Page 1

w w.g w w.ge- urop anw y.co w.g e-eur uro pean ay.co m ww w.ge- urop anwa y.com e w e e w a w e e m e w w w.g .g ro n co ww w.ge urop anw y.co ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu -eu ropea nway. com e ope w a w e e m e w a w . e m w w g o p w w.g w w.ge uro nw y.co w. e-eu pea way. m ur pean ay.c m ww ge-e a e w w e e w o a o w e w w.g w. e ww w.ge urop anw y.com w.g e-eur pean way.c m uro peanw ay.co m w e w w e e w o a o w w.g w w.ge uro m nw y.co w.g ur pean ay.c m ww w.ge- urop anw y.com a e w e e w a w e e m w e w w.g .g ro n co ww w.ge urop anw y.co ww w.ge- urop anwa y.com om ww -eu ropea nway. com e ope w a w e e m e w a w . e m w w g o p w w.g w w.ge uro nw y.co w. e-eu pea way. m ur pean ay.c m ww com a e w w e e w o a o w w r o n w w.ge uro .g .c ww w.ge urop anw y.com om ww e opean way.c om ww ge-eu ropea nway com w e ope w y.c m a w e m w w . . e w r n w w.g .g y .c r n w eu ea .co co ww ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com w ge-eu ropea nway com ay. om w w . . u e e y w e ea y. w. w eu ea y.c ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com wa .com e e a e m e w p a w e e m e w w y o p a o w w w.ge uro ww w.ge urop anw y.com wa .com w.g e-eur pean way.c m anw ay.co m e e w e e w y o p w w.g w ro o n c a w w.ge uro ww w.ge- urop anwa y.com nw y.com -eu ropea nway. com e opean way.c om w e e e w a w e m w g p a w w.g . . m w r o n w w.ge uro .c ww ge-eu ropea nway com anw ay.co m e opean way.c om w ge-eu ropea nway com w w w . . e u a w . w o w e-eu pea way. m ww ge-e rope nway com w.g e-eur pean way.c m w w ean way.c om w o o w . . g r o n c u w w.g n w. e-eu pea way. m uro pean ay.c m ww ge-e ropea nway com .c a e w y w e w o a o w . e m p w w.g w e-eu pea way. nw y.co w.g e-eur pean way.c m uro peanw ay.co m w a e w o o w e w o a o w w.g w w.ge uro nw y.co w.g e-eur pean way.c ur pean ay.c m op anw y.com a e w e e w a o w e m w e r n a w w.g .g . m ro n p co ww w.ge urop anw y.co ww ge-eu ropea nway -eu ropea nway. com uro peanw ay.co m e ope w a w e m w w . e w g o w w.g . y . w r o n w o eu ea .c ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa eur opean way.c om w ge-eu ropea nway com w w . . u a e e . y . r n w c e e ww w.ge- urop anwa ww ge-eu ropea nway com -eu ropea nway. com ww w.ge- urop anwa y.com w e e . . u a e e w y w u a e e y. w w.ge urop anw ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e-e urope anwa .com e e w ge-e rope nwa com ww w.ge urop an e ope w ge-e rope nwa com ay om w w . . e w u a e e . y . g eur ww ge-e rope nwa com ww w.ge- urop a ean way.c om ww ge-eu ropea nway com w p w . . e u a o e e . y . w e e w.g e-eur pean way.c m ww w.ge- urop ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com w o o e e . . g r n c u a e e . . ww w.ge urop ww ge-e rope nway com ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com w e . . e e . y . w eu ea ww w.ge- urop ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com e e e . . a u a e m e w ge y p a w e-e ww w.ge- uro m w e w o p a o w e m w w r o n p c o w . . w g r o n c u o e w w.g y w e ea y. w. eu ea y.c ww w.ge- ur eur ean ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.gee e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.gee e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.gee e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e e a e e ww w.ge e e ww w.ge- urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.g e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com om e e a e m e w p ww w. e e w w.ge uro nw y.co ww w.ge- urop anwa y.com a ww w.ge- urop anwa y.com e e a com ww w w ge-e rope nwa com ww w.ge urop anw y.com w ge-e rope nwa com w m w . . o u a e e . y . ww ww ge-e rope nwa com y.c m ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com w w . . o u a e e . y . w c e e ww ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com ay. om ww w.ge- urop anwa y.com w e e . . a c u a e m e w y w w e e y. w w.ge urop anw y.co ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com wa .com e ope a e m e w a e e m w e w y o p a w w.g w r o n c a w w.ge uro ww w.ge- urop anw y.com nw y.com -eu ropea nway. com e opean way.c om w e e e w a w e m g w p a w w.g . . m w r o n w w.ge uro .c ww ge-eu ropea nway com anw ay.co m e opean way.c om w ge-eu ropea nway com w w w . . e u a w . . w o w e-eu pea way ww ge-e rope nway com w.g e-eur pean way.c m m w w ean way.c om w o o w . . g r o n c u a o w w.g n w. e-eu pea way. m ur pean ay.c m ww ge-e rope nway com .c a e w y w e w o a o w . e m w p w w.g w e-eu pea way. nw y.co w.g e-eur pean way.c m uro pean ay.co m w a e w o o w e w o a o w w.g w w.ge uro nw y.co w.g e-eur pean way.c ur pean ay.c m op anw y.com a e w e e w a o w e m w e g w r n a w w.g . .c ro n co w w.ge urop anw y.co rop eanw y.com ww ge-eu ropea nway -eu ropea nway. com e ope w a w e m w a w . . e m w g o p u a w w.g w. e-eu pea way. m ww ge-e rope nway uro peanw ay.co m eur opean way.c om w w w o o w . e r n w w.g .g .c w r o n w o eu ea .c ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa eur opean way.c om w ge-eu ropea nway com w w . . e e y w eu ea y. w. ur an eu ea y.c ww w.ge- urop anw ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e-e urope anwa .com e e w ge-e rope nwa com ww w.ge urop anw e ope w .ge-e rope nwa com ay om w w . . e w u a e e y . g eur ww ge-e rope nwa com ww w.ge- urop an ean way.c om ww ge-eu ropea nway com w p w . . e u a o e e y w e e .g eur y. w. an eu ea y.c ww w.ge- urop a ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e- urope anwa .com e e g e e . w w e-e w w.ge urop e w ge-e rope nwa com ay om ww w.ge- urop anwa y.com p w w o e e . . g r n c u a e e . . ww w.ge urop ww ge-e rope nway com ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com w e . . e e y w eu ea y. w. ww w.ge- urop eu ea ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e a e e ww w.ge- uro e e ww w.ge- urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e w e e w w.ge- u e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.gee e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com w ge-e rope nwa com -e rope nwa com ww w.gee ope w a w e m w w . . e w g o u a w w.g y w e e y. w. eu ea y.c ww w.geeur ean ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.ge e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e e a m e e w p ww w.g e e w w.ge uro nw y.co ww w.ge- urop anwa y.com a ww w.ge- urop anwa y.com om e e w a m e w p a -e


საქართველოს ევროპული გზა Georgia’s European Way

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration 2014


სარედაქციო საბჭო მარიამ რაქვიაშვილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ზურაბ ქარუმიძე პოლიტიკის ანალიზის, სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის, საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის პირველი მრჩეველი, საქართველოს მთავრობის კანცელარია

Mariam Rakviashvili Deputy State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

Zurab Karumidze First Advisor, Foreign Relations Unit, Department of Political Analysis, Strategic Planning and Coordination, the Chancellery of the Government of Georgia

ლაშა ტუღუში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე

Lasha Tugushi

ივანე ჩხიკვაძე ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

Ivane Chkhikvadze

ელენე გოცაძე საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დირექტორი ხათუნა საღინაძე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

Head of Georgian Civil Society National Platform for the Eastern Partnership

EU Integration Field Manager Open Society Georgia Foundation

Elene Gotsadze Director of the Information Center on NATO and EU

Khatuna Saginadze Head of Public Relations Department of the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

თორნიკე ნოზაძე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ევროინტეგრაციის საკითხთა კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

Tornike Nozadze

განსაკუთრებული მადლობა: თამარ მიქაძე საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოლიტიკისა და პრესის განყოფილების თანამშრომელი

Special thanks to:

ჯორჯია თუდეი ჯგუფი - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კონტრაქტორი გენერალური მენეჯერი: გიორგი შარაშიძე ქართული ტექსტის რედაქტორი: ბაჩო კვირტია ინგლისური ტექსტის რედაქტორი: ქეით დევისი დიზაინი: მიხეილ მჭედლიშვილი

4

EDITORIAL BOARD

საქართველოს ევროპული გზა

Deputy Head of European Integration Coordination Department of the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

Tamar Mikadze

Press and Information Officer at Political and Press Section of the Delegation of the European Union to Georgia

Georgia Today Group – the contractor of the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration General Manager: George Sharashidze Editor of Georgian: Bacho Kvirtia Editor of English: Kate Davies Design: Mikheil Mchedlishvili


სარჩევი CONTENTS ასოცირების შეთანხმება / Association ისტორიული ნაბიჯი საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში

7

რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება?

8

რას წარმოადგენს საქართველო – ევროკავშირის სავიზო დიალოგი?

10

EU-Georgia Relations Take a Historic Step Forward

What does the EU-Georgia Association Agreement Mean for Georgia? What is the EU-Georgia Visa Dialogue?

ბიზნესი და ეკონომიკა / Business საერთაშორისო კონფერენცია და ბიზნეს-ფორუმი „ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან – პერსპექტივები და შესაძლებლობები“

13

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

17

& Economy

International Conference “Economic Integration with the European Union - Prospects and Opportunities”

EU-Georgia Business Council

ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU ევროპული ინტეგრაცია საქართველოსთვის კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღებია

20

Agreement

& Conflict Resolution

European Integration is One of the Keys to Conflict Resolution for Georgia

განათლება და მეცნიერება / Education

& Science

Erasmus+ პროგრამა ქართველი სტუდენტებისთვის

25

Erasmus+ Programme for Georgian Students

საქართველოს ევროპული მისწრაფებები: მდიდარ წარსულზე დაფუძნებული მომავალი

28

Georgia European Aspirations: Building the Future on a Vibrant Past

კომუნიკაციის სტრატეგია / Communication საზოგადოების ინფორმირება და ჩართულობა ევროინტეგრაციის პროცესში

36

Strategy

Raising Public Awareness and Involvement on the European Integration Process

ანალიზი და მოსაზრება / Analyses

& Opinion

საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება რეგიონში ევროკავშირის როლს გაზრდის, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და უსაფრთხოებას

40

Association with Georgia Stands to Boost EU Role in Region, Growth, and Security

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება – განვითარება, ევროპეიზაცია და უსაფრთხოება

42

Association Agreement Between the EU and Georgia: Development, Europeanization and Security

ევროპამ გამოწვევას უნდა უპასუხოს

45

Europe Should Rise to the Challenge

Georgia’s European Way

5


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

უპირველეს ყოვლისა, მინდა მოგილოცოთ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, რაც ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა და ევროკავშირის წევრობისკენ წინგადადგმული ნაბიჯია.

First of all, I would like to congratulate you on the signature of the EU-Georgia Association Agreement, which is one of the most important achievements in the country’s contemporary history and a step forward towards membership of the European Union.

ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებას საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების თაობაზე.

In the process of implementation of the Association Agreement it is of utmost importance for the Government of Georgia to raise public awareness on EU- Georgia relations.

დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა ქვეყნის განვითარების ევროპული გზის შეუქცევადობის მყარ საფუძველს წარმოადგენს.

I am sure that the active involvement of the population of Georgia in the process of integration into the European Union is a must for the solid foundation of irreversibility for Georgia’s European way.

ვიმედოვნებ, რომ ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ მეორე გამოცემა, მასში ასახული საკითხების ფართო სპექტრის გათვალისწინებით, საინტერესო და ინფორმატიული იქნება მკითხველისათვის.

I hope that readers will find the second issue of the periodical ‘’Georgia’s European Way,’’ and the wide range of issues discussed within, both interesting and informative.

6

საქართველოს ევროპული გზა


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

ქეთრინ ეშტონი – ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი; ჟოზე მანუელ ბაროზო – ევროკომისიის პრეზიდენტი; ჰერმან ვან რომპუი – ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი; ირაკლი ღარიბაშვილი – საქართველოს პრემიერ-მინისტრი; იური ლიანკე – მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი; პეტრო პოროშენკო – უკრაინის პრეზიდენტი Catherine Ashton – Vice-President of the European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy; Jose Manuel Barroso – President of The European Commission; Herman Van Rompuy – The President of European Council; Irakli Garibashvili – Prime-Minister of Georgia; Iurie Leanca – Prime Minister of Moldova; Petro Poroshenko – President of Ukraine

ჟოზე მანუელ ბაროზო – ევროკომისიის პრეზიდენტი; ჰერმან ვან რომპუი – ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი; ირაკლი ღარიბაშვილი – საქართველოს პრემიერ-მინისტრი Jose Manuel Barroso – The President of The European Commission; Herman Van Rompuy – The President of European Council; Irakli Garibashvili – Prime-Minister of Georgia

Georgia’s European Way

7


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისადმი მიძღვნილი კონცერტი

Celebration dedicated to signing of the EU-Georgia Association Agreement

გიორგი მარგველაშვილი – საქართველოს პრეზიდენტი; სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე; ირაკლი ღარიბაშვილი – საქართველოს პრემიერ-მინისტრი; დავით უსუფაშვილი – საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე Giorgi Margvelashvili – President of Georgia; Catholicos-Patriarch Ilia II; Irakli Garibashvili – Prime-Minister of Georgia; Davit Usupashvili – Chairman of the Parliament of Georgia

ქართული ნაციონალური ბალეტი „სუხიშვილები“ Georgian National Ballet “Sukhishvili”

8

საქართველოს ევროპული გზა


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

ისტორიული ნაბიჯი საქართველოევროკავშირის ურთიერთობებში

EU-Georgia Relations Take a Historic Step Forward ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტს, ჩვენი საამაყო მიღწევა და უმნიშვნელოვანესი შესაძლებლობაა საქართველოს მოდერნიზაციისა და რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. შეთანხმება გააღრმავებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს და უზრუნველყოფს ქვეყნის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ეტაპობრივ ინტეგრაციას. ასოცირების შეთანხმება იძლევა უფრო მჭიდრო პარტნიორობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას, რომელიც დაეფუძნება საერთო ფასეულობების, დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებათა პატივისცემას. აღნიშნული ღირებულებები ბოლო წლებში საქართველოში გატარებული რეფორმების საფუძველს წარმოადგენს. ჩვენი პარტნიორობის მიზანია დავეხმაროთ საქართველოს დასახული მიზნების მიღწევაში. ასოცირების შეთანხმება უზრუნველყოფს ქვეყნის საჯარო პოლიტიკის მეტ პროგნოზირებადობასა და თანმიმდევრულობას, როგორც ეკონომიკური საქმიანობის მარეგულირებელი წესების, ასევე იმ უფლებებისა და მომსახურების სფეროებში, რასაც მოსახლეობა საკუთარი მთავრობისგან ელის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, შეთანხმება უზრუნველყოფს ცხოვრების უფრო მაღალ ხარისხს ყველა მოქალაქისთვის. ასოცირების შეთანხმება, თანმდევ რეფორმებთან ერთად, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას, ბიზნესისთვის ახალი ბაზრების გახსნასა და სამუშაო ადგილების შექმნას. ერთი სიტყვით, შეთანხმება წარმოადგენს ინვესტირებას საქართველოს მომავალში, რომელიც დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი სარგებლის მომტანი იქნება. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა და განხორციელება მნიშვნელოვნად ზრდის მხარეთა პასუხისმგებლობას. აუცილებელია მთელი საზოგადოების მხარდაჭერის მობილიზება იმ რეფორმების გატარების პროცესში, რომლებიც საქართველოს ევროკავშირთან თანმიმდევრულად დააახლოებენ. ევროკავშირის დახმარების ინსტრუმენტები და საექსპერტო მხარდაჭერა საქართველოს განკარგულებაშია, რადგან ქვეყანა მნიშვნელოვან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რთულ ცვლილებებს ახორციელებს საკანონმდებლო და პოლიტიკურ სფეროებში. რაც შეეხება საქართველოს ურთიერთობებს სხვა მეზობელ ქვეყნებთან, ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველომ აირჩია ბრიუსელთან მჭიდრო კავშირი ამ ქვეყნებთან ურთიერთობების გაუარესების სანაცვლოდ. პირიქით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის დანარჩენი ქვეყნები და რუსეთი მნიშვნელოვან სარგებელს მიიღებენ საქართველოს ევროკავშირის ეკონომიკაში ინტეგრირებით. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს მოსახლეობის სურვილია იცხოვროს ისეთ სახელმწიფოში, რომელიც მისი ინტერესების შესაბამისად იმოქმედებს, რადგან მან უკვე გააკეთა არჩევანი მეტი ანგარიშვალდებულების, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფისა და პროგნოზირებადი მომავლის სასარგებლოდ. მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირი საქართველოს მხარს დაუჭერს მის მიერ არჩეულ ევროინტეგრაციის გზაზე.

ქეთრინ ეშტონი ევროკომისიის ვიცეპრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი Catherine Ashton Vice-President of the European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

The signature of the Association Agreement, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area, is an achievement of which we can all be proud and consider as a major opportunity for modernization and reforms in Georgia. The Agreement will deepen political and economic relations between Georgia and the EU, and will gradually integrate Georgia into the EU’s internal market. Through it we will build a genuine partnership based on respect for common values, democracy, rule of law, and fundamental rights and freedoms. These values are the foundation for the reforms Georgia has embarked on in recent years. The goal of our partnership is to help Georgia achieve her own ambitions. The Agreement brings more predictability and consistency to public life, not only in the rules that govern economic activity, but also in the services and rights citizens expect from their government. In due course, it will deliver a higher quality of life to all Georgians. Accompanied by the reforms, the Agreement will help bring growth- opening up new markets to businesses and creating job opportunities. In short, this agreement is an investment in the future; an investment we believe will yield high returns. With the signature and implementation of our Association Agreement comes greater responsibility. All society must be mobilized to carry through the reforms that will progressively bring Georgia closer to the European Union. The EU’s tools and expertise are at Georgia’s disposal as it undergoes important but often difficult changes to its rules and political system. As for Georgia’s relations with its other neighbors, the signature of the Agreement does not mean that Georgia has chosen closer ties with Brussels over, or at the expense of, others: on the contrary, the other Eastern Partnership countries and Russia should also benefit from the integration of Georgia into the wider European economy. We believe Georgians want a state that works in all their interests and they have already made clear their choice of pursuing greater accountability, ensuring the rule of law and greater predictability for everyone. I am very happy that the EU will be accompanying Georgia as it follows this chosen path.

Georgia’s European Way

9


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

„მივესალმებით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას 2014 წლის 27 ივნისს. ეს არის ისტორიული მოვლენა, რომლითაც საბოლოოდ განმტკიცდა საქართველოს ევროპული არჩევანი. შეთანხმების ეფექტიანი იმპლემენტაცია კიდევ უფრო დაგვაახლოებს ევროკავშირთან და გზას გახსნის თანამშრომლობის პროგრესული განვითარებისათვის.“ “We welcome the signing of the EU-Georgia Association Agreement on June 27, 2014. This is an historic event which has reinforced Georgia’s European choice. The effective implementation of the Agreement will bring us closer to the EU and open the way to progressive development of our cooperation.” მაია ფანჯიკიძე – საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი Maia Panjikidze – Minister of Foreign Affairs of Georgia

რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება?

