Page 1

#2 Tebervali 2008 griboedovis q. #12 ℡ 995452

info@gepra.ge

gaxdi COSMO-sTan erTad

jepram orcxobila “knatuna” SefuTa ãâ. 2

media-konkursi ãâ. 3

wonis koreqciis programis “qseniqlabis” prezentacia 29 àåþåîâïäì, 16:00 ìïïàçå, ìïìüóèîë „øåîïüëí èåüåõò ðïäïìøò“, ýóîíïä COSMOPOLITAN-òìï æï øâåòúïîóäò ôïîèïúåâüóäò

neimingis procesis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi qarTul realobaSi ãâ. 4-5

êëèðïíòï „¸ëôèïí-äï îëøòì“ ùëíòì êëîåáúòòì ðîëãîïèï „áìåíòáäïþòì“ åîàëþäòâò ðîëåáüòì - „ãïõæò COSMO-ìàïí åîàïæ“ - ëôòúòïäóîò ðîåçåíüïúòï ãïòèïîàï.

ãâ. 2

jepra saukeTeso biznes wignebs gTavazobT ãâ. 6

kavkazus onlainis Semosavlebi 95%-iT gaizarda ãâ. 6 ãïèëèúåèåäò


wonis koreqciis programis - “qseniqlabis” prezentacia dasawyisi gv. 1 éëíòìûòåþïì, îëèåäìïú ïíò ãòóíüåîò ùïóûéâï, øëóþòçíåìòìï æï ìðëîüòì ùïîèëèïæãåíåä úíëþòä ìïõååþàïí åîàïæ

ïèïìàïí, ýóîíïäøò æïòþåÿæåþï ìïòíüåîåìë òíôëîèïúòï ÿïîþùëíòïíëþòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì øåìïõåþ, åáòèòì î÷åâåþò æï ìõâï. ìïáïîàâåäëøò, ùëíòì êëîåáúòòì ðîëãîïèï 2004 ùäòæïí

ðîëãîïèòì èàïâïîò èëíïùòäååþò, ìïèïóùñåþäë êëèðïíòï „îóìàïâò 2“-òì ìïõååþò, íòíë øóþäïûå æï íòíë ïîïçïøâòäò æïåìùîíåí. ðîåçåíüïúòïçå ìðåúòïäóîò ãïàïèïøåþïú øåæãï, îëèäòì ãïèïîöâåþóäòú ðîëåáüòì èåìïèå èëíïùòäå ãïõæï,

ôóíáúòëþì. òãò “¸ëôèïí-äï îëøòì” æï íòâàòåîåþïàï úâäòì æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîëì åîàëþäòâò ðîëåáüòï. ðîëãîïèòì èòçïíòï èëìïõäåëþòì òíôëîèòîåþóäëþòì çîæï ÿïîþò ùëíòìï æï ìòèìóáíòì øåìïõåþ. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò èëíïùò-

éëíòìûòåþòì æïìêâíòà íïùòäøò êò æïèìùîåà ìïøóïäåþï èòåúïà úíëþòäò êóäòíïîòì, èïíóåäòì èòåî èëèçïæåþóäò ìðåúòïäóîò æòåüóîò êåîûåþò æïåãåèëâíåþòíïà. ðîëåáüò „ãïõæò COSMO-ìàïí åîàïæ“, îëèåäòú „áìåíòá-

äååþì øåóûäòïà ÷ïòüïîëí åíæëêîòíëäëãòì óôïìë êëíìóäüïúòï æï äïþëîïüëîòóäò æòïãíëìüòêï. ãïîæï ïèòìï, êäóþòì ùåâîåþì ãïæïåúåèïà “áìåíòáäïþòì” ðäïìüòêóîò þïîïàåþò, îëèäòì ìïôóûâåäçåú òìòíò èòòéåþåí ôïìæïêäåþïì ãïìïõæëè

äïþòì“ ðîëãîïèòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì ùïîèëïæãåíì, ðëðóäïîóäò áïäþïüëíåþòì ùëíòì êëîåáúòòì ìðåúòïäóî êóîìøò èëíïùòäåëþïì ãóäòìõèëþì. ðîëåáüòì èòèæòíïîåëþï COSMOPOLITAN-òì ôóîúäåþçå èàåäò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïòìïõåþï.

