Page 1

#8 ivlis-agvisto 2008 griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

axali filtrebi sufTa filtvebi Timbildingi Tibisi bankis TanamSromlebisTvis ãâ. 3

saCogburTo turniri masmediis warmomadgenlebsa da moyvarulTa Soris ãâ. 6 ¸ïòæåäþåîãúåèåíüòì êïìðòì áïîõïíïøò ïèëáèåææï ðòîâåäò ôòäüîïúòòì ìòìüåèï, îïú òèïì íòøíïâì îëè, 2007 ùäòì ãïçïôõóäçå, îëãëîú êïìðòì ïìåâå îóìàïâòì áïîõïíïøò æïùñåþóäò ôòäüîåþòì øåúâäòì ðîëúåìò æïìïìîóäì èòóïõäëâæï æï 2008 ùäòì þëäëèæå æïèàïâîæåþï.

ãâ. 2

ZuZus kibos saswavlo konferencia pacientebisTvis ãâ. 4

jepra bazarze axali media produqtebiT gamodis ãâ. 7-8

jepra ‘’borjomis’’ saitis ganaxlebaze muSaobs ãâ. 6 ãïèëèúåèåäò


axali filtrebi-sufTa filtvebi ôòäüîåþòì ìòìüåèï åáìðäëïüïúòïøò èòèæòíïîå ùäòì ëáüëèþåîøò øåâï, îóìàïâòì áïîõíòì éóèåäåþçå êò ïìåâå èòèæòíïîå ùäòì æåêåèþåîøò. ïèòà ¸ïòæåäþåîãúåèåíüò ãïæïÿîòì ðîëþäåèïì, îëèåäòú ïàùäåóäåþòì èïíûòäçå ïùóõåþì ïæãòäëþîòâ èëìïõäåëþïì. ¸ïòæåäþåîãúåèåíüò ìïáïîàâåäëøò ìïáèòïíëþïì 2006 ùäòæïí åùåâï. øðì áïîàóäò úåèåíüòì ïáúòåþòì 51%-ì øåûåíï êëèðïíòòì èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò ðòîâåäò òíâåìüòúòï òñë êïâêïìòòì îåãòëíøò. 2006 ùäòì þëäëì ¸ïòæåäþåîãúåèåíüèï êïâêïìòïøò úåèåíüòì ñâåäïçå æòæò èùïîèëåþäòì ìïáúåèåíüòì ïáúò-

ðîëåáüò, îëèåäòú ãïèëíïôîáâåâòì øåèúòîåþòì æï åâîëðóä íëîèåþàïí øåìïþïèòìëþïøò èëñâïíòì èòçíòà ëîòâå áïîõíòì åáâì éóèåäçå ôòäüîïúòòì ìòìüåèòì øåúâäïì ãóäòìõèëþì, 2007 ùäòì ãïçïôõóäçå æïòùñë æï 2008 ùäòì æåêåèþåîøò æïìîóäæåþï. ïõïäò àïíïèåæîëâå üåáíëäëãòòì øåìïþïèòìïæ æïèçïæåþóäò ôòäüîåþòì åôåáüóîëþï 99,9 %-ì øåïæãåíì. ðîëåáüòì ìïåîàë éòîåþóäåþï æïïõäëåþòà 12 èòäòëíò åâîëï. êïìðòì áïîõïíïøò èåëîå æï èåìïèå éóèåäçå àïíïèåæîëâå

#7-8 ivlisi-agvisto 2008

åþòì 75% øåòûòíï. ìïáúåèåíüòì êóàâíòäò êïìðòìï æï îóìàïâòì áïîõíåþòì ìïåîàë ùäòóîò ùïîèïæëþï 1.6 èòäòëí üëíïì ïéùåâì ùåäòùïæøò. ¸ïòæåäþåîãúåèåíüò ïîòì úåèåíüòì, þåüëíòìï æï ìõâï ìïèøåíåþäë èïìïäåþòì ùïîèëåþòì åîàåîàò ïéòïîåþóäò äòæåîò ãäëþïäóî þïçïîçå. êëèðïíòòì êóàâíòä 2800 ìïùïîèëøò, îëèäåþòú èìëôäòëì 50 áâåñïíïøò ïîòïí ãïíàïâìåþóäíò, 70 000 àïíïèøîëèåäòï æïìïáèåþóäò.

2


Timbildingi Tibisi bankis TanamSromlebisTvis 13 òâäòìì, èóõîïíøò öåðîïè æï ðïîüíòëîåþò ìïáïîàâåäëè àòþòìò þïíêòì àïíïèøîëèäåþì ÷ïóüïîåì ìïèóøïë ìåèòíïîò àòèþòäæòíãøò. àòþòìò þïíêòì àïíïèøîëèåäåþèï âåíïõò îàâåäòìàâòì èëïèçïæåì. ãïòèïîàï ìõâïæïìõâï üòðòì àïèïøëþåþò. ãïèëâäòíæï ãïèïîöâåþóäò ãóíæò. ãóíæòì ùåâîåþò ìïèïõìëâîë ìï÷óáîåþòàï æï ëîæéòïíò ìïèëãçïóîë üóîòì ìïãçóîåþòà æïöòäæëâæíåí.

