Page 1

#1 ianvari 2008 griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

jepra axal wels rebrendingiT Sexvdeba

“jepra” klientebs dResaswaulebis sainteresod gatarebas sTavazobs

ãâ. 5 Tegeta motorsma ISO 9001:2000 miiRo

ãâ. 8 ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï æï ïõïäò ìüîïüåãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîëæóáüåþòì îåæòçïòíòíãò ãïíõëîúòåäæï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåí-

kavkasus onlaini 300 students daasaqmebs

æòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.

ãâ. 2

brendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobis formireba warmoadgens

„öåðîïì“ þîåíæòíãòì êëíìóäüïíüò ãòãï õïîåþïâï ãòïèþëþà, àó îïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì þîåíæòíãòìï æï îåþîåíæòíãòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì

ãâ. 3-4

ãâ. 8 “aibijis” saaxalwlo korporatiuli RonisZieba ãâ. 8 Tbilisis piar skolam studenturi konkursi gamoacxada

ãâ. 7 ãïèëèúåèåäò


jepra axal wels rebrendingiT Sexvdeba ìïêëíìóäüïúòë öãóôò „öåðîï” ïõïä ùåäì ïõïäò ìïõòàï

ïèïìàïí, èòï÷íòï, îëè öåðîïè æîëóäïæ óðïìóõï þïçîòì ëî

æï ïõïäò ìüîïüåãòòà õâæåþï. èëõæåþï öåðîïì öãóôøò øåèïâïäò êëèðïíòåþòì þîåíæòíãò æï ðîëæóáüåþòì îåæòçïòíòíãò. ïéíòøíóäò ðîëúåìò êëèðïíòòì îåþîåíæòíãòì øåèïæãåíåäò íïùòäòï æï êëèðïíòïàï öãóôòì ìüîïüåãòóäò ãïíâòàïîåþòì

ãïèëùâåâïì, êåîûëæ, êëèðäåáìóî ìïêëèóíòêïúòë èëèìïõóîåþïìï æï èïéïä ðîëôåìòëíïäóî ìåîâòìçå èçïîæ èëàõëâíòäåþòì êóàõòà. „îåþîåíæòíãò öåðîïøò þòçíåì-ðîëúåìåþòìï æï èïîàâòì

ïõïä èòèïîàóäåþåþì ïìïõïâì.

ôòäëìëôòòì ãïîêâåóäò úâäòäåþåþòì øåæåãòï. þëäë ùäåþøò èëèõæïîò øòæï úâäòäåþåþò êëèðïíòïì ìïøóïäåþïì ïûäåâì ìüîïüåãòóäïæ ïõïä èòèïîàóäåþåþçå ãïïêåàëì ïáúåíüò. êëèðïíòïøò øåòáèíåþï ìïèåàâïäñóîåë ìïþÿë, îëèåäøòú ìïáïîàâåäëì ðòïî æï èïîêåüòíãòì ìôåîëì ïéòïîåþóäò æï ïâüëîòüåüóäò ðòîëâíåþåþò øåâäåí. ÷ïèëñïäòþæåþï ìðåúòïäóîò ìïêëèóíòêïúòë ðïêåüåþò ìïøóïäë æï èìõâòäò êëèðïíòåþòì èëèìïõóîåþòìïàâòì, ãïûäòåîæåþï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò ïóæòüòì èòèïîàóäåþïú” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” þîåíæ-èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï. 2007 ùåäò öåðîïì ìüîïüåãòóä ãïíâòàïîåþïøò óèíòøâíåäëâïíåìò òñë. êëèðïíòïè èòòéë õïîòìõòì èïîàâòì ìåîàòôòêïüò ISO 9000:2001, ãïùåâîòïíæï úåíüîïäóîò æï ïéèëìïâäåà åâîëðòì ðòïî êëèðïíòïàï áìåäøò, ðïîüíòëîóäò óîàòåîàëþåþò æïïèñïîï óêîïòíòì, åìüëíåàòì, ïçåîþïòöïíòìï æï ìëèõåàòì ðòïî êëèðïíòåþàïí. öåðîïè àïâòì ðïîüíòëîåþàïí åîàïæ ÷ïèëïñïäòþï àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, îëèåäòú òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìùïâäåþòì ðòëíåîò æï äòæåîò ãïõæï ìïáïîàâåäëøò. ãïçåà “24 ìïïààïí” åîàïæ ãïèëòúåèï ãïçåàò „îåïäóîò êïðòüïäò”. „÷âåíàâòì ìïòíüåîåìë ãïõæï èåæòï-þòçíåìòì èòèïîàóäåþòì ãïíâòàïîåþïú. óêâå ùåäì âïðòîåþà îïèæåíòèå ðîëåáüòì æïùñåþïì æï èëèïâïäøò ìïãïçåàëì ãïîæï, òíüåîíåü èåæòï-îåìóîìåþòì øåáèíïçåú ïáüòóîïæ âïðòîåþà èóøïëþïì. ìïîåêäïèë þïçïîçåú ãâòíæï èëâìòíöëà ÷âåíò ûïäåþò. ïáúåíüì âïêåàåþà ïäüåîíïüòóä ìïîåêäïèë ìïøóïäåþåþçå, îëèåäòú ìïáïîàâåäëìàâòì æï ìïèõîåà êïâêïìòòìïàâòìïú ìòïõäå òáíåþï”, — ãïíïúõïæï “öåðîïì” æòîåáüëîèï ìëìë ãïäóèïøâòäèï. öåðîï 2002 ùåäì æïïîìæï æï ðòïî æï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì äòæåîò êëèðïíòïï ìïáïîàâåäëøò. öåðîïì ìïáèòïíëþï èëòúïâì ðòïîòì, èïîêåüòíãòì, òâåíà èåíåöèåíüòì, èåæòïìàïí óîàòåîàëþòì, þîåíæòíãòìï æï þòàòåäòì ìåîâòìåþì.

