Page 1

12

@_!_ OKBC ^ BDKBCB7 CFVIF,FSB

NTYLTYWBF

HF WDKBKT,T,BF VJCFKJLYTKB CFHTRKFVJ ,FPFHPT 3vwbht lfvrdtst,b bynthytn cbdhwtib uflfbyfwdkt,ty4

VFRF [FHFPBIDBKB cfhtrkfvj ,fpfhc jhb okbc vfxdtyt,tksfy vbf[kjdt,f bctd ezbhc8 fvbc vbptpfl7 cfvityt,kj fmnbdj,bc lf,fkb ntvgb7 ew[jehb gbhlfgbhb bydtcnbwbt,bcf lf cf,fyrj lfrhtlbnt,bc fctdt lf,fkb vfxdtyt,tkb cf[tklt,f8 cgtwbfkbcnt,bc thsb yfobkb dfhfelj,lf7 hjv fhxtdyt,bc itvltu cfhtrkfvj ,fpfhb ufvjwjw[klt,jlf7 vtjht yfobkb rb fv vjcfpht,fc crtgnbrehfl e.eht,lf8 cfthsjl7 bcbw eylf fqbybiyjc7 hjv pfa[ekib cfhtrkfvj fmnbdj,f bctlfw itytkt,ekbf se fh xfdskbs bvfc7 hjv cfrehjhnj pjyt,ib t8 o8 bdtyst,bcf lf ghjvjfmwbt,bc vjo.j,f fmnbehlt,f8 gbfhbcf lf rjveybrfwbbc cgtwbfkbcnbc sjhybrt uehekbc byajhvfwbbs7 fhxtdyt,bc itvltu cfhtrkfvj ,fpfhpt cbnefwbf ufev]j,tct,bcfrty itbwdfkf8 vbcb smvbs7 ntktufysfdct,t,bc uhfabrc se uflfd[tlfds7 bdybcib7 vfbcsfy itlfht,bs7 cfntktdbpbj ufysfdct,t,bc sfy[fv !(+-bs vjbvfnf8 3,tdhb rjvgfybf f[fkb cfhtrkfvj rfvgfybbc lfcfo.t,fl cojhtl fhxtdyt,bc lfchekt,fc tkjlt,jlf lf ,fpfhpt rjvthwbekb jhufybpfwbt,bc uffmnbeht,fv cfhtrkfvj ,fpfhbw ufvjfwjw[kf8 hjujh wyj-

,bkbf7 cfhtrkfvj ,fpfhb vb,vekbf mdt.fyfib ,bpytcbc fmnbehj,fpt8 se fmnbehj,c ,bpytcb7 cfhtrkfvj ,fpfhbw dbsfhlt,f47 - fv,j,c sjhybrt uehekb8 gbfh lf vfhrtnbyuekb rjveybrfwbt,bc rjvgfybf 3]tghfc4 [tkv'qdfytkbc cjcj ufkevfidbkbc ufyw[flt,bs7 lqtc cfhtrkfvj ,fpfhpt vlujvfhtj,f fhwse cf[fh,btkjf8 fvbc vbptpfl bub hfvltybvt afmnjhc fcf[tkt,c7 rth'jl

,jkj gthbjlib jykfby7 fye bynthytn htrkfvbc hjkb vrdtshfl ufbpfhlf7 dbyfblfy flfvbfyt,bc lblb yfobkb bynthytnib eahj vtn lhjc fnfht,c7 dblht ntktdbpjhsfy7 hflbjcsfy fy mexfib [tkbceakt,fv dth vjf[th[f cfghbdfnbpfwbj utuvf cojhfl uftothf7 itcf,fvbcfl7 utuvbc v[jkjl !_+bf itchekt,ekb8 3,jkj jhb okbc ufyvfdkj,fib vb[lt,f bvbc fabibht,f7 hjv cfhtrkfvj ,fpfhpt fhfcf[fh,btkj vlujvfhtj,ff8 fhxtdyt,vf fhfcnf,bkehb ufhtvj itmvyf7 hfvfw itfath[f hjujhw cfghbdfnbpfwbj ghjwtcb7 bct cfhtrkfvj fmnbdj,f47 - fw[flt,c cjcj