3

ivlisi-agvisto 2008

#7-8


ZuZus kibos saswavlo konferencia pacientebisTvis 2008 ùäòì 15 òâäòìì è. þåîûåíòøâòäòì ìïõ. êóäüóîòì ìïåîàïøëîòìë úåíüîøò, ìïáïîàâåäëì ûóûóì êòþëìàïí þîûëäòì êëïäòúòï, îëèåäøòú øåæòì åâîëðï æëíïì ìïáïîàâåäëì ùïîèëèïæãåíäëþï æï ìïáïîàâåäëì êòþëì êâäåâòì öãóôò, áâåñïíïøò ðòîâåäïæ ûóûóì êòþëàò æïïâïæåþóäàïàâòì, ïüïîåþì ûóûóì êòþëì ìïìùïâäë êëíôåîåíúòïì. åì ìïãïíèïíïàäåþäë éëíòìûòåþï ùïîèëæãåíòäò òáíåþï èîïâïäæïîãëþîòâò ìåìòåþòà, ìïæïú ãïíõòäóä òáíåþï ûóûóì êòþëì èïîàâòìï æï èòìò ïæâëêïüòîåþòì (Advocacy) èåàëæåþòì èàåäò ìðåáüîò. ìïìùïâäë êëíôåîåíúòòì ìïøóïäåþòà ðïúòåíüåþò ãïåúíëþòïí óïõäåì èòéùåâåþì ûóûóì êòþëì èïîàâòì æïîãøò, îïú õåäì øåóùñëþì ûóûóì êòþëìàïí þîûëäòì ðëðóäïîòçïúòïìï æï æïïâïæåþòì øåìïõåþ ãïàâòàúíëþòåîåþòì æëíòì ïèïéäåþïì áâåñïíïøò. ãïòèïîàï ìðåúòïäóîò ðîåì-êëíôåîåíúòï èåæòòì ùïîèëèïæãåíåäàïàâòì. ïéíòøíóäò êëíôåîåíúòïçå æïìïìùîåþïæ ìïáïîàâåäëì ñâåäï îåãòëíòæïí èëùâåóäò òñâíåí ûóûóì êòþëàò æïïâïæåþóäò 50 æåäåãïüò. èïà ûóûóì êòþëì åðòæåèòëäëãòòì, æïïâïæåþòì ïæîåóäò ãïèëâäòíåþòìï æï ìêîòíòãòì, èòìò èêóîíïäëþòì, æïïâæåþóäàï èëâäòìï æï îåïþòäòüïúòòì, èïàò èëíòüëîòíãòì, ðïäòïüòóîò èçîóíâåäëþòì, ûóûóì êòþëì æïîãøò ìïèåúíòåîë êâäåâåþòì, ðîëþäåèòì ïæâëêïüòîåþòì øåìïõåþ, óïõäåì òíôëîèïúòïì èòïùâæòïí æïîãòì ùïèñâïíò ìðåúòïäòìüåþò, èêâäåâïîåþò, ïæâëêïüåþò, öïíæïúâòì èïîàâòì èåìâåóîåþò. êëíôåîåíúòòì æïìêâíòà æéåì ÷ïüïîæåþï ûóûóì êòþëìàïí þîûëäòì èõïîæïìïÿåîò ãïäï êëíúåîüò æï êëáüåòä ìïéïèë, îïàï ñâåäïè åîàïæ èõïîò æïóÿòîëì ûóûóì êòþëàò æïïâïæåþóäåþì æï ðîëèëúòîåþï ãïóùòëí ûóûóì êòþëì ðîëþäåèïì ìïáïîàâåäëøò. ìïáïîàâåäëì ûóûóì êòþëìàïí þîûëäòì êëïäòúòòì æåâòçòï: ,,âòñëà åîàïæ- æïâïèïîúõëà ûóûóì êòþë”. ãïèëõïüåà àáâåíò èõïîæïÿåîï ïè ðîëþäåèòì èòèïîà, òñïâòà ÷âåíàïí åîàïæ æï ãïæïâïî÷òíëà áïäåþòì ìòúëúõäå, îëèåäòú ûïäçå èíòøâíåäëâïíòï áâåñíòìïàâòì.