„÷âåí âòñïâòà, âïîà æï âòáíåþòà áïîàóäò ìïêëèóíòêïúòë þïçîòì äòæåîåþò. öåðîïì, îëãëîú þòçíåìòì, ïìåâå þîåíæòì ãïíâòàïîåþòì âåáüëîò æïìïâäåàòì ùïèñâïíò êëèðïíòåþòì ðïîïäåäóîòï. 2008 ùåäì ÷âåí êëîðëîïüòóä êäòåíüåþì ïîïåîà òíëâïúòïì øåâàïâïçåþà – åì òáíåþï èëèìïõóîåþòì ïõïäò ìüïíæïîüåþòì æïèêâòæîåþï, ïîï èõëäëæ ìïáïîàâåäëøò, ïîïèåæ èàåäì êïâêïìòòì îåãòëíøò” — ãïíïúõïæï „öåðîïì” ïéèïìîóäåþåäèï æòîåáüëîèï êïõï èïéîïûåè. öåðîïì îåþîåíæòíãò èëòúïâæï êëèðïíòòì íïùòäëþîòâ îåðëçòúòëíòîåþïì, ìüîóáüóîòì úâäòäåþïì, êëèðïíòòì äëãëüòðòìï æï ðîëæóáüåþòì äëãëåþòì îåæòçïòíòíãì, ìïôòîèë æï êëîðëîïüòóäò ìüïíæïîüåþòì øåèëéåþïì. îåþîåíæòíãòì ìïåîàë þòóöåüèï 70 ïàïì äïîì ãïæïïÿïîþï. „àòàëåóä ððîëæóáüì, îëæóáüì, àòàëåóä ìåîâòìì æï èëèìïõóîåþïì èóæèòâò êëíüîëäò ìÿòîæåþï. ñâåäï þîåíæ èåíåöåîì àó êëèðïíòåþòì õåäèûéâïíåäì èóæïè „ðóäìçå óíæï åÿòîëà õåäò“, îïæãïí þîåíæò, àïíïèåæîëâå, êëíêóîåíüóäò æï ìùîïôïæ úâïäåþïæò þòçíåì ãïîåèëì ðòîëþåþøò, òíïî÷óíåþæåì ìòúëúõäòìóíïîòïíëþïì æï ïèïâæîëóäïæ âòàïîæåþëæåì. öåðîïì øåèàõâåâïøò, îåþîåíæòíãòì åì ðîëúåìò, øåáèíòäèï ïóúòäåþäëþïèïú ãïíïðòîëþï” – ïéíòøíïâì êïõï èïéîïûå.

#1ianvari

2008

2


brendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobis formireba warmoadgens îïüëè èòèïîàïâåí êëèðïíòåþò áïîàóä àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì þîåíæòì ìõâïæïìõâï ãïíèïîüåþï ïîìåþëþì. àïâæïðòîâåäïæ þîåíæò ìêïíæòíïâòóî åíåþøò, óþîïäëæ, æïèéïì íòøíïâæï, îëèäòàïú ïî÷åâæíåí àó âòì åêóàâíëæï ìïáëíåäò (cattle). ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò üåîèòíòì èíòøâíåäëþïè ãïîêâåóäò åâëäóúòï ãïíòúïæï. èëãâòïíåþòà òì ðîëæóáúòòì èïîêòîåþòì ïéèíòøâíåäïæ òáúï. èïîàïäòï, ïéíòøíóäò üåîèòíòì àïíïèåæîëâå ãïíèïîüåþòì èîïâïäò âåîìòï ïîìåþëþì, àóèúï þîåíæò - åì èï-