ðîåðïîïüçå, ïìåâå ôòüíåìòìï æï ïíüòúåäóäòüóî êóîìçå. ðîëãîïèòì ðïîüíòëîåþò ïîòïí “ðîïòèôòüíåìò”, íòâàòåîåþïàï úâäòì æï êâåþòàò êëîåáúòòì þòóîë æï êäòíòêï “öïíèîàåäò úõëâîåþï”.

jepram orcxobila “knatuna” SefuTa öåðîïè áïîàóäò ùïîèëåþòì ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ äëãëüòðòìï æï øåôóàâòì æòçïòíò øåòèóøïâï. „êíïüóíï áïîàóä þïçïîçå „üîò êëîë÷êòì“ ãïóùåâì êëíêóîåíúòïì æï ïìëîüòèåíüòàïú ãïèëî÷åóäò òáíåþï. ïõïäò ëîúõëþòäï „êíïüóíïì“ ìïõå „öåðîïì“ æòçïòíåîèï àïèóíï ãòëîãïûåè øåáèíï.

#2 Tebervali 2008

2


media-konkursi

ãïèïîöâåþóäò ýóîíïäòìüåþò ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïøò ÷ïòîòúõåþòïí „öåðîïè” æï ãïó-àþòäòìòì ðòïî ìêëäïè ìïáïîàâåäëøò ðòïîòì ðëðóäïîòçïúòòì èòçíòà èåæòï-

øïíìïú ùïîèëïæãåíì. àþòäìòì ðòïî-ìêëäïøò ìùïâäåþï òè àïíïèåæîëâå èòæãë-

êëíêóîìò ãïèëïúõïæï, îëèåäòú ðòïîòì àåèïçå èëèçïæåþóä ìïóêåàåìë èåæòï ðîëæóáúòïì (ìüïüòï, ìòóýåüò, íòóìò æï ìõâï) ãïèëïâäåíì. êëíêóîìøò ãïèïîöâåþóäò ëîò ýóîíïäòìüò

èòà õæåþï, îëèåäòú æéåì ñâåäïçå ãïâîúåäåþóäòï èìëôäòëì ãïíâòàïîåþóä þïçîåþçå æï ãóäòìõèëþì ñâåäï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòòì òíüåãîòîåþóäïæ æïãåãèâïìï æï ãïíõëîúòåäåþïì.

ãïó-àþòäòìò ðòïî ìêëäòì ïðîòäòì òíüåãîòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì 3 àâòïí ìïìùïâäë êóîìåþì óôïìëæ ãïòâäòì. åì òáíåþï òíüåíìòóîò ìùïâäåþòì êóîìò, îëèåäòú èëòúïâì àïíïèåæîë-

„ïìåàò èòæãëèï ìüóæåíüåþì ìïøóïäåþïì ïûäåâà æïåóôäëí ñâåäï ïóúòäåþåä óíïîåþì æï àåëîòóä úëæíïì, îëèåäòú èïà ðîïáüòêóäò èóøïëþòì æîëì ãïèëïæãåþïà. æéåòìïàâòì èõëäëæ ðòïîòì øåìùïâäï ïî ïîòì ìïêèïîòìò ïè ìôåîëøò

âå èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþì. êëíêóîìøò èëíïùòäåëþòì èòéåþï øåóûäòïà ìïáïîàâåäëøò èëéâïùå ñâåäï ýóîíïäòìüì. æïòíüåîåìåþóäèï ðòîåþèï èòèæòíïîå ùäòì 5 ïðîòäïèæå

ùïîèïüåþòì èòìïéùåâïæ, îïæãïí óèåüåì øåèàõâåâïøò ëîãïíòçïúòåþøò ìïÿòîëï çëãïæïæ èïîêåüòíãòì æï èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ãïîêâåóä æëíåçå úëæíïú, îïàï ùïîèïüåþóäïæ ãïíõëîúòåäæåì ïè ëîãïíòçïúòòì ìïçëãïæëåþïìàïí óî-

êëèðïíòï „öåðîïøò” óíæï ãïèëïãçïâíòïí èåæòï ìïøóïäåþïøò ãïèëáâåñíåþóäò ìïêóàïîò íïèóøåâîòì ïìäò åäåáüîëíóäò ôëìüòì èåøâåëþòà øåèæåã èòìïèïîàçå:

àòåîàëþï” — èòï÷íòïà æïèôóûíåþäåþì. àþòäòìòì PR ìêëäòì ðîëãîïèï ìùëîåæ òèãâïîïæïï ïùñëþòäò, îëè ñâåäï òì ïóúòäåþåäò úëæíï øåòûòíëì ìüóæåíüèï, îïú ðîïáüòêïøò ãïèëïæãåþïà.

info@prschool.ge àþòäòìòì ðòïî-ìêëäï êëèðïíòï „öåðîïì”, áïîàóä-ïèåîòêóäò óíòâåîìòüåüòìï æï èïòï ûòîêâåäòøâòäòì åîàëþäòâ ðîëåáüì ùïîèëïæãåíì. ìêëäòì èìèåíåäàï ðòîâåäò èòéåþï 2007 ùäòì èïîüøò ãïèëúõïææï æï èïà ðòîâåäåþì ãïæïåúïà ìåîüòôòúòîåþóäò æòðäëèò. àþòäòìòì ðòïî-ìêëäï, æéåì ïîìåþóäò èëêäåâïæòïíò ìåèòíïîåþòìï æï üîåíòíãåþòìãïí ãïíìõâïâåþòà, ëîòåíüòîåþóäòï ìùïâäåþòì ìïøóïäë æï ãîûåäâïæòïí ðåîòëæçå. òì æéåìæéåëþòà åîàïæåîàò ìïìùïâäë æïùåìåþóäåþï àþòäòìøò, îëèåäòú ìïôóûâäòïí æï êëèðäåáìóî úëæíïì ïûäåâì, ìüóæåíüì èïîêåüòíãóä êëèóíòêïúòåþøò, îïú ìêëäòì èàïâïî óðòîïüåìëþïçåú èåüñâåäåþì æï ãïíèïìõâïâåþåä íò-

3

Tebervali 2008

#2


neimingis procesis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi qarTul realobaSi

îï ôïáüëîåþòæïí ãïèëèæòíïîå õæåþï þîåíæòì ìïõåäòì øåáèíï, îï êîòüåîòóèåþì óíæï ïêèïñëôòäåþæåì æï îëãëî èòèæòíïîåëþì áïîàóä îåïäëþïøò íåòèòíãòì ðîëúåìò - ïè ìïêòàõàïí æïêïâøòîåþòà ãâåìïóþîåþï êëèðïíòï „åæþîåíæòì” æòîåáüëîò ÏÍÆÎË ÈÅÜÎÅÂÅÄÒ ÈÅÜÎÅÂÅÄÒ::

þîåíæòì ìïõåäòì ãïíìïçéâîï æï èòìò øåáèíï óðòîâåäå-

þîåíæòìàâòì âáèíòà ïí âåûåþà ïõïä ìïõåäì, øåìïûäåþåäòï

ìïæ òùñåþï ìîóäò ïèëèùóîïâò òíôëîèïúòòæïí, îëèåäòú òè þîåíæòì æïõïìòïàåþòæïí ãïèëèæòíïîåëþì, îëèäòì ìïõåäòì øåî÷åâïìï æï øåáèíïçåú òùñåþï èóøïëþï. åì ïîòì òíôëîèïúòïàï åîàëþäòëþï, èëêäå ÷ïèëíïàâïäò òè ûòîòàïæò èïõïìòï-

ãïèëñåíåþóäò òñëì òìåàò æïèïõïìòïàåþåäò èòèïîàóäåþåþò, ïíó àåèïüóîò âåäò, îëãëîòúïï ìòìóôàïâå, öïíèîàåäëþï, ìòõïäòìå, ëöïõò æï ïìå øåèæåã. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ïè àòàëåóäò èòèïîàóäåþòà òùñåþï ìïõåäåþòì ãåíåîòîåþï. ãåíåîò-

àåþäåþòìï, îëèåäòú þîåíæòì øåáèíòì ðòîâåä åüïðçå òñîòì àïâì. àïâæïðòîâåäïæ ìïõåäòì çóìüïæ ãïíìïçéâîòìàâòì ìïÿòîëï þîåíæòì ìîóäò ïéùåîï, êåîûëæ, âòí ïîòïí èòìò èëèõèïîåþäåþò, îï ìïôïìë ìåãèåíüøòï ëîòåíüòîåþóäò, þïç-