ufkevfidbkb8 vbcb smvbs7 fctdt lf,fkbf lfrhtlbnt,bc vfxdtyt,tkb7 @__%-_( okt,sfy itlfht,bs8 ufhlf bvbcf7 ,fyrt,vf cfvityt,kj ctmnjhbc ufvjcfwjw[kt,kfl bgjstrehb ctc[t,bc vfhnbdfl ufwtvf hjv lfbo.jy7 vfcpt lblb vjs[jdyf vfbyw fh bmyt,f8 ]th thsb7 lfchekt,ekb ufcf.blb ,byt,bc 'fkbfy vwbht htcehcbf7 [jkj eylj,kj,bc ufvj vjcf[ktj,f t8 o8 3?fthib4 aekc fqfh xflt,c8 [jkj vthbbc 3'dtkb s,bkbcbc f[fkb cbwjw[kt4 v[jkjl lfcfvsfdht,tk ,byfsvityt,kj,t,c fabyfyct,c8 fct hjv7 htrkfvbc .dtkfpt lblb lfvrdtsb cfvityt,kj ctmnjhb bctd rhbpbcibf8 ufkevfidbkbc ufyw[flt,bs7 ctmntv,thcf lf jmnjv,hbc gbhdtk yf[tdfhib cfhtrkfvj ,evc fh eylf dtkjlts8 cfthsjl7 pfa[ekb bctlfw yfrkt,fl fmnbehbf7 fv gthbjlib7 cfrehjhnj pjyt,ib 3bdtyst,bcf4 lf 3ghjvjfmwbt,bc4 vjo.j,f eahj [ibhbf8 ufkevfidbkbc byajhvfwbbs7 cfhtrkfvj ,fpfhpt itlfht,bs cfvjv[vfht,kj ghjlemnbc vofhvjt,tkb rjvgfybt,b fmnbehj,ty7 hjujhbw fhbc 3yfnf[nfhb47 3,fhfv,j48 3vwbhlt,f rjyrehtywbbc fhtfkb8 ,fpfhpt ybifc vc[dbkb rjvgfybt,b brfdt,ty8 itcf,fvbcfl udt.jkt,f vc[dbkb lfvrdtst,b - hjujhw mfhsekb7 bct

cfthsfijhbcj rjvgfybt,b8 vwbht lfvrdtst,b rb bynthytn cbdhwtib uflfbyfwdkt,ty47 - fv,j,c cjcj ufkevfidbkb8 sevwf7 vbcb smvbs7 bynthytnhtrkfvbc ufysfdct,bcsdbc c[df cf[bc ghj,ktvf brdtst,f8 gjgekfhek cfbnt,c htrkfvbc ufycfsfdct,kfl cfzbhj cbdhwt fh fmds8 rth'jl7 fv cfbnt,pt hfvltybvt htrkfvbc lflt,ff itcf'kt,tkb7 hjvtkcfw rjvgfybf yf[tdfhb fy thsb okbs erdtsfdc8 3brdtst,f itvltub cbnefwbf7 htrkfvbc ufysfdct,bc vcehdtkb fhct,j,c7 sevwf gjgekfhek cfbnt,c fvbc htcehcb fh fmds8 'fkbfy wjnf cfhtrkfvj flubkbf8 vfy tc htcehcb eylf ufpfhljc7 hfsf vtht cfhabfyfl uf.bljc47 - fv,j,c ufkevfidb-

cfhtrkfvj ,fphbc chek ufvjwjw[kt,fc7 hjujh mfhsdtkb bct ew[jtkb cgtwbfkbcnt,b @ otkboflib dfhfelj,ty kb8 sjhybrt uehekbc byajhvfwbbs7 hjujhw otcb7 cfmfhsdtkjib cfhtrkfvj ufysfdct,bc .dtkfpt lblb obkb sfy[j,hbdfl ntktdbpbfpt vjlbc8 3cfmfhsdtkjib v[jkjl ntktdbpbbs ufcekb

