Page 1

FG News

1. halvår Juni 2009 www.geoteknik.dk

Diskrete undersøgelser i royale omgivelser Franck Geoteknik går tæt på sig selv Kommuner vælger at sælge grunde med kvalitetsstempel


Spirende optimisme hos Franck Geoteknik

Hos Franck Geoteknik har vi positiv likviditet, og virksomheden har en AAA kreditrating. Vi skal således ikke bruge tid og energi på banker, som har strammet deres udlånspolitik voldsomt.

Det betyder ikke, at vi ikke er berørt af finanskrisen. Som alle andre i byggebranchen har vi også oplevet en mindre ordretilgang og faldende omsætning – og vi har naturligvis også haft fokus på omkostningsreducering. At have styr på økonomien giver selvsagt en indre ro. En ro som vi bruger til at udvikle virksomheden med, og vi har valgt at bruge ”krisen” til noget positivt: - Til at tænke tanker vi ikke ville have tænkt, da højkonjunkturen ”buldrede derudad”. Innovative tanker og løsninger! - Til at lade medarbejdere deltage i relevante kurser og forbedre og udvikle deres kompetencer! - Til at gennemgå virksomheden fra a til z og forbedre arbejdsprocedurer! - Til at opdatere virksomhedens strategi og gøre Vision og Mission synlig for alle ansatte! - Til at udvikle og forbedre vore it-værktøjer – og vi har udarbejdet et helt nyt web-design!

Vi kan således opretholde og forbedre vores kundeservice på det høje niveau, vi er kendt for. Det betyder, at vi i den aktuelle situation og også fremover er i stand til at yde optimal støtte til vore kunder. Det er sådan, værdien i et langsigtet og succesrigt samarbejde kommer til udtryk. Franck Geoteknik ligger helt forrest i ”fødekæden” i byggebranchen, og vi er ofte nogle af de første, der kontaktes i et byggeprojekt. I den sidste tid har vi oplevet en lille stigning i ordretilgangen, og det ser ud til, ”at der er lys for enden af tunnelen” Det er således med spirende optimisme, vi går sommeren i møde. GOD fornøjelse med læsningen, og rigtig god sommer!

Peder Hauritz

Diskrete undersøgelser i royale omgivelser - Siden 1970’erne har man på Fredensborg Slot haft fugtproblemer med en udendørs mur i den private del af slotsparken tæt ved Slottet. I årenes løb er der sat flere tiltag i gang for at løse fugtproblemerne, men intet har haft den fornødne virkning.

Nu har man derfor i bogstavelig forstand valgt at gå mere dybdeborende til værks for at finde frem til årsagen, hvorfor NIRAS og Franck Geoteknik er blevet sat på sagen. Det fortæller ingeniør Flemming Corell Frank fra NIRAS.

PÅ LISTEFØDDER Ofte er det sine største maskiner, en entreprenørvirksomhed praler med, men i dette tilfælde måtte FG love at indskrænke boregrejet til så lidt og så småt som muligt. Allerhelst måtte man efterfølgende slet ikke kunne ane, at larvefødder, grove dæk og store støvler havde bevæget sig rundt på de kongelige græsgange, så listefødder, kørebrædder, gummimåtter og plastafdækning var en nødvendig del af bagagen. PEJLERØR ETABLERET - FG har nu foretaget en række boringer, som skal hjælpe med til at opklare, hvorvidt murens fugtskader skyldes vandårer i jorden, grundvandsspejlet eller måske utætte vandledninger. Foruden prøveudtagning er der i nogle af boringerne etableret pejlerør for at måle grundvandsstanden. I skrivende stund er problemet endnu ikke helt blotlagt, siger Flemming Corell Frank. På listefødder i Fredensborg Slotshave.

Franck Geoteknik går tæt på sig selv Det er ofte sagt, at man skal kende sig selv, før man kan være noget for andre. Derfor besluttede Franck Geoteknik at hyre en ekspert til dels at iværksætte en intern tilfredshedsundersøgelse, dels at bede en række kunder om deres uforbeholdne mening om FG på en række områder. - Det har været en spændende opgave at analysere Franck Geoteknik. De har gennem hele processen været meget positive og forandringsvillige. Virksomheden sætter sine kunders behov meget højt, og de vil gerne have yderligere redskaber til at sikre sig, at de servicerer deres kunder mest

hensigtsmæssigt fremdadrettet. Sådan siger Mette Hay-Schmidt fra ”ASX 620 A/S mezzanin”, bureauet, som FG hyrede til opgaven. 10 kunder blev bedt om at tage stilling til 12 spørgsmål. Resultatet blev understøttet af interviews med yderligere 5-7 kunder – På baggrund af kundetilfredshedsanalysen tyder det generelt på, at kunderne er meget tilfredse, og at FG leverer en god service, kommenterer Mette Hay-Schmidt, som dog også pointerer, at der er nogle punkter, hvor der godt kan strammes op, således at Franck Geoteknik fremover vil kunne levere en endnu bedre service.


