Page 1

1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN CEIP SANT GIL TORÀ

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

1


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

2

(MODIFICAT I APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 18-09-2007)

2

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


3

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL ÍNDEX

TÍTOL PRELIMINAR ............................................................................................................................ 3 TÍTOL I. LÍNIA PEDAGÒGICA........................................................................................................ 10 TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL CENTRE. ................................................................... 12 Capítol 1.- Òrgans unipersonals de govern....................................................................................... 14 Capítol 2.- Òrgans col·legiats de govern........................................................................................... 18 Secció 1a.- Qüestions generals ..................................................................................................... 18 Secció 2a.- Consell Escolar del Centre. ........................................................................................21 Secció 3a.- Claustre de professors.................................................................................................23 Capítol 3.- Òrgans de coordinació del centre ....................................................................................24 Capítol 4.- Equip directiu del centre..................................................................................................25 Capítol 5.- Associacions de Mares i Pares d’alumnes (AMPAS)......................................................26 Capítol 6.- Organització dels mestres................................................................................................27 Secció 1a.- Equips de cicle............................................................................................................29 Secció 2a.- Grups de treball d’àrea. ..............................................................................................28 Secció 3a.- Comissions d’avaluació. .............................................................................................31 Secció 4a.- Altres comissions ....................................................................................................... 29 TÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL CENTRE. ...................................................................................33 Capítol 1.- Professorat. ......................................................................................................................31 Capítol 2.- L’alumnat.........................................................................................................................33 Secció 1a.- Drets i deures. .............................................................................................................33 Secció 2a.- Normes de convivència...............................................................................................34 Secció 3a.- Correccions per a les conductes contràries a les normes de convivència.................. 38 Secció 4a.- Mediació escolar......................................................................................................... 40 Secció 5a.- Alumnes delegats........................................................................................................41 Secció 6a.- Admissió d'alumnes malalts i dels accidents. .............................................................43 Secció 7a.- Reclamacions de qualificacions..................................................................................43 Capítol 3.- Altre personal del centre................................................................................................. 44 Capítol 4.- Funcionament general del centre. ................................................................................... 45 Secció 1a.- Sortides del centre ..................................................................................................... 45 Secció 2a.- Visites dels pares. ...................................................................................................... 45 Secció 3a.- Visites i excursions.................................................................................................... 45 Secció 4a.- Torns de vigilància de l'esbarjo. ................................................................................ 46 Secció 5a.- Absències................................................................................................................... 46 Secció 6a.- Horaris del centre....................................................................................................... 46 Secció 7a.- Material didàctic. ....................................................................................................... 47 Secció 8a.- Actuacions en el retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre................48 Secció 9a.- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat..................................................49 Secció 10a.- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre..........................................................49 Capítol 5.- Serveis escolars............................................................................................................... 50 Secció 1a.- Servei de menjador...... ..............................................................................................50 Secció 2a.- Servei de biblioteca.................................................................................................... 51 Secció 3a.- Servei d'acollida matinal .......................................................................................52 TÍTOL IV. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA................................................................................... 53 Secció 1a.- Arxiu personal de l'alumne. ....................................................................................... 53 Secció 2a.- Altra documentació acadèmica.................................................................................. 54 TITOL V. REFORMES DEL REGLAMENT. ..................................................................................... 55 DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS ................................................................................... 55 ÍNDEX D'ARTICLES ........................................................................................................................... 56

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

3


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

4

TÍTOL PRELIMINAR Art. 1.- La normativa reguladora.

Decret 198/96 de 12 de juny (DOGC 14.6.1996) pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària. Art. 11.1: El Consell Escolar del Centre aprova, a proposta de l’equip directiu, el Reglament de Règim Interior, que recull, en el marc dels projectes educatius i curricular, els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general. Contindrà la concreció en regles i normes els drets i deures dels alumnes i l’organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. El claustre de professors aporta a l’equip directiu criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de Règim Interior. Art. 37.4: El Reglament de Règim Interior pot establir altres comissions específiques (al si del Consell Escolar). Els components d’aquestes comissions són designats pel Consell Escolar entre els seus membres. Art. 40:

El Reglament de Règim Interior del col·legi pot precisar normes concretes de funcionament no regulades en altres normes.

Art. 41.1: El Reglament de Règim Interior del col·legi pot determinar l’existència d’altres òrgans unipersonals de coordinació d’entre els següents: el coordinador d’informàtica, el coordinador lingüístic i el coordinador d’activitats i serveis escolars, tot tenint en compte la disponibilitat del personal i la dotació horària reservada a les tasques de coordinació. Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics (DOGC 25.06.2004). Art.2.5:

En els col·legis d’educació infantil i primària, l’alumnat de tercer cicle pot participar en el consell escolar en els termes que estableixi el reglament de règim interior, amb veu i sense vot.

Art. 2.7:

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al Reglament de Règim Interior del centre. Si aquest no ho preveu, la vacant és ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions.

4

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


← Art. 7.7:

5

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

El Reglament de Règim Interior de cada centre pot establir el procediment per dirimir situacions d’empat en el procés electoral (al C. Escolar). Si el Reglament de Règim Interior no ho preveu, es considera elegit el candidat de més edat.

Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 06.07.2006) El Reglament de Regim Interior dels centres: Art. 5.1:

Ha de concretar les normes de convivència i les d’organització i participació en la vida del centre, els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets de l’alumnat i els seus deures, així com les correccions que corresponguin per a les conductes contràries a les normes de convivència esmentades, de conformitat amb allò que disposa el D 279.

Art. 5.2:

Establirà els mecanismes de comunicació als pares de l’assistència a classe dels alumnes i de les alumnes i les corresponents autoritzacions o justificacions, per als casos d’inassistència, quan aquests són menors d’edat.

Art. 5.3:

En els centres educatius que decideixin utilitzar la mediació en el procés de gestió de la convivència, concretarà el procediment de mediació previst en el D 279.

Art.6.2:

Determinarà el nombre de representants, procés d’elecció i funcions de la comissió de convivència del Consell Escolar i la vinculació entre aquesta i el Consell Escolar.

Art. 12.2: Regularà el sistema de representació de l’alumnat mitjançant delegats i delegades, el funcionament del consell de delegats i delegades, i la representació de l’alumnat en el Consell Escolar. Art.13.3:

Establirà les previsions adequades per tal de garantir l’exercici dels drets de reunió i associació previstos en el D 279.

Art.22.f:

Establirà el procediment d’impugnació de les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre.

Resolució de 30 de juny de 2006, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació infantil i primària i d’educació especial per al curs Apartat I. Organització general del centre. Punt 2.

Integració escolar i social de l’alumnat: el centre acollidor. El Reglament de Règim Interior ha de recollir els drets i deures dels diferents membres de la comunitat educativa pel que fa a l’ús de la llengua, el respecte a la

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

5


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

6

diversitat i a la igualtat d’oportunitats i ha d’organitzar els recursos necessaris per portar a terme els objectius del Pla per a la llengua i la cohesió social al centre. Apartat III. Organització del curs. Punt 17.

Horari del centre. El R.R.I del centre pot determinar quins són els marges horaris d’entrada de l’alumnat a l’escola més enllà de l’hora fixada per a l’inici de l’activitat escolar, llevat dels casos que addueixin una raó que la direcció del centre consideri justificació suficient.

Punt 19.3. Dedicació horària dels òrgans de govern i càrrecs de coordinació. Els òrgans de govern dedicaran una part del seu horari lectiu a les tasques pròpies del seu càrrec en la quantia explicitada en el Reglament de Règim Interior del centre, segon les responsabilitats assignades i amb les limitacions globals que l’assignació de plantilla preveu per a aquest concepte. Punt 20.

Criteris d’assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees. L’assignació dels mestres als diferents cicles, cursos i àrees es farà segons allò que disposa el reglament orgànic dels centres docents públics (Decret 198/96) i el Reglament de Règim Intern del centre.

Apartat V. Aspectes generals. Punt 27.

Drets i deures dels alumnes Cada centre ha de disposar d’un Reglament de Règim Interior. Aquest reglament s’ha d’ajustar a allò que disposa la normativa sobre drets i deures de l’alumnat.

Punt 34.

Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat El procediment detallat d’actuació en situacions d’absentisme de l’alumnat ha d’explicitar-se en el Reglament de Règim Interior del centre.

Punt 35.

Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre. El procediment detallat d’actuació en situacions de retard en la recollida de l’alumnat ha d’explicitar-se en el Reglament de Règim Interior del centre.

Punt 36.

Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre El procediment detallat de tramitació de les queixes ha d’explicitar-se en el Reglament de Règim Interior dels centres, atenent allò que estableix la Resolució de 24 de maig de 2004 (Full de disposicions 1006, de maig de 2004).

Art. 2.- Principis generals. 6

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


7

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Aquest RRI i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre presents els principis generals següents: •

el desenvolupament de l'educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat de l’individu, a la seva personalitat i conviccions que no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni obligació d'assumpció d'ideologies o creences determinades.

el dret de tots/es els/les membres de la Comunitat Escolar a intervenir en les decisions que els afectin mitjançant els/les seus/ves representants lliurement elegits pels òrgans col·legiats de control i gestió,

l'orientació de l'alumnat perquè pugui assumir progressivament la responsabilitat de la seva pròpia educació i de les activitats de l'àmbit escolar de caràcter especial de tipus cultural i associatiu, recreatiu o similar que aportin enriquiment a la seva educació i formació.

el dret de tots/es a expressar el seu pensament, idees i opinions amb respecte a les llibertats acadèmiques que corresponen als/a les mestres, sense utilitzar mai el saber com a mitjà de dominació o manipulació de l'alumnat.

el manteniment de l'ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius del centre.

el correcte compliment de les normes vigents que permetin el respecte dels drets dels individus components de la Comunitat Educativa.

el compliment dels deures i obligacions inherents als drets de cadascuna de les persones components de la Comunitat Escolar.

l’esperit de comprensió i recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig, a l'hora de vigilar i avaluar les normes establertes en I'RRI i sancionar el seu incompliment.

la despersonalització de les accions quan s'arribi com a darrera via de solució, fent comprendre a les persones de la Comunitat Escolar que l’ordre i la disciplina són una necessitat imprescindible per a la marxa i desenvolupament de la tasca educativa en àmbit escolar.

