Page 1

#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

haidelbergcementi konfliqtis Sedegad dazaralebulebs daexmareba

Ria karis dRe gau-bilisis piar skolaSi

ãâ. 3 Cven vqmniT kampaniebs

ãâ. 4-5 ãâ. 2

Tibisi banki axal filials xsnis da saqmianobas afarToebs

jepras ISO 9001:2000 sertifikatis vada gaugrZelda ãâ. 7

germanelebma xorcis damuSavebis treningebi Caatares ãâ. 6 ãïèëèúåèåäò

ãâ. 6


haidelbergcementi konfliqtis Sedegad dazaralebulebs daexmareba

èòèæòíïîå ùäòì 2 ìåáüåèþåîì áëîàòïîæ èåîòëüøò ãåîèïíóäò êëèðïíòï ¸ïòæåäþåîãúåèåíüòì ðîåìì êëíôåîåíúòï øåæãï. êëèðïíòòì èåíåöèåíüò òìïóþîï êïìðòì úåèåíüòì áïîõíòì èæãëèïîåëþïçå, êëíôäòáüòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóäàïí æïõèïîåþïçå æï ¸ïòæåäþåîãúåèåíüòì ìïèëèïâäë ãåãèåþçå æï òíâåìüòúòåþçå ìïáïîàâåäëøò. ðîåì-êëíôåîåíúòïì ï ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîò åêïüåîòíå øïîïøòûå æïåìùîë. éëíòìûòåþòì ëîãïíòçåþï æï èåæòï óçîóíâåäñëôï êëèðïíòï öåðîïè ãïíïõëîúòåäï. ¸ïòæåäþåîãúåèåíüò ìïáïîàâåäëøò ìïáèòïíëþïì 2006 ùäòæïí åùåâï. øðì áïîàóäò úåèåíüòì ïáúòåþòì 51%?ì øåûåíï êëèðïíòòì èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò ðòîâåäò òíâåìüòúòï òñë êïâêïìòòì îåãòëíøò. 2006 ùäòì þëäëì ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êïâêïìòïøò úåèåíüòì ñâåäïçå æòæò èùïîèëåþäòì ìïáúåèåíüòì ïáúòåþòì 75% øåòûòíï. ìïáúåèåíüòì êóàâíòäò êïìðòìï æï îóìàïâòì áïîõíåþòì ìïåîàë ùäòóîò ùïîèïæëþï 1.6 èòäòëí üëíïì ïéùåâì ùåäòùïæøò.

#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

2


Ria karis dRe gau-bilisis piar skolaSi

17 ìåáüåèþåîì ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïòèïîàï éòï êïîòì æéå. èëèïâïä ìüóæåíüåþì êóîìòì ìüîóáüóîï æï äåáüëîåþò ãïïúíåì. ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ìùïâäï 22 ìåáüåèþåîì æïòùñåþï. ãïó?þòäòìòì ðòïî ìêëäòì ìüóæåíüåþì èåæòï èåíåöèåíüì úíëþòäò áïîàâåäò ýóîíïäòìüò çâòïæ áëîòûå ùïóêòàõïâì.

