Page 1

1 1 0 2 t,b c t o c hfu,b


byukbcehb ltlfyb hfu,bc cfthsfijhbcj cf,zj ~bh,` IRBLAWS.COM/EN

sfhuvfyb7 ktmcbrjyb7 rf,fljyb

©

pffk ububytbidbkb

QAFLAN.NETAI.NET/2011

ufvjvwtvtkb igc 4fhnkfbycb4 bh8f,fib'bc !^7 s,bkbcb _ ! * ) ntk8 227 137, 895 227 137 ARTLINES.GE * ARTLINESINFO@GMAIL.COM

ajnj .lfpt

©

*

entdc lfdbs pbhfmfidbkb

sfvfh .ekev,tufidbkb

MSY.GOV.GE

itvrdtsb cfmfhsdtkjc hfu,bc rfdibhb RUGBY.GE

ISBN 978-9941-9143-9-3

lfehbult,f hfu,bc stvc


itcfdfkb hfu,bc fhcb bcff7 hjv jhvf ueylvf7 df;rfweh it]b,hib lf otct,bc lfwdbs7 ,ehsbc ofqt,bs7 uflfojlt,bs7 lfhn.vbsf lf lfvbot,bs vjfuhjdjc it'kt,bc lf udfhfl vtnb mekf8 vfnxbc ufvfh]dt,ekb bc ueylbf7 dbyw vtnjmtpt vtn mekfc vjfuhjdt,c8 obuyib vjnfybkb otct,b chekbf - itbwfdc .dtkfathc7 hfw sfvfibc cojhfl lf cfvfhskbfyfl ofhvfhsdbcsdbcff cfzbhj8 hflufy hfu,ib yt,flfhsekbf abpbrehb rjynfmnb7 sfvfib [bafsbfybf lf vjyfobktsf vbth otct,bc lfwdfw fhct,bsb8 vjhfu,tc velfv eylf f[cjdltc cfresfhb lf c[dfsf ecfahs[jt,f8 bub bct eylf b.jc yfohsj,b7 yfdfh]bit,b lf ufofaekb7 hjv sfvfib otct,bc vb[tldbs it'kjc8 voehsytkbcf lf vfcofdkt,kbc dfkbf7 vjsfvfit bct vjfvpfljc7 hjv fvfy otct,b lfbwdfc lf ecfahs[jlfw bsfvfijc8 vcf]b vjdfktf7 sfvfibc .dtkf otcb .jdtk vfnxib pecnfl fvjmvtljc7 hfu,bc rfdibhc rb bvbc epheydtk.jaf trbcht,f7 hjv yt,bcvbthb ljybc sfvfib otcbthfl ofhbvfhsjc8 tc vfhnj vcf]bc 'fkbc[vtdbs dth vbbqotdf9 vfc rfdibhvf7 htubjyt,vf lf rke,t,vfw eylf iteo.jy [tkb8

fhct,bs cbf[ktsf xfvjyfsdfkb b[bkts !$(8 udthlpt


!8 fcgfhtpb fcgfhtpbf utuvfpt ~ud8 ^` ufvjcf[ekb vstkb vblfvj8 vfcib ufvjb.jaf5 cfsfvfij vjtlfyb7 fye fht rfhbc [fpt,cf lf fenbc ~rblbc` [fpt,c ijhbc8 tc [fpt,b vjtlfyc fh tresdybc8 cfsfvfij fht7 tct bub vjtlfyb lf ktkjt,b8 fenbc7 ktkjc rblbcf lf ktkjc erfyf [fpt,b cfsfvfij fhtc fh tresdybc8 cfsfvfij ufhtvj7 fye cfsfvfij fht lf vbcb ufhtvjvwdtkb ~it'kt,bc lf udfhfl %-vtnhf` pjkb7 hjvtkcfw gthbvtnhb ?mdbf8 ktkj7 tct bub yfrdtsb rfhbc [fpblfy ktkjc erfyf [fpfvlt lf ktkjc rblbc [fpt,c ijhbc8 ktkj vjbwfdc rfhbc [fpc7 [jkj ktkjc rblbcf lf erfyf [fpt,b vfc fh tresdybfy8 @@ ~jwlf jhb` fye yfrdtsb rfhbc [fpcf lf @@-vtnhf [fpc ijhbc8 vfc tresdybc @@-vtnhf [fpb7 vfuhfv fh tresdybc rfhbc [fpb8 utuvf7 vfcpt ofhothbk cbn.dt,-hbw[dt,bfyfl7 otct,bc chek-'fkjdfyb yfobkbf8

!8!

cfsfvfij ufhtvjc ptlfgbhb

~f` cfpjuflj vjs[jdyf8 ptlfgbhb ~cfafhb` cfsfvfijl e[bafsj eylf b.jc8 4


vjtlfyb

ufhtvj

ktkj

fht

gthbvtnhb

@@

5


ktkjc erfyf [fpb rfhb

ktkj

!_ -@ @ V

ktkj

rfhbc [fpb

@@-vtnhf [fpb

fe n bc ~r bl bc ` [f pb

ief [fpb !_ V !_-vtnhf [fpb

v fh fe vt n tc ! _ _

!_-vtnhf [fpb

@@-vtnhf [fpb !% V @@ V

%V rfhb rfhbc [fpb

ktkj fhfevtntc *_ v

fcgfhtpbc utuvf 6

!_ -@ @ V

k tk j c rb l t

%V


~,` cfafhbc nbgb8 ptlfgbhfl cfcehdtkbf ,fkf[b7 vfuhfv bdfhut,c mdbif7 sb[f7 sjdkb lf [tkjdyehb ufpjybw8 e[bafsj eylf b.jc sfdfl sjdkb lf vbc mdti vjmwtekb ptlfgbhbw8 velvbdfl [bcnb cfafhb - ,tnjyb lf fcafknb brh'fkt,f8 [tkjdyehb ufpjyb BH<-bc cgtwbabrfwbt,c eylf frvf.jabkt,ltc8

!8@

cfsfvfij ufhtvjc pjvt,b

~f` vjtlfyb fh eylf b.jc ! __ vtnhpt uh'tkb lf *_ vtnhpt ufybthb8 ktkj cbuh'bs fh eylf fqtvfnt,jltc @@7 [jkj cbufybs *_ vtnhc8 ~,` cfsfvfij fhbc pjvt,b it'kt,bc lf udfhfl eylf ef[kjdlt,jltc vbsbst,ekc8 .dtkf fht vfhsres[ff8 ~u` se [th[lt,f7 vfy'bkb ktkjc erfyf [fpblfy rfhbc [fpfvlt !_ vtnhpt yfrkt,b fh eylf b.jc8

!8#

cfsfvfij ufhtvjc lf[fpdf

~f` eo.dtnfl 55 ktkjc erfyf lf ktkjc rblbc [fpt,b ktkjc fh tresdybfy8 55 rfhbc [fpt,b tresdybfy ktkjt,c7 vfuhfv fhf cfsfvfij vjtlfyc8 55 @@-vtnhf [fpt,b rfhbc [fpt,bc gfhfktkehbf8 55 ief [fpb rfhbc [fpt,bc gfhfktkehbf8 55 fenbc ~rblbc` [fpt,b fh tresdybfy vjtlfyc8 ~,` o.dtnbkfl 55 !_-vtnhf [fpt,b thsb rblblfy vtjhtvlt7 ief [fpbc jhbdt v[fhtc7 vbcufy !_ vtnhpt7 gfhfktkehfl bdkt,f8 7


55 %-vtnhf [fpt,b thsb %-vtnhf inhb[blfy vjgbhlfgbhtvlt7 fenbc [fpt,bc gfhfktkehfl7 fvfsufy % vtnhpt bdkt,f8 55 !%-vtnhf [fpt,b fenbc [fpt,bc gfhfktkehfl7 vfsufy !% vtnhpt bdkt,f lf vjgbhlfgbht %-vtnhf inhb[t,c fthst,c8 ~u` inhb[ekfl 55 tmdc-tmdcb ths-vtnhf [fpb bybiyt,f rfhbc [fpt,blfy % vtnhpt7 vfs gfhfktkehfl - rbltt,blfy % lf !% vtnhbc vjijht,bsf lf rfhbc jhbdt 'tkbc oby8 55 jh-jhb %-vtnhf [fpb bybiyt,f fenbc [fpt,blfy !% vtnhpt7 rblbc gfhfktkehfl - bo.t,bfy rfhbc [fppt lf ,jkjdlt,bfy %-vtnhf inhb[pt8 55 thsb yf[tdfh-vtnhf [fpb vjtlybc ief [fpc wtynhib rdtsc8 ~l` .dtkf [fpb utuvbc itcf,fvbcfl eylf ufbdkjc8

!8$

rfhbc pjvt,b

~f` vfy'bkb rfhbc jh 'tkc ijhbc %7^_ vtnhbf8 ~,` [fhb[f 'tkt,c ijhbc bct eylf ufbljc7 hjv fvbcb ptlf gbhb vboblfy #7__ ~cfvb` vtnhbc cbvfqktpt b.jc8 ~u` ~\6\ cfereybc vbfvbnehb nhflbwbbs` 'tkt,bc ~vboblfy fpjvbkb` vbybvfkehb cbvfqkt #7$_ vtnhbf8 ~l` se 'tkc lfvwfdb ifkbsf ertsbf7 bub vjtlfyib #__ ~cfvfc` vbkbvtnhpt vtnfl fh eylf uflflbjltc8

8


!8%

fkvbfyb cfht,b

~f` cfsfvfij ufhtvjib lfcj,bkbf ! $ fkvbfyb cfhb8 fvfsb vbybvfkehb cbvfqkt !7@_ vtnhbf8 ~,` cfht,b eylf lfbcjc ktkjc rblbcf lf rfhbc [fpt,bc uflfrdtsfpt7 lf ktkjc rblbcf lf ktkjc erfyf [fpt,bc uflfrdtsfpt8 tc hdf cfhb ktkjc ufhtsff lf cfsfvfij fhtc fh tresdybc8 ~u` cfht,b eylf lfbcjc @@-vtnhf [fpt,bcf lf vjtlybc ief [fpbc uf.jkt,fpt7 fenbc [fpt,blfy @ vtnhbs ufhts7 jqjylfw cfsfvfij ufhtvjc afhufkib8

!8^

xbdbkb fcgfhtpbc ufvj

~f` se ueylc fh vjojyc fcgfhtpb fy vbcb lf[fpdf7 vcf]c eylf vbvfhsjc vfnxbc lfo.t,fvlt8 ~,` vcf]b yfrkbc ufvjcojht,fc eylf twfljc lf vfnxb fh lfbo.jc7 se fcgfhtpbc hjvtkbvt e,fyb cf[bafsjl vbfxybf8

%7^_ v

#v

rfhb 9


@8 ,ehsb @8!

ajhvf ,ehsb jdfkehbf8 vbcb ufhcb js[b yfzhbcufy itlut,f8

@8@

pjvf cbuh't uh'bdb ufhitvj-othbkj,f ufybdb ufhitvj-othbkj,f

@8#

@(_ - #__ vbkbvtnhb *$_ - **_ vbkbvtnhb %(_ - ^@_ vbkbvtnhb

vfcfkf n.fdb fy vcufdcb cbystnbrf8 yt,flfhsekbf fvfsb bct lfveifdt,f7 hjv fh lfcdtkltc lf bjkfl lfcfzthb b.jc8

@8$

ojyf $!_ - $^_ uhfvb

@8%

oytdf sfvfibc lfo.t,bcfc _7^* - _7*_ rbkjuhfvb rdflhfnek cfynbvtnhpt

@8^

cfvfhmfaj ,ehst,b vfnxbc lhjc yt,flfhsekbf cfvfhmfaj ~cfsflfhbuj` ,ehst,bc ufvj.tyt,f7 vfuhfv ueylvf vfsb vtidtj,bs fy ,ehst,bc wdkbs lfevcf[eht,tkb [tbhb dth eylf yf[jc8 @(_-#__ vv *$_-**_ vv

@8* vjvwhj ,ehst,b ,fdidt,bc cfsfvfit,kfl %(_-^@_ itb'kt,f ,ehsbc pjvfvv ojybc itvwbht,f8

10


#8 ueylb ueylb itlut,f vfnxbc lfvo.t,b s[esvtnb ~! % ` vjsfvfibcf lf cfsflfhbuj vjsfvfitt,bcufy8 se cfsflfhbuj vjsfvfit sfvfiib lfifdt,ekb ueyltkbc vfubdhfl xft,f7 tc itwdkff7 [jkj se bubdt nfmnbrehb vjcfpht,bs ufrtslf7 fvfc ufvjwdkf ?mdbf8

#8!

vjsfvfitsf hfjltyj,f ueylc cfsfvfij fhtib fh eylf ?.fdltc ! % vjsfvfitpt vtnb8

#8@

ptlvtnb vjsfvfitt,b ueylc vfnxfvltwf lf sfvfibc lhjcfw ite'kbf vcf]c vjs[jdjc vtnjmbc vjsfvfitsf lfsdkf8 se vcf]b lfflutyc7 hjv ueylc ptlvtn~t,`b ?.fdc7 vbc rfgbnfyc vjsfvfitsf hbw[dc cfsfyfljl itfvwbht,byt,c7 vfuhfv fyufhbib fh itbwdkt,f8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf bm7 cflfw sfvfib eylf ufyf[kltc8

#8#

yfrkt,-rfwf hfu,b rfdibhbc yt,fhsdbs vfnxt,bc ufvfhsdf yfrkt,-rfwf ueylt,bsfw itb'kt,f8 fv lhjc rdkfd vjmvtlt,c .dtkf otcb7 jqjyl ithrbyt,fib sbsj ueylblfy vbybvev [esb vjsfvfibc vjyfobktj,f fewbkt,tkb fqfhff8 fm ufvjyfrkbcbf idblrfwf ueylt,bs sfvfib7 hjvtkcfw wfkrt otct,b fmdc8 11


idblrfwf ueylc cfsfvfij fhtib fh eylf ?.fdltc idbl vjsfvfitpt vtnb8

#8$

cfsflfhbuj vjsfvfitt,b lf ufvjwdkf yfrht,sf vfnxpt ueylc ite'kbf b.jkbjc idblb cfsflfhbuj8 c[df vfnxt,pt fvfs hfjltyj,fc fotct,c vfnxbc ufvvfhsdtkb rfdibhb ~b[bkt #8!$ otcb`

idblrfwf ueylc ite'kbf b.jkbjc vfmcbvev [esb cfsflfhbuj8 ueylc ite'kbf jhb gbhdtk-[fptkbc lf [esbw c[df vjsfvfibc ufvjwdkf8 tc itb'kt,f ufrtsltc v[jkjl ,ehsbc emvj,bc lhjc lf vcf]bc lfcnehbs8 idblrfwf ueylc ite'kbf cfvb vjsfvfibc itwdkf2ufvjwdkf8

#8%

gbhdtk-[fptksf hfjltyj,f

~f` mdtvjs vjnfybk w[hbkib othbf7 se ueylbc hfvltyb vjsfvfit eylf b.jc bct ufoehsybkb7 hjv ithrbyt,bc gbhdtk [fpib lflujvf it'kjc8 vjsfvfitsf hfjltyj,f ! % fy yfrkt,b !^7 !* fy !( !)7 @_7 @! fy @@ @@ fy @# ~#8!$ otcb` 12

gbhdtk-[fptkb cfvb js[b [esb tmdcb


~,` gbhdtk-[fptkb lf vbcb itcf'kj itvwdktk2ufvjvwdktkb cfsfyfljl ufoehsybkb lf ufvjwlbkb eylf b.dyty8 ~u` se ueylib !)7 @_7 @! fy @@ vjsfvfitf7 [esb vfsufyb bct eylf b.jc ufoehsybkb7 hjv gbhdtk [fpib sfvfib bwjltc7 hfsf se ueylc gbhdtkfl lfzbhlf cfsflfhbuj /emthb lf fctdt gbhdtkfl cfsflfhbuj ,eh]b7 sfvfibc xdtekt,hbdb ithrbyt,bs ufuh'tkt,f it'kjc8 ~l` ~lfifdt,ekb` gbhdtk-[fptkbc itwdkf ite'kbf v[jkjl fctdt ufoehsybkcf lf ufvjwlbk vjsfvfitc7 bvbc lf vbe[tlfdfl7 bub vfnxbc lfvo.t,bf se cfsflfhbuj8 zf,ert,b ~u` se ueylib @@ vjsfvfitf7 vfsufy fhfyfrkt, tmdcc eylf itt'kjc gbhdtk [fpib lflujvf9 fye cfdfklt,ekjf cfsflfhbuj ?emthbcf lf jhbdt ,eh]bc .jkf8 se vjsfvfit @@-pt vtnbf7 ueylc lfvfnt,bs eylf ?.fdltc cfsflfhbuj vtjht [fptkb7 hfsf cfvc itt'kjc ithrbyt,bc vtjht [fpib lflujvf8

#8^

uf'tdt,f ,by'ehfl sfvfibc ufvj vfnxbc ,jkjvlt uf'tdt,ekb vjsfvfibc vfubdhfl sfvfiib dthfdby xft,vt,f8 ufvjyfrkbcbf #8! # otcb8

#8*

vfnxbc ,jkjvlt itwdkf yt,flfhsekbf lfifdt,ekb vjsfvfibc itwdkf7 jqjyl ,ehsbc emvj,bc lhjc lf v[jkjl vcf]bc lfcnehbs8 se lfifdt,ekb vfnxbc ,jkjvlt itwdfktc7 bub sfvfiib [tkvtjhtl fqfh eylf xft,fc8 13


#8(

,jkjvlt itwdkbc cfzbhjt,bc lflutyf

~f` thjdyek yfrht,sf vfnxib lfifdt,ekbc itwdkf itb'kt,f v[jkjl vfiby7 se tmbvbc fphbs7 lfifdt,ekbcsdbc sfvfibc ufuh'tkt,f cfpbfyj bmyt,f8 ~,` c[df vfnxt,ib lfifdt,ekbc itwdkf itb'kt,f tmsybc hxtdbsfw7 serb rfdibhc vbcsdbc cfsfyflj eakt,f vbeybzt,bf8 se vfnxc vtlbwbyfib xf[tlekb fhfdby tcoht,f7 lfifdt,ekbc itcfwdktkfl vcf]bc sfy[vj,fw rvfhf8

#8)

lfifdt,ekbc b'ekt,bs lfs[jdyf se vcf]vf sfdfl7 fy tmbvbc hxtdbs uflfo.dbnf7 hjv lfifdt,ekvf sfvfib eylf ito.dbnjc7 ite'kbf vjsfvfitc cfsfvfij fhblfy ufcdkf e,h'fyjc8 vcf]c bubdtc vjs[jdyf vfibyfw ite'kbf7 hjwf cehc7 hjv lfifdt,ekb tmbvvf ufcby]jc8

#8!_ lhjt,bsb ~cbc[k-ltybc ufvj` itwdkf ~f` se vjsfvfit vjtlyblfy cbc[k-ltybc ufvj ufdblf7 itb'kt,f vbcb lhjt,bs itwdkf8 se tc vjsfvfit vjtlfyc itwdkblfy ! % ~s[esvtnb` fcnhjyjvbekb oesbc ufyvfdkj,fib fh2dth lfe,heylf7 bub vfnxbc ,jkjvlt itwdkbkfl vbbxytdf lf sfvfiib dtqfh xft,vt,f8 ~,` se lhjt,bs-itvwdktkb lfifdlf7 itb'kt,f vbcb itwdkfw8 ~u` se lhjt,bs-itvwdktkb ,by'ehfl sfvfibc ufvj ~,jkjvlt` uff'tdtc7 itwdkbkb dtqfh lf,heylt,f8 ~l` se lhjt,bs-itvwdktkb vjtlyblfy lhjt,bsdt ~! _ oesbs` uff'tdtc7 lhjt,bs-itwdkbkb vjtlfypt cfc]tkbc dflbc ufcdkbc itvltuqf itvjdf8 14


#8!! itwdkbkbc lf,heyt,f ~f` se vjsfvfitc cbc[kb clbc7 cfsfvfij fhblfy eylf ufdbltc lf vfc itvltuqf lf,heyltc7 hfw cbc[kltyfc itextht,ty lf zhbkj,fc lfeafhfdty8 ~,` se vjsfvfit cfsfvfij fhblfy nhfdvbc fy yt,bcvbthb c[df vbptpbs ufdblf7 bub sfvfiib vcf]bc erbs[fdfl fh eylf xft,fc8 vcf]vf vjsfvfitc lf,heyt,bc yt,f itb'kt,f lfhsjc v[jkjl ,ehsbc emvfl uf[ljvbc itvltu8 ~u` se vjsfvfit vcf]bc erbs[fdfl xft,f sfvfiib7 vcf]vf rb lffcrdyf7 hjv vfy tc sfdbcb ueylbc cfidtkfl fy vtnjmbc itcfath[t,kfl uffrtsf7 vjsfvfit eotcj,bcsdbc eylf lfcf]jc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf bm7 cflfw sfvfib eylf ufyf[kltc8

#8!@ ufvjwdkbkbc lf,heyt,f ~f` nfmnbrehb vjcfpht,bs ufvjwdkbkb vjsfvfit sfvfiib [tkf[kf dtqfh xft,vt,f7 ubylfw vfc lfifdt,ekbc itwdkf cehltc8 !8 ufvjyfrkbcb8 ufvjwdkbkc ite'kbf lfcbc[kbfyt,ekbc lhjt,bs itwdkf8 @8 ufvjyfrkbcb ~idblrfwfib fhf` ufvjwdkbkc ite'kbf lfifdt,ekb7 lhjt,bs-uf'tdt,ekb fy ,jkjvlt uf'tdt,ekb gbhdtk-[fptkbc yfwdkfl sfvfiib xf,vf8 fv ufvjyfrkbcblfy sfdbc v[hbd ufvjyfrkbcbf itvs[dtdf7 hjwf vcf]vf gbhdtk-[fptkbc vjtlyblfy ufcdkfvlt erdt itvjbqj whe ithrbyt,f lf ueylvfw ufvjb.tyf .dtkf cfsflfhbuj ~fvjoehf kbvbnb` 15