îåþòì èëèåíüòï, îëæåìïú ãïîêâåóäò ðòîâåäïæò ïìëúòïúòåþòì ìïôóûâåäçå, îëèåäòú ïèïâå æîëì èòþèóäòï àåèïüóî âåäåþì, õæåþï ãïîêâåóäò ìïõåäåþòì ùïîèë÷åíï, ïìëúòîåþï, ïè øåèàõâåâïøò øåòûäåþï àïâò øåâòêïâëà êîòüòìêãïí æï àòàëå-

ïè ìïõåäåþì ïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþï

óäò òæåï ãïæïâòüïíëà ôóîúåäçå. îïú øååõåþï ìïõåäòì øåî÷åâïì, àïíïèåæîëâå íåòèòíãøò ïîìåþóäò ìïõåäåþòì ãïèëñåíåþòì ðîëþäåèïï, ïáåæïí ãïèëèæòíïîå æãåþï õåäëâíóîïæ øåáèíòäò æï ãïèëãëíåþóäò ìïõåäå-

å.ù.

ìïðïüåíüë ìòìóôàïâçå

îòì ûòîòàïæò ïéèùåîåþò, îï ãïíìïêóàîåþóäò óðòîïüåìë-

þòì ïóúòäåþäëþï. èåëîå åüïðòï ðòîâåäïæò ïìëúòïúòåþòà ùïèëìóäò ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâï, õøòî øåèàõâåâïøò ïè ìïõåäåþòæïí î÷åþï ûïäòïí èúòîå îïëæåíëþï æï èëòàõëâì ãïíèåëîåþòà ãåíåîòîåþïì.

þåþò ãïï÷íòï ïè þîåíæì, æï îïú èàïâïîòï ãïîêâåóäò øåôïìåþåþò æï èëäëæòíåþò, àïâïæ æïèêâåàòì èõîòæïí. âãóäòìõèëþ, åãîåàùëæåþóäò „þîòôì”, îëèåäòú ãïèëòñåíåþï ìïõåäòì øåáèíòìïì æï îëèåäòú îëãëîú ùåìò æïèêâåàòì èòåî òâ-

ïõïäò ìïõåäòì øåáèíï ìïêèïëæ îàóäò ðîëúåìòï, àó ãâìóîì èòâòéëà ìïõåäò, îëèåäòú ðòîâåä îòãøò ïìïõïâì þîåíæòì ðëçòúòëíòîåþïì æï ãïîêâåóä ùòäïæ õåäì óùñëþæåì ìõâï æïèïüåþòàò èïîêåüòíãóäò êëèóíòêïúòåþòì ãïèëñå-

ìåþï. àóèúï ìïèùóõïîëæ, ìïáïîàâåäëøò æïèêâåàì ïî ãïï÷íòï ìîóäò òíôëîèïúòï, îëãëîú þïçîòì, ïìåâå þîåíæòì æïõïìòïàåþòì øåìïõåþ. ïèòüëè õøòî øåèàõâåâïøò ïè òíôëîèïúòòì èëûòåþï, èòìò æïäïãåþï æï þîòôøò ïìïõâï þîåíæòì ìïõå-

øåòûäåþï àïâò øåâòêïâëà

øåèëùèåþï

äòì øåèáíåäò êëèðïíòòì èòåî õæåþï. — îï èåàëæëäëãòòà õæåþï ìïõåäòì øåî÷åâï?

êîòüòêòìãïí æï àòàëåóäò òæåï ãïæïâòüïíëà ôóîúåäçå

— ìïõåäòì øåî÷åâòì èåàëæëäëãòï èîïâïäôåîëâïíò ïîìåþëþì, àóèúï ñâåäï èåàëæì èïòíú ìïåîàë ìïôóûâåäò ãïï÷íòï.

íåþòì ãïîåøå þîåíæòì æïèêâòæîåþïì, èòì ãïñòæâåþì, ïóúòäå-

îëãëîú ïâéíòøíå ìïõåäòì øåáèíòì, åãîåà ùëæåþóäò „þîòôò” ùïîèëïæãåíì ìùëîåæ òè ìïôóûâåäåì, îëèäòì èòõåæâòàïú òùñåþï ìïõåäòì øåáèíïçå èóøïëþï. êåîûëæ, îëæåìïú ÷âåíàâòì óêâå úíëþòäòï èòçíëþîòâò ïóæòüëîòï, þîåíæòì ùòíï-