la coordinació de l'exercici de les llibertats acadèmiques dins el marc dels òrgans col·legiats; de gestió i dels equips educatius.

la modificació del present RRI en funció de l'evolució de la realitat escolar cercant sempre el millor ús diari i la millor operativitat en la consecució dels objectius

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

7


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

8

educatius, i sempre a proposta i amb la col·laboració i aprovació dels òrgans establerts, tan col·legiats com unipersonals. Art. 3.- Àmbit d'aplicació. 3.1. L'aplicació del present Reglament de Règim Interior afecta a tots/es els/les integrants de la Comunitat Escolar pròpia del CEIP Sant Gil, de Torà situada a la Segarra. 3.2. Aquests/es membres integrants; seran els/les següents: • alumnes inscrits en aquesta escola des de la seva matriculació o integració al centre fins a la seva baixa, sigui per fi d'estudis i escolarització o per raó de qualsevol tipus de trasllat, • mestres en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius. provisionals o interins, etc., • pares, mares i/o tutors/es legals d'alumnes des del moment de la matriculació del/de la seu/va fill/a o fills/es, i fins a la seva baixa de l’escola i amb la possessió de la pàtria potestat sobres ells/es, • personal de neteja, monitorat de menjador o personal administratiu, si n’hi hagués, durant el període de temps en que estan contractats o cedits per altres estaments o mentre romanen dins de la Comunitat Escolar • totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la Comunitat Escolar. 3.3. El seu àmbit físic d'aplicació serà: • l’edifici o edificis propis de la Comunitat Escolar, • qualsevol lloc o edifici on s'hagués desplaçat la Comunitat Escolar en la seva totalitat o un grup disgregat (curs, nivell grup menor, cicle, etc.) amb l'entitat i representativitat que li és pròpia, sigui a la mateixa localitat, a la seva comarca, a una altra comarca, autonomia o país. Art. 4.- Òrgan o Instància que el va aprovar 4.1. El present Reglament de Règim Interior ha estat elaborat per l’equip directiu del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa vigent al respecte. 4.2. Aquest Reglament de Règim Interior va estar aprovat en la seva totalitat pel Consell Escolar del Centre en sessió celebrada el ________________________________________

4.3. Correspon al Director del centre vetllar pel compliment d’aquest Reglament, essent obligació generalitzada de tots els membres d’aquesta comunitat educativa observar-lo i complir-lo. 4.4. Entenem el Reglament de Règim Interior com l’instrument regulador de la vida interna del centre, concretitzador de les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, plasmador de normes i/o pautes que obliguen a tots aquells que d’una 8

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


9

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

manera o altra participen en tot el procés educatiu dels alumnes del centre; i garantidor, al mateix temps, dels drets que la legislació vigent els hi reserva.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

9


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

10

TÍTOL I. LÍNIA PEDAGÒGICA Art. 5.- Objectius Educatius Els principis educatius que guien la pràctica docent estan definits en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) en el que es defineix el centre com a una escola pública, plural, aconfessional, integradora, coeducadora i catalana. Art. 6.- Pla d'Estudis 6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

S'entendrà com a Pla d'Estudis totes aquelles àrees que dictamini el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel segon cicle d'Educació Infantil i per tota la Primària. El Claustre com a equip pedagògic integrat pel conjunt de mestres que imparteixen classes en el centre, serà el responsable de fer les adaptacions necessàries per tal d'apropar/ajustar el Disseny Curricular Base (DCB) a la realitat concreta de l'escola. El pla d'estudis es concretarà en el Projecte Curricular de Centre (PCC), la elaboració del qual la impulsarà la Coordinació Pedagògica i serà confeccionat, aprovat i revisat per l'equip pedagògic del centre. El Consell Escolar del centre serà informat del Projecte Curricular aprovat.

EDUCACIÓ INFANTIL ETAPA PRIMÀRIA

ETAPES Segon cicle

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

10 Plaça el Vall,7 Torà

ÀREES * Coneixement d'un mateix i autonomia personal. * Coneixement de l’entorn. * llenguatges: comunicació i representació. * Àrea de llengua catalana i literatura. * Àrea de llengua castellana. * Àrea de coneixement del medi. El medi social i cultural. * Àrea de coneixement del medi natural. * Àrea d'educació artística: Música. * Àrea d'educació artística: Visual i plàstica. * Àrea d'educació física. * Àrea de matemàtiques. * Religió voluntària * Àrea de llengua catalana i literatura. * Àrea de llengua castellana i literatura. * Àrea de llengües estrangeres. Anglès. * Àrea de coneixement del medi. El medi social i cultural. * Àrea de coneixement del medi. El medi natural. * Àrea d'educació artística. Música. * Àrea d'educació artística. Visual i plàstica. * Àrea d'educació física. * Àrea de matemàtiques. * Religió voluntària * Àrea de llengua catalana i literatura. * Àrea de llengua castellana i literatura. * Àrea de llengües estrangeres. Anglès i Francès. * Àrea de coneixement del medi. El medi social i cultural. * Àrea de coneixement del medi. El medi natural. * Àrea d'educació artística. Música. * Àrea d'educació artística. Visual i plàstica. * Àrea d'educació física.

973473204

c5004607@xtec.cat


11

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL * Àrea de matemàtiques. * Religió voluntària

Art. 7.- Estructura 7.1.

Per tal d’atendre les necessitats educatives de l’alumnat, l’estructura del centre segons l’edat dels infants és la que es reflexa en el quadre adjunt, sense perjudici del que marca l’Ordre de 25 d’agost de 1994 per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització de modificació d’elements prescriptius del Currículum de l’etapa d’Educació Infantil i de l’etapa d’Educació Primària . ETAPES EDUCACIÓ INFANTIL Segon cicle Cicle Inicial EDUCACIÓ PRIMÀRIA Cicle Mitjà Cicle Superior

7.2.

EDATS Acull alumnes de 3 a 6 anys. Acull alumnes de 6 a 8 anys. Acull alumnes de 8 a 10 anys. Acull alumnes de 10 a 12 anys.

L’escola acollirà segons la normativa vigent pel segon cicle d'Educació Infantil i per a la Primària, alumnes des dels tres fins als dotze anys. Cada cicle té dues aules, una per nivell.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

11


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

12

TÍTOL II. CENTRE.

ESTRUCTURA

ORGANITZATIVA

DEL

Art. 8.- D’acord amb la normativa vigent, aquest centre docent públic estarà estructurat de la següent manera: 1. Òrgans unipersonals de govern: 1.1. Director 1.2. Cap d’estudis 1.3. Secretari 2. Òrgans col·legiats de govern: 2.1. Consell escolar del centre 2.2. Claustre de mestres 3. Òrgans de coordinació: 3.1. Col·legiats: Els equips de cicle 3.2. Unipersonals: o o o o

Coordinador de cicle (1 de parvulari i 1 de primària) Coordinador d’informàtica Coordinador de llengua i cohesió social (LIC) Coordinador de riscos laborals (el nostre centre no té aquesta assignació. El Pla d’ Emergència és responsabilitat de l’ ED)

4. Comissions del centre: 4.1. Del claustre de professors o o o o o

D’avaluació D’atenció a la diversitat De biblioteca Dels projectes d’ innovació: medi ambiental, llengües estrangeres TIC

4.2. Del consell escolar o o o o

Comissió Econòmica Comissió Permanent Comissió de Convivència Comissió de Socialització de llibres

5. Òrgans col·laboradors: 5.1. Associació de mares i pares d’alumnes (AMPAS)

12 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


13

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Art. 9.- L’organigrama del centre d’acord amb l’anterior article i amb la normativa vigent al respecte es configura:

DIRECTOR/A

CONSELL D’ESCOLAR

CLAUSTRE PROFESSORS

COMISSIONS TREBALL Biblioteca Projectes Sortides

COMISSIONS - Econòmica - Permanent - Convivència - Socialització de llibres

CAP D’ESTUDIS

SECRETARI/A

COMISSIONS AVALUACIÓ

EQUIPS DE CICLE

ALTRES COORDINADORS CICLE PARVULARI Coord. L..I.C

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

COORDINADORS CICLE: - Ed. Infantil - Ed. Primària

Coord. D’Inform

MESTRES CICLE

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

TUTORS

c5004607@xtec.cat

13


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

14

Capítol 1.- Òrgans unipersonals de govern Art.10.- Les funcions dels òrgans unipersonals de govern el centre seran les assenyalades a la normativa vigent. 1. Correspon al director/a (article 132 LOE i art. 16 ROC) Són competències del director (Art. 132 LOE): 1.1. Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 1.2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 1.3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 1.4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 1.5. Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre. 1.6. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar per l’article 127 d’aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 1.7. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 1.8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat. 1.9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències.

14 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


15

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

1.10. Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives. 1.11. Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell escolar del centre. 1.12. Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. 2. Correspon al Cap d’Estudis: (art. 17 ROC) Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director del col·legi. Són funcions específiques del cap d’estudis: 2.1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre. 2.2. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Educació i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic. 2.3. Substituir el director en cas d’absència. 2.4. Coordinar l'elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en els grups de treball. 2.5. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

15


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

16

realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 2.6. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi. 2.7. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 2.8. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 2.9. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació.