What does the EU-Georgia Association Agreement Mean for Georgia? საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ამბიციური და ინოვაციური, ე.წ. „ახალი თაობის” შეთანხმებაა, რამდენადაც, დღემდე არსებული მსგავსი შეთანხმებებისგან განსხვავებით, მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს და ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოების მნიშვნელოვან კონკრეტულ მექანიზმებს. შეთანხმების ხელმოწერა, 2013 წლის ნოემბერში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ვილნიუსის სამიტზე პარაფირებიდან უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში, მიანიშნებს ევროკავშირის პოლიტიკურ ნებაზე დაჩქარებულ რეჟიმში გადავიდეს საქართველოსთან თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, შეუქცევადი ხდება საქართველოს მოდერნიზაციის პროცესი ევროპული ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან დაახლოების იმდენად მაღალ დონეს ითვალისწინებს, რომ ფაქტობრივად, წარმოადგენს ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს. ევროპული

10

საქართველოს ევროპული გზა

The EU-Georgia Association Agreement (AA) is an ambitious and innovative so called “new generation” agreement as it includes the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) component and envisages significant and concrete mechanisms for approximation with the EU. Signing the Agreement in an unprecedentedly short time after its initialing in November 2013 indicates the EU’s political will to speedily move to the advanced level of partnership with Georgia. After the signature of the AA, modernization of Georgia according to the European norms and standards becomes irreversible. The AA envisages such a high level of approximation with the EU that, in fact, its effective implementation is a significant step towards EU integration. European integration is our national idea, supported by 85% of the population and all main political parties. After the signature of the Agreement, European integration becomes not only the foreign, but also the domestic policy priority of the country-


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement ინტეგრაცია არის ჩვენი ეროვნული იდეა, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის 85% და ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ევროპული ინტეგრაცია ხდება საქართველოს არა მხოლოდ საგარეო, არამედ შიდა პოლიტიკის პრიორიტეტი, რადგან საქართველო, როგორც აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა, იზიარებს იმ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რასაც ეფუძნება ევროკავშირი. აღსანიშნავია, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება არ ზღუდავს და ღიად ტოვებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების სამომავლო პროგრესული განვითარების გზას. შესაბამისად, შეთანხმება არ წარმოადგენს საბოლოო ეტაპს საქართველოევროკავშირის ურთიერთობაში. ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს განვითარების ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს ყველა ძირითად სფეროში. შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპული ფასეულობების განმტკიცებასა და დაცვას. მათ შორისაა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის განვითარება, კონსოლიდაცია და ეფექტიანობის გაზრდა; ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემა; სასამართლო რეფორმის შემდგომი პროგრესი, რითაც მიიღწევა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა; სამართალდამცავი უწყებების ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება და მათი მიუკერძოებლობისა და ეფექტიანობის ამაღლება; ანგარიშვალდებული, ეფექტიანი, გამჭვირვალე და კომპეტენტური საჯარო სამსახურის უზრუნველყოფა; საერთაშორისო სამართლის პრინციპების, მათ შორის სუვერენიტეტისა და საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების კუთხით ევროკავშირის როლის გაზრდა და სხვა. შეთანხმებით მნიშვნელოვნად გაღრმავდება საქართველოევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგი, ხოლო შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში გაიზრდება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ამასთან, შეთანხმება ითვალისწინებს ევროპული სტანდარტების ეტაპობრივ დანერგვას ეკონომიკისა და დარგობრივი პოლიტიკის ყველა სფეროში, როგორიცაა მაგალითად, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, კვლევა და ტექნოლოგიები, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება, რეგიონალური განვითარება და სხვა. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე (DC FTA), რომელიც შეთანხმების განუყოფელი ნაწილია, ემსახურება ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოს ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. შედეგად საქართველოსთვის ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი ხელმისაწვდომი იქნება ტარიფებისა და კვოტების გარეშე. DC FTA ხელს შეუწყობს სურსათის უვნებლობის სფეროში ევროპულ სტანდარტებთან ეტაპობრივ დაახლოებას; გამჭვირვალე, სტაბილური ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას; საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდას; ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას; ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას. ზოგადად, DC FTA-ს შედეგად, მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) დამატებით დაახლოებით 4,3 %-ით, ექსპორტი 12 %-ით, ხოლო იმპორტი - 7,5%-ით გაიზრდება.

because Georgia, as an eastern European country, shares common European values and principles. It should be noted that the AA does not limit and leaves open the way for progressive development of EU-Georgia relations. Therefore, the Agreement is not the final goal of those EU-Georgia relations. The AA offers Georgia new opportunities for development in all main sectors. It envisages strengthening respect for the common European values, including development, consolidation, and increasing the effectiveness of democratic institutions and the rule of law; respect for human rights and fundamental freedoms; further progress on judicial and legal reform in order to guarantee independence of the judiciary; strengthening the administrative capacity of law-enforcement bodies (and increasing their impartiality and effectiveness); building an accountable, effective, transparent and professional civil service; respecting principles of international law, including sovereignty and territorial integrity within internationally recognized borders; and strengthening the role of the EU in peaceful conflict resolution. The AA will significantly deepen the EU-Georgia political dialogue and will increase the engagement of civil society in the implementation process of the Agreement. In addition, the Agreement envisages gradual establishment of European standards in all fields of economy and other sectoral policies such as in: transport, energy, environment, agriculture, tourism, research and technology, employment and social policy, healthcare, education, culture, civil society, and regional development. The DCFTA, which is an integral part of the AA, envisages the gradual economic integration of Georgia with the EU internal market. As a result, Georgia will gain access to the 500 million consumer market without tariffs and quotas. The DCFTA will contribute to gradual approximation with European standards in the food safety area; establishing a transparent and stable business environment; increasing the attractiveness of Georgia for investments; introducing innovative approaches and new technologies; stimulating economic growth, and facilitating Georgia’s economic development. According to research, as a result of the DCFTA, Georgia’s GDP will further grow by approximately 4.3%; export to the EU will increase by 12%, and import by – 7.5%. It should be underlined that the EU-Georgia Association Agreement applies to the entire territory of Georgia within its internationally recognized borders. The AA serves as an action plan for Georgia’s approximation with the EU, encompassing almost all areas of the country’s political, social and economic life. In order to successfully implement this action plan the EU will provide relevant support to Georgia. Considering that the AA is not the final goal of the EU-Georgia relations, its effective implementation will form an important basis for the country’s gradual integration into the EU.

აღსანიშნავია, რომ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან დაახლოების სამოქმედო გეგმაა, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს. ამ გეგმის განხორციელებისთვის ევროკავშირი საქართველოს აღმოუჩენს შესაბამის საექსპერტო დახმარებას. იმის გათვალისწინებით, რომ ასოცირების შეთანხმება არ წარმოადგენს საქართველოევროკავშირის თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს, მისი ეფექტიანი იმპლემენტაცია უმნიშვნელოვანეს საფუძველს ქმნის ქვეყნის ევროკავშირში ეტაპობრივი ინტეგრაციისთვის.

Georgia’s European Way

11


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

რას წარმოადგენს საქართველოევროკავშირის სავიზო დიალოგი?

What is the EU-Georgia Visa Dialogue? საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა, რომელიც „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ერთ-ერთი ძირითადი ასპექტია, განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ჩვენი ქვეყნისათვის, ვინაიდან წარმოადგენს ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების ეფექტურ მექანიზმს, ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერების ძირითად ინსტრუმენტს და ამასთან, ყველაზე ხელშესახები სარგებელია საქართველოს მოქალაქეთათვის ევროინტეგრაციის პროცესში. საქართველო-ევროკავშირის სავიზო დიალოგი ოფიციალურად 2012 წლის 4 ივნისს გაიხსნა. იგი წარმოადგენს პოლიტიკური დიალოგის ნაწილს და მიზნად ისახავს შესაბამისი სამოქმედო გეგმის აღსრულების საფუძველზე, სამომავლოდ, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის სივრცეში (შენგენის ქვეყნებში) უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას, გამართული და უსაფრთხო მობილობისათვის პირობების შექმნის შემდეგ. სავიზო დიალოგის გახსნისათვის უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენდა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებათა (ძალაშია 2011 წლის 1 მარტიდან) ეფექტური იმპლემენტაცია, რასაც საქართველო შეთანხმებების ძალაში შესვლის დღიდან წარმატებით ახორციელებს. 2013 წლის 25 თებერვალს, საქართველოს მთავრობას ოფიციალურად გადმოეცა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველო-ევროკავშირის სავიზო დიალოგის საფუძველია. ამ გეგმის წარმატებით შესრულების შემდეგ, ევროკავშირის შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს მოქალაქეებისათვის ამოქმედდება შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი.

The perspective of visa-free travel between Georgia and the EU has a significant importance for Georgia, as it is one of the key priorities of the Eastern Partnership and an effective mechanism of further approximation with the EU. It aims at strengthening peopleto-people contacts and thus offers the most tangible benefits for Georgian citizens in the European Integration process. The EU-Georgia Visa Dialogue was officially launched on 4th June 2012. It is a part of the political dialogue and, on the basis of the implementation of the relevant Action Plan, it aims at establishing visa-free travel for Georgian citizens within the European Union (Schengen Area), provided that conditions for well-managed and secure mobility are in place. The important precondition for launching the Visa Dialogue was the effective implementation of the visa facilitation and readmission agreements (in force since 1st March 2011), which have been successfully implemented by Georgia since their entry into force. On 25th February 2013, the Visa Liberalization Action Plan (VLAP), which is the basis of the EU-Georgia Visa Dialogue, was

რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს საქართველომ სამოქმედო გეგმის თანახმად ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დასამყარებლად? სამოქმედო გეგმა შედგება ორი ფაზისაგან (საკანონმდებლო და საიმპლემენტაციო). მისი განხორციელება გულისხმობს რეფორმების გატარებას და მათ ეფექტურ იმპლემენტაციას ოთხი სტანდარტული ბლოკით გათვალისწინებულ სფეროში. კერძოდ: დოკუმენტების უსაფრთხოება; საზღვრის მართვა, მიგრაციის პოლიტიკა; საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; საგარეო ურთიერთობები და ადამიანის ძირითადი უფლებები. თითოეული მიმართულებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და მათი სათანადო იმპლემენტაცია გახლავთ სამოქმედო გეგმის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის გახსნის წინაპირობა. საკანონმდებლო ფაზის განხორციელების პროცესში საქართველომ არაერთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო რეფორმა გაატარა. დოკუმენტების უსაფრთხოების კუთხით, საქართველოს კანონმდებლობა სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა მიგრაციისა და საზღვრის მართვის, ისევე, როგორც ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებებით. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში განსაკუთრებით აღსანიშნავია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მიღება და ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება, ისევე, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღება. საერთო ჯამში,

12

საქართველოს ევროპული გზა

თამარ ბერუჩაშვილი – საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე Tamar Beruchashvili – Deputy Minister of Foreign Affairs of Georgia


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement

სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველომ მიიღო დაახლოებით 45 საკანონმდებლო ცვლილება და 30-მდე კანონქვემდებარე აქტი, 8 სტრატეგია, და მოახდინა 7 საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირება. როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით? საქართველო-ევროკავშირის სავიზო დიალოგის წარმართვის მიზნით შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია ყველა შესაბამისი უწყების წარმომადგენლებით (საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 28 მაისის ბრძანებულება N 429). პროცესების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელია საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარეობს ინტენსიური, ყოველკვირეული შეხვედრები შესასრულებელი ვალდებულებების კოორდინირებულად დაგეგმვისა და შესრულების მიზნით. ამ პროცესში აქტიურადაა ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება. ამავდროულად, მიმდინარეობს ინტენსიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან, საგარეო ქმედებათა სამსახურთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვის, პროგრესის რეგულარული დემონსტრირებისა და რეკომენდაციების მიღების მიზნით. მიღწეული პროგრესის ამსახველი შესაბამისი ანგარიშები რეგულარულად ეგზავნება ევროპულ მხარეს. რა ეტაპზეა ამჟამად საქართველო სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით? სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის (VLAP) პირველი ფაზის იმპლემენტაცია დასკვნით ეტაპზეა. 2013 წლის ოქტომბერში შედგა ევროკავშირის ექსპერტთა შემფასებელი მისიის ვიზიტი, რომელმაც შეისწავლა საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმის (VLAP) საკანონმდებლო ფაზის შესრულების მიმდინარეობა პირველი ორი ბლოკის მიხედვით. ექსპერტთა დასკვნებისა და საქართველოს მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე მომზადდა ევროკომისიის პირველი ანგარიში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ, რომელიც 2013 წლის 15 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ევროკომისიამ სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის მოთხოვნების განხორციელების თვალსაზრისით, საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმის განხორციელების კუთხით მიღწეული წარმატება პოზიტიურად შეაფასა.

officially handed over to the Government of Georgia. Based on the successful implementation of the Action Plan and the relevant political decision of the EU, Georgian citizens will gain visa-free access to the Schengen Area. Which criteria should Georgia fulfill according to the VLAP in order to establish a visa-free regime with the EU? The VLAP consists of two phases - legislation and implementation. The VLAP envisages undertaking effective implementation of reforms in the fields defined in the four standard blocks of the Action Plan, in particular: document security; border management and migration policy; public order and security; and external relations and fundamental rights. Adopting and implementing the relevant legislation in each of these directions is a precondition for visafree travel with the EU. Georgia has undertaken several important legislative reforms at the first phase. In the area of document security, Georgian legislation is in full compliance with international standards. Important amendments have also been introduced in migration and border management policies as well as in the fight against organized crime. Adoption of legislation regarding personal data protection and the establishment of a Personal Data Protection Inspector’s Office, as well as adoption of the National Human Rights Strategy and the Law on Elimination of All Forms of Discrimination represents an important step forward in the visa liberalization process. In total, according to the benchmarks of the VLAP first phase, Georgia has adopted approximately 45 legislative amendments, almost 30 supplementary laws, eight strategies and ratified seven international conventions. How is the working process on visa liberalization being handled? In order to ensure effective dialogue on EU-Georgia visa liberalization, an Interagency Task Force was created (based on the N429 Presidential Decree of 28th May 2012), which includes representatives from all relevant agencies with the process being coordinated by the Ministry of Foreign Affairs. Intensive weekly meetings of the Task Force take place in order to coordinate activities and facilitate fulfillment of the relevant commitments. Civil society is actively involved in this process.

Georgia’s European Way

13


ასოცირების შეთანხმება / Association Agreement 2014 წლის აპრილში, მორიგმა შემფასებელმა მისიამ, ვიზიტისას, შეისწავლა სამოქმედო გეგმის მესამე და მეოთხე ბლოკებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა. ამჟამად მუშავდება ევროკომისიის მეორე ანგარიში, რომელიც გეგმის მეორე (საიმპლემენტაციო) ფაზაზე გადასვლის შესახებ გადაწყვეტილების საფუძველი იქნება.

At the same time, Georgia is actively cooperating with the European Commission, the European External Action Service and EU Member States in order to plan further steps, to demonstrate progress on a regular basis and to receive relevant recommendations. The relevant progress reports are regularly sent to the EU Commission.

საგულისხმოა, რომ საქართველოს მთავრობამ პარალელურ რეჟიმში უკვე დაიწყო მუშაობა სამოქმედო გეგმის მეორე (საიმპლემენტაციო) ფაზის ვალდებულებების შესრულებაზეც.

Which stage is Georgia currently at regarding the implementation of the benchmarks envisaged in the Action Plan?

მოლდოვასთან ევროკავშირმა შემოიღო უვიზო რეჟიმი. როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით სარგებლობას? ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს შორის დადებული შეთანხმების შესაბამისად, მიმდინარე წლის 28 აპრილიდან მოლდოვას მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით (შეეხება მოკლევადიან ვიზიტებს) სარგებლობენ. მოლდოვა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ პირველი ქვეყანაა, რომლის მიმართაც ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აამოქმედა. უვიზო რეჟიმის შემოღება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილია ევროკავშირის მხრიდან არამხოლოდ მოლდოვასთვის, არამედ საქართველოსთვისაც – იმის დასტურად, რომ პარტნიორი ქვეყნის ძალისხმევა დადებით შედეგს გამოიღებს და შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმი გაუქმდება. აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხის მიმართ ევროკავშირის ზოგადი პოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე, საქართველომ სავიზო დიალოგი მოლდოვაზე გაცილებით გვიან დაიწყო (მოლდოვას სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა 2011 წლის იანვარში გადაეცა). თუმცა, მიუხედავად ამისა, სამოქმედო გეგმის გადმოცემის შემდეგ, საქართველომ საკმაოდ მოკლე დროში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. საქართველოს მთავრობის მიზანია უახლოეს მომავალში სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მეორე ფაზაზე გადასვლა, ხოლო 2015 წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტისათვის კი იმპლემენტაციის პროცესის საბოლოოდ დასრულება. ამის შემდეგ, ევროკომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტთან შეთანხმებით გადაწყდება საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის ჩამოყალიბების შესაძლებლობის საკითხი. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება საქართველოს მოქალაქეთათვის უკვე არცთუ შორეული პერსპექტივაა.

At present, implementation of the first legislative phase of the VLAP is at the final stage. The EU Evaluation Mission visited Georgia in October 2013 and assessed the progress achieved in the legislative phase according to the first two blocks. Based on expert conclusions and the materials provided by the Georgian side, the European Commission prepared its first report on implementation of the VLAP, which was published on 15th November 2013. The European Commission positively assessed the progress made by Georgia in the implementation of the first-phase benchmarks. In April 2014, another visit of the EU Expert Mission took place in order to assess the implementation of the benchmarks set out in the 3rd and 4th blocks of the VLAP. Currently, the Commission is working on the second report, which will form the basis for a decision on moving Georgia to the second phase of implementation. It is important to note that, besides the steps envisaged by the first phase of the Action Plan, Georgia has already started implementation of some aspects of the second phase of the VLAP. The EU granted Moldova a visa-free travel regime. When will Georgian citizens enjoy the right to visa-free travel within the Schengen area? According to the agreement between the Council and the European Parliament, from 28th April 2014 Moldovan citizens are able to travel to the Schengen Area without a visa (although it only concerns short-term visits). Moldova is the first Eastern Partnership country to be granted a visa-free travel regime. This is an important political message from the EU not only for Moldova, but also for Georgia, proving that the efforts undertaken by partner countries will have a positive outcome and, if certain criteria are met, the visa regime with the EU will be abolished. It has to be underlined that due to the EU’s general approach towards this issue, Georgia started its visa dialogue much later than Moldova (the VLAP was presented to Moldovan authorities in January 2011). Nevertheless, Georgia has made considerable progress in a very short period of time since the VLAP was officially presented to the Government. The Government of Georgia intends to move to the second phase of the VLAP as soon as possible and to fully finalize implementation of all VLAP benchmarks by the next Eastern Partnership Summit in Riga in 2015. Afterwards, based on the recommendation of the EU Commission and with the consent of the Council and the European Parliament, a decision on a visa-free travel regime with Georgia can be taken. Accordingly, visa-free travel for Georgian citizens within the EU is not a long-term perspective anymore.

14

საქართველოს ევროპული გზა


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy

საერთაშორისო კონფერენცია და ბიზნეს ფორუმი „ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან - პერსპექტივები და შესაძლებლობები“

International Conference “Economic Integration with the European Union - Prospects and Opportunities”

ირაკლი ღარიბაშვილი – საქართველოს პრემიერ-მინისტრი; დანიელა ბობევა – ბულგარეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი ეკონომიკური განვითარების საკითხებში

გიორგი კვირიკაშვილი – ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი; მაია ფანჯიკიძე – საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი

Irakli Garibashvili – The Prime-minister of Georgia; Daniela Bobeva – Deputy Prime Minister for Economic Development – Republic of Bulgaria

George Kvirikashvili – Vice-Premier, The Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia; Maia Panjikidze – The Minister of Foreign Affairs of Georgia

2014 წლის 27-28 მარტს ქ.თბილისში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია და ბიზნეს ფორუმი „ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან - პერსპექტივები და შესაძლებლობები“.

The International Conference and the Business Forum - “Economic Integration with the European Union – Prospects and Opportunities” was held in Tbilisi on 27-28 March 2014. The event was organized by the Office of the State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration, Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia, and the Georgian National Investment Agency.

კონფერენციასა და ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი სახელმწიფოების მთავრობებისა და ბიზნეს წრეების, ევროკომისიის, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. „მინდა დავარწმუნო ყველა, ჩვენ მზად ვართ არა მარტო იმისთვის, რომ ვიყოთ ევროპის მეზობელი, არამედ მზად ვართ გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრი. მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილეს და მდიდარ ბაზარზე - ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა მძლავრი იმპულსი იქნება ქართული ბიზნესის, ადგილობრივი წარმოების, ექსპორტის დივერსიფიცირებისა და განვითარებისთვის. მჯერა, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება საქართველოს მიმზიდველობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ახალი ტექნოლოგიებისა და ნოუ-ჰაუს შემოსვლას, კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი პროდუქციის გაჩენის სტიმულირებასა და სამუშაო ადგილების შექმნას,“ - განაცხადა

Participants of the International Conference and the Business Forum included representatives of the executive and legislative branches of the Government of Georgia, Government Agencies, the business communities of the EU and Eastern Partnership countries, the European Commission, international financial institutions, as well as diplomatic corps accredited in Georgia. “I want to assure all of you that we are committed not only to being the neighbor of Europe, but that we are ready to become a member of the European family. The access to the largest and richest market in the world – the EU market – will be a powerful impetus for Georgian business, local production, export diversification and development. I believe that Georgia’s attractiveness will significantly increase in regards to foreign direct investments, which, in turn, will lead to the inflow of new technologies and know-how to our country. Also, it

Georgia’s European Way

15


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy will stimulate the competitiveness in local production and create jobs,” the Prime Minister of Georgia Irakli Garibashvili noted at the opening of the Conference. “Signing the Association Agreement is just the beginning of a difficult way. This way will be filled with numerous obstacles, but the Government of Georgia will be able to overcome those difficulties,” said the Deputy Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Daniela Bobeva.

ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი Irakli Garibashvili The Prime-Minister of Georgia

During the discussion on the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) related reforms and their implementation, The Minister of Economy of the Republic of Lithuania Evaldas Gustas stated - “The DCFTA will assist Georgia to attract foreign investments. Economic growth and maintaining competitiveness is impossible without investment. Foreign capital always prefers a stable and predictable environment- the DCFTA is a very useful instrument in this regard.” In addition, the panelists stressed that Georgia has already achieved significant progress in reforming the areas related to the DCFTA, and that the continuation of reforms and the necessity of cooperation with private and non-governmental sectors - in order to fully utilize the opportunities provided by the DCFTA – is decisive.