#7-8 ivlisi-agvisto 2008

ûóûóì êòþëìàïí þîûëäòì êëïäòúòï æïïâïæåþïìàïí þîûëäòì àïíïèåæîëâå èåàëæåþì ãïïúíëþì ìïçëãïæëåþïì

4


gamosaSvebi saRamo gau-Tbilisis piar skolaSi 12 òâäòìì, ãïó-þòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ãïèëìïøâåþò ìïéïèë ãïòèïîàï. êóîìæïèàïâîåþóäåþì ìåîüòôòêïüåþò æï ïüåìüïüåþò ìêëäòì æïèôóûíåþäåþèï æï äåáüëîåþèï ãïæïìúåì.

5

ivlisi-agvisto 2008

#7-8


saCogburTo turniri masmediis warmomadgenlebsa da moyvarulTa Soris

“Tibisi banks” evrobankma 35 milioni dolaris sakredito xazi gauxsna åâîëðòì ãïíâòàïîåþòìï æï îåêëíìüîóáúòòì þïíêò (EBRD) àòþòìò þïíêì 35 èòäòëíò æëäïîòà æïïôòíïíìåþì. õåäøåêîóäåþïì ãîûåäâïæòïíò ìåìõòì àïëþïçå õåäò èëïùåîåì EBRD-òì îåãòëíïäóîèï æòîåáüëîèï êïâêïìòïìï æï þåäëîóìòïøò, èïòêä æåòâòè æï àòþòìò þïíêòì ðòîâåäèï âòúå ðîåçòæåíüèï ðïïüï éïûïûåè.

ìï÷ëãþóîàë êäóþò „ðîïòè ôòüíåìò” èïìèåæòòì ùïîèëèïæãåíäåþìï æï èëñâïîóäàï øëîòì ìï÷ëãþóîàë üóîíòîò ÷ïïüïîï. üóîíòîò 25-27 òâäòìì ãïòèïîàåþï. üóîíòîòì èòçïíòï ìðëîüòì ïè ìïõåëþòì ðëðóäïîòçïúòï èëñâïîóäàï øëîòì. èëíïùòäåëþòì øåìïûäåþäëþï ñâåäï ýóîíïäòìüì èòåúï. ñâåäïì, âòìïú ÷ëãþóîàòì èëñâïîóäòì æëíåçå àïèïøò øååûäë. üóîíòîøò ãïèïîöâåþï çóîïþ øïîòïì æï âïäåîò âïäåîò ôïíúóäïòïì ùñâòäèï èëòðëâï. ìïðîòçë ïæãòäåþçå ãïìóäò ýóîíïäòìüåþò ìðëíìëîåþòì èòåî æïùåìåþóäò ìï÷óáîåþòà æïöòäæëâæíåí.

jepra ‘’borjomis’’ saitis ganaxlebaze muSaobs

Tibisi bankma axali filiali gaxsna 25 ïãâòìüëì ãïòõìíï àòþòìò þïíêòì ïõïäò ëôòìò ïéèïøåíåþäòì ãïèçòîçå. ïèïìàïí æïêïâøòîåþòà ðîåì êëíôåîåíúòïçå òìïóþîåì òè úâäòäåþåþòìï æï ìòïõäååþòì øåìïõåþ, îëèåäìïú þïíêò ãåãèïâì óïõäëåìò ðåîòëæòì ãïíèïâäëþïøò.

Tibisi bankis da fond biznesmenebi dazaralebulTa dasaxmareblad erToblivi aqcia

öåðîïì èåæòï èåíåöåîò êëèðïíòï “þëîöëèòì” ìïòüòì øòíïïîìòì ãïíïõäåþïçå òèó-

àòþòìò þïíêòì æï ôëíæò þòçíåìèåíåþò æïçïîïäåþóäàï æïìïõèïîåþäïæ åîàëþäòâ ïáúòïì òùñåþì. ñâåäï ïõïä æåðëçòüïîì ìïøóïäåþï åáíåþï àïâòìò ùâäòäò øåòüïíëì æï-

øïâåþì.

çïîïäåþóäàï æïõèïîåþòì ôëíæøò.

#7-8 ivlisi-agvisto 2008

6


jepra bazarze axali brendebiT gamodis åæòüëî.öò-ï æï ïõïäò êëèåîìïíüòì åîàëþäòâò ãïèëúåèï „üóîòìüò“ üóîòçèòì, æïìâåíåþòìï æï ãïîàëþòì àåèåþì ãïïøóáåþì..

7

ivlisi-agvisto 2008

#7-8


jepra bazarze axali brendebiT gamodis åæòüëî.öò-ï æï ïõïäò êëèåîìïíüòì åîàëþäòâò ãïèëúåèï „æåâåäëðåîò“ ìïèøåíåþäë þïçîòì ìòïõäååþòì øåìïõåþ ïèúíëþì èêòàõâåäì.

#7-8 ivlisi-agvisto 2008

8


9

ivlisi-agvisto 2008

#7-8

#8-Gepra-NewsLetter-July-August-2008  

Gepra-NewsLetter-July-August-2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you