Ny bydel klos op ad nogle af Danmarks ældste huse På en gammel trælastgrund (C.F. Petersen) i hjertet af Køge skal området Torvebyen opføres med hyggelige byboliger, stræder og torve, caféer og butikker. Forud for nedlæggelsen af den første grundsten den 3. juni foregik et omfattende arbejde sted med bl.a. naboregistrering og vibrationsmåling. Franck Geoteknik har foretaget de geotekniske undersøgelser og er tilsynsførende rådgiver på byggeriet. Køge Torv er landets største provinstorv med bygninger helt tilbage fra 1500- og 1600-tallet. Bl.a. det gamle rådhus fra 1550 og Kong Hans’ Gård, fra 1634. Og få meter fra selve torvet i Kirkestræde finder man Danmarks ældst daterede bindingsværkshus fra 1527. Disse smukke og fredede bygninger skulle jo helst ikke blive endnu mere skæve, end de allerede er, og ikke få flere revner, end

Inden for den sorte firkant har FG fotoregistreret alle boligerne.

tidens tand har givet dem, så når der skal anlægges en helt ny bydel lige i nærheden, kan en impliceret entreprenør ikke være forsigtig nok. 4.000 BILLEDER Franck Geoteknik har udvist en fotografisk interesse for husene i nærheden af byggepladsen, som nok kun overgås af en god sommersæson med masser af turister i Køges gamle bydel. Op imod 4.000 billeder har FG skudt af alle ejendomme i en radius af 150 meter fra byggepladsen – naturligvis med særligt fokus på de ældste huse og et nærtliggende vandværk: - Vi har ønsket at kunne dokumentere bygningernes tilstand umiddelbart før rammearbejdet og grundvandssænkningen gik i gang – og alle indehavere af de ca. 80 fotograferede huse har efterfølgende fået tilsendt en cd-rom med billederne, fortæller ingeniør Christina Klattkowsky fra Franck Geoteknik. - Foruden denne ”naboregistrering” har vi også foretaget vibrationsmålinger i henhold til den tyske norm DIN 4150 - samt på udvalgte bygninger opsat 10 bokse med horisontal og vertikal måling for at kunne dokumentere eventuelle forskydninger efter vibrationerne. BYEN PÅ DE 1.000 PÆLE Torvebyen bliver opført på i alt ca. 1.000 rammede jernbetonpæle i længder på 15-16 meter. Pælelængden varierer lidt på grund af sprækker og bløde områder i kalken. Af hensyn til nabohuse rammes der med stort lod og lille faldhøjde. - Med de udførte indledende arbejder, kommende observationer i byggeperioden, mulighed for at gribe ind i løbet af byggeperioden samt

Kommuner vælger at sælge grunde med kvalitetsstempel Både salgsmæssigt og økonomisk attraktivt at få undersøgt jordbundsforholdene, inden en større byggegrund sættes til salg. - Flere og flere kommuner vælger at lade arealer jordbunds- og miljøundersøge, inden de bliver sat til salg, oplyser ingeniør Arne Eskildsen fra Franck Geotekniks Sjællandsafdeling. - Der er flere fordele ved en forudgående undersøgelse, forklarer han: Når en grund, der udbydes til salg, ledsages af en positiv geoteknisk rapport, øges kommunens mulighed for et hurtigt salg. Og i tilfælde af en

mindre positiv rapport risikerer kommunen ikke efterfølgende at stå med krav fra køber om prisrefusion etc., som man desværre ser en del eksempler på. - Og så er jeg ikke i tvivl om, at det har en image- og troværdighedsmæssig betydning for en kommune, at den lader sine salgsgrunde jordbunds- og miljøundersøge af uvildige eksperter på området, siger Arne Eskildsen. Han tilføjer, at en jordbunds- og miljøundersøgelse kun kræver ganske få boringer for at give et dækkende billede af jordbundsforholdene og for at opfylde almindelig praksis.

I den gamle bydel i Køge kan man se, at flere af de gamle huse har fået sætningsskader.

med baggrund i erfaringer fra tidligere anlægsarbejder i den gamle bydel vurderer vi risikoen for naboskader for at være meget små, konkluderer Christina Klattkowsky. STORE P-KÆLDRE I TO ETAGER Arkitektonisk er Torvebyen inspireret af bl.a. Kartoffelrækkerne og Brumleby i København, og både gader og torve bliver bilfri. Parkeringen foretages i to store p-kældre i to etager med dybeste udgravning til ca. kote -5,5, svarende til ca. 7 m under nuværende terræn. - Vi har konstateret, at jordbunds- og grundvandsforholdene kræver, at kældervægge og kældergulve udføres vandtætte og bliver armeret mod vandtryk. Kældrene må samtidigt sikres mod opdrift vha. trækankre, oplyser Christina Klattkowsky.