ბულგარეთის ვიცე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ „ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა რთული გზის მხოლოდ დასაწყისია. ეს გზა აღსავსე იქნება უამრავი წინააღმდეგობით და სირთულით, მაგრამ საქართველოს მთავრობა შეძლებს გადალახოს ეს სირთულეები“.

The representatives of EU institutions and Member States expressed their readiness to share experience and to assist Georgia in the implementation process of DCFTA-related reforms. “A More for More approach towards the Eastern Partnership countries will continue. Georgia and the Republic of Moldova will receive greater assistance for more reforms,” – stated Juris Poikans – Ambassadorat-Large for Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Latvia.

კონფერენციაზე განიხილეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო

Sectoral integration issues were also discussed in the framework of the Conference. Participants focused on ensuring inclusive economic

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კონფერენციის გახსნისას.

ფრეიზერ კამერონი – ევროკავშირ-რუსეთის ცენტრის დირექტორი; დირკ იან კოპი – ელჩი, ნიდერლანდების სამეფოს სპეციალური წარმომადგენელი ევროპისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში; როლანდას კრიშცუნასი – ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე; ანდრჟეი დიხა – პოლონეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე; მიხეილ ჯანელიძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე; მარტინ ჰაგსტრომი – შვედეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ელჩი აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში; ფილიპ კუისონი – ევროკომისიის ვაჭრობის საკითხების გენერალური დირექტორატის ევროპისა და ცენტრალური აზიის სამმართველოს უფროსის მოადგილე Fraser Cameron – EU-Russia Centre Director; Dirk Jan Kop – Ambassador, The Special Representative for Europe and the Eastern Partnership, The Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of the Netherlands; Rolandas Krisciunas – Vice-Minister of Foreign Affairs of Lithuania; Andrzej Dycha – Deputy Minister of Economy of the Republic of Poland; Mikheil Janelidze – Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia; Martin Hagstroem – Ambassador for the Eastern Partnership Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Sweden; Philippe Cuisson – Deputy Head of Unit, Trade Relations with Europe and Central and Central Asia, Directorate General for Trade, European Commission

16

საქართველოს ევროპული გზა


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy სივრცესთან (DC FTA) დაკავშირებული რეფორმები და მათი განხორციელების თავისებურებები. „DC FTA ხელს შეუწყობს საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვას. ეკონომიკური ზრდა და კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება ინვესტიციების გარეშე შეუძლებელია. უცხოური კაპიტალი კი ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებს სტაბილურ და პროგნოზირებად გარემოს. DC FTA ამ მხრივ ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტია“, – განაცხადა ლიტვის რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრმა ევალდას გუსტასმა. ამასთან, გამომსვლელების მიერ აღინიშნა, რომ საქართველომ უკვე მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს DC FTA-სთან დაკავშირებული სფეროების რეფორმირების თვალსაზრისით. ხაზი გაესვა ცალკეული მიმართულებებით რეფორმების გაგრძელებისა და კერძო და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის აუცილებლობას, რათა სრულად იქნეს გამოყენებული DC FTA-ით გათვალისწინებული შესაძლებლობები. ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლების მხრიდან გამოითქვა მზადყოფნა საქართველოს გაუზიარონ გამოცდილება და დაეხმარონ ექსპერტიზით DC FTAსთან დაკავშირებული რეფორმების განხორციელების პროცესში. „დიფერენცირებული მიდგომა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ გაგრძელდება. საქართველო და მოლდოვა მეტ დახმარებას მიიღებენ მეტი რეფორმებისთვის“, - განაცხადა იურის პოიკანსმა, ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში. კონფერენციის ფარგლებში ასევე განიხილეს სექტორული ინტეგრაციის საკითხები. ყურადღება გამახვილდა ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფისა და გარემოს დაცვის საკითხების გათვალისწინების აუცილებლობაზე. ხაზი გაესვა საქართველოში მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს არსებობისა და საბანკო სექტორის განვითარების მაღალ დონეს. აღინიშნა საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმატებული საქმიანობისა და მისი სამომავლო გეგმების შესახებ, რაც გულისხმობს ინვესტიციების განხორციელებას სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის სფეროებში, ასევე მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობას. სამომავლოდ, აღნიშნული საფინანსო ინსტიტუტი მზადაა ხელი შეუწყოს საქართველოში ინოვაციური და ტექნოლოგიატევადი წარმოების განვითარებას. 28 მარტს გაიმართა ბიზნეს ფორუმი, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ევროკავშირისა და „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნების მთავრობებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის, საინვესტიციო

გიორგი კვირიკაშვილი ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი George Kvirikashvili Vice-Premier, The Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia

growth and the future necessity of concentrating on environmental issues. The existence of an attractive investment environment and high level of development in the banking sector received particular attention. The successful accomplishments and future goals of the European Bank for Reconstruction and Development in Georgia were also discussed, particularly in regards to investments in the agriculture, energy and transport sectors as well as the promotion of small and medium-sized enterprises. In the future, the financial institution is prepared to assist in the development of innovative and technologically intensive industries in Georgia. An integral part of the Conference, the Business Forum, which was held on March 28th, aimed to provide information for

დანიელა ბობევა ბულგარეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი ეკონომიკური განვითარების საკითხებში Daniela Bobeva Deputy Prime Minister for Economic Development – Republic of Bulgaria

Georgia’s European Way

17


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy

შესაძლებლობებისა და ბიზნეს გარემოს შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ბიზნეს ფორუმში მონაწილე ქართულ კომპანიებს სპეციალურად ორგანიზებულ გამოფენაზე მიეცათ შესაძლებლობა წარმოედგინათ საკუთარი პროდუქცია. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო კონფერენცია და ბიზნეს ფორუმი „ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან - პერსპექტივები და შესაძლებლობები“ ფართოდ გაშუქდა როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მედიის მიერ. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ბრიტანული გავლენიანი გამოცემის “Guardian”-ის კორესპონდენტებმა, რომლებმაც საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის შესახებ სპეციალური გამოცემა მოამზადეს.

representatives from the EU and Eastern Partnership countries about Georgia’s economic policies, investment opportunities and business environment. The participating Georgian companies had the opportunity to present their products at a special exhibition. It should be noted that the International Conference and the Business Forum - “Economic Integration with the European Union - Prospects and Opportunities” received wide coverage by both local and international media. For instance, correspondents of the influential British publication “The Guardian,” who were preparing a special report on Georgia, within the framework of their visit also participated in the International Conference.

ანდრის სპრუდსი ლატვიის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის დირექტორი მარიამ რაქვიაშვილი სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში Andris Spruds Director of The Latvian Institute of International Affairs Mariam Rakviashvili Deputy State Minister on European and EuroAtlantic Integration

18

საქართველოს ევროპული გზა


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy

ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო EU-GEORGIA BUSINESS COUNCIL – EUGBC ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭო (EUGBC) ევროპული და ქართული კომპანიების მიერ 2006 წლის დასაწყისში ბრიუსელში არა-მომგებიანი ასოციაციის ფორმით დაფუძნდა. 2013 წლის სექტემბრიდან საბჭოს წარმომადგენლობა ასევე თბილისში ფუნქციონირებს.

The EU-Georgia Business Council (EUGBC) is a non-profit association founded by Georgian and European companies in 2006 in Brussels. Since September 2013, EUGBC also operates a branch office in Tbilisi.

ელჩი კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი გენერალური მდივანი (2005-2013 წწ.)

ელჩი ზვიად ჭუმბურიძე გენერალური მდივანი (2013 წლიდან)

Ambassador Konstantin Zaldastanishvili EUGBC Secretary General (2005-2013)

Ambassador Zviad Chumburidze EUGBC Secretary General (Since 2013)

საბჭოს მთავარ მიზანს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების მოცულობის ზრდის ხელშეწყობა და ბიზნესკომპანიებს შორის ურთიერთობების განვითარება წარმოადგენს. დღიდან დაარსებისა, ბიზნესსაბჭო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების, ასევე ბიზნეს კონტაქტების განვითარების მიზნით, სხვადასხვა პროექტებსა თუ ღონისძიებებს ახორციელებს. დაინტერესებულ კომპანიებს, მათ შორის წევრებს, ჩვენ რეგულარულად ვაწვდით ინფორმაციას ევროკავშირის სავაჭრო რეგულაციების, პროცედურებისა და სტანდარტების შესახებ.

The objective of the EUGBC is to foster investment and trade between the European Union and Georgia. The Council assists and advises its members on a variety of questions relating to setting up and doing business in Georgia and the EU, through building business links, solving market access difficulties, and overcoming regulatory obstacles. The EUGBC also provides its members with information on regulations relating to investments and can assist with liaison between the Government of Georgia, EU Institutions and Member States.

EUGBC-ის ძირითადი წევრები წამყვანი ევროპული და ქართული კომპანიები გახლავთ, როგორიცაა BP, Statoil, Total, „მაგთიკომი“, „Asseco საქართველო“ და „ბორჯომი“. საბჭო ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ ქართულ და ევროპულ ბიზნეს კომპანიას აერთიანებს.

The association’s core members are leading European and Georgian companies, such as BP, Statoil, Total, MagtiCom, Asseco Georgia, and IDS Borjomi Georgia. Our members represent many economic spheres including oil and gas, banking, consultancy, freight forwarding, industry, media, trade, construction and SMEs.

EUGBC მჭ ი დრ ო დ თ ან ამ შ რ ო მ ლ ო ბს ე ვრ ო კ ა ვ შ ი რ ი ს ორგანიზაციებთან, პარტნიორ ბიზნეს ასოციაციებთან, მთავრობის წარმომადგენლებთან და სხვა მთავარ პასუხისმგებელ პირებთან საქართველოსა და ევროპაში. თავისი აქტიური ჩართულობით თბილისსა და ბრიუსელში, EUGBC წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას ბიზნესმენებისათვის, საკუთარი იდეებისა და ინტერესების მთავრობის წარმომადგენლებისათვის მიწოდების საქმეში.

The EUGBC closely works with the EU Institutions, partner business associations, government authorities and other major decision makers both in Georgia and in Europe. With its active presence in Tbilisi and Brussels, the EUGBC is the ideal platform for business people to inform key decision makers of their ideas and concerns.

გასული წლების განმავლობაში საბჭოს მიერ ჩატარდა მრავალი სემინარი ევროკავშირთან ვაჭრობის თემაზე, ასევე გამოქვეყნდა პუბლიკაციები და შედგა შეხვედრები როგორც საქართველოს

In recent years a series of trade seminars, publications and high-level meetings with senior officials of the government of Georgia and the EU institutions have been held. The role of EUGBC has significantly increased in light of intensified

Georgia’s European Way

19


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy მთავრობის, ისე ევროკავშირის ინსტიტუტების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. საბჭოს საქმიანობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების, ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DC FTA) მიმდინარე მოლაპარაკებების კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. ბიზნესსაბჭოს საქმიანობის ერთ-ერთ წამყვან მიმართულებას სწორედ აღნიშნული შეთანხმებების შესახებ ბიზნესისათვის ინფორმაციის მიწოდება და ამ მნიშვნელოვან პროცესში ბიზნესის ჩართულობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. როგორც წამყვანი ევროპული ბიზნეს ასოციაცია, EUGBC საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომუნიკაციისა და ინფორმაციის სტრატეგიის განხორციელებაში ქვეყნის მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორია. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებაში მთავრობის ძალისხმევის მხარდასაჭერად საბჭო სხვადასხვა ტიპის პროექტებს ახორციელებს. გვინდა აღვნიშნოთ 2014 წელს საბჭოს მიერ ჩატარებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება:

rapprochement between the EU and Georgia. The prospect of signing AA/DCFTA with the EU brings Georgia closer to the EU’s footsteps both politically and economically. In this process, the EUGBC considers it crucial to raise the awareness of the business community in Georgia on the opportunities and advantages related to the EU market and on the commitments that the country is undertaking in this respect. The EUGBC, as a leading European business association, is a major partner to the government of Georgia in the process of implementation of the Information and Communication Strategy of the Government of Georgia on European Integration. The Council carries out various activities aimed at supporting the government’s efforts to reach out to a wider society in Georgia and inform them of the benefits and challenges of the EU-Georgia AA/DCFTA. Following are some of the highlight events of the EUGBC during 2014:

ძირითადი წევრები / CORE MEMBERS

ქართველ ბიზნესმენთა დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში

Georgian Business Delegation visit to Brussels

20

საქართველოს ევროპული გზა


ბიზნესი და ეკონომიკა / Business & Economy

2014 წლის 6-7 მაისს EUGBC-ის თაოსნობით საქართველოს ბიზნეს დელეგაცია ვიზიტით იმყოფებოდა ბრიუსელში. ოფიციალური შეხვედრები გაიმართა ადგილობრივ ბიზნეს და საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა World Bank, EBRD და EIB, ასევე ევროკომისიისა და ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის (EEAS) მაღალჩინოსნებთან. On 6–7 May 2014, EUGBC organized the visit of a Georgian business delegation to Brussels. Official meetings were held with local businesses and international financial institutions, such as World Bank, EBRD and EIB, as well as with the senior officials at the European Commission and the European External Action Service (EEAS).

EUGBC-ის სემინარი ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების / DC FTA-ს პერსპექტივების შესახებ EUGBC seminar on the Prospects of EU-Georgia Association Agreement / DC FTA

2014 წლის 19 მაისს EUGBC-ის თაოსნობით გაიმართა სემინარი „ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების/DC FTA-ს პერსპექტივები - სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები ევროკავშირთან ვაჭრობაში.“ On 19 May 2014, the EUGBC organized a seminar on Prospects of EU-Georgia Association Agreement/DC FTA, discussing tariff and nontariff barriers in trade with the EU.

The next EUGBC Expo will take place in Brussels in November 2014. The Council aims to continue the project in other European countries during the coming years. აქვე გვინდა გაცნობოთ, რომ შემდეგი EUGBC ექსპო და ეკონომიკური ფოტოგამოფენა „2014-2017“ მიმდინარე წლის ნოემბერში ბრიუსელში გაიმართება და ამასთანავე საბჭო გეგმავს გააგრძელოს აღნიშნული პროექტი სხვა ევროპულ ქვეყნებში მომდევნო წლების მანძილზე. To learn more about the EUGBC, we invite you to visit our website - www.eugbc.net. საბჭოს შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ ჩვენი ვებგვერდი: www.eugbc.net.

Georgia’s European Way

21


ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU & Conflict Resolution

ევროპული ინტეგრაცია საქართველოსთვის კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი გასაღებია

European Integration is One of the Keys to Conflict Resolution for Georgia ქეთევან ციხელაშვილი ­– შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე Ketevan Tsikhelashvili – First Deputy State Minister for Reconciliation and Civic Equality

Both the process and, more so, the targeted achievements can be a part of the solution. The road is not easy, given the challenges of a larger geopolitical context. But the country’s unwavering determination to its European course is ever present. A new milestone in deepening EU-Georgia relations was just attained by the signing of the Association Agreement on June 27 which brings the opportunity to seek some additional instruments to achieve the shared goal of peaceful conflict resolution and durable stability. Europe is a choice made long ago by Georgian society, including by those 300 thousand Internally Displaced Persons who are exiled from, and cannot yet return to, their homes in the two Russianoccupied regions of Georgia, Abkhazia and Tskhinvali Region/ South Ossetia.

თავად პროცესი და მით უფრო, კონკრეტული მიღწევები შესაძლოა პრობლემის გადაწყვეტის ნაწილი გახდეს. ეს გზა ნამდვილად არ არის მარტივი ფართო გეოპოლიტიკური გამოწვევების გათვალისწინებით. თუმცა, არსებობს ქვეყნის ევროპული კურსით სვლის ურყევი გადაწყვეტილება. 27 ივნისს, ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით, გადავედით ევროკავშირთან პარტნიორობის ახალ ფორმატზე, რაც დამატებითი ინსტრუმენტების მოძიების შესაძლებლობას აჩენს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის ერთობლივი მიზნის მისაღწევად. ევროპა არის არჩევანი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობამ დიდი ხნის წინ გააკეთა. მათ შორის, იმ 300 000-მდე იძულებით გადაადგილებულმა პირმა, რომლებიც გამოაძევეს და ჯერაც ვერ ბრუნდებიან საკუთარ სახლებში, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ორ რეგიონში – აფხაზეთსა და ცხინვალში. ევროპა არის არჩევანი განვითარების იმ მოდელის სასარგებლოდ, რომელიც საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის თავისუფლებას, ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, დემოკრატიას, განვითარებას, კეთილდღეობას, მშვიდობასა და სტაბილურობას ნიშნავს. ეს არის მომავალი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ორი ოკუპირებული რეგიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებთ, მათ შორის – აფხაზებსა და ოსებს. ეს არის ალტერნატივა და სრულიად განსხვავებული პერსპექტივა მათი რეალობისგან, ექსკლუზიური რუსული გავლენის ქვეშ. საქართველოს მთავრობა მზადაა გაუზიაროს ევროკავშირთან ინტეგრაციის დღის წესრიგით შექმნილი სარგებელი და შესაძლებლობა გამყოფ ხაზს იქით მცხოვრებ მოსახლეობას. სარგებელთა სპექტრი მოიცავს უკეთეს განათლებას, ხარისხიან ჯანდაცვას, ბიზნესის, მეცნიერების, ენერგოსექტორის განვითარებას და ა.შ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს აგრეთვე ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეების ევროპის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. უფრო მეტიც – ეს სარგებელი არამხოლოდ პრაგმატულად გაზომვადია, ის ასევე გულისხმობს ღირებულებებისა

22

საქართველოს ევროპული გზა

Europe is the choice for a model of development that translates to ordinary Georgians as freedom, respect for human rights, democracy, development, prosperity, peace, and stability. And this is a future we offer to the residents of both the occupied regions, to the Abkhaz and Ossetians among them. This is an alternative and a perspective quite different from their reality of being under exclusive Russian domination. The Government of Georgia (GoG) is ready to share the benefits and opportunities stemming from Georgia’s EU integration agenda with the populations across the divides. These benefits span from better education to quality healthcare, business and trade, science, and energy. Importantly, it also pertains to mobility and travel, in particular to Georgia’s visa-free future with Europe which will enable every holder of a Georgian passport to travel freely to different destinations throughout the EU. And more, these benefits are not about pragmatic measurables alone; there are values and standards that respect individual freedoms, protect identity and diversity of different groups and communities. Taken together, these are the crucial elements of our common European future in a common state and have to be communicated across the dividing lines. The GoG, following the respective part of the State Communication and Information Strategy on European Integration, takes its steps in this regard. It also works towards streamlining internal procedures that would in practice ease access to those benefits for residents of the occupied territories. The EU, with other international partners, has a critical role in assisting in this policy, given the extremely challenging terrain. The task now is to reach out to the populations beyond the barbed wire fences and other artificial barricades; beyond the Russian tanks and heavy-loads of military manpower and weaponry entrenched there since 2008.


ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU & Conflict Resolution და სტანდარტების ერთობლიობას, პატივს სცემს და იცავს პიროვნულ თავისუფლებას, სხვადასხვა ჯგუფებისა და თემების იდენტობასა და მრავალფეროვნებას. მთლიანობაში, ეს ერთიან სახელმწიფოში ჩვენი ერთობლივი ევროპული მომავლის უმნიშვნელოვანეს ელემენტებს წარმოადგენს, რის თაობაზეც უნდა განხორციელდეს გამყოფ ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირება. საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ სტრატეგიის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობა მუშაობს შიდა პროცედურების

The barriers, raised by the Russian military along the perimeter of about 60 kilometers towards both regions since 2009, mar the lives thousands of families. The barbed wirescutthrough over 25 villages close to the Tskhinvali Region - splitting households, depriving farmers of access to their agricultural plots and pastures and cutting them off from essential infrastructure, such as that for potable and irrigation water. People lack opportunities to visit their relatives, cemeteries and churches on the other side of the divide, even during sacred holidays such as Easter. Dozens of local citizens are detained each year, imprisoned on charges of so-called “illegal border crossing,” when in reality they try to reach their own households,

ხურვალეთი: მავთულხლართები საქართველოს ხელისუფლებას დაბრკოლებას უქმნის სოფლების მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარულ დახმარების მიწოდებისას. ამ სოფელში დარჩენილი ერთადერთი ოჯახი იძულებულია დახმარება ფარულად მიიღოს. Khurvaleti: due to the barbed wires, the Georgian authorities are unable to deliver humanitarian assistance to the locals in the villages. The only remaining family in this village is forced to receive available assistance secretly.