òíú òíôëîèïúòòì, ùïîèëæãåíåþòì, åèëúòåþòì ãïîêâåóäò åîàëþäòëþïï, îïú ãïíìïçéâîïâì èëèõèïîåþäòì æïèëêòæåþóäåþïì ðîëæóáüòìï, àó êëèðïíòòìïæèò. „ëîãïíòçïúòòì ôóíáúòëíòîåþòìàâòì þîåíæòíãò æï îåþîåíæòíãò èíòøâíåäëâïíò ðîëúåìåþòï. çëãòåîà øåèàõâåâïøò þîåíæòíãò ïõïäò ëîãïíòçïúòòì æïôóûíåþòì, àó ïõïäò ðîëæóáüòì ãïèë÷åíòì ðïîïäåäóîò ðîëúåìòï. àóèúï, ïîìåþëþì øåèàõâåâåþò, îëæåìïú ëîãïíòçïúòï æãåþï îåþîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþòìï æï ïîìåþòàïæ ãïíìõâïâåþóäò èïîêåüòíãóäò ïèëúïíåþòì ùòíïøå, îïú øåìïûäåþåäòï ãïèëùâåóäò òñëì, îëãëîú êîòçòìòà, ïìåâå êëèðïíòòì çîæòà, þïçïîçå èëèõæïîò úâäòäåþåþòà, ðëçòúòëíòîåþòì àó ìåãèåíüòì øåúâäòà. èëèõèïîåþåäì óðòîâåäåìïæ àâïäøò ïè ðîëúåìòì ãïîåãíóäò èõïîå, âòçóïäóîò ïüîòþóüåþòì úâäòäåþï õâæåþï, îïú þîåíæòíãòì ðîëúåìòì èõëäëæ èúòîåæò íïùòäòï. þîåíæòíãò ãïíìïçéâîïâì ìïáëíäòì „øåôóàâïìïú“. èòìò ìïõåäò, æòçïòíò, ìïìïáëíäë õïçòì êëíúåðúòï, ðëçòúòëíòîåþï, ôïìò - ñëâåäòâå þîåíæòíãòì êëíúåðúòòæïí ãïèëèæòíïîåëþì,” – ãïíèïîüïâì êëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï. — ìïáïîàâåäëøò åì ðîëúåìåþò îëãëî ùïîòèïîàåþï? — ìïáïîàâåäëøò ïè ðîëúåìåþì æïèïüåþòà êòæåâ åîàò àïâòìåþóîåþï ïõïìòìàåþà: ïá èëéâïùå êëèðïíòåþòì æòæ íïùòäì ìïáèòïíëþòì ìïùñòì åüïðçå þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþåþïçå ïî óçîóíòï. ãïîæï ïèòìï, åì úíåþïú óèîïâäåìëþòìàâòì ïî ñëôòäï íïúíëþò. øåæåãòú êïíëíçëèòåîòï, åîàòì èõîòâ, ïîìåþëþì þîåíæòì ìðëíüïíóîïæ ÷ïèëñïäòþåþóäò úïäêåóäò åäåèåíüåþò, èåëîåì èõîòâ, êò ïîïàïíèòèæåâîóäò èïîêåüòíãóäò ðëäòüòêï æï ïîïøåìïþïèòìò ìïêëèóíòêïúòë ïáüòâëþåþò.. — îïì èëòúïâì çëãïæïæ þîåíæòíãòì ðîëúåìò? — þîåíæòíãòì ðîëúåìò øåìïûäåþåäòï ìïè èòèïîàóäåþïæ æïòñëì: êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîò êîåïüòóäò ìôåîë, øòæï êëèóíòêïúòï, ãïîå êëèóíòêïúòï. êâäåâòàò æï ïíïäòüòêóîò ìïáèòïíëþï èëòúïâì àâòìëþîòâò æï îïëæåíëþîòâò êâäåâåþòì ìåîòïì, ïãîåàâå ëîãïíòçïúòòì èòçíåþòìï æï ïèëúïíåþòì øåìïùïâäïì, ïìåâå, òá ïîìåþóäò êëîðëîïüòóäò êóäüóîòì, êëíêóîåíüóäò ãïîåèëì ïíïäòçì. øåæåãåþòì ïíïäòçòì