3. Correspon al Secretari/a: (art. 18 ROC ) Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director així ho determini. Són funcions específiques del secretari les següents: 3.1. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 3.2. Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general i el calendari escolar. 3.3. Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vist-i-plau del director. 3.4. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del col·legi. 3.5. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 16 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


17

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

3.6. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes diligenciats d'acord amb la normativa vigent.

estiguin

complets

i

3.7. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 3.8. Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 3.9. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 3.10. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, d'acord amb la normativa vigent. 3.11. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del col·legi o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

17


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

18

Capítol 2.- Òrgans col·legiats de govern Secció 1a.- Qüestions generals Art.11.- El funcionament genèric dels òrgans col·legiats s’ajustarà a l’establert en la normativa vigent. 1. La convocatòria de les reunions es realitzarà pel director, i haurà de ser acordat i notificada amb una antelació mínima de 48 hores, llevat dels casos d’urgència, acompanyant-se en tots els casos de l’ordre del dia. 2. L’ordre del dia serà fixat pel director, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels altres membres formulades amb suficient antelació i per escrit.. 3. També convocarà reunió el director si ho sol·licita al menys un terç dels membres de l’òrgan col·legiat, sempre que es faci aquesta petició per escrit. 4. Quedarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat encara que no s’haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. 5. El director o en absència d’aquest el qui presideixi la reunió, tindrà que assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada 6. Per a la vàlida constitució de l’òrgan ("quòrum"), a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència del president o del secretari o en el seu cas del qui el substitueixi, i de la meitat al menys, dels seus membres (article 26.1 Llei 30/92) 7. Els acords seran adoptats per consens, i en cas de no ser possible, per majoria simple dels assitents, dirimirà els empats el vot de qualitat del president. 8. En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de tres. 9. Els acords seran adoptats per consens i en cas de no ser possible, per majoria simple dels assistents, dirimirà els empats el vot de qualitat del president. 10. No podrà ser objecte de deliberació o d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que estiguin presents tots els membres de l’òrgan i en sigui declarada la urgència de l’assumpte per acord de la majoria absoluta. (article 26.3 Llei 30/92) 11. De cada sessió s’estendrà acta, que contindrà la indicació de les persones que hi ha intervingut, així com les circumstàncies del lloc i temps en que s’ha celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i resultat de la votació i el contingut dels acords. 12. Les actes aniran signades pel secretari amb el vist-i-plau del president i s’aprovaran en la mateixa o posterior sessió. El secretari, no obstant, podrà emetre certificació 18 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


19

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

sobre acords específics que s’hagin pres, sense perjudici de la ulterior aprovació en acta. 13. Els membres de l’òrgan podran fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin, quedant exemptes de la responsabilitat que, arribat el cas, pogués derivar-se dels acords presos. No queden exempts del seu compliment. 14. Quan es formulin propostes a altres òrgans de l’administració, els vots particulars dels membres de l’òrgan col·legiat es faran constar juntament amb l’acta. 15. En casos d’absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el director i el secretari seran substituïts pel cap d’estudis i pel vocal més jove, respectivament.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

19


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

20

Art.12.- La manera i mecànica de les deliberacions dels assumptes s’ajustarà al següent: •

El director, dirigirà i ordenarà el desenvolupament de les deliberacions.

S’anomenarà per a tot el curs a proposta del director, i de comú acord, un moderador i en el cas del Consell Escolar ho serà el secretari.

Cap membre de l’òrgan col·legiat podrà parlar sense haver demanat paraula i haver-la obtingut.

Cap membre de l’òrgan podrà ser interromput quan parli, llevat quan sigui cridat a l’ordre pel president o pel moderador, o quan parli d’altres temes a tractar.

L'exposició d’un tema de l'ordre del dia per part dels membres de l'òrgan no podrà excedir de cinc minuts.

Per a cada tema tractat o exposat s'obrirà si calgués, dos torns de paraules amb duracions màximes de dos minuts per persona.

Les al·lusions solament autoritzaran per tal que la persona afectada, pugui contestar a les manifestacions que sobre la persona o els seus actes s'hagin dit durant la sessió, però mai entrar en altres temes, ni fer ús de la paraula per temps superior a dos minuts.

En qualsevol estat de la sessió podrà demanar el president a qualsevol membre, el compliment del present reglament i de la normativa vigent sobre òrgans col·legiats, fentho constar en acta en el cas de continuar les irregularitats.

Els membres dels òrgans col·legiats en les seves intervencions, procuraran ser concrets, finalitzant sempre que es pugui en propostes de votació.

Cada proposta de votació necessitarà el recolzament de tres membres per tal de ser considerada.

El president o el moderador podrà retirar la paraula al membre que hagi estat cridat dues vegades a la qüestió, i segueixi parlant del tema, una vegada esgotat el temps.

Cap intervenció personal podrà ser interrompuda o suspesa per tal de continuar-la en altra sessió.

Es podrà treballar en comissions de tres o quatre membres preferentment, per tal de preparar, elaborar, o fer estudis previs sobre temes encarregats pel ple de l’òrgan col·legiat, essent posteriorment tractats i aprovats si s'escau.

20 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


21

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Art 13. - Els òrgans col·legiats pendran els seus acords mitjançant els següents procediments: •

Votació d´assentiment a la proposta formulada pel president, quan una vegada anunciada no presenti cap oposició.

Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l'aprovin, desprès els qui estiguin en contra, i per últim els qui votin en blanc.

Votació nominal, cridant el secretari a totes els components de l’òrgan, els quals respondran sí, no o en blanc.

Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components a mesura que siguin nomenats pel secretari.

Art.14.- La votació secreta mitjançant paperetes serà preceptiva en els casos contemplats en l'art. 34.1 de la llei 13/89 de 14 de Desembre (DOGC 22.12.89).

Secció 2a.- Consell Escolar del Centre Art.15.- Es l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix el director/a del centre que actuarà com a president/a. El secretari actuarà amb veu però sense vot. Art. 16.- Composició del Consell Escolar. - Direcció del centre - Cap d’estudis - Un/a regidor/a de l’ajuntament - 4 Representants del professorat (no inferior a un terç del total) - 4 Representats de pares i alumnes (no inferior a un terç del total) Un dels pares serà designat per l’AMPA - Un/a representant del PAS - Secretari/ària del centre

Art.17.- Dins del termini establert per la normativa reguladora el director/a constituirà de el Consell escolar del Centre i les seves Comissions. Art.18.- Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora. Si es produeix una vacant en el Centre Escolar, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions (cas d'empat pel de major edat ). Si això no fos possible, el procediment a seguir seria el següent: a) Sector professorat: Elecció en claustre de professors.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

21


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

22

b) Sector pares/mares: Pare/mare d'alumnes del cicle inicial, triat per sorteig. De qualsevol canvi es donarà publicitat al centre, i es comunicarà als serveis territorials d'ensenyament i als interessats. Art. 19.- Les reunions ordinàries es celebraran com a mínim una vegada al trimestre i les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.

Art.20.- Les funcions del Consell Escolar del centre seran les establertes a la normativa vigent. Correspon al Consell Escolar (art 127 LOE i art 33 ROC). (Nota: en cas de contradicció recordem que per jerarquia normativa preval el que diu la LOE). El consell escolar del centre té les competències següents (Art. 127 LOE): a. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei. b. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent. c. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. d. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. e. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixen aquesta Llei i les disposicions que la despleguin. f. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes. g. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. h. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. i. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. j. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. k. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat. l. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.

22 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


23

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Art.21.- En el sí del Consell escolar es reconstruirà, una comissió econòmica, formada pel director, un representant dels professors, un representant dels pares i mares, el representant de l'Ajuntament i el secretari. Art. 22.- En qualsevol comissió hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa, per invitació del seu president/a. Art.23.- La constitució de la comissió econòmica es realitzarà a la primera sessió del consell, una vegada constituït, essent la renovació dels seus components la mateixa que la resta dels components del Consell Escolar. Art.24.- La comissió econòmica es reunirà semestralment amb caràcter ordinari, i, amb caràcter extraordinari quan sigui necessari. Art.25.- Les funcions de la comissió econòmica seran les d’estudiar, informar i elevar propostes al ple del consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i dels seus serveis. No li són delegables l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre. Art.26.- Queden constituïdes en aquest centre, a més de l’econòmica, les següents comissions del Consell Escolar: •

Comissió permanent: Formada pel Director, Cap d’estudis, 1 pare, 1 professor, Secretari ( amb veu i sense vot ). Amb les competències que li delegui el Consell Escolar. No són delegables les competències referides a: -

Les de creació d’òrgans de coordinació.

-

Aprovació del PEC, del Pressupost i la seva liquidació, del RRI i de la PGC.

El Consell Escolar del centre delega en aquesta comissió totes les competències llevat de les descrites anteriorment. La Comissió Permanent podrà fer ús d’aquesta delegació a criteri dels seu president. De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del Consell Escolar en la primera sessió posterior que es realitzi. •

Comissió de convivència: Formada per un professor, 1 pare/mare elegits entre i per membres d’aquests sectors del Consell Escolar, i que serà presidida pel Director del centre. Podran participar en les seves reunions amb veu però sense vot, el Cap d’Estudis del centre i el mestre/a tutor/a de l’alumne/a afectat/ada. -

Les funcions d’aquesta comissió seran les que li encomana el Decret 279 de Drets i Deures dels alumnes. El Director nomenarà l’ instructor/a dels expedients disciplinaris que afectin els alumnes d’aquest centre.

-

Per acord del Consell escolar del centre s’acorda delegar-li totes aquelles funcions que en matèria de disciplina li atribueix el Decret 279 al Consell Escolar, llevat de la de dictar les resolucions sancionadores dels expedients disciplinaris i imposar-ne els correctius.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

23


24

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Art. 27.- L’alumnat del cicle superior podrà participar en les sessions del consell escolar, amb veu i sense vot, mitjançant els seus delegats de curs, quan el president del consell ho consideri convenient.