გაუმჯობესების მიმართულებითაც, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებლებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სარგებელზე ხელმისაწვდომობას პრაქტიკაში გაუადვილებს. არსებული რთული გარემოებების გათვალისწინებით, ევროკავშირს, სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, გადამწყვეტი როლი აკისრია აღნიშნული მიზნების განხორციელების ხელშეწყობაში. ამჟამინდელი გამოწვევა მდგომარეობს შემდეგში: დავამყაროთ კავშირი მავთულხლართებსა და სხვა ხელოვნურ ბარიკადებს, ასევე რუსულ ტანკებს, 2008 წლიდან გაზრდილ ცოცხალ სამხედრო ძალასა და დიდი რაოდენობით იარაღს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობასთან. ხელოვნური დაბრკოლებები, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა 2009 წლიდან აღმართეს ორივე რეგიონის მიმართულებით, დაახლოებით 60 კმ-იან პერიმეტრზე ათასობით ოჯახს უქმნის უმძიმეს ჰუმანიტარულ და სოციალურ პრობლემებს. მავთულხლართები პირდაპირ გადის 25 სოფელზე ცხინვალის რეგიონის მახლობლად და ჰყოფს ოჯახებს, საშუალებას არ აძლევს გლეხებს გავიდნენ თავიანთ სახნავ-სათეს ნაკვეთებზე და საძოვრებზე, ართმევს მათ სასიცოცხლო ინფრასტრუქტურაზე წვდომას. მოსახლეობას არ აქვს შესაძლებლობა მოინახულოს სასაფლაოები და ეკლესიები გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს, ისეთ რელიგიურ დღესასწაულებზეც კი, როგორიც აღდგომაა. ყოველწლიურად, ეგრეთ წოდებული „საზღვრის უკანონო გადაკვეთის“ ბრალდებით, საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთზე მიმავალ ათობით ადგილობრივს აკავებენ და სთხოვენ „ჯარიმის“ გადახდას გათავისუფლების სანაცვლოდ. ამ პოლიტიკური და ჰუმანიტარული დრამის საერთაშორისო დამკვირვებლები ხშირად იხსენებენ „ბერლინის კედელს“. მისი თანამედროვე, მახინჯი განსახიერება – მავთულხლართები – ხელოვნურად ჰყოფს ევროპის ამჯერად უკვე სხვა ნაწილს. მავთულხლართების სიახლოვეს მცხოვრები დაზარალებული

orchards or cornfields. The detainees are then forced to pay a “fine” before being released by Russian and de facto authorities. International observers of this political and humanitarian drama cannot help but recall the Berlin Wall. Its modern-day obnoxious re-embodiment - the barbed wire - artificially divides another part of Europe and results in immense human suffering. The GoG addresses some of the needs of those who are affected. A special interagency commission was set up in October 2013 to assist with the basic needs of populations who live close diviling lines, an endeavor which enjoys support from international partners. The GoG has both the will and strategies regarding how to address the needs of the population on the other side of the fence, but the access. The Tskhinvali region increasingly resembles a modern-day ghetto or an extended military base of Russia. The region is nearly completely depopulated with almost 80 per cent of its population prior to conflict no longer there. Abkhazia’s population is also more than halved - mostly due to the fact that the majority of its ethnic Georgian population still continues to live in exile. Under Russia exclusively, no international presence has been allowed into the two territories since 2008. The previous missions of the UN (UNOMIG) and OSCE have been discontinued. The EU Monitoring Mission that was set up in fall 2008 to fulfill its mandate on both sides of the dividing lines, to date remains half-fledged and lacking access to the Russian-controlled area. The human rights and humanitarian situation remain alarming, particularly in the areas

Georgia’s European Way

23


ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU & Conflict Resolution ადამიანების საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით, 2013 წლის ოქტომბერში მთავრობის მიერ შეიქმნა სპეციალური უწყებათშორისი კომისია. ამ წამოწყებამ საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერაც ჰპოვა. საქართველოს მთავრობა მზადაა მავთულხლართების მეორე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის დასახმარებლად და საამისო სტრატეგიაც გააჩნია, მაგრამ არ აქვს წვდომა. ცხინვალის რეგიონი თანდათან უფრო ემსგავსება თანამედროვე გეტოს ან გაფართოებულ რუსულ სამხედრო ბაზას. რეგიონი ფაქტობრივად დაცლილია მოსახლეობისაგან – შემცირებულია რა თითქმის ოთხმოცი პროცენტით, თუ შევადარებთ კონფლიქტამდე მონაცემებს.

in which the ethnic Georgian population live, such as Gali and Ochamchire in Abkhazia, and Akhalgori in the Tskhinvali Region/ South Ossetia. Ever more attention and the increased efforts of relevant international actors are needed in order to observe and react to the situation in order to protect basic rights of affected individuals. As of today one of the important venues for discussing human rights and humanitarian aspects is the Geneva International Discussions. This is currently the only format for talks, organized in a follow

სოფ. დიდი ხურვალეთი: ჟურნალისტები ცდილობენ გაესაუბრონ დავით ვანიშვილს, რომლის ოჯახი აღმოჩნდა მავთულხლართების მიღმა და ერთადერთია, რომელიც გამყოფ ხაზთან მიახლოებას რისკავს Didi Khurvaleti village: journalists trying to ask questions to David Vanishvili, whose family, left on the other side of the barbed wires, is the only one to take the risk of coming close to the dividing line

აფხაზეთის მოსახლეობაც განახევრებულია – ძირითადად იმიტომ, რომ მისი ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილი კვლავაც დევნილია. ექსკლუზიურად რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფ ამ რეგიონებში 2008 წლის შემდეგ აღარ არის საერთაშორისო წარმომადგენლობა. მანამდე არსებული გაეროს სადამკვირვებლო და ეუთოს მისიები შეჩერებულ იქნა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის შემოდგომაზე, თავისი მანდატის შესასრულებლად გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს, დღემდე ვერ მოქმედებს გამართულად, რამდენადაც არ ეძლევა რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შესვლის შესაძლებლობა. ადამიანის უფლებების მდგომარეობა და ჰუმანიტარული ვითარება შემაშფოთებელია, განსაკუთრებით იმ რაიონებში, სადაც ცხოვრობს ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა, როგორიცაა გალი და ოჩამჩირე აფხაზეთში და ახალგორი ცხინვალის რეგიონში. საჭიროა შესაბამისი საერთაშორისო აქტორების კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა და გაზრდილი ძალისხმევა, რათა დააკვირდნენ და რეაგირება იქონიონ სიტუაციაზე, დაზარალებულ პირთა ფუნდამენტური უფლებების დაცვის მიზნით. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ჰუმანიტარული ასპექტების

24

საქართველოს ევროპული გზა

up to the Russia-Georgia war in 2008, primarily for talks between Russia and Georgia as parties to the conflict (with participants from Sokhumi and Tskhinvali also attending), with participation of a US delegation and under the co-chairmanship of the EU, UN and OSCE. However, the format is heavily politicized, despite the Georgian delegation’s pragmatic and constructive approach. Georgia already took a unilateral pledge to non-use of force. What is now missing is the reciprocal step from Russia. The international security component also has yet to be achieved ahead, the returning of refugees and IDPs to their homes still remains. The EU in particular has a critical role in steering the process and facilitating the fulfillment of core challenging tasks, including the implementation of the EU-brokered ceasefire agreement of August 2008 and its implementation measures which the Geneva International Discussions base upon. The need for strong stewardship of the conflict resolution process is indeed present. The latest events unfolding in Ukraine have proven once again that unresolved conflicts remain the main tool of Russia in its attempts to exert pressure and exclusive influence over its


ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU & Conflict Resolution განსახილველად დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმატია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები. დღეს ეს არის მოლაპარაკებების ერთადერთი ფორმატი, რომელიც შემუშავდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ, ძირითადად რუსეთსა და საქართველოს, როგორც კონფლიქტის მხარეებს შორის მოლაპარაკებების საწარმოებლად (თუმცა მონაწილეები სოხუმიდან და ცხინვალიდან აგრეთვე ესწრებიან), ასევე აშშ-ის დელეგაციის მონაწილეობითა და ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს თანათავმჯდომარეობით. ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია თავისი შემადგენლობით და მიზნებით. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფორმატი ზედმეტად

neighbors. It is no coincidence that five countries out of six in the Eastern Partnership area suffer from unresolved conflicts. If the EU and its EaP aspirants have a shared understanding that European integration is not against anybody, it seems there is a different perception in Moscow. Thus, Georgia’s European way of development is not only about making the choice, but also about defending this choice. Georgia, like some other EaP countries, can barely secure it without principled international, particularly European, support. Thus, the EU played

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (UMM) ერთადერთი საერთაშორისო წარმომადგენლობაა ადგილზე. ის შეიქმნა ცეცხლის შეწყვეტის ექვსპუნქტიანი შეთანხმების მონიტორინგის მიზნით, მაგრამ რუსი სამხედროები მას არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი მანდატის სრულად განსახორციელებლად The EU Monitoring Mission (EUMM) is the only international presence on the ground. It was set up to monitor the Six-Point Ceasefire Agreement. However, it is denied access to the occupied territories by Russian military and prevented from implementing its mandate.

პოლიტიზებულია, მიუხედავად ქართული მხარის პრაგმატული და კონსტრუქციული მიდგომისა. საქართველომ უკვე აიღო ძალის არგამოყენების ცალმხრივი ვალდებულება. ჯერ-ჯერობით რუსეთის მხრიდან არ გადადგმულა საპასუხო ნაბიჯი. აუცილებელია აგრეთვე მიღწეულ იქნას საერთაშორისო უსაფრთხოების კომპონენტის ამუშავება. ასევე, გადასაწყვეტია ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი. ევროკავშირს განსაკუთრებული როლი აკისრია წაუძღვეს ამ პროცესს და ხელი შეუწყოს ძირითადი პრობლემური საკითხების მოგვარებას, მათ შორის – ევროკავშირის შუამდგომლობით მიღწეული 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებისა და მისი საიმპლემენტაციო მექანიზმების შესრულებას, რასაც ჟენევის დისკუსიები ეფუძნება კიდეც. აშკარაა კონფლიქტის მოგვარების პროცესის პრინციპულად წარმართვის აუცილებლობა. ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა უკრაინაში კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ გადაუჭრელი კონფლიქტები რუსეთის მთავარ იარაღად რჩება საკუთარ მეზობლებზე ზეწოლისა და ექსკლუზიური გავლენის მოპოვების მიზნით. სულაც არ არის დამთხვევა ის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ექვსი ქვეყნიდან უკვე ხუთს აქვს გადაუჭრელი კონფლიქტი. მაშინ, როცა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ხედვა და მცდელობა ემთხვევა, რომ მათი ევროპული არჩევანი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, მოსკოვში, ამას, როგორც ჩანს, სხვაგვარად აღიქვამენ. ამიტომ საქართველოს ევროპული განვითარების გზა არა მხოლოდ არჩევანის, არამედ ამ არჩევანის დაცვის საკითხიც არის. საქართველოს, ისევე როგორც სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს, გაუჭირდებათ ამ არჩევანის დამოუკიდებლად დაცვა ევროპული მხარდაჭერის გარეშე. ასე რომ, ევროკავშირი კვლავ თამაშობს გადამწყვეტ როლს საქართველოს განვითარების კურსის მდგრადობის თვალსაზრისით, რაც გრძელვადიანი პერსპექტივით

and continues to play a critical role in the development course of Georgia, which in the longer term also engages conflict resolution, through peace, reconciliation and the EU-championed “soft powers”. For its part, the GoG defies confrontational rhetoric or any other actions that might make Georgia an easy target for provocations. In parallel, the GoG carries out its policy vis-a-vis the occupied regions based on principles of peace, reconciliation, pragmatism and readiness to step into direct communication with Abkhaz and Ossetians. The offer - voiced in 2013 - has not yet been reciprocated by counterparts, but it remains open as it may contribute to the peace process. The GoG took and continues to take constructive unilateral steps to build confidence and to address the interests of the populations in the two occupied regions. In parallel, it continues activities envisaged by the Engagement Strategy. Among those is the provision of free healthcare to residents of Abkhazia and Tskhinvali regions and the granting of educational opportunities in the rest of Georgia. In line with this policy, Georgia appreciates and welcomes the EU’s central role in peaceful conflict resolution which fully respects the country’s territorial integrity and sovereignty. Firstly, this pertains to the EU’s valuable support in neutralizing any potential threats and provocations on the road to our deepening integration. Secondly, the EU’s continued efforts and leadership in formats, such as Geneva International Discussions and EUMM,

Georgia’s European Way

25


ევროკავშირი და კონფლიქტის მოგვარება / EU & Conflict Resolution გულისხმობს აგრეთვე კონფლიქტის გადაწყვეტას მშვიდობიანი, შერიგების გზით და ევროკავშირის წარმატებული „რბილი ძალის“ საშუალებების გამოყენებით. თავის მხრივ, საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს კონფრონტაციულ რიტორიკაზე თუ სხვა რაიმე ისეთი ტიპის ქმედებაზე, რამაც შესაძლოა ქვეყანა პროვოკაციებისათვის იოლი სამიზნე გახადოს. პარალელურად, საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით საკუთარ პოლიტიკას ატარებს, რაც მშვიდობის, შერიგების, პრაგმატიზმის პრინციპებს და აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარების თაობაზე მზადყოფნას ეფუძნება. შეთავაზებას, რომელიც 2013 წელს გაჟღერდა, ჯერ არ მოჰყოლია საპასუხო სვლა, მაგრამ ის კვლავაც ღია რჩება, რადგან შეუძლია დიდი წვლილი შეიტანოს სამშვიდობო პროცესში. საქართველოს მთავრობა ცალმხრივ რეჟიმში განაგრძობს კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმას ნდობის აღსადგენად და ორი ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობის ინტერესების გასათვალისწინებლად. ამის პარალელურად, გრძელდება ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიით გათვალისწინებული საქმიანობა, მათ შორის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მცხოვრებთათვის უფასო ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, ან მათთვის განათლების მიღების შესაძლებლობის მიცემა დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ პოლიტიკის ფონზე საქართველო მიესალმება ევროკავშირის ცენტრალურ როლს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას ეფუძნება. უპირველესად, ეს ეხება ევროკავშირის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გაღრმავების გზაზე პოტენციური საფრთხეებისა და პროვოკაციების ნეიტრალიზაციის საქმეში; მეორე – ევროკავშირის მდგრად ძალისხმევას და ლიდერობას იმ ფორმატებში, როგორიცაა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომლებიც მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების თავდაპირველი მიზნების მისაღწევად; მესამე – ევროკავშირის ჩართულობის პოლიტიკას, რომელიც ეყრდნობა არაღიარების პარადიგმას და მხარდაჭერილია საქართველოს მთავრობის მიერ, გააჩნია მაღალი პოტენციალი კონფლიქტების მოგვარების კუთხით; მეოთხე – საქართველო იმედს ამყარებს ევროკავშირის გაძლიერებულ მხარდაჭერაზე, რათა ევროინტეგრაციის დღის წესრიგში არსებული მიზნობრივი სარგებელი ხალხისათვის ხელმისაწვდომი და ხელშესახები მალევე გახდეს. მაგალითად, საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის შემოღება შესაძლოა გადაიქცეს მძლავრ სტიმულად სამშვიდობო პროცესის წახალისებისათვისაც. დაბოლოს – საქართველო აფასებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ევროკავშირის მხარდაჭერას კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანთა ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების, ხალხთაშორის კონტაქტების წახალისებისა და ნდობის მშენებლობის თვალსაზრისით. მიუხედავად არსებული ბარიერებისა, ადამიანთა პირდაპირი ურთიერთობებისათვის ხელშეწყობას მომავალში უფრო მეტი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მზარდი ინტეგრაცია ახალ შესაძლებლობებსა და უპირატესობებს იძლევა, რომლებიც გამოყენებული უნდა იყოს საბოლოო მიზნის – კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის მისაღწევად. ბოლოს და ბოლოს, ევროპას, რომლის ნაწილი საქართველოც არის, არა მხოლოდ წარმატებული ეკონომიკური და კეთილდღეობის პროექტის, არამედ მრავალფეროვნებაზე დაფუძნებული წარმატებული მშვიდობის პროექტის მშენებლობის საკუთარი ღირებული გამოცდილება გააჩნია.

სოფ. ქვემო ხვითი. ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გარშემო გამყოფი ხაზის გასწვრივ აღმართულია 50 კმ. სიგრძის მავთულხლართები და ღობეები, რომლებიც ადგილობრივებს აშორებს საკუთარი საკარმიდამო და სახნავ-სათესი მიწებისგან, საძოვრებისგან, ტყეებისგან, სასაფლაოებისგან, წყლის არხებისგან და ა.შ.. Village Kvemo Khviti. About 50 kilometer-long barbed wires and fences stretch along the dividing line around the Tskhinvali Region/South Ossetia, cutting off locals’ orchards, lands, pastures, forests, graveyards, water supplies etc.

26

საქართველოს ევროპული გზა

are crucially important for attaining the important original tasks in these frameworks. Thirdly, the EU’s engagement policy, which is based on its Non-Recognition pillar and is encouraged by the GoG, has a high potential for conflict resolution purposes. Fourthly, Georgia hopes for the EU’s intensified support in making the targeted benefits of the EU integration agenda soon available and tangible for its people. For instance, the enactment of a visa free regime for Georgian citizens may also become a powerful incentive for the peace process. Last, but not least, Georgia appreciates – and deems particularly important – the EU’s support in alleviating the humanitarian burden on conflict-affected communities, promoting confidence-building, and fostering people-to-people contacts. Despite existing obstacles, promoting people-to-people contacts has to gain even greater priority in future. The Georgia-EU intensified integration does offer new opportunities and strengths to be utilized for the ultimate goal of peaceful conflict resolution. After all, Europe, where Georgia belongs to, has its own valuable experience of building not only successful projects of welfare and prosperity but also projects of peace and celebrated diversity.

სოფ. ერგნეთი: საოკუპაციო ძალებმა განალაგეს მთავარი გამშვები პუნქტი გზაზე, რომელიც ადრე გორისა და ცხინვალის ძირითადი დამაკავშირებელი გზა იყო. ახლა ის ჩაკეტილია ყველა სახის მოძრაობისთვის. Ergneti Village: the occupying forces deployed their major check-point on what used to be the main road connecting Gori to Tskhinvali. Now it is blocked to any movement


განათლება და მეცნიერება / Education & Science

Erasmus+ პროგრამა ქართველი სტუდენტებისთვის

Erasmus+ Programme for Georgian Students ლიკა ღლონტი საქართველოში ტემპუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორი

Lika Glonti Coordinator of Tempus National Office in Georgia

თანამშრომლობა უმაღლესი განათლების სფეროში ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია.

One of the most important aspects of cooperation between the European Union and Georgia is collaboration in the field of higher education.

ევროკავშირი ქართველ სტუდენტებს სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლის შესაძლებლობას სთავაზობს.

The European Union offers to Georgian students the possbility to study at European universities within the framework of a variety of programmes.

2007 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტები მონაწილეობენ Erasmus Mundus პროგრამაში, ხოლო 2014 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტები ჩაერთვნენ Erasmus+ პროგრამაში, რომელშიც სპორტისა და ახალგაზრდობის მხარდამჭერ პროგრამებთან ერთად გაერთიანებულია უმაღლესი განათლების სფეროში აქამდე უკვე არსებული პროგრამები.

Georgian universities have participated in the Erasmus Mundus programme since 2007, and in 2014 we joined Erasmus+, an umbrella programme covering all existing programmes in higher education (including youth and sports programmes).

Erasmus+ არის თანამშრომლობისა და მობილობის პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში, რომელიც ხელს უწყობს უნივერსიტეტების, სტუდენტების, პროფესორებისა და მეცნიერების მობილობას. შესაბამისად, პროგრამა მოიცავს როგორც ინსტიტუციურ თანამშრომლობას, ასევე ინდივიდუალურ გაცვლებს.

Erasmus+ is a cooperation and mobility programme in the field of higher education, providing support to universities, individual students, researchers, and university staff. The programme includes institutional partnerships and individual mobility.