~,` se vcf]bc vbth whe ithrbyt,bc itvjqt,bc itvltu gbhdtk-[fptkb lfifdlf7 itcfwdktkbf lf ueylc cfqb gbhdtk-[fptkb rbltd vjt'tdt,f7 vjtlfypt eylf iteidfc bc lf fhf c[df fvgkebc vjsfvfit8 zf,ert,b ~nfmnbrehb vjcfpht,bs` ufvjwdkbk vjsfvfitc ite'kbf lfifdt,ekb ueyltkbc itwdkf8

#8!# uf'tdt,ekb2lfifdt,ekb gbhdtk-[fptkb ~f` se ueylc gbhdtk-[fptkbc ,jkjvlt uf'tdt,bc itvltu7 fy vbcb lhjt,bsb uf'tdt,bc ufyvfdkj,fib7 cfsfyfljl ufoehsybkb gbhdtk-[fptkt,b fqfhf /.fdc7 sfvfib whe ithrbyt,bs eylf ufuh'tkltc8 vjsfvfitsf ufoehsybkj,bcf lf vfsb .jkbc lflutyf trbcht,f ueylc lf fhf vcf]c8 ~,` gbhdtk-[fptkbc vfnxbc ,jkjvlt uf'tdt,bc itvltu7 fy vbcb lhjt,bs uf'tdt,bc ufyvfdkj,fib7 vcf]vf gbhdtkbdt ithrbyt,bc lfybidybcfc rfgbnfysfy eylf uffhrdbjc7 vjtlfypt lfhxtybksfufy dbyvt bct sef ufoehsybkb7 hjv gbhdtk [fpib uf'tdt,ekbc yfwdkfl lflutc8 se fctsb fhfdbyff7 rfgbnfyvf eylf fbhxbjc vjsfvfit7 dbyw vjtlyblfy ufdf lf flubkc cfsflfhbuj fy ufvjwdkbk gbhdtk-[fptkc lfesvj,c8 tc itb'kt,f ufrtsltc hjujhw evfk7 bct gbhdtk [fpib c[df vjsfvfibc ufvjwlbc itvltu8 ~u` vfc itvltu7 hfw lhjt,bs uf'tdt,ekvf gbhdtk-[fptkvf cfc]tkb vjb[flf lf sfvfiib [tkf[kf t,vt,f7 vbc yfwdkfl lhjt,bs-vjsfvfit gbhdtk-[fptkb vjtlyblfy 16


~l`

~t` ~d`

~p`

ufdf9 bv vjsfvfitc rb7 dbyw uf'tdt,ekbc itvwdktkc flubkb lfesvj7 vjtlfypt lf,heyt,f ite'kbf8 se uf'tdt,fsf lf nhfdvt,bc ufvj ueylc cfsfyfljl ufoehsybkb gbhdtk-[fptkt,b dtqfh .jaybc7 sfvfib whe ithrbyt,bs ufuh'tklt,f8 se vcf]c whe ithrbyt,bc itvjqt,f vje[lf7 vfnxbc itvltu tc fv,fdb jhufybpfnjhc eylf fwyj,jc8 se ueylc cfsfyfljl ufoehsybkb gbhdtk-[fptkt,b vfnxbc lfo.t,fvltdt fhf /.fdc7 vcf]vf whe ithrbyt,f sfdblfydt eylf itvjbqjc lf vfnxbc itvltu tc fv,fdb jhufybpfnjhc fwyj,jc8 jhufybpfnjhc ite'kbf lt,ekt,fib xfothjc7 hjv se ueylc cfsfyfljl ufoehsybkb gbhdtk-[fptkt,b fhf /.fdc7 vfnxb fh lfbo.t,f8

#8!$ cfibyfj lfvfnt,fyb ~f` rfdibhc ibyfeh kbufib hjnfwbekb itwdkt,bc ~itlb-ufvjlb` itvjqt,f ite'kbf8 itwdkfsf vfmcbvevb sjhvtnbf8 cfsfyflj otct,c rfdibhb sfdfl lfflutyc8 ~,` se it]b,hib c[dflfc[df rfdibhbc ueylt,b ~jqjyl fhf thjdyekb yfrht,t,b` vjyfobktj,ty7 #8%~u` otcb itb'kt,f fctw lfbothjc5 ~u` hjwf ueylib @@ fy @# vjsfvfitf7 vfsufy bvltyb eylf b.jc cfsfyfljl ufoehsybkb gbhdtk-[fptkb7 hjv se ueylc gbhdtkfl lfzbhlf cfsflfhbuj /emthb lf yt,bcvbthb ,eh]b7 sfvfibc xdtekt,hbdb ithrbyt,bs ufuh'tkt,f e[bafsjl it'kjc8 ~l` itb'kt,f lfbothjc ve[kb7 hjv ueylc trh'fkt,f bv vjsfvfibc itwdkf7 dbcb hfubylfhf vbptpbs ufvjrkt,fcfw whe ithrbyt,bc itvjqt,f vj.df8 17


$8 cfvjcb vjsfvfibc cfvjcbf .dtkfathb7 hfw rb vfc sfvfibc lhjc fwdbf fy ertsbf7 fye rdfhsb ~vfbcehb`7 ijhnb7 cfwdkt,b7 utnht,b lf ,ewt,b ~ofqt,b`8

$8!

lfvfnt,bsb cfvjcb

~f` vjsfvfitc itb'kt,f twdfc htw[dflb tkfcnbehb ,fylf;b8 ~,` vjsfvfitc utnhbc mdti itb'kt,f trtsjc odbd-cfwfdb7 se bc lfafhekbf h,bkb vfcfkbs lf fv cfafhbc cbcmt yf[tdfh cfynbvtnhpt vtnb fhff8 ~u` vjsfvfitc utnhbc mdti itb'kt,f trtsjc rjz-cfwfdb7 hjvtkbw odbdbc vtcfvtlpt vfqfkb fhff8 bub itb'kt,f lfvpflt,ekb b.jc [bcnb7 jqjyl fhf-kbsjyehb vfcfkbcufy8 ~l` vjsfvfitc itb'kt,f trtsjc esbsj [tk-sfsvfyb7 hjvtkbw vntdfyc vf]blfy sbst,bc ,jkj cf[cht,fvlt afhfdc8 sfsvfyb tkfcnbehb eylf b.jc lf qbkb fh trthjc7 vjzblt,bc iht ~,bhrf` rb cbcmbs ths vbkbvtnhc fh fqtvfnt,jltc lf h,bkb vfcfkbcufy b.jc lfvpflt,ekb8 ~t` vjsfvfitc itb'kt,f trtsjc h,bkb lf s[tkb vfcfkbcufy lfvpflt,ekb cf,tzehf7 hjvtkbw xfrtht,ekb bmyt,f cfwdfkib fy rdfhsib7 fy vfspt bmyt,f vbvfuht,ekb8 cf,tzehf itb'kt,f afhfdltc v[jkjl v[fhcf lf kfdboc8 ~iterevifdfl` vbcb fhwthsb yfobkb fh eylf b.jc ths cfynbvtnhpt cmtkb lf cbvrdhbdt $% ru 2re,eh vtnhpt vtnb fh eylf ?mjyltc8 cf,tzehfc BH<-bc lfvqf eylf trhfc8 18


~d` vjsfvfitc gbhib itb'kt,f tljc r,bk-cfwfdb8 ~p` vjsfvfitc sfdpt itb'kt,f tafhjc h,bkb lf s[tkb vfcfkbcufy lfvpflt,ekb xfa[enb8 ~iterevifdfl` vbcb fhwthsb yfobkb fh eylf b.jc ths cfynbvtnhpt cmtkb lf cbvrdhbdt $% ru 2re,eh vtnhpt vtnb fh eylf ?mjyltc8 xfa[enc BH<-bc lfvqf eylf trhfc8 ~s` vjsfvfitc yfnrtyb flubkbc lfafhdf lf lfwdf ,fylf;bs fy yf[dtdbs ite'kbf8 ~b` vjsfvfitc nhfdvbc sfdblfy fcfwbkt,kfl itb'kt,f trtsjc s[tkb sfcvf fy vcufdcb hfv8

$8@

mfkbc lfvfnt,bsb cfvjcb ptvjs xfvjsdkbkbc ufhlf7 mfkc itb'kt,f trtsjc h,bkb lf s[tkb vfcfkbcufy lfvpflt,ekb kbab7 hjvtkcfw BH<-bc lfvqf eylf trhfc8 vby !# vv

$8#

,ewbc vjhxt,b

vby !_ vv

~f` ,ewbc vjhxt,b eylf ittatht,jlyty cfsfyflj cnfylfhnc8

vfmc @! vv

~,` vjhxc rdtsb ohbekb eylf ?mjyltc8 vjhxb vrdblhfl eylf tvfuht,jltc ,ewbc kfyxfc8 ~u` vjhxbc pjvt,b

vby @_ vv

55 cbuh't fhf-evtntc @ ! vv ~bpjvt,f kfyxblfy` 55 odthjc vbybvfkehb lbfvtnhb ! _ vv 55 ae'bc vbybvfkehb lbfvtnhb ! # vv ~ecfatyjl` 55 k f y x f c s f y i t v f t h s t , t k b c f a t y b c v b y b v f k e h b lbfvtnhb @_ vv 19


~l` yt,flfhsekbf c[vekb7 vhfdfk-vjhxf kfyxbc ufvj.tyt,fw7 jqjyl vfc vzhtkb gbht,b fh eylf /mjyltc8

$8$ frh'fkekb cfvjcb ~f` vjsfvfitc fh eylf twdfc ufcbc[kbfyt,ekb cfvjcb8 ~,` vjsfvfitc fh eylf trtsjc vzhtkb lf vmbct ~e[tib7 nkfymb` hfvtt,b8 ~u` vjsfvfitc fh eylf twdfc ~trtsjc` yt,bcvbthb hfv7 hfcfw tmyt,f vmbct fy ufvjxhbkb [hf[yb7 hujkb7 leuvf7 tkdf lf vbcsfyt,b8 ~l` vjsfvfitc fh eylf trtsjc cfvrfekt,b5 ,tztlb7 cf.eht lf vbcsfyt,b8 ~t` vjsfvfitc fh eylf trtsjc sbst,bfyb [tk-sfsvfyb8 ~d` vjsfvfitc fh eylf twdfc ijhnb7 hjvtkibw lfvwfdb cfatybf xfrtht,ekb8 ~p` vjsfvfitc bctsb fhfathb eylf twdfc ~trtsjc`7 hjv vbc hjvtkbvt yfobkc ~iterevifdfl` cbcmt ths cfynbvtnhpt vtnb7 [jkj cbvrdhbdt $% ru 2 re,eh vtnhpt vtnb /mjyltc8 ~s` vjsfvfitc fh eylf twdfc ~trtsjc` bctsb hfv7 hfw otct,bs lfidt,ekb rbf7 vfuhfv vcf]bc fphbs7 vjsfvfitsf lfifdt,f ite'kbf8 ~b` vjsfvfitc ,ewbc odthpt fh eylf trtsjc wfkb vjhxb8 ~r` vjsfvfitc c[tekpt lf cfvjcpt fh eylf trtsjc rfdibhuf,vekj,bc vjo.j,bkj,fyb8 ~k` vjsfvfitc fh eylf twdfc lf fh eylf trtsjc bctsb hfv7 hfw BH<-bc vt-!@ lt,ekt,fc tobyffqvltut,f8 20


$8%

cfvjcbc itvjovt,f

~f` bvfc7 ittcf,fvt,f se fhf vjsfvfitsf cfvjcb lf ,ewbc vjhxt,b otcbc vjs[jdyt,c7 vfnxbc vcf]b fy sfyf-vcf]t,b fvjovt,ty8 ~,` vcf]c ite'kbf7 vfnxfvlt lf sfvfibc lhjcfw yt,bcvbth vjvtynib lffcrdyfc7 hjv vjsfvfibc cfvjcbc hjvtkbvt yfobkb cf[bafsj fy frh'fkekbf8 fv itvs[dtdfib vcf]vf vjsfvfitc fv yfobkbc uf[lf fy vj[cyf eylf vjs[jdjc lf lfvhqdtdb cfsfvfijl vfc itvltuqf lfeidfc7 hfw bub ,h'fyt,fc itfchekt,c8 ~u` se vfnxbc oby7 cfvjcbc itvjovt,bcfc7 vcf]vf fy sfyfvcf]vf vjsfvfitc es[htc7 hjv frh'fkekb hfv fwdbf ~ertsbf` lf vtht7 sfvfibcfc ufbhrdf7 hjv vjsfvfitc bubdt hfv fh ufe[lbf ~vje[cybf`7 lfvhqdtdb eotcj,bcsdbc vjtlyblfy eylf uff'tdjy8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf bm7 cflfw sfvfib eylf ufyf[kltc8

$8^

cfvjcbc ufvjwdkf vcf]vf vjsfvfit cfvjcbc ufvjcfwdktkfl cfsfvfij fhblfy itb'kt,f ufeidfc v[jkjl vfiby7 se cfvjcb ufcbc[kbfyt,ekbf8

21


%8 lhj %8!

vfnxbc [fyuh'kbdj,f vfnxb uh'tklt,f fhf-evtntc (_ oesc8 fvfc itb'kt,f vbtvfnjc ufwltybkb lhj lf lfvfnt,bsb lhj8 vfnxb b.jaf jh nfbvfl ~yf[tdhfl`8 sbsj nfbvbc [fyuh'kbdj,f fhf-evtntc $_ oesbf8

idblrfwf vfnxb uh'tklt,f fhf-evtntc !$ oesc8 fvfc itb'kt,f vbtvfnjc ufwltybkb lhj lf lfvfnt,bsb lhj8 vfnxb b.jaf jh nfbvfl ~yf[tdhfl`8 sbsj nfbvbc [fyuh'kbdj,f fhf-evtntc * oesbf8 ufvjyfrkbcb8 it]b,ht,bc abyfkb uh'tklt,f fhfevtntc @_ oesc8 nfbvbc [fyuh'kbdj,f fhf-evtntc !_ oesbf8

%8@

itcdtyt,f gbhdtkb nfbvbc itvltu ueylt,vf vjtlybc v[fhtt,b eylf ufwdfkjy8 fv lhjc w[fllt,f fhf-evtntc ! %-oesf itcdtyt,f8 itcdtyt,bc [fyuh'kbdj,fc vfnxbc jhufybpfnjhb flutyc8 itcdtyt,bc lhjc ueylt,cf lf vcf]t,c ite'kbfs cfsfvfij ufhtvjlfy ufcdkf8

22


idblrfwf gbhdtkb nfbvbc itvltu ueylt,vf vjtlybc v[fhtt,b eylf ufwdfkjy8 fv lhjc w[fllt,f fhf-evtntc !-oesbfyb itcdtyt,f8 abyfkib itcdtyt,f fhf-evtntc @-oesbfybf8

%8#

lhjbc fqhbw[df sfvfibc lhjc bybiyfdc vcf]b8 vcf]c ite'kbf tc cfmvt uflff,fhjc ths-ths fy jhbdt sfyf-vcf]c7 fylf jabwbfkeh lhjbc vcf]c8 fv itvs[dtdfib vcf]vf vfs eylf fybiyjc cffsbc .jdtkb ufxtht,f ~ufwltybkb lhj`8 se vfnxc lhjbc vcf]b fh tvcf[eht,f7 vcf]b rb lhjbc cbcojhtv lfftzdf7 ite'kbf vjtsfs,bhjc ths-ths fy jhbdt sfyf-vcf]c7 lf v[jkjl vfiby7 hjwf fvfsb hxtdf cfrvfhbcb dthff7 ite'kbf c[dfw lfb[vfhjc8

%8$

ufwltybkb lhj lhj itb'kt,f ufwltc itvltu vbptpsf ufvj5

~f` nhfdvf8 vcf]c ite'kbf sfvfib uffxthjc fhf-evtntc thsb oesbs7 hfsf lfifdt,ek vjsfvfitc vb[tljy lf eofvkjy8 vcf]c ite'kbf uffuh'tkt,byjc sfvfib bv lhjc7 hjwf tmbvb lfifdt,ek vjsfvfitc cfsfvfij fhtib idtkbc7 fy nhfdvbht,ekb rbltcsfy sfdfl vbcekf8 se v'bvtl lfifdt,ekb vjsfvfit vjtlyblfyff ufcf.dfyb7 vcf]c cfresfhb it[tlekt,bcfvt,h ite'kbf sfvfib vtnb [ybsfw ito.dbnjc8 23


~,` cfvjcbc ufvjwdkf8 ,ehsbc emvj,bc lhjc vcf]b vjsfvfitc yt,fc hsfdc7 hjv fvfy ufvjbwdfkjc fy itfrtsjc uf[tekb rdfhsb7 ijhnb lf ,ew~t,`b7 fy uf[cybkb pjyfhb itbrhfc8 ~u` vjsfvfibc itwdkf ~ufvjwdkf`8 vcf]b ueylc vjsfvfibc itwdkfc ~ufvjwdkfc` flhjdt,c8 ~l` vcf]sf sfs,bhb8 vcf]b tsfs,bht,f sfyf-vcf]t,c7 lhjbc vcf]c fy ntkt-vcf]c8

%8%

ufwltybkb lhjbc fyfpqfeht,f ufwltybkb lhj tvfnt,f vfnxbc itcf,fvbc nfbvc8

%8^

lfvfnt,bsb lhj vfnxvf itb'kt,f (_ oespt vtn [fycfw ufcnfyjc7 serb jkbvgbehb cbcntvbs vbvlbyfht it]b,hib7 lt,ekt,bc sfyf[vfl7 ahtpt lfvfnt,bsb lhjf lfcfybiyb8 lfvfnt,bsb lhj fhf-evtntc @_ oesbf lf jhb !_-oesf nfbvbcufy itlut,f8 lfvfnt,bsb lhjbc oby !_-oesf itcdtyt,f w[fllt,f lf obkbw [tkf[kf b.ht,f8 lfvfnt,bsb lhjbc gbhdtkb nfbvbc itvltu ueylt,b vjtlybc v[fhtt,c ufwdkbfy lf sfvfic itecdtyt,kbd ufyff[kt,ty8

idblrfwf se vfnxb ahtl lfvsfdhlf lf lfcfybiybf lfvfnt,bsb lhj7 bub %-oesf vjyfrdtst,fl vjto.j,f8 sbsjtekbc itvltu ueylt,b vjtlybc v[fhtt,c itecdtyt,kbd wdkbfy8 lfvfnt,bs lhjib gbhdtkbdt ,ehsbc ufvnfyb ueylb ufvfh]dt,ekfl w[fllt,f7 vfnxb rb evfk o.lt,f8 24


%8*

c[df lt,ekt,t,b

~f` thjdyek yfrht,sf vfnxib sfvfib .jdtksdbc (_ oesc uh'tklt,f8 fvfc tvfnt,f ufwltybkb lhj8 ~,` c[df ljybc vfnxbc [fyuh'kbdj,fc rfdibhb flutyc8 ~u` se rfdibhc [fyuh'kbdj,f fh lfelutybf7 ueylt,b sfdfl eylf vjhbulyty8 se vfs tc dth it'ktc7 cfrbs[c vcf]b uflfo.dtnc8 ~l` se vcf]c vbfxybf7 hjv sfvfibc ufuh'tkt,f cf[bafsjf7 ite'kbf vfnxb lfe.jdyt,kbd lffvsfdhjc8 ~t` se lhj fvjboehf7 vfuhfv ,ehsb emvb fhff7 fy vfyfvlt lfybiyekb ithrbyt,f fy lthtafyb fh lfchekt,ekf7 vcf]vf sfvfib eylf uffuh'tkt,byjc vfyfv7 cfyfv ,ehsb rdkfd emvb fh uf[lt,f8 ,ehsb emvbf7 se vcf]vf 55 lfybiyf ithrbyt,f7 lthtafyb fy @@-lfy lfhn.vf9 55 e]fhbvj fhxtdfyb itcsfdfpf vfhsfk ueylc9 55 ueylvf lffhn.f ufhlfcf[df9 55 cf]fhbvj fy fhtryb rfhib ufdblf8 ithrbyt,f se [tk-f[kff lfcfo.j,b7 fh lfchekt,ekf8 se ]th lhj fvjboehf7 vtht rb fkfkfl lfzthf7 sfdbceafkb fy cf]fhbvj lfhn.vf lfbybiyf7 vcf]vf sfvfib eylf uffuh'tkt,byjc8 ~d` se lhj ktkjc ufnfybc itvltu fvjboehf7 vcf]vf ueylc ufhlfcf[dbc itchekt,f eylf flhjdjc8 25


~p` hjwf 'ffy w[tkf fylf /fthb it[esekbf ~ntybfyj,ff vfqfkb`7 vcf]c sfdbcb it[tlekt,bcfvt,h ite'kbf jhbdt nfbvib sbsj lfcfho.ekt,tkb7 !-oesbfyb nfbv-fenb ufvjfw[fljc8 ufwltybkb lhj eylf oftvfnjc itcf,fvbc nfbvc8 nfbv-fenb eylf vjto.jc ,ehsbc ufnfybc itvltu fy vfiby7 hjwf sfvfib vjtlybc ief [fpsfyff ufxtht,ekb8 zf,ert,b !) okfvltksf vfnxib nfbvb #%-oesff8 vfnxb uh'tklt,f fhf-evtntc *_ oesc8 ubyl it]b,hb jkbvgbehb cbcntvbs bvfhst,jltc7 vcf]vf ahtl lfchekt,ekb vfnxbc itvltufw rb fh eylf lfybiyjc lfvfnt,bsb lhj8

