫مان��دگاري فرهن��گ ه��اي خ��وب و جاودانگي‬ ‫ش��خصيت هاي فرهنگي سرچش��مه از قلم مي‬ ‫گيرد‪ .‬اما بار فرهنگ باري شكننده است‪ .‬فراخنا‬ ‫و گسل هاي زيادي وجود دارد‪ .‬كه بايد در سايه‬ ‫وحدت حركت كرد و جل��و رفت‪ .‬برايتان آرزوي‬ ‫موفقيت بيشتر داريم‪.‬‬ ‫در پای��ان بار دیگر به دوس��تانمان در صحبت نو‬ ‫گراش تبریک می گوییم و برای س��ایر اهالی قلم‬ ‫الرستان بزرگ آرزوی توفیق و موفقیت داریم‪.‬‬ ‫* دبير شوراي نويسندگان عصر اوز‬

‫کالس سومی‌ها جشن تکلیف را نوشتند‬

‫ماندان�ا فان�ی الری‪ :‬روز چهارش�نبه مورخ‬ ‫‪ 1387/9/20‬س�اعت ‪ 10‬صب�ح مراس�م ب�ا‬ ‫ش�کوه جش�ن عبادت دانش آم�وزان پایه‬ ‫سوم دبستان پاکزاد در محل سالن دبستان‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬

‫در ابتدای این مراس��م حامالن قرآن با طبقی از گل‬ ‫و گالب و ع��ود و اس��پند در دس��ت و ذکر س�لام و‬ ‫صلوات وارد س��الن ش��دند و از آنجا جشن آغاز شد‪.‬‬ ‫در این مراس��م باشکوه مدیر حوزه علمیه خواهران از‬ ‫دانش‌آم��وزان تجلیل ک��رد و برنامه‌های متنوعی که‬ ‫توسط خود دانش آموزان با همکاری آموزگار مربوطه‬ ‫و مدیر مرکز تدارک دیده شده بود‪ ،‬اجرا گردید‪.‬‬ ‫از جمل��ه برنامه های این مراس��م می توان به اجرای‬ ‫س��رود‪ ،‬نمایش��نامه محرم و نامحرم‪ ،‬قرائت دکلمه‪،‬‬ ‫خواندن پیمان نامه‪ ،‬برپایی نماز ش��کر اش��اره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این برنامه مجری به بیان احکام اصول‬ ‫و فروع دین برای مادران پرداختند‪ .‬در پایان مراس��م‬ ‫دانش آموزان ناهار را دعوت مدرسه بودند‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش س��ایت گراش من دانش‌آموزان‬

‫خبرهای چند سطری ‪‬‬

‫‪ 14‬آذر ‪ :87‬به مناسبت روز جهاني داوطلبان ‌‪،‬‬ ‫اعض��اء فعال داوطلب جمعيت هالل احمر گراش‬ ‫به اتفاق تعدادي از مردم اين ش��هر با حضور در‬ ‫پايگاه انتقال خون مبادرت به اهداي خون كردند‪.‬‬ ‫در این حرکت مردمی تعداد ‪ 73‬نفر از داوطلبین‬ ‫فع��ال هالل احمر و تعدادي از مردم گراش بيش‬ ‫از ‪ 32500‬س��ي س��ي خون به نيازمندان اهداء‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫آذرماه ‪ :1387‬بنا ب��ه اعالم اداره تربيت بدني‬ ‫گراش از آغاز س��ال ورزشي جاري تاكنون تعداد‬ ‫‪ 53‬دس��ت لب��اس كامل ورزش��ي‪12 ،‬عدد توپ‬ ‫فوتبال و ‪ 12‬عدد توپ واليبال به منظور استفاده‬ ‫ورزشكاران روستاهاي بخش گراش به شوراهاي‬ ‫اسالمي و ورزشي روستاهاي گفته شده اختصاص‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫‪ 21‬آذرم�اه ‪ : 1387‬دفت��ر خدم��ات ارتباطي‬ ‫گ��راش به مديريت عبدالرضا موغلي گراش��ي به‬ ‫شبكه ‪ B.M.S.P‬تلفن همراه تجهيز شد‪ .‬با ايجاد‬ ‫سيس��تم مذكور مش��تركين جديد تلفن همراه‬ ‫پس از تهيه‌ي س��يم كارت و گوش��ي در گراش‬ ‫می‌توانند بعد از مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬س��اعت به ش��بكه‬ ‫سراسري متصل و مكالمات خود را آغاز نمايند‪.‬‬ ‫‪ 24‬آذرماه ‪ :87‬از س��وي جمعيت هالل احمر‬ ‫گراش و با همكاري بخشداري‪ ،‬بيماران روستاي‬ ‫حس��ين آباد بص��ورت راي��گان و توس��ط دكتر‬ ‫تاجبخ��ش‪ ،‬پزش��ك داوطلب اعزام��ي از گراش‬ ‫تحت معاين��ه و درمان قرار گرفتن��د‪ .‬مبلغ يك‬ ‫ميلي��ون ري��ال از محل كمك‌ه��اي جمع آوري‬ ‫ش��ده‌ي خيرين نيز با هماهنگي شوراي اسالمي‬ ‫روس��تاي مذكور جهت تهي��ه‌ي داروي بيماران‬ ‫نيازمند اختصاص يافت‪.‬‬ ‫آذرماه ‪ ‌:87‬اولین جلسه ستاد دهه‌فجر سال ‪87‬‬ ‫گراش برگزار شد‪ .‬مهروری بخشدار گراش گفت‪:‬‬ ‫امت ش��هيد پرور گ��راش به خوبي ب��ا وظيفه‌ي‬ ‫خويش آش��نايي دارند اما توصيه به مس��ئولين‬ ‫ادارات و نهادها آن است كه غايت همت خويش‬ ‫را در هر چه باش��كوه‌تر برگزار نمودن جشن‌هاي‬ ‫ايام‌اهلل دهه‌ي فرخنده فجر معمول دارند‪.‬‬

‫الرستان كهن‪ ،‬در‬ ‫آستانه ی نوروز نو‬ ‫می شود‬

‫خبرگزاري فارس‪ :‬دبير همايش زبان‌شناس��ي و‬ ‫مردم‌شناسي الرس��تان گفت‪ :‬هفته تاريخ الرستان‬ ‫كهن‪ ،‬بيستم تا بيست و هفتم اسفند ماه سال جاري‬ ‫همزمان با هفته وحدت در الرستان برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگ��زاري فارس از الرس��تان‪ ،‬بهزاد‬ ‫مريدي ظه��ر ام��روز در جمع خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫برنامه‌هاي اين هفته با هدف بازپويايي و پاسداشت‬ ‫فرهنگ عام��ه (فولكور) جنوب و مش��اركت همه‬ ‫اقشار همزمان با كنفرانس تخصصي در پارك شهر‬ ‫الر برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫دبير همايش بين‌المللي زبان‌شناسي و مردم‌شناسي‬ ‫الرستان افزود‪ :‬هر روز از اين هفته به ميزباني يكي‬ ‫از ش��هرها و بخش‌هاي شهرستان الرستان شامل‬ ‫گ��راش‪ ،‬اوز‪ ،‬الر و مناطق مختلف الرس��تان كهن‬ ‫ش��امل خنج‪ ،‬بندر لنگه‪ ،‬بس��تك‪ ،‬بن��در خمير و‬ ‫بندرعباس برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫‪ JJ‬جشن تکلیف دختران دانش‌آموز دبستان پاکزاد‬

‫گراش من‪ -‬حجت عابدی‪ :‬در آس�تانه‬ ‫عید غدیر خ�م از فرمانده�ان و اعضا‬ ‫پایگاه مقاومت بس�یج ح�وزه علمیه‬ ‫برادران گراش تقدیر شد‪.‬‬

‫مراسم تجليل و قدرداني از فرماندهي و اعضاء‬ ‫پايگاه مقاومت بسيج انصار المهدي (عج) گراش‬ ‫‪ 26‬آذرماه در س��الن س��راجی گراش برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این مراس��م مديح‪ ،‬جانشين حوزه‌ي‬ ‫نمايندگي والي��ت فقيه در ني��روي مقاومت‬ ‫بس��يج ‪ ،‬عارف پور‪ ،‬مس��ئول امور روحانيون‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬هادي پور مس��ئول نمايندگي‬ ‫واليت فقیه در الرس��تان حضور داشتند‪ .‬امام‬ ‫جمعه گراش‪ ،‬اسماعيلي مدير حوزه‌ي علميه‬ ‫حض��رت باقر العل��وم (ع) گ��راش‪ ،‬فرماندهي‬ ‫ناحيه مقاومت بس��يج الرس��تان‪ ،‬فرماندهي‬ ‫حفاظت فرودگاه بين المللي شهرستان الردر‬ ‫‪ JJ‬نمایش دفاع مقدس در جشن طالب [عکس‪ :‬محمد امین نوبهار]‬

‫‪ 48‬قل�ب پرتپ�ش در روز ازدواج‬

‫کنار عده كثيری از خانواده هاي معظم شهداء‬ ‫جانبازان و آزادگان از حاضران در این مراس��م‬ ‫فرهنگی بودند‪.‬‬ ‫در اين مراس��م از مس��ئولين و اعضاء تالشگر‬ ‫پاي��گاه مقاومت بس��يج انصارالمه��دي (عج)‬ ‫مدرس��ه علميه حضرت باقرالعلوم (ع) گراش‬ ‫تجلي��ل و به آنان جوايزي اهداء ش��د‪ .‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمين مديح طي ايراد سخناني‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فرماندهي و اعضاء پايگاه مقاومت‬ ‫بس��يج انصارالمهدي (عج) مدرسه علمیه باقر‬ ‫العل��وم (ع) گ��راش در س��ال ‪ 1385‬در ميان‬ ‫هفتصد پايگاه مقاومت بسيج طالب و روحانيت‬ ‫كش��ور به عنوان پايگاه نمونه و درسال ‪1386‬‬ ‫مقام پايگاه مقاومت بسيج نمونه‌ي نمونه‌هاي‬ ‫كش��ور را كس��ب کرد‪ .‬پايگاه مقاومت بسيج‬ ‫خواهران بنت المهدي حوزه عليمه خواهران‬ ‫نیز به كس��ب پايگاه نمونه‌ي نخس��ت استان‬

‫‪[ JJ‬عکس‪ :‬سایت کمیته امداد فارس]‬

‫به گزارش میثاق امدادگران استان فارس همزمان‬ ‫با فرارس��یدن اول ذی الحجه الحرام سالروز ازدواج‬ ‫آس��مانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)‬

‫تع��داد ‪ 24‬زوج خوش��بخت از مددجوی��ان تحت‬ ‫پوش��ش امداد گراش آغاز زندگی مشترک خویش‬ ‫را جش��ن گرفتن��د‪.‬در این مراس��م سراس��ر نور و‬ ‫شادی‪ ،‬به هریک از این زوجهای جوان مبلغ پانصد‬ ‫هزارتوم��ان به‌عنوان کمک هزین��ه نقدی جهیزیه‬ ‫توسط واحد جهیزیه امداد گراش اهداء شد‪.‬‬

‫فارس دست يافت‪.‬‬ ‫جانشين حوزه‌ي نمايندگي ولي‌فقيه در نيروي‬ ‫مقاومت بس��يج ضمن تقدي��ر از فعاليت‌هاي‬ ‫پايگاه‌ه��اي مقاوم��ت مذكور اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫وجود حوزه‌هاي علمي��ه خواهران و برادران و‬ ‫پایگاه‌هاي مقاومت بسيج انصارالمهدي (عج)‬ ‫و بن��ت الهدي در گراش موجب فخر اس��تان‬ ‫فارس و ش��هروندان و مسئولين محلي گراش‬ ‫است‪ .‬در اين مراسم سرود واليت توسط طالب‬ ‫مدرسه‌ي علميه باقر العلوم و نيز نمايشنامه‌ي‬ ‫دف��اع مق��دس اج��را ش��د‪ .‬حجت‌االس�لام‬ ‫والمسلمين حالجي‌فرد از دیگر سخنرانان این‬ ‫مراسم بود‪.‬‬ ‫همچنین دو تن از طالب حوزه علمیه گراش‬ ‫ب��ه نام‌های جواد فخ��اری و احمد عدالتی به‬ ‫دس��ت مقام معظم رهبری در روز عید غدیر‬ ‫خم‪ ،‬معمم شدند‪.‬‬

‫س�فر مرد و مرده به ش�یراز‬

‫صحبت نو‪ :‬فیلم‌سازان گراشی برای نمایش‬ ‫فیلم‌های خود به شیراز سفر کردند‪.‬‬

‫گ�راش نی�وز‪ 24 :‬زوج خوش�بخت در س�الروز‬ ‫ازدواج حض�رت علی و حض�رت فاطمه به خانه‬ ‫بخت رفتند‪.‬‬

‫کیوان محسنی فیلمس��از گراشی به همراه مهدی‬ ‫توکل��ی‪ ،‬مجی��د راس��تی و عاطفه امی��ن زاده روز‬ ‫س��ه ش��نبه ‪ 26‬آذرماه در این نمایش فیلم حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬فیلم‌ه��ا در س��الن حافظ س��الن اصلی‬ ‫فرهنگی ش��هر ش��یراز به نمایش درآم��د‪« .‬مرد و‬ ‫مرده» و «دریای خاموش» ساخته کیوان محسنی‪،‬‬ ‫«ش��ب به خیر» اث��ر مجید راس��تی در کنار فیلم‬ ‫«داش‌آکل» از شیراز و فیلم‌هایی از فرانسه در این‬ ‫عصر فیلم پخش شد‪.‬‬ ‫کیوان محسنی درباره برخورد بییندگان شیرازی‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه نقد بعد از نمایش فیلم تماشاگران‬ ‫اس��تقبال خوبی از فیلم داش��تند‪ .‬آن‌ها می‌گفتند‬ ‫ک��ه توق��ع نداش��تند فیلم‌هایی در این س��طح را‬ ‫ببینن��د‪ .‬در جلس��ه درب��اره مس��ائل تکنیک��ی و‬ ‫سوژه‌یابی فیلم‌ها نیز صحبت شد‪ .‬کیوان محسنی‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم با حضور فیلمس��ازان شیرازی در‬

‫دوره شش��م جش��نواره کل امکان تبادل بیش��تر‬ ‫تجربیات فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫صالح��ی عضو هیات امنا خانه فرنگ گراش گفت‪:‬‬ ‫بعد از جش��نواره فیم کوتاه کل‪ ،‬از سوی مدیر کل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی پیش‌نهاد ش��د با توجه‬ ‫به کیفیت مطلوب فیلم‌های فیلمس��ازان گراش��ی‪،‬‬ ‫برخی از این فیلم‌ها در ش��یراز به نمایش درآید‪ .‬از‬ ‫سوی خانه فرهنگ پیگیری‌ها انجام و فیلم‌ها برای‬ ‫نمایش به شیراز ارسال شده است‪.‬‬ ‫مرام��ی رییس س��مع و بص��ری اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارش��اد فارس در ابتدای این جلس��ه با تش��کر از‬ ‫حضور فیلمس��ازان گراش��ی در برنام��ه عصر فیلم‬ ‫انجمن سینمای جوان ش��یراز ابراز امیدواری کرد‬ ‫این همکاری‌ها ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫قرار بود در این برنامه فیلم‌هایی از جواد حسن‌نژاد‪،‬‬ ‫محمدعل��ی ش��امحمدی‪ ،‬عل��ی س��پهر و عاطفه‬ ‫امین‌زاده نیز پخش ش��ود که ب��ه دلیل محدودیت‬ ‫زمانی این امر امکان‌پذیر نشد‪.‬‬

‫به گ��زارش وبگاه میده چه خبر‪ ،‬چندی قبل برخی‬ ‫افراد سودجو مزار امامزاده ها و قبرستان های قدیمی‬ ‫در س��طح وس��یعی را حفاری می‌کنن��د‪ .‬این امر تا‬ ‫مدتی متوقف شده بود‪ .‬متاسفانه به نظر می‌رسد این‬ ‫عمل غیر اخالقی با حفاری و کاوش در مزار مشهور‬ ‫ب��ه خواهر کاکا در عمادده ش��روعی مج��دد یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وجود این معضل اقدام عاجل مسوولین امر‬

‫در خصوص شناسایی و برخورد با عامالن این گونه‬ ‫حفاری‌های غیر مج��از را می‌طلبد‪ .‬در حفاری‌های‬ ‫گذش��ته بعضی امامزاده‌های اطراف روس��تاها و هم‬ ‫چنین اماکن قدیمی و باستانی نظیر غار بنوو مورد‬ ‫دستبرد افراد سودجو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه تبلیغات مربوط به ف��روش فلزیاب بر‬ ‫روی دیوارهای ش��هر به نظر می‌رسد باید پیش از‬ ‫وق��وع این گونه حوادث در ش��هر گ��راش اقدامات‬ ‫تامینی مناسب انجام گیرد‪.‬‬

‫گریز از شیطان در‬ ‫ارد‪ ،‬برای معنویت‬

‫دختری با پرتقال‬ ‫به بازار آمد‬

‫ایس�نا ‪ :‬به ابتکار یک روحانی مس��تقر و با اجرای‬ ‫طرح «گريز از شيطان» در دهستان ارد الرستان ‪،‬‬ ‫جوانان این دهستان‪ ،‬اقدام به جمع‌آوری و نابودی‬ ‫سی دی های غیر اخالقی خود کردند‪.‬‬ ‫حجت االس�لام حس��يني نژاد در اين ب��اره گفت‪:‬‬ ‫در راس��تاي برگزاري طرح «گريز از ش��يطان» در‬ ‫دهس��تان ارد با موضوع «جمع آوري سي‌دي‌هاي‬ ‫غير اخالقي» اين پيشنهاد در مسجد صاحب الزمان‬ ‫(عج) مطرح شد که به ازاي تحويل هر عدد سي دي‬ ‫مبتذل‪ ،‬دو عدد سي دي خام تحويل داده شود‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬به دنبال اين پيشنهاد ‪ ،‬جوانان‬ ‫با مراجعه به خانه عالم ارد‪ ،‬س��ي دي ها را تحويل‬ ‫داده و بعض��ي از آنان نيز از گرفتن س��ي دي هاي‬ ‫خام امتن��اع مي کردند و اظهار م��ي کردند‪ :‬براي‬ ‫تحويل سي دي خام نيست که مراجعه کرديم بلکه‬ ‫احس��اس کرديم هيچ چيز مانند کسب معنويت و‬ ‫نزديکي به خداوند نيست و با داشتن اين گونه سي‬ ‫دي ها انسان از معنويت فاصله مي گيرد‪.‬‬

‫صحب�ت نو‪ :‬خانم مهن�دس امید اقتداری‬ ‫«دختری ب�ا پرتغ�ال» را آخرین کار مهم‬ ‫منتش�ر ش�ده از خود نامید‪.‬‬

‫خانم اقتداری درباره این ترجمه گفت‪ « :‬دختری‬ ‫ب��ا پرتغال اثر نویس��نده نامدار نروژی یوس��تین‬ ‫گاردر اس��ت‪ .‬کت��اب دنیای س��وفی او در میان‬ ‫کتابخوان��ان‌ ایرانی معروف اس��ت‪ .‬رمان‌های این‬ ‫نویس��نده کلنجار ذهنی با مساله مرگ است که‬ ‫در این داس��تان نیز به این موضوع می‌پردازد‪».‬‬ ‫ای��ن رم��ان در ‪ 168‬صفحه توس��ط انتش��ارات‬ ‫تهران منتش��ر شده است‪ .‬امید اقتداری به همراه‬ ‫پ��درش دکتر احمد اقتداری کتاب «سرگذش��ت‬ ‫کش��تیرانی ایرانی��ان از دیرباز تا قرن ش��انزدهم‬ ‫میالدی» را نیز منتشر کرده است‪.‬اقتداری بیش‬ ‫از ده رمان و داس��تان کوتاه را ترجمه و منتش��ر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او مش��کالت به وج��ود آمده در راه‬ ‫ص��دور مجوزها را دلیل کم‌کاری خود در س��ال‬ ‫اخیردانس��ت‪.‬‬

‫زیرسازی و هزینه‌ی‬ ‫مجدد بلوار قدس‬

‫عل�ی س�پهر‪ :‬بل��وار قدس ب��ه دلی��ل ضعف‬ ‫پیمانکاری از نو زیر سازی شد‪.‬‬ ‫مهندس قائدی ش��هردار گراش درباره زیر سازی‬ ‫مجدد این بلوار گفت‪ :‬متاسفانه در زیر سازی این‬ ‫بلوار اس��تانداردهای الزم توس��ط پیمانکار پروژه‬ ‫رعایت نش��ده بود به همین دلیل ش��هرداری با‬ ‫هماهنگ��ی پیمانکار مربوط اق��دام به جمع‌آوری‬ ‫مخلوط‌ریزی این بلوار نم��وده تا با رعایت نکات‬ ‫فنی و مهندس��ی اقدام به زیر س��ازی مجدد این‬ ‫بلوار نماید ‪.‬‬ ‫در حال حاضر ح��دود ده هزارمتر از این خیابان‬ ‫به صورت دو الیه از نو زیر سازی شده است‪.‬‬ ‫‪//‬‬

‫روابط عمومی‌ها‪،‬‬ ‫عمومی‌تر شوند‬

‫گ�راش من‪ -‬حجت عابدی‪ :‬جلس��ه ش��وراي‬ ‫اداري بخ��ش گراش با حضور مهروري بخش��دار‬ ‫گراش و مسئولين ادارات و ارگانهاي دولتي شهر‬ ‫در محل سالن كنفرانس بخشداري گراش برگزار‬ ‫گرديد‪.‬‬ ‫حس��ین مهروری‪ ،‬در این جلس��ه ب��ه مروری بر‬ ‫فعالیت‌های ادارات گراش در این مدت پرداخت‪.‬‬ ‫او در بخش��ي از اظهاراتش بر فعال سازي روابط‬ ‫عمومي‌ه��اي ادارات تأكي��د و از آنها خواس��تار‬ ‫انعكاس رخدادهاي مربوطه‌ي ادارات به رس��انه‬ ‫ه��اي خبري ش��د و اف��زود‪ :‬رواب��ط عمومي ها‬ ‫مي‌توانند ‪ ،‬اخبار و رويدادها را توسط خبرنگاران‬ ‫كه در روابط عمومي بخشداري مستقر مي باشند‬ ‫تهي��ه و تنظي��م و از طريق آنان به رس��انه هاي‬ ‫خب��ري انعكاس داده ش��ود تا م��ردم از عملكرد‬ ‫ادارات آگاهي يابند‪.‬‬ ‫بخش��دار گ��راش به س��فر فرماندار الرس��تان‬ ‫به روس��تاهاي تابعه بخش گراش اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬حضور مس��ئولين شهرس��تان و بويژه‬ ‫فرماندار در روس��تاها و مباحثه ي مس��تقيم با‬ ‫روستائيان از نتايج مطلوبي برخوردار است كه‬ ‫مهمتري��ن آنها رضايت مردم روستاهاس��ت كه‬ ‫اين امر از مهمترين اصول به ش��مار مي رود‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت عبدالعل��ی صالح��ی دبی��ر‬ ‫جشنواره کل‪ ،‬قائدی ش��هردار گراش و رییس‬ ‫اتحادیه مس��کن مهر گراش نیز س��خن گفتند‪.‬‬ ‫‪//‬‬

‫عالقه‌مندان انجمن‬ ‫نجوم را رصد کردند‬

‫تخری�ب و غ�ارت م�زار خواه�ر کاکا‬ ‫صحبت نو‪ :‬مزار مش�هور خواهر کاکا در عمادده‬ ‫از سوی افراد سودجو تخریب شد‪.‬‬

‫اخطار به‬ ‫زمین‌های‬ ‫بدون حصار‬

‫‪//‬‬

‫حوزه‌های علمیه گراش‪ ،‬افتخار استان است‬

‫‪//‬‬

‫شهرداری اعالم کرد‪:‬‬

‫صحب�ت ن�و‪ :‬ش��هرداری طبق قانون نس��بت‬ ‫به حصارکش��ی زمین‌ه��ای غیر محص��ور اقدام‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری گراش زمینی‬ ‫در خیابان دروازه حصارکش��ی ش��د‪ .‬حصارکشی‬ ‫این زمین توس��ط ش��هرداری و بنا به درخواست‬ ‫س��اکنان کوچه صورت گرفت‪ .‬طب��ق قانون اگر‬ ‫عدم حصارکش��ی زمینی در س��طح ش��هر باعث‬ ‫مزاحمت شهروندان شود شهرداری پس از اخطار‬ ‫ب��ه مالک می‌تواند بعد از ی��ک مهلت پانزده روز‬ ‫زمین را حصار‌کش��ی نموده و هزینه حصارکشی‬ ‫را از مالک اخذ نماید‪.‬‬

‫«مديح» جانش�ين حوزه‌ي نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بس�يج‪:‬‬

‫محمدص�ادق رحمانیان‪ :‬جناب آقای خضری‬ ‫باس��پاس از مراحم حضرت عال��ی و نگاه زالل و‬ ‫روشن ش��ما و کارگزاران نشریه باسابقه ی عصر‬ ‫اوز‪ ،‬ب��ه صحب��ت نو‪ .‬الزم اس��ت به حضور ش��ما‬ ‫معروض ش��وم که حرکت و پویای��ی صحبت نو‬ ‫مره��ون تالش همه ی هم��کاران و فرهیختگان‬ ‫و قلم فرس��ایان نش��ریه اس��ت و بن��ده کمترین‬ ‫س��هم را دارم‪ .‬در این فرصت هم از مدیر مسوول‬ ‫و مدیر و ش��ورای تحریریه و هم��کاران اجرایی‬ ‫و هم��ه خوانندگانی که بی تابان��ه منتظر توزیع‬ ‫نشریه هس��تند مراتب حق گزاری خود را تقدیم‬ ‫م��ی دارم‪ .‬امی��د که در س��ال پی��ش رو بتوانیم‬ ‫خان��ه ی مطبوعات را با حض��ور روزنامه نگاران‬ ‫و نویسندگان‪ ،‬راه اندازی کنیم‪ .‬در عصرها‪ ،‬سایه‬ ‫ها بسی بلند تر اس��ت‪ .‬سایه ی عصر اوز و دیگر‬ ‫نشریات منطقه مستدام باد‪ .‬بمنه و کرمه‬

‫حجت عابدی‬

‫دخترکالس سوم ابتدایی مدارس گراش نیز در آستانه‬ ‫عید غدیر ورود به سن تکلیف را جشن گرفتند‪.‬‬ ‫همزمان با فرارسيدن عيد سعيد غدير خم مراسم با‬ ‫ش��كوه و پر شور جش��ن تكليف دانش آموزان دختر‬ ‫مدارس گراش با حضور حجت االس�لام والمسلمين‬ ‫اس��ماعيلي امام جمع��ه موقت گ��راش‪ ،‬ريیس اداره‬ ‫آم��وزش و پرورش و اولي��اء و مربيان م��دارس ‪ ،‬در‬ ‫جمع پر شور و نش��اط دانش آموزان در محل سالن‬ ‫اجتماعات سراجي اين شهر برگزار شد‪ .‬در اين مراسم‬ ‫دانش آم��وزان به اجراي نمايش ‪ ،‬س��رود ‪ ،‬دكلمه و‬ ‫خواندن دسته جمعي پيمان نامه پرداختند ‪.‬‬ ‫در اي��ن آيين روحاني برنامه هاي مختلفي به منظور‬ ‫آشنايي دانش‌آموزان در خصوص رعايت احكام الهي‬ ‫و حفظ حجاب و عفاف به اجراء گذاشته شد‪ .‬حجت‬ ‫االس�لام و المسلمين اسماعيلي در سخنانی وظايف‬ ‫يك فرد مكلف را به دختران دانش آموز ياد آور شد‪.‬‬ ‫در پاي��ان اين مراس��م ‪ 240‬دانش آموز دختر گراش‬ ‫با اقامه نماز جماعت جش��ن تكلي��ف خود را گرامي‬ ‫داشتند‪.‬‬

‫‪ ‬در شهر‬

‫تحریری�ه نوج�وان‪ -‬فاطم�ه حاجی‌زاده‪:‬‬

‫‪ JJ‬محمد جواد دالوران‪ ،‬مهدی توکلی‪ ،‬کیوان محسنی‪ ،‬عاطفه امین‌زاده‪ ،‬مجید راستی [عکس‪ :‬مهدی وفایی‌فرد]‬

‫برگزیده شعر‬ ‫مهدویت از گراش‬

‫صحبت نو‪ :‬علی س�پهر‪ ،‬ش�اعر گراشی در‬ ‫میان برگزیدگان شعر مهدویت فارس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬

‫به گفته مس��ئول بنیاد فرهنگ��ی حضرت مهدی‬ ‫موع��ود (عج) ش��عبه ف��ارس‪ ،‬به مناس��بت نیمه‬ ‫شعبان یک دوره مسابقات فرهنگی برگزار شد که‬ ‫در بخش ش��عر ‪ 12‬نفر به عنوان برگزیدگان شعر‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫این مسابقه از سوی نشریه «امان» برگزار شده بود‬ ‫که علی س��پهر در میان ‪ 12‬برگزیده این مسابقه‬ ‫موف��ق به دریافت س��که زرین مهدویت ش��د‪.‬روز‬ ‫پنجش��نبه ‪ 28‬آذر س��اعت ‪ 9‬صبح از برگزیدگان‬ ‫مسابقه نیمه شعبان در شیراز تقدیر شد‪.‬‬ ‫علی س��پهر فع��ال فرهنگ��ی گ��راش‪ ،‬در زمینه‬ ‫خبرن��گاری با نش��ریات عصرگ��راش و صحبت نو‬ ‫ویژه‌گراش همکاری داش��ته است و در چند دوره‬ ‫جش��نواره کل ب��ه خاطر فیلم‌های مس��تند خود‬ ‫جوایزی را کسب کرد‪.‬‬

‫زنده شدن‬ ‫عکس‌های قدیمی‬

‫صحب�ت نو‪ :‬خانه فرهنگ گراش نمایش�گاه‬ ‫عکس‌های قدیمی گراش را برگزار می‌کند‪.‬‬

‫به گفته مهدی جباری مس��ئول خانه فرهنگ گراش‬ ‫نمایشگاه عکس‌های قدیمی گراش اسفندماه امسال در‬ ‫حسینیه برق‌روز برگزار خواهد شد‪ .‬جباری گفت‪ « :‬برای‬ ‫فراهم شدن یک شناسنامه تصویری از شهر گراش از‬ ‫همشهریان عزیر تقاضا داریم با مراجعه به خانه فرهنگ‬ ‫عکس‌های خود را برای اسکن و نمایش در این نمایشگاه‬ ‫در اختی��ار قرار دهند‪ .‬با توجه به این که این عکس‌ها‬ ‫معموالً جزو عالیق خانوادگی افراد است‪ .‬عکس‌ها پس‬ ‫از اس��کن چند دقیقه بعد به آنان برگردانده می‌شود و‬ ‫پرینت عکس‌ها در نمایشگاه قرار می‌گیرد‪».‬‬ ‫مسعود آتش��ی نیز گفت‪« :‬این نمایشگاه با همکاری‬ ‫انجمن هنرهای تجسمی‪ ،‬گروه گردآورندگان فرهنگ‬ ‫گراشی و نشریه صحبت نو برگزار می‌شود‪ .‬با توجه به‬ ‫استقبال از نمایشگاه‌های گذشته مطمئن هستیم اگر‬ ‫عکس‌های زیادی در نمایشگاه حضور داشته باشد در‬ ‫آستانه فصل بهار مردم حتماً‌به این نمایشگاه خواهند‬ ‫رفت‪».‬‬

‫انجمن نجوم آبش��ار اندیش��ه از تابستان امسال‬ ‫شروع به فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫تا‌کنون در جلسات این انجمن هدف‪ ،‬پی‌ریزی‌های‬ ‫الزم جهت هر چه مس��تحکم‌تر ش��دن پایه‌های‬ ‫این انجمن نوپا بوده اس��ت‪ .‬جلسات آموزشی نیز‬ ‫توس��ط اعضای انجمن برپا شده که فعالیت‌های‬ ‫مهم آن را می‌توان رصد کس��وف‪ ،‬خسوف‪ ،‬هالل‬ ‫ماه رمضان و هالل ماه شوال نام برد‪.‬‬ ‫جهت تس��ریع در پیشرفت این انجمن سه گروه‪:‬‬ ‫آموزش‪ ،‬رصد‪ ،‬تحقیقات و ابزار تشکیل شده است‬ ‫که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد شکوفایی هر‬ ‫چه بیش��تر این گروه‌ها خواهیم بود‪ .‬این انجمن‬ ‫قص��د دارد با همکاری انجمن‌ه��ای بزرگ‌تر و با‬ ‫تجربه‌تر به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫جلس��ات انجمن نجوم آبشار اندیشه هر دو هفته‬ ‫یک بار روزهای پنج ش��نبه‪ ،‬ساعت ‪ 18‬در محل‬ ‫موسس��ه علمی‌فرهنگی‌ورزش��ی آبش��ار اندیشه‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‪//‬‬

