Page 1

L aconf or maci ónmor f ol ógi cadel aundi ades paci al empez óages t ar s eenl osaños60conas ent ami ent os i nf or mal es ,s i npl aneaci ónpr evi aypr ogr es i vament e cons ol i dado. Hací al adécadadel os70s eempez óacons ol i dar vi vi endas oci al f i nanci adapl ani f i cadaenbar r i oscomo L aMar i chuel a,L aAur or ayL aAndr ea,enagr upaci ones r es i denci al esmodul ar esr epet i das .En1972,medi ant eel Acuer do26,Us mes ei ncor por acomol ocal i dadde Bogot áDC,deés t amaner as epl ani f i car onví asde acces oyequi pami ent osbás i cos ,as í comol a cons ol i daci óndeunaper i f er i adel aci udad. Enl osaños80,s eempi ez aadens i f i carl aper i f er i a, debi doas usf áci l escondi ci onesdeacces oeconómi co, s econs ol i dacomocont enedordeunagr anpar t edel a pobl aci ónt r abaj ador adel acapi t al .L adens i f i caci ón acent uael cr eci mi ent oyel des ar r ol l odeUs mecomo l ocal i dad.


812. 000bot el l asdeaguadeunl i t r o equi val enal acant i dadquecons umeuna per s onadi r ect aoi ndi r ect ament eal añoen Col ombi a. L ahuel l ahi dr i caesl acant i daddeagua r equer i dapar apr oduci runpr oduct oo s er vi ci o.L aHHcal cul adapar aCol ombi aes de813m3porper s ona,del oscual esel 16% esi mpor t ada. S onneces ar i os1240m3par as at i s f acer neces i dadesbás i casydecons umoani vel mundi al porunaper s ona. 40l i t r osdeaguas onneces ar i ospar a pr oduci runar ebanadadepan.70l i t r ospar a pr oduci runamanz anade100gr .15. 500l i t r os par apr oduci r1kgdecar ne. El s ect ordomés t i cocons ume173l i t r ospor per s onapordí a. Act ual ment e,masde50. 000f ami l i asen Col ombi avi vendel r eci cl aj ei nf or mal de bas ur aspr oduci dasenl oscent r osur banos . Bogot ápr oduce5732t onel adasdebas ur a al dí a. L ai ndus t r i ar eci cl a900t onel adasal dí a. Mi ent r asunat onel adadebas ur acues t a al r ededorde$16mi l pes os ,i nci ner ar l a t i eneunval orde$70mi l pes os . Porcadaki l odebas ur adomés t i ca, s epr oducen70ki l osdebas ur adur ant el a f abr i caci ón. S i t odasl asper s onascons umi ér amosal ni vel deE. Uneces i t ar i amos5pl anet asT i er r a. El 99% del ascos ascompr adashace6mes es enel mi s mopaí ss onbas ur ahoy. Dosbot el l asdepl ás t i cor eci cl adas pr opor ci onanel 50% del mat er i al par al a pr oducci óndeunacami s et a.El ot r o50% es al godónnat ur al . L asempr es asbogot anashanahor r adoenl a úl t i madécada1. 430. 000met r oscúbi cosal añodeaguaconl oques ecubr enl as neces i dadesdeunaci udadcomoPopayán. Ent r eun85% y90% del abas ur aque pr oduceBogot ás epueder eci cl ar .S ól oel 10% s er eci cl a,és t or epr es ent al apér di dade $328mi l l onesqueval ees t emat er i al enel mer cado. 34´ 692. 989t onel adasdebas ur as ehan depos i t adoen22añosenel Rel l enoS ani t ar i oDoñaJ uana. DoñaJ uanapr oduce15l i t r osdel i x i vi ados pors egundoenz onasabi er t asy2. 5l i t r ospor s egundoenz onascubi er t as .Unaz onade r el l enodebas ur ascont i nuapr oduci endo l i x i vi ados50añosmás . L as592hect ár easdeel r el l enoocupanun ar eaequi val ent ea548camposdef út bol en s usmedi dasmáx i mas . L osr es i duosor gáni cosveget al espueden conver t i r s eenabonoor gáni co.S i t odal a ci udadi mpl ement ar aés t as ol uci ón di s mi nui r i adeun60% a70% l abas ur aquees r ecol ect ada. Cundi namar capr oduceent ot al 1671501 t onel adasdecomi daal año,l os i nt er medi ar i osaument anl ospr eci osun21%. Enunal ocal i daddónde9027. 13hs onde s uel or ur al yl amayor í ades ushabi t ant ess on campes i nos ,l asopor t uni dadesgener anun des ar r ol l odel 100%,di s mi nuyent az asde des empl eoypobr ez ayr ecuper anel medi o ambi ent e. EnUs mehaycer ca223mi l habi t ant esenl a z onaur banaymásde6mi l enl ar ur al . EnYomas a,enel pas odelT unj uel os e ar r oj anmásde20mi l t onel adasdes ól i dos s us pendi dosal año. Porcadamet r ocúbi codepi edr aquees t r i t ur ada,s eut i l i z anapr ox i madament e1, 5 met r oscúbi cosdeaguadel T unj uel o.S e pr oducenmens ual ment eent r e300y1. 000 met r oscúbi cosdegr avayar ena.Es t ar í an capt andohas t a1. 500met r oscúbi cosde aguadel T unj uel oi l egal ment e.T r escant er as yaf uer oncer r adas . 220bar r i os 151bar r i osl egal es Anual ment es econs umen600hdes uel o. Di s poni bl epar a10añosmás 670hdel s uel oesdeex pans i ón. El 95% del cr eci mi ent oenl osúl t i mos50años f uei l egal Ex i s t en15ver edas Hay2. 64m2depar quesyz onasver despor habi t ant e. S egunl asNBI31. 291per s onas ,el 14. 8% del a pobl aci ónvi veenpobr ez ay3. 367,el 2. 1% enmi s er i a. El embal s eL aRegader aesl acuencadel Rí o T unj uel i t o. El s i s t emahí dr i cos econf or maademás ,por t r esquebr adas :Chuni z a,Yomas ayBol oni a Ex i s t endosbi bl i ot ecasdeor denz onal :L a mar i chuel ayCol s ubs i di o. El coef i ci ent eGI NIenUs meesde0. 40.L a i gual dadeni ngr es osespr opor ci onal ent r e6 per s onasde10. AUs mear r i van519per s onasporaño.És t o r epr es ent ael 8. 3% del apobl aci ón des z pl az adaquemi gr aaBogot á.


Cultura autosostenible Usme  

Propuesta de red de equipamientos a partir de la agricultura, el reciclaje y las pedagogias gestadoras de una cultura de autosostenibilidad...

Cultura autosostenible Usme  

Propuesta de red de equipamientos a partir de la agricultura, el reciclaje y las pedagogias gestadoras de una cultura de autosostenibilidad...