2007 წლიდან ქართული უნივერსიტეტები 23 კონსორციუმში მონაწილეობენ. ამჟამად, საქართველოს 6 ქალაქიდან 17 ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (11 სახელმწიფო და 6 კერძო) 18 მოქმედ პროგრამაში მონაწილეობს. Erasmus+ პროგრამა თავისი შინაარსით და მნიშვნელობით განათლების სფეროში თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევებს ეხმიანება. ბოლონიის პროცესის შედეგად შეიქმნა უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცე, რომლის არსებობა სტუდენტებისა და პროფესორების მობილობის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს საქართველო აღნიშნული სივრცის ნაწილია. ხარისხიანი განათლების მიღებასთან ერთად, Erasmus+ ხელს უწყობს ევროპული კულტურის გაცნობასა და უცხო ენების ცოდნის გაღრმავებას. ქართველი სტუდენტებისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრების გამოცდილების მიღებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია

Georgia’s European Way

27


განათლება და მეცნიერება / Education & Science

შრომის საერთაშორისო ბაზრის ხელმისაწვდომობა. აღსანიშნავია, რომ პროგრამა გულისხმობს ორმხრივ გაცვლებს. შესაბამისად, ევროპელ სტუდენტებსაც ეძლევათ საშუალება ისწავლონ საქართველოში. ქართველი სტუდენტებისათვის საინტერესოა Erasmus+ ორი ქვეპროგრამა: • Degree mobility – სასწავლო მობილობა მაგისტრატურის საფეხურზე სრული სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში, აკადემიური ხარისხის მიღებით; • Credit mobility - სასწავლო მობილობა მოკლე პერიოდით (ერთი ან ორი სემესტრის ხანგრძლივობით). Degree mobility ხორციელდება ევროპული და პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტების კონსორციუმების მიერ. კონსორციუმში შემავალი უნივერსიტეტები შეიმუშავებენ ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამებს. შესაბამისად, პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტებს აქვთ კონსორციუმის წევრ ორ ან მეტ უნივერსიტეტში სწავლისა და ერთობლივი ან ორმაგი აკადემიური ხარისხის მიღების შესაძლებლობა. მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სტუდენტს შეუძლია შეიტანოს განაცხადი სამაგისტრო პროგრამებზე სტიპენდიის მოსაპოვებლად. კონკურსზე პრიორიტეტი ენიჭება ევროკავშირის არა-წევრი ქვეყნების სტუდენტებს. ეს ინდივიდუალური კონკურსია, სადაც არ არსებობს სპეციალური კვოტები ცალკეული ქვეყნებისთვის. კონკურსში მონაწილეობის მთავარი წინაპირობაა ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი. განაცხადი იგზავნება პროგრამის კოორდინირებაზე პასუხისმგებელ უნივერსიტეტში. Credit mobility პროგრამა გულისხმობს როგორც სტუდენტების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლას ევროპისა და საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის. გაცვლის წინაპირობაა საპარტნიორო ხელშეკრულების არსებობა უნივერსიტეტებს შორის. აღსანიშნავია, რომ მობილობის სტიპენდიების რაოდენობა უნივერსიტეტებში ფიქსირებულია და შესაბამისად, კონკურსი საკმაოდ მაღალია. სავარაუდოდ, 2014 წლის შემოდგომაზე გამოცხადდება Erasmus+ ახალი საგრანტო კონკურსი, რომელიც საქართველოს და ევროპის უნივერსიტეტებს შორის ახალ პარტნიორულ ურთიერთობას შეუწყობს ხელს. კონკურსის გამარჯვებულებს შეეძლებათ 2015 წლიდან დაიწყონ მობილობის განხორციელება. ამჟამად, დასრულების ეტაპზეა Erasmus Mundus Action 2 პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის გაცვლას. მორიგი კონკურსი გამოცხადდება ამა წლის შემოდგომაზე. ინფორმაცია კონკურსებისა და არსებული კონსორციუმების შესახებ გამოქვეყნდება ვებგვერდზე: www.erasmusplus.org.ge ამავე ვებგვერდზე განთავსდება პროგრამაში მონაწილე საქართველოს უნივერსიტეტების ჩამონათვალი და პროგრამის კოორდინატორი პირების საკონტაქტო ინფორმაცია.

28

საქართველოს ევროპული გზა

Georgian universities have participated in 23 Erasmus Mundus consortia since 2007, with 18 projects currently running and involving 17 Georgian universities (11 public and six private) from six cities. The Erasmus+ programme reflects the challenges of the modern world in the field of education. As a result of the Bologna Process, of which Georgia is now a part, the European Higher Education Area cannot continue without student and staff mobility. The programme supports quality education, the acknowledgment of European culture and the improvement of foreign language skills. For Georgian students the experience of independent life and access to the international labour market will be especially important. The Erasmus+ is a bilateral exchange, thus European students will also get the chance to visit Georgia and spend a study period here. For Georgian students the two programmes of Erasmus+ will be of particular interest: • Degree mobility – study on one of the Joint Master programmes offered by a consortium of EU/non EU Universities. • Credit mobility – a short-term (one or two semesters) study mobility. Degree mobility is offered by a consortium of European/non European universities. A Joint Master Degree (JMD) is an international study programme delivered by this consortium. Students enrolled in this programme will study at more than one universitiy and will be awarded a joint degree or multiple degrees. The programme offers full scholarships to the best master students worldwide with priority is given to non-EU students. This individual competition does not have specific country quotas. JMD scholarship applicants must have a higher education degree or equivalent and need to apply directly to the consortium. Credit mobility supports mobility flows of students (from all HE levels: short cycle, Bachelor, Master, Doctoral), university academics, and administrative staff based on inter-institutional agreements between Georgian and European universities. Hence, the precondition for bilateral mobility is a partnership agreement with fixed mobility numbers, which, in turn, results in greater competition. In the fall of 2014 we expect a new call for Erasmus+ programmes, enabling new partnerships between European and Georgian universities, generating new mobility flows starting from 2015. Currently, the Erasmus Mundus Action 2 projects, which started earlier, still continue student and staff exchanges. Information on calls within the framework of the running programmes will be published on the website www.erasmusplus.org.ge where you can also find detailed information about participating Georgian universities, including a list


განათლება და მეცნიერება / Education & Science გასათვალისწინებელია, რომ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის წესები და პირობები ხშირად განსხვავდება ერთმანეთისგან. უფრო მეტიც, კონსორციუმში მონაწილე სხვადასხვა ევროპულ უნივერსიტეტს შესაძლოა სტუდენტთა მიღების განსხვავებული წესი ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ყურადღებით გაეცნოთ ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას. გისურვებთ წარმატებებს. ცხრილში მოცემულია Erasmus Mundus-ის ფარგლებში განხორციელებული მობილობის სტატისტიკა პროგრამის ამოქმედების დროიდან.

of local coordinators with contact information. Please consider that rules of participation often differ from project to project. Moreover, different European universities within the same consortium may have different admission rules, so be advised to read the information provided on project websites carefully. I wish you the best of luck. The Table below provides data on Erasmus Mundus student and staff mobility. Table 1

ცხრილი 1

Erasmus პროგრამის მოქმედების შვიდი წლის განმავლობაში ქართველი სტუდენტების ევროპის 25 ქვეყანაში სწავლის დაფინანსების მიზნით ექვსასამდე სტიპენდია გაიცა. საერთაშორისო კვლევების მიხედვით Erasmus-ი ერთ–ერთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამადაა აღიარებული. საქართველოს აქტიური მონაწილეობა ამ პროგრამაში ქვეყნის უმაღლესი განათლების განვითარების საწინდარია. ამჟამად მოქმედი ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი მოცემულია ბმულზე: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_ projects_action_1_master_courses_en.ph

During the seven years of the programme, up to 600 scholarships have been granted to Georgian students funding their studies at universities in 25 European countries. According to international studies (Erasmus Survey) Erasmus is one of the most successful programmes worldwide. Participation in this programme from Georgia is important for the development of our higher education system. You can find additional information on current Erasmus Mundus Master Courses here: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/ selected_projects_action_1_master_courses_en.php

Georgia’s European Way

29


განათლება და მეცნიერება / Education & Science

საქართველოს ევროპული მისწრაფებები მდიდარ წარსულზე დაფუძნებული მომავალი

Georgia’s European Aspirations: Building the Future on a Vibrant Past დავით ლორთქიფანიძე

David Lordkipanidze

იდენტობის ძიება საზოგადოების ევოლუციური განვითარების თანმდევი პროცესია. ევროპული იდენტობის ფორმირებაზე მრავალი ფაქტორი ახდენდა ზეგავლენას – გეოგრაფიული, პოლიტიკური, კულტურული, რელიგიური, ანთროპოლოგიური, ტექნოლოგიური და ასე შემდეგ.

Searching for identity is a normal evolutionary process for human societies. The formation of the European identity was influenced by many factors including geographic, political, cultural, religious, anthropological, and technological considerations. The identification of Europe is also largely conditional – for example, from the viewpoint of physical geography, Europe and Asia are parts of a single continent: Eurasia. However, I do not intend to discuss how identity is formed or to propose my own definition of national or European identity. Europe is a family of states unified around common values and interests. Despite negative or critical views about the efficiency of the European Union, I strongly believe in value-based networks such as this. Our goal should be to create transdisciplinary, pan-European networks on many different levels. These alliances, if well-adapted to today’s realities, could create a foundation for diffusing new and progressive European values throughout the world wherever they intersect with principles.

ევროპის განსაზღვრება საკმაოდ პირობითია. გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ევროპა და აზია ერთი კონტინენტის – ევრაზიის, ნაწილებია. ჩემს მიზანს არ წარმოადგენს იდენტობის ფორმირების განხილვა და ეროვნული ან ევროპული იდენტობის ჩემეული განსაზღვრების შემოთავაზება. ევროპა საერთო ღირებულებებისა და ინტერესების მქონე ერების ოჯახია. მიუხედავად ევროკავშირის ეფექტიანობის შესახებ გამოთქმული ნეგატიური და კრიტიკული მოსაზრებებისა, მჯერა

The long history of Georgia and the entire Caucasus region could contribute to this process. The study of history is a powerful tool, and has been used for both positive and negative ends. I believe the stories of our past must be explored and examined, so that they can become tools for unification instead of division. Our main goal is to ensure that our rich heritage does not only remain in our archives, but helps to move us towards new visions for a common future. Georgia’s European aspirations are not new. We have been a part of Europe, in the broadest sense, from prehistory to the present. Georgia is a multi-ethnic, multi-religious society whose history has been turbulent, but whose thoughts and culture have benefited from this diverse population and the traditions of many of its neighbors. The country’s rich natural resources have supported uninterrupted human habitation for thousands of years. On the territory of the Caucasus several archaeological sites have been discovered that are of universal importance for the history of mankind. Archaeological research and the communication of many exceptional findings have brought our region into the spotlight of the world’s scientific community. This has given local scholars the possibility to work with international institutions and to become respected members of that community. I believe that both art and science are unique instruments for spreading values and are strong tools for diplomacy.

დავით ლორთქიფანიძე – საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი David Lordkipanidze – Director of National Museum of Georgia

30

საქართველოს ევროპული გზა

Using archeological discoveries for nationalistic purposes, however, is not a new concept and many countries claim to be “the First,” “the Cradle” or “a unique culture.” This sometimes manifests itself as a form of competition, a rivalry to underline a country’s importance. A good example is the story of the “earliest Europeans.” Various countries have claimed this title after finding what they say are the “earliest” discoveries of hominids, our biological ancestors. In the early 20th century a lower jaw from Mauer, Germany, near


განათლება და მეცნიერება / Education & Science საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებული მსგავსი გაერთიანებების. ჩვენი მიზანია ტრანსდისციპლინური, საერთო ევროპული ქსელის ჩამოყალიბება სხვადასხვა დონეზე. დღევანდელ რეალობასთან ადაპტირებული აღნიშნული გაერთიანებები, შეიძლება გახდეს ახალი და პროგრესული ევროპული ღირებულებების გავრცელების საფუძველი მსოფლიოში ყველგან, სადაც ეს ინტერესები თანხვედრაშია. საქართველოს და მთლიანად კავკასიის რეგიონის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას საკუთარი წვლილის შეტანა შეუძლია ამ პროცესში. ისტორიის კვლევა მძლავრი ინსტრუმენტია, რომლის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური კუთხით. ვფიქრობ, ჩვენი ისტორიული წარსული უნდა შევისწავლოთ და გამოვიკვლიოთ ისე, რომ იგი იქცეს არა დაყოფის, არამედ გაერთიანების საშუალებად. მთავარი მიზანია, რომ ჩვენი მდიდარი მემკვიდრეობა არ დარჩეს მარტო არქივებში, არამედ დაგვეხმაროს საერთო მომავლის ახალი ხედვის ფორმირებაში. საქართველოს ევროპული მისწრაფება სიახლეს არ წარმოადგენს. ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყავით ამ ცნების ყველაზე ფართო გაგებით – პრეისტორიული პერიოდიდან მოყოლებული, დღემდე. საქართველოს მრავალეთნიკურმა და მრავალრელიგიურმა საზოგადოებამ არაერთი მძიმე ეტაპი განვლო ისტორიის მანძილზე. მიუხედავად ამისა, მოსახლეობის მრავალფეროვნება და განსხვავებული ტრადიციების მქონე სამეზობლო, დადებითად აისახა ქვეყნის მსოფლმხედველობისა და კულტურის ჩამოყალიბებაზე. საქართველოს მდიდარმა ბუნებრივმა რესურსებმა ხელი შეუწყო ამ ტერიტორიაზე ხალხის უწყვეტ ბინადრობას ათასწლეულების განმავლობაში. კავკასიის ტერიტორიაზე რამდენიმე ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის ძეგლია აღმოჩენილი. არქეოლოგიურმა კვლევებმა და უნიკალურმა აღმოჩენებმა ჩვენი რეგიონი საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოაქცია. ამან ადგილობრივ მკვლევრებს საერთაშორისო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა მისცა და შედეგად, ისინი აღნიშნული სამეცნიერო საზოგადოების ღირსეული წევრები გახდნენ. მიმაჩნია, რომ ხელოვნება და მეცნიერება ღირებულებების გავრცელების უნიკალური საშუალება და დიპლომატიის მძლავრი ინსტრუმენტია.

Heidelberg, was considered the earliest known human in Europe until in the 1970s discovery from the French village of Tautevel became the earliest European at 450,000 years old. Even today, signs for tourists indicate that Tautevel is “the birthplace of the first European.” In the early 1990s, however, discoveries from Ceprano, Italy and Atapuerca, Spain were dated back 800,000 years, which in turn made them the new “First Europeans.” However, our task should be creating a win-win situation for all concerned instead of creating competitions. Even though in recent years Georgia has become known as the country of the “First Europeans” it would be very naïve to consider 1.8 million-yearold creatures as “Europeans.” The Dmanisi discovery is indeed of immense importance for science, yet our approach has been to universalize the knowledge of human migration, rather than claim a distinction for being “first.” However, the imagination of journalists was fired with new vigor for rivalry – the Dmanisi story has been featured worldwide through international media including cover stories in Science Magazine, National Geographic, The New York Times, and many others. Dmanisi is a village about 85 kilometers southwest of Georgia’s capital, Tbilisi, and lies on the ancient Silk Road that linked Europe and Asia. The site is rich in medieval and Bronze Age artifacts, but it is the wealth of prehistoric finds that has put it on the scientific map as an entirely new region for studying the evolution of early Homo. In Georgia, the Dmanisi project is playing a crucial role in the development of paleoanthropology and of science in general through establishing close links with international scientific centers and introducing new methods and technologies to Georgian sciences. Project structures bridge scientific interests across international borders and have formed a large, active multinational team. We have founded a field school in Dmanisi where, every year, dozens of students from the United States and Europe are enrolled in training and receive university credits. Hosting students from around the

არქეოლოგიური აღმოჩენების ნაციონალისტური მიზნებისთვის გამოყენება სიახლეს არ წარმოადგენს. არაერთი ქვეყანა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ არის „პირველი“, „აკვანი“ ან „უნიკალური კულტურის მატარებელი“. ეს პროცესი, ხშირად გადაზრდილა ერთგვარ შეჯიბრსა და დაპირისპირებაში ამა თუ იმ ქვეყნის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად. ამის საუკეთესო მაგალითი ე.წ. „პირველი ევროპელების“ გარშემო მიმდინარე დისკუსიაა. მრავალმა ქვეყანამ, ჩვენი ბიოლოგიური წინაპრების ჰომინიდების „უძველესი“ ნაშთის აღმოჩენის შემდეგ თავი „პირველი ევროპელების“ სამშობლოდ გამოაცხადა. XX საუკუნის დასაწყისში, გერმანიის სოფელ მაუერში, ქალაქ ჰეიდელბერგთან ახლოს აღმოჩენილი ქვედა ყბა ევროპაში ადამიანის უძველეს ნაშთად იყო მიჩნეული1970-იან წლებამდე. საფრანგეთის სოფელ ტოტეველში განხორციელებული აღმოჩენის საფუძველზე „პირველი

ყელსაბამი, არმაზისხევი, ქრისტეს შობიდან მეორე მესამე საუკუნე Neclace, Armaziskhevi, 2nd-3rd centuries A.D.

Georgia’s European Way

31


განათლება და მეცნიერება / Education & Science

დმანისის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი Dmanisi Archeological Museum-Resort

32

საქართველოს ევროპული გზა


განათლება და მეცნიერება / Education & Science ევროპელის“ ასაკად 450 000 წელი განისაზღვრა. ტოტეველში, ტურისტებისთვის განკუთვნილ საინფორმაციო აბრებზე დღესაც გვხვდება წარწერა „აქ დაიბადა პირველი ევროპელი“. XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, ჩეპრანოში (იტალია) და ატაპუერკაში (ესპანეთი) განხორციელებული აღმოჩენები 800 000 წლით დათარიღდა და ახალი „პირველი ევროპელების სამშობლოს“ ტიტული მათ ხვდათ წილად. თუმცა, ჩვენი მიზანია შევქმნათ არა კონკურენტული, არამედ ყველასათვის მომგებიანი გარემო. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველო ცნობილი გახდა, როგორც „პირველი ევროპელების“ სამშობლო, 1.8 მილიონი წლის წინ მცხოვრები არსებების „ევროპელებად“ მიჩნევა გულუბრყვილობაა. დმანისის აღმოჩენას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მეცნიერებისთვის, თუმცა „პირველობის“ ძიების ნაცვლად, ჩვენი მიზანია ადამიანთა მიგრაციის შესახებ ცოდნის განზოგადება. მიუხედავად ამისა, ჟურნალისტების წარმოსახვამ დისკუსიის ახალი ტალღა წარმოშვა – დმანისის აღმოჩენა გაშუქდა ისეთ ჟურნალებში, როგორებიცაა: Science Magazine, National Geographic, New York Times და მრავალი სხვა. დმანისი საქართველოს დედაქალაქიდან სამხრეთ-დასავლეთით, 85 კილომეტრში, ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ძველ აბრეშუმის გზაზე მდებარეობს. იგი მდიდარია შუა საუკუნეებისა და ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტებით, მაგრამ მსოფლიო სამეცნიერო რუკაზე ის პრეისტორიული ხანის აღმოჩენების წყალობით მოხვდა. დმანისის აღმოჩენამ კავკასია მსოფლიო მეცნიერების ყურადღების ცენტრში მოაქცია, როგორც სრულიად ახალი რეგიონი ადრეული Homo-ს ევოლუციის შესასწავლად. საქართველოში დმანისის პროექტი გადამწყვეტ როლს ასრულებს პალეოანთროპოლოგიისა და ზოგადად, მეცნიერების განვითარებაში საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებითა და ქართულ მეცნიერებაში ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების შემოტანით. პროექტმა ერთმანეთთან დააკავშირა სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთა ინტერესები, და ჩამოყალიბდა დიდი, აქტიური და მრავალეროვანი სამუშაო ჯგუფი. დმანისში დაარსდა საველე-სამეცნიერო ინსტიტუტი, სადაც ყოველწლიურად, მრავალი ქვეყნის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის უნივერსიტეტების სტუდენტები ტრენინგებში მონაწილეობენ და საუნივერსიტეტო კრედიტებს ღებულობენ. არქეოლოგიურ კვლევებში უცხოელი სტუდენტების ჩართულობა საგრძნობლად ამცირებს კულტურულ და ენობრივ ბარიერებს, ზრდის სამეცნიერო გაცვლებს და ქმნის მეგობრებისა და კოლეგების ახალ ქსელს. დღეს, დმანისის საველე მუზეუმი იმის იშვიათი მაგალითია, თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ კვლევა და ამავე დროს, მისი შედეგები ხელმისაწვდომი გავხადოთ ფართო საზოგადოებისათვის. ქვეყნებს შორის დავის კიდევ ერთ საგანს წარმოადგენს „ღვინის სამშობლოს“ საკითხი. საქართველო ამ დისკუსიებშიც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, რადგან ჩვენს ქვეყანაში ვაზის კულტურის უძველესი ნაკვალევია აღმოჩენილი. კავკასია, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს, წარმოადგენს საკვები მცენარეების შვიდი გლობალური ცენტრიდან ერთ-ერთს, სადაც მეცნიერთა ვარაუდით, სოფლის მეურნეობისა და მნიშვნელოვანი მარცვლეული კულტურების კულტივაცია მოხდა. აღმოჩენილი კულტივირებული მცენარეების მრავალფეროვნება და ფორმები მიუთითებს, რომ ეს ტერიტორია საკვები მცენარეების სახეობების კულტივაციისა და გამრავლების უძველეს ცენტრს წარმოადგენდა. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია ღვინის პირველი მწარმოებლის საკითხზე დისკუსიის ნაცვლად ძალისხმევა მიმართულ იქნას ვაზისა და სხვა კულტურული მცენარეების ისტორიის ინტერდისციპლინური კვლევაზე. სოფლის მეურნეობის განვითარების საწყისი ეტაპი წარმოადგენს კაცობრიობის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს პერიოდს და იძლევა მაღალი დონის საერთაშორისო ინტერდისციპლინური თანამშრომლობის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას. ეს რეალურია დმანისის კვლევითი ინსტიტუტის მსგავსი მოდელის ფორმირებით, რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა აკადემიურ ინსტიტუტებს და უზრუნველყოფს საზოგადოების მეტ ჩართულობას. უმრავლესობისთვის ცნობილია მითი ბერძენი არგონავტების შესახებ, მაგრამ ცოტამ თუ იცის იასონისა და ოქროს საწმისის მითის ისტორიული

world can significantly break down cultural-linguistic barriers, increase scientific exchange, and provide many opportunities to generate new colleagues and friends. Progressively this creates extensive networks of future scientists. Today, the Dmanisi field museum is a rare example of how scientists can simultaneously facilitate active research at a site and, at the same time, make the site and its research accessible to the wider public. Another field of competition between countries has been “which country is the ‘Cradle of Wine’?” Georgia, again, is in line for this distinction, as it claims to have the earliest traces of viniculture. The Caucasus occupies a territory within the Near East zone, one of the seven global “Centers of Origin” of food plants, where scientists believe the origins of agriculture and the domestication of important grains occurred. The varieties and forms of cultivated plants that originated in the wider Caucasus region have shown that the area was indeed an ancient center for the domestication and diversification of food plant species. I would suggest moving away from the competition of who is the “first wine-maker” towards a multidisciplinary research into the history of wine and other cultivated foods. The beginning of agriculture is a key period in human history and offers another opportunity for researchers to develop high-level international interdisciplinary collaboration. This could be an occasion to create another model like that created in Dmanisi, bringing together different academic institutions and working on public outreach. Most have heard the myth of the Greek Argonauts, but not everyone knows about the historic connection with Georgia through the myth of Jason and the Golden Fleece. According to the story told by ancient Greek authors, Jason and the Argonauts sailed to Colchis in search of the Golden Fleece which was guarded by a dragon. Unearthed gold artifacts from Vani in western Georgia connect the history of this land to that myth of Jason and the Golden Fleece. Archaeological discoveries provide evidence that an advanced ancient culture existed in modern-day western Georgia, showing that the mythical land of Colchis was indeed this region. Many of these treasures confirm that Colchis was a real country, and that it was rich in gold. These masterpieces of goldsmithery also attest that Georgia’s culture is an indispensable part of Western civilization, as the kingdom of Colchis is one of the main pillars of Georgia’s cultural identity. Most scholars consider classical Greek culture as the basis of European culture and civilization. The archeological discoveries show that pre-Christian cultural traditions in western Georgia also contributed to the process of civilization. With the progress of the Byzantine Empire, the country built strong links with European culture. Since Georgia became a Christian country in the 4th century, and also developed its own alphabet, the country was able to maintain its own identity. Byzantine cultural traditions began taking shape through a merger of this symbiotic culture with Eastern Christianity, embracing countries, including Georgia. Based on Hellenistic cultural trends, new cultural centers came into being in the bosom of Eastern Christianity, with their own national scripts and cultural traditions influenced by East-West civilizations. Here lies the uniqueness of Georgian material and spiritual culture, its attractiveness both to the East and to the West. Due to its geographic location, Georgia has long been a natural crossroads for many powerful cultures. Nevertheless, the country has preserved its cultural identity, along with an unwavering interest in the Western world. Now that the country is putting itself on the world map again, it is our genuine belief that European nations will be partners to us on our journey. Our goal is to develop common values while maintaining our unique cultural identity, to encourage