3

êëèðïíòï „öåðîïì” - þîåíæ èåíåöåîò ãòãï õïîåþïâï øåèæåã òùñåþï þîåíæòì ðäïüôëîèòì æï èòìò ïüîòþóüåþòì ôëîèòîåþï. ïéíòøíóäò ðîëúåìò èëòúïâì þîåíæòì èòìòòì, éòîåþóäåþåþòì, õåæâòì, èòìò âòçóïäóîò, ïóæòë òæåíüòôòêïüëîåþòì, ãîïôòêóäò ìüïíæïîüåþòì, ìïîåêäïèë-ìïêëèóíòêïúòë êïèðïíòòì êëíúåðúòòì øåáèíïì. ïèòì øåèæåã õæåþï èòìò ùïîæãåíï øòæï æï ãïîå ïóæòüëîòòìàâòì. ìùëîåæ ïè ðîëúåìøò òùñåþï ðòïî èõïîæïÿåîòì óçîóíâåäñëôï. — þëäë ðåîòëæøò ëîãïíòçïúòåþò ïéíòøíóäò ðîëúåìòì óêåà ùïîèïîàâòìàâòì èòèïîàïâåí ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì, îïèæåíïæ åôåáüóîòï þîåíæòíãòì ðòïî-èõïîæïÿåîï? — ëîãïíòçïúòåþèï ãïïúíëþòåîåì, îëè æéåì ïîìåþóäò êëíêóîåíúòòì æëíòì ãïàâïäòìùòíåþòà ÷ïèëñïäòþåþóäò þîåíæòì ôäëþï ïóúòäåþåäòï. øåìïþïèòìïæ, òìòíò óêâå èòèïîàïâåí áïîàóä, àó óúõëóî ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòåþì. þîåíæòíãòì ðîëúåìøò, þóíåþîòâòï, ìïìóîâåäòï ãïîåøå ìïêëíìóäüïúòë ëîãïíòçïúòòì æïõèïîåþï. îïæãïí, õøòî øåèàõâåâïøò, ëîãïíòçïúòòì øòæï ìüîóáüóîåþòì ùïîèëèïæãåíäåþòì ùòíïøå æãåþï, îëãëîú ëþòåáüóîò, ïìåâå ìóþòåáüóîò ðîëþäåèåþò. åîàòì èõîòâ, èïààâòì, îëãëîú ëîãïíòçïúòòì íïùòäòìàâòì ìïêèïëæ îàóäòï ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòì èòóêåîûëåþäïæ ïõìíï æï øåôïìåþï, èåëîåì èõîòâ, ÷íæåþï ðîëþäåèï, îëæåìïú òìòíò òûóäåþóäíò ïîòïí ïíãïîòøò ãïóùòëí, èïéïäò îïíãòì èåíåöèåíüòì øåõåæóäåþåþì, îïú øåìïûäëï èúæïîò ïéèë÷íæåì.

æéåì, õøòî øåèàõâåâïøò, êëèðïíòì þîåíæòíãò êëíìóäüïíüåþòì æï êëèðïíòòì ùïîèëèïæãåíäåþòì åîàëþäòâò ûïäòìõèåâòà õëîúòåäæåþï. þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì èíòøâíåäëâïíòï ëîò ôïáüëîò, êåîûëæ, àó îïèæåíïæ èòìéåþò òáíåþï òì èëèõèïîåþäòìàâòì æï àïâïæ êëèðïíòòìàâòì.

gagrZeleba gv. 4 ianvari 2008

#1


brendingis piar mxardaWeris mizans pozitiuri ganwyobis formireba warmoadgens

þîåíæòíãòì ðòïî èõïîæïÿåîòì èòçïíì ùïîèëïæãåíì þîåíæòì ãïúíëþï æï èòì èòèïîà ðëçòüòóîò ãïíùñëþòì ôëîèòîåþï. êïèðïíòòì ìïèòçíå öãóôåþì óðòîâåäåìïæ ùïîèëïæãåíì ðëüåíúòóîò èëèõèïîåþåäò, øòæï ïóæòüëîòï (àïíïèøîëèäåþò æï ïáúòëíåîåþò) æï èåæòï. — þîåíæòíãòì ðîëúåìøò îï îëäì àïèïøëþåí ëîãïíòçïúòòì àïíïèøîëèäåþò? — ûïäçåæ èíòøâíåäëâïíòï ëîãïíòçïúòòì àïíïèøîëèäåþèï ãïòúíëí æï èòòéëí þîåíæò. àòàëåóäò èïàãïíò þîåíæòì êëèóíòêïüëîïæ óíæï òáúåì. þîåíæòì øåìïþïèòìò óí-