26


^8 vcf]t,b .jdtk vfnxc e'qdt,bfy vcf]t,b5 vjtlybc vcf]b ~htathb` lf jhbw rblbc vcf]b fy sfyf-vcf]b8 jhufybpfnjhvf vfnxpt lfvfnt,bs itb'kt,f lfybiyjc lf lfeidfc cfsflfhbuj vcf]b fylf sfyf-vcf]b7 ntkt-vcf]b7 lhjbc vcf]b7 vfnxbc tmbvb7 ueylt,bc tmbvt,b7 ueylt,bc fhf-vjsfvfit otdht,b lf ,ehsbc vbvnfyt,b8

^8f

vjtlybc vcf]b ~htathb` sfvfifvlt

^f8! vcf]bc lfybidyf vcf]c vfnxbc jhufybpfnjhb ybiyfdc8 se vfc vcf]b fh lfeybiybf7 ueylt,b vcf]c sfdfl fbhxtdty7 [jkj se ueylt,b dth itsfy[vlyty7 vcf]b vfcgby'tkvf ueylvf eylf lffcf[tkjc8

^f8@ vcf]bc ufvjwdkf se vcf]b vfnxc ,jkjvlt dth ufe'qdf7 vbcb itwdkf jhufybpfnjhbc vbth ufwtvekb vbsbst,bs eylf vj[ltc8 se jhufybpfnjhc fctsb vbsbst,f fh ufewbf7 vcf]b sfdfl lffcf[tkt,c itvwdktkc7 [jkj se vcf]b fvfc dth bpfvc7 f[fkb vcf]b vfcgby'tkvf eylf lfybiyjc8

^f8# obkbc-.hf vcf]vf eylf .fhjc obkb8 cffvbcjl thsb ueylbc rfgbnfyvf [ehlf aekb eylf ffuljc7 vtjhbcfv rb vfyfvlt 3,jh]qfkb4 fy 3stshb4 smdfc8 27


obkbc vjvut,b fbhxtdc sfvfibc lfo.t,fc fy vjtlybc v[fhtc8 se vfy vjtlybc v[fht fbhxbf7 sfvfic vtnjmt ueylb lfbo.t,c8

sfvfibc lhjc ^f8$ hf tdfkt,f vcf]c ~f` sfvfibc lhjc vjtlfypt vjv[lfh vjdktyt,c vcf]b otct,c ths-gbhjdyekfl esfyflt,c8 vcf]vf .dtkf otcb .jdtksdbc pecnfl lf ufye[htkfl eylf fvjmvtljc8 ~,` vcf]b bybiyfdc cfsfvfij lhjc8 ~u` vcf]b bsdkbc fyufhbic8 ~l` vcf]b vjsfvfitc cfsfvfij fhblfy ufcdkbc yt,fc hsfdc8 ~t` vcf]b cfsflfhbuj vjsfvfitc cfsfvfij fhtib itcdkbc yt,fc hsfdc8 ~d` vcf]b yt,fc hsfdc tmbvt,cf lf tmsyt,c7 hjv tctyb otct,bs lflutybk lhjcf lf flubkpt cfsfvfij fhtib itdblyty8 ~p` vcf]b yt,fc hsfdc voehsytkc7 hjv itcdtyt,bc lhjc cfsfvfij fhtib itdbltc lf sfdbc ueylc hxtdf vbcwtc8

^f8% vjsfvfit vcf]c fh eylf tlfdjc vjsfvfit vcf]c gfnbdbs eylf vjtg.hfc lf fh tlfdjc uflfo.dtnbkt,fsf ufvj8 hjujhw rb vcf]b cfcndtyc xf,thfdc ~wtynhblfy lfhn.vbc ufhlf`7 vjsfvfitv sfvfib evfk eylf ito.dbnjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf lfhqdtdbc flubkpt fy bm7 cflfw sfvfib eylf ufyf[kltc8 28


^f8^ uflfo.dtnbkt,bc itwdkf vcf]c ite'kbf itwdfkjc uflfo.dtnbkt,f7 se sfyfvcf]vf ~rblbc vcf]vf` fkfvb fobf lf fvbs fenpt uflfcdkf fy ,by'ehfl sfvfib fybiyf8

^f8* c[dfsf hxtdbc vjcvtyf ~f` vcf]c ite'kbf sfyf-vcf]c hxtdf /rbs[jc vbcb aeymwbbc7 ,by'ehfl sfvfibc7 cfsfvfij lhjbcf lf c[df otct,bc ~vfs ijhbc7 sfvfi-ufhtc` ufvjw8 ~,` vfnxbc jhufybpfnjhc ite'kbf lfybiyjc cfsfyflj vjo.j,bkj,bs fqzehdbkb ntkt-vcf]b8 se vcf]b ktkjc ufnfybc fy ktkjc lfwdbc ufvj zjzvfyj,c7 ite'kbf hxtdf ntkt-vcf]c /rbs[jc8 vcf]c ite'kbf ntkt-vcf]c ktkjib ,by'ehfl sfvfibc ufvjw ittrbs[jc8 se vcf]b rfhib lfhn.vbc itltubc ufvj zjzvfyj,c7 ite'kbf hxtdf ntkt-vcf]c /rbs[jc8 se vcf]b fy sfyf-vcf]b bvbc ufvj zjzvfyj,ty7 ktkjib ,ehsbc lfvvbot,tkb vjsfvfit fenib b.j se fhf7 ite'kbfs hxtdf ntkt-vcf]c /rbs[jy8 se vcf]b fy sfyf-vcf]b bvbc ufvj zjzvfyj,ty7 ktkjc ufnfyfvlt ,ehsb ktkjc erfyf [fppt uflfdblf se fhf7 fy emvb c[df [th[bs [jv fh uf[lf7 ite'kbfs hxtdf ntkt-vcf]c /rbs[jy8 ~u` jhufybpfnjhc ite'kbf lfybiyjc lhjbc vcf]b7 dbyw nfbvsf lfvsfdht,fc cf]fhjl ufvjfw[flt,c8 ~l` fm xfvjsdkbksf ufhlf7 vcf]vf hxtdf c[dfc fhfdbc fh eylf /rbs[jc8 29


^f8( cfcndtyb ~f` vcf]c sfy eylf ?mjyltc cfcndtyb lf vfc vfnxbc jhbdt yf[tdhbc lfo.t,bcf lf lfvsfdht,bc ybiyfl xf,thjc8 ~,` vcf]c sfvfibc itxtht,f yt,bcvbth lhjc ite'kbf8 ~u` vcf]vf ,ehsbc ufnfybcf lf ktkjc lfwdbc ybiyfl eylf lfecndbyjc8 ~l` vcf]vf eylf lfecndbyjc vfiby7 hjwf otcbc lfhqdtdbc fy ,by'ehfl sfvfibc ufvj sfvfic fxtht,c8 se vcf]vf lfvhqdtdb uffahs[bkf fy uff'tdf7 cf]fhbvj lfhn.vbc fy cf]fhbvj ktkjc lfybidybc lhjc vtjhtlfw eylf lfecndbyjc8 ~t` vcf]vf eylf lfecndbyjc7 se ,ehsb sfvfiblfy ufdblf7 vbcb sfvfib ite'kt,tkb uf[lf fy cf]fhbvj lfybiyf8 ~d` vcf]vf eylf lfecndbyjc7 se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit vfc itt[j lf fvbs hjvtkbvt ueylvf b[tbhf8 ~p` se sfvfibc ufuh'tkt,f cf[bafsjf7 vcf]vf eylf lfecndbyjc8 fm buekbc[vt,f ithrbyt,bc xfmwtdf7 ithrbyt,fib gbhdtkb [fpbc vjsfvfibc fotdf fy fvjltdyf7 lf itvs[dtdf7 hjwf vjsfvfibc v'bvtl lfifdt,f firfhff8 ~s` vcf]c otct,ib vjnfybkb yt,bcvbthb c[df vbptpbsfw ite'kbf lfecndbyjc lf sfvfib itfxthjc8

^f8) nhfdvt,b ~f` se vjsfvfit bct lfifdlf7 hjv sfvfibc ufuh'tkt,f cf[bafsjf7 vcf]vf evfk eylf lfecndbyjc8 ~,` se vcf]vf sfvfib nhfdvbc ufvj itfxthf7 vfuhfv otcb fh lfhqdtekf lf fhw ,ehsb ufv[lfhf emvb7 sfvfib 30


ithrbyt,bs ufyf[klt,f8 vfcib ,ehsc itfult,c bc ueylb7 dbyw ,ehsc ,jkj akj,lf7 [jkj se ,ehsb fhfdbcb b.j7 vfiby itfult,c itvntdb8 ~u` se sfvfibc ufuh'tkt,f yt,bcvbthb vbptpbsff cf[bafsj7 vcf]vf cfcndtyc eylf xf,thjc8

^f8!_ ,ehsb vcf]c itt[j ~f` se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit vcf]c itt[j7 vfuhfv fvbs [tbhb dthw-thsvf ueylvf dth yf[f7 sfvfib uh'tklt,f8 ~,` se fv it[t,bs ths-thsvf ueylvf vjtlfyib b[tbhf7 vcf]vf eylf lfybiyjc ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw vbcbs ,jkjv bsfvfif8 ~u` se fv it[t,bs ths-thsvf ueylvf ktkjib b[tbhf lf ,ehsc itvntdb akj,lf7 vcf]vf it[t,bc flubkpt ktkj ufnfybkfl eylf xfsdfkjc8 ~l` se fv it[t,bs ths-thsvf ueylvf ktkjib b[tbhf lf ,ehsc lfvwdtkb akj,lf7 vcf]vf it[t,bc flubkpt ktkj lfwekfl eylf xfsdfkjc8

^f8!!

ktkjib ,ehsb ufhtit gbhc itt[j

fv lhjc vcf]vf eylf itfafcjc7 cfdfhfeljl hf vj[lt,jlf7 lf it[t,bc flubkpt ktkj ufnfybkfl fy lfwekfl xfsdfkjc8

sfvfibc itvltu ^f8!@ fyufhbib vcf]vf ueylt,c fyufhbib eylf ufvjew[fljc lf bub vfnxbc jhufybpfnjhcfw fwyj,jc8 31


^f8!# uf'tdt,ekb vjsfvfit se vcf]vf vjsfvfit vjtlyblfy uff'tdf7 vfnxbc itvltu7 it'kt,bc lf udfhfl vfkt7 jhufybpfnjhc othbkj,bsb gfnfrb eylf ofhelubyjc8

^8,

sfyf-vcf]t,b ~rblbc vcf]t,b` sfvfifvlt

^,8! sfyf-vcf]t,bc lfybidyf vfnxc jhb sfyf-vcf]b ~fy rblbc vcf]b` tvcf[eht,f8 se bcbyb jhufybpfnjhc fh lfeybiyfdc7 ueylt,vf vcf]c sbsj rblbc vcf]b eylf vbe.dfyjy8 rblbc vcf]vf ~vjtlybc` vcf]c eylf fybiyjc fenib fy ktkjc rbltpt uflfcdkf lf rfhib lfhn.vbc itltub8 sfyf-vcf]vf7 rblbc vcf]bc vjdfktj,t,pt lfvfnt,bs7 vcf]c ,by'ehfl sfvfibw eylf fybiyjc8 vcf]vf vfcdt itb'kt,f lffrbchjc yt,bcvbthb c[df aeymwbfw7 hjvtkcfw sfdfl fchekt,c8

^,8@ sfyf-vcf]bc itwdkf jhufybpfnjhc ite'kbf lfybiyjc cfsflfhbuj sfyfvcf]b7 dbyw7 se cfzbhj uf[lf7 vcf]c fy sfyf-vcf]c itwdkbc8 tc gbhb vfnxbc lhjc gthbvtnhib bv.jat,f8

^,8# sfyf-vcf]bc vfhsdf sfyfv-cf]t,c ufyfut,c vcf]b8 fvfc ite'kbf sfyf-vcf]c ufyevfhnjc vbcb aeymwbt,b lf ufeemvjc uflfo.dtnbkt,f8 32


se sfyf-vcf]b vjdfktj,fc sfdc dth fhsvtdc7 vcf]c ite'kbf vbcb ufvjwdkf vjbs[jdjc8 vtnbw7 se vcf]c vbfxybf7 hjv sfyf-vcf]b eotcjl bmwtdf7 vfc uff'tdt,c lf cfsfyflj gfnfrc jhufybpfnjhc ufeupfdybc8

sfvfibc lhjc ^,8$ cfl vjmvtlt,c sfyf-vcf]b ~f` fcgfhtpbc sbsj rbltpt sbsj sfyf-vcf]b vjmvtlt,c8 sfyf-vcf]b cek rbltptf8 ufvjyfrkbcbf rfhib lfhn.vbc ufyc]f8 fv lhjc sfyf-vcf]b ktkjib7 rfhbc erfy lut,f8 ~,` sfyf-vcf]b cfsfvfij fhtib eylf itdbltc7 se vcf]c cf[bafsjl sfvfibc fy eotcj,bc itcf[t, eylf vjf[ctyjc8 vfy tc eylf uffrtsjc v[jkjl sfvfibc itvltub itxtht,bcfc8

^,8% sfyf-vcf]bc ;tcnt,b ~f` uflfo.dtnbkt,bc cfybiyt,kfl sfyf-vcf]c eylf tzbhjc fkfvb fy vcufdcb cfufyb8 ~,` rfhib lfhn.vf8 ufhlfcf[dbcf lf cf]fhbvjc rfhib lfhn.vbc lhjc7 sfyf-vcf]t,b vcf]c itltubc lflutyfib eylf ittidtkjy8 bcbyb sbsjl eylf lfluyty rfhbc 'tkt,bc erfy lf se ,ehsb 'tkt,c ief lf [fhb[bc ptvjs ufbahtyc7 ujkbc ybiyfl fkvt,b fobjy8 ~u` fenib ufcdkf8 se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit fenib ~rbltpt` ufdblf7 sfyf-vcf]vf fkfvb eylf fobjc8 bub eylf lflutc fenbc vjojlt,bc flubkpt lf [tkb bv ueylbcrty ufbidbhjc7 dbcfw vjojlt,f thut,f8 sfyfvcf]vf vcf]c ,ehsbc fy ,ehsbfyb vjsfvfibc ktkjc rbltpt uflfcdkfw fkvbc fotdbs eylf fybiyjc8 33


~l` fenbc vjojlt,f8 rblblfy ,ehsbc vjojlt,bc itvltu sfyf-vcf]vf fkfvb eylf lfeidfc bv itvs[dtdfsf ufhlf7 hjwf !8 ufvjyfrkbcb5 ,ehsbc vjvojlt,tkvf vjsfvfitv seylfw wfkb nthab cfsfvfij vjtlfyib lff,b]f8 @8 ufvjyfrkbcb5 ,ehsb bv ueylvf vjfojlf7 dbcfw fh thut,jlf8 #8 ufvjyfrkbcb5 fenib ufcekb ,ehsb cohfafl itvjult,fvlt c[dbs itwdfktc7 fy fenib ufcdkbc itvltu ,ehsc vbcb itvjvult,bc ufhlf c[dfw itt[j8 ~t` bvfc7 ,ehsb cfsfyflj flubkblfy vjfojltc se fhf7 o.dtnc vcf]b lf fhf sfyf-vcf]b8 ~d` ,by'ehfl sfvfib8 vcf]bcsdbc ,by'ehfl sfvfibcf lf eotcj,bc cfybiyt,kfl sfyf-vcf]vf fkfvb ?jhbpjynfkehfl eylf lfbzbhjc lf vjtlfyib rblbc vfhsj,ekfl uflfabyjc8

^,8^ ,by'ehfl sfvfibc ybiyt,bc itvltu jhufybpfnjhc ite'kbf sfyf-vcf]c vcf]bcsdbc ,by'ehfl sfvfibc ybiyt,f lffdfkjc8 hjwf fvfc idht,f7 sfyf-vcf]b sfvfibc vjvltdyj itxtht,fvlt rbltpt hxt,f lf vfcpt lfrbcht,ekb c[df aeymwbt,bc itchekt,fc fuh'tkt,c7 cfcndtypt rb cfsfvfij fhtib itdf lf vcf]c .dtkfathc vjf[ctyt,c8 gfnfrbc vjcvtybc itvltu vcf]b bqjyt,c bvfc7 hfcfw cfzbhjl vbbxytdc8 lfvhqdtdc yt,bcvbthb cfc]tkb ,by'ehfl sfvfibc otcbc ~b[bkt !_8 otcb` vb[tldbs eylf lftrbchjc8 34


sfvfibc itvltu ^,8* uf'tdt,ekb vjsfvfit se vjsfvfit vjtlyblfy sfyf-vcf]bc xfhtdbc ufvj uff'tdtc7 fv sfyf-vcf]vf vfnxbc itvltu7 it'kt,bc lf udfhfl vfkt7 vcf]c eylf ofhelubyjc othbkj,bsb gfnfrb lf bub jhufybpfnjhcfw ufeupfdyjc8 idblrfwf ^,8(

ktkjc vcf]t,b

~f`

vfnxc jhb ktkjc vcf]b tvcf[eht,f8

~,`

vfs vcf]b bctdt ufyfut,c7 hjujh sfyf-vcf]t,c8

~u`

jhbdt ktkjib sbsj ktkjc vcf]b vjmvtlt,c8

~l` rfhib lfhn.vf8 ufhlfcf[dbcf lf cf]fhbvjc rfhib lfhn.vbc lhjc7 ktkjc vcf]b ~vjtlybc` vcf]c itltubc lflutyfib eylf ittidtkjc8 bub rfhbc erfy eylf lflutc lf se ,ehsb 'tkt,c ief lf [fhb[bc ptvjs ufbahtyc7 ujkbc ybiyfl fkfvb fobjc8 ~t` ktkjc rbltpt uflfcdkf8 se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit ktkjc rbltpt uflfdblf7 bm vjmvtlvf ktkjc vcf]vf fkfvb eylf fobjc8 ~d` ktkjc ufnfyf8 se vcf]b ktkjc ufnfybc fy lfwdbc ufvj ittzdlf7 hxtdfc ktkjc vcf]c lftrbs[t,f8 ~p` ,by'ehfl sfvfib8 jhufybpfnjhc ite'kbf ktkjc vcf]c lffdfkjc ktkjib xfltybkb ,by'ehfl sfvfibc itvs[dtdfsf vcf]bcsdbc ybiyt,f8 35


^8u

c[df gbht,b

^u8! cfsflfhbuj sfyf-vcf]b se vfnxpt cfsflfhbuj sfyf-vcf]bf lfybiyekb7 vcf]c ite'kbf vfc vjsfvfitsf itwdkbcsdbc sdfk-.ehbc ltdyt,f lffdfkjc8

^u8@ dbc ite'kbf cfsfvfij fhtib itcdkf vfnxbc tmbvcf lf ueylbc fhf-vjsfvfit otdht,c vcf]bc lfcnehbs cfsfvfij fhtib itcdkf ite'kbfs8

^u8# hjlbc ite'kbfs fvfs bm itcdkf nhfdvbc lhjc ptvjs [ctyt,ek gbht,c cfsfvfij fhtib itcdkf sfvfibc itextht,kbdfw ite'kbfs7 jqjylfw vcf]bc lfcnehbs8 c[dfahbd7 tc itb'kt,f ufrtsltc v[jkjl ,ehsbc emvj,bc lhjc8

36


*8 sfvfibc [th[b *8!

,ehsfj,f vfnxb bo.t,f wtynhblfy lfhn.vbs8 fvbc itvltu yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ,ehsbc fqt,f lf ,ehsbfyfl ufmwtdf8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ,ehsbc [tkbs n.jhwyf lf at[bs lfhn.vf8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ,ehsbc c[df vjsfvfibcsdbc vbwtvf8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ,ehsbfyb vtnjmbc it,jzdf7 lfzthf lf ,b'ut,f8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ,ehspt lfojkf8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ithrbyt,fib7 hfmib7 vjkcf lf lthtafyib vjyfobktj,f8 yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf ktkjib ,ehsbc lfvbot,f8 ,ehsbfy vjsfvfitc ite'kbf vtnjmbcsdbc [tkbc rdhf8 thsb rbf7 hfcfw vjsfvfit idht,f7 .dtkfathb otct,bc sfyf[vfl eylf frtsjc8 37


(8 [tbhb ~egbhfntcj,f` [tbhbc otcb c[df otcsf evtntcj,fc 'fkfdc8 vbcb lfybiyekt,f bcff7 hjv lfhqdtdt,bs ufvjodtekb itxtht,t,bc itvwbht,bs sfvfib eahj eo.dtnb ufvjdbltc8 vjsfvfitv7 vtnjmbc vbth otcbc lfhqdtdbc vbe[tlfdfl7 sfvfib cfcndtyfvlt fh eylf ito.dbnjc7 hflufy se fv lfhqdtdbc itvltu vfhsfkb ueylb [tbhj,c7 vcf]b evfk fh ecndtyc lf sfvfic fuh'tkt,byt,c8

(8!