3

seqtemberi-oqtomberi 2008

#8


Cven vqmniT kampaniebs

media-seminari arahojkinis limfomis (sisxlis kibos) Taobaze 27 ìåáüåèþåîì, øâåòúïîóäò ôïîèïúåâüóäò êëèðïíòï „¸ëôèïí äï îëøòì” ëôòìøò (èòì: èòîëüïûòì ¹1) ãïòèïîàï èåæòï-ìåèòíïîò àåèïçå, ïîï¸ëöêòíòì äòèôëèòì (ìòìõäòì êòþë) èêóîíïäëþï, åðòæåèòäëãòï, åüòëäëãòï, êäòíòêóîò ãïèëâäòíåþï, æòïãíëìüòêï, èêóîíïäëþï æï èòìò æïûäåâòì ãçåþò. ïîï¸ëöêòíòì äòèôëèï ùïîèëïæãåíì ñâåäïçå ãïâîúåäåþóä êòþëì äòèôë-äåòêëçåþøò, îëèåäòú øåìóäòï õøòîò ïâàâòìåþòïíò ìòèìòâíòì ïàåóäøò. ìïáïîàâåäëøò ñëâåäùäòóîïæ âäòíæåþï ïìïèæå ïõïäò øåèàõâåâï. àþòäòìøò 2008 ùäòì òïíâîòæïí îåãòìüîòîåþóäòï ïîï¸ëöêòíòì äòèôëèòì èáëíå 20 ïõïäò ðïúòåíüò. 2008 ùäòì þëäëèæå ìïâïîïóæëæ æïîåãòìüîòîæåþï êòæåâ 30 ïõïäò ðïúòåíüò. øâåòúïîóäò êëèðïíòï „¸ëôèïí - äï îëøò” èìëôäòë äòæåîòï ëíêëäëãòóîò ðîåðïîïüåþòì ùïîèëåþïøò. îëøòì óíòêäïóîò ðîåðïîïüåþò èóøïâæåþï ñâåäïçå òíëâïúòóîò üåáíëäëãòåþòì ìïôóûâåäçå, îïú òûäåâï ìòúëúõäòì õïîòìõòìï æï ãïõïíãîûäòâåþòì èíòøâíåäëâïí øåìïûäåþäëþïì. êëèðïíòòì èòåî øåèóøïâåþóäò ïîï¸ëöêòíòì äòèôëèòì æïûäåâòì ðîëãîïèòì èòçïíòï æïõèïîåþï ãïóùòëì ïîï¸ëöêòíòì äòèôëèòü æïïâæåþóä ðïúòåíüåþì èêóîíïäëþòì åôåáüóîïæ ÷ïüïîåþïøò.

arTritis saerTaSoriso dRe saqarTveloSi 10 ëáüëèþåîì ïîàîòüòì ìïåîàïøëîòìë æéåìàïí æïêïâøòîåþòà ìïáïîàâåäëì îåâèïüëäëãòòì ìïèåúíòåîë-ðîïáüòêóäò úåíüîòìï æï øâåòúïîóäò ôïîèïúåâüóäò êëèðïíòï „¸ëôèïí-äï îëøòì“ ùïîèëèïæãåíäëþòì ëîãïíòçåþòà èåæòï-ìåèòíïîò ãïòèïîàï.êëèðïíòï „¸ëôèïí-äï îëøòè“ ïîàîòüòì ìïåîàïøëîòìë æéåì òíëâïúòóîò ðîëåáüòì RA-òíòúòïüòâòì ðîåçåíüïúòï èòóûéâíï. ðîëåáüòì èòçïíòï ìïçëãïæëåþïè èåüò òúëæåì îåâèïüëòæóäò ïîàîòüòì øåìïõåþ.

#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

4


Cven vqmniT kampaniebs

transplantaciis sainformacio programis prezentacia ãïæïíåîãòäò ëîãïíë – ãïæïî÷åíòäò ìòúëúõäå 24 ëáüëèþåîì, 14:00 ìïïàçå ìïìüóèîë „øåîïüëí èåüåõò ðïäïìøò“ „üîïíìðäïíüïúòòì ìïòíôëîèïúòë ðîëãîïèòì“ ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïì, åáòèåþàïí æï ýóîíïäòìüåþàïí åîàïæ ìïáïîàâåäëì üîïíìðäïíüëäëãàï ïìëúòïúòòì, øîëèòì öïíèîàåäëþòìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîëì, ìïáïîàâåäëì åáòèàï ïìëúòïúòòìï æï æòïäòçòìò æï àòîêèäòì ãïæïíåîãâòì êïâøòîòì ùïîèëèïæãåíäåþò æïåìùîíåí.