Georgia’s European Way

33


განათლება და მეცნიერება / Education & Science კავშირის შესახებ საქართველოსთან. ძველი ბერძენი ავტორების მიერ მოთხრობილი ამბის თანახმად, არგონავტებმა იასონის მეთაურობით იმოგზაურეს კოლხეთში ოქროს საწმისის საძებნელად, რომელსაც ურჩხული იცავდა. დასავლეთ საქართველოში, ვანში აღმოჩენილი ოქროს არტეფაქტები მიუთითებს ამ ქვეყნის ისტორიის იასონისა და ოქროს საწმისის მითთან კავშირზე. დღევანდელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არქეოლოგიური აღმოჩენების შედეგად გამოვლენილი მაღალგანვითარებული კულტურა ცხადყოფს, რომ კოლხეთის მითიური ქვეყანა სწორედ ამ რეგიონში მდებარეობდა. აქ აღმოჩენილი საგანძური ადასტურებს, რომ კოლხეთი ნამდვილად არსებობდა და ის ოქროთი მდიდარი ქვეყანა გახლდათ. გარდა ამისა, ოქრომჭედლობის ეს უნიკალური ნაკეთობები ადასტურებს, რომ ქართული კულტურა დასავლური ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილი იყო, ხოლო კოლხეთის სამეფო საქართველოს კულტურული იდენტობის მთავარ საყრდენს წარმოადგენდა. მეცნიერთა უმრავლესობა კლასიკურ ბერძნულ კულტურას ევროპული კულტურისა და ცივილიზაციის საწყისად მიიჩნევს. არქეოლოგიური აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ წინაქრისტიანულმა კულტურულმა ტრადიციებმა დასავლეთ საქართველოში ხელი შეუწყო ცივილიზაციის პროცესს.

diversity and tolerance while building bridges with other cultures. The Caucasus must take its place in a world where there is no room for conflict. It can become a place of unification, and where different generations build common values. Today, archeology has changed from the colonial science it had become over the last centuries, to one that advocates for countries to claim and study their own heritage – where peoples can discuss and independently create the vision of their nation’s legacies and identity, and find ways to link these with the rest of the world. Why do we need the European Union or, indeed, any other alliance? Without question, it contributes to a better world. These alliances promote respect for human rights and the environment, along with the preservation of cultural heritage. This can only take place, however, if we develop these values early in life – thus I believe that my country, my profession, and my institution must participate in this process.

ბიზანტიის იმპერიის გაძლიერებასთან ერთად, ქვეყანამ მჭიდრო კავშირი დაამყარა ევროპულ კულტურასთან. საკუთარი ანბანისა და IV საუკუნეში საქართველოს გაქრისტიანების მეშვეობით, ქვეყანამ შეძლო ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება. ბიზანტიური კულტურული ტრადიცია ჩამოყალიბდა აღმოსავლურ ქრისტიანობასთან შერწყმის შედეგად, რომელიც, საქართველოს ჩათვლით, მრავალ ქვეყანაში გავრცელდა. ელინისტური კულტურული ტენდენციების საფუძველზე აღმოსავლური ქრისტიანობის წიაღში ახალი კულტურული ცენტრები ჩამოყალიბდა, საკუთარი დამწერლობითა და კულტურული ტრადიციებით, რომლებიც აღმოსავლურ-დასავლური ცივილიზაციების გავლენას განიცდიდნენ. სწორედ ამაში მდგომარეობს ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურის უნიკალურობა, მისი მიმზიდველობა როგორც აღმოსავლური, ისე დასავლური სამყაროსთვის. გეოგრაფიული მდებარეობის წყალობით, საქართველო დიდი ხნის მანძილზე იყო მრავალი კულტურის ბუნებრივი გზაჯვარედინი. მიუხედავად ამისა, ქვეყანამ მოახერხა როგორც საკუთარი კულტურული იდენტობის, ასევე დასავლური სამყაროს მიმართ შეუქცევადი ინტერესის შენარჩუნება. ახლა, როდესაც საქართველო კვლავ იმკვიდრებს ადგილს მსოფლიო რუკაზე, დარწმუნებულები ვართ, რომ ევროპის ქვეყნები ჩვენი პარტნიორები იქნებიან დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენი მიზანია უნიკალური კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასთან ერთად, ხელი შევუწყოთ საერთო ღირებულებების დამკვიდრებას, ასევე მრავალფეროვნებასა და ტოლერანტობას სხვა კულტურებთან ურთიერთობების პროცესში. კავკასიამ თავისი ადგილი უნდა დაიმკვიდროს სამყაროში, სადაც კონფლიქტები არ უნდა არსებობდეს. ის შეიძლება გახდეს ერთიანობისა და თაობებს შორის საერთო ღირებულებების ფორმირების ადგილი. დღეს, არქეოლოგია კოლონიალური მეცნიერებიდან, რომელსაც ის უკანასკნელი საუკუნეების მანძილზე წარმოადგენდა, ჩამოყალიბდა მეცნიერებად, რომელიც მოუწოდებს ქვეყნებს, დაიცვან და შეისწავლონ საკუთარი კულტურული მემკვიდრეობა. თანამედროვე არქეოლოგიის მეშვეობით სხვადასხვა ერს შეუძლია განიხილოს და დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს საკუთარი ეროვნული მემკვიდრეობისა და თვითმყოფადობის ხედვა. ასევე, მოძებნოს გზები აღნიშნული მემკვიდრეობის მსოფლიო ისტორიასთან დასაკავშირებლად. რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირი ან სხვა მსგავსი გაერთიანება? უდავოა, რომ ამგვარი გაერთიანებები უკეთეს მომავალს უზრუნველყოფს. მსგავსი კავშირები ხელს უწყობს ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვას კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასთან ერთად. ეს მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ ჩვენ ამ ღირებულებებს ადრეულ ასაკშივე დავამკვიდრებთ – ამგვარად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო, ჩემი პროფესია და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ამ პროცესში უნდა მონაწილეობდეს. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, ქრისტიანული ხელოვნების გალერეა Svaneti Museum of History and Ethnography, Gallery of Christian Art

34

საქართველოს ევროპული გზა


განათლება და მეცნიერება / Education & Science

ბოლნისის სიონის სამშენებლო, ასომთავრული წარწერა, მეხუთე საუკუნე Bolnisi Sioni Stone, Asomtavruli Inscription, Fifth century

Georgia’s European Way

35


???? ბათუმი, საქართველო Batumi, Georgia

36

საქართველოს ევროპული გზა


????

Georgia’s European Way

37


კომუნიკაციის სტრატეგია / Communication Strategy

საზოგადოების ინფორმირება და ჩართულობა ევროინტეგრაციის პროცესში

Raising Public Awareness and Involvement on the European Integration Process ტრადიციულად, ყოველი წლის მაისში საქართველოში ევროპის კვირეული აღინიშნება. მიმდინარე წელს, ევროპის კვირეული 5 მაისს გაიხსნა და 14 მაისამდე გაგრძელდა.

European Week, which is traditionally celebrated every year across Georgia, was launched on May 5, 2014 and continued until May 14.

კვირეული NATO-სა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით გაიმართა. ევროპის კვირეული წარმოადგენს ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს.

It was organized by the Information Centre on NATO and EU and with the support of the Office of the State Minister of Georgia on European & Euro-Atlantic Integration. European Week is one of the key components in the Action Plan of the Government of Georgia (GoG) strategy on communicating and informing on issues of European integration.

ევროპის კვირეული საქართველოში გაიხსნა კონფერენციით „ჩვენი ევროპული არჩევანი“. მიმდინარე წლის მარტში საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში გამოცხადდა ესეების კონკურსი შემდეგ თემებზე: „ასოცირების შესახებ შეთანხმება და მისი გავლენა საქართველოზე“; „ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული სარგებელი საქართველოსთვის“; „ადამიანის უფლებები და ევროინტეგრაციის პროცესის ზეგავლენა ქვეყნის სოციალურ განვითარებაზე“. კონკურსზე წარმოდგენილი იყო ოცდათვრამეტი ნაშრომი, რომელთაგან შეირჩა სამი საუკეთესო. კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტებს სტაჟირების გავლის

The European Week in Georgia was opened with a conference: “Our European Choice.” An essay contest in institutions of higher education was announced in March 2014 on the following topics: The Association Agreement and its Impact on Georgia; Benefits for Georgia related to the Implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement; and Human Rights and the Impact of the Process of European Integration on the Country’s Social Development. Thirty-eight papers were introduced by the organizers of the competition and three were selected as the best

ელენე გოცაძე – ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი; ალექსი პეტრიაშვილი – სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში; ფილიპ დიმიტროვი – ელჩი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი; ანდრჟეი ჩიეშკოვსკი – პოლონეთის ელჩი საქართველოში Elene Gotsadze – Director of the Information Centre on NATO and EU; Alex Petriashvli – State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration; Philip Dimitrov – Ambassador, Head of the EU Delegation to Georgia; Andrzej Cieszkowski – Ambassador of the Republic of Poland to Georgia

38

საქართველოს ევროპული გზა


კომუნიკაციის სტრატეგია / Communication Strategy საშუალება მიეცათ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს თბილისის ოფისში.

essays. The winners received an internship offer from the Office of the State Minister on European and Euro-Atlantic Integration, the Ministry of Foreign Affairs and the EU-Georgia Business Council (EUGBC).

გარდა ამისა, თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებისათვის გამოცხადდა კონკურსი - „ჩვენი ევროპული მომავალი“, საუკეთესო პოსტერის, ფერწერული ნამუშევრის, ანიმაციის, კომიქსისა და ილუსტრაციისათვის. კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენა. აღსანიშნავია, რომ კონკურსის შედეგად გამოვლენილი საინტერესო ნამუშევრებისაგან შეიქმნება 2015 წლის კალენდარი.

A further competition, “Our European Future,” was announced for students of the Tbilisi State Academy of Arts to identify the best posters, artwork paintings, animation, commix, and illustrations. The conference also hosted an exhibition of the works of those students. Selected works from the competition will be included in the 2015 calendar.

ევროპის კვირეულის ფარგლებში, ესტონეთის საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა პროექტის „გზა ევროპისკენ“ პრეზენტაცია. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია „ხმა საქართველოდან“ საქართველოს მასშტაბით ექვს რეგიონულ გაზეთში (მათ შორის, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში) ყოველთვიურად გამოაქვეყნებს ჩანართს ევროკავშირისა და NATO-ს თემატიკაზე. ამავე პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა ბროშურები - „საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გზამკვლევი“ და „ათი მითი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ“, რომლებიც ითარგმნა და გამოიცა ბრაილის შრიფტით.

In addition, The European Week hosted a presentation of the project - “Road to Europe” supported by the Embassy of Estonia. Within the framework of the project, NGO “Voice from Georgia” will publish monthly supplements on issues related to the EU and NATO in six regional newspapers throughout the country (including in those regions populated by ethnic minorities). Furthermore, the project envisaged publication of the brochures: “Guide to the Georgia-EU Association Agreement” and “Ten Myths about the Georgia-EU Association Agreement” which were translated and published in braille.

სტუდენტებისა და საინფორმაციო ცენტრის მოხალისეებისათვის გაიმართა ღია კარის დღეები ესტონეთისა და დიდი ბრიტანეთის საელჩოებში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასა და პოლიციის აკადემიაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს ჰქონდათ საშუალება ახალგაზრდებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია ევროკავშირის, ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულობების შესახებ.

Open Door Days were organized at the embassies of Estonia, Great Britain, the European Union Monitoring Mission (EUMM) and the Police Academy for students and volunteers of the Information Centre. Ambassadors of EU Member States had the opportunity to provide information to youth about EU and European values.

ევროპის კვირეულის გამართვა მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ევროინტეგრაციის თემატიკის პოპულარიზაციისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით. ამ მიმართულებით, საინფორმაციო ცენტრი NATO-სა და ევროკავშირის შესახებ, პარტნიორებთან ერთად, თბილისსა და რეგიონებში მომავალშიც მრავალი საინტერესო პროექტის განხორციელებას გეგმავს.

European Week is vitally important for the popularization of issues related to the process of European Integration and for the raising of public awareness on the EU. In this direction, the Information Centre on NATO and the EU, together with its partners, plans to organize a number of interesting projects in Tbilisi, as well as in the regions of Georgia.

დალი ქურდაძე, კონფერენცია „ჩვენი ევროპული არჩევანის” ერთ-ერთი გამარჯვებული Dali Kurdadze, One of the Winners of the Conference “Georgia`s European Choice”

Georgia’s European Way

39


კომუნიკაციის სტრატეგია / Communication Strategy კონკურსზე შერჩეული ნამუშევრები

Selected works from the competition

მარიამ ხარიტონაშვილი Mariam Kharitonashvili

ქეთი ლობჟანიძე Keti Lobjanidze

გოდერძი ფანჩვიძე Goderdzi Panchvidze

თათია სადაღაშვილი Tatia Sadagashvili

40

საქართველოს ევროპული გზა


კომუნიკაციის სტრატეგია / Communication Strategy კონკურსზე შერჩეული ნამუშევრები

Selected works from the competition

ლიკა ფარცვანია Lika Phartsvania

მარიამ აქულაშვილი Mariam Aqulashvili

მანანა სურმანიძე Manana Surmanidze

რუსუდან წიქარაშვილი Rusudan Tsiqarishvil

Georgia’s European Way

41


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება რეგიონში ევროკავშირის როლს გაზრდის, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და უსაფრთხოებას

Association with Georgia Stands to Boost EU Role in Region, Growth, and Security By Alex Petriashvili Over the past few years, Georgia has begun implementing reforms with unparalleled speed. Signing the Association Agreement with the EU on June 27th, 2014, emphasizes our efforts and supports Georgia in advancing further towards the ultimate goal of EU membership. Georgia will certainly gain numerous benefits from the Agreement, but the benefits for the EU should not be discounted.

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველომ უპრეცედენტო სისწრაფით განახორციელა რეფორმები. მიმდინარე წლის 27 ივნისს, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა ადასტურებს ჩვენს მიერ მიღწეულ წარმატებებს. შეთანხმება ხელს შეუწყობს საქართველოს განვითარებას და დაგვეხმარება ევროინტეგრაციის საბოლოო მიზნის მიღწევაში – გავხდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ცხადია, საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით მნიშვნელოვან სარგებელს მიიღებს, თუმცა არც ევროკავშირის მიერ მიღებული სარგებელია უმნიშვნელო.

The fact that EU leaders advanced the signing of the Association Agreement with Georgia despite the considerable opposition from our northern neighbour indicates that they comprehend the political and security importance of the country. We are currently boosting our security capacity and fighting alongside our NATO and EU allies. Furthermore, Georgians overwhelmingly favour EU integration as a means of ensuring long-term peace and stability in the region. The Association Agreement will solidify Georgia’s position as a success story of the bloc’s Eastern Partnership Programme. Commitments undertaken by Georgia in the framework of the Assosiation Agreement will futher deepen the ongoing reforms. The Agreement will send a clear message to other countries in the region that no matter the external pressure, the EU will reward progress on democracy and human rights.

მიუხედავად ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან წინააღმდეგობისა, ევროკავშირის ლიდერების მიერ საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დაჩქარების მხარდაჭერა მიუთითებს, რომ ისინი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქვეყანას – როგორც პოლიტიკური, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. საქართველო ამჟამად აძლიერებს თავდაცვისუნარიანობას და იბრძვის თავისი მოკავშირეების გვერდით NATO-სა და ევროკავშირიდან. ამავე დროს, საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ევროკავშირში შემდგომ ინტეგრაციას განიხილავს როგორც რეგიონში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების საშუალებას. ასოცირების შეთანხმება განამტკიცებს საქართველოს წარმატებულ სტატუსს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყნებს შორის. შეთანხმების ფარგლებში ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებები კიდევ უფრო გააღრმავებს მიმდინარე რეფორმებს. ამასთან, შეთანხმების ხელმოწერა მკაფიო გზავნილია რეგიონის დანარჩენი ქვეყნებისთვის, რომ მიუხედავად საგარეო ზეწოლისა, ევროკავშირი სათანადოდ აფასებს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მიღწეულ პროგრესს.

Beyond the deepening of political cooperation, the Agreement will also boost mutual economic growth. Georgia offers great opportunity for European traders and investors and already serves as a regional hub. The harmonization of standards and removal of tariffs by the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) will further boost economic growth, which is expected to be 6% by the end of this year. For the EU, Georgia offers a small but well positioned market, protected by reliable legislative and institutional environments, a well-developed banking sector, macro-economic stability, strong property rights, and minimal bureaucratic regulations. According to the World Bank, we rank 8th worldwide in ease of doing business and the implementation of the Agreement will make for an even more favorable, transparent, and predictable business climate. We also have free trade agreements with all of the CIS countries. Moreover, Georgia is actively investing in regional transport infrastructure alongside strategic sectors for sustainable growth including energy, education, and innovation.

პოლიტიკური თანამშრომლობის განვითარებასთან ერთად, ასოცირების შეთანხმება ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას.