[tbhbc fhcb

~f` vcf]bf bvbc thsfl-thsb ufyvc]tkb7 yf[f se fhf ueylvf [tbhb8 fvbc uflfo.dtnbcfc vcf]c ahbflb eakt,t,b fmdc8 ~,` [tbhb fy nthbnjhbekbf lf fyfw nfmnbrehb8 ~u` nthbnjhbekb [tbhb vjtlybc vjut,fib fbcf[t,f8 ~l` nfmnbreh [tbhib bc buekbc[vt,f7 hjv vfhsfk ueylc cf,ehsfjl ertstcb itcf'kt,kj,f t'ktdf8

(8@

se ueylvf dth b[tbhf [tbhb firfhf lf [tk-itcf[t,b eylf b.jc8 vbcb vbqt,bc v[jkjl ifycb fhfahbc vfmybcbf8 se vfhsfkvf ueylvf sfvfibc ufuh'tkt,bs [tbhb dth yf[f7 vcf]vf eylf lfecndbyjc lf sfvfib lfhqdtdbc flubkpt lff,heyjc8

(8#

hjlbc fh ufvjb.tyt,f [tbhbc otcb

~f` vcf]bc it[t,f8 se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit vcf]c itt[j8 38


~,` udbhf,blfy ufvjdfhlyf8 se ,ehsb ithrbyt,bc udbhf,bc yt,bcvbthb ,jkjlfy esfvfit,kfl ufvjdblf8 ~u` i t h r b y t , bc l f n h b f k t , f8 uhflecpt vtnfl lfnhbfklf8

se ithrbyt,f )_

~l` ithrbyt,bc xfmwtdf8 ithrbyt,bc xfmwtdbc lhjc vcf]vf lfe.jdyt,kbd eylf lfecndbyjc8 ~t` vjsfvfibc fotdf8 se vjsfvfit ithrbyt,fib fobtc fy bmblfy fvjltdytc7 vcf]vf lfe.jdyt,kbd eylf lfecndbyjc8 ~d` emvb ,ehsb8 ,ehsb emvb uf[lf ~b[bkt ud8 @%`

(8$

[tbhbc ufhtit - evfk cfcndtyb= vcf]vf se uflfo.dbnf7 hjv vfhsfkb ueylb dth [tbhj,c7 evfk eylf lfecndbyjc8

(8%

hfvltybvt lfhqdtdf

~f` se ueylvf otcb vb.jkt,bs lffhqdbf lf 55 w[flbf7 hjv vtjht lfhqdtdfc [tbhb dth vj.dt,f vcf]vf gbhdtkbc cfc]tkb eylf lfybiyjc9 55 vtjht lfhqdtdbc cfyfwdkjl vfhsfkvf ueylvf [tbhb dth yf[f - vcf]vf vtjhbc cfc]tkb eylf lfybiyjc9 55 ths-thsb ,by'ehfl sfvfib b.j - vcf]vf fvbcb cfc]tkb eylf lfybiyjc8 ~,` se [tbhbc otcb ths-thsb ueylbc vbth xfltybkb lfhqdtdbc ufvj vjmvtlt,lf lf fv lhjc otcb vtnjmtvfw lffhqdbf - vcf]vf eylf lfecndbyjc lf gbhdtkb ueylb lfcf]jc8 39


)8 ,ehsbc ufnfyf )8f

mekt,bc vjuhjdt,f

)f8! yb[hb ktkj 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

% mekf

se itvntdvf vjsfvfitv ,ehsb vtnjmbc ktkjib lffvbof7 vbc ueylc ktkj tsdkt,f8

cf]fhbvj ktkj

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

% mekf

se vtnjmbc v[hbd ,by'ehfl sfvfib hjv fhf7 vjsfvfit ktkjc yfqlfl ufbnfylf7 rfhbc 'tkt,c ijhbc cf]fhbvj ktkj bsdkt,f8

ufhlfcf[ekb ujkb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

@ mekf

ktkjc ufnfybc itvltu ueylc eakt,f t'ktdf7 rfhib lfhn.vbs ujkbc ufnfyfw cwfljc8 tc dhwtklt,f cf]fhbvj ktkjptw8 lfhn.vfc ufhlfcf[df tojlt,f lf vboblfy fy fhtrybs cheklt,f8

cf]fhbvj ujkb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

# mekf

se vjsfvfitv cf]fhbvj lfhn.vbs ufbnfyf ujkb7 vbc ueylc cf]fhbvj ujkb tsdkt,f8

fhtrybs ujkb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

# mekf

se vjsfvfitv sfvfiblfy fhtrybs lffhn.f lf ujkb ufbnfyf7 vbc ueylc fhtrybs ujkb tsdkt,f8 sfdbceafkb lfhn.vblfy fhtrybc ufnfyf v[jkjl vfc itvltu itb'kt,f7 hfw ,ehsb bctd emvb uf[lf7 vtnjmtv ,ehsbs bsfvfif7 vfc itt[j fy ,ehsbfyb it,jzf8 tc itpqeldf sfdbceafkbc vfubdhfl fhxtek ithrbyt,fptw dhwtklt,f8 40


)f8@ rfhib lfhn.vbc pjub otcb ~f` se lfhn.vbc itvltu ,ehsb vbofc fy lfvhn.vtkbc ueyltkc itt[j7 ujkb fh bsdkt,f8 ~,` se ,ehsb [fhb[fc uflfwlf7 vfuhfv itvltu mfhvf erfy7 vjtlfyib ofvjbqj7 ujkb vfbyw bsdkt,f8 ~u` se rfhib lfhn.vbc lhjc vtnjmtv otcb lffhqdbf7 ,ehsb rb rfhib ufdblf7 [tbhbc otcbs ujkb bsdkt,f8 ~l` cf]fhbvjc rfhib lfhn.vbc lhjc vtnjmtc ,ehsbc it[t,bs ujkbc sfdblfy fwbkt,f trh'fkt,f8 cfc]tkb5 ~[tk-f[fkb` cf]fhbvj lfhn.vf ~it[t,bc flubkpt`

)8<

ufhlfcf[df

se vjsfvfitv ktkj ufbnfyf7 vbc ueylc eakt,f t'ktdf ~vfuhfv fh tdfkt,f` rfhib lfhn.vbs ujkbc ufnfyfw cwfljc8 tc dhwtklt,f cf]fhbvj ktkjptw8 fv lfhn.vfc ufhlfcf[df tojlt,f8 bub vboblfy fy fhtrybs cheklt,f8

),8! ufhlfcf[dbc itchekt,f ~f` se fh lfpbfyt,ekf7 lfvhn.vtkvf bc ,ehsb eylf ufvjb.tyjc7 hjvkbsfw sfvfij,lyty8 ~,` lfhn.vf cheklt,f ktkjc ufnfybc flubkpt ufdkt,ekb [fpblfy8 ~u` lfvhn.vtkc ,ehsbc lf.tyt,f ite'kbf eiefkjl vbofpt7 mdbifpt7 yf[th[pt fy rfdibhbc vbth vjojyt,ek cflufvpt8 41


~l` lfvhn.vtkvf lfhn.vf ufyphf[dbc ufv;qfdyt,blfy ths oesib eylf itfchekjc8 ufv;qfdyt,fl bsdkt,f cflufvbc fy mdbibc vjnfyf7 fy lfhn.vbc flubkbc vjtlfypt vjybidyf8 ,ehsb lfhn.vfvlt ubylfw ofbmwtc lf [tkf[kf lfcf.tyt,tkb uf[ltc7 lfvhn.vtkvf .dtkfathc vfbyw thsb oesb eylf fv.jabyjc8 cfc]tkb5 se lfvhn.vtkvf lflutybk lhjib fh ~dth` lffhn.f7 ufhlfcf[df emvlt,f8 idblrfwf se ueylb ufhlfcf[dfc ehn.fvc7 tc fhtrybs7 ktkjc ufnfyblfy $_ ofvib eylf uffrtsjc8 55

fvjbifkjc ~u`

),8@ lfvhn.vtkbc ueylb ~f` lfvhn.vtkbc vstkb ueylb7 ufhlf ,ehsbc lfv.tyt,kbcf7 lfhn.vbcfc ,ehspt erfy eylf b.jc8 ~,` lfvhn.vtkvf lf lfv.tyt,tkvf bctsb fhfathb eylf xfblbyjy7 hbsfw vtnjmt vjn.edlt,f lf vfs sfdc yfflhtdfl lftc[vt,f8 ~u` se lfvhn.vtkc lf.tyt,ekb ,ehsb ufvjh,tybc lfo.t,fvlt oftmwf7 vcf]b [tk-f[kf7 jqjylfw ufe]fy]kt,kbd lf.tyt,bc eakt,fc vbwtvc8 fv lhjc vtnjmtt,b sfdbfysb rfhbc [fpbc erfy eylf lfhxyty8 ~l` se lf.tyt,ekb ,ehsb ufvjmwtek lfvhn.vtkc oftmwf7 vfc vfbyw ite'kbf vboblfy fy fhtrybs lfhn.vf8 ~t` se ,ehsb ktkjc ufnfybc flubkpt ufdkt,ekb [fpblfy uflfujhlf7 vfuhfv lfvhn.vtkvf rfhib vfbyw ufbnfyf7 ujkb bsdkt,f8 42


~d` se ufvjmwtek lfvhn.vtkc lf.tyt,ekb ,ehsb fenib uflfeujhlf7 ufhlfcf[df emvlt,f8 cfc]tkb5 se otcb lfvhn.vtkbc ueylvf lffhqdbf7 lfhn.vf emvlt,f8

),8# vtnjmt ueylb ~f` dblht lfvhn.vtkb ,ehsbcrty ufbmwtdf fy lfhn.vfc lfbo.t,c7 vtnjmbc vstkb ueylb sfdbcb rfhbc [fpbc erfy eylf ufykfultc7 itvltu rb lfvwdtkt,c ite'kbfs ufvjmwtdf7 f[njvf lf fvbs ujkbc sfdblfy fwbkt,f8 thsb rbf7 bcbyb thsvfytsc fh eylf lft.hlyjy8 ~,` se ufvjmwtek lfvhn.vtkc ,ehsb oftmwf7 vtnjmtc ite'kbf fh ufxthltc8 ~u` lfvwdtkvf ueylvf lfhn.vbc itchekt,bc lhjc fh eylf b.dbhjc8 cfc]tkb5 se otcb lfvwdtkvf ueylvf lffhqdbf7 ,ehsb rb rfhib ufdblf7 ujkb bsdkt,f8 se lfhn.vf ufwellf7 lfvhn.vtkc [tk-vtjhtl lfhn.vf ite'kbf7 lfvwdtkc rb ufvjmwtdf trh'fkt,f8 [tk-f[kf lfhn.vbcfc lfvhn.vtkc vstkb cfvpflbcbc ufvtjht,f lf lfhn.vbc [th[bc itwdkfw ite'kbf8 idblrfwf ~f` vtnjmt ueylvf sfdb ufe]fy]kt,kbd eylf vjb.fhjc cfresfh !_ -vtnhf [fpsfy8 55

fvjbifkjc ~,` lf cfc]tkbc ,jkj obyflflt,f8

43


! _ 8 ,by'ehfl sfvfib ,by'ehfl sfvfibf vjsfvfibc vbth cfsfvfij fhtib xfltybkb yt,bcvbthb mvtlt,f7 hjvtkbw hfu,bc fhccf lf cekc tobyffqvltut,f8 ,by'ehfl sfvfifl bsdkt,f upbc itrdhf7 egbhjl sfvfib7 otct,bc ptlbptl lfhqdtdf7 cf[bafsjl sfvfib lf eotcj,f8

!_8!

upbc itrdhf

~f` ,b'ut,f lf [tkbc rdhf8 se jhb vtnjmt ,ehsbcrty ufh,bc7 vfs thsvfytsc fh eylf e,b'ujy lf fhw [tkb /rhfy8 fv lhjc yt,flfhsekbf v[jkjl v[hbs lf]f[t,f8 ~,` ,ehsbfybc oby .jayf8 vjsfvfit ,ehsbfyb ueyltkbc oby ufyut, bct fh eylf lflutc fy ufbmwtc7 hjv vtnjmt itcf,jzfl fh vbeidfc hjujhw vfcsfy7 bct bv vjsfvfitt,sfy7 dbyw itb'kt,f ,ehsb vbbqjc8 ~u` v,jzfdbc lf,kjrdf8 vjsfvfit ufyut, bct fh eylf ufbmwtc fy lflutc7 hjv vtnjmt itcf,jzfl fh vbeidfc ,ehsbfysfy8 ~l` ,ehsbc lf,kjrdf8 vjsfvfit ufyut, bct fh eylf ufbmwtc fy lflutc7 hjv vtnjmt ,ehsbs fh fsfvfijc8 ~t` ,ehsbfyb sfdbcbfyc lft]f[f8 vjsfvfit7 dbcfw ithrbyt,blfy7 hfmblfy7 vjkblfy lf lthtayblfy vbqt,ekb ,ehsb vbfmdc7 sfdbc oby vlujv ueyltkc fh eylf lft]f[jc8 cfc]tkb5 ~f` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf8 44


!_8@ egbhjl sfvfib ~f` ufyut, lfhqdtdf8 vjsfvfitv ufyut, fh eylf fhqdbjc sfvfibc yt,bcvbthb otcb lf fhw egbhjl bsfvfijc8 vjsfvfitc7 dbyw otcb ufyut, lffhqdbf7 itybidyf eylf vbtwtc9 fy bub eylf uffahs[bkjy7 hjv se bvfdt fy c[df otcc ufyut, rbltd lffhqdtdc7 vjtlyblfy uff'tdt,ty9 fyfw evfk uff'tdjy vjtlyblfy8 ufahs[bkt,bc itvltu vjsfvfit vfbyw eylf uff'tdjy vjtlyblfy7 jqjylfw cfsfvfij lhjbc !_ oesbs8 se ufahs[bkt,ekvf vjsfvfitv bubdt fy vcufdcb lfhqdtdf rbltd xfblbyf7 bub ekfgfhfrjl eylf uff'tdjy8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 eylf lfbybiyjc cf]fhbvj ktkj7 se fv lfhqdtdbc ufhtit vtnjmt ktkjc etzdtkfl ufbnfylf8 se vjsfvfitv ,by'ehfl bsfvfif lf fvbs vtnjmtc ktkj fh uffnfybyf7 vcf]vf lfvhqdtdb cfsfvfij lhjbc !_ oesbs lf fy sfvfibc ,jkjvlt eylf uff'tdjc8 ~,` lhjbc uf.dfyf8 otkjc8

vjsfvfitv lhj ufyut, fh eylf

cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~u` ,ehsbc fenib vjchjkf8 vjsfvfitv ,ehsb [tkbs ufyut, fh eylf lffuljc7 uflfljc7 uffujhjc fy n.jhwyjc fenib7 ktkjc rbltpt fy erfyf [fpc bmbs8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf rblblfy ! % vtnhpt7 se lfhqdtdbc flubkb fenbcf lf !%-vtnhf [fpt,c ijhbcff9 lfhqdtdbc flubkpt7 se bub vjtlfyib eahj qhvflff9 45


lf vjtlfyib7 rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 [jkj rblblfy vbybvev !% vtnhpt7 se lfhqdtdbc flubkb ktkjibf8 eylf lfbybiyjc cf]fhbvj ktkj7 se fv lfhqdtdbc ufhtit vtnjmt ktkjc etzdtkfl ufbnfylf8

!_8# otcbc ptlbptl lfhqdtdf ~f` vjsfvfitv yt,bcvbthb otcb ptlbptl ~ufyvtjht,bs` fh eylf fhqdbjc8 fvbc lflutybcfc fhct,bsb bcff7 hjv vjsfvfit otcc vfhskfw fhqdtdc7 sjhtv bvfc7 hjv bub lfhqdtdfc fgbht,lf7 vybidytkj,f fhf fmdc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ptlbptl lfvhqdtdb vjsfvfit eylf uffahs[bkjy lf cfsfvfij lhjbc !_ oesbs uff'tdjy8 fv vjsfvfitv bubdt otcb vtht se rbltd lffhqdbf7 fy bct lffifdf7 hjv fvbcsdbcfw !_ oesbs uf'tdt,ff lflutybkb7 vcf]vf lfvhqdtdb vfnxbc ,jkjvlt eylf uff'tdjc8 ~,` ueylehb ufyvtjht,bsb lfhqdtdt,b8 se ueylbc c[dflfc[df vjsfvfitv ptlbptl xfblbyf thsyfbhb lfhqdtdf7 vcf]vf sfdfl eylf uflfo.dbnjc7 ueylc tc ufyvtjht,bs lfhqdtdfl xfesdfkjc se fhf8 se vcf]b xfesdkbc7 vfiby vfy ueylc cfthsj itybidyf eylf vbcwtc8 se itvltu fv ueylbc vjsfvfitv bubdt otcb rbltd lffhqdbf7 vcf]vf lfvhqdtdb eylf uffahs[bkjc lf vjtlyblfy cfsfvfij lhjbc !_ oesbs uff'tdjc8 se fv ueylbc hjvtkbvt vjsfvfitv itvltu rbltd lffhqdbf bubdt otcb7 vcf]vf bub vfnxbc ,jkjvlt eylf uff'tdjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 46


~u` thsbfyb cnfylfhnb8 cfyfrht,j lf rfwsf vfnxt,ib vcf]b thsbfy cnfylfhnc eylf vb.dtc bvbc lflutybcfc7 se ufyvtjht,bsfl vthfvltyt lfhqdtdf xfsdfkjc8 se vjsfvfitv otcb cfv]th lffhqdbf7 vcf]vf bub eylf uffahs[bkjc ~lf !_ oesbs uff'tdjc`8 thsb rbf7 zf,ersf lf cfkfqj,j vfnxt,ib eghbfybf itqfdfsbc lfidt,f7 hflufy otct,bc welfl wjlyf lf ,ehsfj,fib ufeofafj,f vtn lfhqdtdfc ufyfgbhj,t,c8

!_8$ cf[bafsjl sfvfib lf eotcj,f ~f` xfhn.vf8 vjsfvfitv vtnjmtc fh eylf xffhn.fc veinb7 [tkb7 blf.db7 ,tzb7 sfdb fy ve[k~t,`b8 ~,` lfob[kdf8 f,b]jc8

vjsfvfitv vtnjmtc at[b fh eylf lf-

~u` at[bc lfhn.vf8 vjsfvfitv vtnjmtc at[b fh eylf lffhn.fc8 ~l` cfhvf8 vjsfvfitv vtnjmt at[bc lflt,bs fh eylf vjwtkjc8 ~t` cf[bafsjl ,jzdf8 vjsfvfitv vtnjmt fh eylf it,jzjc flht7 udbfy fy cf[bafsjl8 ,jzdbc lhjc vjsfvfit vtnjmtc v[ht,c ptvjs fh eylf odltc7 ubylfw ]th lf,kf itf[jc [tkb8 rbchbsf lf sfdbs lfzthf cf[bafsj sfvfibf8 cf[bafsjf ufikbkb vrkfdbs ,jzdfw8 fv lhjc vjsfvfit vtnjmtc ufikbk vrkfdc ehn.fvc8 e,ehsj vtnjmbc lfzthfw cf[bafsjl sfvfibf8 vjsfvfitv fh eylf it,jzjc vtnjmt7 dbyw vbofc nthat,bs fqfh t[t,f8 47


~d` e,ehsj vtnjmbc lfzthf8 ithrbyt,bc7 hfmbcf lf vjkbc ufhlf7 e,ehsj vjsfvfitv fh eylf lfbzbhjc e,ehsj vtnjmt lf vfc fhw e,b'ujc7 lft]f[jc fy upf iterhfc8 ~p` cf[bafsjl sfdlfc[vf8 vjsfvfit [tkbc vjerblt,kfl fh eylf lft]f[jc ,ehsbfy vtnjmtc lf bub fhw fvudfhfl offmwbjc8 ~s` vjsfvfit fh eylf itbzhfc hfmcf lf vjkib bct7 se c[df vjsfvfitc fh ittrhf ~[tkb fh vj[dbf fy xffdkj` ~b` fv[nfhbc ?fthib lfzthf8 vjsfvfit at[ib fh eylf odltc lthtafycf lf cfpjuflj sfvfiib ,ehsbc lfcfeakt,kfl fv[nfh vtnjmtc8 ~r` ie,ehb ,jzdf8 vjsfvfibc f.dfyf ~fotdf` lf vbofpt sfdbs fy nfybc ptvj yf[tdhbs vfiby lfult,f7 hjwf vbofc nthat,bs fh t[t,f7 cf[bafsjl sfvfibf8 ~k` cf[bafsjl sfvfib ithrbyt,fib7 hfmcf lf vjkib8 ithrbyt,fib gbhdtkb [fpb vtnjmbcrty fh eylf uftmfyjc8 gbhdtk-[fptkvf vtnjmt ufyut, fh eylf fobjc lf fhw fvjltdyjc8 vjsfvfitv ithrbyt,f7 hfmb lf vjkb ufyut, fh eylf xffmwbjc8 ~v` cfvfubthjc uflf[lf8 vjsfvfitv vtnjmtc cfvfubthj fh eylf uflfe[fljc8 vtnjmt ubylfw otcc fhqdtdltc7 vjsfvfitv bctsb fhfathb eylf xfblbyjc7 hfw fv vtnjmbcsdbc cf[bafsj bmyt,f8 48