Secció 3a.- Claustre de Professors Art.28.- És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel director/a. Art.29.- Es constituirà en el termini més aviat possible, una vegada iniciat cada curs escolar, tenint una vigència equivalent al curs escolar. Art.30.- Les reunions ordinàries es celebraran quinzenalment, el dia de les reunions a l’inici de cada curs escolar a la programació anual del centre. Les reunions extraordinàries i per motius d’urgència es celebraran quantes vegades siguin necessàries. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar. Art.31.- Serà obligatòria l’assistència del professorat a totes les reunions en què se’ls hagi convocat reglamentàriament. Les absències seran justificades per escrit dirigit al director amb expressió dels motius i amb antelació a la celebració de la sessió. En casos de força major la direcció excusarà la falta de presència del professor/a. Art.32.- Les funcions del claustre de professors seran les establertes a la normativa vigent (art 129 LOE i art 38 ROC). (Nota: en cas de contradicció recordem que per jerarquia normativa preval el que diu la LOE). Art. 33.- El claustre de professors té les competències següents (Art. 129 LOE): a. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual. b. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual. c. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. d. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre. e. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes que estableix aquesta Llei. f. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. g. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. h. Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. i. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. j. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

24 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


25

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

k. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

25


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

26

Capítol 3.- Òrgans de coordinació del centre Art. 34.- Són òrgans de coordinació del centre els següents: 1. Col·legiats: els equips de cicle. 2. Unipersonals: els coordinadors de cicle ( 1 de parvulari i 1 de primària) Seran també òrgans unipersonals de coordinació del centre els següents: • El coordinador d’informàtica. • El coordinador de Llengua i Cohesió Social • El coordinador d’activitats i serveis escolars (a determinar quan el centre sigui d’ una línea) • El coordinador de riscos laborals(a determinar quan el centre sigui d’ una línea)

Art. 35.- Són funcions del equips de cicle les següents (Art. 42 ROC): 1. Els equips de cicle són els òrgans de coordinació la funció principal dels quals és organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle en els col·legis d’educació infantil i primària d’estructura lineal. 2. A més de la funció principal descrita, els equips de cicle poden formular propostes relatives als projectes educatiu i curricular del centre i a llur programació general. 3. En els equips de cicle s’hi integren tots els mestres que imparteixen docència en el corresponent cicle. 4. Els equips de cicle estan coordinats pel corresponent coordinador de cicle, sota la supervisió del cap d’estudis. 5. Els equips de cicle duran a terme les sessions d’avaluació dels seus alumnes i es constituiran en comissions d’avaluació, presidida pel cap d’estudis, per a l’avaluació i promoció dels alumnes que finalitzen un cicle. Art. 36.- En aquest centre (d’estructura lineal incompleta de 8 unitats) els coordinadors de cicle seran: • • • •

Un coordinador de primària a la vegada el/la CE Un coordinador de parvulari. El coordinador d’informàtica. El coordinador de Llengua i Cohesió Social a la vegada el/la professora d’ EE

Les seves funcions seran les de .... (veure art.43 ROC). Les funcions dels altres òrgans unipersonals de coordinació seran les contemplades en l’Art. 45 del D198/96 (ROC) Art. 37.- En la P.G.C s’explicitarà la part de l’horari lectiu que els diferents càrrecs unipersonals de coordinació dedicaran a tasques pròpies de les seves funcions.

26 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


27

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Capítol 4.- Equip Directiu del Centre. Art. 38.- Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent programació general del centre. Art. 39.- La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà la que indiqui la normativa.

Art.40.- Seran funcions de la seva competència: -

Elaborar la programació General del Centre, el PEC i el RRI.

-

Elaborar la Memòria oficial del centre.

-

Afavorir la participació de la comunitat educativa.

-

Establir els criteris per l’avaluació interna del centre.

-

Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació

-

Vetllar i prendre les mesures adients pel correcte funcionament del centre.

-

Elaborar l’ordre del dia de les sessions de claustre de professors i de Consell Escolar.

-

Fer el Pla d’ Emergència del Centre donat que en aquest centre no està reconegut el coordinador de Riscos laborals.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

27


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

28

Capítol 5.- Associacions de Mares i Pares d’alumnes (AMPAS). Art. 41.- Són els col·lectius formats pels pares/mares d’alumnes matriculats al centre, que es regiran d’acord amb els seus estatuts, respectant el present RRI, essent les seves funcions/competències les establertes per la normativa vigent. (Decret 2002/87, de 19 de maig- DOCG 19.6.87)

28 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


29

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Capítol 6.- Organització dels mestres Secció 1a.- Equips de cicle Art.42.- L’equip docent de cicle estarà format per tots els mestres que imparteixen docència en el corresponent cicle. Estan coordinats per el corresponent coordinador de parvulari o de primària, sota la supervisió del Cap d’Estudis.

Art.43.- Al centre hi ha els següents equips docents de cicle: Cicle de Parvulari, Cicle inicial, Cicle mitjà i Cicle Superior, que es reuniran amb la periodicitat establerta al començament de cada curs escolar en la corresponent PGC. El coordinador dels equips docents recollirà els acords presos a les reunions.

Art.44.- El Director nomenarà, escoltat el claustre, els coordinadors corresponents, un dels quals ho serà del cicle parvulari i l’altre de l’Educació primària. Els coordinadors vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’Educació Infantil i l’Educació Primària, i el Cap d’Estudis per la coordinació d’ambdues. Art.45.- Les seves funcions principals seran (article 42 ROC): -

Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.

-

Formular propostes relatives al PEC i al PCC i llur programació general.

-

Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes del cicle (en comissió d’avaluació).

-

Coordinar objectius i metodologies a les diferents àrees.

-

Fixar els trets generals de disciplina i ordre en els diferents nivells del cicle d’acord amb les formes de convivència establertes en aquest reglament.

-

Planificar les activitats de cicle i fer-ne la memòria corresponent.

-

Elaborar les unitats de programació compartint ( unificant i/o racionalitzant) els criteris didàctics, les activitats d’aprenentatge i avaluació, les adaptacions curriculars...etc., respectant el PCC.

-

Proposar criteris de flexibilització dels agrupaments dels alumnes en el marc del cicle.

- Altres que determini l’equip directiu del centre.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

29


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

30

Secció 2a.- Grups de treball d’àrea. Al nostre Centre aquest treball seria realitzat pel Claustre. Art.46.- Són els grups de treball formats per diferents professors del claustre per a la realització de les tasques específiques de les diferents àrees.

Art.47.- És finalitat bàsica d’aquests grups de treball el facilitar la coordinació vertical en l’àmbit de les diferents àrees del currículum al llarg de tota l’etapa.

Art.48.- S’hi agruparan els mestres dels diferents cicles que tenen una qualificació específica en l’àrea en qüestió i també aquells que hi tinguin preferència. En qualsevol cas, convindrà que tots els mestres s’hi integrin en un grup de treball.

Art.49.- Les funcions principals d’aquests grups de treball es concretitzen en: -

Participar en la distribució vertical dels components curriculars de l’àrea corresponent en els diferents cicles de l’etapa.

-

Elaborar, intercanviar i acordar criteris d’actuació per a les adaptacions curriculars.

-

Actualitzar i orientar la metodologia didàctica i la pràctica de l’avaluació, sobre la base del contrast amb la pràctica diària a l’aula, i aprofitar les experiències i innovacions dutes a terme.

-

Incrementar l’eficàcia dels recursos disponibles, les propostes relatives als materials curriculars a utilitzar i adequar-los a la línia pedagògica adoptada pel centre.

-

Afavorir l’actualització didàctica dels membres del grup ( formació permanent ).

-

Qualsevol altra que oportunament es determini pel claustre de professors o equip directiu del centre.

Art.50.- La periodicitat de les seves reunions s’indicarà en la PGC, o bé en aquell moment que es cregui adient. Un dels seus components actuarà com a coordinador de grup.

30 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


31

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Secció 3a.- Comissions d’avaluació. Art. 51.- Les comissions d’avaluació de cicle estaran formades per tots els mestres que exerceixen en el cicle, presidits pel Cap d’Estudis o per qui a aquest efecte, n’exerceixi les funcions. Es podran incorporar a les sessions d’avaluació aquells professionals (EAP, logopeda...) que també hagin intervingut en el procés d’ensenyament dels alumnes.

Art. 52.- Aquestes comissions es reuniran com a mínim un cop per trimestre, convocades pel cap d’estudis, director del centre o coordinador. Un mestre tutor del cicle, proposat pel Cap d’Estudis, actuarà com a secretari de la sessió i n’aixecarà acta.

Art. 53.- Són funcions d’aquestes comissions l’analitzar col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada alumne i establir com a conseqüència les mesures d’adequació i reforç, la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. En la darrera sessió del cicle faran la valoració final per àrees i la valoració global del progrés de cada alumne, així com prendre la decisió de la no promoció de cicle, explicitant quines activitats convenen en el cicle següent per assolir objectius no acomplerts.

Secció 4a.- Altres comissions. Art 54.- Comissió de seguiment de l’evolució dels alumnes amb escolaritat compartida •

• • • •

Funcions Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i introduir, si escau, modificacions en l’atenció educativa. Aportar a la comissió d’avaluació informació sobre la seva evolució i els seus aprenentatges. Components 1 professional centre E.E. 1 professional del CEIP ( el professor d’ EE o en substitució el professor tutor) 1 professional de l’EAP Coordinador tutor del centre on es trobi matriculat l’alumne

Art. 55.- Comissió d’ Atenció a la Diversitat (CAD) •

Funcions Fer una planificació global del centre de l’atenció a la diversitat de l’alumnat. Components

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

31


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

32 • • • • • •

mestre/a E.E. coordinador/a LIC Cap d’Estudis coordinador/a Ed. Primària professional de l’EAP Coordinador Cap d’Estudis.

32 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


33

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

TÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL CENTRE. Capítol 1.- Professorat Art.56.- La participació, la professionalitat i la implicació dels professors són la base fonamental per al bon funcionament dels centre. Els professors estan obligats a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la Programació General del Centre i a assistir als claustres, a les reunions de cicle o de grups de treball i a les altres reunions degudament convocades pel director o persona encarregada a l'efecte.

Art.57.- L’horari de les activitats programades tindrà per als professors la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de treball.

Art.58.- La distribució de l'horari lectiu i no lectiu es recollirà en la Programació General del Centre.

Art.59.- Seran funcions principals dels mestres tutors de cada grup d'alumnes (article 46 ROC): 1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 2. Coordinar la coherència de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes. 3. Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 4. Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. 5. Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes 6. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars. 7. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del col·legi. 8. Aquelles altres d’Educació.

Plaça el Vall,7 Torà

que li encomani el director o li atribueixi el Departament

973473204

c5004607@xtec.cat

33


34

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Funcions del mestre segons la LOE 1. Programar i ensenyar les àrees, matèries i mòduls que tingui encomanats. 2. Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i del procés d’ensenyament la tutoria, la direcció i l’orientació dels alumnes 3. Orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes 4. L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat 5. La programació, organització i participació en les activitats complementàries dins i fora del recinte educatiu, programades pels centres 6. Contribuir a que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, tolerància, de participació i llibertat. 7. La informació periòdica a les famílies, sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat 8. La coordinació de les activitats docents, de gestió i direcció que li siguin encomanades 9. La participació en l’activitat general del centre 10. La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives i el centre 11. La recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament

Art. 60.- Tots els mestres que formen part del claustre podran exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. El Director nomena els mestres tutors, escoltat el claustre de professors. El nomenament s’efectuarà per un curs acadèmic. El Director pot deixar sense efecte el nomenament del mestre tutor, d’acord amb el que contempla l’art. 47.3 del Decret 198/96. El Director, escoltat el claustre, assignarà el professorat als diferents cicles, cursos i àrees de la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i del seu projecte educatiu. Es valorarà, també, l’experiència en els diferents cicles, la formació i la voluntària disposició a una determinada adscripció. Es procurarà que, al llarg de tot el cicle, cada promoció d’alumnes tingui el mateix tutor/a llevat de consideracions pedagògiques que no ho aconsellin.