æï òñëì ëîãïíòçïúòòì éòîåþóäåþåþò, ìïáèòïíëþòì ìüòäòì, áúåâòì íëîèåþò. ìïùñòì åüïðçå þîåíæòì ôëîèòîåþòìïì üëð-èåíåöèåíüòì øåõåæóäåþòì ãïàâïäòìùòíåþï ïóúòäåþåäòï. þîåíæò âåî èëòðëâåþì ãïîå ïóæòüëîòòì ïéòïîåþïì, àó òì, ðòîâåä îòãøò, àïâïæ ëîãïíòçïúòïøò ïî òáíåþï ãïàïâòìåþóäò. þîåíæòì ôëîèòîåþòì øåèæåã ãïîå ïóæòüëîòïçå èòèïîàóäò ñâåäï ìïõòì ìïêëèóíòêïúòë ïáüòâëþï (ìïîåêäïèë êïèðïíòï, èåæòï êïèðïíòï, òâåíàåþò, ðîëèë éëíòìûòåþåþò) èïìàïí øåìïþïèòìëþïøò óíæï òñëì. ïèòüëèïú ïîòì, îëè åîàòïíïæ õëîúòåäåæåþï þîåíæ ìïêëèóíòêïúòë êïèðïíòòì æïãåãèâï, ìõâïæïìõâï ìïõòì êëèóíòêïúòòì ìòíáîëíòçïúòï, øòíïïîìëþîòâò èõïîòì àïíõâåæîòì óçîóíâåäñëôï. — èïãïäòàïæ, „öåðîïì”àïíïèøîëèäëþï „þïçòìþïíêàïí”... îï ðîëúåìåþòì ãïâäï èëãòõæïà åîàëþäòâïæ? — åîàòì èõîòâ, „þïçòìþïíêì“ ïî ¸áëíæï þîåíæòíãòì èêïôòëæ ãïèëêâåàòäò, ôëîèïäòçåþóäò êëíúåðúòï, èåëîåì èõîòâ, êò èïì ãïï÷íæï ìðëíüïíóîïæ, àïâòìàïâïæ ÷ïèëñïäòþåþóäò êëîðëîïüòóäò êóäüóîï, ðîòíúòðåþò, êëíúåðüóïäóîò õåæâï, îïú ãïíìïçéâîïâæï êäòåíüåþòìï æï ðïîüíòëîåþòìæèò èòæãëèåþìï æï øòæï óîàòåîàëþåþì. þïíêòì ãïíâòàïîåþòì

#1ianvari

2008

ãïîêâåóä åüïðïèæå åì ìïêèïîòìò ïéèë÷íæï. àóèúï æòíïèòóîïæ çîæïæò ëîãïíòçïúòòìàâòì, ìïæïú èêâåàîïæ òçîæåþï êäòåíüåþòì, àïíïèøîëèäåþòì, ôòäòïäåþòì îïëæåíëþï, ÷ïèëñïäòþåþóäò þîåíæòì ïîìåþëþï ïóúòäåþåäò ãïõæï. þîåíæòíãòì ïóúòäåþäëþïì èëèõèïîåþåäàï îïëæåíëþòì ãïçîæïú ãïíìïçéâîïâì, ìïúïäë þïçïîçå ãïìâäòìïì èëèõèïîåþåäì èêïôòëæ óíæï ãïíóèïîüë, îïì ìàïâïçëþ æï îï óðòîïüåìëþòà ìïîãåþäëþ. „þïçòìþïíêòì” ìïáèòïíëþòì êâäåâòì åüïðçå ãïèëòêâåàï òì ûòîòàïæò èïõïìòïàåþäåþò, îïìïú èòìò þîåíæò óíæï æïñîæíëþëæï. åì òñë ìïìïîãåþäë þïíêòì êëíúåôúòï. þïíêò êäòåíüåþì èïààâòì èïáìòèïäóîò ìïîãåþäòì èëèüïí æï ëðüòèïäóî ìïþïíêë ðîëæóáüåþì ìàïâïçëþì. þîåíæòì ûòîòàïæò èïõïìòïàåþäåþòì ãïíìïçéâîïìàïí åîàïæ èëõæï îå-æòçïòíòíãòú. ëîãïíòçïúòïøò ãîïôòêóäò ìüïíæïîüåþò ïî ïîìåþëþæï, îïú æëêóèåíüåþòì, ìïîåêäïèë-ðëäòãîïôòóäò èïìïäòì øåáèíòìïì ãïîêâåóä ðîëþäåèåþì áèíòæï. øåòáèíï „þîåíæþóáò“, îëèäòàïú ãïíòìïçéâîï ïõïäò äë-

ãëì, êëîðëîïüòóäò ôåîåþòì, øòæï æëêóèåíüïúòòì æï ìïîåêäïèë èïìïäåþòì èïêåüåþòì ãïèëñåíåþòì ùåìåþò. õëäë åãîåàùëæåþóäò „þîåí÷þóáòà“ ãïíòìïçéâîï ôòäòïäåþòì ãïôëîèåþòì ùåìåþò, ÷ïèëñïäòþæï ëîãïíòçïúòòì „æîåì-êëæò“. ïíïäòüòêóîò ìïáèòïíëþòì æïìîóäåþòì øåèæåã, ðòîâåäò éëíòìûòåþï ìùëîåæ, þîåíæòì àïíïèøîëèäåþòìàâòì ùïîæãåíï òñë, éëíòìûòåþï øïîøïí, òâäòìøò, ãóæïóîøò ãïòèïîàï. øåèæãëè åüïðçå êò, ùåìòìïèåþî, ìïîåêäïèë æï èåæòï-êïèðïíòòì æïãåãèâï ãïíõëîúòåäæï.