skola-seminari revmatoiduli arTritiT daavadebuli pacientebisaTvis

17 ëáüëèþåîì, ìïìüóèîë “øåîïüëí èåüåõò ðïäïìøò” êëèðïíòï „¸ëôèïí-äï îëøòì” ëîãïíòçåþòà ãïòèïîàåþï ìêëäï-ìåèòíïîò îåâèïüëòæóäò ïîàîòüòà æïïâïæåþóäò ðïúòåíüåþòìïàâòì. êëèðïíòï “¸ëôèïí-äï îëøèï” ïîàîòüòì ìïåîàïøëîòìë æéåì (12 ëáüëèþåîò) òíëâïúòóîò ðîëåáüòì “RA–òíòúòïüòâòì” ãïíõëîúòäåþï æïòùñë. ðîëåáüòì èòçïíòï ìïçëãïæëåþïè èåüò òúëæåì îåâèïüëòæóäò ïîàîòüòì øåìïõåþ, îïú æïïâïæåþóä ïæïèòïíåþì æïåõèïîåþï èåüòì ãïêåàåþï øåûäëí æïèëóêòæåþäïæ ñëâåäæéòóî úõëâîåþïøò. ðîëåáüòì ðîåçåíüïúòïì ùòí óûéëæï ìõâïæìõâï ïáüòâëþåþòú: ìïáïîàâåäëì îåâèïüëäëãòòì ìïèåúíòåîë-ðîïáüòêóäò úåíüîèï æï ôïîèïúåâüóäò øâåòúïîóäò êëèðïíòï “¸ëôèïí-äï îëøòì” ùïîèëèïæãåíäëþïè ìïáïîàâåäëøò æïòíüåîåìåþóäò ýóîíïäòìüåþòìàâòì ãïèïîàï èåæòï-ìåèòíïîò.

5

seqtemberi-oqtomberi 2008

#8


Tibisi banki axal filials xsnis da saqmianobas afarToebs

2 ìåáüåèþåîì ãïòõìíï àòþòìò þïíêòì ïõïäò ôòäòïäò âïýï-øïâåäïì ãïèç. 73-ò. ðîåçåíüïúòïìàïí åîàïæ èëõæï þïíêòì ïõïäò ðäïìüòêóîò þïîïàåþòì ìüïüóì áïîæòìï æï àòþòìò ðäïüòíóèòì ùïîæãåíï.

28-29 ëáüëèþåîì êëèðïíòï “èòàïíïì” ëôòìøò ìïáïîàâåäëì æïèìïáèåþåäàï ïìëúòïúòòìï æï ãåîèïíóäò üåáíòêóîò àïíïèøîëèäëþòì ìïïãåíüëì (GTZ)åãòæòà ìðåúòïäóîò ìùïâäåþï ÷ïüïîæï àåèïçå; “õëîúòì ìùëîïæ æïÿîï ìïåîàïøëîòìë ìüïíæïîüåþòì èòõåæâòà ðòîæïðòîò ãïèëñåíåþòìï æï èòìò øåèæãëèò æïèóøïâåþòìàâòì”. üîåíòíãåþøò èëíïùòäåëþïì èòòéåì ìïáïîàâåäëì þïçïîçå ùïèñâïíò õëîúðîëæóáüåþòì èùïîèëåþåäò êëèðïíòåþòì, îåìüëîíåþòìï æï ìïìüóèîëåþòì ùïîèëèïæãåíäåþèï, îëãëîòúïï: ìì íòêëîï, øðì òëäò, ¸ò-

germanelebma xorcis damuSavebis treningebi Caatares

ðåîèïîêåüò ãóæâòäò, øðì èòàïíï, øðì âåîûò, øåîïüëí èåüåõò ðïäïìò, øðì çåòêòûå, ìïìüóèîë èïîòëüò, îåìüëîïíò ùòìáâòäò æï îåìüëîïíò þåéåäò. üîåíòíãåþò ãåîèïíòòæïí ìðåúòïäóîïæ ïè ìùïâäåþòìàâòì èëùâåóäèï ùïèñâïíèï ìðåúòïäòìüåþèï ÷ïïüïîåì.

#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

6


jepras ISO 9001:2000 sertifikatis vada gaugrZelda

leqso ToraZis koncertze sapatriarqos mgaloblebi imRereben úíëþòäò áïîàâåäò ðòïíòìüòì äåáìë àëîïûòì êëíúåîüçå, îëèåäòú äòìïþëíøò 25-26 ëáüëèþåîì ãïòèïîàåþï, ìïðïüîòïîáëì èãïäëþåäàï ãóíæò èòòéåþì èëíïùòäåëþïì. ïéíòøíóäòì øåìïõåþ øåàïíõèåþï ìïáïîàâåäëì ðïüîòïîáàïí ãïìóäò ùäòì øåèëæãëèïçå äåáìë àëîïûòì àþòäòìøò âòçòüòìïì øåæãï. òæåòì òíòúòïüëîò ãïõäæïà þòçíåìèåíò òâïíå ÷õïîüòøâòäò, îëèåäòú 2006 ùäòæïí áïîàóäò ìïãïäëþäåþòìï æï