34 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


35

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Capítol 2.- Alumnat Secció 1a.- Drets i deures Art. 61.- Els drets i deures dels alumnes d’aquest centre són els regulats pel Decret 279/2006, de 4 de Juliol ( DOGC 06.07.2006 ) ens els termes que s’hi estipulen. Art. 62.- Els drets dels alumnes que contempla aquest Decrets són: • • • • • • • • • • • •

dret a la formació. dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. dret al respecte de les pròpies conviccions. dret a la integritat física i la dignitat personal. dret de participació en el funcionament i la vida del centre. dret de reunió i participació. dret d’informació. dret a la llibertat d’expressió. dret a l’orientació escolar, formativa i professional. dret a la igualtat d’oportunitats. dret a la protecció social. dret a la protecció dels drets de l’alumnat.

Art. 63.- Els deures dels alumnes que contempla aquest decret són: • • •

deure de respecte als altres. deure d’estudi deure de respectar les normes de convivència del centre.

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents: 1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 3. Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. 4. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 5. Complir el reglament de règim interior del centre. 6. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

35


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

36

7. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. 8. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

Secció 2a.- Normes de convivència Art.64.- Les normes de convivència recollides en l’article anterior, es concreten, encara que no d´ una manera exhaustiva, en les següents indicacions: 1. En relació als professors i altre personal del Centre. 1.1.

Els alumnes d’aquest centre tenen obligació de respectar i complir les instruccions del professorat i personal no docent. Tots ells contribueixen a la seva educació.

1.2.

Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte al seu aprenentatge.

2. En relació a l’ordre 2.1.

La porta del recinte escolar s’obrirà cinc minuts abans d’entrar a les 9 h . del mati i es tancarà a les 17,10 h de la tarda.

2.2.

Els d´Educació Primària entraran a les 9 h. a les classes i seran atesos per l’ equip docent del Centre donat que aquest Centre ha implantat la sisena hora. Els d´educació Infantil que tenen germans al Centre poden entrar a les 9 h. a la sala de Psicomotricitat atesos per monitors contractats per l’ AMPA. Aquest servei es durà a terme sempre que l’ AMPA ho aprovi i Educació doni els mitjans per atendre´l.

2.3.

A l’ hora d’ entrar, una vegada acompanyat el nen/a a la fila, els paren no han de romandre amb aquest/a sinó que han de quedar-se darrera la reixa.

2.4.

Per entrar a l’edifici escolar caldrà fer files per classes i en tocar el timbre, entrar amb silenci acompanyats del professor tutor, en cas d’absència d’aquest, amb un altre professor.

2.5.

A les 10 h. els d’ Educació Infantil faran la fila al pati acompanyats de les monitores o dels pares en un primer periode d’ adaptació, després els pares i monitors s’esperaran darrera la reixa sempre i quan hi hagi el professors. En cas de mal temps faran les files al hall de l’ entrada.

2.6.

Les entrades i sortides de les classes es faran en ordre i en silenci i acompanyats pel professor que els hagi fet la classe.

2.7.

Els nens no podran sortir del col·legi durant l’horari escolar, a no ser que portin el consentiment dels pares o representants legals per escrit o els vinguin a buscar. En cas urgent es consultarà sempre al seu tutor i es trucarà per telèfon als pares.

2.8.

L’alumne prendrà consciència que ve a classe per aprofitar el temps i estudiar. S’esforçarà, doncs, en crear un clima adequat, restant en silenci i treballant, encara que el seu professor s’hagi d’absentar momentàniament.

36 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


← 2.9.

37

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Tot tenint en compte que la disciplina i l’ordre són la base per a un bon ensenyament, el professor mantindrà la disciplina i l’ordre de forma adequada fentse respectar pels alumnes.

2.10. Es fomentaran els hàbits de neteja per part de tot el personal del centre tenint cura que els papers es posin a la paperera. Els qui es quedin al menjador és aconsellable que es rentin les dents en acabar de dinar i a les 14,45 h aniran a rentar-se per entrar nets a classe. 2.11. Hom respectarà el material dels companys i del professor. Es demanarà permís en cas de voler-ho utilitzar. 2.12. Les classes romandran tancades fora de l’horari de classe així com també a l’hora d’esbarjo. Les claus no han d’estar a l’abast dels nens. 2.13. Per poder romandre a les classes durant el temps d’esbarjo o fora de l’horari escolar, i per motius justificats, es requerirà permís exprés. En tals casos serà responsable qui hagi donat l'autorització. 2.14. A les 13 i a les 5 de la tarda, tots els alumnes que no tinguin activitats extraescolars, o no es quedin al menjador hauran de sortir del col·legi. 2.15. No es permet menjar qualsevol cosa ni mastegar xiclet a l'hora de classe. No es repartiran a classe llaminadures a l'hora de celebrar els aniversaris, Es pot portar esmorzar o algun altre detall pedagògic (conte per la classe, llapis o goma per cada nen...) 2.16. Tots els alumnes d’ Educació primària evitaran en la mesura de lo possible anar al lavabo a les hores de classe, exceptuant aquells casos en que hi hagi un informe mèdic que expressi la necessitat de fer-ho. 2.17. A les sortides programades per l'escola els alumnes hauran de portar-se correctament seguint les indicacions del professorat i haver portat prèviament l'autorització signada pels pares o tutelars. 2.18. Per realitzar l'assignatura d'E.F. els alumnes hauran de portar la roba adient: pantaló curt, samarreta esportiva, calçat adequat i xandall. A partir de C. Inicial portaran també un recanvi de bambes o bambes de sola plana per a utilitzar al polisportiu, una samarreta de recanvi i necèsser . 2.19. El pati restarà lliure d'alumnes durant la classe d'E.F. Aquestes classes es podran també realitzar al Poliesportiu. 2.20. Els conflictes a l’aula seran atesos i resolts pel professor que atengui l’aula en aquell moment. En cas d’un conflicte greu el professor podrà adreçar l’alumne al director/a o persona assignada. 3. En relació a l'edifici. 3.1

Per a conservar l'edifici i les instal·lacions del Centre es cooperarà per al seu bon ús i el seu manteniment respectant i utilitzant correctament els béns mobles i les instal·lacions del centre.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

37


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

38 3.2

Qualsevol nen que produeixi desperfectes al col·legi de forma voluntària o negligent - pintura, vidres, portes, parets, etc. - està obligat a pagar el cost de la reparació. Si són varis nens el cost quedarà dividit en parts proporcionals.

3.3

Cas que fos necessari, els alumnes col·laboraran en la neteja del pati ( recollir papers... ). El servei de recollida de l'Ajuntament té establert passar a buidar les papereres i escombrar les voreres setmanalment. No es podrà jugar als lavabos.

3.4 3.5

Sols es podrà utilitzar els patis i poliesportiu en la forma que es determini en el seu moment.

4. En relació a l'esbarjo 4.1

A principi de curs s'assenyalarà l'horari d'esbarjo i si cal la zona específica de cada cicle.

4.2

A principi de cada curs es confeccionarà l'horari d'atenció als alumnes, per part de mestres (dos mestres ) durant el temps d'esbarjo. Tots els mestres que imparteixen docència en el cicle formen part del mateix.

4.3

És necessari l'esbargiment, per la qual cosa hom procurarà que juguin tots. Queden prohibits els jocs perillosos: bastons, monopatins, bicicletes, etc., pujar per les porteries, per les cistelles de bàsquet, per les teulades....No es poden portar joguines de casa excepte que es demani per a fer alguna activitat concreta.

4.4

Els alumnes han de respectar els arbres, plantes, papereres i qualsevol altra cosa del pati.

4.5

Durant les hores de classe es procurarà utilitzar els serveis mínimament. Es procurarà fer-ho al sortir a l'esbarjo i no a l’ entrada.

4.6

Al pati els nens han de guardar ordre i disciplina cuidant de no barallar-se. Els papers i deixalles s'han de posar a les papereres. Cada dia hi haurà un grup de manteniment de pati dirigit pels professors que fan el pati.

4.7

Tots els alumnes podran fer servir les instal.lacions lúdiques ( sorral, tobogan... ) sempre i quan no hi hagi els alumnes d’ Educació Infantil o els de la Guarderia.

4.8

Durant els dies de pluja el pati es farà al poliesportiu i en cas que aquest no estigui disponible romandran a les classes.

4.9

A l’ hora de l’ esbarjo cal anar als lavabos ja que no es podrà fer a l’ hora de classe.

5. En relació als pares 5.1. Un mitjà de comunicació serà l'agenda escolar.A infantil una llibreta de notes que servirà per tota l’ Ed. Infantil i a partir de C. Inicial una agenda anual. 5.2. Els pares tenen el dret i el deure de conèixer el rendiment escolar dels seus fills i han de col·laborar amb els seus professors per a la seva educació.

38 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


39

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

5.3. En la P.G.C. s'establirà el calendari de reunions generals amb els pares que s'efectuaran amb caràcter ordinari durant tot el curs. 5.4. Els pares mantindran freqüents contactes, al menys dues vegades al curs amb els tutors a fi efecte d'anar d'acord amb la mateixa idea educativa, i per a informar-vos de l'aprenentatge del seu fill. 5.5. Per entrevistar-se amb els professors s'han de respectar els horaris de tutories establerts en el començament de curs, en cas excepcional i amb previ avís es podrà concertar l'entrevista en un altre horari. 5.6. Es donarà una agenda a cada alumne per tal de facilitar la comunicació escolapares. 5.7. Hauran d'enviar al centre una justificació signada l'agenda, telefonar o bé presentarse al col·legi quan falti algun fill a classe. 5.8. Hauran d'aportar la quota de material aprovada pel Consell Escolar a l'inici del curs i el material mínim exigit per a la bona marxa de l'alumne . 5.9. Hauran de respectar les bases del Programa de socialització de llibres en cas d’ haver s’hi acollit. 5.10. Procuraran assistir a les reunions generals dels tutors, sempre que siguin convocats. 5.11. Hauran de respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els drets dels seus fills. El procediment per a dur a terme aquestes possibles impugnacions serà el següent: (la lectura de la Secció 10 del capítol 4 d’aquest reglament ens podrà ajudar a concretar-lo) -

Presentació per escrit al director de la decisió impugnada, raonant els motius i fonaments de dret, si s’escau, que avalin la impugnació.