‫مرگ دختر مهاجر‬ ‫در هنگام بازی!‬

‫گراش نیوز‪ :‬دختری در کمد حلق‌آویز شد‬ ‫و جان باخت‪.‬‬

‫به نظر می‌رسد این دختر مثل همیشه در کمدی‬ ‫که در منزل وجود داش��ته مش��غول بازی کردن‬ ‫بوده اس��ت که به صورت اتفاقی و دور از چش��م‬ ‫والدینش این حادثه ناگوار روی داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫دختر یازده ساله و افغانی بود‪.‬‬


‫روز از نو‬

‫شماره بیست و هفت ‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫نوشت افزار چیستا ‪ ‬نوشت‌افزار پارسینا ‪ ‬فروشگاه رز‪ ‬فروشگاه مهدی ‪ ‬مرکز خرید خانواده ‪ ‬سوپرمارکت آبشار ‪ ‬الر‪ :‬کتابفروشی رسالت ‪ ‬الر‪ :‬مطبوعات فرهنگ ‪ ‬اوز‪ :‬مطبوعات پرسپولیس‬ ‫یادداشت ‪‬‬ ‫قاسم ایزدیان‬

‫گراش هنوز در‬ ‫انزواي خبري است‬

‫يكي از معضالتي كه سال‌هاست شهرمان با آن مواجه‬ ‫مي‌باش��د‪ ،‬موضوع عدم انعكاس اخبار و رخدادها از‬ ‫سوي خبرنگاران عزيز جراید و واحد خبر در گراش‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين ميان و با درج تع��دادي از خبرها در‬ ‫ويژه نامه‌هاي محلي محتمل برآنس��ت كه بعضا بر‬ ‫من خرده بگيرند ليك بايد تصريح نمايم كه انعكاس‬ ‫رخدادهاي ديارمان صرفاً در يكي دو تا ويژه‌نامه كه‬ ‫از چشم مسئولين مستور اس��ت و تنها درگراش و‬ ‫مناطق هم‌جوار توزيع شده و نهايتاً جهت عده‌اي از‬ ‫شهروندان مقيم در كشورهاي عربي حاشيه جنوبي‬ ‫حوزه خليج فارس ارس��ال می‌ش��ود نيز مش��كلي‬ ‫ازخواسته‌ها و مشكالت شهروندان حل نمی‌کند‪.‬‬ ‫محدوده‌ي توزيع ويژه‌نامه‌ها چنان نيست كه موانع‬ ‫و مشكالت موجود شهرمان را به گوش مسئولين‬ ‫رس��انده تا در رفع آنها اهتمامي ش��ود و از طرفي‬ ‫مكرر مش��هود بوده كه درج نقدها و كمبودها در‬ ‫ويژه‌نامه‌هاي محلي ب��ا عكس‌العمل و اخطارهاي‬ ‫ف��راوان مواجه بوده به نحوي كه نش��ريات محلي‬ ‫الجرم به پ��وزش گرديده‌اند كه ب��ا اين وضعيت‬ ‫محسوس اس��ت انعكاس معضالت موجود شهري‬ ‫دراي��ن ويژه نامه‌ها نيز بالاث��ر بوده زيرا محتويات‬ ‫اين جرايد در معرض ديد ومش��اهده‌ي مسئولين‬ ‫محترم كشوري و شايد هم‌استاني قرار نگرفته و از‬ ‫سوي ديگر چنين به نظر مي‌رسد كه ويژه‌نامه‌هاي‬ ‫محلي فاقد پشتوانه‌هاي قانوني مي‌باشند‪.‬‬ ‫ش��ما شهروندان محترم همگي ش��اهد ويراژهاي‬ ‫دس��ته جمعي موت��ور س��واران در خيابان‌ها وآن‬ ‫هم بر روي يك چرخ بوده و هس��تيد ويا ش��ب‌ها‬ ‫اكثرخيابان‌هاي ش��هرمان فاقد روش��نايي كامل‬ ‫ب��وده كه درج اين واقعيات در ويژه‌نامه‌ها با چنان‬ ‫واكنشي روبه رو مي‌شود كه ويژه‌نامه‌ها ناگزير به‬ ‫احتياط در درج است كه اين رو دو مثال محسوس‬ ‫و مشهود است اگر در ليالي بهم پيوند خورده وآن‬ ‫ويراژهاي نامعقول موتورسواران در خيابان‌هاي كم‬ ‫نور ش��هرمان دس��ت بهم دهند عواقب آن همان‬ ‫تصادفاتي است كه تا به حال كرارا ً شاهد آن بوده‌ايم‬ ‫در اين جا به تحليل موضوعات نيازي نيس��ت كه‬ ‫هر دو موضع به ش��هروندان گرامي آشكار بوده اما‬ ‫به راستي اين دو بحث نيز در درج نيازمند احتياط‬ ‫اس��ت كه اگر چنين باشد شبانگاهان بر خيابان‌ها‬ ‫عبوري داشته تا كمبود روشنايي را درآن‌ها شاهد‬ ‫باش��يد و در رابطه با ويراژ موتور سواران و حركت‬ ‫آنان به صورت دس��ته جمعي ك��ه گاهی عبور را‬ ‫بر اتومبيل‌ها دش��وار مي‌س��ازد كه ساعت و زمان‬ ‫نمي‌شناس��ند اما آيا اين دو موضوع تا به حال و با‬ ‫درج مكرر در ويژه‌نامه‌ها از سطح شهرستان فراتر‬ ‫رفته كه مسلما پاسخ منفي است‪.‬‬ ‫علي‌هذا بر خبر نگاران س��ایر رسانه‌هاي مكتوب‬ ‫و واح��د مرکزی خبر و ايرناس��ت كه مش��كالت‬ ‫ديارمان را حتي به صورت خبر حاشيه‌اي منعكس‬ ‫نمايند‪ .‬آي��ا به نظر خبرنگاران عزي��ز باز هم بايد‬ ‫ان��زواي خبري ش��هرمان تداوم داش��ته باش��د و‬ ‫همه‌ي رخدادها وخبرها تنها به همين ويژه‌نامه‌ها‬ ‫محدود باش��د يا اين كه در شكس��ت حصار انزوا‬ ‫همتی نموده و بر اساس وظايف نسبت به انعكاس‬ ‫اخبار تالشي داشته باشند كه هيچگونه عذري در‬ ‫سهل‌انگاری پذيرفتني نيست‪.‬‬ ‫توسعه پایدار ‪‬‬

‫نقش آموزش و‬ ‫پرورش در توسعه‌ي‬ ‫پايدار شهري‬

‫محمدعل�ی کارگر‪ :‬آموزش نيروي انس��اني به‬ ‫منظور تامين نيروي انساني مورد نياز جامعه برای‬ ‫توس��عه پايدار‪ ،‬امري حياتي اس��ت‪ .‬زيرا ابزارهاي‬ ‫توس��عه در هر ش��هري نيروي انس��اني است‪ .‬به‬ ‫خصوص در ش��هرهاي کوچ��ک نظير گراش نبود‬ ‫نيروي انس��اني متعهد و متخصص به شدت شهر‬ ‫را آزار مي‌دهد‪.‬‬ ‫دانس��تن يعني توانايي و دانايي در بستر آموزش‬ ‫و پ��رورش به وج��ود مي‌آيد‪ .‬در واق��ع تبلور کار‬ ‫آم��وزش و پ��رورش در تربيت نيروه��اي متعهد‪،‬‬ ‫متخصص و ماهر است‪.‬‬ ‫يکي از بهترين س��رمايه‌گذاري‌ها در رس��يدن به‬ ‫توسعه پايدار‪ ،‬سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن مديران ش��هرمان بي��ش از همه بايد به‬ ‫آموزش فرزندان ش��هرمان اهميت بدهند و براي‬ ‫آن برنامه‌ريزي داشته باشند‪ .‬اصوالً هيچ جامعه‌اي‬ ‫ب��دون اهمي��ت دادن به نظام آموزش��ي به جايي‬ ‫نرسيده است‪.‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري در آم��وزش و پرورش = توس��عه‬ ‫نيروي انساني= توسعه‌ي پايدار‬ ‫حال س��والي که مطرح اس��ت اين اس��ت‪ ،‬جهت‬ ‫توسعه‌ي ش��هرمان س��رمايه‌گذاري در آموزش و‬ ‫پرورش ارحجيت دارد يا در آموزش عالي؟ جواب‬ ‫اين اس��ت که هر دو مهم اس��ت و تاثيرگذار‪ .‬ولي‬ ‫آم��وزش و پرورش مهم‌تر اس��ت‪ .‬زيرا اول این که‬ ‫فرهنگ و انديش��ه جوانان ما در آموزش و پرورش‬ ‫ش��کل مي‌گيرد نه آموزش عال��ي‪ .‬دوم آموزش و‬ ‫پرورش برای فرزندان شهر خودمان است در حالي‬ ‫که آموزش عالي غالباً داراي دانشجويان غيربومي‬ ‫اس��ت و سوم‪ ،‬توس��عه در امر آموزش از پايين به‬ ‫طرف باالس��ت و موفقيت در مدرسه موفقيت در‬ ‫آموزش عالي را تضمین مي‌کند‪.‬‬ ‫شما نيز مي‌توانيد با ارائه مقاله‌هاي خود در سمينار‬ ‫توسعه شهر گراش که از طرف کانون دانشجويان‬ ‫و دانش‌آموختگان گراش ترتيب داده ش��ده است‬ ‫گامي در جهت توسعه شهرمان برداريد‪.‬‬

‫نوزدهم آذرماه در گراش شب نامه پخش شد؛‬

‫وقتی همه خواب بودند‬ ‫ادامه تیتر یک‪ :‬انتشار این شب‌نامه در‬ ‫پنج هزار نسخه واکنش‌های متضادی را‬ ‫در میان مردم در پی داش��ت‪ .‬بسیاری‬ ‫این مس��اله را حاصل بازی‌های سیاسی‬ ‫در س��طح منطق��ه دانس��ته و برخ��ی‬ ‫نیز انتش��ار آن را با توج��ه به غیر قابل‬ ‫اطمینان بودن این شیوه سرمایه‌گذاری‬ ‫مثبت می‌دانس��تند‪ .‬اما مساله اصلی در‬ ‫این میان توزیع‌کنندگان این ش��ب‌نامه‬ ‫ب��ود‪ .‬بعد از چند روز نام یکی از وکالی‬ ‫گراشی به عنوان طراح اصلی برده شد در‬ ‫روزهای بعد نیز با دعوت از گروه خبری‬ ‫صدا و سیما ش��یوه‌ دیگری برای اطالع‬ ‫رس��انی در این موضوع استفاده‌شد‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر نیز پی��ام کوتاه‌های تلفنی‬ ‫متعددی در میان شهروندان درباره این‬ ‫مساله مبادله می‌ش��د به نظر می‌رسید‬

‫بیشتر مردم معتقد بودند که گروه‌های‬ ‫دیگری نیز در این میان نقش دارند‪ .‬به‬ ‫ویژه با توجه به کاهش س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫بانک‌ها مهمترین کس��انی بودند که در‬ ‫این میان متضرر شدند‪.‬‬ ‫فرماندار الرستان چهار روز بعد از طریق‬ ‫شبکه اس��تانی در این باره موضع‌گیری‬ ‫کرد او تنها درباره مش��کوک بودن این‬ ‫گونه فعالیت‌های اقتصادی هشدار داد‪.‬‬ ‫صحب��ت نو س��اعاتی بع��د از انتش��ار‬ ‫ای��ن ش��ب‌نامه خب��ر آن را در وبالگ‬ ‫نش��ریه منتش��ر کرد‪ .‬انتش��ار این خبر‬ ‫با واکنش‌ه��ای اکثرا ً منفی نس��بت به‬ ‫ش��ب‌نامه هم��راه ب��ود‪ .‬و بیش��تر نظر‬ ‫دهندگان این مساله را نتیجه مشکالت‬ ‫برنامه‌ری��زی اقتص��ادی در منطق��ه‬ ‫می‌دانس��تند‪ .‬در یک��ی از ای��ن نظرات‬

‫تحریریه دبی‪ -‬فرهاد ابراهیم‌پور‬

‫(محم�ودا)‪ :‬در ‪24‬س��پتامبر ‪2008‬‬ ‫هت��ل آتالنتی��س ک��ه در مس��احت‬ ‫‪3000‬ف��وت مرب��ع و ب��ه ارزش ‪750‬‬ ‫میلیون پوند س��اخته ش��ده بود افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گرانتری��ن مخارجی ک��ه تاکنون برای‬ ‫افتتاح ی��ک هتل خرج ش��ده در هتل‬ ‫آتالنتیس بوده اس��ت که بالغ بر بیست‬ ‫میلیون دالر برآورد ش��ده که این مبلغ‬ ‫در ش��رایط بحران جهانی شگفت انگیز‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اماراتی‌ها که تا همین چند‬ ‫س��ال قبل هی��چ جاذبه‌ای ج��ز نفت‪،‬‬ ‫بیابان‌های خش��ک و چند شهر کوچک‬ ‫ب��ا س��اختمان‌های کهن��ه و حواش��ی‬ ‫کپرنشین نداشتند‪ ،‬امروزه نماد مدرنیته‬ ‫در خاورمیانه شده اند‪.‬‬ ‫اماراتی‌ه��ا که دبی را ب��ه قطب تجارت‬ ‫و گردشگری در منطقه تبدیل کرده‌اند‬ ‫ب��ه تازگ��ی هت��ل آتالنتی��س یکی از‬ ‫مجلل‌تری��ن هتل‌های جه��ان را که بر‬ ‫روی یک جزیزه مصنوعی ساخته شده‬ ‫اس��ت را در دبی افتتاح کردند‪ .‬هرچند‬ ‫این افتت��اح عمال ً افتت��اح مجلل خود‬ ‫جزیره نخیل جمیره هم بود‪ .‬برای نشان‬ ‫دادن عظم��ت ای��ن مراس��م ‪100‬هزار‬ ‫فشفشه به آسمان پرتاب شد در حالی‬ ‫که تعداد فشفش��ه‌هایی که در المپیک‬ ‫پکن در شب آتش بازی افتتاح المپیک‬ ‫مصرف شد ‪16‬هزار فشفشه بود‪.‬‬ ‫هت��ل آتالنتی��س برگرفته از نام ش��هر‬ ‫افس��انه‌ای گم ش��ده آتالنتیس اس��ت‪.‬‬ ‫شاید بیشتر ما در فیلم کارتنی قدیمی‬ ‫زمان بچگی ک��ه در ایران با نام کارتون‬ ‫«پس��ر کوهستان» (پپرو ) و ترجمه‌اش‬ ‫به فارس��ی عق��اب طالیی نام داش��ت‬ ‫این همان شهری‌س��ت ک��ه در کارتون‬ ‫گم ش��ده و زیر دریا رفت��ه بود که االن‬ ‫دبی آن را س��اخته و فع ً‬ ‫ال جز زیباترین‬ ‫و گرانترین مکانهای تفریحی مس��کونی‬ ‫دبی می‌باشد‪.‬‬ ‫ب��رای ش��کل دادن و بنای ای��ن جزیره‬ ‫مصنوع��ی ‪40‬ه��زار کارگ��ر زی��ر نظر‬ ‫معماران ومهندس��ان برجسته که اکثرا ً‬ ‫غیر بومی بودند ‪100‬ملیون متر مکعب‬ ‫‪ ‬گزارش‬

‫آمده اس��ت‪« .‬بنده وقتی می‌دیدم که‬ ‫با پ��ول امثال بن��ده اتوبان می‌س��ازند‬ ‫مبلغ ‪250‬میلیون تومان خود را ازبانک‬ ‫بیرون آوردم حتی اگر هم ورشکس��ت‬ ‫شوند بهتر از این است که بدون رضایت‬ ‫بنده صرف مردم شیراز اصفهان وتهران‬ ‫شود و هیچ نفعی برای شهرمان نداشته‬

‫باشد‪ ».‬خواننده‌ای دیگر با امضا گزدان‬ ‫نوش��ته است «مس��لماً همه کسانی که‬ ‫س��رمایه ه��ای نق��دی خ��ود را به این‬ ‫موسسه سپرده‌اند‪ ،‬همه جوانب شرعی‪،‬‬ ‫حقوقی و اقتص��ادی آن را مد نظر قرار‬ ‫داده ان��د‪ ».‬و حتی یکی دیگ��ر از افراد‬ ‫معتقد است‪« :‬این سودهای کالن بعد از‬

‫شب‌نامه کار ما نبود‬

‫الف‪ .‬س��ین ‪ :‬یک روز پس از پخش ش��ب نامه در گراش و الر و گسترده شدن آن در‬ ‫سراسر الرستان و توضیحات فرماندار الرستان جناب آقای منصور محتاجی‪ ،‬کسانی‬ ‫که موقعیت اقتصادی خود را در خطر دیدند‪ ،‬س��عی کردند با ارس��ال پیامک به طور‬ ‫وس��یع به تلفن های مردم به مقابله با این شب نامه بپردازند‪ .‬چیزی که مورد سؤال‬ ‫این جانب اس��ت آن اس��ت که چگونه می توان با ارس��ال پیامک حیثیت افراد را به‬ ‫بازی گرفت‪ .‬در یکی از این پیامک ها‪ ،‬نام از مراکز علمی و محفلی از دبی برده شده‬ ‫بود‪ .‬با ارس��ال کنندگان این پیام ها باید گفت‪ :‬ممکن اس��ت نظر این گونه محافل و‬ ‫مراکز با فعالیت بنگاه های اقتصادی در گراش و الر و دیگر شهرهای الرستان موافق‬ ‫نباشد‪ .‬اما توزیع شب نامه را به آنها منتسب دانستن کاری غیر اخالقی است‪ .‬بهترین‬ ‫کار این اس��ت که با ارائه گزارش و حرف های مستند به مقابله بپردازند نه با هجو و‬ ‫شوخی‪ .‬کمی هم خود را در آینه نگاه کنیم شاید اشکال از خودمان باشد و دیگران‬ ‫را از س��ر جهل متهم نس��ازیم‪ .‬و پشت سر هم هر اتفاقی که در گراش می افتد را به‬ ‫دب��ی و بازرگان��ان آنجا وصل نکنیم‪ .‬بله ما با این فعالیت ها که عاقبتی ندارد مخالف‬ ‫هستیم‪ ،‬اما شب نامه کار مانبود و نیست‪.‬‬

‫یک سال باعث رونق اقتصادی الرستان‬ ‫بزرگ می‌ش��ود‪ ».‬با وجود این همچنان‬ ‫منابع تامین و پرداخت این گونه سودها‬ ‫جای سوال دارد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د توزیع‌کنن��دگان این‬ ‫ش��ب‌نامه ب��ه بخش��ی از ه��دف خود‬ ‫رس��یده‌اند‪ .‬از یک س��و این مساله چند‬ ‫روزی به گفتگوی اصلی شهر تبدیل شد‬ ‫از سوی دیگر فضای سرمایه‌های تجمع‬ ‫ک��رده در این بنگاه‌ه��ا را ناامن کرده و‬ ‫همان‌طور که مش��خص است مهمترین‬ ‫مس��اله برای س��رمایه امنیت و تضمین‬ ‫س��ود است‪ .‬شاید این مساله باعث شود‬ ‫وسوس��ه س��ودهای میلیاردی فراموش‬ ‫ش��ده و ای��ن س��رمایه‌ها در بخش‌های‬ ‫مولدتر وارد شود‪.‬‬ ‫ه��ر چند ش��اید این ش��کل برخورد به‬ ‫شکل شب‌نامه در کوتاه مدت موثر باشد‬ ‫ام��ا نتیجه دراز م��دت آن‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫ساختار اقتصادی اجتماعی منطقه دچار‬ ‫رخ��وت و رکود باش��د‪ ،‬ف��رو رفتن این‬ ‫گونه بنگاه‌های اقتص��ادی در الیه‌های‬ ‫مخفی‌تر اجتماع است‪.‬‬ ‫‪ ‬گذر به دیگر سو‬

‫نخل خاکی‪ ،‬لمیده در دل خلیج‌فارس‬

‫‪ JJ‬افتتاح هتل آتالنتیس‬

‫خاک و س��نگ را ب��ه دل دریا ریختند‬ ‫تا زمینی مصنوعی بس��ازند و برروی آن‬ ‫یک جزیره مصنوعی با مدرنترین مصالح‬ ‫س��اختمانی س��اخته ش��ود که در نوع‬ ‫خود ش��گفت انگیز است در این جزیره‬ ‫‪1500‬وی�لای لوکس ‪ 2500‬آپارتمان و‬ ‫‪14‬هتل سوپر لوکس درست شده است‬ ‫که ش��بکه های��ی از آب‌راه ها وجاده‌ها‬ ‫آن‌ها را به هم وصل می‌کند‪.‬‬ ‫مجموع��ه آتالنتیس‪ ،‬در جزیره دس��ت‬ ‫س��از «نخل جمیره» بنا ش��ده است و‬ ‫ویاله��ای گران‌قیمت آن ن��ام صاحبان‬ ‫مشهوری از جمله دیوید بکهام‪ ،‬مدونا و‬ ‫بسیاری از سلبریتی‌ها را به عنوان مالک‬ ‫بر خود دارد‪.‬‬ ‫مهمان��ی افتتاح هتل ب��زرگ آتالنتیس‬ ‫دبی با حض��ور ‪ ۲۰۰۰‬نفر از چهره‌های‬ ‫سرش��ناس دنی��ا در دب��ی برگزار ش��د‬ ‫این مهمانی ک��ه بزرگترین و گرانترین‬ ‫مهمانی دنیا بود با هزینه ای معادل ‪۴۰‬‬ ‫میلیون دالر برگزار شد‪.‬‬

‫یک س�ال تمرین برای‬ ‫ده روز نوحه‌خوان�ی‬

‫محمد امین نوبهار‪ :‬خیلی از ما که هر س��ال به‬ ‫مراسم عزاداری محرم می‌رویم به تعریف و تمجید‬ ‫برخ��ی مداحان و نوحه خوان‌ها می‌پردازیم و فکر‬ ‫می‌کنیم این صدا و آهنگ خوب و تس��لط بر نوحه‬ ‫و مدح و ‪ ...‬استعدادی است که خود به خود شکوفا‬ ‫ش��ده است‪ .‬در پاسخ به این تفکر باید ذکر کرد که‬ ‫اینگونه نیس��ت و این استعدادها چنین بی سر و پا‬ ‫جوانه نمی‌زند و رش��د نمی‌کند‪ .‬بلکه هر ساله قبل‬ ‫از محرم کالس‌های مداح��ی و نوحه‌خوانی برگزار‬ ‫می‌شود که حاصل آن همین نوحه‌خوان‌های بزرگ‬ ‫و کوچک اس��ت‪ .‬سال قبل نوحه خوانانی که از این‬ ‫کالسها پا گرفته بودند را با مشخصه لباس مشکی‬ ‫با مارک «یا ثاراهلل» می‌شد شناخت‪.‬‬ ‫امس��ال باز این کالس‌ها به همت چند نوحه سرا و‬ ‫نوحه‌خوان ش��کل گرفته به فعالیت پرداخته است‪.‬‬ ‫محل برگزاری این کالس‌ها هر سال تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫س��ال قبل این دوره در حسینیه حضرت علی اکبر‬ ‫(ع) و امس��ال این دوره در حس��ینیه کش��تکاران‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬دوره جدید این کالس‌ها از سه ماه‬ ‫و نیم پیش شروع شده و حدود دو ماه است که به‬ ‫طور منسجم فعالیت می‌کند و تا ابتدای‬ ‫دهه اول محرم ادامه دارد‪.‬‬ ‫مس��ئول ای��ن کالس‌ها محم��د نیکخو‬ ‫است‪ .‬ایشان در رابطه با این کالس ذکر‬ ‫می‌کنند که در دوره جدید حدود ‪ 35‬نفر‬ ‫نوحه‌خوان از تمامی مقاطع سنی زیر نظر‬ ‫آقای مصطفی خورشیدی شرکت دارند‪.‬‬ ‫وی از اهداف این کالس‌ها به ایجاد ابتکار‬ ‫و نوآوری میان جوانان اش��اره کرده و از‬ ‫حضور زیاد قشر نوجوان در این کالسها‬ ‫به خوبی یاد می‌کند‪ .‬نوحه‌خوانان در سه‬ ‫س��بک گراشی(بوشهری)‪ ،‬شور و سنتی‪،‬‬

‫کایل��ی مین��وگ خواننده پاپ مش��هور‬ ‫اس��ترالیایی ب��رای ‪ ۱۰‬آهنگ��ی که در‬ ‫مدت ‪ ۴۵‬دقیقه در این مراسم خواند ‪۳‬‬ ‫میلی��ون دالر دریافت کرد یعنی تقریباً‬ ‫دقیق��ه ای ‪ ۷۰‬ه��زار دالر‪ ،‬در این اجرا‬ ‫گروه رقص ‪ ۱۱۳‬نف��ری کایلی مینوگ‬ ‫رو همراهی می‌کرد‪.‬‬ ‫از میهمانان شناخته‌شده و معروف این‬ ‫جش��ن رابرت دنیرو و همسرش‪ ،‬جانت‬ ‫جکس��ون‪ ،‬کریس تاکر بازیگر‪ ،‬بوریس‬ ‫بکر قهرمان سابق تنیس جهان بودند‪.‬‬ ‫هزین��ه س��اخت هت��ل آتالنتیس یک‬ ‫میلیارد و هفت ص��د میلیون دالر بوده‬ ‫اس��ت و قیم��ت کرایه اتاق‌ه��ای آن تا‬ ‫ش��بی ‪ ۲۵‬هزار دالر می‌رسد‪ .‬مسئوالن‬ ‫هت��ل بی��ش از هر مش��خصه دیگر این‬ ‫مجموعه به آکواریوم یازده هزار لیتری‬ ‫آن می‌بالن��د‪ .‬آکواریوم عظیمی که ‪۶۵‬‬ ‫هزار جانور آب��زی را در خود جای داده‬ ‫است‪ .‬شیخ نش��ینان حوزه خلیج برای‬ ‫این که بتوانند از واژه «ترین» بیش��تر‬

‫هر ش��ب در محل ذکر شده به تمرین می‌پردازند‪.‬‬ ‫نیکخ��و در رابط��ه با مش��کالت این گ��روه چنین‬ ‫می‌گوید‪«:‬از مهمترین مشکالت عرصه نوحه‌خوانی‬ ‫مشکالت مالی است که نوحه خوانان با هزینه خود‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای برگزاری این کالس��ها‬ ‫با سیس��تمی س��اده ک��ه آن هم وقفی اس��ت کار‬ ‫می‌کنیم‪ .‬همچنین مش��کل دیگ��ر را می‌توان نبود‬ ‫ش��عر برای نوحه خوانی دانس��ت که در این زمینه‬ ‫آقای خورش��یدی کمک زیادی به م��ا کرده اند‪».‬‬ ‫دیباچی‪ ،‬مس��ئول هیئت جوانان قمر بنی هاش��م‪،‬‬ ‫در رابطه با مش��کل مالی می‌گوید‪« :‬خرج و مخارج‬ ‫این کالس‌ها از محل جمع‌آوری نذورات اس��ت که‬ ‫پارس��ال پنجاه تا شصت هزار تومان برای یک سال‬ ‫به ما داده‌اند‪».‬‬ ‫همچنی��ن مس��ئول ای��ن برنامه خطاب ب��ه مردم‬ ‫می‌گوی��د‪ «:‬مردم باید بدانند نوح��ه خوانی که در‬ ‫‪ 10‬شب محرم می‌خواند این گونه نیست که همان‬ ‫موقع کتابی را باز کرده و ش��روع به خواندن کرده‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه او یکسال تمرین کرده تا به آنجا رسیده‬ ‫است‪».‬‬

‫استفاده کنند باید بهترین و شیکترین‌ها‬ ‫را بس��ازند تا پس��وند مطمئن��ی برای‬ ‫کارهایش��ان باش��د و م��ورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬دیگر پس��وند تری��ن در دبی به‬ ‫امری روزمره تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته جالب چگونگ��ی آماده کردن‬ ‫زمین برای این فعالیت‌هاست‪ .‬در آستانه‬ ‫دهه نود میالدی‪ ،‬طول س��واحل امارت‬ ‫دوبی تنه��ا ‪70‬کیلومتر بود اگر بحران‬ ‫مالی طرح های موجود را متوقف نکند‬ ‫با ایجاد پنج جزی��ره مصنوعی این رقم‬ ‫تا س��ال ‪ 2030‬به ‪15‬برابر یعنی حدودا ً‬ ‫یک هزار کیلومتر خواهد رسید‪.‬‬ ‫جزیره مصنوعی «نخل دیرا»‪ ،‬قرار است‬ ‫ی��ک میلیون جمعی��ت را درخود جای‬ ‫دهد که روند آن با توجه به بحران مالی‬ ‫جهانی وتاثیر آن بر دبی هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت کی به اتمام خواهد رسید‪ .‬این‬ ‫مجموعه در قسمت دیره است (دبی دو‬ ‫خش��کی به نام بر دب��ی وبر دیره دارد‬ ‫که به وس��یله یک آبراه که خور نامیده‬

‫می‌ش��ود از هم جدا می‌ش��وند) یکی از‬ ‫این جزیره‌ه��ای دیگر جزیره جهان نام‬ ‫دارد که ش��کل وش��باهت س��اخت آن‬ ‫مث��ل پنج قاره جهان بر روی کره زمین‬ ‫اس��ت دوه��زار ویالی لوکس وس��احل‬ ‫ش��نی مصنوعی این جزیره را به بهشت‬ ‫گردشگران تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫رکود ساخت و ساز تجاری و مسکونی‬ ‫با توجه به مسائل مالی جهان گریبان‬ ‫دب��ی و ح��وزه خلیج‌ف��ارس را ه��م‬ ‫گرفت��ه اس��ت و فع ً‬ ‫ال بانک‌ه��ای دبی‬ ‫خویش��تندار ش��ده اند ومث��ل قبل به‬ ‫اعط��ای وام کاف��ی روی نمی‌آورن��د‬ ‫ورک��ودی نامعل��وم دام��ن معام�لات‬ ‫ام�لاک را گرفته اس��ت و سرنوش��ت‬ ‫بقی��ه پروژه‌ه��ا تا ان��دازه زی��ادی به‬ ‫بحران های مال��ی جهان ارتباط دارد‬ ‫که ای��ن امر در دبی و ام��ارات نیز به‬ ‫وضوح قابل مش��اهده اس��ت‪.‬‬ ‫افتت��اح هت��ل آتالنتی��س و س��اخت‬ ‫جزیره‌های مصنوع��ی در دبی به دنبال‬ ‫ترغیب وجذب گرشگران خارجی است‬ ‫تا ب��ر رون��ق و درآمدزایی وش��کوفایی‬ ‫حرک��ت کنند حال جای این س��وال از‬ ‫مس��ئولین گردش��گری ماس��ت که ما‬ ‫جزیره‌های آماده‌مان که نه خرجی دارد‬ ‫ونه هزینه‌ای برای ساخت آن است چرا‬ ‫ول معطل رها ش��ده‌اند وحتی جزایری‬ ‫مثل هن��گام و الرک و هرمز که زمانی‬ ‫مرکز داد وس��تد بازگان��ان جهان بوده‬ ‫است بیش��تر به جزایری متروک مبدل‬ ‫ش��ده اند‪ .‬آیا فک��ر و برنام��ه ای داریم‬ ‫که الاقل گردش��گران خودمان را به آن‬ ‫جذب کنیم یا این که می‌خواهیم مثل‬ ‫سالیان گذش��ته پول ودرآمد ایرانی به‬ ‫جیب آن س��وی آب‌ها ب��رود‪ .‬کاری که‬ ‫دب��ی ومس��ئولین امارات��ی در آبادی و‬ ‫رون��ق شهرهایش��ان انج��ام داده اند ما‬ ‫هم می‌توانیم‪ .‬بش��رطی که بخواهیم و‬ ‫با برنامه حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‪ ‬گزارش‬