16 ëáüëèþåîì ãåîèïíóäò êëèðïíòï TUV SUD- òì ìïìåîüòôòêïüë ïóæòüòì ìïôóûâåäçå, öåðîïì õïîòìõòì èïîàâòì ìåîüòôòêïüò ISO 9001:2000 èëáèåæåþòì âïæï åîàò ùäòà ãïóãîûåäæï.

seminari Timbildingsa da strategiul dagegmarebaSi

ìòèéåîòì ïéæãåíï-ëðóäïîòçïúòòàïï æïêïâåþóäò..

sam survilze meti öåðîïè æï åæþîåíæèï àåâçòì ðîëæóáüåþòì þîåíæòì “åíêòì” îåþîåíæòíãò èïòìøò æïïìîóäåì. áïîàóä þïçïîçå ïõïäò þîåíæò “ëêåïíå”-ì ðîëèëóøåí êïèðïíòï ïõï-

1315 ëáüëèþåîì, þïàóèøò, JSI-òì êâäåâòìï æï ìùïâäåþòì òíìüòüóüòì (JSI R&T) àïíïèøîëèäåþì æï ìïáïîàâåäëøò áïäàï öïíèîàåäëþòì ðîëãîïèòì (HWG) ùïîèëèïæãåíäåþì öåðîïì æï ðïîüíòëîåþò?ïáïîàâåäëì üîåíåîåþèï ÷ïóüïîåì ìïèóøïë ìåèòíïîò ìüîïüåãòóä æïãåãèïîåþìï æï àòèþòäæòíãøò. ìåèòíïîøò ïèåîòêåäò åáìðåîüåþòú òéåþæíåí èëíïùòäåëþïì.

äò ìäëãïíòà “ìïè ìóîâòäçå èåüò” èòèæòíïîåëþì.

7

seqtemberi-oqtomberi 2008

#8


-s barak obamas BlackBerry-s telefonTan ganSoreba uWirs

-s axali Google-sa -sa da You Tube-s proeqti

ïèåîòêòì ïõäïæïî÷åóäò ðîåçòæåíüò ìïêóàïî ìèïîüôëíì âåî åäåâï. BlackBerry-ì ôòîèòì üåäåôëíàïí ãïíøëîåþï ëþïèïì 2009 ùäòì òïíâîòæïí èëóùåâì, îëæåìïú ðîåçòæåíüòì èëâïäåëþòì øåìîóäåþïì ëôòúòïäóîïæ øåóæãåþï. BlackBerry ìïêóàïî èëèõèïîåþäåþì èïáìòèïäóîïæ æïúóäò êëîðëîïüòóäò åäåáüîëíóäò ôëìüòà ìïîãåþäëþòì ìïøóïäåþïì ïûäåâì, àóèúï ðîëüëêëäòì èòõåæâòà, ïèåîòêòì ðîåçòæåíüòìàâòì îåêëèåíæòîåþóäòï e-maili-àï æï èëþòäóîò üåäåôëíòà ìïîãåþäëþï èïáìòèïäóîïæ øåçéóæëì, îïæãïí ñâåäï òíôëîèïúòï àåàîò ìïõäòì ïæèòíòìüîïúòòì èòåî òáíïì æïôòáìòîåþóäò.

2009 wlisTvis toiota gayidvebis 7%-iT Semcirebas gegmavs

You Tube ìïêóàïî ìïòüçå êëíüåáìüóî âòæåëîåêäïèïì ãïíïàïâìåþì. ìïîåêäïèë õïìòïàòì êäòðåþò Google-ì ìïûòåþë ìòìüåèòì èëõèïîåþòìïì ãïèë÷íæåþï. öåîöåîëþòà ðîëãîïèï, ìïõåäùëæåþòà You Tube Sponsored Videos èõëäëæ ïøø-ì òíüåîíåü èëèõèïîåþåäàïàâòì òáíåþï èòìïùâæëèò, õëäë àó îëèåäò ìïîåêäïèë êäòðåþò ãïèë÷íæåþï ûòåþòì æîëì, ïèïì ìðåúòïäóîò ïóáúòëíò ãïæïùñâåüì. öåîöåîëþòà ìïîåêäïèë þïçîòì èëàïèïøååþò You Tube- çå îåêäïèòì ãïíàïâìåþòì åôåáüóîëþïøò æïîùèóíåþóäåþò ïî ïîòïí, èïãîïè òìòú ôïáüòï, îëè ïíïäòüòêóîò ìïïãåíüëåþòì úíëþòà, æéåòìàâòì You Tube Google-ìï æï Yahoo- ì øåèæåã ìïûòåþë èëàõëâíåþòì èòõåæâòà èåìïèå ïæãòäì òêïâåþì.