4


“jepra” klientebs dResaswaulebis sainteresod gatarebas sTavazobs „öåðîï“ áïîàóä þïçïîçå ïõïäò þîåíæòà ãïèëæòì: „ôïîàò ðîëèëóüåîò“ êëîðëîïüòóäò êäòåíüåþòì ùâåóäåþåþòì, æéåìïìùïóäåþòìï æï ùïèïõïäòìåþåäò ãïàïèïøåþåþòì èëùñëþïçå òáíåþï ëîòåíüòîåþóäò. êëèðïíòïøò êëîðëîïüòóäò ìóäòì, àïíïèøîëèäåþòì èëüòâïúòòìï àó ïèïéäåþóäò ãïíùñëþòì øåìïáèíåäïæ øòæï êëîðëîïüòóäò ùïèïõïäòìåþåäò éëíòìûòåþåþòì èëùñëþï èíòøâíåäëâïí îëäì àïèïøëþì. åì øåòûäåþï òñëì ìïïõïäùäë éëíòìûòåþï, òóþòäå, êëîðëîïüòóäò þïíêåüåþò æï ìõâï éëíòìûòåþåþò. ëîãïíòçïúòòì àïíïèøîëèäåþì øëîòì ïõäë æï èåãëþîóäò óîàòåîàëþòì ÷ïèëñïäòþåþï, èïàò ãóíæóîò èóøïëþï æï øòæï êëèóíòêïúòòì ãïóèöëþåìåþï íåþòìèòåîò êëèðïíòòì åîà-åîàò ïóúòäåþåäò ðòîëþïï. „ìùëîåæ ïè èòçíòà „ôïîàò ðîëèëóüåîò” êëîðëîïüòóä êäòåíüåþì æïèïüåþòà ìàïâïçëþì ãóíæóîò éëíòìûòåþòì – àòèþòäæòíãòì ëîãïíòçåþïì, îïú ãóäòìõèëþì àïíïèøîëèäåþòì ïáüòóî ÷ïîàâïì ãóíæóî èóøïëþïøò. ìõâïæïìõâï ìïâïîöòøëåþòì øåìîóäåþòì àó ùïèïõïäòìåþåä-ãïìïîàëþò àïèïøåþòì ìïôóûâåäçå. ïèïâå æîëì, ÷âåíò êëèðïíòï êäòåíüåþì éëíòìûòåþòì ìîóä èåíåöèåíüì ìàïâïçëþì, éëíòìûòåþòì ìîóäò êëíúåôúòòì ÷ïèëñïäòþåþòæïí èòìò ãïíõëîúòåäåþòì ÷ïàâäòà. èïà øëîòì, îåìüëîíòì, ìïìüóèîëì æïöïâíï, þòóöåüòì øåæãåíï æï ïìå øåèæåã,” — ïéíòøíïâì „öåðîïì” êëíìóäüïíüò èïîòêï ìïîöâåäïûå. „ïõïäò þîåíæòì øåáèíï îïèæåíòèå èòçåçòà òñë ãïèëùâåóäò. ðòîâåä îòãøò, åì íïþòöò þïçïîçå ïîìåþóäèï ìòüóïúòïè ãïæïãâïæãèåâòíï. ìåãèåíüò ïþìëäóüóîïæ àïâòìóôïäòï æï îëãëîú ðòïî æï òâåíà èåíåöèåíüòì þïçîòì äòæåîò êëèðïíòòìïàâòì, „öåðîïìàâòì“, åì ìåãèåíüò ìïòíüåîåìë ïéèë÷íæï. úïäêåóäò öãóôåþò àó òíæòâòæóïäóîò ðòîåþò þïçîòì

5

èïîòêï ìïîýâåäïûå - òâåíà-èåíåöåîò èëàõëâíòì õïîòìõòïíïæ æïêèïñëôòäåþïì âåî ïõåîõåþåí. ÷âåí óþîïäëæ èëàõëâíïì øåìïþïèòìò èòùëæåþòà âóðïìóõåà. „ôïîàò ðîëèëóüåîò“ êëîðëîïüòóä êäòåíüåþì ÷âåóäåþîòâò òâåíàåþòìãïí ãïíìõâïâåþóä ìåîâòìåþì ìàïâïçëþì. øëþï-ïõïä ùåäì æï ìõâï æéåìïìùïóäåþì ÷âåíò êäòåíüåþò ìõâåþòìãïí ãïíìõâïâåþóäïæ æï óïéîåìïæ ìïòíüåîåìëæ ïüïîåþåí, îïú „ôïîàò ðîëèëóüåîòì” ûòîòàïæò èòçïíòúïï“, èòï÷íòïà „öåðîïøò”.