-

Resolució per escrit de la Direcció del Centre en un termini de tres dies lectius.

-

Si la Direcció considera necessari consultar la Comissió permanent del Consell Escolar, el termini serà de 5 dies lectius. i si considera necessari consultar el ple del Consell Escolar, el termini serà de 7 dies lectius.

-

La presentació de la impugnació no paralitzarà l'execució de les decisions preses.

6. En relació a l'assistència 6.1. L’equip directiu vetllarà per l’assistència i puntualitat dels alumnes, professorat i personal no docent i establirà les mesures necessàries per al bon funcionament.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

39


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

40

6.2. Els nens han d'arribar puntualment a classe. Si a criteri del professorat del centre, el retard freqüent d’un alumne pertorba el bon inici de l'activitat escolar, no se'l permetrà l'entrada a l'aula fins el moment adient, previ advertiment als pares. 6.3. Els nens que per qualsevol motiu no assisteixin al col·legi o arriben tard han de portar el corresponent justificant i entregar-lo al seu tutor. 6.4. Si l’absència de l’alumne no és justificada, el professor es posarà en contacte amb els pares. 6.5. La falta sistemàtica i reiterada d'assistència o puntualitat d’un alumne es donarà a conèixer a la Direcció i aquesta ho comunicarà a Inspecció.

Secció 3a.- Correccions per a les conductes contràries a les normes de convivència. Art 65.- Per la millora del procés educatiu del alumnes quan es produeixin conductes contràries a les normes de convivència del centre, aquestes, es corregiran i sancionaran d’acord amb el que es disposa en el D279/2006. La imposició de les mesures correctores i de les sancions hauran de tenir en compte l’edat de l’alumne/a i les seves circumstàncies personals, familiars i socials; i hauran de ser proporcionades a la seva conducta i hauran de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. Art 66.- En la gradació de les mesures correctores i de les sancions es tindran en compte les circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat i les que poden intensificar-la. Art 67.- Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat (Art. 31 Decret 279): 1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. 3. La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre. 4. L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 5. La falta d'intencionalitat. 6. Els supòsits previstos a l'article 28.5 d'aquest Decret 279. S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat: 1. Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. 2. Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre. 3. La premeditació i la reiteració. 40 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


41

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. Art 68.- Correspondrà al tutor/a del l’alumne/a, per pròpia iniciativa o a petició d’altres membres de la comunitat escolar, valorar si les conductes dels seus tutors (faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe, actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar, actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre, etc.) s’han de considerar com a conductes contràries a les normes de convivència del centre segons l’art. 33 del D279/2006, i si han de comportar mesures correctores. En qualsevol cas el tutor/a concretarà les indicacions generals que al respecte es donin per l’equip directiu del centre. La Comissió de Convivència del Centre, a petició del director/a, concretarà i/o matisarà les actuacions i/o interpretacions a dur a terme. Art 69.- Les mesures correctores per corregir les conductes contràries a les normes de convivència del centre seran les previstes a l’art. 34 del D279/2006: 1. Amonestació oral. 2. Privació del temps d'esbarjo o en alumnes reincidents del periode de classe de l’ àrea que es dóna en aquell moment anant a una altra dependència 3. Amonestació escrita. 4. Al tercer escrit a l’ agenda compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del centre 5. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 6. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d'un mes. 7. Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze dies. 8. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant les classes l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. Art. 70.- La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre , la privació del temps d’esbarjo fer-li copiar l’ apartat corresponent del RRI que correspongui a la seva infracció , s’hauran de comunicar formalment als pares dels alumnes. De la mesura correctora aplicada, llevat de les mencionades en el paràgraf anterior, en quedarà constància escrita, i amb explicació de la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

41


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

42

La nota de constància escrita, redactada per la persona que aplica la mesura correctora, s’haurà d’incorporar l’arxiu personal de l’alumne.

Secció 4a.- Mediació escolar Art 71.- La mediació escolar constituirà el mètode principal de resolució de conflictes en el centre. Art 72.- La Comissió de Convivència del Centre col·laborarà en els processos de mediació escolar a petició de la direcció del centre. Art 73.- La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es basarà en els principis recollits en l’art. 24 del D279/2006, i l’àmbit d’aplicació serà el regulat en l’art. 25 del D279/2006: La mediació escolar es basarà en els principis següents: 1. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. 2. La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte. 3. La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 4. El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris. L’àmbit d'aplicació de la mediació escolar serà el següent: 1. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 1.1.

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: •

Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38 del Decret 279 (l'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa; les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives i s'hagi emprat greu violència o intimidació), o la descrita en l'apartat h) del mateix article (la reiterada i

42 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


43

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre). •

1.2.

Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos.

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

Art 74.- En qualsevol moment del procés les persones implicades poden decidir acollir-se a la mediació o desistir-ne i ho manifestaran per escrit adreçat al director/a del centre. Art 75.- L’oferiment d’iniciar el procés de mediació el realitzarà el director/a del centre, prèvia consulta als tutors/es dels alumnes implicats i mitjançant escrit dirigit a les persones interessades. Art 76.- La direcció del centre notificarà la iniciació del procés a les persones interessades. En l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona mediadora proposada pel centre, i, si és el cas, l’alumne/a col·laborador/a designat. Art 77.- La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per l’art. 28 de la Llei 30/1992 (LRJAP-PAC) i comunicar-ho al director/a, per escrit, en el termini de 2 dies des del seu nomenament. Art 78.- Els pares dels alumnes podran plantejar davant el director/a la recusació de la persona mediadora proposada, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en el procés de mediació. Ho faran en un termini de 2 dies lectius. Les resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. Art 79.- El director/a del centre procurarà facilitar l’assistència a la formació als mestres formadors.

Secció 5a.- Alumnes delegats Art. 80.- Cada grup-aula del cicle superior triarà democràticament un portaveu o representant que actuarà com a delegat de curs. L'elecció es realitzarà en els primers 30 dies lectius del curs. Art. 81.- Els delegats del curs tindran dret a : Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

43


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

44 -

Ser informats de les decisions importants que afectin a la seva aula i als interessos dels seus alumnes.

-

Disposar d’un temps per tal d'informar als seus companys d'aula, sense pertorbar el normal desenvolupament de les activitats docents. Presentar al Director, Equip directiu, equip de professors del cicle i claustre del centre les necessitats, iniciatives, suggeriments i crítiques de l'alumnat que representen i rebre resposta adient. Disposar de temps i lloc per tal de reunir-se amb els seus companys de curs, previ coneixement del Director, Equip Directiu i/o mestre tutor, sense pertorbar el normal desenvolupament de les activitats docents.

-

-

Art. 82.- També es podran elegir delegats en els nivells inferiors amb les funcions i característiques pròpies de la seva edat. El professor tutor del grup-classe determinarà aquestes funcions i característiques pròpies.

44 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


45

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Secció 6a.- Admissió d’alumnes malalts i dels accidents Art. 83.- Si un alumne té febre o una malaltia infecto contagiosa es localitzaran els pares perquè se’n facin càrrec. En el cas de detectar un alumne amb polls, els pares hauran d´anunciar-ho al col.legi per a pendre les mesures pertinents i a la vegada caldrà que l’ alumne romani a casa fins que el periode de contagi hagi acabat. Art. 84.- En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la tutela de l’escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció de personal especialitzat se’ls avisarà i també als pares perquè se'n facin càrrec. En cas de no localitzar-los se'n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la direcció. Art. 85.- En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per dos professors/es o persones adultes.

Secció 7a.- Reclamacions de qualificacions Art.86.- Els alumnes o els seus pares o representants legals, tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluacions parcials o finals de cada curs al director/a del centre. Art. 87.- Els alumnes o els seus representants legals tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions esmentades d'acord amb el que disposa l'art. 9 del Decret 297/2006. L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament. L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 1. La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. 2. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

45


46

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Art. 88.- Les peticions d'aclariments es realitzaran davant el professor de l'àrea corresponent. El cap d'estudis del centre serà el responsable de coordinar tot aquest procés d'aclariments i, si fos el cas, del procés de reclamacions de qualificacions.

Capítol 3.- Altre personal del centre Art. 89.- El personal que presti els seus serveis en aquest centre educatiu es regirà pel corresponent " Reglament funcional del personal de l'Ajuntament de Torà. El personal d’administració del centre ...(veure instruccions SG 14.7.06)

46 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


47

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Capítol 4.- Funcionament general del centre Secció 1a.- Sortides del centre. Art. 90.- Els alumnes solament sortiran del centre dins de l’horari escolar per motius justificats, prèvia petició al Director o tutor per part dels pares o representants legals; caldrà, quan siguin alumnes dels cursos inferiors que estiguin acompanyats per persona responsable, pare, mare o tutor legal, o que aquests hagin donat la corresponent autorització escrita o verbal, cas que deleguin tal responsabilitat en altra persona. Els pares hauran de signar una autorització per tal que els alumnes puguin anar sols cap a casa o bé acompanyats d’ alguna altra persona.

Secció 2a.- Visites dels pares. Art.91.- Les visites o entrevistes dels pares dels alumnes amb els professors es realitzaran de manera ordinària, el dia de la setmana i en l'horari que al començament de curs es determina en la corresponent Programació General del Col·legi. Per tal d’un millor aprofitament de les visites i entrevistes, llevat d’excepcions que ho justifiquin, caldrà sol·licitar-les amb una antelació mínima d’un dia.