þåäòï èëâïõæòíëà ãïíèåëîåþòàò, æïèïüåþòàò ãåíåîòîåþï. øåèæåãò åüïðòï ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâòì ðîëúåìò, ïìåà æîëì ìïÿòîëï ìïõåäåþòì îïëæåíëþï øåâêóèøëà 10-15-èæå æï ìùëîåæ èïàçå òñëì ôëêóìòîåþóäò ñóîïæéåþï. ìïõåäåþòì åì îï-

øå æïìïõóäò èòçíåþò, òì ïüîòþóüåþò, ôïìåóäëþåþò àó óðòîïüåìëþåþò, îëèåäòú þîåíæì ãïï÷íòï. ìïõåäòì øåáèíòì øåèæåãò åüïðòï, àó ìïæ âåûåþëà ïõïäò ìïõåäò, ìïòæïí óíæï ùïèëâòæåì òì òæååþò, îëèåäòú øåìïûäåþåäòï ìïõåäòì øåáèíòì-

ëæåíëþï ìïìóîâåäòï ùïîâóæãòíëà æïèêâåàì æï æïèêâåààïí åîàïæ ïéíòøíóäò îïëæåíëþï æïâòñâïíëà 3-5-èæå. àóèúï ïè ìïõåäåþì ïóúòäåþäïæ ìÿòîæåþï å.ù. ìïðïüåíüë

àâòì ïóúòäåþåäò æï èíòøâíåäëâïíò òñëì, õøòî øåèàõâåâïøò òñåíåþåí åãîåàùëæåþóä àåèïüóî âåäåþì. èïãïäòàòìàâòì, àó ÷âåí ìïìèåäò ïí èòíåîïäóîò ùñäåþòì

#2 Tebervali 2008

gagrZeleba gv. 5

4


neimingis procesis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi qarTul realobaSi dasawyisi gv. 4 ìòìóôàïâçå øåèëùèåþï, ïíó ïîòì àó îï ãïèëñåíåþóäò ïí îëæåìèå îåãòìüîòîåþóäò. æïíïî÷åíò ìïõåäåþò, îëèåäòú æïèêâåààïí åîàïæ òáíåþï øåî÷åóäò ìïìóîâåäòï ãïüåìüòîæåì îëèåäòèå àâòìëþîòâò êâäåâòì èåàëæòì ìïøóïäåþòà, åì òáíåþï ôëêóìóîò öãóôò, ÷ïéîèïâåþóäò òíüåîâòó æï ïìå øåèæåã. ïè åüïðòì ãïâäòì øåèæåã, æïî÷åíòäò ìïèò ìïõåäò óêâå ãâò÷âåíåþì, àó îëèåäòï èòìïéåþò ñâåäïçå èåüïæ ÷âåíò èòç-

æïî÷åíòäò ìïèò ìïõåäò

óêâå

ãâò÷âåíåþì, àó îëèåäòï èòìïéåþò ñâåäïçå èåüïæ ÷âåíò èòçíëþîòâò

ãòì ðîëúåìòìàâòì ïí ìïõåäòì øåî÷åâòìïì. — áïîàóä îåïäëþïøò íåòèòíãòì ðîëúåìò îëãëî èòèæòíïîåëþì? — òè ðîëåáüåþòæïí ãïèëèæòíïîå, îëèåäçåú ÷âåí ãâòèóøïâòï, åîà èïãïäòàì ãïíâòõòäïâ: ìïêèïëæ ìïòíüåîåìë ïéèë÷íæï åîà-åîàò ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäòì èóøïëþòì ðîëúåìò ìïõåäòì øåáèíïçå. åì ïîòì ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäò „äòâë”. ïè ìïõåäòì ùïîèëøëþòì æï øåáèíòì òìüëîòï èëêäåæ øåòûäåþï ïìå ïéâùåîëà: æïèêâåààïí þîòôòçå èóøïëþòìïì æïæãòíæï æï ãïèëòêâåàï ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþò, îëèåäòú óíæï ïìïõóäòñë ìïõåäøò. êåîûëæ, åì ìïõåäò óíæï ñëôòäòñë èëêäå, èïáìòèóè 4-5 ïìëìãïí øåèæãïîò. ïèòìï ãïîæï, ìïõåäò óíæï ñëôòäòñë òìåàò ôïìåóäëþåþòìï æï êîòüåîòóèåþòì èïüïîåþåäò, îëãëîòúïï ïõïäò ðîëæóáüò, ãïíêóüâíòäò