‫روز وحدت حوزه و دانشگاه امسال برگزار نشد‬

‫شاید حوزه با دانشگاه‬ ‫به وحدت رسیده‌اند‬

‫معصوم�ه نادرپور‪ :‬ب��ه پيش��نهاد دكتر خليل‬ ‫بهمني روز وحدت حوزه و دانش��گاه بهانه‌اي ش��د‬ ‫از س��ال ‪ 1380‬دو قش��ر حوزه و دانشگاه فعاليت‬ ‫خود را با هم ش��روع كنند‪ .‬اولين نشست با حضور‬ ‫مسئولين حوزه و دانشگاه علوم آزمايشگاهي(حاج‬ ‫آقا ابوالفضل اسماعيلي مدير حوزه برادران) طاهره‬ ‫قره‌خاني (مدير حوزه خواهران) حليمه محسن‌زاده‬ ‫(معاون��ت آم��وزش ح��وزه خواه��ران) مه��دي‬ ‫محس��ن‌زاده(معاونت آم��وزش دانش��گاه) يعقوب‬ ‫دلخوش (مدير دانش��جويی _ فرهنگي دانش��گاه)‬ ‫مهدي خوشبخت(كارش��ناس فرهنگي دانش��گاه)‬ ‫منجر به تش��كيل كميته‌اي ش��د كه عضوهاي آن‬ ‫سه نفر دانشجو و سه نفر طلبه بودند‪ .‬نشريه نسيم‬ ‫وحدت كار اين كميته است‪.‬طي نشست‌هاي بعدي‬ ‫كه دو گروه با هم داش��تند برنامه اين گونه شد كه‬ ‫يكسال درميان حوزه و دانشگاه ميزبان باشند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1386‬سخنراني‪ ،‬مس��ابقه‪ ،‬تقديم هدايا به‬ ‫ممتازترين ح��وزه و دانش��گاه و پذيرايي از مدعوين‬ ‫بخش‌های مختلف این برنامه را تش��کیل می‌داد‪ .‬اما‬ ‫سال جاري خبري از اين نشست‌ها و برنامه‌ها نبود به‬ ‫همين دليل به سراغ مسئولين اين دو قشر رفتيم‪.‬‬ ‫اما چرا امس��ال خبري از نشس��ت و برنامه براي روز‬ ‫‪ 27‬آذر نيست؟ يعقوب دلخوش می‌گوید‪« :‬به خاطر‬ ‫ترافيك برنامه‌ها و همزم��ان بودن با عيد غدير اين‬ ‫برنامه‌ه��ا بطوري كه در س��ال‌هاي قبل در س��الن‬ ‫س��راجي و مكان‌هاي ديگر بوده‪ ،‬نيس��ت‪ .‬اما بدون‬ ‫برنامه هم نيس��تيم‪ ،‬حتماً برنامه‌اي خواهيم داشت‬

‫م��ا در طول س��ال هم با هم هم��كاري مي‌كنيم ما‬ ‫دو سرپرس��ت ح��وزوي و دانش��گاهی داريم‪ .‬رابطه‬ ‫دانش��جوها با طلبه‌ها خيلي خوب اس��ت‪ .‬در طول‬ ‫س��ال مس��ابقات واليبال و فوتبال داريم در قسمت‬ ‫خواهران هم جلساتي هر دو گروه با هم دارند چه به‬ ‫صورت گروهي و چه به صورت فردي و دانش��جوها‬ ‫هم استقبال مي‌كنند و خيلي چيزهاي ديگر‪».‬‬ ‫اسماعيلي تنها دليل برگزار نشدن برنامه‌ها به طور‬ ‫مفصل مثل هر س��ال را مصادف ب��ودن اين روز با‬ ‫عي��د غدير می‌داند و می‌گوی��د‪« :‬هيچ دليل ديگر‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬ما با دانش��گاه هم��كاري كرده‌ايم و‬ ‫مي‌كنيم برنامه‌هاي مختلفي در طول س��ال انجام‬ ‫مي‌دهيم مشاوره و مسابقات و ‪»...‬‬ ‫در پاسخ این پرسش که هدفتان از اين برنامه‌ها چه‬ ‫بوده اس��ت؟ براي بهتر ش��دن اين وحدت چه بايد‬ ‫كرد؟ مدیر حوزه می‌گوید‪« :‬همه ما دنبال يك چيز‬ ‫هس��تيم‪ ،‬يك چيز مي‌خواهيم‪ ،‬اما نحوه‌ي بيانمان‬ ‫با هم فرق مي‌كند‪ ،‬دانش��جو و طلب��ه هر دو الهي‬ ‫هس��تند و هر دو خدا را مي‌خواهند اما زبانشان با‬ ‫هم فرق مي‌كند فقط بايد حرف همديگر را فهميد‬ ‫و اين مهم اس��ت‪ ».‬معاون دانش��جویی دانش��کده‬ ‫پیراپزش��کی گراش هم می‌گوید‪« :‬اين كه حداقل‬ ‫ديد منفي كه نسبت به دانشگاه وجود دارد از بين‬ ‫ب��رود و تا حدودي هم با كمك مس��ئولين حوزه و‬ ‫رواب��ط خوبي كه با دانش��جوها برقرار ش��ده موفق‬ ‫بوده‌اي��م‪ .‬براي بهتر ش��دن اين وح��دت بايد افراد‬ ‫متخصص وارد شوند‪».‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬یادداشت‬ ‫علی‌اکبر فتحی‬

‫بیست آسیب‪،‬‬ ‫عزاداری را تهدید‬ ‫می‌کند‬

‫در آس��تانه‌ی ماه مح��رم‪ ،‬ماه پی��روزی خون بر‬ ‫شمش��یر ق��رار داریم و با توجه ب��ه فرامین مقام‬ ‫معظ��م رهبری راجع به زنده نگه داش��تن یاد و‬ ‫خاطره‌ی محرم و عاش��ورا و قرار ندادن خرافات‬ ‫و بدعت‌ه��ا و دیگر مس��ائلی که باعث می‌ش��ود‬ ‫عزاداری‌ها را خدش��ه‌دار کند و از مس��یر اصلی‬ ‫خارج نماید بر خود الزم می‌دانم تا از مس��ئولین‬ ‫هیئت‌ه��ا درخواس��ت کنم ت��ا عزاداری‌ها را به‬ ‫صورت س��اده و سنتی و به دور از هر گونه هیاهو‬ ‫برگزار نمایند همچنی��ن ترتیبی اتخاذ نمایند تا‬ ‫از وس��ایل اضافی و غیر متع��ارف مثل طبل‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬سنج‪ ،‬بلندگوهای بسیار قوی و پر سروصدا‪،‬‬ ‫حرکات اضافی‪ ،‬پوشیدن لباس مخصوص و کاله‬ ‫پلیسی استفاده نشود چون تمام این مواردی که‬ ‫اشاره ش��د از معنویت عزاداری کاسته وعزاداری‬ ‫را بی‌محت��وا می‌کند‪ .‬همچنین تهدیداتی متوجه‬ ‫هیات است که امید است با برنامه ریزی صحیح‬ ‫در رفع آن اقدام نمائیم‪.‬‬ ‫‪-1‬بهره‌گیری از ا‌ش��عار کم محتوا‪ ،‬بی‌محتوا‪ ،‬فاقد‬ ‫پیام یا ضد پیام‬ ‫‪-2‬اسراف و تبذیر در اطعام‬ ‫‪ -3‬آغاز و اتمام عزاداری‌ها (به موقع ش��روع و در‬ ‫ساعت مشخصی پایان یابد)‬ ‫‪4‬ـ استفاده از سیس��تم صوتی پر توان و خارج از‬ ‫عرف و آزار رسان‪.‬‬ ‫‪5‬ـ اس��تفاده از ابزار عزاداری پر آالیش مثل طبل‬ ‫و سنج‬ ‫‪6‬ـ استفاده نادرس��ت از فرصت عزاداری و تبدیل‬ ‫آن به تفریح‬ ‫‪7‬ـ در بعض��ی جاه��ا ایجاد فضای تماش��ا و عدم‬ ‫بهره‌گیری معنوی از سوگواری‪.‬‬ ‫‪ -8‬استفاده از آالت غیر مناسب در هیات‬ ‫‪ 9‬ـ عکس‌برداری از مرا سم به صورت ناهماهنگ‬ ‫‪10‬ـ تداخ��ل زمانی برنامه‌های هیات و بعضا بروز‬ ‫اختالفات‬ ‫‪11‬ـ عدم استفاده از مبلغ‬ ‫‪12‬ـ نب��ودن برنامه‌ری��زی صحی��ح در بعض��ی‬ ‫هیئت‌ها‬ ‫‪-13‬عدم ثب��ت بعضی از هی��ات و فعالیت بدون‬ ‫مجوز‬ ‫‪14‬ـ مقطع��ی ب��ودن فعالیت برخ��ی از هیات و‬ ‫محدود بودن به دهه‌ی اول‬ ‫‪ – 15‬عدم توجه به جایگاه قانونی ش��ورای هیات‬ ‫مذهبی‬ ‫‪16‬ـ نبودن برنامه‌های آموزشی الزم و کافی برای‬ ‫هیات‬ ‫‪ 17‬ـ عدم استفاده صحیح از برنامه عزاداری جهت‬ ‫تقویت بنیه والیی سوگواران‬ ‫‪18‬ـ کم‌توجهی به نماز ظهر عاشورا‬ ‫‪19‬ـ عدم توزیع درست نذورات‬ ‫‪20‬ـ عدم استفاده از شعائر انقالب‬ ‫و چندی��ن تهدید دیگر که متوجه هیات‌هاس��ت‬ ‫و چون مجال نیس��ت بعدا ً به آن اش��اره خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬حال چگونه ما می‌توانی��م در یک هیات و‬ ‫ی��ا یک عزاداری که بیش از بیس��ت مورد تهدید‬ ‫متوجه آن است پیام عاشورا را به مردم وجهانیان‬ ‫برس��انیم ‪.‬گر چه برای تک‌تک این موارد راه حل‬ ‫وج��ود دارد ام��ا بهترین راه حل‪ ،‬تش��کیل یک‬ ‫کمیته آسیب شناسی متشکل از ریاست محترم‬ ‫س��ازمان تبلیغات اس�لامی‪ ،‬امام جمعه محترم‪،‬‬ ‫بخش��دار محت��رم‪ ،‬روحانیون مح��ل‪ ،‬تعدادی از‬ ‫مسئولین فهمیده‌ی هیات‌ها و چندتن از اعضای‬ ‫شورا می‌باشد تا آسیب‌ها را شناسایی ودر جهت‬ ‫رفع آن اقدام شود‪.‬‬ ‫مسئول ستاد تعظیم شعائر مذهبی گراش‬ ‫(ع)‬ ‫و مسئول پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق‬

‫‪‬یک ماه در مجلس‬ ‫حجت عابدی‬

‫به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد غدير و هفته‌ي‬ ‫واليت ‪ ،‬حس��ني نماينده‌ي مردم شهرس��تان‌هاي‬ ‫الرس��تان وخن��ج به اتف��اق مهروري بخش��دار ‪،‬‬ ‫تني چند از مس��ئولين محلي و حجت االس�لام و‬ ‫المس��لمين حاج سيد جواد معصومي از روحانيون‬ ‫برجس��ته‌ي گراش با حضرت آيت‌اله آيت‌الهي امام‬ ‫جمعه و حضرت آيت اله سيد مجتبي موسوي الري‬ ‫نماينده‌ي واليت فقيه در الرستان ديدار كردند‪ .‬در‬ ‫اين ديدار حس��ني نماينده مردم الرس��تان وخنج‬ ‫در مجلس شوراي اس�لامي ‪،‬گزارشي از فعاليت و‬ ‫عملكرد‌هاي خود به محضر امام جمعه ش��هر الر و‬ ‫نمايندگي ولي فقيه در الرستان ارائه داد‪.‬‬ ‫علی‌اصغر ده روز را به بازدید از حوزه انتخابی خواهد‬ ‫گذراند‪ .‬در نخستین روز به مناسبت عید غدیر وی‬ ‫از ح��وزه علمیه گراش بازدی��د و با طالب حاضر‬ ‫گفتگو کرد‪ .‬همچنین همزمان با این بازدید آیت‌اله‬ ‫مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم و مسئول حوزه‌های‬ ‫علمیه کشور نیز در حوزه حضور داشتند و با نماینده‬ ‫مردم الرستان و خنج گفتگو کرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه خب��ر در صفح��ه خبرهای اس��تان خود‬ ‫مصاحب��ه‌ای را با نماینده مردم خنج و الرس��تان‬ ‫دارد‪ .‬او در ای��ن مصاحبه که در تاریخ ‪ 23‬آذر انجام‬ ‫شده‪ ،‬گفته است‪« :‬برای سرمایه‌گذار در فارس آنقدر‬ ‫سنگ‌اندازی می‌کنند که به دیگر استان‌ها می‌رود‪».‬‬ ‫در ادامه آمده است‪« :‬متاسفانه بانک‌ها نیز در جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری همکاری نمی‌کنن��د و باید به این‬ ‫موضوع که در واقع پیش��رفت و توسعه استان را به‬ ‫همراه دارد توجه ویژه‌ای داشته باشند‪».‬‬


‫پرونده‬

‫شماره بیست و هفت‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫کارنامه خون ‪‬‬

‫‪4‬‬

‫خنج‪ :‬کتابخانه عمومی خنج ‪ ‬جویم‪ :‬کتابخانه عمومی جویم ‪ ‬فداغ ‪ ‬ارد ‪ ‬فیشور‪ :‬دفتر نشریه بهار فیشور ‪ ‬خلیلی ‪ ‬شیراز‪‌:‬سوپرمارکت بهادر ‪ ‬تهران‪ :‬میدان صادقیه‪ -‬سنمار ‪ ‬کیش‪ :‬بازار پارس خلیج ‪‬‬

‫سفر به کعبه‌ی عشق‬

‫شهید محمدکاظم جعفری‬

‫‪JJwww.yad-e-yaran.com‬‬

‫نام پدر‪ :‬ابوالحسن‬ ‫محل تولد‪ :‬گراش‬ ‫تاریخ تولد‪1342 :‬‬ ‫محل شهادت‪ :‬آبادان‬ ‫تاریخ شهادت‪1360/3/16 :‬‬ ‫محل دفن‪ :‬گراش‬

‫فرازهایی از وصیت‌نامه‬

‫فقط و فقط بخاطر اسالم روانه‌ی جنگ می‌شوم‬ ‫و تنه��ا آرزویم ش��هادت در راه خدا و اس�لام و‬ ‫پی��روزی اس�لام در تمام جهان می‌باش��د پیامم‬ ‫ب��ه ملت این اس��ت که راه اس�لام را ادامه دهید‬ ‫دش��منان بدانند که ما با آگاهی کامل و چشم و‬ ‫دل باز و داوطلبانه عازم جبهه شده‌ایم‪.‬‬

‫زندگی‌نامه‬

‫صحب�ت ن�و‪ :‬محمد‬ ‫جواد راهپیماییان را‬ ‫با نام ج�واد راهپیما‬ ‫نیز می‌شناس�یم‪ .‬او‬ ‫تاکنون سه مجموعه‬ ‫ش�عر را ب�ا نام‌های‬ ‫«در بیکرانه‌ه�ای‬ ‫خیال»‪« ،‬به وس�عت‬ ‫آرزوه�ا» و «دل‬ ‫دریایی من» منتشر‬ ‫ک�رده اس�ت‪ .‬جواد‬ ‫راهپیم�ا در یکی از‬ ‫دوره‌ه�ای ابتدای�ی‬ ‫حج دانش�جویی در‬ ‫س�ال ‪ 1378‬به مکه‬ ‫س�فر کرد ب�ه گفته‬ ‫خ�ودش ای�ن س�فر‬ ‫آن‌چنان دل چس�ب‬ ‫ب�ود که بعد از آن نیز‬ ‫دو ب�ار دیگ�ر دلش‬ ‫به ه�وای س�رزمین‬ ‫ن�ور پرکش�ید‪ .‬آنچه‬ ‫می‌خوانیدبخش‌هایی‬ ‫از سفرنامه نخستین‬ ‫س�فر حج اوست که‬ ‫ممک�ن اس�ت روزی‬ ‫منتشر شود‪.‬‬

‫‪ JJ‬حرم پیامبر(ص) [عکس‪ :‬رضا ثریانژاد]‬

‫صبحگاه روز يكش��نبه ‪ 1378/4/27‬با ستايش‬ ‫نور در آستان حضرت عشق آغاز مي‌شد و قافله‬ ‫مهاجر عاشقان پرنده‌وار پرواز را مي‌شناختند و‬ ‫بال‌هايش��ان را منور مي‌ساختند و براي سفري‬ ‫ديگر به دياري لبريز از احساس و عطوفت كعبه‬ ‫دل‌ها آماده مي‌ش��دند آن روز به زيارت مسجد‬ ‫نبي و قبرستان بقيع رفتيم و تاجر اشك بوديم‬ ‫و گداي عش��ق‪ .‬عصر آن روز هنگامي كه سوار‬ ‫نقل الجماعي‌ش��ديم سوز هجران رسول (ص)‬ ‫چش��م‌هايمان را باراني‌ك��رد و گونه‌هايمان را‬ ‫دريايي‌س��اخت و دعاي خير دس��ت‌اندركاران‬ ‫قصر الدخيل بدرقه راهمان شد‪.‬‬ ‫از كنار مرقد مطهر رسول گرامي (ص) كه عبور‬ ‫در درياي عاشقان شروع به باريدن كرد‬ ‫‌كرديم ّ‬ ‫آتشي در دلهايمان شعله‌ور‌شد و شمع وجودمان‬ ‫را آب كرد سوزناكترين لحظات عمرمان سپري‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬تا اينكه در مسجد مقدس شجره كه‬ ‫ميقاد نام ديگر آن بود رس��يديم غس��ل احرام‬

‫ش��هید به س��ال ‪ 1344‬در خانواده‌ای مذهبی و اصیل‬ ‫متولد ش��د کودکیش را در صحرا و در دل سنگ‌های‬ ‫س��خت و با صالبت گذران��د و همچون کوه آبدیده و‬ ‫استوار شد در ‪7‬سالگی وارد دبستان و تا اول راهنمایی‬ ‫ادامه داد اما مدرس��ه حکم زندان را برایش داش��ت به‬ ‫همین خاطر درس را کنار گذاش��ت و دوباره به دامان‬ ‫طبیع��ت پناه برد جوانی بود اه��ل عبادت و راز و نیاز‪،‬‬ ‫معقول و مؤدب و س��اکت و متبسم در دوران پیروزی‬ ‫عرفه‪ 87‬روزي به‬ ‫انقالب ش��ب‌‌ها را تا صبح با چماق نگهبانی می‌داد با‬ ‫دعا و نماز جماعت بس��یار مانوس بود با شروع جنگ‬ ‫تحمیلی مرغ روحش هوای دیارعاش��قان کرد در سپاه‬ ‫ثبت‌نام و پس از گذاراندن دوره‌ی آموزش��ی به جبهه‬ ‫آبادان اعزام می‌شود‬ ‫‌مهدي خوش�بخت*‪ :‬روز بزرگي است‬ ‫در اثر ترکش خمپاره مجروح‬ ‫روزي است عجيب آنان كه درك كرده‌اند‬ ‫ش��ده ام��ا راضی نمی‌ش��ود‬ ‫مي‌دانند‌‪ ،‬هم رديف ق��در و اين را پيامبر‬ ‫ک��ه او را به عق��ب برگردانند‬ ‫فرم��ود‪ .‬ابا عبداهلل نيز با قرائت آن نيايش‬ ‫و س��رانجام در آخری��ن روز‬ ‫عرفان��ي مهر صح��ت را برگفت��ه پيامبر‬ ‫ماموریت ب��ا انفجار نارنجکی‬ ‫زدند‪ .‬از عرفه مي‌نويسيم‪ ،‬عرفه‌اي كه در‬ ‫روحش همراه ب��ا قطعاتی از‬ ‫فضيلتش همين بس كه رس��ول رحمت‬ ‫بدنش به عال��م قدس عروج‬ ‫فرمود هر كه در ش��ب‌هاي قدر بخشيده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نشد منتظر عرفه بماند و آن روز را درك‬ ‫نمايد‪ .‬و چه زيبا مردم شهرمان قدر اين را‬ ‫یک خاطره ‪‬‬ ‫علی قاسمی درك كرده بودند و عرفه را قدر دانس��تند‬ ‫و به فيض درك ه��ر دو نائل آمدند خود‬ ‫عرفه روز عجيبي است و عجب‌تر عرفه‌ي‬ ‫امسال آن هم در گراش و در دانشگاه‪.‬‬ ‫ش��ايد حدود يك هفته قبل از مراس��م‬ ‫مس��جد دانش��كده را با بچه‌ه��اي هيات‬ ‫رزمندگان بررس��ي مي‌كرديم و دغدغه‌ي‬ ‫هم��ه‌ي ما برگزار ش��دن اين مراس��م به‬ ‫بهترين وجه بود ش��ايد هر چيز فكرمان‬ ‫را مش��غول مي‌كرد به غير از كمبود جا‪،‬‬

‫‪ ‬سرزمین وحی‪1-‬‬

‫عمره مف��رده را انجام داديم و جهت دو ركعت‬ ‫نماز تحيت آماده‌شديم بعد از نماز تحيت نماز‬ ‫مغرب را با جماعت مسلمانان خوانديم و عشاء را‬ ‫با جماعت شيعيان ادا نموديم و ستاره‌هاي آبي‬ ‫بودن ما را نظاره مي‌كردند س��پس با همكاري‬ ‫روحاني كاروانمان تلبيه گفتيم و محرم شديم‬ ‫«لبيك اللهم لبيك‪ ،‬لبيك ال شريك لك لبيك‬ ‫ان الحمد و نعمه لك و الملك ال ش��ريك لك‬ ‫لبيك» و س��ه ب��ار اين تلبيه را تك��رار كرديم‪.‬‬ ‫سپس به س��وي نقل الجماعي حركت كرديم‬ ‫و با آن به س��مت مكه معظمه ب��ه راه افتاديم‪.‬‬ ‫هوا چادري بود‪ .‬رئيس كاروانمان گفت كه بايد‬ ‫هرچه سريعتر حركت كنيم تا قبل از اذان صبح‬ ‫به مكه برس��يم و بتواني��م اعمالمان را با خيال‬ ‫راح��ت انجام دهيم و نم��از صبح را با جماعت‬ ‫مسلمانان بخوانيم همچنين از اعمالي كه احرام‬ ‫را باطل مي‌كرد پرهيز مي‌كرديم تا با ضميري‬ ‫پاك وارد مكه مكرمه شويم‪.‬‬

‫‪ ‬سرزمین وحی‪2-‬‬

‫ش��ام را در نقل الجماعي خورديم و چه صفايي‬ ‫داش��ت در لباس احرام ش��ام خوردن هرچه از‬ ‫مدينه منوره دورتر مي‌ش��ديم به مكه معظمه‬ ‫نزديكتر مي‌شديم تا اينكه انوار شريف حضرت‬ ‫احديت چش��مهايمان را جالي ديگر بخشيد‪.‬‬ ‫آري ش��كوه و عظمت مناره‌هاي بيت ا‪ ...‬الحرام‬ ‫هر مفتون مهجوري را ش��گفت زده مي‌كرده و‬ ‫هر گداي مظلومي را ش��يفته خود مي‌ساخت‬ ‫مناره‌هاي بلند ش��هر مك��ه همچون مناره‌هاي‬ ‫ش��هر مدينه زيب��ا بودن��د و از آنها ن��ور تاللو‬ ‫مي‌كرد‪.‬‬ ‫بامداد روز دوش��نبه ‪ 1378/4/28‬با حضوري‬ ‫پرطراوت و سرور وارد شهر مكه شديم و طبق‬ ‫قرار قبلي‌مان به س��وي هت��ل داراالمرا جهت‬ ‫گرفتيم هتل داراالمرا در ش��ارع الراغوبه خلف‬ ‫موقف نقل الجماعي واقع شده بود به آنجا كه‬ ‫رسيديم با اولين گام اولين بوسه را نثار زمين‬ ‫مك��ه نموديم و بعد وارد هتل ش��ديم اتاق ما‬ ‫طبقه هفتم ش��ماره ‪ 712‬بود كمي استراحت‬ ‫كرديم و س��پس جهت اداي عم��ره مفرده به‬ ‫س��مت خانه خدا به راه افتاديم در مسيرمان‬ ‫از بازار ابوس��فيان گذش��تيم كه نماي قديمي‬ ‫ب��ازار جلوه‌اي خاص به مكه بخش��يده بود‪ .‬به‬ ‫نزديكي مسجدالحرام كه رسيديم دعاي ورود‬ ‫خوانديم و با اولين ورودمان به حرم امن الهي‬ ‫زمان��ي كه ديده‌هايمان به دي��دار كعبه معلي‬ ‫منور شد س��رهايمان را به احترام اقدس حق‬ ‫برزمين نهاديم و س��جده ش��كر را ادا كرديم‬ ‫حالتي بود سرشار از عشق و ايمان حالتي بود‬ ‫لبريز از محبت و دوس��تي حالتي بود مملو از‬ ‫لطف و صفا و حالت��ي بود آكنده از اخالص و‬ ‫پاكي‪ .‬سپس به سمت حجراالسود رفتيم و از‬ ‫روبروي آن طواف عمره‌مان را ش��روع كرديم‬ ‫به گونه‌اي كه بين حجراالسود و مقام ابراهيم‬ ‫(ع) قرار گرفته بوديم و دوش چپ به س��مت‬ ‫كعبه و دوش راستمان به سمت مقام ابراهيم‬

‫ياد ماندني در دانشكده پيراپزشكي گراش‬

‫(ع) بود‪ .‬هف��ت دور زديم ذكر خوانديم و دعا‬ ‫كرديم عشق را تجارت‌نموديم‪ .‬نور‪ ،‬دلهايمان‬ ‫را صيقل ‌داد‪ .‬چش��مهايمان وض��و ‌گرفتند و‬ ‫قلبهايمان نماز‌خواندند‪ .‬پس از طواف‪ ،‬پش��ت‬ ‫مق��ام ابراهيم (ع) در امتداد با كعبه دو ركعت‬ ‫نماز طواف عمره ادا نموديم س��پس آب زمزم‬ ‫را كه در طبقه پائين حرم بود نوش��يديم و به‬ ‫سوي كوه صفا حركت كرديم و از آنجا تا كوه‬ ‫مروه هفت بار رف��ت و آمد كرديم به گونه‌اي‬ ‫كه از كوه صفا ش��روع و به ك��وه مروه خاتمه‬ ‫يافت بعد از آن تقصير كرديم يعني مقداري از‬ ‫موي سر و ناخنمان را كوتاه كرديم و از احرام‬ ‫بيرون آمديم و با دلي سرش��ار از محبت الهي‬ ‫به س��وي كعبه رفتيم نماز صبح را با جماعت‬ ‫مس��لمانان ادا كرديم بعد از نماز صبح‪ ،‬طواف‬ ‫نس��اء عمره مفرده را مثل اعمال طواف عمره‬ ‫مف��رده انج��ام داديم و پش��ت مق��ام ابراهيم‬ ‫(ع) دو ركع��ت نماز طواف نس��اء عمره مفرده‬ ‫را گذاردي��م‪ .‬اكن��ون كه از نياي��ش به درگاه‬ ‫حق سرش��ار و از الط��اف خدايي كه آفريننده‬ ‫آفريدگان است لبريز بوديم به سوي دار االمرا‬ ‫به راه افتاديم عجيب لحظاتي س��پري مي‌شد‬ ‫كعب��ه را كه دور مي‌زديم عطش عش��ق خدا‬ ‫قلبمان را با صفا و صميميت عجين س��اخته‬ ‫بود و نفس عاش��قان‪ ،‬چش��مهايمان را نوازش‬ ‫مي‌داد‪ .‬در هجر اسماعيل نماز خوانديم حجر‬ ‫االسود و ركن يماني را بوسيديم و پارچه كعبه‬ ‫را بر چشمهايمان نوازش داديم و در سراپرده‬ ‫الطاف ايزدي نور را زمزمه نموديم‪.‬‬ ‫س��تاره‌هاي سبز نبوت آس��مان عشق را باراني‬ ‫كرده بودند و ماه دوستي‪ ،‬چتر محبت خويش‬ ‫را ب��ر درگاه صمدي��ت فرش ك��رده و در پرتو‬ ‫س��رادقات نگاهمان مهر به تجلي نشسته بود‪.‬‬ ‫آري س��بز بودن را مي‌آموختيم و قباي طراوت‬ ‫را بر بدنمان مي‌دوختيم ستايش عشق در بارگاه‬ ‫ابديت و نيايش نور در عظمت‌گاه احديت‪.‬‬

‫‪ ‬سرزمین وحی‪3-‬‬

‫روزی به یاد زائران خانه‌ خدا‬ ‫كه در آن آخر تنها چيزي كه ما را نگران‬ ‫ك��رد فقط كمبود جا بود ك��ه اين نيز از‬ ‫عجايب اين مراس��م معنوي بود‪ .‬يك روز‬ ‫قبل از مراس��م پرده‌ها را جابه‌جا كرديم‬ ‫سيس��تم صوتي ( به غير از سيستم خود‬ ‫مس��جد) را آماده كرديم كت��اب‪ ،‬فرش‬ ‫‪ ...‬هم��ه چيز آماده ‪ ...‬ب��ه قول ما امنيت‬ ‫تامين اس��ت‪ .‬روز عرفه فرا رس��يد صبح‬ ‫هم��ه‌ي فرش‌ه��ا را پهن كردي��م براي‬ ‫آخرين بار سيستم صوتي را چك كرديم‬ ‫و منتظر مردم بوديم‪ .‬قرار بود دعا ساعت‬ ‫‪ 2:30‬برگزار ش��ود ولي فك��ر مي‌كرديم‬ ‫س��اعت ‪ 3‬شروع ش��ود تا جمعيت بيايد‪.‬‬ ‫حدود ساعت ‪ 2‬بود كه بچه‌هاي نگهباني‬ ‫خبر دادند خيابان دانشگاه پر از جمعيت‬ ‫است و مجبور شده‌اند درب بزرگ ديگر‬ ‫دانش��گاه را ه��م باز كنند تا از قس��مت‬ ‫اداري مردم وارد شوند‪ .‬به مسجد آمديم‬ ‫مات و مبهود مانده بوديم خدايا اين همه‬ ‫جميعت تازه نيم ساعت به دعا مانده اما‬

‫از االن كمبود جا داريم با مسئول هيئت‬ ‫رزمندگان تماس گرفتيم كه اگر مي‌شود‬ ‫م��داح را بياورن��د (مداح امس��ال آقاي‬ ‫ش��ريفي از بچه‌هاي كاش��ان بود) انصافاً‬ ‫انس��ان مخلصي اس��ت و خوب كارش را‬ ‫بلد اس��ت‪ .‬دعا ش��روع ش��د اما جمعيت‬ ‫مانند س��يل مي‌آمدند همه درگير بوديم‬ ‫پش��ت سر هم فرش سفارش مي‌داديم و‬ ‫باز هم نمي‌رسيديم خيلي از زن‌ها روي‬ ‫آسفالت نشسته بودند و ما خجالت‌زده از‬ ‫اين نوع ميزباني البت��ه غيرمنتظره بود‪،‬‬ ‫خالصه دعا با ش��ور و حال خاصي ادامه‬ ‫پيدا ك��رد خيلي وقت‌ه��ا جوان‌هايي را‬ ‫مي‌ديديم كه گوشه‌ي مسجد و يا بيرون‬ ‫تكيه زده‌اند و اشك مي‌ريزند‪ .‬ما گراشي‌ها‬ ‫عجب جوان‌هاي خوبي داريم و قدرش��ان‬ ‫را نمي‌دانيم‪ .‬دعا تمام ش��د صحنه‌اي كه‬ ‫مرا يك لحظه به عرفات برد خروج مردم‬ ‫از مسجد و از دانشگاه بود سيل جمعيت‬ ‫بيرون مي‌آمد دو سال عرفه را در صحراي‬

‫‪ JJ‬دعای عرفه در مسجد دانشگاه [عکس‪ :‬محمدامین نوبهار]‬

‫عرفات درك كرده بودم ديده بودم چگونه‬ ‫بعد از اتم��ام وقوف عرف��ات جمعيت به‬ ‫سمت محشر مي‌رود‪ .‬هم ترافيك ماشين‬ ‫هم حاجيان احرام بسته‪ .‬اينجا در دانشگاه‬ ‫هم��ان صحنه‌ها به خاطرم آمد‪ .‬جمعيتي‬ ‫كه با قلب��ي پاك به س��مت منازل خود‬ ‫مي‌رفتن��د‪ ،‬الزم مي‌دان��م از ام��ام جمعه‬ ‫عزيز شهرمان نيز تش��كركنم كه دغدغه‬ ‫اين مراسم را داشت و وقتي وارد مجلس‬