~

öåðîïìàâòì êëîðëîïüòóäò

æéåìïìùïóäåþòì ëîãïíòçåþòì

`

ìåãèåíüò ìïòíüåîåìë ïéèë÷íæï

ianvari 2008

#1


gau – Tbilisis piar skolaSi swavla daiwyo ãïó- àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè èìèåíåäàï ïõïäò íïêïæò èòòéë. 25 æï 26 òïíâïîì ðòïî ìêëäïøò ìùïâäï ëîèï öãóôèï æï-

ôëîèòîåþïì ðïòîòì æï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ìôåîëì èíòøâíåäëâïíò ìòïõäååþòìï æï ìï-

òùñë. ùòíï êóîìåþòìãïí ãïíìõâïâåþòà ìùïâäòì õïíãîûäëâëþï ãïçîæï æï13 êâòîòà ãïíòìïçéâîï, îïú èìèåíåäåþì ìïøóïäåþïì èòìúåèì óôîë éîèïæ øåòìùïâäëì òíüåãîòîåþóäò æï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþò.

òíüåîåìë áåòìåþòì øåìïõåþ. ïèïìàïí, åì ïî òáíåþï úïäèõîòâò ðîëúåìò. øåìïþïèòìïæ èïàïú åáíåþïà ìïøóïäåþï ìïêóàïîò èëìïçîåþåþò àó ãïèëúæòäåþï ïèï àó òè ìïêòàõòì øåìïõåþ ãïãâòçòïîëí ÷âåí æï

„ðòïî êäóþò“ ñâåäï êóîìæïèàïâîåþóäì ãïïåîàòïíåþì

êäóþòì ñâåäï ùåâîì. ïæïèòïíòì ìïáèòïíëþòì íåþòìèòåî ìôåîëì ìÿòîæåþï ãïíâòàïîåþï æîëìàïí åîàïæ, èïà øëîòì ðòïîìïú. åì èòìòï ìùëîåæ ðòïî ìêëäòì êäóþèï æï èòìèï ãïèëúæòäèï

„ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþàïí óîàòåîàëþï èõëäëæ æòðäëèòì ïéåþòà ïî ìîóäæåþï. èïààâòì øåâáèåíòà àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êäóþò, ìïæïú ãïåîàòïíåþòì ìïøóïäåþï ñâåäï ìüóæåíüìï æï êóîìæïèàïâîåþóäì åáíåþï. ìïòíüåîåìë øåõâåæîåþò, ìåèòíïîò æï îïú óèàïâîåìòï òíôëîèïúòòì óîàòåîàãïúâäï - åì òáíåþï ìêëäòì êäóþòì ûòîòàïæò æïíòøíóäåþï. ìõâïæïìõâï òíìüîóèåíüåþòì ãïèëñåíåþòà, ÷âåí ïóúòäåþäïæ èëâïõæåíà êäóþòì ùåâîåþòì òí-

ùåâîåþèï óíæï òêòìîëí” — èòï÷íòï „öåðîïì” üîåíòíãðîëãîïèåþòì êëëîæòíïüëîì åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäì. àþòäòìòì ðòïî ìêëäï 2007 ùäòì æïìïùñòìøò êëèðïíòï „öåðîïì”, áïîàóä-ïèåîòêóäò óíòâåîìòüåüòìï æï èïòï ûòîêâåäòøâòäòì èòåî æïôóûíæï. ìêëäòì èìèåíåäàï ðòîâåäò èòéåþï 2007 ùäòì èïîüøò ãïèëúõïææï. „öåðîïì” üîåíòíã-ðîëãîïèåþòì êëëîæòíïüëîò åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäò

#1ianvari

2008

6


Tbilisis piar skolam studenturi konkursi gamoacxada „öåðîï” ìëúòïäóîò ðïìóõòèãåþäëþòì ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþïì òùñåþì àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìüóæåíüóîò êëíêóîìò ãïèëïúõïæï. êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò êò òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì òïíâîòì ìïìùïâäë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì òáíåþï ìïèàâòïíò òíüåíìòóîò ìùïâäåþòì êóîìò, îëèäòú èëòúïâì àïíïèåæîëâå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì æï îëèäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþì øåìùåâåà óíïîò ùïîèïüåþòà ãïïãîûåäëí ìïáèòïíëþï íåþòìèòåî ëîãïíòçïúòïøò ðòïî ìðåúòïäòìüòìï æï èåíåöåîòì àïíïèæåþëþïçå. îïú øååõåþï êëíêóîìïíüåþòìàâòì ìïêëíêóîìë æïâïäåþïì, åì ïîòì ìïáïîàâåäëøò òíüåîíåü ìôåîëì ãïíâòàïîåþòì ðòïî ìüîïüåãòï. „ïõïäãïçîæåþøò ìïêèïëæ ðëðóäïîóäòï òíüåîíåü ìôåîë, øåìïþïèòìïæ èïààâòì úíëþòäòï áïîàóä òíüåîíåü þïçïîçå èëáèåæò òíüåîíåü ðîëâïòæåîåþò, èïàò ìïáèòïíëþï, ìòïõäååþò, èòçíåþò, èëèìïõóîåþòì õïîòìõò, ðîëþäåèåþò... ÷âåíàâòì ìïòíüåîåìëï èïàò òæååþò, èëìïçîåþåþò, ðîëþäåèòì ãïæïÿîòì ãçåþò ïéíòøíóä ìôåîëøò.

