Page 1

МУЗЕЙ

ПО МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ


Във всички творения на природата има нещо за възхищение! Аристотел


Музеят по минералогия, петрография и полезни изкопаеми е създаден през 1961 година като учебна сбирка от минерали, скали и полезни изкопаеми, която е използвана за обучение на студентите. От 2008 г. музеят преминава под ръководството на Геологопроучвателния факултет.


В предмета на дейността на музея са включени образователни, учебни и научни задачи. Той е разположен в специално построена експозиционна зала на площ от 280 м2. В музея са подредени и систематизирани минерали, скали и полезни изкопаеми от всички български находища и образци от над 50 страни в света. Най-многобройна е колекцията от Русия, Германия, Чехия, Словакия, Бразилия, Китай, Австралия. Във фонда се съхраняват 13 304 бр. образци, от които 12 321 в основен и 983 в обменен фонд. В основния фонд към музея се съхраняват 9250 образеца от български находища.


Всички образци са систематизирани съгласно възприетите в учебната практика класификации, което прави музея пълноценен за обучението и подготовката на студентите и за разгръщане на широка учебна и научноизследователска дейност. Неговите разнообразни колекции са резултат от работата на повече от 82 професори, доценти и преподаватели, 14, от които са от чужбина, а също и над 30 геолози, випускници на факултета, студенти, които са дарявали образци. Ежегодно фондът се попълва с образци от теренната работа на преподавателите от геоложките катедри и уредника на музея, както и от дарения на преподаватели, студенти и гости на университета, дарители-любители и приятели на Геологопроучвателния факултет и от обмен с други музеи в света.


РАЗДЕЛ “МИНЕРАЛОГИЯ” В раздел “Минералогия” сред експонатите има уникални образци, като “Гигантски калцитови друзи” от Бургаско, колекция “Ахати” от Кърджалийско, Шуменско и други български находища. В този раздел са регистрирани над 662 минерални вида и разновидности.


Музеят притежава богата колекция от разновидностите на кварца, най-дългото опализирано дърво, геода от аметист, чудесна колекция от български ахати. Специална за музея е колекцията “Дарение Илия Делев”, която съдържа разновидности на кварца и скъпоценни минерали от Бразилия.


РАЗДЕЛ “ПЕТРОГРАФИЯ” Разделът включва всички типове магмени, седиментни и метаморфни скали, подредени по съвременните класификации. За България това е най-представителната петрографска колекция. Интерес представлява колекцията от образци от най-известните вулкани в света, варовик от връх Еверест, гнайс от най-дълбокия сондаж в Русия. В раздела е подредена и специална сбирка от скалнооблицовъчни материали.


РАЗДЕЛ “ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ” Разделът съдържа цялостна генетична класификация на находищата на метални и неметални минерални суровини (генетични серии, групи и класове) и специален раздел – текстури. В музея е изложен макет на самоков. Основна функция на музея е съхраняване на минералното разнообразие на България. Тук се съхранява за идните поколения, цялото минерално и рудно наследство на България.


Музеят е представителен депозитариум на суровинната база на нашата страна. Тук се намират материалите от находища, които вече са експлоатирани, които сега се разработват и личните сбирки от научните изследвания на повече от преподавателите на МГУ. Подредени са специални регионални сбирки: “Барит-желязорудно находище Кремиковци”; “Оловноцинковите находища в Родопите” и др.


Музеят разполага с колекция “Сувенири” и сбирки от минерали и скали, някои от които могат да се закупят.


На територията на музея се провеждат учебни занятия или се организират посещения на студенти, както от МГУ, така и от други университети, с цел подпомагане на практическото обучение.

Доц. Сл. Мънков показва на бъдещите геолози сбирката от руди.

Проф. Й. Кортенски запознава студенти със българските въглища.


Доц. Р. Костов показва богатата минерална колекция.

Доц. А. Здравков и ас. Г. Лютов със студенти обсъждат експонати от сбирката по полезни изкопаеми.


Колекцията на музея представлява интерес и за ученици, за които може да бъде в помощ при обучението по дисциплините Човекът и природата и География.

На посещение в музея са ученици от 163.ОУ “Черноризец Храбър” София, с ръководител Рени Радева, които с интерес слушат беседата на уредника инж. Екатерина Иванова.


През годините в музея са работили 8 уредника, от които 1 доцент, 2 главни асистенти и 5 инженер-геолози. От 1998г. уредник на музея е инж. Екатерина Иванова.


От 1975г. научно-методическото ръководство на музея се осъществява от Музеен съвет, който се избира от преподаватели от катедри «Геология и проучване на полезни изкопаеми» и «Минералогия и петрография». Действащият Музеен съвет е в състав: проф. д-р Йордан Кортенски (председател от 2008г.), доц. д-р Бануш Банушев, доц. д-р Стефка Приставова, доц. д-р Радостин Паздеров, доц. д-р Станислав Стойков, доц. д-р Александър Здравков и гл. ас. Сергей Добрев. През годините председатели на Музейния съвет са били: проф. д-р Симеон Стойнов (1975-1977г.), проф. д-р Рашко Рашков (1977-1979г.), чл. кор. проф. дгн Иван Велинов (1980-1983г.), проф. д-р Богдан Богданов (19831989г.), проф. д-р Маргарита Стойнова (1989-1998г.), доц. дгн Руслан Костов (1998-2000г.) и доц. дгн Маргарита Токмакчиева (2000-2008г.).


Музеен съвет на Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми


Ако искате да се насладите на красотата на минералите и кристалите, ако искате да видите образци от скалите, които изграждат нашия дом Земята, ако искате да се запознаете с рудите, източник на металите, от които се изработват машините и предметите от вашето ежедневие, ако искате да видите въглищата и нефта, които изпълват живота ви с топлина, светлина и енергия и накрая, ако искате да научите повече за богатствата на майката Земя……

Заповядайте в нашия музей!

Музей по минералогия, петрография и ПИ - Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"  

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"

Музей по минералогия, петрография и ПИ - Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"  

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски"

Advertisement