ïóæòüëîòòìàâòì íëþîòâò ïóæòüëîòòìàâòì, ïêèïñëôòäåþì àó ïîï òè ûòîòàïæ êîòüåîòóèåþì, îëèåäòú ÷âåí æïâìâòà þîåíæòì øåáèíòìïì æï ïèïâå æîëì, ïìïõóäòï àó ïîï ìïõåäøò ñâåäï òì èëàõëâíåþò, îëèåäòú ìïõåäòì øåáèíïèæå ãâáëíæï æïìïõóäò.. — îï êîòüåîòóèåþì óíæï ïêèïñëôòäåþæåì þîåíæòì ìïõåäò? — óíæï ãïâòàâïäòìùòíëà îïèæåíòèå ûòîòàïæò ðïîïèåüîò: ìïõåäò óíæï òñëì èëêäå, ãïíìõâïâåþóäò êëíêóîåíüåþòìãïí æï ãïîêâåóäùòäïæ óíòêïäóîò, ãâïêïâøòîåþæåì îåïäëþïìàïí, ìïõåäì óíæï ¸áëíæåì àâòìåþï îëè ãïîêâåóä êëèóíòêïúòóîò ðîëúåìòì æïèïêïâøòîåþåä îãëäì ùïîèëïæãåíæåì. åîàò ãïìïàâïäòìùòíåþåäò æåüïäò, ìïõåäò æïêïâøòîåþóäòï èåõìòåîåþïìàïí. ïèòüëè èíòøâíåäëâïíòï, îëè ïõïäò ìïõåäò òñëì ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþåäò, ìïìòïèëâíë îëãëîú õåæâòìàâòì, ïìåâå ìèåíòìàâòì. ãïîæï ïèòìï, ìïõåäì ïî óíæï áëí-

øåèæåãò åüïðòï ìïõåäåþòì ãïæïî÷åâòì ðîëúåìò, ïìåà æîëì ìïÿòîëï ìïõåäåþòì îïëæåíëþï øåâêóèøëà 10-15-èæå æåì óïîñëôòàò ïí íåãïüòóîò ïìëúòïúòï, øåûäåþòìæïãâïîïæ æïúóäò óíæï òñëì êëíêóîåíüåþòì øåèëüåâåþòìãïí, ìïõåäì æïìïùñòìøòâå óíæï ãïï÷íæåì ðëüåíúòïäò, îëè ìõâïæïìæõâï þòçíåìøò òèóøïëì. îïú ïèïâå æîëì óçîóíåâäñëôì þîåæíòì ãïôïîàëåþòì ðîëúåìì. èïã, ïìåàòï êëèðïíòï “êëäãåòüðïäèëäòâò”, îëèåäòú ïè ìïõåäì òñåíåþì ìõâïæïìõâï üòðòì ðîëæóáüòìàâòì æï þòçíåìòìàâòì. åì òì ûòîòàïæò êîòüåîòóèåþòï, îëèåäòú

5

øåòûäåþï ãïèëâòñåíëà íåþòìèòåîò íåòèòí-

ãïîêâåóäùòäïæ ìïøóïäë æï ìïøóïäëçå æïþïäò èòçíëþîòâò öãóôòìàâòì æï úõïæòï ïæâòäïæ æïìïèïõìëâîåþïæò. þîòôòì øåâìåþòì øåæåãïæ ãïèëòêâåàï, îëè ìïõåäì ïî óíæï áëíëæï ãïîêâåóäò, óêâå ïîìåþóäò ìòüñâòì æïüâòîàâï. ýéåîïæëþòì èõîòâ êò ãïèëåõïüï þîåíæòì ûòîòàïæò ôïìåóäëþï, îïú õåäèòìïùâæëèëþïì, ìòïõäååþçå òáíåþëæï ëîòåíüòîåþóäò. ïè ìóðåîèïîêåüøò àáâåí ãåäëæåþïà ñëâåäàâòì ïõïäò, õåäèòìïùâæëèò ðîëæóáüò! ïèòì ãïîæï ïè ìïõåäòì áâåø óíæï ÷ïèëñïäòþåþóäòñë þîåíæò - ïãîïîóäò þïçîòì ïäüåîíïüòâï. ïè ìïõåäçå ìïèò êâòîï âòèóøïâåà. ðòîâåäïæ ãåíåîòîåþòìïì 200-èæå ìïõåäò ùïîèëâïæãòíåà, æïî÷åíòä 10 ìïõåäòæïí øåòî÷ï ìïõåäò „äòâë”. îëèåäòú æéåì þîåíæïæ ÷ïèëñïäòþæï æï îëèåäèïú æïèêâåàòì ñâåäï êîòüåîòóèò æïïêèïñëôòäï.