Secció 3a.- Visites i excursions. Art.92.- La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar s'haurà d'incloure a la P.G del centre. En el marc d'aquesta programació, les activitats concretes seran autoritzades pel director i comunicades al Consell Escolar en la propera reunió d'aquest. Art.93.- Les visites i/o excursions estaran degudament programades, informant els pares dels alumnes afectats, els quals hauran de signar la corresponent autorització d'assistència de llur fills, sense la qual no hi podran assistir. Al començament de curs es podrà signar una autorització per a totes les sortides a realitzar per Torà durant tot el curs. Hom no es podrà tenir una plaça a aquelles activitats que tinguin un periode tancat d’ inscripció. Art.94.- Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser necessàriament mestre/a, llevat d’aquelles en què el consell escolar del centre determini altres condicions que exigeixin una proporció superior. En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en la normativa: Instruccions començament de curs 2006-2007: cicle parvulari, 10/1; cicle inicial i cicle mitjà, 12/1; cicle superior, 18/1. En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions proposades són: cicle de parvulari, 8/1; cicle inicial i mitjà, 12/1; cicle superior, 18/1. Excepcionalment el consell escolar del centre, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions de seguretat, podrà, per a una activitat concreta, acordar el canvi d’aquesta relació. Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

47


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

48

Art.95.- Les activitats no previstes a la Programació General del Centre i es cregui adient participar-hi seran autoritzades pel director/a dels centre i comunicades al Consell Escolar en la propera reunió.

Secció 4a.- Torns de vigilància de l'esbarjo. Art.96.- El temps d'esbarjo, considerat part del procés d'ensenyament-aprenentatge del currículum establert per als alumnes, serà tutelat per mestres segons els torns que consideri el Consell Escolar . En la P.G.C. es determinaran els torns dels mestres encarregats de l'esmentada tutela.

Secció 5a.- Absències. Art. 97.- Les absències i manca de puntualitat a classe hauran de ser justificades pels pares dels alumnes implicats als seus respectius tutors/es. Art. 98.- Les absències dels professors hauran de ser justificades al director del centre d'acord amb allò que preveu la normativa vigent al respecte. En la P.G.C. es determinarà el procediment a seguir per tal que aquestes absències alterin el menys possible el normal funcionament de les activitats del centre (cal comunicar-ho al director i cap d'estudis, el full el trobareu al taulell d'anuncis de secretaria, i cal deixar la programació de les activitats que els alumnes hauran de realitzar). L’ ED determinarà en cada moment la forma més idònea de cubrir la baixa en el supòsit que no hi hagi substitut.

Secció 6a.- Horaris del centre. Art. 99.- El centre s'haurà d'atenir al calendari escolar aprovat amb caràcter general per a tots els centres de nivell no universitari de Catalunya En el PGC s'especificarà com es recuperen les hores en cas de fer jornada intensiva el mes de juny.. L’ horari dels alumnes , en període de jornada intensiva serà de 9 a 13 hores.. Art. 100.- Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre podrà programar activitats complementàries i extraescolars. La realització d'aquestes activitats, que seran de caràcter voluntari, no podran comportar, per als alumnes que no hi participin, discriminació o modificació de l'horari lectiu o del calendari escolar. Art. 101.- Les dependències del centre podran ser utilitzades fora de l'horari escolar, de la forma prevista a la normativa vigent.(decret 218/2001 de 24 de juliol DOG 6.8.01) Art. 102.- Per motius de seguretat i responsabilitat, les portes del recinte escolar s'obriran cinc minuts abans de les 9 del matí i es tancarà a les 17,10 de la tarda. Art. 103.- En la P.G.C es faran totes aquelles concretitzacions d'horaris que no es reflecteixin en el present reglament.

48 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


49

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Secció 7a.- Material didàctic. Art. 104.- Els alumnes tenen l'obligació de dur a l'escola tot aquell material necessari per a la realització de les tasques pròpies del seu procés d'aprenentatge o de pagar la quota de la socialització de material. Aquesta obligació s'estén a l'equipament esportiu i al llibres que no siguin socilitzats. Art. 105.- El Centre ha de fer un inventari per aules tant del material didàctic com del mobiliari existent. Art. 106.- Els professors hauran de preveure el material didàctic que utilitzaran els alumnes al llarg del curs i hauran de vetllar perquè tots en puguin disposar

Seccio 7b.-Llibres de text Art. 107. -El Centre , amb prèvia aprovació del Consell Escolar, sol.licita al Departament d’ Educació participar en el Projecte de Socialització de llibres. Aquells pares que han sol.licitat entrar dins el Programa una vegada acabat el Cicle Inicial i compleixin les bases i normatives d’ ús gaudiran de l’ avantatge de no haver de comprar tots els llibres de text. Tots els llibres socialitzats han d’anar folrats per un folre facilitat pel Centre. - Els diferents exemplars d’un mateix títol estan numerats, segons el nombre d’alumnes d’una classe, i porten una identificació per tal de diferenciar les dues línies d’un mateix curs - Cada alumne té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs. – El Centre podrà proporcionar els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar,però els pares n’ hauran de pagar la quota corresponent. - Si un alumne marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de deixar els llibres socialitzats. - Per tal de facilitar el control dels llibres socialitzats, a cada alumne li correspondrà un número durant tot el curs ( que coincidirà amb el número de llista ) ; és a dir, que els diferents llibres que utilitzi aquest alumne tindran el mateix número i seran d’ús exclusiu durant aquell curs. - L’alumne és responsable de tenir cura dels llibres socialitzats i procurarà mantenir-los fins a final de curs en el millor estat possible - Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat en el qual no es pot escriure, ratllar, pintar, malmetre. - Els mestres es comprometen a portar un control trimestral de cada llibre socialitzat, mitjançant unes fitxes proporcionades per la Comissió Mixta, en les quals anotaran totes les incidències. Les conclusions es presentaran a la comissió que pot altrament, ajudar al mestre a portar aquest control. - Les famílies es comprometen a sensibilitzar els seus fills per tal de tenir cura dels llibres i a mantenir cert control per tal que es pugui aconseguir.Axí mateix hauran d’ encarregar-se que a fi de curs es retorni el llibre al centre sense cap tipus d’ anotació, marca o senyal. - En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, se li demanarà a la família que el reposi o se li cobrarà l’import del llibre en qüestió. La Comissió de Seguiment estudiarà cada cas concret i en prendrà les mesures convenients. - La reposició dels exemplars malmesos per envelliment natural anirà a càrrec del Centre. Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

49


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

50

- Els llibres socialitzats es quedaran a l’escola a final de curs. Si no es tornessin, es consideraria com una pèrdua de l’exemplar i la família es veurà obligada a abonar-los en la quota del següent curs. - La Comissió de Llibres es compromet a portar un control exhaustiu del funcionament del projecte, reunint-se quan faci falta per solucionar qualsevol problema Les famílies que no s´acullen a la socialització a partir del CM no podran fer-ho al CS, a no ser que siguin famílies de nova matrícula.

Secció 8a.- Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre. Art. 107.- De les sortides del centre. • • •

Els alumnes surten de l’escola a l’hora establerta en la corresponent Programació General del Centre. Les sortides les realitzaran pels llocs assignats als diferents cursos o etapes educatives i comunicats prèviament als pares. Els alumnes d’ educació infantil es lliuren a llurs pares o persones autoritzades a tals efectes amb coneixement dels mestres encarregats de la seva custòdia. El lliurament de la resta d’alumnes d’educació primària es realitzarà en la forma que acordi el Consell escolar del Centre , que segons acta del 10 de setembre, s´ocorda en què tots els alumnes han tenir l’ autorització paterna per anar sols cap a casa o l’ autorització per tal que siguin acompanyats per una tercera persona.

Art. 108.- Del retard en la recollida dels alumnes • •

La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts després de l’hora de sortida establerta. En el cas que els alumnes d’Educació Primària hagin d’esperar les persones encarregades de recollir-les, ho podran fer dins les dependències de l’escola (en cas de pluja) i al pati d’esbarjo. El Col·legi procurarà contactar amb la família si el temps d’espera ( uns deu minuts) ho aconsella. Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar el mestre/a o tutor/a procurarà contactar amb la família. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i transcorregut un marge de temps prudencial ( una mitja hora) , la persona que fins en aquell moment hagi estat encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació als Mossos d’ esquadra i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia, a la vegada que es comunicarà a algun membre de l’ AMPA. Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida seran per ordre de preferència: ° °

El mestre/a tutor de l’alumne Qualsevol altre personal del centre que accepti l’encàrrec de fer-ho a petició del mestre/a tutor/a La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació als

50 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


← • •

51

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al centre. El control de freqüència d’aquests fets correspon al mestre/a tutor/a de l’alumne. En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del col·legi n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials corresponents.

Secció 9a.- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat Art.109.•

Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’Etapa de Primària, el mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentarlos de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. • Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: ° Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia s'arxivarà en el centre. ° Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia s’arxivarà en el centre. ° Comunicar per escrit la situació als serveis de l’E.A.P. i a la Inspecció Educativa, d’acord amb el protocol d’actuació establert a l’efecte a la localitat de Torà, o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida. • Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’Educació Infantil, el mestre/a tutor/a es posarà en contacte amb els pares de l’alumne recordant-los la necessitat d’escolaritzar correctament els seus fills per tal d’evitar llacunes irrecuperables en el seu procés d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre ho farà per escrit. Si no es corregeix l’esmentada situació ho comunicarà als serveis educatius o socials corresponents. • En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes.

Secció 10a.- Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre. Art. 110.- El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent: 1. Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

51


52

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció i hauran de contenir: ° Identificació de la persona o persones que el presenten ° Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un altre treballador del centre a què es refereixen) ° Data i signatura. L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 2. Correspondrà a la direcció del centre: • rebre la documentació i estudiar-la; • directament, o a través d'altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis -i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències- sobre l'ajustament dels fets exposats a la realitat; • traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L'informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat; • estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; • dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit; • contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre. En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d'estudis. 3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.

52 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


53

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Capítol 5.- Serveis escolars Secció 1a.- Servei de menjador Art.111.- L'escola ofereix a tots els alumnes i professors del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador. Tan sols greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la manca d´ autonomia personal d'algun alumne motivada, podria fer que el centre s'hagués de replantejar la seva admissió i/o permanència en l'ús del servei si no comptés amb la necessària assistència de personal auxiliar. Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, apuntant-se a principi de curs al servei, o bé de manera esporàdica avisant al centre puntualment. Art. 112.- El servei de menjador es regirà en el seu funcionament per allò que es contempli en el seu Pla de Funcionament a més del que es contempli en la P.G. de l’escola. °

Qualsevol cas la tutela dels alumnes que fan ús del servei es durà a terme pels monitors de l´AMPA del Centre.