~y` eqbhcfl sfvfib8 vjsfvfitv cfsfvfij ufhtvjib bctsb fhfathb eylf xfblbyjc7 hfw fkfkb vtnjmtj,bc ghbywbgc tobyffqvltut,f8 cfc]tkb5 ~f` - ~y` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~j` eotcj,f ,ehsbc emvj,bcfc8 vjsfvfit eotcjl fh eylf vjbmwtc fhw vfiby7 hjwf sfvfib itxtht,ekbf8 vfy upf fh eylf iterhfc vtnjmtc lf bub fhw itfath[jc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 fm cfc]tkb bubdtf7 hfw ! _ 8$ ~f` - ~y` ve[kt,ib7 jqjyl cf]fhbvj bm bybiyt,f7 cflfw sfvfib eylf ufyf[kltc8 se tc flubkb fenbc [fppt fy vbcufy !% vtnhbc afhufkibf7 lfhn.vf !%-vtnhf [fppt7 fv flubkbc ufcodhbd bybiyt,f8 se sfvfib @@-lfy lfhn.vbs eylf ufyf[kltc7 vfhsfk ueylc cf]fhbvjc lfhn.vf @@-vtnhf [fpbc yt,bcvbthb othnbkblfy ite'kbf8 se cf]fhbvj lfhn.vbc lfybidybc itvltu7 vfuhfv vbc itchekt,fvlt7 lfvhqdtdb ueylb eotcjl vjbmwf7 vcf]b lfvyfifdtc uffahs[bkt,c fy uff'tdt,c lf cf]fhbvjc ! _ vtnhbs oby ofotdc8 fvbs ths-,fifl ufcojhlt,f gbhdtkb lfhqdtdfwf lf eotcj,fw8 se cf]fhbvj lfhn.vbc lfybidybc itvltu7 vfuhfv vbc itchekt,fvlt7 eotcjl vfhsfkb ueylbc vjsfvfit vjbmwf7 vcf]b vfc uffahs[bkt,c fy vjtlyblfy uff'tdt,c7 lfybiyek lfhn.vfc rb uffemvt,c lf cfyfwdkjl vtnjmtc bmdt e,j't,c cf]fhbvjc8 se lfhqdtdf cfsfvfij fhbc ufhts vfiby xfblbytc7 hjwf vjtlfypt ,ehsc sfvfij,lyty7 lf vfc fv otcbc dthw49


thsb ve[kb dth tcflfut,f7 cf]fhbvj eylf lfbybiyjc !%-vtnhf [fppt7 lfhqdtdbc flubkbc ufcodhbd8 rfhbc [fpb

udbfy sfdlfc[vf

@@-vtnhf [fpb ]fhbvf fm fy bm ]fhbvf bm fy fm

]fhbvf bm fy fm

~g` lfvhn.vtkpt udbfy sfdlfc[vf8 vjsfvfit sfdc ufyut, fh eylf lftc[fc lf vfy fhw upf iterhfc vtnjmtc7 dbyw ,ehsc tc-tcff at[b lffhn.f8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 vfhsfk ueylc fv lfhn.vbc flubkfl ite'kbf fbhxbjc sfdfl lfhqdtdbc7 ,ehsbc vbofpt lfwtvbc fy lfwtvfvlt vbcbs itvltub sfvfibc flubkt,b8 50


lfhqdtdbc flubkb8 se lfhqdtdf lfvhn.vtkbc ktkjib vj[lf7 cf]fhbvj bybiyt,f rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh7 jqjylfw rblblfy vbybvev !% vtnhpt8 vfhsfk ueylc cf]fhbvjc flubkfl ite'kbf fbhxbjc ,ehsbc vbofpt lfwtvbc fy lfwtvfvlt vbcbs sfvfibc ~it[t,bc` flubkt,b7 jqjylfw rblblfy vbybvev !% vtnhpt8 ,ehsbc vbofpt lfwtvbc flubkb8 se ,ehsb fenib lftwf7 cf]fhbvj bybiyt,f !%-vtnhf [fppt7 ,ehsbc fenib ufcdkbc flubkbc ufcodhbd8 se ,ehsb lftwf7 fy lfwtvfvlt vbcbs bsfvfitc rblblfy !% vtnhbc afhufkib7 cf]fhbvj !%-vtnhf [fppt7 lfwtvbc ~fy it[t,bc` flubkbc ufcodhbd bybiyt,f8 se ,ehsb ktkjib7 ktkjc rbltpt7 erfyf [fppt fy vbc uflfqvf lftwf7 cf]fhbvj bybiyt,f rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 bv flubkbc gbhlfgbh7 cflfw ,ehsvf rfhbc [fpb uflfrdtsf7 jqjylfw rblblfy vbybvev !% vtnhpt8 se ,ehsb rfhbc 'tkc fy [fhb[fc vj[dlf7 cf]fhbvj bybiyt,f bm7 cflfw ,ehsb vbofc lftwf8

~;` cjkehb lf v[tlhekb8 ueylvf fh eylf uffrtsjc fhw cjkehb lf fhw v[tlhekb8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf gbhdfyltkb lfhqdtdbc flubkpt8 cjkehb8 fctsb bthbib butuvt,f vfiby7 hjwf itvntdc vtnjmbc ktkjcsfy cf]fhbvj fy sfdbceafkb e,j'tc8 51


lfvhn.vtkb ,ehsc at[c vbrhfdc lf oby sfdfl ofdf7 fy ,ehsc sfdbcbfyc uflfeult,c lf ktkjcrty tc lfb'dht,f8 ueyltkt,b ,ehsbfyc evfk jhbdt v[hblfy vj[dtdty [tkc lf cjkfl bct lfto.j,bfy7 hjv pjub vfsufyb ,ehsbfybc obyfw bmyt,f8 v[tlhekb8 fctsb bthbibw vfiby butuvt,f7 hjwf itvntdc vtnjmbc ktkjcsfy cf]fhbvj fy sfdbceafkb e,j'tc8 itvntdb vjsfvfitt,b lfvhn.vtkbc erfy7 thsb vtjhbcufy jhbjlt vtnhbc iefktlbs7 vjtlybc cbufytpt ufvorhbdlt,bfy8 lfvhn.vtkbc ybifypt bcbyb oby lfb'ht,bfy lf v[jkjl vfiby7 hjwf vfc lfef[kjdlt,bfy7 lfvhn.vtkb ,ehsc at[c vbrhfdc lf ths-thsc vbfojlt,c8 ,ehsbc lfhn.vfvlt lfvwdtkb ueylb cf]fhbvjc flubkblfy !_ vtnhbc vjijht,bs7 fy cfresfhb rfhbc [fpbc erfy eylf blutc ~se ktkjvlt !_ vtnhpt yfrkt,bf`8

!_8% cfc]tkt,b ~f` se vjsfvfitv fv otcbc ve[kb lffhqdbf7 itybidyf eylf vbtwtc9 fy bub eylf uffahs[bkjy lf vjtlyblfy lhjt,bs7 cfsfvfij lhjbc !_ oesbs uff'tdjy9 lf fyfw vfnxbc ,jkjvlt uff'tdjy8 ~,` se ths[tk ufahs[bkt,ekvf lf lhjt,bs uf'tdt,ekvf vjsfvfitv bvfdt vfnxib rbltd xfblbyf lfhqdtdf7 hjvkbcsdbcfw cfc]tkfl ufahs[bkt,ff lflutybkb7 tc vjsfvfit vfnxbc ,jkjvlt eylf uff'tdjy8 52


!_8^ .dbstkb lf obstkb ,fhfst,b ~f` se vcf]b vjsfvfitc yfrht,sf vfnxib fahs[bkt,c lf vjtlyblfy lhjt,bs7 cfsfvfij lhjbc !_ oesbs f'tdt,c7 vfc .dbstkb ,fhfsb eylf exdtyjc8 idblrfwf vjtlyblfy lhjt,bs uf'tdt,f @-oesbfybf8 ~,` se vcf]b vjsfvfitc yfrht,sf vfnxib ,jkjvlt f'tdt,c7 vfc obstkb ,fhfsb eylf exdtyjc8 ~u` c[df vfnxt,ib ,fhfst,bc ufvj.tyt,bc vbpfy-itojybkt,fc jhufybpfnjhb o.dtnc8

!_8* uf'tdt,ekb vjsfvfit vjtlyblfy vfnxbc ,jkjvlt uf'tdt,ekb vjsfvfit sfvfiib vtnfl fqfh vjyfobktj,c8

53


! ! 8 sfvfi-ufhts lf sfvfiib sfvfi-ufhts .jayf ybiyfdc7 hjv vjsfvfit lhjt,bs bcts flubkptf7 hjv se bsfvfit,c7 lf]fhbvlt,f8 pjufl sfvfiib vjsfvfit sfvfi-ufhtf7 se bub obyff ,ehsbfy fy bv ueyltkpt7 dbyw ,ehsbs ,jkjv bsfvfif8 fv dbsfht,fib vjsfvfit sfvfiib itb'kt,f vj,heyltc ueyltkbc fy vtnjmbc vjmvtlt,bs8 thsb rbf7 sfvfi-ufht vjsfvfitc sfvfiib dth vjf,heyt,ty7 se bub sfvfiib xfthtdf9 oby7 ,ehsbcrty ofdf9 fy !_ vtnhbs fh uftwkt,f bv flubkc7 cflfw ,ehsb vbofpt twtvf8

!!8!

cfpjuflj sfvfi-ufht

~f` sfvfi-ufhts v.jab vjsfvfit vfhnj vfiby tmdtvlt,fht,f lf]fhbvt,fc7 se xflbc cfvblfy thsc5 55 sfvfiib thtdf9 55 oby7 ,ehsbcrty vbbotdc9 55 fhqdtdc !_ vtnhbc otcc ~b[bkt ! ! 8 $ otcb` sfvfi-ufht vjsfvfit fdnjvfnehfl fh ]fhbvlt,f8 vjsfvfit7 dbyw eyt,kbtl oby uflfojlt,ekb ,ehsb lfbzbhf7 sfvfi-ufhts fhff8 vjsfvfit ktkjibw itb'kt,f b.jc sfvfi-ufhts8 ~,` sfvfi-ufhtlfy sfvfiib xfhtdf8 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiib fh eylf xfthbjc8 tc ybiyfdc7 hjv vfy sfdfl fh eylf bsfvfijc ,ehsbs lf fhw vtnjmt itfath[jc8 54


~u` sfvfi-ufhtlfy oby cdkf8 se ueyltkvf ,ehsb oby lffhn.f7 sfvfi-ufhts v.jab vjsfvfit vfyfv fh eylf ofdbltc ,ehsbc vjvkjlbyt vtnjmbcf lf vbofpt ,ehsbc lfwtvbc flubkbcrty7 cfyfv vfc sfvfiib fh vjf,heyt,ty8

!!8@

sfvfiib vj,heyt,f ueyltkbc vjmvtlt,bs pjufl sfvfiib fhct,j,c cfvb upf7 hjv sfvfi-ufhts v.jab sfvfiib sfdbcb fy ueyltksf vjmvtlt,bs vj,heyltc8

su su

su lfvhn.vtkb

sfvfiib v.jab

sfdfl lfb[bf ,ehsbfyvf lfvhn.vtkvf fy c[df ,ehsbfybc erfy uflfecohj sfvfiib-v.javf uflfecohj

~f` cfresfhb vjmvtlt,f8 se sfvfi-ufht vjsfvfitv sfdfl lfb[bf bv ueyltkpt erfy7 dbyw ,ehsc at[b ,jkjv lffhn.f7 vfc ,jkj itt[j fy ,ehsb ,jkjc vb/mjylf7 sfvfiib vj,heyt,ekfl bsdkt,f8 ~,` ,ehsbfybc vjmvtlt,f8 se ,ehsbfyvf ueyltkvf sfvfi-ufht vjsfvfitc uflfecohj7 tc sfvfiib vj,heyt,ekfl bsdkt,f8 ~u` lfvhn.vtkbc fy c[df sfvfiib-v.jabc vjmvtlt,f8 se sfvfi-ufht vjsfvfitc uflfecohj ,ehsbc 55


lfvhn.vtkvf fy bv ueyltkvf7 dbyw ,ehsbc lfhn.vbc lhjc fy vbc itvltu lfvhn.vtkbc udthlbs fy vfcpt erfy b.j7 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiib vj,heyt,ekfl bsdkt,f8 ueyltkt,c sfvfi-ufht vjsfvfitvlt fh,tyf fenbcf lf ktkjc rblbc ufdkbsfw ite'kbfs7 vfuhfv sfvfiib vbc vjcf,heyt,kfl sfdfl cfsfvfij fhtib eylf lf,heylyty8

!!8#

sfvfiib vj,heyt,f vtnjmbc vjmvtlt,bs pjufl sfvfiib fhct,j,c cfvb upf7 hjv sfvfi-ufhts v.jab sfvfiib vtnjmbc vjmvtlt,bs vj,heyltc7 vfuhfv tctyb fh dhwtklt,f bv vjsfvfitpt7 dbyw sfvfi-ufhts ! _ vtnhbc otcbc sfyf[vflff8

%v

,ehsbfyvf vtnjmtv % vtnhb ufbh,byf 56

vtnjmtv ,ehsc at[b lffhn.f fy egfcf

vtnjmt ,ehsc ufyut, itt[j


~f` ,ehsbs % vtnhbc ufh,tyf8 se ,ehsbfyvf vtnjmtv % vtnhb ufbh,byf7 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiibf8 ~,` lfhn.vf fy gfcb8 se vtnjmtv ,ehsc at[c lffhn.f fy egfcf7 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiibf8 ~u` ,ehsbc ufyut, it[t,f8 se vtnjmt ,ehsc ufyut, itt[j lf fh ~dth` lfbzbhf7 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiibf8

!!8$ sfvfiufht !_ vtnhbc otcbc sfyf[vfl ~f` se ueyltkvf ,ehsb at[bs oby lffhn.f7 sfvfi-ufht vjsfvfitc sfvfiib xfhtdf lf,hfklt,f7 se bv ofhvjcf[dbsb [fpbc oby lfhxt,f7 hjvtkbw vjtlybc vstk cbufytpt uflbc lf !_ vtnhbsff lfijht,ekb ,ehsbc vjvkjlbyt vtnjmtc7 fy vbofpt ,ehsbc ~cfdfhfelj` lfwtvbc flubkc8 sfvfi-ufht vjsfvfitv evfk eylf lfb[bjc fv ofhvjcf[dbsb [fpbc fy lfvhn.vtkbc ~se tc !_ vtnhpt eahj f[kjf` erfy lf sfy fhw vtnjmtt,b itfath[jc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~,` sfvfi-ufht vjsfvfit fv erfy-lf[tdbc lhjc sfvfiib vtnjmt ueylbc dthfyfbhb vjmvtlt,bs dth vj,heylt,f8 thsb rbf7 dblht chekb !_ vtnhbs uftwkt,f [ctyt,ek [fpc7 sfvfi-ufhts v.jab sfvfiib itb'kt,f vjf,heyjc sfvfiibdt v.javf ueyltkvf7 serb vfc uflfecoht,c8 ~u` se fv otcbc sfyf[vfl sfvfi-ufhts v.jab vfbyw vbtzhf vtnjmtc7 dbyw ,ehsc lfcfzthfl tkjlf7 vcf]vf evfk eylf lfecndbyjc lf vbv[dlehb lff]fhbvjc7 hflufy lf.jdyt,f ,ehsbc lfvzthbcsdbc cf[bafsjf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 57


~l` se fv otcbc sfyf[vfl sfvfi-ufhts v.javf ,ehsbs vfc itvltu bsfvfif7 hfw bub vtnjmtv dth lfbzbhf7 lf]fhbvlt,f8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~t` fv otcib fhfathb bwdkt,f7 se ,ehsb ]th rfhbc 'tk~t,`c fy [fhb[fc vj[dlf8 vsfdfhbf7 ,ehsb vbofc cfl lftwf8 sfvfi-ufht vjsfvfit ofhvjcf[dbs [fppt oby fh eylf b.jc vjtlybc vstk cbufytpt8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~d` !_ vtnhbc otcb fh dhwtklt,f bv itvs[dtdfpt7 hjwf vjsfvfitv ,ehsc at[b lffhn.f7 vtnjmtv fv lfhn.vfc lffafhf lf vtht lfvhn.vtkbc bv ueyltkvf7 dbyw ofhvjcf[dbs !_-vtnhf [fppt oby b.j7 ,ehsbs bsfvfif8 cfmvt bcff7 hjv fm vtnjmt ,ehsc lfcfzthfl fh tkjlf lf lfvhn.vtkbc ueyltkbw7 ! ! 8 # ~u` otcbc sfyf[vfl7 sfvfiib b.j7 fye !_ vtnhbc otcb lfafht,fc fh vjbwfdc8 cfc]tkb5 se vjsfvfit pjufl sfvfiib sfvfiufhtcsdbc lf]fhbvlf7 vtnjmt ueylb bhxtdc cf]fhbvj lfhn.vfc lfhqdtdbc flubkpt7 fy ithrbyt,fc bm7 cflfw lfvhqdtdvf ueylvf ,ehsbs ,jkj]th bsfvfif8 se tc flubkb lfvhqdtdbc ktkjibf7 ithrbyt,f rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 fv flubkbc gbhlfgbh vjto.j,f8 ~p` se ths-,fifl hfvltybvt sfvfi-ufhts v.jab vbbotdc oby vfc itvltu7 hfw vfsvf ueyltkvf ,ehsc at[b lffhn.f7 lfhqdtdbc flubkfl bsdkt,f bv lfvhqdtdbc gjpbwbf7 dbyw ,ehsbc vjvkjlbyt vtnjmtcsfy fy vbofpt ,ehsbc lfwtvbc flubksfy .dtkfpt f[kjf8 58


!!8% sfvfiib vj,heyt,f !_ vtnhbc otcbc sfyf[vfl ~f` sfvfi-ufht vjsfvfitv vjtlybc vstk cbufytpt ufvfdfkb7 ofhvjcf[dbsb !_-vtnhf [fpbc erfy eylf lfb[bjc7 sjhtv lf]fhbvt,fc lftmdtvlt,fht,f8 ~,` erfy-lf[tdbc lhjc tc vjsfvfit ueyltkvf ~b[bkt !!8@ otcb` sfvfiib itb'kt,f vjf,heyjc vfibyfw7 se vfc !_ vtnhb ]th fh ufedkbf8 thsb rbf7 sfvfi-ufhts fvudfhfl v.jab sfvfiib vtnjmbc dthfyfbhb vjmvtlt,bs dth vj[dlt,f8

!!8^

eyt,kbt sfvfiufht

~f` se sfvfi-ufhts v.jab dth fwlf ,ehsc fy ,ehsbfy ueyltkc7 tc eyt,kbt sfvfi-ufhtl xftsdkt,f8 se vbcvf ueylvf fvbs [tbhb dth yf[f7 sfvfib uh'tklt,f7 se fhf lf bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vtnjmt itfult,c8 ~,` se vjsfvfitv ,ehsb sfdbc oby v.ja ueyltkc ~[tkblfy [tkib7 en.jhwytkfl` uflffojlf7 tc erfyfcrytkb sfvfi-ufhtf8 thsb rbf7 se vbvqt,b sfvfi-ufhts ufyut, fh .jabkf7 vfc eyt,kbt sfvfi-ufht tsdkt,f lf bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vtnjmt itfult,c8

!!8*

sfvfi-ufht ,ehsbc oby lfdfhlybc itvltu se vjsfvfitc ,ehsb oby lfedfhlf7 sfvfi-ufhts v.javf ueyltkvf rb ,ehsbs itvltuvf bsfvfif lf fvbs vtnjmtv vjcfkjlytkb [tbhb dth yf[f7 sfvfi-ufht vjsfvfit lfcf]fhbvt,tkbf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8

59


!!8( bv vjsfvfibc sfvfiib vj,heyt,f7 dbyw hfmbc7 vjkbc7 ithrbyt,bcf lf lthtaybc lhjc erfy b[tdc se sfvfi-ufhtsff hfmbc7 vjkbc7 ithrbyt,bcf lf lthtaybc itmvybcfc lf erfy otct,bc sfyf[vfl b[tdc7 vjsfvfit vfbyw sfvfi-ufhts hxt,f7 se vtnjmtv ,ehsb vjbgjdf lf hfmb7 vjkb7 ithrbyt,f lf lthtafyb lfcheklf8 tc vjsfvfit sfvfiib vj,heylt,f7 se bv sfvfi-ufhtc [fpbc erfy lfb[tdc7 hjvtkbw vfc t[t,f8 fv [th[bc ufhlf7 bub sfvfiib dth vj,heylt,f dthw cfresfhb lf dthw ueyltksf dthfyfbhb vjmvtlt,bs8 se tc vjsfvfit sfvfi-ufhts hxt,f7 vbcb sfvfiib vj,heyt,f ite'kbf v[jkjl vtnjmt ueylbc itvltu jh vjmvtlt,fc5 55 ,ehsbs % vtnhbc ufh,tyf8 se ,ehsbfyvf vtnjmtv % vtnhb ufbh,byf7 sfvfi-ufht vjsfvfit sfvfiibf8 thsb rbf7 tc vjsfvfit sfvfiib dth vj,heylt,f7 se vtnjmtv ,ehsb c[dfc uflffojlf ~egfcf`8 ubylfw vtnjmtt,vf hfvltybvt gfcb uffrtsjy7 fvbs fhfathb bwdkt,f8 55 lfhn.vf8 se vtnjmtv ,ehsc at[b lffhn.f7 sfvfiufht vjsfvfit sfvfiibf8

!!8)

pjpbyb vjsfvfit7 dbyw sfvfi-ufhts hxt,f lf fvbs vtnjmtc ,ehsbc sfvfic eikbc7 sfvfiib thtdf lf fvltyfl7 lfcf]fhbvt,tkbf8 vcf]vf eylf epheydtk.jc7 hjv pjpbyfv dth bcfhut,kjc ! ! 8 # otcbs ~sfvfiib sfdb vtnjmtc vjf,heyt,byjc` cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf sfvfi-ufhtc [fppt8

60


!@8 ,ehsbc oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f ,ehsb oby lfdfhlybkfl bsdkt,f7 se 55 vjsfvfitv bub lfrfhuf lf ,ehsb oby ofdblf9 55 vjsfvfitv ,ehsb vntdybs fy vrkfdbs oby uflffulj9 55 vjsfvfitc ,ehsb vntdfypt fy vrkfdpt vj[dlf lf vbofc fy c[df vjsfvfitc vfyfv itt[j7 cfyfv gbhdtkfl [ctyt,ekb vjsfvfit vfc lfbzthlf8 oby ybiyfdc vtnjmt ueylbc ktkjc erfyf [fpbcrty8 ufvjyfrkbcb5 lfafht,f8 se vjsfvfitv vtnjmtc lfhn.vbc lhjc fy vbc-sfyfdt lfeafhf7 tc vjmvtlt,f ,ehsbc oby lfdfhlyfl vfibyfw fh bsdkt,f7 hjwf ,ehsb oby ofdf8 ,ehsb oby uflfojlt,ekfl bsdkt,f7 se vjsfvfitv ,ehsb oby uflffulj ~n.jhwyf` fy egfcf8 ufvjyfrkbcb5 oby fc[knjvf8 se ,ehsb oby fh uflfeulbfs7 vfuhfv vjsfvfitc fy vbofc vj[dlf lf oby fc[knf7 sfvfib uh'tklt,f8