Sun Microsystems samuSao adgilebs amcirebs

ïâüëèëþòäåþòì óèìõâòäåìò èùïîèëåþåäò Toyota Motor Co 2009

êëèðïíòï Sun Microsystems- èï ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåèúòîåþï æï-

ùäòìàâòì èàåäì èìëôäòëøò 9 èäí-òà íïêäåþò ïâüëèëþòäòà ãïñòæâïì ãåãèïâì, îïú ùòíï ùäåþ-

òùñë. êëèðïíòï ìïêóàïîò îòãåþòæïí 5-6 ïàïìò àïíïèøîëèäòì æïàõëâíïì ãåãèïâì òè èòçåçòà, îëè åêëíëèòêóîèï êîòçòìèï êëèðïíòòì èï-

àïí øåæïîåþòà ãïñòæâåþòì 7%-òà øåèúòîåþïì óæîòì. üëòëüïè, îëèåäèïú òíâåìüëîåþò ïõï-

éïäõïîòìõòïíò êëèðòóüåîåþòì ãïñòæâòì æëíåçåú òèëáèåæï æï ãïñòæâåþò ìïãîûíëþäïæ øåïèúòîï. êïæîåþòì æïàõëâíï èëèïâïäò àâòæïí æïòùñåþï æï ðåîìëíïäòì æïïõäëåþòà 15-18 % øååõåþï. ìïèóøïë ïæãòäåþòì øåèúòîåþï êëèðïíòòì ìïåîàë îå-

äò ôòíïíìóîò ùäòìàâòì èëãåþòì èíòøâíåäëâíïæ øåèúòîåþòì ðîëãíëçòà ãïïêâòîâï, ïúõïæåþì, îëè ïõïäò ðîëåáüåþòì øåìïõåþ èõëäëæ ùäòì øåæåãåþòì øåôïìåþòì øåèæåã ãïíïúõïæåþì.

ëîãïíòçïúòòì ãåãèïøò ÷ïöæåþï, îëèäòì ãïíõëîúòåäåþòì øåèæåãïú Sun Microsystems õïîöåþòì 700 èäí. æëäïîòà æïçëãâïì èëïõåîõåþì.

#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

8


Apple Psystar – is winaaRmdeg

OPEC-is -is “kalaTis” fasi katastroful vardnas ganicdis þëäë ìïè íïõåâïîò ùäòì èïíûòäçå OPEC- òì “êïäïàòì” ôïìò ñâåäïçå æïþïä íòøíóäçå æïåúï. 13 íëåèþîòì èëíïúåèåþòà êïäïàï êò-

2008 ùäòì ïðîòäøò ïèåîòêóäèï êëèðïíòï Psystar- èï êëèðòóüåîò Open Mac ãïèëóøâï, îëèåäòú ìïëðåîïúòë ìòìüåèï Mac OS X- òà òèïîàåþï. òâäòìòì æïìïùñòìøò Apple èï Psystar ì ìïïâüëîë óôäåþåþòì æïîéâåâòìàâòì ìïìïèïîàäëøò ó÷òâäï. îïæãïí øåàïíõèåþòì àïíïõèïæ çåèëà ïéíòøíóäò ðîëãîïèï èõëäëæ Apple- ì èòåî ãïèëøâåþóä êëèðòóüåîåþì óíæï

æåâ 2,21 æëäïîòà ãïòïôæï æï èòìèï ôïìèï ëôòúòïäóîïæ 47,73 æëäïîò/þïîåäçå øåïæãòíï. åì ñâåäïçå æïþïäò èï÷âåíåþåäòï 2005 ùäòì 31 èïòìòì øåèæåã. èïøòí “êïäïàòì” ôïìò 46,62 æëäïîò/þïîåä-

¸áëíëæïà. èëðïìóõå èõïîòì ïæâëêïüåþò èòò÷íåâåí, îëè Apple ïíüòèëíëðëäòóî êïíëíì ïîéâåâì. èòà óôîë, îëè êëèðïíòï Open Tech – èï óêâå ãïèëóøâï êëèðòóüåîåþò, îëèäåþçåú ïìåâå Mac OS X-òì ìïëðåîïúòë ìòìüåèïï æïñåíåþóäò.

