Page 1

MARC DE REFERENCIA: • Marc Legal • Marc Teòric


Marc de referència – Marc Legal

Legislació Autonómica

Legislació Estatal

Legislació Europea


Marc de referència – Marc Legal

Convenció de les Nacions Unides 20 Novembre de 1989 Sobre els drets del infant Principis Consagrats de la Carta Europea dels Drets dels infants

Carta dels Drets fonamentals de la UE


Marc de referència – Marc Legal

La competència exclusiva de protecció del menor i protecció de les famílies recau en la Generalitat de Catalunya.

Llei 14/2007, del 27 de maig, Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència Llei 12/2007, del 11 d’octubre , Serveis Socials

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació


Marc de referència – Marc Legal

, de 4 de febrer, regula les activitats físicoesportives en el medi natural

Art. 1.3 queden exclosses les activitats regulades pel del 24 d’octubre

Decret 337/2000 queda derogat pel de 10 de juny

de 10 de juny regulació de les activitats en el lleure


Marc de Referència – Marc Teòric

El trastorn de la conducta en la infància i la adolescència fa referència a la presencia d’un patró de conducta persistent, repetitiu i inadequat per l’edat del menor, que es caracteritza per l' incompliment de les normes socials bàsiques de convivència i per l’oposició als requeriments de les figures d’autoritat.


Marc de Referència – Marc Teòric

Teories i Hipòtesis Thordike i Skinner

Llei de l’efecte/ reforç Positiu

R. Driekurs

Limits i Normes

Sentiment d’autocontrol i eficàcia

Ramon Maria Giró Paris

Mediació

Grup d’iguals

Reuven Bar-On

Intel·ligència emocional

Maria José DíazAguado

Desenvolupa ment integral

Erik Erickson

Reformulació de la Teoria Analitica de Freud

Harter, Cicheti, Beeghly, Aber i Alien

Selman i Kohlberg

Neal Miller i Bandura

Reformulació Teoria de l’agressió de Freud

Identitat


Marc de Referència – Marc Teòric

Enfocament

Cognitiu-conductual

Marco referencia  
Marco referencia  

EDAI

Advertisement