,ehsbc oby lfdfhlyf

lfhn.vfpt lfafht,f

61


!@8!

hf vj.dt,f lfhqdtdfc

~f` eyt,kbt oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f8 flubkpt ithrbyt,f bybiyt,f8

lfhqdtdbc

~,` eyt,kbt oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f lthtafyib8 ithrbyt,f fenblfy !% vtnhpt bybiyt,f8 ~u` oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f vjtlyblfy ktkjib8 se itvntdc vjtlfypt ,ehsb oby lfedfhlf fy uflffojlf7 itvltu rb ,ehsb ktkjib itdblf lf bm emvb uf[lf7 oby lfdfhlybc fy uflfojlt,bc flubkpt ithrbyt,f bybiyt,f8 ~l` oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f ktkjib8 se yt,bcvbthb ueylbc vjsfvfitc ktkjib ,ehsb oby lfedfhlf fy bmdt oby uflffojlf7 lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh7 jqjylfw fenblfy vbybvev % vtnhpt7 %-vtnhf ithrbyt,f bybiyt,f8 ~t` ufyut, oby uflfult,f fy uflfojlt,f8 vjsfvfitv ,ehsb [tkbc vntdybs fy vrkfdbs ufyut, fh eylf uflffuljc oby lf fhw oby uflffojljc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 se lfhqdtdfv yfqlb ktkj xfifkf7 cf]fhbvj ktkj eylf xfbsdfkjc8

62


! #8 wtynhblfy lfo.t,f lf @@-lfy ufyf[kt,f wtynhblfy lfhn.vbs bo.t,f vfnxbcf lf lfvfnt,bsb lhjbc jhb yf[tdfhb7 lf f[klt,f sfvfib ,ehsbc ufnfybc itvltu8

!#8!

cfblfy lf hjujh cheklt,f tc lfhn.vf

~f` wtynhblfy lfhn.vf cheklt,f fhtrybs7 ief [fpbc wtynhblfy fy vfcpt eryblfy8 ~,` se ,ehsb ecojhj [th[bs fy flubkblfy lffhn.tc7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc fy 55 ief [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8

wtynhblfy lfhn.vf

ief [fpb

!_ vtnhb

63


!#8@ dby fchekt,c fv lfhn.vfc ~f` vfnxc bo.t,c bc ueylb7 dbcvf rfgbnfyvfw obkbc-.hf vjbuj lf lfo.t,f fv]j,byf7 fy vtnjmt7 se bq,kbfyvf rfgbnfyvf vjtlybc v[fht fbhxbf8 ~,` itcdtyt,bc itvltu sfvfic ufyff[kt,c bv ueylbc vtnjmt7 dbyw wtynhblfy vfnxbc lfo.t,bcfc lffhn.f8 ~u` ,ehsbc ufnfybc itvltu sfvfic wtynhblfy ufyff[kt,c ,ehsbc ufvidt,b ueylb8 idblrfwf ,ehsbc ufnfybc itvltu sfvfic wtynhblfy fhtrybs ufyff[kt,c bubdt ueylb8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf ief [fpbc wtynhib8

!#8# lfvhn.vtkbc ueylb lfvhn.vtkbc vstkb ueylb lfhn.vfvlt ,ehspt erfy eylf b.jc8 se fct fh bmyf7 wtynhib lfbybiyt,f ithrbyt,f lf vfcib ,ehsc vtnjmt itfult,c8 idblrfwf cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf ief [fpbc wtynhib8

!#8$ vtnjmt ueylb vtnjmt ueylb !_-vtnhf [fppt fy vbc erfy eylf ufykfultc8 se fv ueylbc hjvtkbvt vjsfvfit !_-vtnhf [fpbc oby lfluf fy bub lfhn.vfvlt uflfrdtsf7 wtynhblfy lfhn.vf [tk-f[kf eylf itchekltc8 64


!#8% ,ehsbc !_ vtnhpt lfhn.vf se ,ehsvf vtnjmbc !_-vtnhf [fpc vbfqobf7 sfvfib uh'tklt,f7 ubylfw mfhvf ,ehsb erfy ofbqjc8

!#8^ yfrkt,pt7 vfuhfv vtnjmtv bsfvfif se ,ehsvf !_-vtnhf [fpc dth vbfqobf7 vfuhfv vtnjmtv ,ehsbs gbhdtkvf bsfvfif7 sfvfib uh'tklt,f8

!#8* yfrkt,pt7 vfuhfv vtnjmtv fh bsfvfif se ,ehsvf !_-vtnhf [fpc dth vbfqobf7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc fy 55 ief [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8 idblrfwf cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf ief [fpbc wtynhib8

! # 8 ( ,ehsb gbhlfgbh fenib ufdblf ,ehsb cfsfvfij vjtlfyib eylf lftwtc8 se bub gbhlfgbh fenib ~rbltpt` ufdblf7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc cfvblfy thsb5 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc9 55 ief [fpbc wtynhib ithrbyt,f lffybiybyjc lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc9 fy 55 cwyjc vjv[lfhb8 fv lhjc ,ehsb fenblfy eylf vjfojljy vjtlybc ief [fppt7 vfuhfv se ,ehsvf ~mfhbc ufvj` ief [fpc dth vbfqobf lf fenib gbhlfgbh ufdblf7 rbltpt uflfcdkbc flubkpt8 65


idblrfwf cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf ief [fpbc wtynhib8

!#8) ,ehsb vtnjmbc ktkjib itdblf ~f` se wtynhblfy lfhn.vekb ,ehsb vjsfvfitsf ite[t,kbd itdblf ktkjib7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc cfvblfy thsb5 55 lffvbojc ,ehsb9 55 ,ehsb emvfl fmwbjc ~fye at[bs ufupfdyjc ktkjc rbltpt fy erfyf [fpc bmts` fy 55 sfvfib uffuh'tkjc8 ~,` se vtnjmtv ,ehsb lffvbof fy emvfl fmwbf7 fy ,ehsb sfdfl uf[lf emvb ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt uflfcdkbs7 vtnjmtc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc9 fy 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc8 ~u` se vtnjmtv ,ehsbc lfvbot,f fy emvfl mwtdf uflfo.dbnf7 tc evfk eylf uffrtsjc8 lfvwdtkbc v[hbd yt,bcvbthb c[df vjmvtlt,f ybiyfdc7 hjv vfy sfvfib uffuh'tkf8

!#8!_ @@-lfy lfhn.vf sfvfib fv lfhn.vbs f[klt,f7 se itvntdvf ,ehsb otcbc lfehqdtdkfl itbnfyf fy itfulj vtnjmbc ktkjib lf bm lfvwdtkvf emvfl fmwbf7 fy ,ehsb sfdfl uflfdblf ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt8 66


lfvwdtkb ueylb @@-lfy fhtrybs ehn.fvc8 lfhn.vbc itchekt,f itb'kt,f @@-vtnhf [fpblfy fy vbc erfy vlt,fht yt,bcvbthb flubkblfy8

!#8!! lfhn.vbc uf]fy]kt,f @@-lfy lfhn.vf ufe]fy]kt,kbd eylf itchekltc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf @@-vtnhf [fppt8

!#8!@ ecojhj lfhn.vf

~@@-lfy`

se ,ehsb ecojhj [th[bs fy flubkblfy lffhn.tc7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc fy 55 @@-vtnhf [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8

!#8!# ,ehsvf [fpb eylf uflfrdtsjc ~f` se ,ehsvf @@-vtnhf [fpb fh uflfrdtsf7 vtnjmt ueylc it'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5

@@-vtnhf [fpb

@@-lfy lfhn.vf 67


55 lfhn.vf uffvtjht,byjc fy 55 @@-vtnhf [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8 ~,` se ,ehsvf [fpb uflfrdtsf7 vfuhfv mfhvf erfy ofbqj7 sfvfib uh'tklt,f8 ~u` se ,ehsvf [fpb fh uflfrdtsf7 vjmvtlt,c [tbhbc otcb lf vtnjmtc ktkjc ufnfyf ite'kbf8

!#8!$ ,ehsb gbhlfgbh fenib ufdblf ,ehsb vjtlfyib eylf lftwtc8 se bub gbhlfgbh fenib ~rbltpt` ufdblf7 vtnjmt ueylc ite'kbf fbhxbjc cfvblfy thsb5 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc9 55 @@-vtnhf [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc9 fy 55 cwyjc vjv[lfhb8 fv lhjc ,ehsb fenblfy @@-vtnhf [fppt eylf vjfojljy8

!#8!% ,ehsb vtnjmbc ktkjib itdblf ~f` se @@-lfy lfhn.vekb ,ehsb vjsfvfitsf ite[t,kbd itdblf vtnjmbc ktkjib7 fv ueylc ite'kbf fbhxbjc cfvblfy thsb5 55 lffvbojc ,ehsb9 55 ,ehsb emvfl fmwbjc9 fy 55 sfvfib uffuh'tkjc8 ~,` se vtnjmtv ,ehsb lffvbof fy emvfl fmwbf7 fy ,ehsb sfdfl uf[lf emvb ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt uflfcdkbs7 vtnjmtc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 68


55 lfvhn.vtkbc @@-vtnhf [fpbc wtynhib lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc9 fy 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc8 ~u` se vtnjmtv ,ehsbc lfvbot,f fy emvfl mwtdf uflfo.dbnf7 tc evfk eylf uffrtsjc8 lfvwdtkbc v[hbd yt,bcvbthb c[df vjmvtlt,f ybiyfdc7 hjv vfy sfvfib uffuh'tkf8

!#8!^ lfvhn.vtkbc ueylb ~f` lfvhn.vtkbc vstkb ueylb lfhn.vfvlt ,ehspt erfy eylf b.jc8 se fct fh bmyf7 @@-vtnhf [fpbc wtynhib lfbybiyt,f ithrbyt,f lf vfcib ,ehsc vtnjmt itfult,c8 ~,` lfhn.vbc cohfafl itchekt,bc itvltu lfvhn.vtkbc ueyltkt,b7 hjvkt,bw erfy b[tdty7 vfuhfv ]thfw ,ehsbc oby fhbfy7 fh eylf lfbcf]jy8 thsb rbf7 fvfs erfy-lf[tdf fh eylf ito.dbnjy lf sfvfiib fh xft,fy vfyfv7 cfyfv ueyltksf vjmvtlt,bs sfvfiib fh vj,heylt,bfy8 cfc]tkb5 ithrbyt,f @@-vtnhf [fpbc wtynhib8 ,ehsc vtnjmt itfult,c8

!#8!* vtnjmt ueylb ~f` ,ehsbc lfhn.vfvlt vtnjmt @@-vtnhf [fpc fh eylf uflfwltc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf otcbc lfhqdtdbc flubkpt8 ~,` se vtnjmbc vjsfvfit @@-vtnhf [fpbc uflfqvflff lf lfhn.vfc fath[t,c7 vbcb cfmwbtkb eotcj,fl bsdkt,f8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf @@-vtnhf [fppt8 69


!$8 ,ehsb vbofptf7 jqjylfw ,jzdbc ufhtit

fct [lt,f vfiby7 hjwf ,ehsb vbofpt egfnhjyjl ulbf7 vjsfvfit rb vbc fcfqt,fl ofbmwf ~lfodf9 jqjylfw fhf ithrbyt,bcf lf hfmbc itvltu`8 fct rbltd vfiby [lt,f7 hjwf ,ehsbfyb vjsfvfit vbofptf ofmwtekb7 vfuhfv vfc fhfdby ,jzfdc8 vjsfvfitt,vf ptptekfl ~lujvtkf` eylf b,ehsfjy8 vjsfvfit ufyut, fh eylf ofbmwtc lf fvbs ,ehsb bct fh itfath[jc7 hjv ,ehsfj,f evfk dtqfh ufuh'tkltc8 vjsfvfit7 dbyw ,ehsc fath[t,c7 fy vbofpt ofmwtdbs vtnjmtc ,ehsfj,fib [tkc eikbc7 hfu,bc fhccf lf cekc tobyffqvltut,f lf fvltyfl7 eylf lfbcf]jc8 ,ehsbfyfl ofmwtekb ite,jzfdb vjsfvfit lf ,ehsbc fcfqt,fl lfojkbkb vjsfvfitw vfhlfl eylf ufbcfh]jy8 f[kjc ybiyfdc thsb vtnhbc afhufkib8

!$8! ofmwtekb vjsfvfit ~f` fv vjsfvfitv v.bc eylf vjbvjmvtljc cfvblfy thsb5 55 ,ehsbfyfl ofvjlutc9 55 ,ehsb uflffojljc ~egfcjc`9 fy 55 ,ehsc [tkb ufeidfc8 ~,` gfcbcf lf [tkbc ufidt,bc itvltu vjsfvfit evfk eylf ofvjlutc fy bmfehj,fc vjijhltc ~uftwfkjc`8 fm [tbhbc otcb vfibyqf ufvjb.tyt,f7 hjwf [tbhb v.bcbf8 70


~u` vjsfvfit fh eylf bodtc ,ehspt fy vbc f[kjc7 lf fvbs vtnjmtc ,ehsbc lfeakt,fib [tkc eikbltc8 ~l` ofmwtekvf vjsfvfitv vtnjmt fh eylf it,jzjc lf fhw fvfc twfljc8 cfc]tkb5 ~f` - ~l` cf]fhbvj lfhn.vf8

!$8@ lujvtkf vjsfvfit ~f` ofmwtek ,ehsbfypt lfojkf8 vjsfvfit ufyut, fh eylf lffodtc fy uflffodtc ofmwtek ,ehsbfyc8 ~,` ,ehsbc f[kjc ofmwtekt,pt lfojkf8 vjsfvfit ufyut, fh eylf lffodtc ,ehsbc f[kjc fy bhudkbd ofmwtekt,c8 cfc]tkb5 ~f` - ~,` cf]fhbvj lfhn.vf8

71


! % 8 ,jzdf7 fye ,ehsbfybc ofmwtdf

,ehsbfyb vjsfvfit it,jzbkbf7 se bub thsvf fy hfvltybvt vtnjmtv lfbzbhf lf vbofpt offmwbf8 ofmwtekb ,ehsbfyb7 dbyw ufrfdt,ekb ~lfzthbkb` fhff7 it,jzbkfl fh bsdkt,f lf fhw ,jzdf vbbxytdf itchekt,ekfl ~fye fv sfdbc otct,b fh vjmvtlt,c` vtnjmbc vjsfvfitt,b7 hjvkt,vfw ,ehsbfyb lfbzbhtc7 offmwbtc lf sfdflfw ofbmwyty7 v,jzfdt,b fhbfy8 vtnjmbc vjsfvfitt,b7 hjvkt,vfw ,ehsbfyb lfbzbhtc7 vfuhfv sfdfl fh ofmwtekfy7 v,jzfdt,b fh fhbfy8

,jzdf

!%8! cfl0 ,jzdf itb'kt,f vj[ltc v[jkjl vjtlfypt ~lf fhf ktkjib`8

!%8@ hf lhjc fhff ,jzdf se vtnjm~tt,`bc vbth lfzthbk ,ehsbfyc vbcbdt ueyltkb lftzblf7 tc vjkbf lf fhf ,jzdf8 72


!%8# ofmwtdfib rbltd hf buekbc[vt,f ~f` se ,ehsbfyb vjsfvfit wfkb fy jhbdt ve[kbs vbofc t[t,f7 ofmwtekb8 ~,` se ,ehsbfyb vjsfvfit vbofpt pbc fy fpbc ~fotdc` c[df ofmwtekc7 sfdflfw ofmwtekbf8

!%8$ v,jzfdb vjsfvfit ~f` se vjsfvfitv ,ehsbfyb vtnjmt it,jzf lf jhbdtyb ofbmwyty7 v,jzfdvf it,jzbkc [tkb evfk eylf ufeidfc8 ~,` v,jzfdb evfk eylf ofvjlutc fy evfkdt vjijhltc ~uftwfkjc` it,jzbkcf lf ,ehsc8 ~u` dblht ,ehsbs bsfvfit,ltc7 v,jzfdb ]th eylf ofvjlutc8 v,jzfdc ,ehsbs sfvfib yt,bcvbthb v[hblfy ite'kbf8 cfc]tkb5 ~f` - ~u` cf]fhbvj lfhn.vf8

!%8% it,jzbkb vjsfvfit ~f` it,jzbkb vjsfvfit ,ehspt fy vbc f[kjc bct fh eylf bodtc7 hjv vtnjmtc ,ehsbc lfeakt,fib [tkb iteifkjc8 bub eylf twfljc7 sfvfibc ufcfuh'tkt,kfl ,ehsb evfk uf[fljc [tk-vbcfodljvb8 ~,` it,jzbkvf ,ehsb evfk eylf uflffojljc ~egfcjc` fy vfc [tkb ufeidfc8 bub evfk eylf ofvjlutc fy bmfehj,fc vjijhltc ~uftwfkjc`8 ~u` it,jzbkc ,ehsb [tk-ufyfidt,fl tsdkt,f7 se ,ehsb vbofpt evfk lflj yt,bcvbth v[fhtc8 ~l` it,jzbkc ,ehsb fctdt tsdkt,f [tk-ufyfidt,fl7 se ,ehsb vbofpt evfk uffujhf7 jqjylfw oby fhf8 73


!%8% ~,`

! % 8 % ~t` it,jzbkvf vjsfvfitv sfvfibc ufcfuh'tkt,kfl ,ehsb evfk eylf uffsfdbceakjc ~t` se ptptekfl v.jab ~lujvtkf` vtnjmt ,ehsbc sfvfic wlbkj,c7 it,jzbkvf ,ehsc [tkb eylf ufeidfc8 cfc]tkb5 ~f` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~d` se it,jzbkvf ktkjib bythwbbs itfqobf7 ktkjc ufnfyf fy lfwdf ite'kbf8 ~p` se vjsfvfit rfhbc [fpsfy it,jztc7 ite'kbf ktkjc evfk vbodltc lf bm ,ehsbc lfvbot,bs ktkjc ufnfyf fy lfwdf cwfljc8 74


!%8^ c[df vjsfvfitt,b ~v,jzfdbcf lf it,jzbkbc ufhlf` ~f` ,jzdbc itvltu .dtkf c[df vjsfvfitc ,ehsbc sfvfib v[jkjl ptptekfl ite'kbf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ptptekfl ~lujvtkf` ybiyfdc7 hjv vjsfvfit vbofc v[jkjl nthat,bs t[t,f lf ofmwtekt,c fh t,]byt,f8 ufvjyfrkbcb5 ktkjib itcekb ,ehsb8 se rfhbc [fpsfy ,jzdbc itvltu [tk-ufyfidt,b ,ehsb ktkjib itdblf7 bm vbcb lfvbot,f yt,bcvbth vjsfvfitc ~sdbs ofmwtekcfw` ite'kbf8 ~,` ,jzdbc itvltu yt,bcvbth lujvtkf vjsfvfitc ite'kbf ,ehsbfybcsdbc ,ehsbc ufvjhsvtdf ~ofhsvtdf`8 ~u` vtnjmbc vjsfvfitt,vf7 hjvkt,vfw ,ehsbfyb lfbzbhtc lf offmwbtc7 vfuhfv sfdfl fh ofmwtekfy7 ,ehscf lf it,jzbkc [tkb evfk eylf ufeidfy8 fv vjsfvfitt,c ,ehsbs sfvfib ite'kbfs lujvtkf lf v[jkjl ,ehsbc7 it,jzbkbcf lf sfdbcb ktkjlfy .dtkfpt f[kjc v.jab v,jzfdbc eryblfy ~zbirhblfy`

!%8% ~p` it,jzbkb ktkjc vbodlf

75


~l` ,jzdbc flubkpt lf vbc f[kjc7 c[df vjsfvfitc ,ehsbc sfvfib ite'kbf v[jkjl ,ehsbc7 it,jzbkbcf lf sfdbcb ktkjlfy .dtkfpt f[kjc v.jab v,jzfdbc eryblfy ~zbirhblfy` ~t` se vjsfvfitv ,jzdfpt ,ehsb fbqj7 vbcbs evfk eylf bsfvfijc5 ,jzdbc flubkblfy ofbqjc7 uflffojljc ~egfcjc` fy at[b lffhn.fc8 ~d` vjsfvfit7 dbyw ,jzdbc flubkpt gbhdtkvf fbqj ,ehsb7 bmdt fy f[kjc vbofpt fh eylf lfodtc ~ofbmwtc`8 ufvjyfrkbcbf7 se bub vtnjmtv it,jzf8 ~p` vjsfvfit7 dbyw ,jzdbc flubkpt fy vbc f[kjc gbhdtkvf fbqj ,ehsb7 itb'kt,f it,jzjc vtnjmtv7 jqjylfw vfy tc ,ehsbc7 it,jzbkbcf lf sfdbcb ktkjlfy .dtkfpt f[kjc v.jab v,jzfdbc eryblfy ~zbirhblfy` eylf uffrtsjc8 ~s` ,jzdbc itvltu vbofpt ojkbkvf ~ofmwtekvf` vjsfvfitv vtnjmtc ,ehsbc fqt,fib [tkb fh eylf iteifkjc8 ~b` ,jzdbc itvltu vbofpt ojkbkvf ~ofmwtekvf` vjsfvfitv vtnjmt fh eylf it,jzjc lf fhw fvfc twfljc8 ~r` se it,jzbkb ktkjc odlt,f lf bm ,ehsbc lfvbot,fc wlbkj,c7 vtnjmtc ite'kbf ,ehsb [tkbs offhsdfc7 vfuhfv ,ehspt at[bc lfhn.vf trh'fkt,f8 cfc]tkb5 ~u` - ~r` cf]fhbvj lfhn.vf8

!%8* frh'fkekb vjmvtlt,t,b ~f` fhfdbcf fmdc eakt,f7 it,jzbkc ,ehsbc uflfojlt,f ~gfcb` fh lffyt,jc8 ~,` fhfdbcf fmdc eakt,f7 it,jzbkc ,ehsbcsdbc [tkbc ufidt,f7 ofvjlujvf fy ufwkf fh lffyt,jc8 76