‫شدند و ديدند مردم روي زمين نشسته‌اند‬ ‫فرمودند هرچ ‌ه سريعتر براي مراسم فرش‬ ‫تهي��ه نماين��د و ما هم كوتاه��ي نكرديم‬ ‫جمعيت��ي بالغ بر چهارهزار نفر‪ ،‬نبايد هم‬ ‫كوتاهي مي‌كرديم‪.‬‬ ‫امي��د آن كه عرفه‌اي را در عرفات‪ ،‬دعاي‬ ‫عرفه را همنوا با س��يد و ساالر شهيدان‬ ‫زمزمه كنيم‪.‬‬

‫*روابط عمومي دانشكده پیراپزشکی گراش‬

‫‪ ‬سرزمین وحی‪4-‬‬

‫ما بع��د از اعمال حج برای ‪ 10‬روز بعد وارد مدینه‬ ‫ش��دیم‪ .‬ش��ب به راه افتادیم و صبح زود به مدینه‬ ‫رس��یدیم بع��د از دو س��ه روز اقام��ت در مدینه‪،‬‬ ‫رئیس کاروان ما را برای دیدن مس��جدهای مدینه‬ ‫به داخل ش��هر برد‪ .‬یکی از این مس��جدها مسجد‬ ‫قب��ا بود‪ .‬ب��رای اقامه نماز ظهر و عصر در مس��جد‬ ‫قبا ماندیم‪ .‬نزدیکی مس��جد قبا یک پیرمرد دست‬ ‫فروش وهابی ایس��تاده بود درحالی که وارد مسجد‬ ‫می‌شدیم او متوجه ش��یعه بودن ما شد و با حالت‬ ‫توهین‌آمیزی شیعیان را سگ خطاب کرد‪ .‬من که‬ ‫طاقت ش��نیدن این چنین توهینی را نداش��تم آب‬ ‫دهانم را به روی صورت او انداختم‪ .‬او جاروجنجال‬ ‫راه انداخت و پلیس‌های سعودی که اطراف مسجد‬ ‫بودن��د خود را به پیرمرد وهابی رس��انده و ش��روع‬ ‫به جس��ت‌وجوی من کردند‪ .‬من یک کت و شلوار‬ ‫آبی پوش��یده بودم گویا آن م��رد چهره‌ام را خوب‬ ‫ندیده بود و فقط توانس��ته بود رنگ کت و ش��لوار‬ ‫م��را به خاطر بس��پارد به همین دلی��ل یکی از هم‬ ‫کاروانی‌هایم س��ریع کتش را با م��ن عوض کرد و‬ ‫ما در صف نماز‌ایس��تادیم‪ .‬آنها حتی در صف نماز‬ ‫ه��م به دنبال من بودند‪ .‬حت��ی داخل اتوبوس‌ها را‬ ‫هم‌گش��تند‪ ،‬حدود ‪ 2‬س��اعت کل کاروان را به این‬ ‫دلیل معطل کردند‪ .‬از آنجایی که خدا همیش��ه یار‬ ‫و یاور دوس��تان حضرت علی(ع) است مرا از چشم‬ ‫آن‌ها مخفی نگه داشت‪.‬‬

‫‪ JJ‬جانعلي كشاورز‪ ،‬محمود كشاورز‪ ،‬غالمعلي كشاورز‪ ،‬علي قاسمي‬ ‫[آرشیو‪ :‬زاهدی]‬

‫‪ JJ‬احمد پاكروان‬ ‫حجت‌االسالم محسن قرائتي‬ ‫[آرشیو‪ :‬رقیه پاکروان]‬

‫‪JJ‬از راست به چپ‪:‬رضا جهانبانی‪.‬صفدر مسلمانی‪.‬غیر ایرانی [عکاس‪:‬رضا ثریانژاد]‬

‫خدمات‬ ‫‪‬‬

‫جدیدترین فیلم‌های شبکه‬ ‫ویدویی‪ CD -‬و ‪DVD‬‬ ‫‪09177816307‬‬

‫‪2220246‬‬

‫تاکسی تلفنی‬

‫تاكسي تلفني هما‬

‫وانت‌بار همشهري‬

‫مديريت‪ :‬انصاري‬ ‫نشانی‪ :‬روبه‌روي بيمارستان‬ ‫‪2224144 -2223131‬‬

‫این گونه شاید خدا‬ ‫راضی‌تر باشد‬

‫ب��ه روايت معصوم(ع) وليم��ه دادن در خير مورد‬ ‫مستحب موكد مي‌باشد يكي از آن مصادق وليمه‬ ‫حج است‪ .‬این سنت و فرصت بسیار مبارکی است‬ ‫که بحمداله در گراش هم جریان دارد و مخصوصاً‬ ‫در مورد ولیمه‪ ،‬افراد زیادی‪ ،‬چه فقیر و چه غنی‪،‬‬ ‫بر س��ر س��فره‌هایی که در جای‌جای ش��هر پهن‬ ‫می‌شوند حاضر می‌شوند و از این خوان بی‌دعوت‬ ‫و بی‌من��ت منتفع می‌ش��وند‪ .‬هیچ‌کس منکر این‬ ‫نیس��ت که ولیمه دادن حجاج فرهنگی است که‬ ‫رضای خدا و پیامب��ر خدا و نفع خلق‌اله را در پی‬ ‫دارد‪ ،‬ولی آیا نمی‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که‬ ‫این رضایت و نفع را بیش از این گسترش داد؟‬ ‫موسس��ه‌ی خیریه‌ی ام��ام علی (ع) چند س��الی‬ ‫اس��ت که تالش می‌کند ب��ا هدای��ت و هدف‌دار‬ ‫کردن هزینه‌ه��ای ولیمه‌ی حجاج‪ ،‬کاری کند که‬ ‫افراد نیازمند بیشتری از برکت بازگشت حاجیان‬ ‫بهره‌مند ش��وند و در نتیجه‪ ،‬ثواب بیش��تری هم‬ ‫نصی��ب حاجیانی ش��ود که با موسس��ه همکاری‬ ‫می‌کنند‪ .‬پیشنهاد موسسه این است که حاجیان‬ ‫محت��رم درصدی از هزینه‌ای که ب��رای ولیمه در‬ ‫نظ��ر گرفته‌اند را به صورت نق��دی یا مواد غذايي‬ ‫در اختیار موسس��ه بگذارند تا با شناختی که این‬ ‫موسسه از وضعیت افراد نیازمند دارد‪ ،‬این کمک‌ها‬ ‫را به مستحق‌ترین افراد برساند‪ .‬برای انجام این کار‬ ‫می‌توان به شیوه‌های مختلفی عمل کرد‪ :‬حاجیان‬ ‫می‌توانن��د به جای مث ً‬ ‫ال ‪ 20‬دیگ‪ 16 ،‬دیگ پخت‬ ‫کنن��د و هزین��ه‌ی ‪ 4‬دیگ را در اختیار موسس��ه‬ ‫بگذارند؛ یا اینک��ه حاجیانی که قوم و خویش ويا‬ ‫دوست هس��تند به صورت اشتراکی ولیمه بدهند‬ ‫تا مهمان‌هایش��ان را به یکباره دعوت کرده باشند‬ ‫و آن بخ��ش از هزینه‌ها که از این راه صرفه‌جویی‬ ‫می‌شود را به موسسه بدهند‪.‬‬ ‫برنامه‌هایی که این موسس��ه برای استفاده از این‬ ‫کمک‌ها دارد همگی خیریه و عام‌المنفعه هستند‪:‬‬ ‫اعطای وام ازدواج و تهیه‌ی جهیزیه‌ی نوعروسان‪،‬‬ ‫درم��ان بیماران صعب‌العالج و نیازمند‪ ،‬اهدای وام‬ ‫بدون بهره‪ ،‬و یا هر قصد و نیتی که خود فرد اهدا‬ ‫کننده داش��ته باش��د‪ .‬و چه زیباست که از برکت‬ ‫حض��ور حاجیان در کنار خانه‌ی خ��دا‪ ،‬جوانی به‬ ‫خان��ه‌ی بخت ب��رود و بیماری ش��فا یابد‪ .‬خیرین‬ ‫محترم حتی می‌توانند مورد مصرف را نیز تعیین‬ ‫کنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال در این مورد مبلغ مورد نظر برای اطعام‬ ‫و ولیمه‌دادن صرف گردد‪.‬‬ ‫این اتفاقی است که تاکنون دو بار در سال گذشته‬ ‫و امس��ال با حس��ن نیت دو حاجی نیکوکار –که‬ ‫البته از بردن اس��م ایشان به درخواست خودشان‬ ‫معذوریم‪ -‬رخ داده اس��ت‪ .‬نیک��وکاران عزیزی که‬ ‫موسسه را مورد اعتماد و لطف خود دانسته بودند‪،‬‬ ‫عالوه بر ولیمه‌ای که در نظر گرفته بودند‪ ،‬مبلغی‬ ‫را هم در اختیار موسس��ه گذاردن��د‪ .‬این مبلغ در‬ ‫مورد امس��ال به حدود ‪ 4‬میلیون تومان می‌رسید‬ ‫که به طور مش��ترک در اختیار موسسه و کمیته‬ ‫امداد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گراش شهری والیی است که نیکوکاران خردمندی‬ ‫دارد و موسس��ات خیریه‌ی دلسوز‪ .‬این موسسات‬ ‫شاید بیش از هر فرد یا گروهی مصادیق فقر را در‬ ‫این شهر می‌شناسند و می‌توانند بهترین برنامه‌ها‬ ‫را برای کمک به افراد نیازمند طرح و پیاده کنند‪.‬‬ ‫همکاری صادقانه این موسس��ات با همدیگر – به‬ ‫شکلی که مث ً‬ ‫ال بین موسسه خیریه‌ی امام علی(ع)‬ ‫و کمیت��ه‌ی امداد و صندوق قرض‌الحس��نه وجود‬ ‫دارد‪ -‬و البته اعتماد و حس��ن نیت خیرین نسبت‬ ‫به این موسسات شرط اساسی فقرزدایی و اعتالی‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫ريس هيات مديره موسسه خيريه امام علي(ع)‬

‫‪JJ‬از راست به چپ‪:‬آقايان شادروان معمارزاده(مداح)‪ ،‬علي مغولي‪ ،‬مقدسي‪ ،‬داوري‪ ،‬محمد‌علي‬ ‫فقيهي‪ ،‬واحدي [عکاس‪ :‬محمدعلی فقیهی] [آرشیو‪ :‬طاهره رحمانیان]‬

‫ویدیو کلوپ ندا‬

‫تاكسي تلفني برگ سبز‬

‫پیش‌نهادی اسالمی‬ ‫برای هدایت‌‬ ‫هزینه‌ی ولیمه‌های حج‬

‫‪JJ‬حسيني‪ ،‬طوافي‪ ،‬منوچهري‪ ،‬اسماعيل وقارفرد‪ ،‬علي مغولي [عکاس‪ :‬محمدعلی فقیهی]‬

‫تایپ و پرینت‬ ‫کافی‌نت رایانت‬

‫‪‬‬

‫حسين‌علي حسين شيري‬

‫مديريت‪ :‬علي رشيدي‬ ‫بلوار كوثر‪ ،‬كوچه مريم ‪2‬‬ ‫‪2224443 - 2225050‬‬

‫تاكسي تلفني پيام‬

‫مديريت‪ :‬عبدالحسين كامراني‬ ‫بلوار جانبازان ‪ -‬بنفشه ‪3‬‬ ‫‪2225111 - 2225544‬‬

‫ویژه دانشجویان‬

‫سپاهان‬

‫خدمات کامپیوتری‬ ‫با تخفیف ویژه‬ ‫‪ -2226556‬هرمز کامپیوتر‬

‫استاندارد و فوری‬ ‫‪09171806740‬‬

‫لوازم دکوری و کادویی‬ ‫گراش سنتر‪ .‬طبقه پایین‪44 .‬‬ ‫‪2230281‬‬

‫پيك‌موتوري ‪7100‬‬

‫پيك موتوري تندر‬

‫پيك موتوري ده ده‬

‫مديريت ‪ :‬غالمعباس ماليي‬ ‫ابتداي خيابان درمانگاه‬ ‫‪09177827242- 2223443‬‬

‫مديريت‪ :‬برادران فرجي‬ ‫نشانی‪ :‬بلوار سرداران‬ ‫‪2227100 - 2229696‬‬

‫تاكسي تلفني دوستي‬

‫تاكسي تلفني ستاره‬

‫مديريت‪ :‬مسعود عظيمي‬ ‫نشانی‪ :‬جنب پارك الله‬ ‫‪2225555 - 2222222‬‬

‫خدمات گازرسانی‬

‫‪ Xara‬زارا‬

‫مديريت‪ :‬مسعود عظيمي‬ ‫نشانی‪ :‬جنب پارك الله‬ ‫‪2225555 - 2222222‬‬

‫مديريت‪ :‬زماني‬ ‫پاساژ صادق‪ ،‬كوچه سازنده‬ ‫‪09171807249 - 2220051‬‬

‫مديريت‪ :‬سعيد حسين‌شيري‬ ‫خيابان درمانگاه‬ ‫‪2221010 -2221559‬‬

‫تاكسي تلفني سالم‬

‫تاكسي تلفني صدرا‬

‫مديريت‪ :‬حسين درويشي‬ ‫روبه‌روي پمپ بنزين قديم‬ ‫‪2226020-2224545‬‬

‫مديريت‪ :‬جواد كامراني‬ ‫بلوار مالصدرا‪ ،‬تقاطع اول‬ ‫‪2227800 - 2226200‬‬

‫امالک‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬یک خاطره‬ ‫زهرا بابااحمدی‬ ‫با دوستانم در مسجد شجره بودیم‪ .‬پس از دعا و‬ ‫نماز خواندن یکی از دوستانم دوربین عکاسی‌اش‬ ‫رو درآورد و ب��ه من داد و گفت‪« :‬عکس��ی از من‬ ‫بگیر تا نش��ون بچه‌هام ب��دم و ببینند‪ ».‬من هم‬ ‫قبول کردم و دوربین را برداشتم و جلوی دوستم‬ ‫ایس��تادم‪ .‬هنوز انگشتم روی دکمه نرفته بود که‬ ‫صدایی شنیدم‪ .‬تا س��رم را برگرداندم دیدم یک‬ ‫خانم سیاه‌پوس��ت قد بلن��د هیکلی به طرف من‬ ‫می‌آید‪ .‬من هم ترسیدم و فرار کردم‪ .‬دست بردار‬ ‫نبود و هنوز داشت دنبالم می‌کرد‪ .‬چیزهایی هم‬ ‫می‌گفت که من مفهوم��ش رو نمی‌فهمیدم؛ من‬ ‫نیز بی‌گناهی خود را با زبان خودم می‌گفتم ولی‬ ‫ما زبان هم‌‌ديگر را نمی‌فهمیدیم‪.‬‬

‫زمین‌های‪ 200‬متری‬ ‫متری ‪ 55‬هزار تومان‬ ‫گراش‪ .‬نزدیک برکه کل‬

‫‪222223 -09177818085‬‬

‫پيك‌موتوري‬ ‫خوش‌ركاب‬

‫بازار کار‬ ‫‪‬‬

‫تاكسي تلفني گراش‬

‫تاكسي تلفني گل‌سرخ‬

‫مديريت‪ :‬شيخي‬ ‫تلفن‪2224445 :‬‬

‫مديريت‪ :‬عليرضا كمالي‬ ‫كوچه مخابرات‬ ‫‪2224441 - 2224444‬‬

‫مديريت‪ :‬مهرزاد رستم پور‬ ‫نشانی‪:‬مقابل مدرسه عاليان‬ ‫‪2223232 - 2222626‬‬

‫نیازمندی‌ها‬

‫اندازه دو در سه سانتی‌متر‬ ‫فقط ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2229970‬‬

‫کار پاره‌وقت‬

‫خانم ترجیحاً بازنشسته‬ ‫برای دفتر کنترل گاز‬ ‫‪ -09177108479‬سپهرپور‬

‫تاكسيتلفنيمركزي‬ ‫مديريت‪ :‬يوسف زينلي‬ ‫نشانی‪ :‬خيابان درمانگاه‬ ‫‪2224333 - 2226666‬‬


‫بندرعباس ‪ ‬کویت‪ :‬سوق الرین ‪ ‬بحرین‪ :‬محرق‪ ،‬الشفق ‪ ‬دبی‪ :‬الراس‪ ،‬فلمار‬ ‫صحبت شما ‪‬‬ ‫‪2229970‬‬

‫ش�هروند‪‌:‬چرا ني��روي انتظام��ي در گراش كه‬ ‫مسئوليت امنيت در شهر را بر عهده دارند قوانين‬ ‫را به نحو احسن اجرا و رعايت نمي‌كند مث ً‬ ‫ال چرا‬ ‫پارك دوبل مي‌كنند ؟‬ ‫شهروند‪ :‬از مس��ئولين تربيت‌بدني می‌خواهیم‬ ‫ك��ه كالس‌هاي آموزش��ي بد مينت��ون درگراش‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫س�ميه پورقائ�د‪ :‬اين مطلب را ب��ه اين خاطر‬ ‫نوش��تم كه در ش��ماره گذش��ته گزارش نوشته‬ ‫بودي��د خط واحد ش��ماره ‪ 4‬ك��م متقاضي‌ترين‬ ‫واحد مي‌باشد ش��ايد علت كم استفاده كردن از‬ ‫اين خط‪ ،‬كم پيدا بودن آن باشد نه علت ديگر‪.‬‬ ‫‪ : 09171800099‬چرا جوانان گراش��ی در شهر‬ ‫خودش��ان نمی‌توانند کار کنند که مجبور بروند‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس یا بندرعباس‪.‬‬ ‫ابراهیمی‪ :‬جلو سینما انگار استخر است بیایید‬ ‫ببنید چه خبر اس��ت‪ .‬بعد می‌گویند آب نیست و‬ ‫صرفه‌جویی کنید!‬ ‫‪ :09367500060‬از صحب��ت نو خواهش داریم‬ ‫درباره شرکت رفاه گس��تر گراش گزارشی تهیه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش�هروند‪ :‬مثل این که ش��ورای شهر به مجری‬ ‫پروژه دس��ا پول داده است تا برود‪ .‬حق مردم در‬ ‫این میان چه می‌ش��ود؟ چ��را صحبت نو در این‬ ‫باره چیزی ننوشت‪.‬‬ ‫‪‬صحب�ت نو‪ :‬در این موضوع س��واالتی را از‬ ‫ش��ورای محترم مطرح کردی��م‪ .‬تاکید کردند که‬ ‫سواالت مکتوب باشد‪ .‬منتظر پاسخ‌های سواالت‬ ‫مکتوب ارس��ال ش��ده هس��تیم‪ .‬ما ه��م متضرر‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬یک صفحه رنگی آگهی دس��ا را چاپ‬ ‫کردیم که تا هنوز جوابگو نبوده‌اند‪.‬‬ ‫ش�هروند‪ :‬از هی��ات ع��زاداری بخواهید برای‬ ‫چش��م هم چشمی صدای آمپلی‌فایر خود را زیاد‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫ش�هروند‪ :‬الزم ب��ود قبل از توزیع ش��ب نامه‪،‬‬ ‫نش��ریه ی صحبت نو‪ ،‬گزارشی از این فعالیت ها‬ ‫منتشر می کرد تا مشکالت کمتر می شد‪.‬‬ ‫احمد برازش‪ :‬با توجه به خیابان‌کش��ی از کنار‬ ‫مس��جد صاحب‌الزم��ان‪ ،‬تکلی��ف قبرس��تان چه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬قرار بود طرحی در این زمینه اجرا‬ ‫شود‪.‬لطفاً پیگیری کنید‪.‬‬ ‫کارگر‪ :‬بنویس��ید خانواده‌ها نس��بت به انحراف‬ ‫فکری جوانان حساسیت به خرج بدهند‪ .‬بعضی‌ها‬ ‫در گراش از مردم و جماعت گریزان هستند‪.‬‬ ‫حسن زاده‪ :‬از ش��ورای حل اختالف و تاثیرات‬ ‫مثبت آن گزارش تهیه کنید‪.‬‬ ‫خوشخو‪ :‬از قاسم ایزدیان پیر مطبوعاتی گراش‬ ‫در مراسمی تقدیر شود‪.‬‬ ‫ش�هروند‪ :‬از وضعیت اعتی��اد ومعتادان گراش‬ ‫گزارش بگیرید‪.‬‬ ‫فردوسی‪ :‬در شماره ی ‪ 25‬اسامی هیت امنای‬ ‫مس��جد صاحب الزمان اش��تباه چاپ ش��ده بود‪.‬‬ ‫الاقل با دفتر مسجد تماسی می گرفتید‪.‬‬ ‫اس�ماعیلی‪ :‬ش��عر طنز آمیز گودال باغ ملی از‬ ‫آقای رحمانی قشنگ بود‪ .‬باز هم طنز بنویسید‪.‬‬ ‫پیش‌نهاد ‪‬‬

‫سلمان مهرابی‬

‫هفته آخر سال ‪،‬‬ ‫هفته آراستگي شهر‬ ‫در س��ال ‪ 1383‬در يك اقدام نوآورانه ‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زيباس��ازي ش��هرداري تهران هفته پاياني س��ال‬ ‫را هفته آراس��تگي ش��هر نامگذاري نمود‪.‬در اين‬ ‫اق��دام قابل س��تايش هر روز هفته پاياني س��ال‬ ‫ب��ه برنامه‌ه��اي مه��م خدمات ش��هري از جمله‬ ‫جمع آوري ضايعات خانگ��ي به صورت بازيافتي‬ ‫‪ ،‬شستش��وي در و ديوار س��اختمان ها و كركره‬ ‫مغازه ها‪ ،‬گل كاري‪ ،‬لك��ه گيري و رنگ آميزي‪،‬‬ ‫نظافت معابر و پاكس��ازي و رسيدگي به بوستان‬ ‫هاي شهر اختصاص يافت ‪.‬‬ ‫هرچن��د كه در ش��هر زيباي ما گ��راش به دليل‬ ‫ن��وع اقليم و آب و هواي متفاوت معموال ش��روع‬ ‫به��ار به گونه اي زودتر از موعد اس��مي خود و از‬ ‫اواسط اس��فند ماه است ‪ ،‬اما حال و هواي بهار و‬ ‫تعطيالت مانندس��ايرنقاط ميهن عزيزمان تقريبا‬ ‫مقارن با اوايل فروردين ماه مي باش��د؛ مي توان‬ ‫با اين اقدام بسيار زيباي شهرداري و با مشاركت‬ ‫ش��هروندان و اجراي اين تجرب��ه موفق همراه با‬ ‫ارمغان س��رزندگي و نش��اط بهار روح تازه اي به‬ ‫كالبد ش��هر دميد و غبار چند س��اله ش��هر را از‬ ‫پيشانيش زدود‪.‬‬ ‫با اقدامات ديگ��ري همچون اختصاص پانل ها و‬ ‫بيلبورد هاي نصب شده در سطح شهر به موضوع‬ ‫تبليغات فرهنگي به مناس��بت آغاز سال ‪1387‬‬ ‫و آمدن به��ار و همچنين رفع نواقص ‪ ،‬يكس��ان‬ ‫س��ازي تابلوهاي معابر و پاكس��ازي و شستشوي‬ ‫ديواره��اي عمومي و امح��اي تمامي آگهي هاي‬ ‫تبليغاتي ‪ ،‬برچس��ب ها و پوسترهاي نصب شده‬ ‫بر بدنه س��اختمان ها ‪ ،‬تعوي��ض ‪ ،‬تعمير و رنگ‬ ‫آميزي مبلمان شهري فرسوده و ترميم و يكسان‬ ‫س��ازي آنها ‪ ،‬نصب س��طل هاي زباله مناسب در‬ ‫س��طح ش��هر و اماكن عمومي مي ت��وان تمام و‬ ‫كمال به اس��تقبال بهار ديدني ش��هرمان رفت ‪،‬‬ ‫البته مش��اركت ما ش��هروندان نيز در اجراي اين‬ ‫ط��رح و هم��كاري با ش��هرداري در جهت به بار‬ ‫نشستن آن امري است اجتناب ناپذير‪.‬‬

‫جامعه‌نو‬

‫شماره بیست و هفت ‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫‪ ‬حرفه‌ها و پیشه‌ها‬

‫بارها به خودم گفتم‬ ‫کاش راننده نبودم‬ ‫……صحب�ت نو‪ :‬چن�د روز در هفته‬ ‫در جاده‌ای؟‬ ‫از ‪ 2‬روز ت��ا ‪ 7‬روز‪ .‬معم��والً از یک هفته‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ .‬بستگی دارد برای کجا‬ ‫باش��د‪ .‬تهران ‪ ,‬مشهد‪ ,‬شمال جنوب‪ .‬هر‬ ‫جا که باش��د بار م��ی بریم خوب معموال‬ ‫مدت زم��ان زیادی طی می ش��ود تا به‬ ‫مقصد رسید و برگشت‪.‬‬ ‫……ت�ا ح�اال برای خ�ارج از کش�ور‬ ‫محموله داشتی؟مثال برای ترکیه؟‬ ‫نه هیچ وقت‬ ‫……تنهایی در جاده بیشتر لذت دارد‬ ‫یا به همراه کسی مثال شاگرد؟‬ ‫خوب تنهایی که خیلی بیشتر می‌چسبد‬ ‫ولی جاده خطرناک است و بهتر است که‬ ‫به همراه کسی باشم تا تنهایی‪.‬‬ ‫……رانندگ�ی در ش�ب را بیش�تر‬ ‫دوست داری یا در روز؟‬ ‫بعضی از راننده‌ها روز را بیش��تر دوست‬ ‫دارند ولی من شب را ترجیح می‌دهم‪.‬‬ ‫……چقدر چای می نوشی تا خوابت‬ ‫نبرد؟‬ ‫معم��والً روزی ‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬فالس��ک چ��ای‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا ی�ک ش�ب خیل�ی خواب�ت‬ ‫……‬ ‫گرفته است ولی مجبوری رانندگی‬ ‫کنی تا محموله را سر وقت تحویل‬ ‫دهی‪ .‬چه کار می‌کنی آنوقت؟‬ ‫چاره‌ای نیست‪ .‬خطرناک است باید جایی‬ ‫توقف کرد و استراحت کرد‪.‬‬ ‫……وس�ط بیاب�ان توق�ف ک�ردن‬ ‫خطرناک نیست؟‬ ‫معموال ج��اده های ایران طوری اس��ت‬ ‫که هر نیم س��اعت به ی��ک آبادی جایی‬ ‫می‌رس��ی که می‌توانی با خی��ال راحت‬ ‫توقف کنی‪.‬‬ ‫……بعد اگر محمول�ه را دیر تحویل‬ ‫ده�ی چ�ه اتفاق�ی می‌افت�د؟ از حق‬ ‫الزحمه شما کسر می‌شود؟‬ ‫ معم��وال ج��ر و بح��ث پیش م��ی آید‬‫ولی چون محموله های ما فاس��د شدنی‬ ‫نیس��تند اتفاق خاصی نم��ی افتد و اگر‬ ‫طول بکش��د زیاد مهم نیس��ت‪ .‬هر چند‬ ‫جر و بحث هایی به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫……ب�رای ای�ن ک�ه خواب�ت نب�رد‬ ‫موسیقی هم گوش می دهی؟‬ ‫بله‪ -‬معموال آهنگ های قدیمی و شاد را‬ ‫بیشتر گوش می دهم‪.‬‬ ‫……آهن�گ هایی ک�ه جوانه�ای االن‬ ‫می‌خوانند چه؟‬ ‫خیلی کم‪ .‬به ندرت‪.‬‬ ‫……اگر در جاده کامیون شما خراب‬ ‫شود چه کار می کنی؟‬ ‫اگر خ��ودم بتوان��م س��ریع آن را تعمیر‬ ‫می‌کن��م‪ .‬اگ��ر ه��م ن��ه ک��ه از دیگ��ر‬ ‫کامیون‌دارها و راننده کمک می گیرم‪.‬‬ ‫……چ�را راننده‌ه�ا در ماش�ین‬ ‫پیک‌نیک روشن می کنند؟‬ ‫این برای وقتی اس��ت که هوا سرد است‬ ‫و چ��ون کامیون های قدیمی سیس��تم‬ ‫گرمایشی‌درجا ندارند مجبورند پیک‌نیک‬ ‫روشن کنند که چند سال پیش یک نفر‬ ‫دچار خفگی ش��د و جانش را از دس��ت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫……سیس�تم گرمای�ش درج�ا یعنی‬ ‫چه؟‬ ‫یعنی این که حتما باید ماش��ین روشن‬ ‫باش��د تا بش��ود اتاق رو گرم کرد‪ .‬و تمام‬

‫شب باید ماشین روشن باشد که این هم‬ ‫به خاطر سهمیه بندی شدن گازوئیل به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫……درآمد رانندگی بیش�تر است یا‬ ‫یک مغازه دار؟‬ ‫خوب مس��لم است که مغازه دار‪ .‬ماشین‬ ‫اگر دو ماه سود برساند‪ ،‬یک ماه درآمدش‬ ‫منفی می‌شود‪ .‬خرجش خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫االن هر جف��ت الس��تیک هفتصد هزار‬ ‫توم��ن اس��ت‪ .‬کامیون هج��ده چرخ هم‬ ‫که الستیک زیاد می‌برد‪ .‬خرجش خیلی‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬ک ً‬ ‫ال ماشین س��نگین خیلی‬ ‫هزینه دارد‪.‬‬ ‫……ش�ما مث�ل آن رانن�ده کامی�ون‬ ‫در س�ری داوود خط�ر عک�س‬ ‫نوه‌هایت�ان را زدیده‌ای�د ب�ه در و‬ ‫دیوار کامیون؟‬ ‫نه‪ .‬م��ن هیچ وق��ت در ماش��ین عکس‬ ‫نمی‌زنم‪ .‬هیچ وقت‪ .‬عکس نوه‌ام را زده‌ام‬ ‫روی صفح��ه‌ی اول موبایلم و همیش��ه‬ ‫جلوی چشمم هست‪.‬‬ ‫……غذای بی�ن راه را چطوری تهیه‬ ‫می کنی؟‬

‫بازتاب ‪‬‬

‫محمود نوروزی‬

‫نظاره‌گر بودن‬

‫‪ JJ‬عباس تمیز [عکس‪ :‬حسین عالمی]‬

‫حال آت��ش گرفتن بود‪ .‬م��ادر و یکی از‬ ‫جوان‌ها را از میان شعله‌های آتش بیرون‬ ‫کش��یدیم ولی راننده را نتوانستیم خارج‬ ‫کنیم و در میان ش��عله‌های آتش کام ً‬ ‫ال‬ ‫س��وخت‪ .‬می‌خواس��تیم نجاتش بدهیم‬ ‫ولی ش��عله‌های آتش خیل��ی زیاد بودند‬ ‫و کپس��ول ما کفاف نمی‌کرد و ماموران‬ ‫ام��داد جاده‌ای هم رس��یدند ولی گفتند‬ ‫بروید کنار که خیلی خطرناک هس��ت و‬ ‫آتش دیگر به باک بنزین رسیده بود و هر‬ ‫لحظه امکان داش��ت منفجر شود وکاری‬

‫س��ر دبی��ر محت��رم ماهنامه‬ ‫صحبت نو ویژه گراش‬ ‫با سالم و ضمن تشکر از زحمات‬ ‫شما وهمکاران جهت انتشار ماهنامه خواهشمند است‬ ‫ترتیبی اتخاذ فرمایید جوابیه اینجانب محمود نوروزی‬ ‫ب��ه نگارنده محترم مقاله جریان شناس��ی گروههای‬ ‫اجتماعی گراش طبق قانون جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسانید‪.‬‬ ‫وقت��ی «گروه‌ها و فع��االن اجتماعی کمی فعال‌تر از‬ ‫محفل دوس��تانه عمل می‌کنند و به دلیل نداش��تن‬ ‫اساس��نامه و مبانی قانونی نمی‌توان ش��کل و عنوان‬ ‫مش��خصی بر آن تعریف کرد» اصوالً موثر افتادن در‬ ‫توسعه‌ی ش��هرخیالی باطل بیش نمی‌نماید و اتفاقاً‬ ‫یک��ی از مهمترین اش��کال گروه‌ها در منطقه همین‬ ‫اس��ت‪ .‬گروه‌های بررسی شده بیشتر فعال اجتماعی‬ ‫محس��وب می شوند و نه سیاس��ی‪ .‬لذا نمی‌توانند به‬ ‫خودی خود نقش سیاس��ی داشته باش��ند‪ .‬در واقع‬ ‫گروه‌های سیاس��ی با داش��تن برنامه ه��ای عملی و‬ ‫منطقی بودن آنها در بین توده‌ی مردم جا باز می‌کنند‬ ‫و مورد اس��تقبال قرار می‌گیرند‪ .‬آنگاه افرادی که در‬ ‫این گونه گروه‌ها عضویت دارند قادر به ایفای نقش در‬ ‫توسعه و سازندگی خواهند بود‪.‬‬