OBYCDKF

UTHVFYEKVF AT[,EHSVF UTHVFYBBC TRJYJVBRFW UFVJFWJW[KF

at[,ehsbc vcjakbj xtvgbjyfnb fhf v[jkjl uthvfybbc ofhvfnt,t,bc fcgfhtpfl bmwf7 fhfvtl fv mdt.ybc rjvgfybt,bw cthbjpek vjut,fc yf[ekj,ty8 ufhlf fvbcf7 tmcgthnt,b eahj ijhc vblbfy lf bhoveyt,bfy7 hjv fktvfysf ueylbc u f v f h ]dt,t,b vskbfyfl mdt.ybc trjyjvbrfpt cfcbrtsjl vjmvtlt,ty lf vig-c phlfcfw rb eo.j,ty [tkc8 uthvfytkb tmcgthnt,bc smvbs7 at[,ehsbc vcjakbj xtvgbjyfnpt thjdyekb yfrht,bc ufvjcdkf uthvfyekb trjyjvbrbc phlbc rfnfkbpfnjhb uf[lt,f8 vfsb fphbs7 uthvfybbc yfrht,bc ufvfh]dt,f vjv[vfht,kbc ufyo.j,t,c uffev]j,tct,c lf vfs cfresfhb lfyfpjubc lf[fh]dfcfw rb fb'ekt,c8 tmcgthnt,b erdt lqtc fv,j,ty7 hjv uthvfybbc abyfkib ufcdkbc itvs[dtdfib mdt.ybc vig7 itcf'kjf7 _7!-_7# ghjwtynbs ufbpfhljc8 3hjwf uthvfytkt,b rfhu ufyo.j,fpt fhbfy7 bcbyb vtnc [fh]fdty47 - ufyfw[flf uthvfytkvf trjyj-

vbcnvf hjka ,behrtkvf8 trjyjvbcnt,bc ghjuyjpt,b @__^ okbc vfxdtyt,tkc tae'yt,f7 hjltcfw vcjakbj xtvgbjyfnb uthvfybfib nfhlt,jlf8 vbc lfo.t,fvlt [tkbceakt,f trjyjvbrbc !7^+bfy phlfc tkjlf7 sevwf vcjakbj vfcinf,bc cgjhnekvf qjybc'bt,fv htfkehfl #7@-ghjwtynbfyb phlf ufvjbodbf8 @__^ okbc xtvgbjyfnvf vjv[vfht,tkpt uh'tkdflbfyb acbmjkjubehb tatmnb vjf[lbyf lf bydtcnbwbt,bcf lf [fh]t,bc phlf ufyfgbhj,f8 ituf[ctyt,s7 hjv uthvfybbc yfrht,vf oktdfyltk vcjakbj xtvgbjyfnpt byukbcb ~$5!` lf fhutynbyf ~$5_` lffvfhw[f8 yf[tdfhabyfkib rb bc tcgfytsc it[dlt,f8 c[dfsf ijhbc7 uthvfyekvf vfymfyfv rfhufl xffnfh ]ueaehb tnfgbw7 hjltcfw #lfy @ vfnxib bvfh]df8 sfyfw fqcfybiyfdbf7 hjv uthvfytkt,b cfrvfjl kfq lf itvntd at[,ehsc sfvfij,ty8 xtvgbjyfnpt xfnfht,ek % it[dtlhfib vfs !# ujkb ufbnfytc7 hfw vfs

uekitvfnrbdht,c rbltd eahj f[fht,s8 vstkb mdt.ybc trjyjvbrbcf hf vjuf[ctyjs7 vfuhfv cfv[hts fahbrfib vbvlbyfht vcjakbj xtvgbjyfnvf thsb uthvfyekb ubufynb rjvgfybf erdt f[tbhf8 cfmvt t[t,f cgjhnekb fmctcefht,bc ,htyl 3flblfcc47 hjvtkcfw ,jkj hfvltybvt otkboflbf rjyrehtynekb jvb fmdc ufxfqt,ekb fvthbrek 3yfbrsfy48 fahbrekb veylbfkb rb 3flblfcbc4 ofhvfnt,t,bc lfvfnt,bsb [tkitvo.j,b uf[lf8 ,jkj vjyfwtvt,bs7 3yfbrbc4 vfcinf,eh cfhtrkfvj rfvgfybfc at[,ehsbc vcjakbj xtvgbjyfnpt veylbfkbc jabwbfkehb cgjycjhbc - 3flblfcbc4 rfvgfybfv ufecohj7 hjvtkbw7 hjujhw erdt fqdybiyts7 3yfbrbc4 vsfdfhb rjyrehtynbf8 fctsb itltut,b fxdtyf 3ybkcty rjvgfybc4 rdktdfv7 hjvkbc lhjcfw byukbcehtyjdfyb ajhevt,b7 ,kjut,b lf cjwbfkehb mctkt,b bmyf uffyfkbpt,ekb8 fqvjxylf7 hjv 3flblfc-