çå òñë. üåîèòíò “êïäïàï” íïâàëþòì þïçîòì äåáìòêïøò ëôòúò-

ruseTma evropaze energoSeteva daiwyo

Citigroup -is aqciebi dRiTi dRe iafdeba

ïäóîïæ 1987 ùäòæïí æïèêâòæîæï æï èïì øåèæåã íïâàëþòì èìëôäòë þïçïîçå ñâåäïçå óôîë èíòøâíåäëâïí ìïôïìë òíæòêïüëîì ïéíòøíïâì.

ÎÓÌÓÄ ÃÏÇÐÎËÈÌ ÅÌÐÏÍÓÎÒ ÍÏÂÀËÞÒÌ ÊËÈÐÏÍÒÒÌ REPSOL -ÒÌ ÙÒÄÒÌ ØÅÛÅÍÏ ÌÓÎÌ îóìåàòì âòúå ðîåèòåîòì ïäåáìïíæîå ýóêëâòì ãïíúõïæåþïì, îëè ãïçðîëèì åìðïíóî-ïîãåíüòíóäò åíåîãåüòêóäò êëîðëîïúòòì Repsol -òì ïáúòåþòì 20%-ì øåûåíï ìóîì, åìðïíóîò ðîåìï æï ìïçëãïæëåþï íåãïüòóîïæ ãïèëåõèïóîï. åìðïíóîò êëíìåîâïüëîóäò þòçíåì ùîååþòìàâòì ùïîèëóæãåíåäòï îëãëî óíæï òáúåì êåîûë åâîëðóäò êëèðïíòï íïùòäïæ òè óçïîèïçïîò ìïõåäèùòôë èëíëðëäòòìï, îëèäåìïú èëìêëâò æï êîåèäò ïêëíüîëäåþì æï ðëäòüòêóîò çåùëäòì èåáïíòçèïæ ïáâì áúåóäò. îóìåàòì âòúåðîåèòåîòì ãïíúõïæåþï åâîëðïçå åíåîãëøåüåâïæ èëíïàäåì, îëèåäçåú åâîëìïþÿëè ìïêóàïîò åíåîãë æï åäåáüîëíóäò áìåäòì æïúâòà óíæï óðïìóõëì.

9

ôïìåþò òêäåþì îóìåàòì óèìõâòäåìò þïíêòì - Citigroup - òì ïáúòåþçåú. íëåèþîòì àâåøò þïíêòì ïáúòåþòì áâëüòîåþïè úïèåüùäòïíò èòíòèóèò - 9, 64 æëäïîò/ïáúòïçå ï÷âåíï. ïèãâïîïæ, þïíêòì ïáúòåþèï ìïêóüïîò ìïôïìóîòì 80% æïêïîãï. òèæåíïæ îïèæåíïæïú èìëôäòë åêëíëèòêòì èæãëèïîåëþï óïîåìæåþï, ìòàòãîóðòì ïáúòåþòì ìùîïô ïéæãåíïçå ôòáîò ïî éòîì, - èòò÷íåâåí åáìðåîüåþò. ìïêîåæòüë êîòçòìòì øåæåãïæ æïçïîïäåþóäò þïíêòì èåíåöèåíüèï ïî òúòì îï õåîõåþì èòèïîàëì êïüïìüîëôòì àïâòæïí ïìïúòäåþäïæ. óêâå øåèúòîæï 23 ïàïìò àïíïèøîëèåäò. þïíêòì õåäèûéâïíåäëþï õåäôïìåþòìï æï êòæåâ 10000 êïæîòì øåèúòîåþïì ãåãèïâì.

seqtemberi-oqtomberi 2008

#8


#8 seqtemberi-oqtomberi 2008

10

#9-Gepra-Newsletter-Sep-Oct-2008  

Gepra-Newsletter-Sep-Oct-2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you