Tebervali 2008

#2


kavkazus onlainis Semosavlebi 95%-iT gaizarda 2007 ùäòì èëíïúåèåþòà äòæåîò òíüåîíåü ðîëâïòæåîò êëèðïíòòì êïâêïçóì ëíäïòíòì øåèëìïâäåþò àòàáèòì ãïëîèïãæï æï 17 èòäòëí äïîçå èåüò øåïæãòíï. ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòà øåèëìïâäåþòì 95%-òïíò çîæï êëèðïíòòì èåíåöèåí-

âëîáèï ðîëâïòæåîåþò ,,öëîöòïí ëíäïòíò” æï ìïíåüò øåòìñòæï. ïè ãïîòãåþòì øåæåãïæ ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” òíüåîíåüêëèóíòêïúòåþòì þïçîòì 80%-òì èïêëíüîëäåþåäò ãïõæï. ,,êïâêïìóì ëíäïòíò” ïõëîúòåäåþì âïîíï-ôëàòì òíüåî-

üòì ïçîòà, óïõäåìò üåáíëäëãòåþòìï æï èëèõèïîåþåäçå ëîòåíüòîåþóäò èïîêåüòíãóäò êïèðïíòåþòì æïíåîãâïè ãïèëòùâòï. êïâêïçóì ëíäïòíò 2006 ùäòæïí áïîàóä òíüåîíåü þï-

íåü èïãòìüîïäòì èøåíåþäëþïì, îëèäòì éòîåþóäåþïú 75 èòäòëí æëäïîì ïéåèïüåþï. êëèðïíòï ïõäë èëèïâïäøò úåíüîïäóîò ïçòòìï æï ìïèõîåà êïâêïìòòì þïçïîçå ãïìâäïìïú ãåãèïâì. ïìåâå æïãåãèòäòï êëèðïíòòì ïáúòåþòì ãïüïíï äëí-

çïîçå äòæåîò êëèðïíòïï, èïì øåèæåã, îëúï êïâêïçóì íåü-

æëíòì ìïôëíæë þòîýïçå.

damatebiTi leqcia mediadagegmarebaSi àþòäòìòì ðòïî ìêëäï, ìåáüåèþîòì êóîìåþòì ìüóæåíüåþì 12 æï 13 àåþåîâïäì óüïîåþì óôïìë æïèïüåþòà äåáúòïì èåæòï-æïãåãèïîåþïøò. äåáúòïì ãïóûéâåþï æïâòà ïþóîöïíòûå.

jepram studio linis korporatiuli stili SeimuSava öåðîïè åìüåàòêóîò èåæòúòíòì úåíüîò „ìüóæòë äòíòì“ êëîðëîïüòóä ìüòäçå èóøïëþï æïïìîóäï. êëèðïíòòìàâòì øåèóøïâåþóä òáíï åîàòïíò ìüîïüåãòóäò æòçïòíò æï ìïêëèóíòêïúòë ïüîòþóüòêï.

varSavaSi CEEPR-net-s -s partniorebis Sexvedra gaimarTa 1 àåþåîâïäì âïîøïâïøò ÷ïüïîæï CEEPR-net -òì ðïîüíòëîåþòì ùäòóîò øåõâåæîï. øåõâåæîïçå ãïíõòäóäò òñë àïíïèøîëèäëþòì ãïíâòàïîåþòì, ïõïäò ùåâîåþòì èòéåþòìï æï áìåäòì ãïôïîàëåþòì ìïêòàõåþò.

jepra saukeTeso biznes wignebs gTavazobT öåðîïøò ïõïäò þîåíæò „þòçíåì þóáìò“ øåòáèíï. „þòçíåì þóáìò“ èêòàõâåäì ìïóêåàåìë ùòãíåþì ðòïîøò, èïîêåüòíãìï æï þîåíæòíãøò ìàïâïçëþì. èïàò íïõâï øåìïûäåþåäòï ãïçåàåþøò: „ïõïäò êëèåîìïíüò“, „þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“, „Georgian Business Week“, „24 ìïïàò“.

#2 Tebervali 2008

6


7

Tebervali 2008

#2

#2-Gepra-NewsLetter-February-2008  

Gepra-NewsLetter-February-2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you