! % 8 ^ ~f`

]fhbvff= ofmwtekb sfvfij,c

]fhbvff= ofmwtekb sfvfij,c 77


~u` fhfdbcf fmdc ,jzdbc itvltu ~,ehsbfyfl` ofmwtekt,pt fy vfs f[kjc lfojkbc eakt,f8 ~l` ~lujvtkf` vjsfvfit sfdc fh eylf lftc[fc ~lftzbljc` vtnjmtc7 dbyw ,ehsbc f[kjc fhff8 ~t` se it,jzbkvf ,ehsc [tkb evfk dth ufeidf7 bmfehj,fc dth uftwfkf fy fvbc ufrtst,f fh lffyt,tc7 vcf]vf cf]fhbvj lfe.jdyt,kbd eylf lfybiyjc7 sjhtv cf[bafsj dbsfht,f itbmvyt,f8 cfc]tkb5 ~f` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf8

!%8( zjzvfyb otcbc lfvhqdtdbc ufvj se ,ehsb ,jzdbc flubkpt itath[lf7 vcf]vf rb dth lfflubyf7 tc dbcb ,hfkb b.j7 lfe.jdyt,kbd ithrbyt,f eylf lfybiyjc8 vfcib ,ehsc itfult,c bc ueylb7 hjvtkbw sfvfibc itxtht,bcfc oby vbbotdlf7 [jkj se oby dthfdby vblbjlf7 vfiby itvntdb8

! % 8 * ~u`

78


! ^8 hfmb hfmbc lhjc vtnjmt ueylt,bc sbsj fy vtnb vjsfvfit vbofpt lt,ekb ,ehsbc ufhitvj thsvfytsc ptptekfl tzblt,f8 hfmbc itmvybs qbf sfvfib lfvsfdhlf8 hfmib v.jab vjsfvfit hfmfdc7 se bub at[bs wlbkj,c ,ehsbc vjgjdt,fc fy ityfhxeyt,fc7 lf fv lhjc ,by'ehfl fh sfvfij,c8

!^8!

hfmbc itmvyf

~f` cfl0 hfmb itb'kt,f ufbvfhsjc v[jkjl vjtlfypt8 ~,` hjujh0 vjsfvfitt,b at[pt lufyfy8 ueylblfy vtnjmtc vbybvev thsb vjsfvfit tzblt,f7 ,ehsb rb vbofptf8 se fct fhff7 cek thsbf hf vbptpbs7 hfmb fh itmvybkf8

hfmb

79


!^8@ hfmib xf,vf ~f` hfmbc itmvybc7 vfcib xf,vbcf lf vjyfobktj,bc lhjc vjsfvfitc sfdb lf ,tzt,b cfresfh ufdfpt lf,kf fh eylf ?mjyltc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~,` vjsfvfitv hfmib xf,vbc lhjc vfcib erdt xf,vek ueyltkc fy vtnjmtc vbybvev wfkb vrkfdb vskbfyfl eylf vj[dbjc8 [tkbc vj[dtdf ~lhjib` eylf ecoht,ltc fy tvs[dtjltc hfmsfy c[tekbc c[df yfobksf it[t,fc8 ~u` hfmib xf,vekpt [tkbc vntdybc lflt,f vrkfdbc vj[dtdfl fh bsdkt,f8 ~l` hfmbc itmvybc7 vfcib xf,vbcf lf vjyfobktj,bc lhjc vjsfvfit at[pt eylf blutc8 cfc]tkb5 ~,` - ~l` cf]fhbvj lfhn.vf8

!^8# hfmdf ~f` vjsfvfit hfmib at[pt lujvfc eylf twfljc8 ~,` vjsfvfit hfmib ufyut, fh eylf ofbmwtc fy xfbve[kjc8 fct vjmwtdf cf[bafsjl sfvfibf8 ~u` vjsfvfitv hfmb ufyut, fh eylf xffmwbjc8 tctw cf[bafsjl sfvfibf8 ~l` vjsfvfit hfmc fh eylf itf[ntc8 cfc]tkb5 ~f` - ~l` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~t` vjsfvfitc sfdb lf ,tzt,b cfresfh ufdfpt lf,kf fh eylf ?mjyltc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 80


~d` vjsfvfitv ,ehsbc hfmdbc lhjc ofmwtek vtnjmtc at[b fh eylf xffpbkjc8 vfy ofmwtekt,c ufyut, rb fh eylf lff,b]jc7 fhfvtl vfspt uflfkf]t,fc twfljc8 hfmdf yt,flfhsekbf v[jkjl ,ehsbc f[kjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf cf[bafsjl sfvfibcsdbc8

!^8$ c[df lfhqdtdt,b ~f` vjsfvfitv ~ufvjcekb` ,ehsb hfmib fh eylf lff,heyjc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~,` vjsfvfitv hfmib ,ehsc [tkb fh eylf f[kjc8 ufvjyfrkbcbf7 se lujvtkf vjsfvfitv fct ,jzdbc itvltu7 jqjylfw hfmbc itmvyfvlt bsfvfif8 ~u` vjsfvfitv hfmib ,ehsb at[t,bs fh eylf fobjc8 ~l` hfmib fy vbc f[kjc ofmwtekb vjsfvfit ,ehsbc ufwkfc eylf twfljc8 fv vjsfvfitv fh eylf itfath[jc hfmib v.jab fy bmblfy ufvjvfdfkb ,ehsb8 ~t` vjsfvfit hfmblfy ufvjvfdfk ,ehsc fh eylf lff[ntc8 cfc]tkb5 ~,` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~d` vjsfvfitv bctsb fhfathb eylf /myfc7 hfw vtnjmtc fabmht,byt,c7 hjv ,ehsb hfmblfy ufvjcekbf vfiby7 hjwf bub ]thfw bmff8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8

81


sfvfi-ufhtc [fpb hfmib xf,vekb ,jkj vjsfvfibc ,jkj at[pt uflbc7 hbc ufvjw ]dfh-lfcvekb ]fhbvfibf8

!^8% sfvfi-ufht ~f` sfvfi-ufhtc [fpb8 fctsb [fpb jhbf ~vtnjmt ueylt,bcsdbc sbsj` lf rfhbc [fpt,bc gfhfktkehfl uflbc hfmib xf,vekb fv ueylbc ,jkj vjsfvfibc ,jkj at[pt8 se tc at[b ~nthab` rfhbc [fppt fy vbc erfyff7 lfvwdtkb ueylbcsdbc sfvfi-ufhtc [fpb vbcbdt rfhbc [fpbf8 ~,` vjsfvfit hfmib evfk eylf xft,fc7 fy lfe.jdyt,kbd lfb[bjc sfvfi-ufhtc [fpbc erfy8 se vjsfvfit hfmbc udthlbs it.jdylf7 sfvfi-ufhtsff8 ~u` dbyw hfmib t,vt,f8 se vjsfvfit hfmib t,vt,f7 sfdbcb ,jkj ueyltkbc ,jkj at[bc erfy fy vbc udthlbs eylf xft,fc8 se vjsfvfit hfmib vtnjmbc v[hblfy fy ,jkj ueyltkbc oby xft,f7 sfvfi-ufhtsff8 se sfdfl sfvfi-ufhts fhff7 vjsfvfitc vtnjmtcsfy lfzblt,fw ite'kbf8 82


~l` dbyw hfmib fh t,vt,f8 se vjsfvfit sfvfi-ufhtc [fpbc obyff lf hfmib fh t,vt,f7 fv [fpbc erfy evfk eylf lfb[bjc8 se fv [fppt erfy v.javf vfc uflff,b]f7 vfuhfv hfmib fh xft,f7 vjsfvfit sfvfi-ufhtsff8 cfc]tkb5 ~,` - ~l` cf]fhbvj lfhn.vf lfvhqdtdb ueylbc sfvfi-ufhtc [fppt8

!^8^ hfmbc itltubfyfl lfchekt,f se ,ehsb hfmblfy ufvjdblf7 fy rfhbc [fppt fy vbc uflfqvflff7 hfmb itltubfyfl lfcheklf8

!^8* hfmbc eitltujl lfchekt,f ~f` hfmb eitltujl lfcheklf7 se vfcib ,ehsbc sfvfib ite'kt,tkb uf[lf lf ithrbyt,f lfbybiyf8 fv ithrbyt,fib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw hfmbc itath[t,bcfc oby vbbotdlf8 se oby dthwthsb ueylb dth vbbotdlf7 fy vcf]b dth flutyc cfsfyflj ueylc7 ithrbyt,fib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw oby vbbotdlf hfmbc lfo.t,fvlt8 se oby fv lhjcfw dthfdby vbbotdlf7 ithrbyt,fib ,ehsc itvntdb itfult,c8 ~,` dblht ithrbyt,bc lfcfybiyfl lfecndtyltc7 vcf]vf ,ehsc ]th hfmblfy ufvjcdkf eylf fwfkjc7 ufycfresht,bs rb vfiby7 se ths-thsb ueylb oby vbbotdc8 se hfmb fqfh b'dht,f7 fy vcf]b uflfo.dtnc7 hjv ,ehsb bmblfy lhjekfl dth ufvjdf7 ithrbyt,f eylf lfybiyjc8 83


! *8 vjkb vjkbf7 se ,ehsbfyb vjsfvfit thsvf fy vtnvf vtnjmtv lfbzbhf7 vfc rb thsb fy hfvltybvt ueyltkb vbtidtkf lf ittzblf8 fmtlfy ufvjvlbyfht7 vjkib itmvybcfc fhf-yfrkt, cfvb vjsfvfitf5 ,ehsbfyb lf vbybvev sbsj vbcbfyb lf vtnjmt8 .dtkf tctyb at[pt lufyfy7 thsvfytsc it,vbfy fy tzblt,bfy7 lf ktkjcrty vbbotdty8 vjkbc itmvybs qbf sfvfib lfvsfdhlf8

!*8!

vjkbc itmvyf

cfl0 vjkb itb'kt,f ufbvfhsjc v[jkjl vjtlfypt8

!*8@ vjkib xf,vf ~f` vjkib xf,vbc lhjc vjsfvfitc sfdb lf ,tzt,b cfresfh ufdfpt lf,kf fh eylf ?mjyltc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8

vjkb

84


vjkb fhff

~,` vjsfvfit vjkib eylf lfbzbhjy fy sfdfl xft,fc8 se bub e,hfkjl vjkbc udthlbsff7 xf,vekfl fh bsdkt,f8 ~u` vjkib xf,vekpt [tkbc vntdybc lflt,f vrkfdbc vj[dtdfl fh bsdkt,f8 ~l` ptptekfl .jayf8 vjsfvfit vjkib at[pt lujvfc eylf twfljc8 ,ehsbfyb itb'kt,f ofbmwtc7 vfuhfv se ,ehsb cfsfvfijl evfkff [tk-vbcfodljvb7 sfvfib uh'tklt,f8 ~t` vjsfvfitv vjkb ufyut, fh eylf xffmwbjc8 fct vjmwtdf cf[bafsjl sfvfibf8 ~d` vjsfvfit vjkc fh eylf itf[ntc8 cfc]tkb5 ~,` - ~d` cf]fhbvj lfhn.vf8

!*8# c[df lfhqdtdt,b ~f` vjsfvfit vjkblfy vtnjmbc ufvjshtdfc fh eylf twfljc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~,` vjsfvfitv bctsb fhfathb eylf /myfc7 hfw vtnjmtc fabmht,byt,c7 hjv ,ehsb vjkblfy ufvjcekbf vfiby7 hjwf bub ]thfw bmff8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 85


!*8$ sfvfi-ufht ~f` sfvfi-ufhtc [fpb8 fctsb [fpb jhbf ~vtnjmt ueylt,bcsdbc sbsj` lf rfhbc [fpt,bc gfhfktkehfl uflbc vjkib xf,vekb fv ueylbc ,jkj vjsfvfibc ,jkj at[pt8 se tc at[b ~nthab` rfhbc [fppt fy vbc erfyff7 lfvwdtkb ueylbcsdbc sfvfi-ufhtc [fpb vbcbdt rfhbc [fpbf8 ~,` vjsfvfit vjkib evfk eylf xft,fc7 fy lfe.jdyt,kbd lfb[bjc sfvfi-ufhtc [fpbc erfy8 se vjsfvfit vjkbc udthlbs it.jdylf7 sfvfi-ufhtsff8 ~u` dbyw vjkib t,vt,f8 se vjsfvfit vjkib t,vt,f7 sfdbcb ,jkj ueyltkbc ,jkj at[bc erfy fy vbc udthlbs eylf xft,fc8 se vjsfvfit vjkib vtnjmbc v[hblfy fy ,jkj ueyltkbc oby xft,f7 sfvfi-ufhtsff8 ~l` dbyw vjkib fh t,vt,f8 se vjsfvfit sfvfi-ufhtc [fpbc obyff lf vjkib fh t,vt,f7 fv [fpbc erfy evfk eylf lfb[bjc8 dbyw fct fh idht,f7 sfvfi-ufhtsff8 se fv [fppt erfy v.javf vfc uflff,b]f7 vfuhfv vjkib fh xft,f7 vjsfvfit sfvfi-ufhtsff8 ~t` dbyw vjkblfy ufdblf fy [tk-f[kf t,vt,f8 se vjkblfy ufdblf7 vjsfvfitv evfk eylf lfb[bjc sfvfi-ufhtc [fpbc erfy7 hfsf sfvfi-ufhts fh b.jc8 vtht se tc vjsfvfit vjkib ,jkj ueyltkbc oby xft,f7 sfvfi-ufhts bmyt,f8 thsbf rbf7 vfc vjkib xf,vf ,jkj ueyltkbc udthlbsfw ite'kbf8 cfc]tkb5 ~,` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf lfvhqdtdb ueylbc sfvfi-ufhtc [fppt8

86


~d` se ,ehsbc vakj,tkb ueylbc vtnjmt vjkc ufyut, ufvjtwfkf lf vfcib fhfdby lfnjdf7 vjkb vfbyw uh'tklt,f8 fv lhjc sfvfi-ufhtc [fpb ,ehsbc vakj,tkbcsdbc rdkfdfw vjkib xf,vekb ,jkj vjsfvfibc ,jkj at[pt uflbc7 vtnjmbcsdbc rb - vjkib xf,veksfufy vjobyfdbc obyf at[pt8 ~p` vjkbc vbvnjdt,tkb ueylbc vjsfvfit vjkib xfcf,vtkfl ,ehsbc vakj,tkb ueylbc vjobyfdtc eylf lftzbljc8 cfc]tkb5 ~d` - ~p` cf]fhbvj lfhn.vf8

!*8% vjkbc itltubfyfl lfchekt,f se sfdfl ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit vjkblfy ufdblf7 ,ehsb vbofpt lfblj7 fy rfhbc [fppt fy vbc uflfqvf fqvjxylf7 vjkb itltubfyfl lfcheklf8

!*8^ vjkbc eitltujl lfchekt,f ~f` vjkb eitltujl lfcheklf7 se vfcib ,ehsb e'hfdbf fy % ofvpt vtnbs ufe'hfdlf7 lf ithrbyt,f lfbybiyf8 ~,` vjkb eitltujl lfcheklf7 se vfcib ,ehsbc sfvfib ite'kt,tkb uf[lf fy vjkb xfbmwf ~jqjylfw ,by'ehfl sfvfibc ufhtit` lf ithrbyt,f lfbybiyf8 ~u` vjkbc itvlujv ithrbyt,fib ,ehsc itfult,c bc ueylb7 dbyw vjkbc lfo.t,bcfc vfc fh akj,lf8 se vcf]vf dth lfflubyf7 ,ehsb hjvtk ueylc ?mjylf7 ithrbyt,fib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw oby vbbotdlf vjkbc ufe'hfdt,fvlt8 se fv lhjc oby dthwthsb ueylb dth vbbotdlf7 ithrbyt,fib ,ehsc itvntdb itfult,c8 87


~l` se vjkb fh b'dht,f fy oby-cdkf % ofvpt vtnbs ito.dbnf7 vfuhfv vfcib ,ehsb vj'hfj,c lf vcf]b fvfc [tlfdc7 ,ehsc vjkblfy ufvjcdkf eylf fwfkjc7 [jkj se ,ehsb lhjekfl dth ufvjdblf7 ithrbyt,f lfybiyjc8 ~t` se vjkvf oby-cdkf ito.dbnf7 oby vbcb [tk-f[kf lf'dhf % ofvbc ufyvfdkj,fib itb'kt,f8 vjkvf fvbc itvltu oby-cdkf se vtjhtlfw ito.dbnf7 vfuhfv vfcib ,ehsb vj'hfj,c lf vcf]b fvfc [tlfdc7 ,ehsc vjkblfy ufvjcdkf eylf fwfkjc7 [jkj se ,ehsb lhjekfl dth ufvjdblf7 ithrbyt,f lfybiyjc8 ~d` se vjkib ,ehsbc sfvfib ite'kt,tkb uf[lf7 vcf]vf vjsfvfitt,b lbl[fyc fh eylf fzblfjc lf ithrbyt,f lfybiyjc8 ~p` se vjkib ,ehsbfyb ofbmwf7 xfbve[kf fy vbofpt lf]lf7 vcf]vf ithrbyt,f eylf lfybiyjc bv itvs[dtdbc ufhlf7 hjwf ,ehsb cfsfvfijl v.bcff [tk-vbcfodljvb8 ~s` ithrbyt,f ,ehsbc lfvzthbc ufrfdt,bc lhjc8 se vjsfvfitv vtnjmbc vbth at[bs lfhn.vekb ,ehsb gbhlfgbh lfbzbhf ~jqjyl fhf wtynhblfy lf @@lfy lfhn.vbc itvltu`7 bub vtnjmtv evfk uffrfdf7 itbmvyf vjkb7 hjvtkbw vtht ufe'hfdlf % ofvpt vtnbs fy vfcib ,ehsbc sfvfib ite'kt,tkb uf[lf7 bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc lfvzthbc ueylb itfult,c8 fm gbhlfgbh ybiyfdc7 hjv lfvzthfvlt ,ehsb fh it[t,bf c[df vjsfvfitc lf vbofc8 se tc vjkb lfvzthbc ktkjib itdblf lf bm ,ehsb lffvbotc7 fy vbcbs sfvfib ite'kt,tkb uf[lf7 bybiyt,f %vtnhf ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc itvntdb itfult,c8 88


! (8 ,ehsbc fkfkpt lfzthf ,ehsbc fkfkpt lfcfzthfl vjsfvfit sfdbc @@-vtnhf [fppt fy vfcpt erfy eylf b.jc8 se vjsfvfitc wfkb at[b fv [fppt fy erfy elufc7 bub @@-ib v.jafl bsdkt,f8 fv vjsfvfitv vtnjmbc vbth at[bs lfhn.vekb ,ehsb gbhlfgbh lf ceasfl ~ubylfw yf[njvbs` eylf lfbzbhjc lf 3fkfkb=4 lfb'f[jc8 wtynhblfy lfhn.vbcfc fkfkpt lfzthf fh bsdkt,f8 fkfkpt lfvzthbc cfcfhut,kjl lfzthbc flubkpt lfhn.vf bybiyt,f8 fkfkpt lfzthf itb'kt,f vfibyfw7 se lfzthfvlt ,ehsb upfl vj[dlf rfhbc 'tk~t,`c fy [fhb[fc8 lfvwdtkb ueylbc vjsfvfitc fkfkpt lfzthf sfdbc ktkjibw ite'kbf8

!(8!

lfzthbc itvltu vcf]b evfk lfecndtyc lf ,ehsbc lfvzth vjsfvfitc lfhn.vfc lfeybiyfdc8

!(8@ cfl0 lfhn.vf bybiyt,f lfzthbc flubkpt7 [jkj se ,ehsb ktkjib lfbzbhtc - vjtlfyib7 rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 fv flubkbc gbhlfgbh8

!(8# itchekt,bc flubkb lfhn.vf cheklt,f lfzthbc flubkblfy fy vfcpt eryblfy7 fv flubkpt ufvfdfk [fppt8 89


fkfkb=

!(8$ dby lffhn.fvc0 vjsfvfit7 dbyw ,ehsb fkfkpt lfbzbhf8 se vfy lfhn.vf ths oesib dth it'kj7 bmdt bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vbcbdt ueylb itfult,c8 se lfzthbc flubkb ktkjibf7 ithrbyt,f vjtlfypt7 rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 fv flubkbc gbhlfgbh7 jqjylfw rblblfy vbybvev % vtnhpt vjto.j,f8

!(8% hjujh cheklt,f lfhn.vf0 fkfkpt lfzthbcsdbc lfybiyekb lfhn.vf sfdbceafkb lfhn.vbc otct,bs ~b[bkt @!8 otcb` cheklt,f8

90


!(8^ cfvfubthj ithrbyt,f ~f` ,ehsbc lfvzthbc ueylc lfhn.vbc yfwdkfl ithrbyt,bc vjs[jdyf ite'kbf8 ~,` cfl ufbvfhst,f ithrbyt,f0 se lfzthbc flubkb cfsfvfij vjtlfyptf7 ithrbyt,f to.j,f bmdt7 jqjylfw rblblfy vbybvev % vtnhpt8 se lfzthbc flubkb ktkjibf7 ithrbyt,f rfhbc [fpblfy % vtnhpt lf rblblfy vbybvev % vtnhpt to.j,f8 ~u` dby itfult,c ,ehsc0 ithrbyt,fib ,ehsc itfult,c bc ueylb7 dbcvf vjsfvfitvfw ,ehsb fkfkpt lfbzbhf8