Det forventes, at de første boliger står klar til indflytning til næste sommer. Bygherre er Becker & Nielsen A/S.

Miljørigtige borerigge Franck Geoteknik har totalrenoveret et Knebel HY 79 SBR boreværk og bygget det på en ny 4x4 MAN TGM 13.240 lastbil. Bilen er opbygget med en EURO 4 motor med katalysator (PM-kat, ODB 1b og NOx sensor), således at den må køre inden for miljøzonerne i de byer, hvor disse er indført, hvilket vil sige København, Frederiksberg og Aalborg (Århus og Odense er også på vej med miljøzoner). I alt har FG nu fem miljøzone-godkendte lastbiler.


Jordstabilisering – tjekkiske erfaringer til Danmark Geoarmeringsnet giver nye muligheder, fx ved stejle skråninger. I maj måned var civilingeniør Ph.D. Kirsten Luke fra FG’s Horsensafdeling blandt de udvalgte, der deltog i et træningsprogram i Prag om dimensionering af belægninger, støttemure og stabilisering af skråninger vha. geoarmeringsnet. - Vi har i FG efterhånden fået oparbejdet en ekspertise og erfaring på dette område, som nu gør os klar til at hjælpe kunderne til både bedre og mere økonomiske løsninger, når der er brug for stabilisering, både i lodret og vandret retning. - Med hensyn til anvendelse af geoarmeringsnet er der mange spændende muligheder, såvel

ved stabilisering af veje på blødbund som ved etablering af støttemure og stejle skråninger, oplyser Kirsten Luke, som glæder sig til, at Franck Geoteknik går i gang med at anvende teorierne og de nye programmer, der er udarbejdet af amerikanske Tensar.

Industrivej 22 DK-3550 Slangerup Telefon 4733 3200 Telefax 4733 3288 E-mail: sjadm@geoteknik.dk www.geoteknik.dk JYLLAND Eksempel på støttemur i flere etager. Billedet er fra Prag.

Franck Geoteknik udvider sin ekspertise FG’s nye konstruktionsekspert Henrik Tram med et uundværligt arbejdsredskab ude i marken - en tommestok.

Med ansættelsen af en konstruktionsingeniør kan Franck Geoteknik nu også tilbyde at udføre det nødvendige statiske beregningsarbejde, når de geotekniske undersøgelser afslører en undergrund, hvor det er mest økonomisk at foretage fundering på rammede pæle eller borede fundamenter, eller hvor det er mest økonomisk at udføre gulve mod jord som selvbærende jernbetondæk i stedet for direkte udlagte gulve. I de fleste tilfælde viser resultaterne af foretagne jordbundsundersøgelser heldigvis, at jord og undergrund har den fornødne bæreevne til, at bygherren kan gå videre med sit oprindelige projekt. Men i mange tilfælde viser undersøgelserne, at det tiltænkte område er uegnet at bygge på med en traditionel, direkte fundering.

SJÆLLAND

NATURLIG FORLÆNGELSE AF SPIDSKOMPETENCE - Som en naturlig forlængelse af vores ekspertise inden for jordbundsundersøgelser tilbyder vi nu også at udføre beregningsarbejde for jernbetonkonstruktioner, hvor boreprøver dokumenterer, at dette vil være det mest økonomiske. Vi har derfor ansat konstruktionsingeniør Henrik Tram, som har stor erfaring i forstærkningsprojekter og jernbetonberegninger, fortæller afdelingsleder på Sjælland, Søren Andreasen. HURTIGERE, NEMMERE OG SIKRERE Vi vil gøre det så nemt og smidigt for kunden som muligt at få hurtig og fagligt korrekt vejledning samt eksakte beregninger og arbejdstegninger, som vil sikre bygherren den mest økonomiske funderingsform.

Sandøvej 3 DK-8700 Horsens Telefon 7561 7011 Telefax 7561 7061 E-mail: jyadm@geoteknik.dk www.geoteknik.dk

FG News Nyhedsbrevet udgives af Franck Geoteknik A/S og udkommer 2 gange årligt. REDAKTION

Freddie Franck Bjarne Franck Peder Hauritz Marianne Sjöberg PRODUKTION

Sjöberg Kommunikation TRYK

Glumsø Bogtrykkeri A/S OPLAG

2.000 stk.

- Det giver også en god fornemmelse, at vi nu kan følge en sag yderligere et afgørende skridt på vej mod et vellykket resultat, mener Søren Andreasen.

Arne Eskildsen kan den 1.8. fejre sit 10 års jubilæum som ingeniør hos Franck Geoteknik.

Henrik Tram er pr. december ansat som ingeniør i Sjællandsafdelingen. Henrik er uddannet akademiingeniør med speciale som konstruktionsingeniør. I de seneste 15 år har Henrik arbejdet som rådgivende ingeniør.

FRANCK GEOTEKNIK – FOR FREMTIDEN

Franck-geoteknik-as-News-2009_06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you