‫نمی‌ش��د کرد‪ .‬ولی ماشین منفجر نشد و‬ ‫آن را خام��وش کردند‪.‬ولی آن جوان در‬ ‫آتش سوخت‪.‬‬ ‫……یک س�ئوال می پرس�م ولی اگر‬ ‫دوست نداشتی می توانی اصال به‬ ‫این س�ئوال جواب ن�دی (با خنده)‬ ‫ت�ا حاال به پلیس راهنمایی رش�وه‬ ‫دادی؟‬ ‫جواب می دهم چون متاس��فانه برخی از‬ ‫این پلیس‌ها در جاده رشوه می‌گیرند‪.‬‬ ‫……همه شون؟ کس�ی هم هست که‬ ‫رشوه نگرفته باشه؟‬ ‫همه شون نه‪ ...‬پلیس‌های وظیفه شناسی‬ ‫هم هس��تند که اص� ً‬ ‫لا ب��اج نمی‌گیرند‪.‬‬ ‫ای کاش هم��ه مث��ل آنه��ا بودن��د ولی‬ ‫بیشترش��ان می‌گیرند‪ .‬ش��اید عمدا ً یک‬ ‫جایی می‌ایستند که راحت بتوانند رشوه‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫……شما پیشنهاد می‌دهید یا آنها؟‬ ‫خودشان اص ً‬ ‫ال طوری رفتار می‌کنند که‬ ‫می‌توان��ی راحت بفهمی که رش��وه بگیر‬ ‫هس��تند یا ن��ه؟ خیلی‌ها راحت رش��وه‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬به هر ح��ال از مبلغ جریمه‬ ‫کمتر است دیگر‪.‬‬ ‫……برای چه جریمه ش�دید؟ سبقت‬ ‫غیر مجاز؟ سرعت غیر مجاز؟‬ ‫ن��ه‪ .‬اص ً‬ ‫ال‪ .‬در تم��ام عم��ر رانندگی‌ام نه‬ ‫سبقت غیر مجاز گرفته ام و نه با ماشین‬ ‫س��نگین سرعت رفته‌ام‪ .‬همه اش بخاطر‬ ‫کارت س�لامت و دفترچه بیمه و از این‬ ‫کارت و این چیزهاست‪ .‬هر چه می‌کشیم‬

‫از دس��ت ای��ن کارت‌ها اس��ت‪ .‬یک روز‬ ‫کارت هوش��مند‪ .‬یک روز کارت سالمت‪.‬‬ ‫کارت بیم��ه را تمدی��د نکرده‌اید‪,‬کارت‬ ‫س�لامت تاریخش تمام می‌ش��ود‪ .‬آن را‬ ‫تمدی��د می‌کنی��د بیمه اعتب��ارش تمام‬ ‫می‌شود‪ .‬هر دفعه باید ماشین را برد برای‬ ‫معاینه‌ی فنی‪ .‬برای کارت س�لامت هم‬ ‫باید برویم چکاپ کامل‪ .‬از نوار مغز و نوار‬ ‫قلب گرفته تا تست خون‪ .‬همیشه درگیر‬ ‫ای��ن کارت‌ها هس��تیم‪ .‬خیل��ی کارمان‬ ‫س��خت ش��ده‪ .‬می‌رویم برای تحویل بار‪.‬‬ ‫اگر کارت س�لامت تاریخش تمام ش��ده‬ ‫باش��د به ما بار تحوی��ل نمی‌دهند‪ .‬کلی‬ ‫از زندگ��ی عقب می‌افتیم تا این کارت‌ها‬ ‫را تمدید کنیم‪ .‬آنق��در که به دنبال این‬ ‫کارت‌ها هستیم در جاده نیستیم‪ .‬همه‌ی‬ ‫راننده ها از این وضع ش��اکی هس��تند‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ 75‬همه چیز خ��وب بود‪ .‬فقط‬ ‫کارت معاینه بود و کارت ماشین‪ .‬خیلی‬ ‫راحت می‌ش��د تمدید ک��رد‪ .‬حتی آمار‬ ‫تصادفات ه��م پایین بود‪ .‬ما تا تهران که‬ ‫می رفتیم خدا ش��اهده که یک تصادف‬ ‫ه��م نمی‌دیدی��م ‪ .‬اما االن ک��ه می‌رویم‬ ‫محال ممکن اس��ت که دو یا سه تصادف‬ ‫نبینیم‪ .‬از هر که هم می‌پرس��ی که چرا‬ ‫تصادف کردی می‌گویند که در فکر این‬ ‫کارت‌ها و این جور مسائل بوده اند‪ .‬یعنی‬ ‫ذهن‌شان آرام نیس��ت و در گیر اینگونه‬ ‫مسائل است‪ .‬اصال آرامش فکری نداریم‪.‬‬ ‫قبال راحتی خیال داشتیم‪ .‬االن دغدغه‌ی‬ ‫زیادی داریم‪ .‬آیا بار گیر بیاید یا نیاید‪ .‬در‬ ‫سرما و گرمای جاده می‌رویم و می‌آییم‪.‬‬ ‫خیلی فکر مشغولی دارد‪ .‬قب ً‬ ‫ال با اتوبوس‬ ‫‪ 5‬ساعته تا شیراز می‌رفتیم و سر ساعت‬ ‫هم کارت می‌زدیم‪ .‬هیچ مش��کلی نبود‪.‬‬ ‫رانندگی لذت داشت‪ .‬تازه جاده خراب‌تر‬ ‫ه��م بود‪ .‬ام��ا االن با وجود ای��ن که راه‬ ‫نزدیک‌تر ش��ده این مسافت را طی ‪7-6‬‬ ‫س��اعت می‌روی��م‪ .‬واقعا زجر آور اس��ت‪.‬‬ ‫اصال ش��رایط خوبی نیست‪ .‬به خصوص‬ ‫برای کامیون‪ .‬امیدوارم مس��ئولین به داد‬ ‫ما برس��ند‪ .‬در جامعه هم م��ا را تحویل‬ ‫نمی‌گیرند‪ .‬این شغل اصال در این کشور‬ ‫شغل حساب نمی‌شود‪ .‬ما را اصال تحویل‬ ‫نمی‌گیرن��د‪ .‬اص ً‬ ‫ال وقتی بگویید راننده ی‬ ‫پایه یک هس��تم حتم��ا می‌گویند معتاد‬ ‫هم هست‪ .‬خدا شاهده به جرات می‌توانم‬ ‫بگویم که آنقدر که همه جا معتاد هست‬ ‫در راننده‌ه��ا نیس��ت‪ .‬پ��س ای��ن کارت‬ ‫س�لامت برای چیست؟ اگر معتاد باشند‬ ‫که کارت س�لامت به آنها نمی‌دهند‪ .‬هر‬ ‫دفع��ه چکاپ کامل می‌کنند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫آنقدر که در جوان‌ها معتاد دیده می‌شود‬ ‫در دیگر س��ن‌ها معتاد وجود ندارد‪ .‬االن‬ ‫معتاد خیلی زیاد شده‪.‬‬ ‫……تا حاال ش�ده که ب�ه خودت بگی‬ ‫کاش راننده نبودم؟‬ ‫آره خیلی وقت‌ها‪ .‬بارها‬

‫……اگ�ر ی�ک ج�وان بیای�د به ش�ما‬ ‫بگوی�د که می‌خواه�د راننده درجه‬ ‫یک شود ش�ما به او چه پیشنهادی‬ ‫می‌دهید؟‬ ‫تا جایی که بتوانم او را منصرف می‌کنم‪.‬‬ ‫اصال کار خوبی نیس��ت‪ .‬م��ا به هر حال‬ ‫مجبوریم‪ .‬اگر می‌دانس��تم که این شغل‬ ‫اینط��وری اس��ت هی��چ وق��ت انتخاب‬ ‫نمی‌کردم‪.‬‬ ‫……چند وقت پیش یک پرده‌ی بافته‬ ‫شده توسط هنرمندای شهر تقدیم‬ ‫شد به آستان مقدس رضوی (ع) و‬ ‫هی�چ کس حاضر نش�د آن را با آن‬ ‫دس�تمزد پایین به مش�هد برساند‪.‬‬ ‫چطور شد که شما قبول کردید؟‬ ‫م��ن اگر آن را رس��اندم فق��ط به خاطر‬ ‫آق��ا امام رضا (ع) بود‪ .‬دس��تمزد من اگر‬ ‫حساب کنم می‌ش��د ‪ 4‬میلیون ولی من‬ ‫آن را با ‪1‬میلیون و دویس��ت بردم و آن‬ ‫هم ب��ه خاطر خرج ماش��ین بود‪ .‬گفتند‬ ‫‪ 10‬روزه می‌رس��یم ول��ی ‪ 18‬روز طول‬ ‫کش��ید‪ .‬تازه مجبور ش��دم قسمت‌هایی‬ ‫از بار را جوش��کاری کنیم تا بتوان آن را‬ ‫ط��وری روی بار گذاش��ت تا همه جا آن‬ ‫را ببینند‪.‬‬ ‫……در ط�ول راه از ش�ما اس�تقبال‬ ‫شد؟‬ ‫در اس��تان فارس بله ولی بقیه راه اص ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫فقط در مشهد شلوغ شد که با همکاری‬ ‫نیروی انتظامی تا دم در حرم رفتیم و آن‬ ‫را تحویل دادیم‪.‬‬ ‫……اگر بخواهید ی�ک روز رانندگی‬ ‫را بگذاری�د کنار آن روز چه روزی‬ ‫است؟‬ ‫خوب تا جایی که در توانم هس��ت ادامه‬ ‫می‌دهم‪ .‬بعد از آن هم بیمه بازنشستگی‬ ‫اگر به دادمان برس��د‪ .‬االن چند س��ال از‬ ‫بیمه‌ی م��ن را رد نکرده‌ان��د‪ .‬که اگر رد‬ ‫کرده باشند ‪ 3-2‬سال دیگر بیشتر باقی‬ ‫نمانده اس��ت‪ 30.‬سال باید بیمه باشی تا‬ ‫بازنشس��تگی‌ات را قبول کنند ولی خدا‬ ‫ش��اهده انقدر کار پر اضطرابی است که‬ ‫همان ‪ 15‬س��ال نش��ده باید بازنشس��ته‬ ‫شویم‪ .‬خیلی کار سختی است‪.‬‬ ‫……ح�رف آخ�ر‪ .‬اگ�ر ب�ا م�ردم و‬ ‫مسئولین مربوطه صحبتی هست‪.‬‬ ‫همه‌ی درخواس��ت من و دیگر راننده‌ها‬ ‫از مس��ئولین این است که این مشکالت‬ ‫مربوط به کارت‌ه��ا و تمدید آنها را رفع‬ ‫کنند ت��ا ما به خاطر تمدید این کارت‌ها‬ ‫از کارمان عق��ب نیافتیم‪ .‬خیلی وقت ها‬ ‫به خاطر فقط یک روز گذش��تن از تاریخ‬ ‫کارت جریمه شدم یا بار تحویل نداده‌اند‪.‬‬ ‫منتها آن قدر دردس��ر تمدید وجود دارد‬ ‫که در ی��ک روز یا دو روز این کار امکان‬ ‫پذیر نیس��ت ک��ه خیلی س��ریع تمدید‬ ‫کنیم‪.‬‬

‫فعالیت‌ها‌ی اجتماعی تاثیری در مسائل سیاسی ندارند‬ ‫این موضوع قابل تایید است که غالب افراد و گروه‌ها در‬ ‫منطقه دارای وزن و وجه سیاسی مشخص نمی‌باشند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه نمی‌توان نقدی بر عملکرد آنها زد و چون‬ ‫دارای قالب و تعریف به خصوصی نیستند لذا بررسی‬ ‫عملکرد آنها بس��یار مشکل اس��ت و نمی‌توان آنها را‬ ‫معرف جریانی خاص دانست‪ .‬متاسفانه اغلب مردم با‬ ‫این دید به جامعه می‌نگرند که «توس��عه» وظیفه ی‬ ‫دولت است و همچون کشورهای عربی می‌باید همه‬ ‫چیز بدون زحمت برایش��ان تامین گردد؛ در صورتی‬ ‫که روند جریانات اجتماعی‪-‬سیاس��ی کش��ور بعد از‬ ‫انقالب اسالمی به س��مت مردمی شدن امور است و‬ ‫مردم نقش بیشتر و مؤثرتری را در سازندگی به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫مقدمه ف��وق نقدی بود بر نظرات نویس��نده محترم‬ ‫مقاله‪ ،‬زیرا پژوهش را از کوره راهی شروع کرده که به‬ ‫مقصد مشخص و روشنی نمی‌رسد؛ شاید بتوان گفت‬ ‫«کین ره که تو می‌روی به ترکستان است‪ ».‬پژوهش‬ ‫در این موضوع که چرا این مردم در هیچ جریانی فعال‬ ‫واقعی نیس��تند؛ به مراتب واجب‌تر به نظر می‌رس��د‪.‬‬ ‫البته بر کس��ی پوشیده نیست که مردم عزیز منطقه‬ ‫در دوران انقالب و در جهت پیروزی نهضت حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) و تثبیت و دفاع از انقالب شکوهمند‬

‫‪ ‬شورای مردم‬

‫عبدالرضا هرمزی‬

‫تا کی نشستن و‬

‫ابوالحس�ن حسینی‪ :‬از این شماره می‌خواهیم به سراغ مشاغلی برویم‬ ‫ک�ه با وج�ود ضرورتی که در ب�ودن آن وجود دارد به چش�م نمی آیند و‬ ‫بودنش را هیچ وقت متوجه نمی ش�ویم ولی از جمله مش�اغلی به حساب‬ ‫می آیند که در هر جامعه ای به آن نیاز هست‪.‬‬ ‫برای شروع به مناسبت ‪ 26‬آذر روز حمل‌و نقل به سراغ یکی از کامیون‌دارهای‬ ‫ش�هر رفته‌ایم‪ .‬رانندگی آن هم با ماشین س�نگین در مسیرهای طوالنی و‬ ‫در مدت زمان زیاد فکر نمی‌کنم کار هر کس�ی باش�د‪ .‬حال آن که بیش�تر‬ ‫مایحتاج ما از طریق راه آس�فالته منتقل می‌ش�ود به ویژه اگر به راه آهن و‬ ‫دریا و یا سیستم حمل و نقل هوایی دسترسی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫عب�اس تمیز‪ ،‬س�اکن خیابان تمیز‪ ،‬بیش�تر ج�اده ها را می شناس�د‪ .‬قب ً‬ ‫ال‬ ‫راننده‌ی اتوبوس بوده و حال کامیون‌دار است‪ .‬دل پری از جاده و سیستم‬ ‫حمل و نقل جاده‌ای دارد‪ .‬بیشتر از سختی‌هایش می‌گوید تا خوبی‌هایش‪.‬‬ ‫شاید هم چیزی خوب از این شغل ندارد که بگوید‪.‬‬ ‫اگر رس��تورانش خوب و تمیز باش��د که‬ ‫می رویم رستوران بین راهی‪ .‬اگر هم نه‬ ‫خودمان یک چیز درست می‌کنیم و می‬ ‫خوریم‪.‬‬ ‫……معموالً در جاده‌ها وقتی گش�ت‬ ‫راهنمای�ی رانندگی در جاده باش�د‬ ‫راننده‌ها عالمت می‌دهند به بقیه‌ی‬ ‫راننده‌ه�ا تا مواظب باش�ند‪ .‬ش�ما‬ ‫همچین کاری هم می‌کنید؟‬ ‫بله‬ ‫……چ�را؟ نم�ی خواهی�د آنه�ا ک�ه‬ ‫س�بقت می‌گیرند و یا س�رعت غیر‬ ‫مجاز دارند جریمه شوند؟‬ ‫نه به این خاطر نیس��ت‪ .‬می دانید‪ ،‬شاید‬ ‫به خاطر این اس��ت که معموالً راننده‌ها‬ ‫وقتی یک دفعه متوجه پلیس می‌ش��وند‬ ‫دستپاچه می‌شوند و کار دست خودشان‬ ‫می‌دهند‪ ,‬یا یک دفعه می‌کوبند بر روی‬ ‫پدال ترمز و این خیلی خطرناک هست‪.‬‬ ‫م��ن بارها دیده ام که تص��ادف کرده‌اند‪.‬‬ ‫یک دفعه و ناگهان��ی عمل کردن خیلی‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫……ت�ا ح�اال خ�ود ش�ما تص�ادف‬ ‫کردید؟‬ ‫نه ‪ ..‬اگر هم بوده خیلی جزیی بوده‪.‬‬‫……پ�س ت�ا ح�اال ش�ده ش�ما س�ر‬ ‫صحنه‌ی تصادفی برسید که همان‬ ‫لحظه اتفاق افتاده باشد؟‬ ‫بل��ه زی��اد‪ .‬یک ب��ار یک پ��ژو ‪ 405‬با‬‫س��ه سرنش��ین‪ ،‬دو جوان و مادرش��ان‬ ‫دچار س��انحه ش��ده ب��ود و ماش��ین در‬

‫‪5‬‬

‫خود و همچنین در دوران جنگ تحمیلی به وظایف‬ ‫خ��ود به خوبی عمل نموده و دین خود را با نثار جان‬ ‫و مال‪ ،‬به زیبایی به منصه ظهور رسانده‌اند و این خود‬ ‫حقیقتی غیر قابل انکار و فراموش ناش��دنی است‪ .‬اما‬ ‫جریان‌های بررسی شده در مقاله مذکور تقریبا همه‬ ‫همرنگ اس��ت‪ ،‬دلیل آن هم اجتماعی بودن فعالیت‬ ‫همه آنهاست هر چند در اصناف متفاوتی می‌باشند‪.‬‬ ‫بهتر بود نگارنده‌ی محترم مقاله با مطالعه بیشتری به‬ ‫قضاوت می‌نشست زیرا این گونه فعالیت‌ها که بیشتر‬ ‫اجتماعی مذهبی و خیراندیشانه می‌باشد‪ ،‬تاثیری در‬ ‫مسائل سیاسی نمی‌تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫در اینج��ا بر خود الزم می‌دانم که از همه جریان‌های‬ ‫اجتماعی و افراد خیر و نیک‌اندیش که فعالیت آنها با‬ ‫نگاه به رفاه وآس��ایش و پیشرفت و تقویت اعتقادات‬ ‫و ب��ار معنوی و روحی و فه��م و آگاهی مردم صورت‬ ‫می‌گیرد؛ تش��کر و قدر دانی نمایم و حیف است که‬ ‫ت�لاش و همت بلند آنه��ا را با سیاس��ی نمودن آن‬ ‫مخدوش نماییم‪.‬‬ ‫و بهت��ر دانس��تم توضیحات الزم دال ب��ر عدم وجود‬ ‫هیچ‌گون��ه حرکت گروهی خ��اص در جریان کاندیدا‬ ‫ش��دنم در دوره‌ی سوم مجلس شورای اسالمی بدهم‬ ‫زیرا فقط بر اساس خواست مردم بدون نظر و گرایش‬

‫ب��رای اس��تفاده از نظ��رات هم��ه ش��هروندان و‬ ‫ی��اری رس��اندن به ش��ورا و ش��هر در س��اختن‬ ‫شهری شایس��ته‪ ،‬شورای ش��هر گراش اقدامات‬ ‫مناس��بی انجام داده تشکیل ش��ورای محالت و‬ ‫انتخ��اب افرادی به عنوان یاوران ش��ورا و دعوت‬ ‫از مش��اورین جهت ایجاد این تشکل بخش‌های‬ ‫عمده این اقدامات است‪.‬‬ ‫برای برقراری مستمر و ارتباط تنگاتنگ مشکالتی‬ ‫وجود دارد بخش��ی را می‌توان به شورا نسبت داد‬ ‫و البته افرادی که شورا از آنان دعوت کرده است‬ ‫نیز باید حضور فعال‌تری داش��ته باش��ند‪ .‬ممکن‬ ‫است اطالع رسانی ش��ورا به دالیلی ناقص بوده‬ ‫اما دوستان هم کمی کم لطف‌اند که به منتخبین‬ ‫خود کمتر سر می‌زنند‪ .‬شورا از جنس خود مردم‬ ‫اس��ت و س��عی دارد در تعامل بیشتر با همدیگر‬ ‫کارهای باقی مانده را سریعتر پیش برده و مسیر‬ ‫را با کمک هم هموار سازند‪.‬‬ ‫باز هم دیر نیس��ت؛ به اس��تثنای ش��ورای محله‬ ‫رزمندگان دیگر ش��ورای محالت فع��ال نبوده و‬ ‫ارتباط کمی با ما دارند درحالی که ما در برهه‌ای‬ ‫از زمان به س��ر می بریم که این نیاز احس��اس‬ ‫می‌ش��ود که با مطرح شدن مش��کالت هر محله‬ ‫توس��ط این افراد و البته پیگی��ری مجدانه و در‬ ‫آخر ارائه راهکارهای مناسب‪ ،‬با کمک شورا باری‬ ‫را از دوش ش��هرمان برداریم‪ .‬ش��ورایاران با بیان‬ ‫درخواست‌ها و نقطه نظرات خود می‌توانند بازوی‬ ‫فکری ش��ورا و بازوی اجرایی ش��هرداری باشند‪.‬‬ ‫شایس��ته نیس��ت گراش از لحاظ درآمد در رتبه‬ ‫آخر ش��هرداری‌های اس��تان قرار داشته باشد در‬ ‫حالی که با توجه به گستردگی و پراکندگی شهر‬ ‫این افراد می‌توانند در مورد س��اخت و س��ازهای‬ ‫ناهمگ��ون‪ ،‬بعض��اً خ�لاف و نیز عدم نماس��ازی‬ ‫س��اختمان‌ها و همچنی��ن م��وارد تملکی مورد‬ ‫مس��یر که مانع از اجرای کامل برخی پروژه های‬ ‫عمرانی گردیده از ش��هروندان س��اکن در محل‬ ‫خود بخواهندتا جهت هرگونه س��اخت و ساز به‬ ‫ش��هرداری مراجعه و با هم��کاری و هماهنگی و‬ ‫همچنی��ن پرداخت به موقع عوارض‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫را در ارائ��ه خدم��ات هرچه بهتر و بیش��تر یاری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ضم��ن آن ک��ه ب��ا تعامل بهت��ر یاوران ش��ورا و‬ ‫شهرداری خدمت‌رس��انی به شهروندان از سطح‬ ‫کیف��ی بهتری برخ��وردار خواهد ب��ود‪ .‬حضور و‬ ‫مشاركت ش��هروندان از طريق ايجاد و گسترش‬ ‫نهاده��ا و تش��كل‌هاي داوطلبان��ه مردمي و غير‬ ‫دولتي و ياوران ش��ورا (شوراياري) در زمينه‌هاي‬ ‫مختلف فرهنگي‪ ،‬اقتص��ادي‪ ،‬اجتماعي و‪ ...‬يكي‬ ‫از اصلي‌ترين مأموريت‌هاي ش��وراها اس��ت‪ ،‬این‬ ‫مهم درحوزه‌هاي وظايف قانوني ش��وراها اس��ت‬ ‫ك��ه در بندهايي از قانون به صراحت به تش��كيل‬ ‫انجمن‌هاي داوطلبانه امدادي‪ ،‬ارشادي‪ ،‬خدماتي‪،‬‬ ‫تعاوني‌ها و‪ ...‬اشاره شده است‬ ‫تش��كيل ياوران شورا بيش از پيش شهردار را در‬ ‫ارائه خدمات‌رس��اني مطلوب‌تر و بهينه‌ به عموم‬ ‫مردم و همچنين تسريع در ارائه آن ياري خواهد‬ ‫ك��رد‪ .‬تطابق بيش از پيش نوع تصميم گيري در‬ ‫مديريت ش��هري با خواسته ها و انتظارات مردم‪،‬‬ ‫اس��تفاده حداکثري از توان و پتانسيل مشارکت‬ ‫و نظ��ارت مردم در ارائه خدمات ش��هري‪ ،‬کوتاه‬ ‫کردن زمان شناس��ايي و انتقال و بررسي مسايل‬ ‫و مشکالت و نيازمندي هاي مردم‪ ،‬دخالت مردم‬ ‫در تصميم س��ازي و تصميم گيري‪ ،‬سازماندهي‬ ‫قاعده‌من��د و نهادينه کردن مش��ارکت مردمي از‬ ‫مزاياي ش��وراي ياري مي باش��د‪ .‬ب��ه طور مثال‬ ‫برای باز گش��ایی خیابان دروازه این نیاز احساس‬ ‫می‌ش��ود که با آم��وزش و توانمندس��ازي اعضا‬ ‫شوراي ياري که در واقع مشارکت و نظارت مردم‬ ‫است‪ ،‬بتوان از این افراد استفاده کرده و مشکالت‬ ‫پی��ش رو را جهت بازگش��ایی خیابان به حداقل‬ ‫برسانیم‬ ‫یا مورد دیگ��ر ریختن آب در معابر‪ ،‬قطعاً بانوان‬ ‫می‌توانند در این زمینه مش��ار کت خوبی داشته‬ ‫باش��ند حتی در این خصوص زنان با صرف وقت‬ ‫بیش��تر می‌توانن��د با ای��ن گونه م��وارد راحت‌تر‬ ‫برخ��ورد کنند و دالیل قانع‌کنن��ده بهتری برای‬ ‫همسایگان خود بیاورند‪.‬‬ ‫در پایان الزم‌ست که به این نکته اشاره کنم بايد‬ ‫به تدوين برنامه‌هاي نوآورانه و خالقانه در محيط‬ ‫ش��هر كه هم كاركنان و هم مديران و هم مردم‬ ‫ش��هر از آن بهره برند اقدام كنیم تا کارها مدون‬ ‫ش��ده و آماده قابلیت اجرایی راحت‌تری داش��ته‬ ‫باشند‬

‫و وابس��تگی معین حتی بر خالف میل شخصی تنها‬ ‫ب��ا این هدف که عرصه فعالیت از این منظر را تجربه‬ ‫نماییم‪ ،‬حاضر به ش��رکت در انتخابات ش��دم‪ ،‬بنا بر‬ ‫ای��ن چنین قضاوت��ی را بر خود و تمام دوس��تان که‬ ‫آنها نیز بدون وابستگی به هیچ جریانی بنده را مورد‬ ‫لطف قرار دادن��د ‪ ،‬جفا می‌دانم لذا نگارنده‌ی محترم‬ ‫مرتکب اش��تباهی فاحش ش��ده است که ال زم است‬ ‫از تمامی دوس��تان عذر خواه��ی نماید‪ ،‬از‬ ‫جمله دالیل قابل ذکر اینجانب برای اثبات محمد صادق رحمانیان‪ :‬با تشکر از پاسخ روشنگرانه‌ی‬ ‫این موضوع این است که علی‌رغم دارا بودن حض�رت عال�ی وس�پاس از خدم�ات بی آالیش ش�ما از‬ ‫تجربه‪ ،‬موقعیت دوس��تان با وفا و تشویق و اوان انقلاب اسلامی تا اکن�ون ضروری اس�ت به اطالع‬ ‫دلگرمی بس��یاری از مردم در هیچ کدام از برس�انم‪:‬آقای خواج�ه پ�ور‪ ،‬نویس�نده‌ی محت�رم گفتار‬ ‫دوران بع��دی در میدان نمانده و به راحتی جریان‌شناس�ی گروه‌ه�ای اجتماعی در گ�راش دایره‌ی‬ ‫تسلیم تصمیم جمعی مردم شده و میدان سیاس�ت را موس�ع گرفت�ه و ت�ا فعالیت‌ه�ای اجتماعی‬ ‫را به دوستان شریف خود سپرده‌ام که این گس�ترش داده اس�ت‪ .‬به هر حال‪ ،‬بپذیری�د که ذهنیت‬ ‫عمل یا اندیشه گروهی و جریانات سیاسی ش�ما پرورش یافتگان آرمان‌های بلند انقالب اسالمی که‬ ‫در تناقص اس��ت امید است این یادداشت رسیدن به قدرت اجتماعی را راهی برای خدمت به مردم‬ ‫بتواند برای بیدار ساختن آنان که در تاریکی می‌دانید با تولد یافتگان روزهای انقالب متفاوت باشد‪ .‬در‬ ‫ذهن و بر اساس تخیالت خود می‌نویسند تحلیل‌ها امکان درس�تی یا نادرستی وجود دارد‪ .‬امید که‬ ‫و موجبات وه��ن مردم را فراهم می آورند‪ ،‬نامه‌ی شما بخشی دیگر از زوایای ناگفته‌ی تاریخ اجتماعی‬ ‫مؤثر واقع شود‪.‬انشاا‪....‬‬ ‫این سال‌ها را نوری بتاباند و فرصتی برای تحلیل‌های دیگر‬ ‫‪87/9/12‬‬ ‫نوروزی‪-‬‬ ‫با تشکر‪ -‬محمود‬ ‫با داده‌های در دسترس و مکتوب پیش آورد‪.‬‬


‫شماره بیست و هفت‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫‪6‬‬

‫نگاه نو‬

‫همه دعوت به نوشتن هستند‬ ‫‪ ‬چهارسو‬

‫آق��ای دکتر نص��راهلل پورجوادی رئیس مرکز نش��ر‬ ‫نگهبانخلیجفارس‪4-‬‬ ‫دانش��گاهی در س��ال ‪ 1382‬نام��ه‌ای ب��ه ضمیمه‬ ‫دکتر احمد اقتداری‬ ‫س��ه جلد کتاب به زبان عربی چ��اپ ابوظبی برایم‬ ‫فرس��تاد‪ .‬آن سه کتاب به این نام‌ها بود‪« :‬االثار فی‬ ‫خلیج العربی‪ ،‬منطقه الخلیج العربی‪ ،‬کتاب الرساله‬ ‫و المبعوثین عن منطقه الخیلج العربی عبرالعصور»‬ ‫و تقاضا کرده بودند بر این کتاب‌ها نقدی بنویسم‪ .‬با‬ ‫آشفتگی و دلسوزی به آقای دکتر پورجوادی جواب‬ ‫دادم و در مجله نشر دانش منتشر شد‪ .‬تنها به چند‬ ‫جمله آن جواب نامه اشاره می کنم‪ .‬تو خود حدیث‬ ‫مفصل بخوان از این مجمل‪.‬‬ ‫(‪ ...‬ن��وع م��ن و امث��ال م��ن که‬ ‫خانه‌نش��ین و پس دری هستیم‪،‬‬ ‫ش��ماها ک��ه داخ��ل در معرک��ه‬ ‫هس��تید‪ ،‬رئیس جمهوری‪ ،‬باالتر‬ ‫از رئی��س جمهور‪ ،‬وزی��ر‪ ،‬وکیل‪،‬‬ ‫بازرگان‪ ،‬اس��تاد‪ ،‬مدیر و ‪ ...‬هر که‬ ‫را می شناسید و می‌دانید حرفتان‬ ‫را می پذیرد را بیاگاهانید که آقا‪،‬‬ ‫توسل به تعصبات عربی و افتخار‬ ‫به فرهن��گ عربی زهر قاتل برای‬ ‫ملت ایران است‪ .‬اسالم حسابش‬ ‫با عرب جداست‪ .‬راستی را حاال با‬ ‫سخنرانی‌های استادان آذربایجان‬ ‫جدیدالتأس��یس در دانشگاه‌های‬ ‫واش��نگتن و مریلن��د و این همه‬ ‫‪ JJ‬نقش آلمانی ایران سال ‪[ 1885‬اثر‪ :‬گراش]‪ -‬سایت سازمان ملی جغرافیا‬ ‫زمزمه‌ه��ای نامیمون پان تورکی��زم که عمری صد‬ ‫متن س��خنرانی احمد اقتداری‪ ،‬در نشر فرزان روز‪،‬‬ ‫س��اله دارد‪ ،‬بل بیش و این هم��ه ژاژخایی عرب‌ها‬ ‫چهارش��نبه ‪ 29 /‬خ��رداد ‪ 87‬این مقاله ب��ا اجازه و‬ ‫که با پ��ول نفت و برای رضای��ت آمریکا و انگلیس‬ ‫سفارش احمد اقتداری از شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‪ 66‬مجله ی بخارا‬ ‫و اس��رائیل هر روز تقریبا یک کت��اب بر ضد ایران‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫منتش��ر می ش��ود تا خلیج ف��ارس را از ایران جدا‬