pt4 stvfnehb ufy[bkdt,bc @%7!+ vjlbc7 3yfbrpt4 rb v[jkjl !)8$+8 fqcfybiyfdbf7 hjv 3flblfcvf4 uffcohj fhf v[jkjl eiefkj rjyrehtync7 fhfvtl c[df ubufynt,cfw7 hjujhbwff 3rjrfrjkf47 3cjyb47 3vfrljyfklcb4 lf c[df8 3flblfcbcsdbc4 fctsb cfcbfvjdyj vjekjlytkj,bc vsfdfhb vbptpb bcf7 hjv ,htylb vcjakbj xtvgbjyfnbc jabwbfkehb cgjycjhbf7 hbc ufvjw vstk hbu egbhfntcj,t,c akj,c hjujhw nhflbwbek7 bct bynthfmnbeh htrkfvfib8 xtvgbjyfnfvlt rb mctkib ufy[bkdt,bc kblthb #_7@+-bs 3yfbrb4 b.j7 3flblfcb4 vfc v[jkjl !$7$+bs vjcltdlf8 lfyfhxtyb ,htylt,bc gjpbwbt,b rb ufy[bkdt,bc vb[tldbs veylbfkbc lfo.t,bc itvltu7 ghfmnbrekfl7 fh itwdkbkf lf bcbyb fctsb sfyvbvltdhj,bs ufykfulf5 3rjrf-rjkf4 - !!+7 3cjyb4 - )7(+7 3,eldfbpthb4 - $7)+7 3dbpf4 - $7*+7 3?beylfb-rbf4 $7*+7 3vfrljyfklcb4 - $7@+7 3gtgcb4 - @7(+7 3rfhkc,thub4 - @7$+8

htrkfvbc chekb vjybnjhbyubf itcf'kt,tkb lf bub thsflthsb cathjf7 cflfw itcf'kt,tkbf itltubc lfsdkf8 nhflbwbekfl rjvgfybt,bc lblb yfobkb ntkthtrkfvfc fybzt,c egbhfntcj,fc lf ,jkj gthbjlbc ufyvfdkj,fib fv res[bs wdkbkt,f fh .jabkf8 ,jkj ntyltywbt,c se lfdfrdbhlt,bs7 vrdtshfl vjbvfnf bynthytn htrkfvfv47 - fqybiyfdc uehekb8 vbcb smvbs7 ,jkj gthbjlib jykfby7 fye bynthytn htrkfvbc hjkb vrdtshfl ufbpfhlf7 dbyfblfy flfvbfyt,bc lblb yfobkb bynthytnib eahj vtn lhjc fnfht,c7 dblht ntktdbpjhsfy7 hflbjcsfy fy mexfib8 cojhtl fvbnjv ufhrdtekb ctuvtynbcfsdbc .dtkfpt tatmnehfl byajhvfwbbc vbojlt,f bynthytnbc cfiefkt,bs fhbc itcf'kt,tkbf8 3hfvltybvt otkboflib jykfbyhtrkfvf eahj gjgekfhekb uf[lt,f7 dblht fmfvlt b.j8 lqtc #% okfvlt fcfrbc flfvbfysf lblb yfobkb jykfby ht;bvibf7 gjgekfhj,f tvfnt,f jykfby vfqfpbt,cfw8 fct hjv7 wfkrtekb ctuvtynt,bcfsdbc byajhvfwbbc vbcfojlt,kfl jykfby htrkfvf 'fkbfy gthcgtmnbekbf47 - fv,j,c uehekb8 hfw itt[t,f ufht htrkfvt,c7 cfhtrkfvj rjvgfybt,bc yfobkc pfa[ekbc ctpjybcsdbc ufht htrkfvt,pt itrdtst,b uftpfhlf8 thsthsb evc[dbktcb

cfhtrkfvj rjvgfybf 3fkvf gkecbc4 ufyw[flt,bs7 fv ,fpfhpt pfa[ekb pjuflfl fmnbehj,bs [fcbfslt,f8 rbltd ths vc[dbk rjvgfybf 3fesljh ]bc4 vtyt]vtynib rb fw[flt,ty7 hjv pfa[ekib ufht htrkfvfpt vjs[jdyf7 'bhbsflfl7 nehbcnek rjvgfybt,bcf lf kelbc vofhvjt,kt,pt vjlbc8 cfhtrkfvj ,fphbc chek ufvjwjw[kt,fc7 hjujhw mfhsdtkb bct ew[jtkb cgtwbfkbcnt,b @ otkboflib dfhfelj,ty8 fqcfybiyfdbf7 hjv uthvfytkb tmcgthnt,bc fphbs7 cfmfhsdtkjc cfhtrkfvj ,fpfhpt vlujvfhtj,f7 lff[kjt,bs7 @_!@ okfvlt fh itbwdkt,f8 hfw itt[t,f7 ew[jeh ,fpht,c7 tmcgthnt,bc ufyw[flt,bs7 vlujvfhtj,f ertstcj,bcrty itbwdfkf7 sevwf cfhtrkfvj ,fpht,vf @ okbc obyfyltk vfxdtyt,tkc ]th rbltd dth vbfqobf8 fvthbrek rjvgfybf 3ahfbp ejsth ?fepbcf4 lf bynthfmnbekb htrkfvbc ,behjc vjyfwtvt,bs7 @__) otkc ,fphbc okbehb vjwekj,f @__( otksfy itlfht,bs7 #7$+-bs itvwbhlf lf @@7* vbkbfhlb itflubyf8 ,jkj rdfhnkbc vfxdtyt,kt,b rb yfstkb vjvfdkbc cfae'dkbfy bvtlc b'ktdf5 ufcekb okbc bubdt gthbjlsfy itlfht,bs fvjyfut,b @7^+-bs ufbpfhlf8 @__) otkc fii-ib htrkfvf @__@ okbc itvltu gbhdtkfl itvwbhlf8