Georgia’s potential as a hub for regional trade and growth stems from its location, the strong links it has developed with neighboring

ალექსი პეტრიაშვილი

42

საქართველოს ევროპული გზა


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion საქართველო, როგორც რეგიონული ცენტრი, ევროპელ ინვესტორებს შესანიშნავ შესაძლებლობას სთავაზობს. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფორმირების შედეგად სატარიფო ბარიერების აღმოფხვრა და ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც, სავარაუდოდ, მიმდინარე წლის ბოლომდე 6%-ს მიაღწევს. თავის მხრივ, საქართველო ევროკავშირს სთავაზობს პატარა, მაგრამ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური თვალსაზრისით გამართულ ბაზარს, განვითარებულ საბანკო სექტორს, მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, საკუთრების უფლებების დაცვას და მინიმალურ ბიუროკრატიას. მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველო ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მიხედვით მსოფლიოში მერვე ადგილზეა. ასოცირების შეთანხმების განხორციელებით ქვეყნის ბიზნესგარემო კიდევ უფრო მიმზიდველი, გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი გახდება. ჩვენ ასევე გაფორმებული გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები დსთ-ს ყველა წევრ ქვეყანასთან. მეტიც – საქართველო აქტიურად ახორციელებს ინვესტიციებს რეგიონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში, ასევე მდგრადი განვითარებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა განათლება, ენერგეტიკა, ინოვაციები და სხვა. საქართველოს რეგიონული ვაჭრობისა და ეკონომიკური ზრდის ცენტრის პოტენციალი განპირობებულია როგორც მისი ადგილმდებარეობით და მეზობელ ქვეყნებთან მტკიცე კავშირებით, ასევე პოლიტიკური დამოუკიდებლობით. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს განსაკუთრებული როლი ენიჭება ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. არსებული სამი და მეოთხე მშენებარე გაზისა და ნავთობის მილსადენებით, რომლებიც ცენტრალურ აზიას ევროპასთან აკავშირებს, საქართველო ერთადერთი დამოუკიდებელი და სანდო პარტნიორია კასპიის ენერგორესურსების ტრანსპორტირებისთვის. აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით არსებული „სამხრეთ კავკასიის მილსადენი“, რომელიც ამჟამად მნიშვნელოვნად ფართოვდება, საგრძნობლად გაზრდის საქართველოს როლს ენერგომატარებლების ტრანსპორტირების მიმართულებით. ევროკავშირში ინტეგრაცია უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას, რაც თავის მხრივ, ევროპისათვის ენერგორესურსების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტი იქნება. ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად, ევროპის ენერგოთანამეგობრობაში საქართველოს გაწევრიანება, რის შესახებაც ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, კიდევ უფრო გააღრმავებს ურთიერთობებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.

countries, and its political independence. One important implication of this is the ever-growing role Georgia appears destined to play in Europe’s energy security. With three existing pipelines connecting Europe with Central Asia, and a fourth under construction, Georgia is the only independent and reliable gateway for transporting Caspian energy to Europe. The South Caucasus Pipeline from Azerbaijan via Georgia is undergoing a significant expansion, which will further enhance Georgia’s significance in energy transportation. Georgia’s EU integration, which ensures the country’s long term security and independence, therefore will also help guarantee a secure and stable source of energy for Europe through Georgia. Aside from the Association Agreement, Georgia’s accession to the European Energy Community, currently under negotiation, will further strengthen this bond. The potential benefits offered by Georgia’s EU integration are substantial, and its beneficiaries are not limited. Both Georgia and the EU will clearly benefit, but so too will our neighbors, including Russia, which President Barroso indicated in a recent interview. “President Putin has previously stressed Russia’s commitment to promoting stability and prosperity in our common neighborhood and recognized that the EU’s Eastern Partnership shares these very aims. We believe that all stand to gain- Georgia and Georgia’s neighbors, including Russia,” said President Barroso. It is Georgia’s goal to work with the EU and all stakeholders in the region to optimize the benefits of cooperation, and gradual integration. As we implement the Association Agreement over the coming months and years, Georgia can help pioneer a new, stronger, and healthier relationship between the countries of the region and the EU. Through the consolidation of ties with Georgia, the European Union can acquire an increasingly strong partner in the region.

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პოტენციური სარგებელი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შეთანხმების მხარეებისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ ბოლო ინტერვიუში აღნიშნა, რომ საქართველო და ევროკავშირი, ისევე როგორც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რუსეთის ჩათვლით, ნამდვილად მიიღებენ სარგებელს. ,,პრეზიდენტმა პუტინმა ახლახან კვლავ დაადასტურა რუსეთის მისწრაფება ხელი შეუწყოს ჩვენს საერთო სამეზობლოში სტაბილურობასა და კეთილდღეობას, და აღიარა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობა ამავე მიზანს ემსახურება. „ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა, მათ შორის საქართველო და მისი მეზობელი ქვეყნები, რუსეთის ჩათვლით, მიიღებენ სარგებელს“, – განაცხადა პრეზიდენტმა ბაროზომ. საქართველოს მიზანია ევროკავშირსა და რეგიონში არსებულ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მუშაობა, თანამშრომლობის და თანმიმდევრული ინტეგრაციის სარგებლის ოპტიმიზაციის მიზნით. უახლოესი თვეებისა და წლების განმავლობაში, ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებით, საქართველოს შეუძლია დაეხმაროს ევროკავშირსა და რეგიონის ქვეყნებს ახალი, უფრო ძლიერი და ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. შესაბამისად, საქართველოსთან ურთიერთობების შემდგომი გამყარებით, ევროკავშირი რეგიონში ძლიერ პარტნიორს შეიძენს იძენს. ალექსი პეტრიაშვილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში Alex Petriashvli State Minister of Georgia on European and Euro-Atlantic Integration

Georgia’s European Way

43


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება – განვითარება, ევროპეიზაცია და უსაფრთხოება

Association Agreement between the EU and Georgia: Development, Europeanization and Security

კლაუდიუს მანიოკასი ევროპის სოციალური, იურიდიული და ეკონომიკური პროექტების საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე Klaudijus Maniokas Chairman of the Board of the Consultancy European Social, Legal and Economic Projects

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება მხარეებს შორის ხანგრძლივი და ზოგჯერ რთული თანამშრომლობის პროცესის კულმინაციას წარმოადგენს. აღნიშნული პროცესი დიდი ხნის წინ, 2005 წელს, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ამოქმედებით დაიწყო. ევროკავშირ-საქართველოს თანამშრომლობამ მრავალი ეტაპი გაიარა – როგორც ჩართულობისა და პერსპექტივის, ასევე ინტერესების ცვალებადობის თვალსაზრისით. მხარეებს შორის არაერთხელ წარმოქმნილა აზრთა სხვადასხვაობა განვითარებისა და სახელმწიფო მართვის კონცეფციების თაობაზე. 2008 წელს, რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ, განვითარებასთან დაკავშირებული ნაწილი გარკვეულწილად გადაიფარა უსაფრთხოების თემატიკით, ხოლო უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულმა აგრესიამ კიდევ უფრო გააძლიერა უსაფრთხოების განზომილება. თუმცა, შეთანხმების განხორციელების დაწყება კვლავ აქტუალურს გახდის ევროკავშირის წესებთან სამართლებრივი ჰარმონიზაციის, ვაჭრობისა და განვითარების საკითხებს. შეთანხმების განხორციელება, გარკვეულწილად, ევროკავშირის ახალი თაობის ასოცირების შეთანხმების გამოცდაცაა. ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცის კომპონენტთან ერთად ე.წ. ახალი თაობის შეთანხმებაა, რომელსაც საწყის ეტაპზე უნდა შეესრულებინა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტის ფუნქცია. შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივა საკმარისი უნდა ყოფილიყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის რეფორმების გასატარებლად. შეთანხმება ევროკავშირთან ინტეგრაციის მსურველ ქვეყნებს სთავაზობს ლიბერალურ სავაჭრო რეჟიმს და რეგულაციების თანმიმდევრულ

44

საქართველოს ევროპული გზა

The Association Agreement between the EU and Georgia is the culmination of a long and sometimes painful process of mutual understanding. It started long ago, and began with the start of the European Neighborhood Policy (ENP) in 2005. The process underwent a multitude of phases in terms of engagement, perspective and interest both from the EU and Georgia. It was also a clash of different concepts of development and power. Since the Russian aggression towards Georgia in 2008, the developmental perspective of the agreement has been overshadowed by its security implications. The Russian aggression against Ukraine is reinforcing the security dimension of the agreement. However, the start of its implementation will certainly bring back issues related to trade, development and legal harmonization with the EU rules. It will also be a test for this new type of association the EU has created. The Association Agreement of a new generation with the so called Deep and Comprehensive Free Trade Agreement at its core, was supposed to be a major, if not the main, tool of the Eastern Partnership policy. The mere promise of this agreement was meant to encourage the Eastern Partnership countries to reform. It offers a liberalized trade regime with the EU and gradual convergence of the regulatory regimes in the aspiring countries to EU standards. In the regulatory scope, ambition and detail went far beyond any existing association agreement of the European Union. This agreement includes annexes with references to concrete EU legal acts and/or their provisions. Implementation of the agreement aims to create a stable and EU-like


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion დაახლოებას ევროკავშირის სტანდარტებთან. ევროკავშირსაქართველოს ასოცირების შეთანხმება, მარეგულირებელი სისტემების დაახლოების მასშტაბების, მიზნებისა და შემადგენელი კომპონენტების თვალსაზრისით, უფრო ყოვლისმომცველია, ვიდრე ევროკავშირის მიერ აქამდე გაფორმებული ნებისმიერი სხვა მსგავსი შეთანხმება. იგი მოიცავს დანართებს, რომლებშიც მითითებულია ევროკავშირის კონკრეტული საკანონმდებლო აქტები/დებულებები. შეთანხმების განხორციელება მიზნად ისახავს ევროკავშირის მსგავსი სტაბილური მარეგულირებელი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც გაზრდის ინვესტორთა ნდობას და შესაბამისად, ინვესტიციების რაოდენობას, შეამცირებს რისკებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. ევროკავშირთან ამგვარი საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია, ჯერ კიდევ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ამოქმედებიდან მოყოლებული, გარკვეული წინააღმდეგობისა და განხილვის საგანს წარმოადგენდა საქართველოში. წინააღმდეგობის გარკვეული ნაწილი დაკავშირებული იყო ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობების თაობაზე არსებულ განსხვავებულ ხედვებთან. 2006 წელს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის თაობაზე გამართულ მოლაპარაკებებში საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა კონფლიქტების მოგვარების საკითხს და ევროკავშირის როლს ამ პროცესში. აღნიშნული განაპირობებდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის მიმზიდველობას. თუმცა, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ევროკავშირის როლი საკმაოდ ბუნდოვნად იყო წარმოდგენილი. ამან მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოს მთავრობის ფრთხილი დამოკიდებულება ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის მიმართ. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, კონფლიქტის მოგვარებისა და მშვიდობის შენარჩუნების პროცესში ევროკავშირის მეტი ჩართულობისადმი ინტერესი თანდათანობით გაიზარდა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკით გათვალისწინებული მარეგულირებელი სისტემის ჰარმონიზაცია გარკვეულ წრეებში მიიჩნეოდა, როგორც შეუსაბამო და არათავსებადი საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებთან, რომელიც თავის მხრივ მიმართული იყო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ეკონომიკის მაქსიმალურ რეგულირებაზე. აღნიშნული პრიორიტეტები უკავშირდებოდა რეგულაციების შემცირებას, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლის საუკეთესო საშუალებად გახლდათ, ხოლო ევროკავშირის მიდგომა განიხილებოდა ზედმეტი რეგულაციების წყაროდ. წლების განმავლობაში, საქართველოს მთავრობა უარს აცხადებდა განეხორციელებინა ის ღონისძიებები, რასაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ითვალისწინებდა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელებისთვის სამოქმედო გეგმა პირველად მხოლოდ 2009 წელს დამტკიცდა – რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. 2008 წლის აგვისტოს ომი შესაძლოა მიჩნეულ იქნას მთავარ წყალგამყოფად საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში. საქართველოს ხელისუფლებამ გააცნობიერა, რომ მხოლოდ აშშსთან კარგი ურთიერთობა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფდა ქვეყნის უსაფრთხოებას და საჭირო იყო თანამშრომლობის გაღრმავება ევროკავშირთან. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას. აგვისტოს ომის შემდეგ, უცხოელი ინვესტორების ქვეყანაში შენარჩუნების ინტერესმა განაპირობა ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების პრიორიტეტულობა და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების საჭიროება, რაც თავის მხრივ, უცხოელი ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი უნდა გამხდარიყო. საწყის ეტაპზე, საქართველოს მთავრობას სურდა გაეფორმებინა კლასიკური ტიპის, ტარიფებზე კონცენტრირებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. 2006 წელს, ევროკავშირმა მიიღო „გლობალური ევროპის სტრატეგია“, რომელიც ითვალისწინებდა სავაჭრო პოლიტიკის მეშვეობით ევროკავშირის საგარეო მიზნების მიღწევას, მათ შორის, სამეზობლო პოლიტიკისა და განვითარების მიმართულებით. აქვე აღნიშნული იყო ისიც, რომ ახალი პოლიტიკა შეეხებოდა როგორც სატარიფო, ასევე არასატარიფო ბარიერებს,

regulatory regime, which is supposed to boost investors’ confidence and lead to lower risk and higher investment and thus economic growth in general. This legal harmonization with the EU was the subject of controversy and debate in Georgia since the very start of the ENP process. Part of the controversy could be attributed to different views on the nature of the EU-Georgian relationship. During the negotiation of the ENP in 2006, Georgia placed major emphasis on the issue of conflict resolution and the EU’s role in it. This was considered as the major attraction of the ENP policy, however the EU’s role in conflict resolution was defined very vaguely in the ENP. This greatly contributed to the reserved attitude the Georgian Government possessed towards the ENP at the beginning. The interest in having the EU more involved in conflict resolution and peace keeping has only grown since then. Regulatory harmonization at the center of the ENP was considered as irrelevant and incompatible with the priorities of the Georgian Government which centered on the fight against corruption and maximum deregulation of the economy. These priorities relate, as decreased regulation was considered to be the best way to fight corruption. The EU was regarded as a source of unnecessary regulation. For a number of years the Georgian Government even refused to approve the list of measures to implement the ENP. The Action Plan for the Implementation of the ENP AP Priorities was approved for the first time in 2009 after the war with Russia in August 2008. This war could be regarded as a watershed in the EU-Georgia relations. The Georgian leadership realized that good relations with the US could only guarantee its security and that they needed to strengthen their ties with the EU. The DCFTA process was the most important move in this respect. An interest in keeping foreign investment in the country after the August War resulted in prioritizing trade relations with the EU and putting special emphasis on signing a free trade agreement with the EU. It should have provided a powerful signal to foreign investors. Initially, the Georgian government wanted a classical free trade agreement focused on tariffs. However, in 2006, the EU adopted the Global Europe Strategy, which stated that, through trade policies, the European Union sought to contribute to a range of the Union’s external goals. The goals encompassed, in particular, development and neighborhood policies and maintained that openness was no longer simply about tariffs, but about non-tariff barriers, access to resources, and new areas of growth (intellectual property rights [IPR], services, investment, public procurement, and competition). Thus, the Georgians call for a simple FTA was rejected. It was also reinforced by a special study produced for Georgia which addressed the feasibility of free trade between the EU and Georgia and concluded that the major possible gains might not come from tariff reduction but from regulatory convergence which could stabilize the environment for investment. In order to begin the negotiations, Georgia had to implement a number of conditionalities, including food safety legislation and competition policy, and to substantially strengthen the relevant regulatory agencies and inspections. But this was considered as a necessary evil essentially for security reasons. The change of attitude occured after the arrival of the new

Georgia’s European Way

45


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion რესურსებზე ხელმისაწვდომობას და გაზრდიდა მოქმედების არეალს ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანი ახალი სფეროების დამატებით (ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, მომსახურება, ინვესტიციები, სახელმწიფო შესყიდვები და კონკურენცია). შესაბამისად, საქართველოს სურვილზე, გაეფორმებინა მარტივი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, უარი ითქვა. აღნიშნული დადასტურდა შესაბამისი კვლევით, რომელიც განხორციელდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის ანალიზის მიზნით. კვლევის თანახმად, მხოლოდ ტარიფების შემცირება ვერ უზრუნველყოფდა საქართველოს მიერ მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღებას. საჭირო იყო მარეგულირებელი სისტემების დაახლოება, რაც უზრუნველყოფდა სტაბილური ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას და ხელს შეუწყობდა ინვესტიციების მოზიდვას. შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად საქართველოს უნდა დაეკმაყოფილებინა გარკვეული წინაპირობები, მათ შორის – დაეხვეწა კანონმდებლობა სურსათის უვნებლობისა და კონკურენციის სფეროებში, და მნიშვნელოვნად გაეძლიერებინა მარეგულირებელი სააგენტოები. მიდგომები შეიცვალა ახალი მთავრობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რომელმაც მხარი დაუჭირა რეგულირების სფეროში ევროკავშირთან დაახლოებას. ასოცირების შეთანხმების განხორციელების დაწყება ცხადყოფს, იყო თუ არა ახალი მთავრობის მხარდაჭერა მხოლოდ რიტორიკული. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულირების სფეროში დაახლოება ხშირ შემთხვევაში ითვალისწინებს გარდამავალ პერიოდს, მაგალითად, გარემოს დაცვის სფეროში ათ წელიწადს, შეთანხმებით გათვალისწინებული დაახლოების მასშტაბები საკმაოდ ფართოა. ევროკავშირის მოქმედი რეგულაციების სისტემა არასოდეს მიიჩნეოდა განვითარების გარანტად. ევროკავშირის კანონმდებლობა ასახავს მდიდარი სამომხმარებლო საზოგადოების არჩევანს, რომელიც მზად არის მეტი გადაიხადოს უკეთესი ჯანდაცვის, გარემოსა და წესრიგისთვის. ეს საკმაოდ ძვირია, თუმცა ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული გარემოსა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, სხვა სტანდარტებთან ერთად, ასევე ძვირადღირებულია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს შეთანხმების იმ ნაწილს, რომელიც დაკავშირებულია განვითარების მიზნების მიღწევასთან და ზოგადად, განვითარებასთან. აღნიშნული შედეგი შესაძლოა მიღწეულ იყოს ერთობლივად შემუშავებული და შეთანხმებული ასოცირების დღის წესრიგის პრიორიტეტების განხორციელებაზე კონცენტრირებით, ასევე, პოლიტიკისა და კანონმდებლობის სარგებელი-დანახარჯის თანაფარდობის ანალიზის საფუძველზე. მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირების შეთანხმება მნიშვნელოვანია, მას არ შეუძლია განვითარების არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. აუცილებელია გაგრძელდეს ინვესტიციების წახალისებისა და ინსტიტუციური განვითარების აქტიური პოლიტიკა. მიუხედავად კორუფციისგან თავისუფალი და ზომიერად რეგულირებული ეკონომიკისა, საქართველოს მთავრობამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება უფრო სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს ფორმირების მიზნით. ევროკავშირმა საკუთარი წვლილი უნდა შეიტანოს აღნიშნული მიზნის მიღწევაში. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია ევროკავშირი მეტად იყოს წარმოდგენილი საქართველოში, განსაკუთრებით – ინვესტიციების ზრდისა და უსაფრთხოების არსებული მისიის გაძლიერებით.

46

საქართველოს ევროპული გზა

government, which embraced regulatory harmonization. However, the start of the implementation will be a test as to whether this rhetorical embrace will be followed by de-facto compliance. While many provisions relating to regulatory approximation are allowed transitional periods, in some cases as long as 10 years (such as in the field of environment), the scope of approximation is wide and demanding. The EU regulatory framework has never been intended to serve as a developmental framework. The EU acquis communautaire reflects the preferences of rich consumer societies which are willing to pay for high protection from health, safety, environmental, and other risks. This protection is costly, and so are environmental, consumer safety and other standards contained within the Association Agreement. Therefore, implementation of the Association Agreement could be geared towards the parts directly related to developmental aims and towards development in general. Procedurally, it should be possible to achieve this focus through jointly developed and agreed Association Agendas specifying implementation priorities, along with further policy and legal act-specific analysis of the cost-benefit ratio. The Association Agreement is an important milestone, but it cannot solve the current developmental problems. An active policy of investment-promotion and institution-building needs to continue. The Government of Georgia can still rely on a corruption-free and modestly regulated economy, but should further promote the stability and predictability of this environment. The EU should also contribute to this effort. The best way to do so is to increase its presence in Georgia, in particular through investment and securityenhancing missions.


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion ევროპამ გამოწვევას უნდა უპასუხოს

Europe Should Rise to the Challenge

კურტ ვოლკერი ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მრჩეველი და ჯონ ჰოპკინსის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კვლევების სკოლის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი Kurt Volker Senior Advisor to the Atlantic Council, Senior Fellow with the Center for Transatlantic Relations at Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies. Cutive Director of the McCain Institute for International

„ჩვენ შეგვიძლია რუსეთზე ზეგავლენა მოვახდინოთ, თუმცა რომ ვიმოქმედოთ, საჭიროა გვქონდეს პოლიტიკური ნება“.

We have the capability to influence Russia but we need to have the will to act, too.

კურტ ვოლკერი: „მიუხედავად იმისა, რაც ვიხილეთ უკრაინაში, ყირიმში, დნესტრისპირეთსა და საქართველოში, ევროპა ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერია, ქმედითუნარიანია და აქვს საკმარისი რესურსები, უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება.“

Despite what we have seen in Ukraine, Crimea, Transnistria and Georgia – Europe is still strong enough, capable enough, and has the right resources to take care of itself, argues Kurt Volker.

ვლადიმირ პუტინი გაგიჟდა?

Has Vladimir Putin gone mad?

არა, ნამდვილად არა. ის ძალიან პრაგმატულია და რასაც აკეთებს, ჩემთვის სავსებით გასაგებია. როგორც თავად განაცხადა, მას სჯერა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა მეოცე საუკუნის უდიდეს ტრაგედიას წარმოადგენს. მისი სურვილია გააკონტროლოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიები, კერძოდ, ტერიტორიები რუსულენოვანი მოსახლეობით. მას სურს ძლიერი ზეგავლენა ჰქონდეს ბალტიის ქვეყნების გარდა ყველა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაზე, განსაკუთრებით – საქართველოზე, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, უკრაინასა და მოლდოვაზე. პუტინის სურვილია ეს ქვეყნები სუსტები დარჩნენ და ხელი შეუშალოს მათ ინტეგრაციას ევროკავშირში. ის მზად არის გამოიყენოს ყველა ეფექტიანი საშუალება ამ მიზნის მისაღწევად.

No, not at all. He is being very practical and what he is doing makes perfect sense to me. He believes that the collapse of the Soviet Union was the greatest tragedy of the 20th century. He wants to have control of the territories that were formerly part of the Soviet Union – particularly territories that have Russian-speaking communities. He wants to exercise decisive influence over all the other remnants of the Soviet Union apart from the Baltic states, especially Georgia, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, and Moldova. He wants to keep those countries weak and wants to prevent them from being integrated into Europe. And he is willing to use whatever effective means there are to achieve these goals.