°

El professor tutor avisarà a la cuina dels nens que aquell dia concret no utilitzarà el servei de menjador.

°

Els monitor encarregats del servei de menjador faran també les activitats planificades al PGC. (Manualitats, bitlles, tenis taula...)

°

Els alumnes a partir de CI. recolliran el seu plat i vas i per torns es farà la neteja de les taules.

Art.112.- Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar i obeir al personal encarregat del funcionament del servei. Els alumnes s'atendran a les normes d'higiene i ordre establertes a l'hora de dinar. Caldrà que portin tovalló setmanalment. Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar si no porten la corresponent autorització signada pela pares.

Secció 2.- Servei de biblioteca. Art. 113.- Al centre funcionarà un servei de biblioteca. En la P.G.C es nomenarà el responsable de la biblioteca, que tindrà cura de l'adequat funcionament i de l’ordre i manteniment de llibres i revistes. Art. 114.- Horaris i serveis: Es determinaran en el P.G.C. Tots els alumnes tindran la possibilitat d'accedir i utilitzar l'espai de la biblioteca. La biblioteca oferirà als alumnes els següents serveis: Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

53


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

54 -

Lectura: Els alumnes demanaran els llibres als encarregats i els podrà llegir i consultar a la biblioteca.

-

Préstec: Els alumnes podran demanar un llibre i se'l podran emportar a casa per llegirlo. Tindran un dia a la setmana ( a determinar al Pla Anual) a l’ hora de l’ esbarjo la biblioteca oberta.

-

Reserva per consulta: Els encarregats de la biblioteca, quan algun professor ho demani, podran separar un grup de llibres temàtics i reservar-los per algun grup o classe determinada.

-

Sala de lectura-consulta: Els grup-classe acompanyats pel seu respectiu professor, podran utilitza la biblioteca en hores de classe, sempre que ho creguin convenient.

Art. 115.- Els alumnes que accediran a la biblioteca hauran d'observar i complir les següents normes ( es podran revisar a l'inici del curs ): -

No es podrà parlar en veu alta a la sala de la biblioteca i es mantindrà un nivell de silenci i ordre necessari per el seu bon funcionament.

-

No es pot menjar dintre de la biblioteca.

-

S'ha de tenir cura dels llibres o contes que s'utilitzen sense ratllar-los, doblegar-los o malmetre´ls.

-

No es poden agafar llibres de les prestatgeries, s'han de demanar als responsables.

Els alumnes que no observin les normes abans esmentades o tinguin un comportament inadequat seran invitats a abandonar la biblioteca. Els alumnes reincidents no podran utilitzar els servei de biblioteca si no és sota del seu tutor/a. Art. 116.- Organització interna ( es podrà revisar a l'inici del curs ): • • • •

Tots els llibres nous el professor encarregat de biblioteca els registrarà amb un nombre Hi haurà un llistat d'alumnes lectors per cursos i un altre general amb els nº de carnet. Mentre dura el temps de préstec l'alumne és l'únic responsable i en cas de pèrdua o trencament de llibre, estarà obligat a comprar-ne un de nou. En la P.G.C. es decidirà al començament de curs qui seran els mestres responsables del servei de biblioteca. Les seves funcions principals seran: • Vetllar per l’ordre i el bon comportament dels alumnes durant les hores destinades a la biblioteca. • Coordinar totes els serveis que ofereix la biblioteca. • Les tasques pròpies de l'organització i funcionament del servei. • Coordinar amb la monitora que vigila la biblioteca de 14 a 15h. pels que es queden al menjador.

Secció 3.- Servei d’ acollida matinal. Art.117.- En el nostre Centre l’ AMPA es fa càrrec d’ aquest servei contractant el personal necessari. L’ AMPA ha d’exposar al Consell Escolar les activitat i funcionament del Servei. 54 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


55

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

55


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

56

TÍTOL IV. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA Secció 1a.- Arxiu personal de l'alumne. Art.118.- Per tal de facilitar l'organització, cada alumne disposarà d’un arxiu personal on s'aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. Art.119.- Aquesta informació quedarà sota custòdia del secretari del centre i al mateix temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directe amb l'alumne. Art.120.- Aquest arxiu personal de l'alumne recollirà: A. Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu -

Expedient acadèmic.

-

Llibre d'escolaritat.

-

Informe d'avaluació individual (si escau).

B. Documents obligatoris amb model i contingut a decidir en el P.C.C: -

Registres o fulls de seguiment dels alumnes.

-

Còpia dels informes a les famílies.

-

Autorització al dret a la imatge

C. Altres informacions: -

Fitxa de dades bàsiques.

-

Fitxa resum d'entrevistes.

-

Informes d'especialistes.

-

Informes de serveis (Psicopedagògiques, mèdics...)

-

Informe escrit als centres d'educació secundària.

-

A.C.I.s i P.I.Is.( alumnes nou vinguts)

-

Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l'administració indiqui com a necessaris (documentació, procés matriculació, opció religiosa...)

Art.121.- Romandrà sota la custòdia del mestre tutor de l'alumne, i quan aquest finalitzi la seva estància al centre passarà a adjuntar-se amb la resta de documentació per al seu arxiu definitiu en el centre, la següent documentació: -

Còpia informe individual d'avaluació (si escau).

-

Registres o fulls de seguiment.

-

Còpia dels informes a les famílies.

-

Còpia fitxa de dades bàsiques.

56 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


57

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

-

Fitxa resum entrevistes.

-

Còpia informes d'especialistes.

-

Còpia informes de serveis (mèdics...)

-

Historial familiar.

-

Còpia informe escrit als centres de secundària.

-

Còpia A.C.I. s i P.I.I.s

-

Altra informació que en el seu moment es consideri pertinent.

Secció 2a.- Altra documentació acadèmica. Art.122.- Sota la custòdia del centre a disposició de les sol·licituds de l'administració educativa, restarà també la següent documentació: -

Actes d'avaluació final del cicle.

-

Actes de les sessions d'avaluació.

-

Altra documentació acadèmica que en els seu moment determini l’òrgan corresponent.

-

Registre de llibre d’ escolaritat.

-

Registre de llibres de text.

-

Registre de llibres de nens amb NEE.

Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat

57


REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

58

TITOL V. REFORMES DEL REGLAMENT Art.123.- Podrà ser modificat el contingut d’aquest RRI per acord majoritari dels components del Consell Escolar.

DIPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS Primer

Queden derogades totes les normes i / o circulars que hagin estat acordades amb anterioritat i que s'oposin a l'establert en el present RRI.

Segon

Sota la supervisió de l’equip directiu del centre es podran elaborar manuals de funcions, descriptors de llocs de treball, concrecions i/o matisacions d’aspectes regulats en aquest RRI, sempre que no contradiguin el seu contingut.

Tercer

Aquest RRI entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell Escolar del Centre.

Torà a quinze de juny de 2007 Signatura

El Director/a del Centre i president/a del Consell Escolar

Diligència per fer constar que el present reglament ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre en la seva reunió de data del deu de setembre de 2007. El secretari/a del centre Vist i plau El director/a del centre

58 Plaça el Vall,7 Torà

973473204

c5004607@xtec.cat


59

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació CEIP SANT GIL

ÍNDEX D'ARTICLES Art.01 ............................ 5 Art.02 ............................ 5 Art.03 ............................ 5 Art.04 ............................ 6 Art.05 ............................ 7 Art.06 ........................ 2, 8 Art.07 ............................ 9 Art.08 .......................... 11 Art.09 .......................... 11 Art.10 .......................... 12 Art.11 ...................... 2, 12 Art.12 .......................... 12 Art.13 .......................... 12 Art.13.1 ......................... 2 Art.14 .......................... 12 Art.15 .......................... 12 Art.15.3 ......................... 2 Art.16 .......................... 13 Art.17 .......................... 13 Art.18 .......................... 13 Art.19 .......................... 13 Art.20 .......................... 13 Art.21 .......................... 15 Art.22 .......................... 15 Art.23 .......................... 15 Art.23.1 ......................... 2 Art.24 .......................... 15 Art.25 ...................... 2, 15 Art.25.1 ......................... 2 Art.25.2 ......................... 2 Art.25.4 ......................... 3 Art.26 .......................... 15 Art.27 .......................... 15

Plaça el Vall,7 Torà

Art.28...........................15 Art.29...........................16 Art.30...........................17 Art.30.2..........................3 Art.31...........................17 Art.32...........................17 Art.33...........................17 Art.34...........................18 Art.35...........................18 Art.35.10........................2 Art.36...........................18 Art.37...........................18 Art.37.4..........................2 Art.38...........................18 Art.39...........................18 Art.40.......................2, 18 Art.41.......................2, 18 Art.42...........................20 Art.43...........................20 Art.44...........................20 Art.45...........................20 Art.45bis......................21 Art.46...........................22 Art.47.....................22, 23 Art.48...........................24 Art.49...........................27 Art.50...........................27 Art.51...........................27 Art.52...........................28 Art.53...........................28 Art.54...........................28 Art.55...........................28 Art.56...........................28

973473204

Art.57 .......................... 29 Art.59 .......................... 30 Art.60 .......................... 30 Art.61 .......................... 30 Art.62 .......................... 30 Art.63 .......................... 30 Art.64 .......................... 30 Art.65 .......................... 31 Art.66 .......................... 31 Art.67 .......................... 31 Art.68 .......................... 31 Art.69 .......................... 31 Art.70 .......................... 31 Art.71 .......................... 31 Art.72 .......................... 31 Art.73 .......................... 31 Art.74 .......................... 32 Art.75 .......................... 32 Art.76 .......................... 32 Art.77 .......................... 32 Art.78 .......................... 32 Art.79 .......................... 33 Art.80 .......................... 33 Art.81 .......................... 33 Art.82 .......................... 33 Art.83 .......................... 34 Art.84 .......................... 34 Art.85 .......................... 34 Art.86 .......................... 34 Art.87 .......................... 35 Art.88 .......................... 36

c5004607@xtec.cat

59

Reglament de Règim Intern  

Normativa del centre

Advertisement