Page 1

L’ELECTRICITAT DOMÈSTICA

Bet Pahissa Georgina Mitjans


CIRCUIT ELÈCTRIC 

Un circuit elèctric és un conjunt de conductors i components elèctrics o electrònics recorregut per un corrent elèctric.

Components fonamentals d'un circuit elèctric: 

Una font (E) de força electromotora (FEM), que subministri l'energia elèctrica necessària en volt. El flux d'una intensitat (I) de corrent d'electrons. Existència d'una resistència o càrrega (R)connectada al circuit, que consumeixi l'energia que proporciona la font de força i la transformi en energia útil, com pot ser, encendre una làmpada, proporcionar fred o calor, etc.


CORRENT ELÈCTRIC 

El corrent elèctric és el moviment de càrregues elèctriques, normalment a través d'un cable o qualsevol altre material conductor, durant un temps.Les càrregues elèctriques poden ser negatives (electrons) o positives (forats).


VOLTATGE 

Tambe pot anomenarse diferencia de potencial es l’energia am el que el genarador impulsa electrons a traves del circuit . Es mesura amb volts.Cada element elèctric afecta el voltatge a la xarxa o corrent a través de la xarxa d'una manera particular.


INTENSITAT 

Anomenem intensitat del corrent elèctric a la càrrega que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta.Exemple:Si la intensitat és constant en el temps, parlem del corrent continu; en cas contrari, és l'altern. Si no es produeix emmagatzemament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari.


POTÈNCIA 

Potència és la velocitat la qual consumeix energía. Si la energia fos un líquid, la potència serian els litres per segon aboca el depòsit que el conté. La potència es mesura en joule per segon (J/seg) i es representa amb la lletra “P”.Un J/seg equival a 1 watt (W), per tant, quan es consuma 1 joule de potència en un segon, estem gastant o consumint 1 watt d’ energia elèctrica.


TIPUS DE CONNEXIONS 

En sèrie: les bombetes estan col·locades de manera contínua, una al costat de l’altre, si una es fon normalment la segona també es fon, ja que en talla el circuit. És el cas de les bombetes de l’arbre de Nadal.Paral·lels: en aquest cas les dues bombetes tenen diferents connexions cap a la pila, de manera que si una falla l’altre no es fondrà.Mixtes: aquí trobem la connexió en sèrie i connexió paral·lela juntes, és a dir que fa una barrejar del dos tipus.


SIMBOLOGIA I PLANELL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Es diu Simbología Eléctrica a la representació gràfica que es realiza de cada element d’un circuit o instalació elèctrica.Els símbols elèctrics es rigeixen per la UNE-EN-60617, que va ser aprovada el 1996 i està en concordancia amb la norma europea. Hi ha un símbol per cada element.

Planell de la intal·lació elèctrica


REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, també conegut com a REBT, és el reglament tècnic de seguretat industrial que recull el conjunt de tècniques en el marc normatiu en el camp i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.El REBT, estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font.


ENLLAÇOS UTILITATS I ANNEXES  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada http://www.xtec.cat/~lnater/

webquest  

webquest de georgina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you