èïîàïäòï, êëíêóîìïíüåþòìãïí ïî âåäòà ìîóäôïìëâïí æï ÷ïèëñïäòþåþóä ìüîïüåãòïì, àóèúï ÷âåíàâòì ìïêèïëæ ìïòíüåîåìë æï èíòøâíåäëâïíòï èïàò õåæâï ïéíòøíóäàïí æïêïâøòîåþòà. êëíêóîìòì ûòîòàïæò ðòîëþïï, êëíêóîìïíüò òñëì ìüóæåíüò æï ïòíüåîåìåþæåì ðòïîòì ìôåîë. ìïðîëåáüë ùòíïæïæåþåþòì èòéåþòì þëäë âïæïï 21 æåêåèþåîò. îïú øååõåþï øåèæãëè ðîëúåæóîïì, êëíêóîìïíüåþòì íïøîëèåþì ðòïî ìêëäòì êóîìæïèàïâîåþóäåþò øåïôïìåþåí æï ãïèëïâäåíåí ãïèïîöâåþóäì. 2008 ùåäì êò æïãåãèòäòï ïíïäëãòóîò üòðòì êëíêóîìò ýóîíïäòìüåþòìàâòìï æï ìüóæåíüóîò ëîãïíòçïúòåþòìàâòì” — ãïíèïîüïâì ðòïî ìêëäòì ìïìùïâäë êóîìåþòì êëëîæòíïüëîò åäåíå ëáîëèÿåæäòøâòäò.

7

ianvari 2008

#1


Tegeta motorsma ISO 9001:2000 miiRo êëèðïíòï “àåãåüï èëüëîìì“ æï èòì øâòäëþòä êëèðïíòïì øðì “àåãåüï àîïá & þïìì“ èìëôäòëøò ïéòïîåþóäò õïîòìõòì èåíåöèåíüòì ìåîüòôòêïüò IøO 9001:2000 èòåíòÿï. ìåîüòôòêïüòì ãïæïúåèòì úåîåèëíòïäò 2007 ùäòì 19 æåêåèþåîì ãïòèïîàï.

kavkasus onlaini 300 students daasaqmebs 20 æåêåèþåîì ãïòèïîàï êïâêïìóì ëíäïòíòì, ìïáïîàâåäëì üåáíòêóîò óíòâåîìòüåüòìï æï àþòäòìòì ìïõåäèùòôë óíòâåîìòüåüòì åîàëþäòâò ðîëåáüòì – ìüóæåíüåþòì æïìïáèåþòì ðîëãîïèòì ðîåçåíüïúòï. ìïùñòì åüïðçå êïâêïìóì ëíäïòíøò 300 ìüóæåíüò æïìïáèæåþï.

jepra global kompaqtis wevri gaxda êëèðïíòï öåðîï ãïåîàòïíåþóäò åîåþòì ëîãïíòçïúòòì ãäëþïä êëèðïáüòì ùåâîò ãïõæï, îïú êëèðïíòïì æïèïüåþòà ïâïäæåþóäåþì ñâåäï æïòíüåîåìåþóä èõïîåì ùïîóæãòíëì ñëâåäùäòóîò ïíãïîòøò òè ðîëãîåìòì øåìïõåþ, îëèåäìïú èïí èòïéùòï ãäëþïäóîò øåàïíõèåþòì 10 ûòîòàïæò ðîòíúòðòì ãïíõëîúòåäåþòì ìôåîëøò.

“aibijis” saaxalwlo korporatiuli RonisZieba 7 òïíâïîì, “òþåîòï þòçíåì öãóôòì“ êëîðëîïüòóäò ìïïõïäùäë ùâåóäåþï ãïòèïîàï. éëíòìûòåþïøò èëíïùòäåëþï èòòéåì êëèðïíòòì ìïèïìïèæå àïíïèøîëèåäèï, èïà ëöïõòì ùåâîåþèï, êëèðïíòòì ðïîüíòëîåþèï æï èåãëþîåþèï. ùâåóäåþïçå, îëèåäìïú íòêï áïâàïîïûå óûéâåþëæï, ãïòèïîàï àïíïèøîëèåäàï æïöòäæëåþåþò ìõâïæïìõâï íëèòíïúòåþøò, ôïîóäò êïèåîòì ÷âåíåþï, êïîïëêå æï èîïâïäò ìõâï êëíêóîìò.

#1ianvari

2008

8


9

ianvari 2008

#1

#1-GePRA-NewsLetter-January-2008  
#1-GePRA-NewsLetter-January-2008  

GePRA-NewsLetter-January-2008