‫کنند‪ ،‬تا حتی پاکستان و افغانستان و عراق و لبنان‬ ‫را از ای��ران دور کنند‪ ،‬تا ب��ه بهانه‌های واهی جزایر‬ ‫تن��ب بزرگ و تنب کوچک و ابوموس��ی را اش��غال‬ ‫نظام��ی کنند‪ ،‬تا اس��رائیل و آمری��کا و انگلیس در‬ ‫خلیج فارس مستقر ش��وند و دائما بخورند و ببرند‬ ‫و بچاپند‪ ،‬دیگر اگر از س��هراب نگ��ون بخت یعنی‬ ‫(ای��ران) رقمی و نفس��ی کم اثر باقی مانده باش��د‪،‬‬ ‫ش��اید آن نوش دارو دوای درد و عالج واقعه قبل از‬ ‫وقوع باشد [و پیش��نهادهایی برای تألیف و ترجمه‬ ‫کتبی کرده بودم‪].‬‬ ‫با عذر تصدیع ‪ ،‬سه مجلد کتاب را برای حضرتعالی‬ ‫برگرداندم‪ ،‬اگر پیشنهادات مرا پذیرفتید و با وزارت‬ ‫امور خارجه و دانشنامه فارس و بنیاد فارس شناسی‬ ‫در کار عملی تش��ریک مس��اعی سریع و صحیح بر‬ ‫آمدی��د و کتاب‌های��ی را که عرض ک��ردم چاپ و‬ ‫منتش��ر کردید و به زبان‌های فارسی و انگلیسی و‬ ‫عربی چاپ کردید آن وقت من آماده نقدنویس��ی و‬ ‫از عه��ده انجام وظیفه ملی خود بر خواهم آمد‪ .‬من‬ ‫در برابر وطن��م ایران وظیفه دارم و با همه پیری و‬ ‫خستگی و افسردگی و نومیدی وظیفه ام را تا آخر‬ ‫عم��ر انجام خواهم داد‪( .‬مأخذ مکتوب و مطبوع در‬ ‫مجله نشر دانش‪ ،‬سال ‪ ، 1382‬چاپ شده است)‪.‬‬ ‫اکن��ون پس از ذکر مصیبت ها با س��ر س��خن باز‬ ‫آییم‪:‬‬

‫در سال ‪ 1383‬در مرکز ایرانشناسی و به خواهش‬ ‫مس��تقیم و ش��فاهی آقای دکتر حسن حبیبی در‬ ‫تاالر صدا و س��یما اولین سخنران جلسه بودم و به‬ ‫مدت ‪ 1/5‬ساعت درباره نام خلیج فارس در متون‬

‫و نقش��ه ها س��خن گفتم‪.‬‬ ‫در همان لحظات س��خنرانی‪ ،‬به زبان های مختلف‬ ‫ترجم��ه و پخ��ش می ش��د‪ .‬متن این س��خنرانی‬ ‫در کت��اب م��اه تاریخ و جغرافیا‪ ،‬ب��ا عنوان اصالت‬ ‫ن��ام خلیج فارس در متون و نقش��ه‌ها در ش��ماره‬ ‫مخصوص خلیج فارس چاپ ش��ده است‪ .‬نمی‌دانم‬ ‫در نش��ریه ای از مرکز ایرانشناسی هم چاپ شده‬ ‫اس��ت یا نشده است و نمی‌دانم آن مرکز نشریه‌ای‬ ‫دارد و ی��ا ن��دارد چون هیچ گون��ه رابطه‌ای با آن‬ ‫مرکز ندارم‪ .‬تنها خالصه‌ای از آن س��خنرانی آمار‬ ‫مانن��د از متون کهن��ه‌ای که از خلی��ج فارس نام‬ ‫برده‌اند ی��اد می‌کنم مفص��ل آن را در کتاب ماه‪،‬‬ ‫تاریخ و جغرافیا ‪ ،‬ش��ماره مخص��وص خلیج فارس‬ ‫بخوانید‪.‬‬ ‫در کتیب��ه داریوش بزرگ در کانال س��وئز مصر از‬ ‫دریای پارس نام رفته است‪ ،‬در استرابو (پرسیکون‬ ‫کای ت��اس)‪ ،‬در تواریخ هرودوت (پرس��یکون کای‬ ‫ت��اس) در کلودی��وس پتوله م��اوس (بطلمیوس)‬ ‫پرس��یکوس س��ینوس‪ ،‬در کوین توس کورسیوس‬ ‫(آکواریوم پرس��یکوس) در زبان انگلیس��ی پرشین‬ ‫گلف‪ ،‬در فرانس��ه گلف پرسیک‪ ،‬در آلمانی پرزیشر‬ ‫گلف‪ ،‬در ایتالیایی گلفو پرسیکو‪ ،‬در روسی پرزیش‬ ‫زالیو‪ .‬در ژاپونی پروش��ادان‪ ،‬در اکثر قریب به اتفاق‬ ‫مت��ون عربی کهن در دانش جغرافیا و تاریخ‪ ،‬خلیج‬ ‫الفارسی‪ ،‬بحر فارس بحرالفارسی آمده است‪ .‬در ابن‬ ‫فقیه‪ ،‬دریای پارس در ابن ُرس��ته خلیج الفارس در‬ ‫عجایب االقالیم بحر فارس‪ ،‬در الماسلک والممالک‬ ‫ابن خرداذب��ه خلیج فارس‪ ،‬در بزرگ بن ش��هریار‬ ‫رامهرم��زی در عجای��ب الهند بحره و ب��ره و جزایر‬ ‫بحر فارس‪ .‬در اس��تخری معروف ب��ه الکرخی بحر‬ ‫فارس‪ ،‬در مس��عودی در کتاب م��روج الذهب و در‬

‫التنبیه و االشراف‪ ،‬بحر فارس‪ ،‬در مقدسی در کتاب‬ ‫البدء والتاریخ خلیج الفراس��ی‪ .‬در ابوریحان بیرونی‬ ‫دریای پ��ارس و خلیج ف��ارس‪ ،‬در حدودالعالم من‬ ‫المش��رق الی المغرب دریای پ��ارس‪ ،‬در ابوعبداهلل‬ ‫مقدسی البش��اری شامی در احس��ن التقاسیم فی‬ ‫معرف��ه االقالیم بحر فارس‪ ،‬در جهان نامه محمدبن‬ ‫نجی��ب بکران بحر پ��ارس‪ .‬در اب��ن البلخی دریای‬ ‫پ��ارس ‪ ،‬در ش��رف الزمان طاهر م��روزی در کتاب‬ ‫طبای��ع الحیوان الخلیج الفارس��ی در ادریس��ی در‬ ‫نزهه المش��تاق و اخت��راق االفاق بح��ر فارس‪ ،‬در‬ ‫یاقوت حموی در معجم البلدان زراه کامیس��ر‪ ،‬بحر‬ ‫ف��ارس‪ .‬در زکری��ا محمدبن محم��ود قزوینی بحر‬ ‫ف��ارس‪ .‬در تقویم البلدان ابوالف��داء بحر فارس‪ .‬در‬ ‫کتاب نهایه االرب فی فنون العرب خلیج فارس‪ .‬در‬ ‫حمداهلل مس��توفی قزوینی خلیج فارس و در کتاب‬ ‫نزهه القلوب حمداهلل مس��توفی بحر فارس‪ .‬در ابن‬ ‫الوردی در کت��اب خریده العجایب و فریده الغرائب‬ ‫بحر فارس‪ .‬در کتاب صبح االعشاء فی کتابه االنشاء‬ ‫کاتب چلبی قس��طنطینی مش��هور به حاج خلیفه‬ ‫و در کت��اب دیگ��ری‪ ،‬جهان نامه ترکی س��ینوس‬ ‫پرس��یقوس‪ ،‬در دائ��ره المع��ارف البس��تانی خلیج‬ ‫العجمی‪ ،‬در چند نقش��ه که به وسیله دریاساالران‬ ‫ت��رک در زمان جنگ‌های عثمان��ی و صفوی تهیه‬ ‫ش��ده به جای خلیج فارس خلیج بصره نوش��ته اند‬ ‫تا خصومت سیاس��ی و دینی خود با صفویان شیعه‬ ‫ایران شیعی‪ ،‬دشمنی خود را نشان دهند‪ ،‬اما خلیج‬ ‫بصره در س��فرنامه ناصرخس��رو (خوربااهلل) نامیده‬ ‫شده است و در همه نقش��ه‌های بین المللی خلیج‬ ‫فارس نوش��ته شده البته در چند نقشه جدید چاپ‬ ‫عربستان یا مصر یا امارات ذکر خلیج العرب انگشت‬ ‫شمار است و تازه چاپ اند‪.‬‬

‫دومین اقدام‪ :‬حفر چاه شماره دو در خیابان گردان‬ ‫است که هم آب دهی خوب بود و هم مزه آب‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1336‬که مرحوم محمد ارغوان به عنوان‬ ‫شهردار از سوی انجمن وقت انتخاب گردید‪ ،‬ایشان‬ ‫واقع��اً منش��أ خدماتی بودند‪ ،‬ش��هرداری به منظور‬ ‫استفاده از این دو دستگاه چاه ابتدا در گوشه شرقی‬ ‫قلعه اژدهاپیک��ر منبعی احداث کردند و آب هر دو‬ ‫چاه توسط لوله به این خزینه فرستادند و برای آب‬ ‫ریخ��ت و پاش مورد بهره برداری گردید و بس��یار‬ ‫مورد استقبال قرار گرفت که میزان آب دهی تکافو‬ ‫نمی‌کرد‪ ،‬متأسفانه بال استفاده شد‪.‬‬ ‫س��ومین مرحله‪ :‬در س��ال ه��ای ‪ 1337‬و ‪ 38‬که‬ ‫آق��ای لطی��ف جاوید ب��ه انتخاب انجمن ش��هر به‬ ‫س��مت شهردار انتخاب ایش��ان کمر همت به میان‬ ‫بس��تند و مصمم ش��دند که مس��اله آب والیت را‬ ‫ح��ل کنند‪ .‬برای دس��ت یابی به این نی��از اولین و‬ ‫آخرین‪ ،‬ش��روع به مکاتبه گردید و چندین بار و به‬ ‫ص��ورت متناوب راهی تهران ش��دند و هر بار که بر‬ ‫می‌گشتند خبرهای خوشی که دال بر پیشرفت کار‬

‫بود‪ ،‬به وسیله‌ی نگارنده و با شاخ و برگ های الزم‬ ‫تهی��ه به عنوان خبر خوش در مقام رییس تبلیغات‬ ‫ش��هرداری از بلندگوی منصوب در س��ه راه میدان‬ ‫ش��هر قدیم‪ ،‬جهت اطالع همش��هریان عزیز قرائت‬ ‫می‌کردم‪ ،‬البته همه حرف و نوش��تن نبود‪ .‬پشتکار‬ ‫و دلس��وزی و توقف‌های طوالنی هم در پیش��رفت‬ ‫امر فوق العاده دخیل بود‪ .‬تا س��رانجام موفق شد از‬ ‫شرکت لیچفیلد‪ ،‬مهندس��ین آبیاری به الر گسیل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫آقای��ان مهندس که به الر وارد ش��دند دس��ت به‬ ‫معاین��ات و مطالع��ات علمی و عملی گس��ترده و‬ ‫دامن��ه‌داری زدن��د تا پس از رفت و برگش��ت چند‬ ‫ماهه نتیجه‌ی عملیات عملی خود را ارائه نمودند و‬ ‫کتباً گزارش دادند که در روستای پر جمعیت خور‬ ‫آب مطلوب زیرزمینی وجود دارد که هم قابل شرب‬ ‫است و هم کافی خواهد بود‪ .‬اهالی محترم خور هم‬ ‫مش��روط بر این که از لوله کشی بهره‌مند شوند‪ ،‬با‬ ‫خوشحالی رضایت دادند‪ .‬آقای شهردار بالفاصله به‬ ‫ط��رف تهران حرکت ک��رد و در آن جا قراردادی با‬

‫شرکت آ بیاری (وزارت نیروی امروز) منعقد کردند‬ ‫که از کل هزینه برآورد ش��ده‪ ،‬مبلغ س��یصد هزار‬ ‫تومان آن شهردار به اقساط سالیانه پرداخت نماید‪.‬‬ ‫اجماالً آن که مقاطعه کار برنده مناقصه با دس��تگاه‬ ‫حف��اری و دیگر ل��وازم به الر وارد ش��د و چاه زنی‬ ‫را ش��روع نم��ود‪ .‬همین که چاه به آب رس��ید‪ ،‬آب‬ ‫اس��تخراجی را مورد معاینه قرار گرفت خوشبختانه‬ ‫قابل ش��رب تش��خیص داده شد‪ .‬شیش��ه‌ای چند‬ ‫جهت آزمایش الزم به تهران فرس��تاده ش��د‪ ،‬چون‬ ‫بنابه ایجاز گویی است‪ ،‬لذا منظور این که سه حلقه‬ ‫چاه حفر شده مهیای بهره‌برداری شد و شرکت لوله‬ ‫کشی به الر آمد و مشغول کار گردید‪.‬‬ ‫متأس��فانه مس��اله با زلزل��ه معروف س��ال ‪1339‬‬ ‫مصادف گردید و ادامه کار متوقف شد‪ .‬سال ‪1341‬‬ ‫که خانه س��ازی شهر جدید در شرف اتمام بود‪ ،‬در‬ ‫خرداد همان سال زلزله نسبتاً سنگینی حادث شد‬ ‫که اهالی ش��هر قدیم را به خصوص آنانی که خانه‬ ‫خود را از دست داده بودند‪ ،‬راهی شهر جدید شدند‬ ‫و طولی نکشید که خانه ها به اشغال متقاضیان در‬

‫آمد‪ .‬همین که مردم در شهر جدید سکنی گزیدند‪،‬‬ ‫لول��ه کش��ی کار را از س��ر گرف��ت و خانه‌ها از آب‬ ‫لوله‌کش��ی استفاده کردند‪ .‬بدبختانه پس از گذشت‬ ‫سالی از بد حادثه طعم آب کم‌کم به شوری گرایید‬ ‫و از میزان آب دهی چاه‌ها نیز کاس��ته ش��د‪ .‬غرض‬ ‫آن که این فعالیت و اقدام امیدوارکننده هم سامان‬ ‫نیافت و چاه‌ها تقریباً بالاستفاده ماند‪ .‬با این پیش‬ ‫آمد ش��هر قدیم و جدید به حال و روز اول برگشت‬ ‫و ای��ن مایه‌ی دلخوش��ی چون دیگ��ر فعالیت‌ها به‬ ‫نومیدی و یأس گرایید‪.‬‬ ‫از طرف��ی آبِ آب انباره��ای ش��هر قدی��م تکافوی‬ ‫مصرف اهالی را نمی‌کرد و یکی بعد از دیگری آبش‬ ‫به اتمام می‌رس��ید‪ .‬مرحوم صدرزاده‪ ،‬شهردار وقت‬ ‫که الزم اس��ت از ایش��ان ذکر خیری به میان آید‪،‬‬ ‫ایش��ان تانکر کار کرده و ک��م ظرفیتی را راه‌اندازی‬ ‫کردند‪ .‬تانکر از آب انبارهای خارج ش��هر آب‌گیری‬ ‫می‌کرد و مس��تقیماً به در منازل ماشین رو‪ ،‬جهت‬ ‫اس��تفاده مصرف‌کنندگان می‌برد (همین کاری که‬ ‫هنوز انجام می شود)‪.‬‬

‫از محاس��ن کربالیی کوچ��ک این بود ک��ه هیچ وقت‬ ‫عصبانی نمی‌شد‪ ،‬بلکه همیشه زنی شاد و شنگول بود‪،‬‬ ‫اما بگویم برایتان از این که در زمستان به پشت بام منزل‬ ‫که حیاط خلوتی به حساب می‌آمد و گلی بود می‌رفت‬ ‫و پ��س از آب و جارو گلیم��ی در آفتاب پهن می‌کرد و‬ ‫در گوش��ه‌ای از آن می‌نشس��ت و به وصله و پینه لباس‬ ‫و گیوه خود می‌پرداخت و ما هم کنارش می‌نشستیم و‬ ‫او هم قصه‌ها می گفت از وقایع دوران گذش��ته از زمان‬ ‫سید عبدالحس��ین الری یا از منزل خوانین‪ .‬گاهی هم‬ ‫قصه‌هایی داش��ت از اذیت کردنش توسط اجنه در شب‬ ‫و گاهی روز ک��ه از هیجان‌انگیزترین قصه‌هایی بود که‬ ‫می‌ش��نیدیم و بسیار هم به آن گوش می‌دادیم‪ ،‬دوست‬ ‫داشتیم همیشه از این قصه‌ها بگوید‪.‬‬ ‫تولکی پارچه‌ای داش��ت که در آن نخ و سوزن و قیچی‬ ‫و خالصه وس��ایل دوخ��ت و دوزش در آن بود‪ ،‬معموالً‬ ‫انگشتانه‌اش را کِش می‌رفتیم و او هم بیچاره به دنبالش‬ ‫می‌گشت و غصه روی غصه که انگار گم کرده است‪ ،‬اما‬ ‫بعد از مدتی به او پس می‌دادیم و این موجب خنده‌های‬ ‫سرمستانه و کودکانه‌ی ما می‌شد‪.‬‬ ‫کلکوی او هم در کنار این بس��اط در پشت بام اول خانه‬ ‫در کار بود که معموالً غذایی داخل دیگ مسی کوچک‬ ‫ی��ا دیزی گلین آن آبگوش��ت بود از گوش��ت نذری که‬ ‫بی‌بی فرس��تاده بود با دو تکه س��یب‌زمینی و بادمجان‬

‫گوجه‌فرنگی اگر بود فبها و اگر نبود که دیگر هیچ‪.‬‬ ‫گاه��ی مرغ و خروس و جوجه‌ها ه��م به این بزم اضافه‬ ‫می‌ش��دند و نگاه به آن��ان و گوش به قصه‌های کربالیی‬ ‫کوچک و دست‌زدن به تولکوی لب زری یعنی تولکویی‬ ‫که دور آن زری دوز بود کوچک‌خانم و استش��مام عطر‬ ‫خوش آبگوش��ت روی کلکو و در هوای نه چندان سرد‬ ‫زمس��تانی الر در هوای آفتاب��ی همه‌ی این‌ها از صفایی‬ ‫برخ��وردار بود ک��ه هنوز که هنوز اس��ت وقتی به یادم‬ ‫می‌آید از گذر چون برق این صحنه‌ها بسیار دلم می‌گیرد‬ ‫و آرزو می‌کنم کاش می‌شد در این سن و سال اگر شده‬ ‫فقط یک لحظه آن را در خواب ببینم‪...‬‬ ‫گاهی بی‌بی آبگوشت می‌داد و برای نهار برایش می‌بردیم‪،‬‬ ‫در همان داالن نشسته بود‪ ،‬معموالً کاری انجام می‌داد‪،‬‬ ‫حال یا با شانه‌ی تخته‌ای موهایش را شانه می‌زد و یا برای‬ ‫م��رغ و خروس‌ها دانه می‌ریخت و یا چیزی می‌دوخت‪،‬‬ ‫به هر حال خوشحال می‌شد و سفره‌اش را پهن می‌کرد‬ ‫و با اش��تها به خوردن آبگوشت مشغول می‌شد و اخبار‬ ‫روز درون کوچه را برایمان می‌گفت و این که کی آمده‬ ‫و چی گفته‪.‬‬ ‫چند سالی بود که حضرت آقا به فکر رفتن به حج و زیارت‬ ‫خان��ه کعبه بود تا این که باالخره قبول زحمت و هزینه‬ ‫فرموند و به مکه مشرف ش��دند‪ .‬این وسط ما بچه‌های‬ ‫آقا هم کس��ی می‌خواستیم تا شب‌ها کنارمان بخوابد تا‬

‫نترسیم و آن کسی جز کربالیی کوچک نبود‪ .‬البته بعد‬ ‫از مشهدی محمد که مرد خانه بود و در قسمت مردان‬ ‫تنها می‌خوابید‪ .‬چه ش��ب‌هایی با این کربالیی کوچک‬ ‫داش��تیم‪ ،‬تا پاس��ی از شب گذش��ته او را در جمع خود‬ ‫می‌گرفتیم و ب��ه قصه‌هایش گوش می‌دادیم‪ .‬از تحصن‬ ‫سید الری در شاه چراغ گرفته تا قصه‌های چپاول الر به‬ ‫دست بیخه‌جات‪ .‬برای شوخی و خنده هم گاه او را اذیت‬ ‫می‌کردیم و دس��ت می‌انداختیم‪ ،‬آن شب‌ها‪ ،‬شب‌های‬ ‫خوبی بود‪ ،‬احس��اس آزادی از پدرساالری و جمع در و‬ ‫همسایه‌ها در شب‌ها و شوخی و خنده و بگو مگو‪...‬‬ ‫یادم نمی‌رود ش��بی زلزله‌ی نس��بتا شدیدی آمد‪ ،‬همه‬ ‫پریدیم به حیاط و دور مشهدی محمد جمع شدیم‪ ،‬ولی‬ ‫این خانم کوچک از جایش تکان نخورد‪ ،‬فقط مرتب و به‬ ‫تکرار می گفت‪ :‬خواب برادر مرگ است‪.‬‬ ‫روزی این خانم با خانم دیگری چشم بی‌بی را دور دیده‬ ‫و سری به حمام زده بودند تا یک بار هم که شده در عمر‬ ‫خود حمام خانگی خانه آقا را تجربه کنند‪ .‬یکی از دختران‬ ‫از قضیه با خبر ش��د و به دیگران خب��ر داد‪ ،‬عصبانیت‬ ‫دخت��ران از این بود که آن‌ها بدون اجازه به حمام رفته‬ ‫و آن را به چرک و پلش��تی خود آلوده ساخته‌اند‪ ،‬از این‬ ‫رو هم��ه جبهه گرفته بودند تا ب��ه محض بیرون آمدن‬ ‫آن دو بیچ��اره و از همه جا بی‌خبر‪ ،‬بر آنان بش��ورند و‬ ‫حسابشان را کف دست‌شان بگذارند و اتفاقاً همین طور‬

‫شد و عجب منظره‌ای‪ ،‬هنوز پا به بینه‌ی حمام نگذاشته‬ ‫بودن��د که حمله‌ی کالمی دختران به آن دو زن بیچاره‬ ‫شروع شد آنچنان که نگو و نپرس‪ ،‬سه چهار تا دختر با‬ ‫توپ پر چنان حمله‌ای آغاز کردند که توپ نادرشاهی در‬ ‫برابر آن نمی‌توانست مقاومت کند تا چه رسد به دو زن‬ ‫که خواسته بودند بعد از مدتی بی‌خرج و زحمت خود را‬ ‫از کثافت و پلشتی چند هفته‌ای بشویند و صفایی کنند‪.‬‬ ‫گفتم توپ کالمی آغاز ش��د و دعواه��ا باال گرفت تا آن‬ ‫جا که آنان ندانستند چگونه لباس‌های خود را پوشیده‬ ‫و قهرکنان از خانه بیرون روند و دیگر نگاهش��ان هم به‬ ‫خانه نیفتاد تا وقتی که حضرت آقا و خانم بی‌بی از سفر‬ ‫حج بازگشتند و شکایت‌ها شد و خالصه از دل هر دو به‬ ‫در آمد‪ .‬این بازگش��ت آقا و بی بی از سفر حج هم خود‬ ‫حکایت‌ها دارد که سر فرصت خواهم گفت‪.‬‬ ‫یادم نمی‌رود که کربالیی کوچک از زور ناراحتی اش��ک‬ ‫می‌ریخ��ت و در حالی که بقچه‌ی س��فید لباس خود را‬ ‫زیر بغل زده بود از خانه بیرون رفت و دیگر ش��ب‌ها به‬ ‫پیش‌م��ان نیامد که بخوابد و به جای آن زن مش��هدی‬ ‫محمد یا زبده می‌آمدند‪ .‬اما کربالیی چیز دیگری بود‪.‬‬ ‫قصه‌ه��ا و ماجراه��ای دیگ��ری ه��م از او دارم ک��ه در‬ ‫فرصت‌های مناس��ب خواهم گفت ت��ا برگردیم به اصل‬ ‫قضیه که ایام عید بود و رفتن خانواده‌ی آقا به س��یزده‬ ‫ببخشید چهارده به در‪...‬‬

‫بازیافت لفظی اس��ت که مدت‌هاس��ت باب شده‬ ‫و هی در رس��انه‌هایی مثل تلویزیون و روزنامه‌ها‬ ‫تکرار می‌ش��ود‪ .‬به نظرم یعن��ی تبدیل زباله‌های‬ ‫ش��هر به م��وادی مفید که دوباره قابل اس��تفاده‬ ‫باش��د مثل کود‪ ،‬کارت��ن و ‪ . ...‬تعدادی از جوانان‬ ‫گراشی دوستدار طبیعت به فکر بازیافت زباله‌های‬ ‫ش��هرمان هس��تند و تصمیم دارن��د آن را واقعاً‬ ‫به طال تبدی��ل کنند و از راه زبال��ه نان بخورند‪.‬‬ ‫باید مسئولین ش��هر و مدیران و تولید کنندگان‬ ‫محت��رم زباله که روزانه ه��زاران کیلو زباله تولید‬ ‫می‌کنند ب��ا این جوانان خوش فک��ر همکاری و‬ ‫هماهنگ��ی کنند و برای جدا‌س��ازی زباله‌های تر‬ ‫و خش��ک با آنها همراه شویم تا هم شغلی ایجاد‬ ‫ش��ود و هم ش��هرمان پاک‌تر و محیط زیست و‬ ‫نهادهای مسئول و بانکها نیز باید تسهیالت مالی‬ ‫وی��ژه‌ای در قالب وام به این‌ها بدهند‪ .‬کیمیاگری‬ ‫این است‪« :‬تبدیل زباله به پول‪»...‬‬

‫کم‌کم نیروهای جوان انقالبی خود را برای اداره ش��هر‬ ‫آم��اده می کردند و انق�لاب نیز نیروهای خ��ود را در‬ ‫الرستان می‌ش��ناخت‪ .‬جوانانی سرشار از ذوق پیروزی‬ ‫در مبارزه‌ای تاریخی که اکنون کمر به اداره‌ی کش��ور‬ ‫بسته بودند‪ .‬هسته مرکزی این جوانان به عنوان جوانان‬ ‫حزب اللهی در شهر شناخته می شدند که حول محور‬ ‫روحانیون مبارز ش��هر تربیت و مقاومت را تجربه کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬مرکز رفت و آمد و جلس��ات ای��ن نیروها نیز‬ ‫حس��ینیه‌ی حاج تقی بود‪ .‬شورای نهادهای انقالب که‬ ‫متشکل از سپاه پاسداران‪ ،‬جهاد سازندگی‪ ،‬هیئت‌های‬ ‫واگذاری زمین‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬ستاد نماز‬ ‫جمعه و برخی ادارات دولتی بود نیز به دس��ت توانای‬ ‫همین جوانان اداره می‌ش��د‪ .‬نیروهای انقالبی بدون در‬ ‫نظر داشتن رده مدیریتی و جایگاه تشکیالتی خود به‬ ‫خدمت‌رس��انی مشغول بودند و هیچ شانی جز این نیز‬ ‫برای خود قائل نبودند‪ .‬اما فرمانداری که دستگاه بر جای‬ ‫مانده از بوروکراس��ی شاهنشاهی بود‪ ،‬چندان مایل به‬ ‫همراهی با جریانات انقالب و فعالیت های جوانان انقالب‬ ‫نبود‪ .‬ناهماهنگی بسیاری در این میان به وجود آمدکه‬ ‫مشهورترین آن درگیری فرمانداری و سپاه پاسداران بر‬

‫سر پلمب اداره دخانیات الر بود‪ .‬این وضعیت نابسامان‬ ‫که ناشی از عدم همراهی فرمانداری با نیروهای انقالب‬ ‫بود‪ ،‬موجب شد تا این نیروها به صورت جدی‌تری وارد‬ ‫قضیه ش��وند‪ .‬اندک‌اندک شایعه تغییر فرماندار مطرح‬ ‫شد و زبان به زبان گشت‪ .‬وقتی این شایعه صورت واقع‬ ‫بینانه‌تری به خود گرفت همه نگاه‌ها به س��وی حلقه‬ ‫جوانان حزب اللهی نشانه رفت‪ .‬دیری نپایید که یکی از‬ ‫شایستگان این جمع برای اداره شهرستان قد برافراشت‪.‬‬ ‫«داریوش حس��ینی» که بعد ها نام��ش را به «احمد»‬ ‫تغییر داد‪ ،‬بدین سان اولین فرماندار انقالب اسالمی در‬ ‫الرستان نام گرفت‪ .‬وی که یکی از اندک تحصیلکردگان‬ ‫در بین جوانان حزب اللهی به شمار می‌رفت مسئولیت‬ ‫آموزش سیاسی سپاه پاسداران را بر عهده داشت‪ .‬روحیه‬ ‫اجتماعی و روشنفکرانه وی بر تمایالت نظامی و رادیکال‬ ‫رایج در آن دوران غلبه داش��ت‪« .‬داریوش حسینی» از‬ ‫شهریور ‪ 57‬تا پیروزی انقالب سلسله سخنرانی‌هایی را‬ ‫در الر پایه گذاری کرد‪ .‬این س��خرانی ها که شروع‌اش‬ ‫از امام��زاده الر بود اگر چه ماهی��ت انتقادی و انقالبی‬ ‫نداشت اما چون درصدد ارائه مطالب تازه‌ای بود در میان‬ ‫جوانان هوادار پیدا کرد‪« .‬حسینی» که در اوایل پیروزی‬

‫انقالب اسالمی در میان قشر انقالبی شهر یکی از معدود‬ ‫دانش��گاهیانی به ش��مار می آمد که مدرک لیسانس‬ ‫خود را نیز اخذ کرده بود به پیشنهاد شورای نهادهای‬ ‫انقالبی و شورای ش��هر الر به عنوان فرماندار الرستان‬ ‫معرفی شد‪ .‬حال دیگر نیروهای انقالبی به طور رسمی‬ ‫شهرستان را در احاطه مدیریت خود داشتند‪ .‬نیروهای‬ ‫مکتبی که این فرصت را آزمونی برای خدمت به انقالب‪،‬‬ ‫امام و مردم می‌دانس��ت‪ ،‬تمام تالش خویش را جهت‬ ‫سامان دادن امور شهرستان به کار بستند‪ .‬چند روز پس‬ ‫از فرمانداری «حس��ینی» ‪ ،‬جوانان پر شور و نیروهای‬ ‫انقالبی سازماندهی شدند تا اداره‌ی بزرگترین شهرستان‬ ‫اس��تان فارس را بر عهده گیرن��د‪« .‬محمد موغلی» در‬ ‫سمت بخش��داری مرکزی‪« ،‬قدرت احمدی» درسمت‬ ‫شهرداری الر‪« ،‬محمد ابراهیم انصاری الری» در سمت‬ ‫بخش��داری اوز‪« ،‬اس��عد زاهدی» در سمت بخشداری‬ ‫خنج و «اسداهلل زمانی» در سمت شهرداری اوز از سوی‬ ‫«داریوش حس��ینی» منصوب شدند‪ .‬نا گفته نماند که‬ ‫جویم و المرد نیز دارای بخش��داری بودند اما جویم به‬ ‫دلیل وجود خوانین و عدم امکانات و وسایل و المرد نیز‬ ‫به دلیل عمق یافتن اختالفات قومی از سوی فرمانداری‬