რა არის კრემლის და პუტინის მიზანი? ეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე ზეგავლენის აღდგენაა თუ მისი გეგმები უფრო შორს მიდის? არა მგონია, მათი მიზნები სცდებოდეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიას. თუმცა, მე პუტინის მიზნებს სამ კატეგორიად დავყოფდი: პირველი – გარკვეულ ტერიტორიებზე პირდაპირი კონტროლის აღდგენა. განსაკუთრებით იმ ტერიტორიებზე, სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობაა. ეს საზღვრების შეცვლას გულისხმობს. შემდეგი მიზანია, ძლიერი გავლენის მოპოვება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ რუსულენოვანი. მაგალითად, საქართველო და მესამე – მათ სურთ რუსული ზეგავლენის განვრცობა რეგიონულ და გლობალურ დონეზე. მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნება ეს – ცენტრალური,

What is the objective of the Kremlin and Putin? Is it restoring the territory of the former Soviet Union – or even beyond? I don’t think they are going beyond what the Soviet Union was, but I would put Putin’s objectives in three categories. First there’s the aim of restoring direct control over certain territories, particularly Russian-speaking ones. That involves changing borders. Then there’s the goal to achieve decisive influence in territories that may not be Russian-speaking – like Georgia, for example. And thirdly there’s the wish to extend Russian influence regionally and globally. Whether that’s in Central and Eastern Europe or Western Europe, the Middle East, Iran or South Asia, Russia wants to be a great power. Putin is trying to accomplish all three tasks.

Georgia’s European Way

47


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion აღმოსავლეთი თუ დასავლეთი ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი, ირანი თუ სამხრეთ აზია, – რუსეთს სურს იყოს ზესახელმწიფო. პუტინი ცდილობს სამივე მიზნის მიღწევას. თუმცა, ჩემი აზრით, რუსეთი ამჟამად მიჯნავს ბალტიის ქვეყნებს დანარჩენი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისგან. იმის გათვალისწინებით, რომ ბალტიის ქვეყნები NATO-ს წევრი სახელმწიფოებია, პუტინი აცნობიერებს, რომ მათზე თავდასხმა განსხვავებული ზღვრის გადაკვეთას ნიშნავს, ვიდრე ეს უკრაინისა და საქართველოს შემთხვევაში იყო. პუტინი, ამ ქვეყნებს, როგორც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს უფრო დასავლურ, შედარებით ერთიან საზოგადოებად აღიქვამს. რამდენად ეფექტიანი იყო დასავლეთის რეაქცია? რეაქცია არ იყო ეფექტიანი. დასავლეთის მიდგომას ორი ნაკლი აქვს: პირველი დაკავშირებულია სანქციებისა და სამგზავრო შეზღუდვების დაწესების ფორმასთან. რუსეთი უკვე შეიჭრა უკრაინაში. ჩვენ მოვლენების მეტად გამწვავებას არ უნდა დაველოდოთ. რუსეთის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნების მიზნით, რისი მოტივაციაც მას ამჟამად არ გააჩნია, საჭიროა უფრო მკაცრი სანქციების, სამგზავრო შეზღუდვებისა და სხვა მსგავსი ზომების მიღება. მეორე – რუსეთის შესაჩერებლად ჩვენ უარი ვთქვით სამხედრო კომპონენტზე. ვსაუბრობთ სანქციებზე, რომლებიც მეტწილად ინდივიდების წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს არაპროპორციული რეაქციაა, რადგან რუსეთი სამხედრო ძალას ტერიტორიების დასაკავებლად იყენებს! დარწმუნებული ვარ, პუტინს სჯერა, რომ ტერიტორიები, რომლებიც მან მიიტაცა, სამუდამოდ რუსეთს დარჩება, მაშინ როცა სანქციები დროებითი მოვლენაა. პუტინის აზრით, დროთა განმავლობაში ეს სანქციები გაუქმდება ან დაკარგავს მნიშვნელობას. ამდენად, საჭიროა გარკვეული სამხედრო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენს დიპლომატიას მეტ ძალას შესძენს. იყო თუ არა ევროპისთვის პუტინის აგრესია მოულოდნელი? ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა გაკვირვებოდა რუსეთის აგრესია ვინმეს. ჩვენთვის შესაძლოა ეს ყველაფერი წარმოუდგენლად და უჩვეულოდ ჩანდეს, თუ ჩვენს ყოველდღიურ რეალობას შევადარებთ. მაგრამ თუ თქვენ უსმენდით პუტინს, ადევნებდით თვალს რუსეთის ქმედებებს ბოლო ათი-თხუთმეტი წლის მანძილზე, გაიხსენებთ მოვლენათა განვითარებას, რამაც ამ სიტუაციამდე მიგვიყვანა და ასევე გაიხსენებთ იმას, თუ როგორ მსუბუქად რეაგირებდა დასავლეთი რუსეთთან მიმართებაში, მაშინ მოულოდნელი აქ არაფერია. ჩვენ ამას ველოდით და ვაფრთხილებდით კიდეც ამის თაობაზე. თუ შეხვალთ WikiLeaks-ის ვებ-გვერდზე, ნახავთ 2008 წლის აგვისტოს დოკუმენტს, რომელიც გაიგზავნა NATO-ში აშშ-ს წარმომადგენლობიდან სახელმწიფო დეპარტამენტში. ტელეგრამაში აღნიშნული იყო, რომ თითქოს რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ნაწილის მიტაცების სერიოზული რისკი არსებობდა. მე ვერ დავადასტურებ აღნიშნული დოკუმენტის ნამდვილობას, მაგრამ ის ზუსტად ამ შინაარსის იყო. რა მნიშვნელობის მატარებელია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი მიმდინარე კრიზისის კონტექსტში? მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ევროპაში სამხედრო ძალის გამოყენებით საერთაშორისო საზღვრები შეიცვალა. საქართველოსთვის, 2008 წლის NATO-ს ბუქარესტის სამიტზე MAP-ის არ-მინიჭება რუსეთმა აღიქვა ნიშნად იმისა, რომ საქართველოსთვის დახმარების აღმოსაჩენად ჩვენ ბევრს არაფერს გავაკეთებდით. ეს იყო „მწვანე შუქი“ პუტინისთვის და შედეგად, რუსეთი საქართველოში შეიჭრა. ომი საქართველოსთვის ცუდი შედეგით დამთავრდა, ქვეყნის ორმა რეგიონმა – სამხრეთ ოსეთმა და აფხაზეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. თუმცა, ჩემი აზრით, საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო აგრესია რუსეთისათვისაც არასასურველი შედეგით დასრულდა. ომი საქართველოსთან იმაზე რთული აღმოჩნდა, ვიდრე რუსეთი ელოდა. შედეგად, პუტინმა მომდევნო ექვსი წელიწადი ჯარის

48

საქართველოს ევროპული გზა

But I think that, currently, Russia is drawing a distinction between the Baltic states and the rest of the former Soviet Union. Putin sees the Balts as members of NATO and knows that attacking them would be crossing a different threshold than was the case with Ukraine or Georgia. He sees the Baltic States as part of the EU, and as more Western, fairly cohesive societies. How effective has the West’s reaction been? It has not been effective. There are two things wrong with the current Western approach. The first concerns the way we have imposed sanctions and travel bans. Russia has already invaded Ukraine. We should not be waiting for anything more to happen. We need to put in place very severe sanctions, travel bans, and other measures in order to bring Russia to the negotiating table. Currently, it has no such incentive. The second thing is that we have ruled out a military component in pushing back Russia. We talk about sanctions targeting mostly individuals. And we talk about travel bans. This is a very asymmetrical reaction, because Russia is using military force to seize territory! I am convinced that Putin believes that the territorial gains he has made are permanent, while sanctions are temporary. In his mind, these sanctions will eventually go away or become insignificant. So we need to put some military tools on the table to give some teeth to our diplomacy. Maybe it’s because Europe was surprised by Putin’s aggression? I don’t know how one could be surprised by this. Maybe it all seems so incredible and unusual when compared to what we normally deal with day-to-day. But if you have listened to Putin, if you have watched what Russia has been doing for the past 10 or 15 years, if you remember the chain of events leading to the situation at hand and recall how the West has responded by accommodating Russia – then this is not a surprise. We saw this coming and we warned about this. If you go to the WikiLeaks website, one can see a document from August 2008, allegedly a telegram from the US representative of NATO, to the State Department, which reports that Russia seizing parts of Ukraine is a serious risk. I can’t confirm the veracity of that telegram, but that is what it says. What was the significance of the Russo-Georgian War in 2008 in the context of the current crisis? The war in Georgia was the first time since World War II when international borders in Europe were changed using military force. Russia’s reading of NATO`s Bucharest Summit in 2008, where Georgia was not given a Membership Action Plan, was that we are not going to do much for Georgia. This was a green light for Putin. And then Russia invaded Georgia. The war itself ended with a very unstable and unsatisfactory conclusion, in which those two provinces – South Ossetia and Abkhazia – declared independence. But I think that, for Russia, the military campaign in Georgia was somewhat unsatisfactory. It was harder than they expected. So Putin spent six years rebuilding the military, investing lots of money in it, but also getting smarter about how to use his forces. Russia has been much smarter today and has avoided some of the mistakes it made in Georgia. But the goal is still the same: to re-establish a Greater


ანალიზი და მოსაზრება / Analyses & Opinion განახლებას მოანდომა: სამხედრო სფეროში დიდი ინვესტიციები ჩაიდო, და ამავე დროს გაუმჯობესდა სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობები. დღესდღეობით რუსეთი ბევრად გამჭრიახად იქცევა და არ მოსვლია ის შეცდომები, რომლებიც საქართველოში დაუშვა. თუმცა, მიზანი კვლავ იგივეა: აღადგინოს „დიდი“ რუსეთის ზეგავლენა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე. არის თუ არა რუსეთსა და დასავლეთს შორის კონფლიქტის საშიშროება უახლოესი ათი წლის განმავლობაში? ეს დამოკიდებულია ორ რამეზე: ერთი მხრივ იმაზე, არის თუ არა დასავლეთი მზად დააწესოს და მყარად დაიცვას პოზიციები, რაც მიმაჩნია, რომ უნდა გაკეთდეს. თუ ასე მოვიქცევით და სერიოზულად მივუდგებით აღნიშნულ საკითხს, მაშინ სამხედრო კონფლიქტის საფრთხე დაბალი იქნება. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ ამ საკითხებს ბუნდოვნად დავტოვებთ და არ მოვახდენთ შესაძლებლობისა და ნების დემონსტრირებას, დავიცვათ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რუსეთმა შესაძლოა მოინდომოს ჩვენი გამოცდა. ამგვარი ქმედება ჩაგვაყენებს მდგომარეობაში, როდესაც იძულებული ვიქნებით პასუხი გავცეთ, რაც ჩემი აზრით, ხიფათის შემცველია. იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ გვექნება ბევრად მტკიცე პოზიცია, ვიდრე დღეს გვაქვს, რათა შევამციროთ კონფლიქტის რისკი.

Russia with influence over the rest of the former Soviet states. Is there the risk of a military conflict between Russia and the West in the ten year perspective? That depends on two things. It depends on whether the West is prepared to draw firm lines and stand its ground. In my opinion, this is what we should do. If we do so, and we are serious about it, then the risk of military conflict is low. But on the other hand, if we keep things vague and we don’t demonstrate the capability and the willingness to really live up to our treaty commitments, then Russia might be tempted to test us. That may put us in a position where we have to respond, which I think would be a dangerous situation. So I hope that we will have a much more determined posture than today in order to reduce the risk of conflict.

ამონარიდი ინტერვიუდან Abstract of the interview

კურტ ვოლკერი

Kurt Volker

კურტ ვოლკერი – არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაკკეინის საერთაშორისო ლიდერობის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი NATO-ში (2008-2009 წლებში).

Kurt Volker is Executive Director of the McCain Institute for International Leadership, part of Arizona State University. He served as U.S. Ambassador to NATO in 2008-2009.

2005 წლის ივლისიდან 2008 წლის ივნისამდე, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მთავარი მოადგილე ევროპულ და ევრაზიულ საკითხებში.

From July 2005 until June 2008, Ambassador Volker served as Principal Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs.

ელჩი ვოლკერი მოღვაწეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ სამსახურში, მას აქვს ამერიკის ხუთი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პირობებში ევროპული პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობის ოცდასამ წლიანი გამოცდილება.

Ambassador Volker was a career member of the U.S. Senior Foreign Service, with over 23 years experience working on European policy under five U.S. Administrations.

დიპლომატიური კარიერის დასრულების შემდეგ, ჩართულია სხვადასხვა კვლევით და ბიზნეს საკონსულტაციო საქმიანობაში. არის ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მრჩეველი და ჯონ ჰოპკინსის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კვლევების სკოლის ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

Since leaving government, he has been involved in a variety of think-tank and business consulting activities. He remains active as a Senior Advisor to the Atlantic Council, and a Senior Fellow with the Center for Transatlantic Relations at Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies.

ინტერვიუ პირველად დაიბეჭდა ჟურნალ Diplomaatia-ს 2014 წლის აპრილის გამოცემაში.

This interview was first published in the April issue of Diplomaatia.

Georgia’s European Way

49


2014


. . o n ww ge-e rope nway com w.g e-eur pean way.c m ww ge-eu ropea nway com y.c m w w a w . . o o w . . w e-eu pea way ww ge-eu ropea nway com w.g e-eur pean way.c m anw ay.co m m w w w o o w . . g r o n c u a o w w.g w o w. e-eu pea way. m ww ge-e rope nway com eur opean way.c om w w ean way.c om w o o w . e w w.g w e-eu pea way. m n w.g e-eur pean way.c m ur pean ay.c m w .c a e w y o o w e w o a o w w.g p w w.ge uro nw y.co w.g e-eur pean way.c ur pean ay.c m nw y.com a e w a e e w o a o w e m w e w w.g ww w.ge urop anw y.co w.g e-eur pean way.c uro pean ay.co m op anwa y.com e w e e w a o w w.g w r o n a w w.ge uro .c m pe ww w.ge- urop anw y.com e opean way.c om w ge-eu ropea nway uro peanw ay.co m e e w a w e m w p w . r n w w.ge uro .g y .c w o nw .co w o eu ea ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa eur opean way.c om w ge-e ropea nway com w w . . e e . y . r n w c eu ea ww w.ge- urop anwa ww ge-eu ropea nway com -eu ropea nway. com ww w.ge- urop anwa y.com w e e . . u a e e y w u a e e y. ww w.ge urop anw ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e-e urope anwa .com e e w ge-e rope nwa com ww w.ge- urop an e ope w ge-e rope nwa com ay om w w . . e w u a e e y g eur w e e y. w. an eu ea y.c ww w.ge- urop a ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e- urope anwa .com e e g e e . w w e-e w w.ge urop e w ge-e rope nwa com ay om ww w.ge- urop anwa y.com p w w o e e . . g r n c w ge-e rope nwa com w. e-eu pea way. m ww w.ge urop ww ge-eu ropea nway com w w . . o u a o e . y . r n w e e .g y .c w eu ea ww w.ge- urop ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com e e e . . a e e y w ww w.ge- uro eu ea ww w.ge- urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.ge- ur e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.ge- u e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e ww w.ge- urop anwa y.com w ge-e rope nwa com -e rope nwa com ww w.gee ope w a w e m w w . . e w g o e w w.g y w eu ea y. w. eu ea y.c ww w.geeur ean ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com e e e e ww w.ge e e ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e e a e m e w p ww w.g e e w w.ge uro nw y.co ww w.ge- urop anwa y.com a ww w.ge- urop anwa y.com om e e a ww w. w ge-e rope nwa com ww w.ge urop anw y.com w ge-e rope nwa com w m w . . o u a e e . y . c ww w ww ge-e rope nwa com ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com w m w . . o u a e e . y . w e e ww y.c m ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com w o e e . . a c u a e m e w y ww w w.ge urop anw y.co ww ge-e rope nwa com ay. om ww w.ge- urop anwa y.com w e e . . a c e e y w w eu ea y. ww w.ge urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com wa .com e e a e m e w p a w e e m w e y w w.g ww w.ge urop anw y.co uro pean ay.co m ww w.ge- urop anwa y.com wa .com e e e w a e w e o w w.ge uro ay ww w.ge- urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com e opean way.c om nw y.com e e w a e e m e w p a w w r o n a w w.ge uro .g .c m ww w.ge urop anw y.com e opean way.c om ww ge-eu ropea nway com anw ay.co m e ope w a w e m w w . e w w w.g w o w e-eu pea way. m w.g e-eur pean way.c m ur pean ay.co m w e w o o w ean way.c om w o o w w.g w w.ge uro nw y.co w.g e-eur pean way.c m ur pean ay.c m n c a e w . a e e w y o a o w e m w e w g r o w w.g p w w.ge urop anw y.co wa .com w. e-eu pean way.c uro pean ay.c m n e w a e e w y o a o w w w.ge uro ww w.ge urop anw y.com w.g e-eur pean way.c anw ay.co m ope anwa y.com e e w e e w p w w.g w ro o n a w w.ge uro m pe ww w.ge- urop anwa y.com -eu ropea nway. e opean way.c om w uro peanw ay.co m e e e w a w e m w g p w w.g . r n w w.ge uro .c w o nw .co o ww ge-eu ropea nway w ge-eu ropea nway com w eur opean way.c om w ge-e ropea nway com w . w . r n w e-eu pea way. m c ww ge-eu ropea nwa w. e-eu pea way. m w w w o o -eu ropea nway. com w . g r o n c o w w.g w. e-eu pea way. m ww ge-eu ropea nw u pea eur opean way.c om w y. m w e w o a o w e w w.g e uro w. e-eu pea nw y.co w.g e-eur pean way.c m ur pean ay.c m w a e w o w e e w o a o w w.g w w.ge uro nw y.co w.g e-eur pean ur pean ay.c m ge- europ eanw y.com a e w e e w a o w e m w w w.g ww w.ge urop anw y.co ewa om w.g e-eur pea uro pean ay.co m op e w e e w a w.g e-eur pean way.c m w w.g w w.ge uro nw y.co uro pe ww w.ge- urop anw y.com o a o e g r n c e e . w . a u a e e m e w w.g ro ww w.ge urop anw y.co ww ge-e rope nway com ww w.ge- urop anwa y.com -eu rop e ope . w . a u a e e m e w y a w w e e m w e w g o p a w w.g . w w ger o n c w w.ge uro w om op ww ge-eu ro -eu ropea nway. com e opean way.c om w w. e-eur pean way.c m w e w w . e w g w w.g w w.g w. e-eu pea way. m ww ge-eu r uro pean ay.co m eur opean way.c om w w e w o o w . e w g r n w w.g w w.ge uro nw y.co w. e-eu pea way.c m ur pean ay.c m ww ge-eu a e w w e e w o a o w w w.ge uro w. e-eu ww w.ge urop anw y.com w.g e-eur pean way.c m anw ay.co m w e e w w e e w o p w w.g w w.ge uro nw y.co w.g e-e uro pean ay.c m ww w.ge- urop anwa y.com a e w e e w a w e w e o w w.ge uro .g ww w.ge urop anw y.com m ww w.ge- urop anwa y.com e opean way.c om ww ge e e w a w e e m e w p a w e m w w w.g m w. ww w.ge urop anw y.co w.g e-eur pean way.c m uro pean ay.co m w e w w e e w o a o w w.g w w.ge uro w.g ur pean ay.c m ww w.ge- urop anw y.com om anw ay.co m e w e e w w e e w e w o p w w.g . w ro o n c w w.ge uro ww w.ge- urop anwa y.com ww com -eu ropea nway. com e opean way.c om w w e e e w a w e m w g p w w.g . . w r o n w w w.ge uro .c om ww ge-eu ropea nway com ww e opean way.c om w ge-eu ropea nway com y.c m w w w . . e u a w . y . r n w e e .g .c co ww ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com ww ge-eu ropea nway com ay. om w w . . u a e e . y . w e e y w w eu ea y.c ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com wa .com e e a e m e w p a e w e o w w.ge uro ay ww w.ge- urop anw y.com ww w.ge- urop anwa y.com e opean way.c om nw y.com e e w a e e m e w p a w e r n a w w.g .g .c m ro nw co ww w.ge urop anw y.com ww ge-eu ropea nway com -eu ropea nway. com anw ay.co m e ope w a w e m w w . . e w g o w w.g w o w. e-eu pea way. m ur pean ay.c m ww ge-eu ropea nway com e w w ean way.c om w o o w . r n w w.ge uro .g y. .c nw .co w eu ea n .c ww ge-eu ropea nway com ww w.ge- urop anwa y.com w ge-e ropea nway com w pea nway com w . . e e y w eu ea y. w. a eu ea y. ww w.ge- urop anwa y.co ww w.ge- urop anwa y.com ww w.ge- urop anwa y.com ope anwa y.com e e w ge-e rope nwa com ww w.ge- urop anwa y.c e w ge-e rope nwa com a w m p w . . w o u a o e e . y . r n w c e ope a ww .ge- urop anwa . ww e-eu opea way om ay. m ww ger nw pea com

Georgia's European Way  

საქართველოს ევროპული გზა

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you