trjyjvbrbcf vbybcnhbc vjflubktv pehf, fkfdb'tv sfyfviht,j,f lfnjdf

~]b-tbx-tyb` trjyjvbrbcf lf vluhflb ufydbsfht,bc vbybcnhbc vjflubktv pehf, fkfdb'tv sfyfviht,j,f lfnjdf8 fkfdb'tv gjcnbc lfnjdt,c erdt lf fqybiyf7 hjv f[fkb vbybcnhb sfyfvlt,j,fpt f[fkb vjflubktt,bs vjlbc8 3sfyfvlt,j,f lfdnjdt8 f[fkb vbybcnhb f[fkb ueylbs vjlbc lf7 itcf,fvbcfl7 vt gjcnb lfdnjdt47 ufyfw[flf pehf, fkfdb'tv8 wyj,bkbf7 hjv sfyfvlt,j,f lfnjdf nehbpvbc ltgfhnfvtynbc [tkv'qdfytkvf pffk f,fpf'tv sfyfvlt,j,f lfnjdf8 fqybiyekb uflfo.dtnbkt,bc vbptpb cfmfhsdtkjc ghtpbltynbc vb[tbk cffrfidbkbc vbth f,fpf'bc cfmvbfyj,bc ufrhbnbrt,f uf[lf8 trjyjvbrbcf lf vluhflb ufydbsfht,bc vbybcnhvf dthf mj,fkbfv sfyfvlt,j,fpt ofhlutybc itvltu ufyfw[flf7 hjv cfvbybcnhjib cnhemnehekb htjhufybpfwbf butuvt,f8 trjyjvbrehb ufydbsfht,bc vbybcnhc % vjflubkt ?.fdlf lf itcf,fvbcfl trjyjvbrbcf lf vluhflb ufydbsfht,bc vbybcnhbc vjflubktsf hfjltyj,f fh itbwdkt,f7 sevwf ufvjbwdkt,bfy se fhf c[dfk vjflubktt,bw fv lhjbcfsdbc ewyj,bf8 3ytbityfk ]tjuhfabrb4 fa[fptscf lf 3cfv[hts jctsc4 lfvjerblt,tk cf[ktvobajt,fl b[ctybt,c

~gbhdtkb` gfhkfvtynbc jgjpbwbjythb dbwt-cgbrthb gffnf lfdbsfbf cfntktdbpbj fh[ 3ytbityfk ]tjuhfabrbc4 vbth fa[fptsbcf lf t8o8 cfv[hts jctsbc lfvjerblt,tk cf[kvobajt,fl vj[ctybt,bc afmnpt fqvfchekt,tkb [tkbceakt,bc htfubht,fc vjbs[jdc8 hjujhw gfhkfvtynbc ,behjc c[ljvfpt lfdbsfbfv ufyfw[flf7 3ytbityfk ]tjuhfabrbc4 bynthytn-cfbnpt cf'bt,j cbcntvfib fa[fptsb lf t8o8 cfv[hts jctsb lfvjerblt,tk mdt.yt,fl fhbfy lfabmcbht,ekb8 vbcbdt smvbs7 fctsbdt vlujvfhtj,ff vj,bkehb ntktajyt,bcsdbc fhct,ek rjvgbenthek ghjuhfvt,ibw8 gfhkfvtynbc sfdv]ljvfhtv lfdbs ,fmhf'tv cfufhtj cfrbs[sf cfgfhkfvtynj rjvbntnc fqvfchekt,tk [tkbceakt,fcsfy thsfl ghj,ktvbc fqvja[dhfpt veifj,bc lfo.t,f erdt lffdfkf8

GEPRA_Soso Galumashvili_Resonance Daily 6.07  

Soso Galumashvili_about Advertising Trends