‫الرستان بدون متصدی ماندند‪ .‬البته پس از مدتی این‬ ‫معضالت به گونه‌ای مرتفع شد‪ .‬به طوری که در موقع‬ ‫انتخابات و یا مواقع ضروری کارمندان آموزش و پرورش‬ ‫ک��ه در بخش جویم حضور داش��تند‪ ،‬مدتی به عنوان‬ ‫سرپرست بخشداری انجام وظیفه می‌کردند؛ که از آن‬ ‫جمل��ه «نبی یکه» و «یونس ص��ادق زاده» را می‌توان‬ ‫نام برد‪ .‬در مورد المرد نیز بعدها مس��تقیماً از س��وی‬ ‫استانداری فارس «سید عنایت اهلل هاشمی» (فرماندار‬ ‫سابق الرستان) به عنوان بخش��دار المرد معرفی شد‪.‬‬ ‫ش��ور و شوق بر آمده از انقالب تمامی امور را به سامان‬ ‫می‌رساند‪ .‬حل مسائل منطقه به سرعت انجام می‌گرفت‪.‬‬ ‫بین نیروهای مسئول شهرستان هماهنگی و یک دستی‬ ‫خاصی بود‪ .‬اراده‌ای در میان بود که بسیاری از مشکالت‬ ‫منطقه را به سرعت و با درایت حل و فصل و پشت سر‬ ‫می‌گذاشت‪.‬‬ ‫«ابوالحس��ن مویدی» و «مس��عود امام��ی» در جهاد‬ ‫س��ازندگی نقش اصلی را دارا بودند‪ ،‬س��پاه پاس��داران‬ ‫تحت فرماندهی «سید حبیب موسوی» دوران پر رونق‬ ‫و موفقی را پش��ت سر می‌گذاش��ت‪ .‬بسیج نیز توسط‬ ‫نیروهای جوان و با نظارت«شهید نجفعلی مفید» اداره‬

‫می‌شد‪ .‬بین بسیج و فرمانداری ارتباط وثیق و همکاری‬ ‫تنگاتنگ��ی وجود داش��ت‪ .‬ت��ا آنجا که پ��س از مدتی‬ ‫خانه فرماندار و مهمانس��رای فرمانداری واقع در پشت‬ ‫ساختمان اصلی به بسیج واگذار شد تا این نهاد مردمی‬ ‫در کنار نهاد دولتی فرمانداری به فعالیت خود مشغول‬ ‫شود‪ .‬در ایام مسئولیت «داریوش حسینی» در سمت‬ ‫فرماندار الرستان‪ ،‬سازمان اداری شهرستان قوام یافت و‬ ‫آرام آرام مدیریت حس��اب شده و علمی جای مدیریت‬ ‫انقالبی را گرفت‪ .‬دوستان «حسینی» مهمترین حسن‬ ‫وی را مش��ورت طلبی و تشریک مساعی با همفکران‬ ‫خود می‌دانند‪ .‬در زمان او بود که در کنار شورای اداری‪،‬‬ ‫ش��ورای دیگری به نام ش��ورای مش��ورتی متشکل از‬ ‫نیروهای انقالبی و دلسوزان شهرستان شکل گرفت که‬ ‫هر جلس��ه‌ی خود را در منزل یکی از این اعضا برگزار‬ ‫می‌کرد‪ .‬ضم��ن این که «داریوش حس��ینی» توانایی‬ ‫خاصی در هماهنگی بین نیروها داشت‪ .‬سعی می کرد‬ ‫به هر مناس��بتی با الرستانی‌های مقیم شیراز و تهران‬ ‫جلسه ترتیب دهد‪ .‬این گروه از نیروهای توانا و معتقد در‬ ‫فرمانداری و سپاه و بسیج و در کل مدیریت شهرستان تا‬ ‫سال ‪ 62‬در مصدر امور مسلط بودند‪.‬‬

‫به دلیل تنوع قومی و ملیتی در دبی شاهد تنوع غذایی‬ ‫زیادی هستیم‪ .‬در گوشه وکنار هر خیابان رستوران‌ها‪،‬‬ ‫کافی‌شاپ‌ها‪ ،‬کافی تریا و مطعم‌هایی هستند که انواع‬ ‫غذاها را سرو می‌کنند‪.‬‬ ‫غذاهای هندی و پاکس��تانی در اکثر جاها طرفداران‬ ‫خاص خودش را دارد‪ .‬رستوران‌های ایرانی با غذاهای‬ ‫س��نتی ایرانی نیز مش��تریان زیادی را به خود جلب‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬به خص��وص آن دس��ته از ایرانی‌هایی که‬ ‫سالیان س��ال از ایران دور بوده‌اند عاشق غذاهای این‬ ‫رس��توران‌ها هس��تند و صاحبان این رستوران‌ها نیز‬ ‫س��عی بر این داشته‌اند تا فضایی کام ً‬ ‫ال سنتی با بافت‬ ‫ایرانی را به وجود آورند تا این حس در ش��ما به وجود‬

‫آید که در خاک ایران حضور دارید‪.‬‬ ‫ش��اورما ساده‌ترین غذایی اس��ت که هر جا می‌توانید‬ ‫تهیه کنید‪ .‬غذایی خوشمزه و ارزان که مشتریان بسیار‬ ‫زیادی دارد‪ .‬ش��اورما در سه طعم و نوع تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫گوشت گوساله‪ ،‬گوشت مرغ و گوشت مرغ با سس تند‬ ‫(‪ )Spicy‬می‌شود گفت این غذا به مذاق همه ملت‌ها‬ ‫خ��وش می‌آی��د و همه از آن ل��ذت می‌برند‪ .‬غذاهای‬ ‫هندی بیشتر مورد استفاده جمعیت عظیم هندی‌ها‬ ‫و پاکس��تانی‌ها است‪ .‬در میان آن‌‌ها نوعی نان روغنی‬ ‫به نام پاراتا (‪ ) Pārātā‬از میان اقس��ام غذاها بیش��تر‬ ‫انتخاب می‌ش��ود‪ .‬پاراتا بیش��تر به عنوان صبحانه با‬ ‫سمبوسه هندی خورده می‌شود‪ .‬از این نوع نان غذاهای‬

‫مختلف��ی مانند قیمه پاراتا (‪ )Qeymeh Pārātā‬و‬ ‫پاراتا س��یب‌زمینی (‪ )Allu Pārātā‬تهیه می‌شود‪.‬‬ ‫غذاهای هندی تنوع زی��ادی دارد از این مجموعه به‬ ‫این‌ها می‌ش��ود اش��اره کرد‪ Pallak Paneer .‬که‬ ‫پنیر به همراه نوعی س��بزی است‪Shahi Kawab .‬‬ ‫نوعی چلوکب��اب اس��ت‪ Mutton Biryani .‬برنج‬ ‫غوزی گفته می‌ش��ود‪ .‬همچنین ‪( Fried rice‬نوعی‬ ‫برن��ج) ‪( Chicken Biryani‬برن��ج و مرغ هندی)‬ ‫‪( Chicken Roasted‬م��رغ بری��ان) ‪Chicken‬‬ ‫‪( Paneer‬مرغ و پنیر) را نام برد‪.‬‬ ‫رستوران‌های چینی با فانوس‌های قرمز رنگ آویزان‬ ‫و طرح س��نتی چینی نیز در جای جای این ش��هر‬

‫دیده می‌ش��ود‪ .‬اما به مراتب از مش��تریان کمتری‬ ‫برخوردارند‪ .‬غذاهای چینی به دلیل تهیه ش��دن از‬ ‫مواد اولیه خاص‪ ،‬چن��دان به مذاق ایرانی‌ها خوش‬ ‫نمی‌آی��د‪ .‬معروف‌ترین این غذاه��ا ‪Sweet sore‬‬ ‫‪( Chicken‬م��رغ ش��یرین) و ‪Garlic Shrimp‬‬ ‫(میگو با طعم سیر) است‪.‬‬ ‫در می��ان ای��ن همه ای��ن غذاها‪ ،‬غذاه��ای لبنانی‬ ‫ب��ا توجه به خوش��مزه بودن و قیمت مناس��ب آن‬ ‫طرفدارهای بیش��تری را به خود جذب کرده است‪.‬‬ ‫چرا که از لحاظ کیفیت نیز حرفی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫غذاهای ایرانی به دلیل قیمت‌های باالتر نتوانس��ته‬ ‫اس��ت در این رقابت برنده باشد و بیشتر مشتریان‬

‫طبقه متوس��ط به باال را به خود جذب می‌کند‪ .‬از‬ ‫جمل��ه غذاهای لبنانی می‌توان به موارد زیر اش��اره‬ ‫کرد؛ ‪( Hariss‬گوش��ت فیله س��رخ شده گوساله)‬ ‫‪( Hamus‬نوعی نخود نرم ش��ده به همراه مخلفات‬ ‫دیگر که هموس گفته می‌شود) ‪Tabulah salad‬‬ ‫و ‪( fatush Salad‬که دو نوع ساالد است)‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن س��فره‌خانه‌ها و مطعم‌ه��ا‪ ،‬فس��ت‬ ‫فوده��ای زنجیره‌ای ب��زرگ دنیا نی��ز رقابت دارند‪.‬‬ ‫‪McDonald ، KFC ، Chilis ، Wimpy‬‬ ‫‪ ، Pizza Hut‬از بزرگتری��ن فس��ت فودهای دنیا‬ ‫هستند که بیش��تر در نقاط باالشهر و مرفه‌تر دبی‬ ‫دیده می‌شوند و از قیمت مناسبی برخوردارند‪.‬‬

‫اسالم حسابش با‬ ‫عرب جداست‬

‫تاریخ‌شفاهی‌آب‪ 2-‬‬ ‫حیدرقلی بذرافشان‬

‫هنوز هم تانکرها‬ ‫برای مردم آب‬ ‫می‌آورند‬ ‫حیدر قلی بذر افشان‪ ،‬فرزند آصف قلی و نوه‌ی آقا‬ ‫اسداهلل نیکوکار گراشی در اواخر دوره‌ی قاجاریه است‪.‬‬ ‫او متولد ‪ 1309‬در الر اس��ت و هم اکنون در شیراز‬ ‫زندگی می کند‪.‬‬

‫بخارای من‪ ،‬الرمن‪ 4-‬‬ ‫سيد محمدحسن آيت‌اللهي‬

‫آن‌ها بدون‬ ‫اجازه به حمام‬ ‫رفته بودند‬ ‫سید محمدحس��ن آیت‌اللهی فرزند آیت‌اله سید‬ ‫عبدالعلی آیت‌الهی در حال حاضر در قم ساکن است‬ ‫و از خاطرات کودکی خود در الر نوشته است‪.‬‬

‫فرمانداران الرستان‪ 2‬‬ ‫حامد زارع‬

‫فرزندان انقالب‬ ‫وارد می‌شوند‬ ‫حام��د زارع‪ ،‬دانش��جوی ف��وق لیس��انس علوم‬ ‫سیاس��ی و عضو هیئت تحریری��ه روزنامه اعتماد‬ ‫است‪ .‬او در حال حاضر در تهران به کار و تحصیل‬ ‫اشتغال دارد‪.‬‬

‫زندگی سه ماهه‪ 8-‬‬ ‫ابوالحسن حسینی‬

‫خورد و خوراک‬

‫نام خلیج فارس‬ ‫در متون و در نقشه‌ها‬

‫عزیز نوبهار‬

‫……گاز آری یا نه؟‬

‫چند دهه فجر و هفته دولت را ش��ديدا پشت‬ ‫س��ر گذاش��ته ايم و م��ا همچن��ان در آرزوي‬ ‫گاز كش��يدن هستيم‪ .‬ش��ايد امسال گاز ما را‬ ‫بكشند‪ ،‬شايد‪! ...‬‬ ‫باري اگر ما را گاز كش��ي كردند بهتر است اداره‬ ‫گاز آموزش استفاده از گاز شهري را هم بدهد‪ .‬اگر‬ ‫آموزش نبينيم ما گاز نديده ها را چه مي‌ش��ود؟‬ ‫حادثه در راه است‪ .‬بچه ها مواظب باشيد!‬

‫……باز محرم آمد‬

‫ب��ا آمدن محرم‪ ،‬حضور جوان��ان‪ ،‬زنان و دختران‬ ‫در محاف��ل مذهبی بیش��تر می ش��ود‪ .‬بر عهده‬ ‫وع��اظ اس��ت که ب��رای روش��ن ش��دن جوانان‬ ‫مطالب عقالنی و منطقی و مطابق با دس��تورات‬ ‫دین مبین اس�لام و مذهب تش��یع به آنان ارائه‬ ‫گ��ردد و درس‌های واقع��ی قیام عاش��ورا بدون‬ ‫خراف��ه به جوانان ابالغ ش��ود و ب��ا توضیحات و‬ ‫وعظ منطقی جلو رش��د جه��ل و خرافه پردازی‬ ‫را بگیرند‪ .‬عاشورا درس‌های مهم و بزرگی دارد و‬ ‫نهادهای مس��ئول تبلیغاتی باید کسانی را که به‬ ‫عنوان واعظ به گ��راش می آیند راهنمایی کنند‬ ‫تا از مباحث غیرمنطقی که فقط جنبه احساسی‬ ‫دارد خ��ودداری کنند و روش ش��هید مطهری را‬ ‫پیشه خود سازند‪ .‬و عاش��ورا را همچنان که این‬ ‫بزرگ روش��ن بین در کتاب حماس��ه حسینی و‬ ‫‪ ...‬توضی��ح داده و از راهنمایی‌های مقام عظمای‬ ‫والیت در جهت روشن کردن ذهن مردم و دوری‬ ‫از موهومات خیالی قدم بردارند‪ .‬بیاییم از عاشورا‬ ‫درس زندگی بیاموزیم‪.‬‬

‫…… روز سواد‬

‫ما هی زور می‌زنیم و به خود فش��ار می‌آوریم که‬ ‫پدربزرگ‌ه��ا و مادربزرگ‌هایی ک��ه تقریبا صدا‬ ‫کلنگ از بغل گوش‌ش��ان بلند اس��ت را باس��واد‬ ‫کنیم و خواندن و نوش��تن یادشان دهیم آن هم‬ ‫وقتی که دیگر چشمش��ان سو ندارد و گوششان‬ ‫نمی‌شنود‪ .‬در عوض از آن طرف دانش‌آموزانی را‬ ‫می‌بینیم که س��ال به سال ترک تحصیل کرده و‬ ‫قید س��واد و دانش را زده و به دنبال ش��غل آزاد‬ ‫می‌روند و بعضا نیز به راه‌های ‪ ...‬کشیده می‌شوند‪.‬‬ ‫این یعنی نواختن کرنا از طرف گشادش‪ .‬به نظرم‬ ‫یکج��ای کار می‌لنگ��د‪ .‬کج��ای کار را نمی‌دانیم‬ ‫چون س��ی چهل سال اس��ت که تالش می‌کنیم‬ ‫تا بی‌سوادی ریشه کن شود‪ .‬هنوز که هنوز است‬ ‫بی‌س��واد تولید می‌ش��ود پس حتما یکجای کار‬ ‫اشکال دارد‪ .‬اگر فهمیدید کجای کار اشکال دارد‬ ‫به ما هم بگوئید‪ !...‬آیا گراش نهضت دارد؟‬ ‫مادر بزرگ من که «میم» نرسیده جان را به جان‬ ‫آفرین تسلیم کرد و فقط «مرگ» را فهمید‪.‬‬

‫……زباله یا همان طالی کثیف‬


‫حرکت از نو‬

‫شماره بیست و هفت ‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫‪7‬‬

‫همکاران صفحه ورزش‪ :‬عبدالرضا حسین پور ‪-‬محسن افشار‪ -‬مجید افشار‪ -‬محمد محسنی‪ -‬سید علی مجلسی‪ -‬حجت عابدی‪ -‬عبدالرضا افشار‬ ‫از ورزش ‪‬‬

‫لیگ برتر ‪‬‬

‫رزاق‌پور در‬ ‫اردوی تیم‌ملی‬ ‫کونگ‌فو‬

‫‪ JJ‬عباس مهیایی و ابوالقاسم رزاق‌پور [عکس‌‪ :‬گراش‌نیوز]‬

‫گراش نیوز‪ :‬کونگ فو کار گراش�ی به تیم‬ ‫ملی دعوت شد‪.‬‬

‫ابوالقاس��م رزاق‌پ��ور کونگ‌ف��و کار گراش��ی در‬ ‫مس��ابقات قهرمانی کش��ور که در قزوین برگزار‬ ‫گردی��د به مق��ام دوم وزن منف��ی ‪ 52‬کیلوگرم‬ ‫دس��ت یافت و با کس��ب این مقام برای شرکت‬ ‫در مس��ابقات آس��یایی به تیم ملی ایران دعوت‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رزاق پور عضو باشگاه کونگ فو همراهان‬ ‫گ��راش به هم��راه تیم منتخب اس��تان فارس در‬ ‫مسابقات قهرمانی کشور شرکت کرده بود‪ .‬بازگشت‬ ‫ابوالقاس��م رزاق پور در روز یکش��نبه ‪17‬آذرماه با‬ ‫استقبال ورزش دوستان گراشی همراه بود‪.‬‬ ‫‪//‬‬

‫شصت بانوی‬ ‫گراشی در کالس‬ ‫والیبال‬

‫‌‌‬ ‫كيفي‬ ‫اله�ام زاهدی‪ ‌:‬ب��ه منظور ارتقا س��طح‬ ‫واليب��ال بان��وان منطقه به هم��ت تربيت‌بدني و‬ ‫معاون��ت ورزش بان��وان گراش ي��ك‌دوره كالس‬ ‫آم��وزش مربيگ��ري واليبال به م��دت يك هفته‬ ‫در س��الن مجموعه ورزش��ي ش��هدا برگزار شد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 60‬بانوي ش��ركت‌كننده از شهرهاي الر‪،‬‬ ‫گراش و اوز در اين كالس زير نظر خانم س��ميرا‬ ‫س��تايش يك��ي ازمربيان مجرب واليبال اس��تان‬ ‫فارس به فراگيري آموزش‌هاي مدرن و كالسيك‬ ‫واليب��ال پرداختند و با مق��ررات و قوانين جديد‬ ‫آشنا شدند‪ .‬سرپرستي اين كالس به عهده رباب‬ ‫پااليش بود‪.‬‬

‫پیروزی در دو قدمی‬ ‫قله‌ی فوتبال فارس‬

‫صحب�ت نو‪ :‬پیروزی هالل احمر گراش با کس��ب‬ ‫نهمین پیروزی خود تنه��ا دو امتیاز با صدر جدول‬ ‫لیگ برتر فوتبال استان فارس فاصله دارد‪.‬‬ ‫از هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال فارس ديداری به‬ ‫ميزباني تيم شاهد شهرداري فيروزآباد در ورزشگاه‬ ‫تختي اين ش��هر برگزار ش��د‪ .‬تيم پيروزي گراش با‬ ‫شكست دادن تيم عقاب شيراز در هفته‌ي قبل نيم‬ ‫فصل دوم را خيلي خوب آغاز نموده بود و توانس��ته‬ ‫ب��ود خود را به صدر جدول نزدي��ك كند‪ .‬در طرف‬ ‫ديگر ميدان فردي مربي‌گيري تيم فيروزآبادي را بر‬ ‫عهده داش��ت كه با توجه به حضورش در تيم هاي‬ ‫ش��اهين و اتحاد گراش ش��ناخت خوب��ي از فوتبال‬ ‫گراش داشت‪.‬‬ ‫با ش��روع بازي بيش��تر توپ در ميان��ه‌ي ميدان در‬ ‫جريان ب��ود و تيم‌ها همديگ��ر را محك مي‌زدند تا‬ ‫اي��ن كه تيم فيروزآب��اد از روي ي��ك ضربه‌ي كرنر‬ ‫توسط شيرواني به گل اول دست يافت تا تيم شاهد‬ ‫شهرداري با پيروزي در نیمه اول به رختكن برود‪ .‬با‬ ‫شروع نيمه‌ي دوم تيم پيروزي كه نمي‌خواست اين‬ ‫نتيجه پا برجا بماند توانس��ت توس��ط قاسم يوسفي‬

‫قهرمانی به یاد جوانی‬

‫گل تساوي را به ثمر برسانند‪ .‬محمد جواد آذرآيين‬ ‫توانس��ت در دقيقه ي ‪ 72‬گل دوم تيم گراشي را به‬ ‫ثمر برساند تا پيروزي با نتيجه‌ي ‪ 2‬بر ‪ 1‬جلو بيافتد‪.‬‬ ‫درست يك دقيقه بعد احمد غالمي‌نژاد گل آذرآیين‬ ‫را پاس��خ داد تا بار ديگر همه چيز مساوي شود‪ .‬در‬ ‫حالي كه بازي رو به پايان بود تيم پيروزي توس��ط‬ ‫بهترین مهاجم خود سعيد چترآبگون در دقيقه ي‬ ‫‪ 85‬و با يك ضربه سر توانست نتيجه را ‪ 3‬بر ‪ 2‬كند‬ ‫تا نماينده ي ش��هر گراش هر س��ه امتياز بازي را به‬ ‫گراش بياورد‪.‬‬ ‫داور ای��ن بازی بر عهده غالمحس��ین اس��ماعیلی‬ ‫بود ک��ه پاکیزه‌کار و کیال��ی او را در قضاوت کمک‬ ‫می‌کردند‪ .‬محسنيان كه به عنوان سرپرست مسابقه‬ ‫حضور داش��ت در پايان بازي تيم پيروزي گراش را‬ ‫يكي از مدعيان اصلي قهرماني در اين فصل معرفي‬ ‫كرد‪ .‬قاسم فرس��وده مدير تيم پيروزي هالل احمر‬ ‫پس از پايان بازي اظهار داشت با توجه به در اختيار‬ ‫نداش��تن ‪ 4‬بازيك��ن اصلي خود به جوان��ان اعتماد‬ ‫كردي��م كه آنان نيز پاس��خ اين اعتم��اد را دادند و‬ ‫توانستيم هر سه امتياز بازي را كسب نمايم‪.‬‬

‫جدول لیگ برتر فوتبال استان فارس‪1387 -‬‬

‫ردیف‬

‫تیم‬

‫بازی‬

‫برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز‬

‫‪32‬‬

‫‪1‬‬

‫هوابرد شیراز‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪23‬‬

‫‪12‬‬

‫‪+11‬‬

‫‪2‬‬

‫پیروزی هالل‌احمر گراش‬

‫‪15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪29‬‬

‫‪16‬‬

‫‪+13‬‬

‫‪3‬‬

‫عقاب شیراز‬

‫‪14‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪21‬‬

‫‪10‬‬

‫‪+11‬‬

‫‪4‬‬

‫امالک پردیس فسا‬

‫‪15‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪11‬‬

‫‪+7‬‬

‫‪5‬‬

‫کوثر آزادی نیریز‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪23‬‬

‫‪+4‬‬

‫‪6‬‬

‫مقاومت شهرداری جهرم‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪+1‬‬

‫‪7‬‬

‫سلیم راه داراب‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪+1‬‬

‫‪8‬‬

‫امید دوکوهک شیراز‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪17‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪9‬‬

‫بهمن شیراز‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪22‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪10‬‬

‫شاهد فسا‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪11‬‬

‫ولی‌عصر صدرا‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫شاهد فرمانداری المرد‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪21‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪13‬‬

‫دنا شیراز‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪26‬‬

‫‪-13‬‬

‫‪ 14‬شاهد شهرداری فیروزآباد ‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪30‬‬

‫‪-15‬‬

‫مسافران هر روزه‌ی دانش‬

‫محمدامی�ن نوبه�ار‪ :‬ه��ر‬ ‫روز جمعیت زی��ادی از مردم‬ ‫گ��راش را می‌بینی��م که بار و‬ ‫بندیل‌ش��ان را برداش��ته و به‬ ‫الر می‌رون��د‪ .‬هر یک از این‌ها‬ ‫دلیل��ی برای این س��فر کوتاه‬ ‫دارند که یا حاکی از کمبودها و ضعف‌ها و یا ناشی‬ ‫از تفاوت‌های بخش‌مان است‪ .‬دالیلی چون کارهای‬ ‫اداری و قضایی و خرید و تفریح و تحصیل‪.‬‬ ‫تحصی��ل یکی از مهمترین دالیل گ��روه بزرگی از‬ ‫این جمعیت مس��افران روزانه الر است‪ .‬از تحصیل‬ ‫در مدارس عادی ابتدایی گرفته تا دانش��گاه‌ها و ‪...‬‬ ‫‪ .‬ب��ا هر گروه از این محصلین که روبرو می‌ش��ویم‬ ‫مهمترین دلیل خود را از تحصیل در این مس��افت‬ ‫دور و در ش��هری دیگر را متفاوت و منحصر به فرد‬ ‫ب��ودن محل تحصی��ل یا کیفیت تحصی��ل در این‬ ‫شهر می‌دانند‪ .‬اگر بخواهیم این محصلین در الر را‬ ‫طبقه‌بندی کنیم‪ ،‬ابتدا باید آنها را به دو طبقه اصلی‬ ‫دانش آموز و دانش��جو تقس��یم کرد‪ .‬این دو گروه‬ ‫اصلی خود به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند که در‬ ‫این مجال فقط به گ��روه دانش‌آموزان می‌پردازیم‬ ‫و تفکیک گروه بزرگ دانش��جویان و بررس��ی علل‬ ‫رفت و آمد آنها را به فرصتی دیگر واگذار می‌کنیم‪.‬‬ ‫گروه دانش آموزان خود به پنج دسته کودکستان‪،‬‬ ‫مدارس ابتدایی‪ ،‬مدارس راهنمایی‪ ،‬دبیرستان ها و‬ ‫مدارس پیش دانشگاهی تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫نس��بت جمعیت گراش��ی حاضر در کودکستان‌ها‬ ‫و مدارس ابتدایی شهرس��تان الر ب��ه دیگر مقاطع‬ ‫تحصیلی بس��یار اندک اس��ت اما با این حال دانش‬ ‫آموزان��ی را می‌بینی��م ک��ه برای تحصی��ل به این‬ ‫م��دارس می‌روند‪ .‬این دو مقط��ع تحصیلی خود به‬ ‫دو گروه تقسیم می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬کودکستان ها و مدارس ابتدایی عادی‬ ‫‪ .2‬کودکس��تان ها و مدارس ابتدایی معلولین و کم‬ ‫توانان ذهنی(م��دارس معلولین و کم توانان ذهنی‬ ‫هم اکنون در یک مکان مستقر است‪).‬‬ ‫با اولیا برخی دانش آموزان مدارس ابتدایی عادی‬ ‫که حداق��ل یکس��ال در مدارس گ��راش تحصیل‬ ‫کرده‌ان��د که ب��ه بحث می‌پردازیم عل��ل خاصی را‬

‫فوتبال ‪‬‬

‫مطرح می‌کنند‪ .‬اولیا دانش آموزان مدارس ابتدایی‬ ‫س��ه دلیل عمده را شرح می‌دهند‪ .‬اول این که جو‬ ‫تحصی��ل در مدارس الر بس��یار بیش��تر از مدارس‬ ‫گراش اس��ت‪ .‬به طوری‌که در گفتگو با یکی از این‬ ‫اولیا ایشان این موضوع را به خوبی مطرح می‌کردند‬ ‫که فرزندش��ان در هنگام تحصیل در گراش پس از‬ ‫بازگشت از مدرسه مرتباً بحثهای غیر درسی نظیر‬ ‫ف�لان مد لباس و ‪ ...‬را مطرح کرده و هم اکنون که‬ ‫در الر تحصیل می‌کنند بحث‌های درسی را به خانه‬ ‫می‌آورن��د‪ .‬به نظر او این خ��ود دلیلی بر جو درس‬ ‫و درس��خوانی در مدارس الر است‪ .‬در جایی دیگر‬ ‫این موضوع مطرح می‌شود که دانش‌آموزانی که در‬ ‫مدارس الر تحصیل می‌کنند در جنبه های مختلف‬ ‫نظیر مس��ابقات و ‪ ...‬فعال‌ترند ک��ه این خود دلیل‬ ‫قانع کننده‌ی دیگری اس��ت بر ای��ن موضوع‪ .‬دوم‬ ‫این که مس��ئولین و دبیران مدارس الر فعال‌ترند‪،‬‬ ‫با ش��ور و نشاط بیشتری به مس��ئله مهم تحصیل‬ ‫دانش‌‌آم��وزان م��ی پردازند و در ضعف‌ه��ا و نقاط‬ ‫قوت دانش آموزان نکته‌بین ترند و دلیل س��وم این‬ ‫که مدارس الر س��هم بیش��تری در قبولی مدارس‬ ‫خاص تیزهوشان و نمونه دولتی دارد‪ .‬این سه دلیل‬ ‫مربوط به آن‌هایی بود که حداقل یکس��ال تحصیل‬ ‫در مدارس گراش را تجربه کرده‌اند و دلیل آن‌هایی‬ ‫که از کودکستان و اول دبستان فرزندشان را به الر‬ ‫می فرستند می‌توان دو دلیل تعریف و تمجید اولیا‬ ‫دان��ش آموزان مقاطع باالتر از این مدارس و امتیاز‬ ‫مدارس خاص بررسی نمود‪.‬‬ ‫گروه دومی که در دبس��تان‌های معلولین الرستان‬ ‫ش��رکت می‌کنند دلیل خود را چند چیز می‌دانند‪.‬‬ ‫اول ای��ن که س��طح تحصیل در الر باالتر اس��ت و‬ ‫دوم این ک��ه بعضی از آنها نمی‌خواهند آش��نایان‬ ‫گراشی‌ش��ان از این موضع مطلع ش��وند‪ .‬که البته‬ ‫تعداد محصلین این گروه بسیار کم است‪.‬‬ ‫س��ه دس��ته اصلی دیگر که س��ه مقطع راهنمایی‪،‬‬ ‫دبیرس��تان و پیش دانشگاهی است نیز خود به سه‬ ‫زیر گروه مدارس عادی و خاص و معلولین تقسیم‬ ‫می‌شوند‪ .‬دانش‌آموزان محصل در مدارس راهنمایی‬ ‫ع��ادی دالیل خود را وجود جو درس و تحصیل در‬ ‫این مدارس و امتیاز حضور در دبیرستان‌های خاص‬

‫‪ ‬ورزش بانوان‬

‫‪30‬‬

‫رباب پاالیش معاون‬ ‫ورزشی بانوان شد‬ ‫صحب�ت نو‪ :‬رباب پاالیش جانش�ین رقیه‬ ‫بیضایی در س�مت معاون ورزش�ی بانوان‬ ‫تربیت بدنی گراش شد‪.‬‬

‫گ�راش من‪ -‬حج�ت عاب�دی‪ :‬بازیکن��ان تیم‬ ‫پیشکس��وتان گراش جوان ب��ه نمایندگی از گراش‬ ‫جام قهرمانی مسابقات پیشکسوتان در اوز را کسب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫يك دوره مس��ابقات فوتس��ال در رده پيشكسوتان‬ ‫تح��ت عنوان جام وح��دت به ميزبان��ي اوزي ها با‬ ‫حضور تيم‌هایي از فيشور‪ ،‬كهنه‪ ،‬گراش‪ ،‬اوز و قالت‬ ‫در محل سالن سرپوشيده شهر اوز با همكاري تربيت‬ ‫بدني و هيأت فوتبال اين ش��هر ب��ه صورت دوره‌اي‬ ‫برگ��زار ش��د‪.‬در پايان اي��ن دوره از مس��ابقات تيم‬

‫بر اساس اعالم روابط عمومي تربيت بدنی گرلش‬ ‫طي صدور حكام جداگانه‌ايي خانم‌ها رباب پاالش‬ ‫و رباب خ��دادادي به ترتيب به س��مت معاونت‬ ‫ورزشي بانوان و نايب ريس هيات سواركاري اين‬ ‫شهر منصوب شدند‪.‬‬ ‫در اين حکم از زحمات رقيه‬ ‫بيضائ��ي تقدير و ق��در داني‬ ‫گردي��د و از س��وی ریی��س‬ ‫تربی��ت بدنی گ��راش‪ ،‬رباب‬ ‫پاالي��ش ب��ه س��مت معانت‬ ‫ورزشي بانوان منصوب شد‪.‬‬

‫فوتسال پيشكسوتان گراش جوان توانست با اقتدار‬ ‫بر حريفان خود غلبه کند و مقام قهرماني اين دوره‬ ‫را ب��ه خود اختصاص دهد‪ .‬تيم‌ه��اي اوز و كهنه به‬ ‫ترتيب در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫براي تيم فوتسال گراش جوان جواد اكبري‪ ،‬محمد‬ ‫ماليي‪ ،‬غالمرض��ا پورقائد‪ ،‬جواد خوش��بخت‪ ،‬ناصر‬ ‫خدمتي‪ ،‬صفدر كش��اورز‪ ،‬عبدالرضا افش��ار‪ ،‬مهران‬ ‫رادمرد‪ ،‬مصطفي حس��يني‪ ،‬حسين غالمي‪ ،‬محمد‬ ‫حسن مهرابي و زاهد زاهدي به مربي علي غفاري و‬ ‫سرپرستي محمد حسين حسيني بازي كردند‪.‬‬

‫‪//‬‬

‫بانوان سوارکار‬ ‫در انتخابات‬

‫الهام زاه�دی‌‪ :‬از بانوان‬ ‫سوارکار تیم تارا گراش‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬

‫فردا ‪‬‬

‫با برگ��زاري جلس��ه‌ايي در‬ ‫تربيت بدني مورخ ‪87/9/23‬‬ ‫در حضورميرزا اكبري ریيس تربيت بدني گراش و‬ ‫عبدالحميد حسن‌‌زاده ريس هيات سواركاري ضمن‬ ‫تقدير و تشكر از بانوان برتر سواركار تيم تارا به ‪12‬‬ ‫سواركار برتر جوايزي نيز اهدا شد‪.‬‬ ‫خانم‌ه��ا صديق�� ‌ه ارژنگ‪ ،‬فهيمه دهقاني‪ ،‬افس��انه‬ ‫آذرمين��ا‪ ،‬راضيه خدادادي‪ ،‬رباب خدادادي‪ ،‬صالحه‬ ‫خن��دان‪ ،‬فرزانه نادرپ��ور‪ ،‬فرزان��ه آذرمينا‌‪ ،‬فاطمه‬ ‫حس��ن‌زاده‪ ،‬فاطم��ه آذرمينا‪ ،‬نيلوف��ر صادقيان از‬ ‫بانوان برتر سواركار تيم تارا باشگاه امپراطور گراش‬ ‫بودند‪ .‬در ادامه جلسه انتخابات نایب ريیس هيات‬ ‫سواركاري بانوان برگزار شد‪ .‬با راي‌گيري توسط اعضا‬ ‫و مسئولين بين ‪ 3‬نامزد‪ ،‬رباب خدادادي با بيشترين‬ ‫راي به س��مت نايب ریيس هيات سواركاري بانوان‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫ميرزا اكب��ري در این جلس��ه س��خناني در مورد‬ ‫مظلومي��ت و اهمي��ت ورزش ارای��ه داد و برخ��ي‬ ‫مشكالت از جمله مشكالت مالي و اقتصادي ورزش‬ ‫در گراش را برش��مرد‪ .‬او گفت‪« :‬اگرخيرين همت‬ ‫پيش��ه كنند استعدادهاي نهفته بس��يار داريم كه‬ ‫درخشان خواهند شد» و از تالش سخت كوشان ‌ه و‬ ‫كمك‌های مالي و معنوی فراوان دكتر زين‌العابدين‬ ‫محبي در طي ‪ 10‬الي ‪ 12‬س��ال اخير سپاسگزاري‬ ‫كرد‪ .‬بانوان س��وار كار نيز مش��کالت خود همانند؛‬ ‫مكان نامناسب س��واركاران و دوري راه‪ ،‬عدم مانع‬ ‫مناسب در مكان س��واركاري‪ ،‬كمبود وسايل مورد‬ ‫نياز براي اس��ب‌ها و عدم وجود وسايل نقليه جهت‬ ‫رفت و برگش��ت سواركاران را برشمردند و خواهان‬ ‫رس��يدگي بيش��تر مس��ئولين در جهت رفع اين‬ ‫مشكالت بودند‪.‬‬

‫فقط شماره یک را می‌خواهم‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬

‫عنوان می‌کنند‪ .‬دبیرستانی‌های معمولی نیز عالوه‬ ‫بر این علل وجود رش��ته‌های خ��اص مانند علوم و‬ ‫معارف اسالمی و ‪ ...‬را نیز عنوان می‌نمایند‪.‬‬ ‫در مدارس راهنمایی و دبیرستان معلولین ‪ 8‬نفر از‬ ‫گراش حضور دارند‪.‬‬ ‫اما مهمترین و بزرگتری قشر حاضر در مدارس الر‬ ‫قش��ر محصلین مدارس خاص است که به دو گروه‬ ‫مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫از جمل��ه امتیازات این م��دارس می‌توان به حضور‬ ‫دان��ش آموزانی با تفکر و س��طحی تقریبا یکس��ان‬ ‫در کن��ار یکدیگر و حض��ور بهترین دبی��ران برای‬ ‫تدریس این دو مدرسه عنوان کرد‪ .‬هر کدام از این‬ ‫مدارس به سه مقطع راهنمایی‪ ،‬دبیرستان و پیش‬ ‫دانش��گاهی تقسیم می‌ش��وند‪ .‬در مقطع راهنمایی‬ ‫نمونه دولتی پس��رانه در س��ال قبل ‪ 8‬دانش آموز‬ ‫شرکت داشتند ولی امسال به دلیل مشکالت رفت‬ ‫و آمد هیچ دانش آموزی در این مدرس��ه تحصیل‬ ‫نمی‌کند‪ .‬در مقطع دبیرستان نمونه دولتی پسرانه‬ ‫‪ 10‬نفر ش��رکت دارند و امسال هیچ کس در مقطع‬ ‫پیش دانش��گاهی حضور ندارد‪ .‬در مقطع راهنمایی‬ ‫نمونه دولتی دخترانه ‪ 5‬نفر‪ ،‬در مقطع دبیرس��تان‬ ‫دختران��ه نمونه دولت��ی ‪ 2‬نف��ر و در مقطع پیش‬ ‫دانشگاهی نمونه دولتی دخترانه هیچ دانش‌آموزی‬ ‫حضور ندارد‪.‬‬ ‫همچنین در مدرس��ه راهنمایی تیزهوشان پسرانه‬ ‫‪ 17‬دانش‌آم��وز از گراش‪ ،‬در دبیرس��تان پس��رانه‬ ‫تیزهوش��ان ‪ 10‬نفر و در پیش دانش��گاهی پسرانه‬ ‫تیزهوش��ان دو نف��ر از گ��راش حض��ور دارند‪ .‬در‬ ‫راهنمایی تیزهوشان دخترانه ‪ 9‬نفر‪ ،‬در دبیرستان‬ ‫تیزهوش��ان دخترانه ‪ 11‬نفر و در پیش دانشگاهی‬ ‫این مرکز ‪ 1‬نفر حضور دارد‪ .‬جمعاً تعداد محصلین‬ ‫گراش��ی در مدارس خاص ‪ 68‬نفر اس��ت که علت‬ ‫تحصی��ل خ��ود را امتی��ازات خاص ای��ن دو مرکز‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬همچنی��ن در م��دارس هنرس��تان و‬ ‫کاردان��ش الر نی��ز دانش آموزانی از دختر و پس��ر‬ ‫ش��رکت دارند‪ .‬فراموش نکنیم که آمار و امتیازات‬ ‫این دانش‌آموزان در حوزه آموزش و پرورش گراش‬ ‫محاسبه نشده و نبودن آن‌ها باعث کاهش متوسط‬ ‫آموزشی در گراش می‌شود‪.‬‬

‫صحبت نو‪ :‬احمدرضا محمودي فرزند بخش��علي‬ ‫در روز چهارم آذرماه ‪ 1377‬در گراش به دنيا آمد و‬ ‫از همان دوران كودكي عالقه زيادي به توپ داشت‬ ‫تا اينكه به تيم نونهاالن پيروزي گراش پيوست‪ .‬او‬ ‫الگ��وي خود را در ايران مهدي واعظي و در گراش‬ ‫غالمرضا پوقائد و علي نجاتي مي‌داند‪ .‬به گفته وي‬ ‫مي‌خواهد روزي جاي غالمرضا پورقائد را بگيرد‪.‬‬ ‫مربي��ان او ت��ا به ح��ال حميد متي��ن و عبدالرضا‬ ‫حس��ين‌پور بوده‌ان��د‪ .‬او ب��ه غي��ر از ش��ماره يك‬ ‫دروازباني ش��ماره‌ي ديگر نمي خواهد‪ ،‬دس��تكش‬ ‫ضربه گير دارد که ش��ايد خيل��ي از دروازبان‌ها آن‬

‫را نداش��ته باشند‪ ،‬از نكات بارز او با وجود سن كم‪،‬‬ ‫اس��تعداد و همت پشتكار هس��ت كه در وجودش‬ ‫نمايان اس��ت‪ .‬چشم‌انداز او و آرزويش دروازباني در‬ ‫تيم پرسپوليس تهران مي‌باشد‪ .‬وي كار كردن زير‬ ‫نظر احمدرضا عابدزاده را آرزو مي‌كند‪.‬‬ ‫جدا از محاس��ني كه احمد رضا دارد عيب‌هایي هم‬ ‫دارد كه نمونه بارزش اعتراض به داوران كه اين هم‬ ‫انشاهلل با گوش زد مربيان بر طرف خواهد شد‪ .‬احمد‬ ‫رضا به هم س��ن و سالهاي خود توصيه مي‌كند كه‬ ‫ابتدا مس��ايل اخالقي را رعايت كنند سپس درس‬ ‫بخوانند و پس از آن به ورزش بپردازند تا هميش��ه‬ ‫سالم و تندرست باشند‪.‬‬

‫فکر کنید چرا هر روز سه‬ ‫مینی‌بوس دانش‌آموز به الر‬ ‫می‌روند؟‬

‫تحریریه نوجوان‪ -‬فاطمه حاجی‌زاده‪ :‬هر روز‬ ‫شاهد سه س��رویس هستیم که از گراش به مقصد‬ ‫مدارس الر روانه می‌ش��وند‪ .‬هر سه سرویس مملو‬ ‫از دانش‌آموزان��ی س��ت که خودش��ان و یا خانواده‬ ‫آن‌ه��ا تحصی��ل در الر را ب��ه تحصی��ل در گراش‬ ‫ترجی��ح می‌دهند‪.‬در جمع ش��لوغ آن‌ه��ا از مقطع‬ ‫ابتدای��ی گرفته تا دبیرس��تان و پیش دانش��گاهی‬ ‫دیده می‌ش��ود‪ .‬دبستانی‌هایی هس��تند که پدران‬ ‫و مادرانش��ان به این نتیجه رس��یده‌اند که تحصیل‬ ‫باید از هم��ان اول به طور جدی و با تالش عالی و‬ ‫امکانات مناسب همراه باشد‪.‬‬ ‫راهنمایی‌های��ی که کم‌کم‌ خودش��ان هم می‌دانند‬ ‫تحصی��ل در مدارس الر ب��ه مراتب بهتر از مدارس‬ ‫شهرش��ان اس��ت و دبیرس��تانی‌هایی که بعضی به‬ ‫دلیل نبودن رش��ته‌ی مورد عالقه‌ش��ان مجبور به‬ ‫کوچ روزانه ش��ده اند و یا نحوه تدریس در مدارس‬ ‫الر را برتر می‌دانند! ش��اید هم محیط آموزشی این‬ ‫منطقه مورد قبول آن‌ها نیست!‬ ‫و عده‌ای زیادی از آن‌ها نیز به علت نبودن مدارس‬ ‫نمونه دولتی‪ ،‬تیزهوش��ان و فرزانگان باید هر صبح‬ ‫و عصر مسیر بین الر و گراش را بپیمایند و سردی‬ ‫و گرمی تحصیل را تا اعماق جان بچشند!‬ ‫به راستی چرا؟!‬

‫آیا می‌ش��ود در محیطی که جو آن علمی نیست به‬ ‫آموختن علم مشغول بود؟ و آیا می‌شود بدون ایجاد‬ ‫تغیی��ر در نحوه تدریس عل��وم جدید را به نوآوران‬ ‫جدی��د آموخت؟ و چرا محی��ط و نحوه تدریس در‬ ‫مدارس کمتر م��ورد توجه افراد قرار می‌گیرد؟مگر‬ ‫نه این که مدرسه خانه دوم ماست؟! مگر نه اینکه‬ ‫ما سازندگان فرداییم؟‬ ‫در جم��ع م��ا در همه رده‌ه��ای تحصیل��ی دیده‬ ‫می‌شوند‪ .‬سه نفر به پیش‌دانشگاهی عادی‪ ،‬دو نفر‬ ‫به دبیرستان عادی‪ ،‬دو نفر به هنرستان و دو نفر به‬ ‫هنرستان کاردانش می‌روند‪ .‬اما جمع دانش‌آموزان‬ ‫مدارس تیزهوشان و نمونه بیشتر است‪ .‬یازده نفر در‬ ‫دبیرستان و یک نفر در پیش‌دانشگاهی تیزهوشان‬ ‫درس می‌خوانن��د‪ .‬دبیرس��تان نمونه دولتی هم دو‬ ‫دانش‌آموز گراشی دارد‪ .‬در مقطع راهنمایی دو نفر‬

‫در مدارس عادی تحصیل می‌کنند‪ 5 .‬نفر در نمونه‬ ‫دولت��ی هس��تند و ‪ 9‬نفر نیز در تیزهوش��ان درس‬ ‫می‌خوانن��د‪ .‬راهنمایی راس��ت خدیو و دبیرس��تان‬ ‫راس��ت خدیو نیز هر کدام یک دانش‌آموز گراش��ی‬ ‫دارند‪ .‬کوچکترین اعضای این جمع دختری اس��ت‬ ‫که به پیش‌دبستانی اس��تثنایی می‌رود و البته سه‬ ‫دخت��ر کوچک دیگر که ب��رای دوره ابتدایی به الر‬ ‫می‌رون��د‪ .‬جمع ما ‪ 46‬دختر اس��ت ک��ه هر روز از‬ ‫گراش به مدارس الر سفر می‌کنیم‪.‬‬ ‫چرا در این ش��هری که جامعه آن رو به پیش��رفت‬ ‫است این ‪ 3‬سرویس آنقدر شلوغ هستند که گاهی‬ ‫اوقات از صندلی‌های س��یار اس��تفاده می‌شود؟ بد‬ ‫نیس��ت فکر کنیم مشکل کجاست و چه کسی باید‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪   ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬


‫شماره بیست و هفت‪ .‬نیمه اول دی ‪ .‬سال ‪1387‬‬

‫تلخند ‪‬‬

‫‪8‬‬

‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬عبدالحمید غریب‌نواز •سردبیر‪ :‬محمد صادق رحمانیان ‪ • 09121486961‬مدیر تحریریه‪ :‬محمد خواجه‌پور ‪ •09171834648‬مدیر اجرایی‪ :‬محمدعلی شامحمدی ‪09171815277‬‬

‫‪ • http://sohbatenow.blagfa.com‬مدیر دفتر‪ :‬مسعود غفوری ‪ • 09177823953‬چاپ‪ :‬آبنوس • گراش‪ .‬خیابان امام‪ .‬روبه‌روی بانک صادرات‪ .‬ساختمان جابری‪ .‬طبقه اول ‪ • gerash@gmail.com • 2229970‬شماره مجوز صحبت نو‪ 300 • 124/11179 :‬تومان‬ ‫طاهره رحمانیان‬

‫ما يك فقره همسايه داريم كه دست بزن ببخشيد‬ ‫دس��ت به زن خوبي دارن��د‪ .‬در اين عصر حاضر كه‬ ‫جوان‌ه��ا دغدغ��ه‌ي كار و تس��هيالت در اولويت‬ ‫برنامه‌ي ازدواجشان است او فارغ از خيال مشكالت‬ ‫س��الي يكبار كدبان��وي خان��ه را آپ‌ديت مي‌كند‪.‬‬ ‫جالب‌تر اينكه از مرز روس��تا و شهر پا فراترگذاشته‬ ‫و به شهرستان به جستجوي دلدار مي‌رود‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند دوام اين س��نت الهي خيل��ي زور بزند ‪ 6‬ماه‬ ‫اس��ت‪ .‬كه همگ��ي خود زحم��ت را كم مي‌كنند‪.‬‬ ‫فكر مي‌كنند سربار جناب همس��ايه شده‌اند از رو‬ ‫مي‌روند! چون جناب همسايه اعتقادات مخصوص‬ ‫و تعصبات ش��خصي‌اش را هيچ وقت حاضر نيست‬ ‫فراموش كند‪.‬‬

‫راشد انصاری‬

‫‪ ‬الم شنگه‬ ‫ازگمان و حدس و باور‪ ،‬لنگه کفش‬ ‫م��ی رودگاه��ی فراترلنگ��ه کفش‬ ‫بعد ازی��ن حتی حقوق م��رد و زن‬ ‫می کند بی‌ش��ک برابر! لنگه کفش‬ ‫مطمئن��اً خ��ورده ب��ر ف��رق پ��در‬ ‫گر نباش��د پای م��ادر لنگه کفش!‬ ‫می‌خ��ورد ب��ر جای ج��ای هیکلت‬ ‫کی شود قانع به یک سر‪ ،‬لنگه کفش‬ ‫در مس��اجد نی��ز دی��دم ع��ده‌ای‬ ‫می‌برن��د از پای منب��ر لنگه کفش‬ ‫مال موم��ن را حالل��ش خوانده‌اند‬ ‫پس نخواه��د داد دیگر لنگه کفش‬ ‫آن قدرداغ اس��ت بازارش که ش��د‪،‬‬ ‫داغ‌ت��ر ازلی��گ برتر لنگ��ه کفش‬ ‫آب��ی و قرم��ز فراموش��ش کنی��د‬ ‫می‌شودیک روز سرور‪ ،‬لنگه کفش!‬ ‫گاه از دس��ت تماش��اگر نم��ا‬ ‫می خورد آن جای داور‪ ،‬لنگه کفش!‬ ‫ظالم��ی را گ��ر ببین��د در جه��ان‬ ‫می زند بر س��یم آخ��ر‪ ،‬لنگه کفش‬ ‫دی��دی آخر ب��رد در خ��اک عراق‬ ‫آب��روی آن س��تمگر‪ ،‬لنگ��ه کفش!‬ ‫عاقب��ت آدم حس��ابی م��ی ش��ود‬ ‫خورد اگر برکله ی خر لنگه کفش!‬ ‫آن که می خندد!خودش هم سال‌ها‬ ‫خاطرات��ی دارد از ه��ر لنگه کفش!‬ ‫ای ک��ه پا درکفش م��ردم کرده ای‬ ‫می خوری آخر ب��رادر لنگه کفش!‬

‫‪ ‬پلک‬

‫‪ JJ‬بلوار سعادت‪ -‬روبه‌روی اداره برق [عکاس‪ :‬سید علی مجلسی]‬

‫‪ ‬سرزمین نخل و آفتاب‬

‫‪ ‬گذر به دیگر سو‬

‫دبی زیر رگبار باران‬

‫‪ .1‬كار كردن مال ماشين است نه آدم درواقع لودر‪،‬‬ ‫تراكتور‪ ،‬بيل مكانيكي و ‪ ...‬براي كار افريده شده‌اند‪.‬‬ ‫تن آدمي شريف است به جان آدميت نه اين كه با‬ ‫كار فرسوده‌اش كني‬ ‫‪ .2‬چه معني دارد كه آدم شكم‌پرست باشد‪ ،‬زندگي‬ ‫را مي‌ش��ود مرتاض‌گونه ادامه داد روزي يك وعده‬ ‫غذا هم كافي است‪.‬‬ ‫‪ .3‬تازه مي‌شود خود را از شر وسايل اضافي جهيزيه‬ ‫خانم راحت كرد‪ .‬مال دنيا پشيزي ارزش ندارد‪.‬‬ ‫قسمت جالب‌تر اين قضيه اين جاست كه مشتركان‬ ‫م��ورد نظر اين همس��ايه از قبيل دبير‪ ،‬دانش��جو‪،‬‬ ‫كارمند ه��م بوده‌اند‪ .‬حال روي س��خنم به بعضي‬ ‫از جوان‌هاس��ت كه براي رسيدن به ازدواج شرايط‬ ‫سختي را براي خود و طرف مقابل بوجود مي‌آورند‪.‬‬ ‫لحظه‌اي هر چند كوتاه براي مشاوره به كوچه‌ي ما‬ ‫تشريف بياوريد‪ .‬ش��ايد اين سوال در دلتان قلمبه‬ ‫شده باشد كه تعداد زوجات جناب همسايه به حد‬ ‫نصاب رس��يده يا نه؟ از قديم مي‌گفتند تا سه نشه‬ ‫بازي نشه اين بار ادامه‌دار شد تا از هفت خوان رستم‬ ‫هم گذشت به اعداد دو رقمي تبديل مي شود‪.‬‬

‫تحریریه دبی‪ -‬زمانی گراش��ی‪ :‬این روزها آسمان دبی‬ ‫رنگ��ی دیگر دارد‪ .‬دبی حال و ه��وای دیگری به خود‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اصآل باورمان نمی‌ش��ود ک��ه این همان‬ ‫ش��هر گرما خیز معروف به جهنم اس��ت‪ .‬چند روزی‬ ‫اس��ت که لطف خدا ش��امل حال ما شده و آسمان بر‬ ‫سر ما منت گذاشته است و‬ ‫بی وقفه اشک می‌ریزد گویی‬ ‫عقده‌های چندین س��اله‌ی‬ ‫خود را بر س��ر م��ا زمینیان‬ ‫خالی می‌کند‪ .‬کاش آسمان‬ ‫دبی هر س��ال ای��ن چنین‬ ‫عقده‌هایش را خالی می‌کرد‪.‬‬ ‫بع��د از س��ال‌ها زندگی در‬ ‫دبی امس��ال ب��ه لطف خدا‬ ‫بی‌س��ابقه‌ترین باران‌ه��ا را‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬ب��رای ما که‬ ‫هیچ حتی برای بزرگترهای‬ ‫ما که بیش از س��ی سال در‬ ‫دبی هس��تند این باران باور‬ ‫نکردنی بوده است‪ .‬سال‌های‬ ‫پیش هم بارانی می‌بارید اما‬ ‫نه این چنی��ن‪ .‬باران ناگهان‬

‫‪2226556‬‬

‫‪www.hcc.ir‬‬

‫ی قطع می‌شد‪.‬‬ ‫شروع به باریدن می‌کرد و خیلی ناگهان ‌‬ ‫آن قدر شدت داشت که با قطره های درشت گویی در‬ ‫حال سوراخ کردن زمین هستند‪ .‬و حاال چند روزی می‬ ‫شود که خورشید را به ندرت در آسمان می‌بینیم و این‬ ‫برای ساکنان دبی ارزش زیادی دارد‪.‬‬ ‫اکث��ر خیابان‌ها در آذر ماه‬ ‫بیش��تر به دریاچه ش��بیه‬ ‫است تا خیابان‪ .‬این روزها‬ ‫دب��ی ه��وای فص��ل بهار‬ ‫ای��ران را دارد و ای��ن برای‬ ‫ما که فقط فصل تابس��تان‬ ‫را می‌دیدی��م حک��م فصل‬ ‫زمس��تان دارد‪ .‬این نعمت‬ ‫اله��ی ب��ا وجود ب��ا برکت‬ ‫بودن��ش‪ ،‬ویرانی‌های��ی را‬ ‫هم به بار داش��ت اما با این‬ ‫وجود به باریدنش می‌ارزد‪.‬‬ ‫امیدوارم این لطف خداوند‬ ‫س��االنه ش��امل هم��ه‌ی‬ ‫مس��لمانان جه��ان عل��ی‬ ‫الخص��وص م��ردم گراش‬ ‫عزیزمان شود‪.‬‬

‫چشمه‌ی غار بنوو‬ ‫جوشان از قلب تاریخ؛‬ ‫همچنان‬ ‫س��عید دانشور‪ :‬غار باس��تانی بنوو در جنوب روستای‬ ‫عمادده مرکز بخش صحرای باغ از بخش‌های الرستان‬ ‫فارس قرار دارد‪ .‬این غار که از شگفتی‌های طبیعت در‬ ‫این قسمت از کشور پهناور ایران می‌باشد که با وسعتی‬ ‫قری��ب به ‪ 3000‬متر مربع و با ارتفاعی نزدیک به ‪50‬‬ ‫متر در دل کوه گاوبس��ت‬ ‫از رش��ته کوههای زاگرس‬ ‫جنوبی واقع شده است‪.‬‬ ‫در خص��وص ن��ام این غار‬ ‫شگفت انگیز اقوال مختلفی‬ ‫وجود دارد از آن جمله عده‬ ‫ای بر این عقیده اند که نام‬ ‫اصلی آن داد بنیاد (محلی‬ ‫ک��ه ب��رای دادخواه��ی)‬ ‫می‌باش��د و گروهی دیگر‬ ‫نیز نام آن را بنوو که ریشه‬ ‫لغوی آن در زبان محلی تقریباً شیبه داد بنیاد هست‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬به هر روی آثار به جای مانده در این محل‬ ‫حکای��ت از آن دارد که ای��ن غار قرن‌ها پیش از ورود‬ ‫اس�لام‪ ،‬محل س��کونت قبایلی بوده است که با آمدن‬ ‫اسالم به جاهای دیگر خارج از ایران کوچ نموده اند از‬ ‫جمله بازماندگان آنان در کشورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫و هندوس��تان در حال حاضر روزگار می گذرانند‪ .‬در‬

‫ای��ن غار بیش از ‪ 24‬حوض جهت جمع آوری آبی که‬ ‫در طول س��ال از سقف غار به صورت قطره‌های ممتد‬ ‫می‌چکد توسط ساکنان اولیه آن ساخته شده است که‬ ‫در حال حاضر تقریباً ‪ 15‬عدد آن سالم مانده و به روال‬ ‫گذشته عشایر س��اکن در این محل از آب‌های جمع‬ ‫آوری شده استفاده های فراوان می‌برند‪.‬‬ ‫از عجایب دیگر این غار این که چش��مه آب به غایت‬ ‫ش��یرین آن در تمام فصول س��ال چه در س��ال‌های‬ ‫پرباران و چه در خشکسالی جاری است‪.‬‬ ‫نوشته‌های برجای مانده بر سنگ‌ها حاکی از آن است‬ ‫که این محل روزگاری محل سکونت افرادی بوده است‬ ‫که زبان سانسکریت داشته‌اند و البته سمبل‌هايی در‬ ‫بنوو حكايت از وجود دين ش��يوا پرس��تي در عمادده‬ ‫و بخصوص در غار بنوو دارد‪ .‬ش��يوا ي��ا خداي درهم‬ ‫كوبنده هنگامي كه خشم مي‌گيرد نماد نابودي ظلم‬ ‫و س��تم مي‌باشد‪ .‬معموالً پيروان ش��يوا دوست دارند‬ ‫در انزوا زندگي كنن��د و با رياضت هاي فراوان و گاهاً‬ ‫چند ساله خود را براي كارهاي عجيب و غريب آماده‬ ‫كنند‪ .‬بس��ياري از كارهاي مرتاضان هندي ريشه در‬ ‫شيواپرستي دارد‪.‬‬ ‫هم چنین سنگ نوشته‌ها و آثار حجاری شده در دل‬ ‫کوه و بر روی سنگ‌ها و همچنین منزلگاه‌ها در جاهای‬ ‫مختلف و پراکنده در کوه گاوبست حکایت از آن دارد‬ ‫که این قبیله نسبتاً بزرگ در جاهای مختلف این کوه‬ ‫زندگی می‌کرده‌اند که آثاری را مانند برستو (در زبان‬ ‫محلی) یا بارانستان‪ ،‬قلعه قالت‪ ،‬گورستان‌های قدیمی‬ ‫که تا چندی پیش اثر آنها قابل مشاهده بود از خود به‬ ‫جای گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫متاس��فانه هیچ کوشش��ی از طرف س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی یا هر نهاد ذی‌ص�لاح در خصوص بازدید و‬ ‫کاوش و جستجو در آن صورت نگرفته و تنها کوشش‬ ‫صورت گرفت��ه مربوط به عده‌ای از باستان‌شناس��ان‬ ‫ژاپن��ی اس��ت که گویا قب��ل از انقالب ب��ه این محل‬ ‫مسافرت نموده اند‪.‬‬ ‫آثار کندو کاوهای غیر مجاز افراد س��ودجو متاسفانه‬ ‫در ج��ای ج��ای ای��ن‬ ‫مکان باستانی به چشم‬ ‫می‌خ��ورد و بی��م آن‬ ‫می‌رود که آثار با ارزش‬ ‫آن به تاراج رفته باش��د‬ ‫و از طرفی هزینه باالی‬ ‫حف��ظ و نگه��داری این‬ ‫غار باس��تانی به عنوان‬ ‫گوشه‌ای از میراث کهن‬ ‫فرهنگ��ی ای��ن منطقه‬ ‫چاره‌جویی مسوولین در‬ ‫این خصوص را می‌طلبد‪.‬‬ ‫البته غ��ار بنوو مش��تی نمونه خروار اس��ت از ده‌ها‬ ‫آثار تاریخی دیگر که در این منطقه و س��ایر مناطق‬ ‫همجوار که مورد بی‌مهری قرار گرفته و وس��یله ای‬ ‫گردیده جهت س��ودجویی غارتگران میراث فرهنگی‬ ‫که امید اس��ت این امر با شناختن این اثر تاریخی و‬ ‫سایر آثار به عنوان اثر ملی برطرف گردد‪.‬‬

‫‪ ‬صحبت ما‬ ‫‪gerash@gmail.com‬‬

‫……اگر عالقه‌من��د به کار خبرنگاری و نوش��تن‬ ‫هس��تید می‌توانید به دفتر نشریه مراجعه کنید‪.‬‬ ‫در دی م��اه و فروردی��ن م��اه دو دوره کارگاه‬ ‫آم��وزش مقدماتی روزنامه‌نگاری و خبرنویس��ی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬حضور در این کارگاه می‌تواند‬ ‫در آشنایی شما با اصول نوشتن برای مطبوعات‬ ‫آش��نا کند و البته خرسند می‌شویم که به گروه‬ ‫همکاران افتخاری صحبت نو بپیوندید‪.‬‬ ‫……خب��ر «نخاله‌های س��اختمانی‪ »...‬در صفحه‬ ‫دو ش��ماره گذشته نوشته حجت عابدی و از وب‬ ‫سایت گراش‌نیوز بود از او به خاطر پوشش اخبار‬ ‫شهر به ویژه اخبار ادارات تشکر می‌کنیم‪.‬‬ ‫……گاهی این انتقاد دوستانه مطرح می‌شود که‬ ‫عکس‌ه��ای بخش آلبوم به مرتبطین با نش��ریه‬ ‫اختص��اص دارد‪ .‬آلب��وم برای همه همش��هریان‬ ‫است اما آرشیو صحبت نو محدود است و به جز‬ ‫دوستان خود به کسان دیگری دسترسی ندارید‪.‬‬ ‫شما هم اگر با بزرگواری عکس‌های خود را برای‬ ‫اس��کن به دفتر نش��ریه بیاورید از آن‌ها استفاده‬ ‫می‌کنیم‪ .‬به ویژه در شماره‌های آینده عکس‌های‬ ‫قدیمی از عزاداری محرم و همچنین بهار س��ال‬ ‫گذش��ته در آلبوم منتش��ر خواهد ش��د‪.‬قبال هم‬ ‫گفته بودیم عکس بفرس��تید ت��ا چاپ کنیم‪ .‬اما‬ ‫نفرستادید‪.‬‬ ‫…… قرار بود در یک ابتکار در س��طح رس��انه‌ای‬ ‫منطق��ه‪ ،‬س��النامه‌ی صحبت نو وی��ژه‌ی گراش‬ ‫منتش��ر کنیم‪ ،‬اما فرصت اندک بود و اش��تغال‬ ‫فراوان‪ .‬روزی این مهم را با اس��تعانت الهی انجام‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫……می‌خواهیم طنز را با گویش گراشی در نشریه‬ ‫چاپ کنیم‪ .‬شما دوست ندارید نفر اول باشید؟‬ ‫‪ ‬عیش‬

‫زهرا فردفانی‬

‫دوشیزه اکبری زاده فرزند عباس و آقای فرهاد ساالری‬ ‫دوشیزه پورشمسی فرزند اکبر و آقای منصور جنگجو‬ ‫دوشیزه جام‌گوهری فرزند مراد و آقای قاسم جام‌گوهری‬ ‫دوشیزه حسن زاده فرزند فتح اله و آقای ناصر مظفری‬ ‫دوشیزه حسینی فرزند خلیل و آقای سید حسن محقق‬ ‫دوشیزه خسروی نژاد فرزند حسن و آقای ابوذر مرادی‬ ‫دوشیزه خشنود فرزند حسن و آقای مصطفی هدایت‬ ‫دوشیزه هواپیما فرزند خدارحم و اقای علی جبرالدینی‬ ‫دوش��یزه ش��یری فرزند اصغر و آقای ابراهیم کریمی‬ ‫دوش��یزه فرح بخش فرزند محمد و آقای مهدی مالدار‬ ‫دوشیزهکشوریفرزندغالمحسینوآقایمصطفیصمیمی‬ ‫دوش��یزه مهرزاد فرزند ابولقاسم و آقای سلمان استوار‬ ‫دوشیزه نادرپور فرزند عباد و آقای ابوالحسن حسینی‬

صحبت نو ويژه گراش شماره 27  

در گراش منتشر مي‌شود