!(8* cf]fhbvj lfhn.vf ~f` ubyl sfvfiib v.jab lf ubylfw sfvfi-ufht vtnjmt ,ehsbc fkfkpt lfvzthc sfdc fqfh eylf lftc[fc vcf]bc cfcndtybc itvltu8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~,` cfblfy cheklt,f cf]fhbvj0 se lfvhqdtdb sfvfiib b.j7 lfhn.vf lfhqdtdbc flubkblfy cheklt,f8 se lfvhqdtdb sfvfi-ufhts b.j7 cf]fhbvj !!8 otcbc vb[tldbs cheklt,f8 ~u` d b y l f f h n . f v c 0 vjsfvfit8

vfhsfkb ueylbc yt,bcvbthb

91


! )8 fenb gbhlfgbh fenib lfhn.vf ybiyfdc7 hjv at[bs lfhn.vekb ,ehsb fenib ~rbltpt` bct ufdblf7 hjv cfsfvfij fhtib vbofpt fh lfwtvekf lf vfc fhw vjsfvfitt,b lf vcf]b it[t,bfy8 3@@4 rfhbc [fpcf lf ~vfcsfy ef[kjtc` @@-vtnhf [fpc ijhbc vjmwtekb yfrdtsbf8 bub vjbwfdc @@-vtnhf [fpc7 vfuhfv rfhbc [fpb vfc fh tresdybc8 lthtaybc ief [fpb ofhvjcf[dbsbf8 bub vjtlfypt7 fenbc ~rblbc` [fpbc vfhsj,ekfl7 bv flubkpt bdkt,f7 cflfw ,ehsb fenblfy eylf vjfojljy8 ,ehsb fenibf ~rbltptf uflfcekb`7 se bub vjsfvfitc fh ezbhfdc lf sfdfl t[t,f fenbc [fpc7 fy dbyvtc fy hfvtc fv [fppt fy vbc uflfqvf8 ,ehsb fenibf7 se bub vjsfvfitc ezbhfdc lf tc vjsfvfit fy sfdfl ,ehsb t[t,f fenbc [fpc fy vbc uflfqvf vbofc ~vfuhfv fhf dbyvtc fy hfvtc`8 ,ehsbc fenib ufcdkbc flubkb bmff7 cflfw ,ehsbfyb vjsfvfit fy ,ehsb fenbc [fpc itt[j fy uflfrdtsf8 ,ehsb fenibf7 se ,ehsb lfzthbc lhjc vjsfvfitc seylfw wfkb nthab elufc fenbc [fppt fy vbc uflfqvf8 se ,ehsbfy vjsfvfitc wfkb at[b vjtlfypt elufc7 [jkj vtjht fenib7 ,ehsb fenibf8 se ,ehsvf ~?fthib` uflfrdtsf fenbc fy ktkjc rblbc [fpb lf lfbzbhf vjsfvfitv7 dbcfw jhbdt at[b cfsfvfij fhtib elufc7 ,ehsb fenib fy ktkjc rbltpt uflfcekb fhff8 fv vjsfvfitc ,ehsbc cfsfvfij fhtib uflvjult92


,f [tkbc ofrdhbsfw ite'kbf8 se vjsfvfit lfzthbcfc f[nf7 jhbdt at[bs cfsfvfij fhtib eylf lf[ntc7 sjhtv ,ehsb fenib fy ktkjc rbltpt uflfcekfl xfbsdkt,f8 se ,ehsc fenbc [fpbc cb,hn.t fh uflferdtsbf7 fenib ~rblbc uflfqvf` v.ja vjsfvfitc ite'kbf at[b lffhn.fc fy [tkb ofrhfc7 vfuhfv fh eylf lfbzbhjc8 fenbc [fpbc cb,hn.t fv [fpbcflvb dthnbrfkehbf8

!)8! vjojlt,bc flubkb lfhn.vbc itvltu vjtlybc dth-vjut,f ~f` @@-bc ufhtlfy gbhlfgbh fenib8 se cfsfvfij fhtib v.javf vjsfvfitv sfdbcb @@-bc ufhtlfy ,ehsb fenib gbhlfgbh lffhn.f ~ufvjyfrkbcbf cf]fhbvj lfhn.vf`7 vbcb ueylb vjtlfyc dth vjbut,c ~oby dth ofbotdc`8 fv lhjc ,ehsb fenblfy eylf vjfojljy 55 lfhn.vbc flubkbc ufcodhbd7 rbltpt vlt,fht othnbkblfy7 fy 55 bmblfy7 cflfw ,ehsb fenib ufdblf7 bvbc lf vb[tldbs7 se fv jhb flubkblfy hjvtkb eahj f[kjf lfvhn.vtkbc ktkjlfy8 ~,` @@-ib itnfyf8 se vjsfvfitv ,ehsb sfdbcb @@-bc ufhtlfy @@-ib fy sfdbc ktkjib vtnjmbc ite[t,kbd ufupfdyf lf itvltu vbcvf ueylvf fenib gbhlfgbh lffhn.f vtnjmbc it[t,fvlt7 ,jzdfvlt7 hfmbc fy vjkbc itmvyfvlt - ueylb vjtlfyc dth vjbut,c8 tc otcb vjmvtlt,c vfibyfw7 se cohfafl itvjult,fvlt ueylvf ,ehsb @@-bc ybiyekbc obyblfy xfvjbnfyf lf vtht fenib gbhlfgbh lffhn.f8 93


~u` se sfdbc @@-ib wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv @@-bc ufhtlfy fbqj e'hfdb ,ehsb lf fenib gbhlfgbh lffhn.f - vbcb ueylb vjtlfyc dth vjbut,c8 ~l` @@-ib itnfyf ithrbyt,blfy fy lthtayblfy8 se ueylvf ,ehsb ithrbyt,fib fy lthtafyib sfdbcb @@bc ufhts itfulj fy vjfojlf7 itvltu rb ,ehsb vtnjmbc ite[t,kbd @@-ib itdblf lf ueylvf fenib gbhlfgbh lffhn.f vtnjmbc it[t,fvlt7 ,jzdfvlt7 hfmbc fy vjkbc itmvyfvlt - vjtlfyb dth vjbut,f8

vjtlybc vjut,f ~t` se sfdbc @@-ib wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv @@-bc ufhtlfy fbqj vj'hfdb ,ehsb lf @@-lfy fenib gbhlfgbh lffhn.f - ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8 !)8! ~f` - ~l` ithrbyt,f sfdbc @@-ib itltytc fm vjfodlbfy gfcb fm vjfodlbfy

fm vjfodlbfy fm vjfodlbfy

vjtlybc dth-vjut,f

94


~d` @@-ib itnfyf8 se vjsfvfitv ,ehsb @@-bc ufhtlfy sfdbc @@-ib fy ktkjib ufupfdyf lf vbcvf ueylvf fenib gbhlfgbh lffhn.f vtnjmbc it[t,bc7 ,jzdbc7 hfmbc fy vjkbc itvltu - ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8 ~p` @@-ib vtnjmbcufy8 se @@-ib ,ehsb vtnjmbcufy itdblf7 fye @@-bc [fpbc uflfrdtsfvlt lfvwdtkt,c fh it[t,bf7 lf fv ueylvf fenib gbhlfgbh lffhn.f - ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8 ~s` fhf-gbhlfgbh fenib8 se cfsfvfij fhtib7 yt,bcvbth flubkpt v.javf vjsfvfitv ,ehsb fenib fhfgbhlfgbh lffhn.f7 fye fenib ufcdkfvlt ,ehsb ]th vjtlfyib lftwf - ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8 se cfsfvfij fhtib7 yt,bcvbth flubkpt v.javf vjsfvfitv ,ehsb lffhn.f7 bub vtnjmtc itt[j lf fenib fhffm vjfodlbfy !)8! ~t` - ~b`

fm vjfodlbfy fm vjfodlbfy

lfhn.vf

gfcb ,jzdf

vjtlybc vjut,f 95


gbhlfgbh ufdblf7 fye ]th cfsfvfij vjtlfyib lftwf ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8 se cfsfvfij fhtib7 yt,bcvbth flubkpt v.javf vjsfvfitv ,ehsb lffhn.f7 bub vtnjmtc itt[j lf fenib gbhlfgbh ufdblf7 fye cfsfvfij vjtlfyib fh lfwtvekf - ,ehsb eylf vjfojljy bv flubkbc ufcodhbd7 cflfw vtnjmtc itt[j7 fy fhflf bm7 cflfw fenib ufdblf7 se tc flubkb vtnjmbc ktkjlfy eahj f[kjf8 ~b` cf]fhbvjlfy8 se cfsfvfij fhbc yt,bcvbthb flubkblfy vjsfvfitv cf]fhbvj lffhn.f lf ,ehsb fenib ~vfuhfv fhf ktkjc rbltpt` ufupfdyf - ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8

sfdbceafkb lfhn.vf ~r` @@-bc ufhtlfy vjtlfyb dth vjbut,f8 se @@-bc ufhts lfybiyekb sfdbceafkblfy ,ehsb gbhlfgbh fenib lffhn.tc7 ,ehsb eylf vjfojljy 55 lfhn.vbc flubkbc ufcodhbd rbltpt vlt,fht othnbkblfy7 fy 55 bmblfy7 cflfw ,ehsb fenib ufdblf7 bvbc lf vb[tldbs7 se fv jhb flubkblfy hjvtkb eahj f[kjf lfvhn.vtkbc ktkjlfy8 ~k` @@-lfy lf ktkjlfy vjtlfyb vjbut,f8 se lfvwdtkb ueylbc @@-ib fy ktkjib lfybiyekb sfdbceafkblfy ,ehsb fenib lffhn.tc7 ,ehsb eylf vjfojljy bm7 cflfw fenib ufdblf8

96


cf]fhbvj lf sfdbceafkb

fm vjfodlbfy

cf]fhbvj

fm vjfodlbfy sfdbceafkb @@-bc ufhtlfy fm vjfodlbfy

sfdbceafkb @@-lfy

!)8@ cohfafl itvjult,f ~f` vjsfvfitc ,ehsbc fenblfy itvjult,f ite'kbf cohfaflfw7 bct7 hjv lthtaybc vjo.j,fc fh lftkjljc8 ~,` cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfit eylf blutc vjtlybc ufhts7 ,ehsbc fenib ufcdkbc othnbkcf lf sfdbc rfhbc [fpc ijhbc vlt,fht yt,bcvbth flubkpt8 ~u` lthtaybc vjo.j,bc itvltu vjsfvfitv ,ehsb cohfafl fqfh eylf itvjfuljc8 se vfy fct vfbyw /myf7 itvjult,f ,fsbklt,f lf bubdt ueylb ,ehsc lthtafyib vjfodlbc8 97


,ehsbc fenib ufcdkbc flubkb

itvjfult,c fmtlfy fmfvlt7 cfblfyfw eylf fbqj ,ehsb

cohfafl itvjult,f

lthtaybc ief [fpb

rfhbc [fpb

~l` cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfitv fenib ufcekb ,ehsb eylf ufvjb.tyjc8 se fenib ufcdkbc itvltu itvjvult,bcf lf rbltpt uflfcekb vtnjmbc ufhlf ,ehsc c[dfw itt[j7 fy ,ehsb itwdfktc - itvjult,f uf,fsbklt,f lf bubdt ueylb lthtafyib vjfodlbc8 ~t` se cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfibc vbth [tkbs yfn.jhwyb ,ehsb oby ofdblf9 vbobc fy vjsfvfitsf it[t,fvlt ief [fpbc ufcodhbd fy erfy % vtnhb fh ufedkbf9 itvjvult,vf cfsfvfij vjtlfyc at[b lff,b]f itvjult,f ,fsbklt,f8 fvbc itvltu vtnjmtc ite'kbf fbhxbjc lthtafyib vjojlt,f bm7 cflfw ,ehsbc cohfafl itvjult,f cwfltc7 fy bmdt7 !%-vtnhf [fppt7 ithrbyt,fib itfuljc ,ehsb8 se vtnjmtv lthtafyb fbhxbf lf sfdflfw fhf-cojhfl vjfojlf7 !%-vtnhf [fppt lfbybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw cohfafl itvjult,f cwflf8 98


~d` cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfitc ite'kbf ,ehsb uflvjfuljc ~lthtaybc` ief [fpbc ufcohbd - fenbc [fpbc vfhsj,ekfl7 fy erfy - sfdbcb ktkjcrty8 ~p` cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfitc ite'kbf ~lthtaybc` ief [fpsfy vbcdkf lf vbcb lfec]tkfl lfnjdt,f8 ~s` cohfafl itvjult,bcfc vjsfvfitv ,ehsbc vbth % vtnhbc ufdkfc [tkb fh eylf iteifkjc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8 ~b` se ,ehsbfyb vjsfvfit fenib uflfb.dfytc7 ,ehsb vtnjmtc eylf lfesvjc7 hfsf fvfc cohfafl itvjult,f itt'kjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8

!)8# vjojlt,bc flubkb c[df lhjc .dtkf c[df itvs[dtdfib7 ,ehsb fenblfy eylf vjfojljy bm7 cflfw bub fenib ufdblf ~rbltpt uflfdblf`

! ) 8 $ dby vjfodlbc0 fenblfy ,ehsb eylf vjfojljc bv vjsfvfibc vtnjmt ueylvf7 dbyw fenib ufcdkfvlt ,ehsc ,jkj akj,lf fy itt[j8 cfzjzvfyj dbsfht,fib ,ehsc itvntdb vjfodlbc8 ufvjyfrkbcb5 se ueylvf cf]fhbvj lfhn.vblfy ,ehsb fenib ufupfdyf ~ubyl gbhlfgbh lf ubyl fhf`7 ,ehsb fenblfy fvfdt ueylvf eylf vjfojljc8

! ) 8 % dbcfw at[b fenib elufc ~f` se fenib fy ktkjc rbltpt wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv cfsfvfij fhblfy e'hfdb ,ehsb fbqj - vfc fenib fy ktkjc rbltpt uflfcdkf xftsdkt,f8 99


~,` se fenib fy ktkjc rbltpt wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv cfsfvfij fhblfy vj'hfdb ,ehsb fbqj - vfc fenib fy ktkjc rbltpt uflfcekb ,ehsbc fqt,f xftsdkt,f8

! ) 8 ^ hjujh eylf vjfojljc0 fenblfy ,ehsbc vjvojlt,tkb vjsfvfit cfsfyflj flubkpt eylf lflutc8 vfy vjojlt,bcfc vjtlfyc ~at[b` fh eylf lff,b]jc8 vjsfvfitv ,ehsb [tkbs eylf n.jhwyjc gbhlfgbh7 ~lthtaybc` ief [fpbc ufcodhbd7 bct7 hjv ,ehsvf vbobc fy vjsfvfitsf it[t,fvlt fhfyfrkt, % vtnhb ufbfhjc8 fenb c [fpb

% vtnh f [fpb

fenbc vjojlt,f

vjtlfyc fh lff,b]j=

% vtnhb

,ehsvf vbobc fy vjsfvfitsf it[t,fvlt fhf-yfrkt, % vtnhb eylf ufbfhjc

100


! ) 8 * fhf-cojhfl vjojlt,f ~f` se fenblfy lthtafyib ,ehsb fhf-cojhfl vjfojltc7 vtnjmtc ite'kbf sfdfl fbhxbjc lthtafyib vjojlt,f7 fy !%-vtnhf [fppt ,ehsb ithrbyt,fib itfuljc8 se vtnjmtv lthtafyb fbhxbf lf sfdflfw fhf-cojhfl vjfojlf7 lfbybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw fhf-cojhfl gbhdtkvf vjfojlf8 ~,` vjsfvfitv ,ehsb lthtafyib ufe]fy]kt,kbd7 whe vj'hfj,bc ufhtit eylf vjfojljc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8 ~u` vjsfvfitv ,ehsb fhf-cojhfl fhw ufyut, fy fhw ufvtjht,bs fh eylf fojljc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf ! %-vtnhf [fppt8

lthtafyb lthtaybc lfybiyekt,f ,ehsbc fenib ufcdkbc itvltu7 jh [fpfl lfo.j,bk vjsfvfitsf ijhbc ,ehsbc vjojlt,bs ~uflvjult,bs` sfvfibc lhjekfl7 e[bafsjl lf cfvfhskbfyfl ufyf[kt,ff8 lthtaybc vjsfvfit bcff7 dbyw lthtaybc itvflutytk [fpib ~vo.j,hib` lufc8 vbvqt,b bubf7 dbyw vo.j,hbc erfy7 lthtaybc vjsfvfitsf vbth uflvjojlt,ekb fy uflvjult,ekb ,ehsbc lfcfzthfl lufc8 vbvqt,fl lflujvf yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf7 jqjylfw ueylc sbsjtek lthtafyib sbsj vbvqt,pt vtnb fh eylf ?.fdltc8 101


lthtaybc vjyfobktt,fl bsdkt,bfy fenblfy ,ehsbc vjvojlt,tkb ~uflvjvult,b` vjsfvfit7 fvbcb eiefkj vtnjmt7 vbvqt,t,b lf lthtaybc vjsfvfitt,b8 .dtkf c[df vjsfvfit ~dbyw lthtafyib fh vjyfobktj,c` lthtaybc lfchekt,fvlt eylf blutc ief [fpblfy vbybvev !_ vtnhbs erfy7 fy se vbcb rfhbc [fpb eahj f[kjf - fv [fpbc erfy8 ! % -vtnhf [fpb rblblfy ! % vtnhpt7 fenbc [fpbc gfhfktkehfl7 vjtlfyib uflbc8 lthtafyib otcbc lfhqdtdbc fy sfvfibc itath[t,bc ufvj lfybiyekb yt,bcvbthb ithrbyt,f ief lf ! % -vtnhf [fpt,bc uflfrdtsfpt to.j,f8

!)8( lthtayfl vjo.j,f ~f` vbybvevb8 lthtafyib ueylblfy vbybvev jhb vjsfvfit eylf lflutc8 ~,` vfmcbvevb8 fenblfy ,ehsbc vjvojlt,tkb ueylb flutyc sbsj ueylblfy lfcfo.j,sf vfmcbvfkeh hfjltyj,fc8 ~u` vtnjmtc ite'kbf lthtafyib yfrkt,b vjsfvfitw lff.tyjc7 vtnb rb - fhf8 ~l` se ,ehsb fenibf ufcekb lf vjsfvfit ~lthtaybc` ief [fpsfy vbdblf7 buekbc[vt,f7 hjv vfy tc lthtafyib lfcflujvfl uffrtsf8 lthtaybc vjsfvfitt,b ief [fpsfy ufe]fy]kt,kbd eylf vbdblyty8 se vfcib xfluf7 vjsfvfitv lthtafyb ufsfvfit,bc lfchekt,fvlt fqfh eylf lfnjdjc8 102


~t` se ,ehsbc vjvojlt,tkvf ueylvf lthtafyib xdtekpt yfrkt,b vjsfvfit lff.tyf7 vtnjmtc lhj eylf vbtwtc7 hfsf lthtayblfy bvltyb vjsfvfit ufb.dfyjc7 hfvltybw otcbc lfcfwfdflff cfzbhj8 ~d` tc vjsfvfitt,b lthtayblfy ufe]fy]kt,kbd eylf ufdblyty8 vfs ief [fpblfy sfdbc sfvfi-ufhtc [fpfvlt ~! _ vtnhbs erfy` eylf lfb[bjy7 vfuhfv se lthtafyb vfyfv lfcheklf7 cfyfv fv [fpc vbfqobtc - ite'kbfs sfvfiib xft,fy8 ~p` lthtafyib fh-lflujvf8 se ueylb lthtafyib ufyut, fh to.j,f7 lfcfc]tkbf8 ~s` cfl eylf lfluyty lthtaybc vjsfvfitt,b0 lthtaybc sfdb fenbc [fpblfy fhf-yfrkt, % vtnhptf8 lthtaybc ,jkj fvfdt [fpblfy fhf-evtntc ! % vtnhptf8 lthtaybc vjsfvfitt,b fv jh flubkc ijhbc eylf ufykfulyty8 ~b` cfl lflutc vbvqt,b0 dblht lthtafyb lfbo.t,f7 vbvqt,b % lf ! % -vtnhf [fpt,c ijhbc7 lthtafyib ufvorhbdt,ek ueyltksf erfy7 sfdbcb ktkjcrty7 vbybvev @ vtnhpt eylf blutc8 ufvjyfrkbcb5 vbvqt,c ite'kbf lthtaybc vo.j,hib lfnjdt,ek qhtxjib itbzhfc lf uffrtsjc .dtkfathb7 hbcb eakt,fw lthtaybc c[df vjsfvfitt,c fmds8 fv lhjc vbvqt,c cfc]tkb lthtaybc c[df vjsfvfitt,bdbs trbcht,f8 ~r` vjsfvfit fenbcf lf %-vtnhf [fpt,c ijhbc8 ,ehsbc vjvojlt,tkb ueylbc vtnjmtv7 lthtafyib vjo.j,bc lhjc7 fenbcf lf %-vtnhf [fpt,c ijhbc vjsfvfit eylf lff.tyjc8 bub sfdbcb ueylbc v[fhtc7 lthtaybc ief lf %-vtnhf [fpt,blfy @ vtnhpt eylf blutc8 103


fen bc [fp b

sfvfi-ufhtc [fpb fhf-vjyfobktsfsdbc

vbvqt,b

!_ v

@v @v ief [fpb

lthtafyb !v @v vbvqt,b

!_ v

sfvfi-ufhtc [fpb fhf-vjyfobktsfsdbc

% v !% v

~k` fenblfy ,ehsbc vjojlt,fvlt lthtaybc vjsfvfitt,c flubkbc vjyfwdkt,f lf thsvfytsbcsdbc ufwdkfw ite'kbfs8 ~v` jhb ths-vfub cojhb [fpb8 vtnjmt ueylt,bc lthtaybc vjsfvfitt,b ths-vfu7 gfhfktkeh7 fenbc [fpbcflvb vfhsj,ek vo.j,ht,fl ~[fpt,fl` to.j,bfy8 ~y` lthtafyib lfvlufh vtnjmtsf ijhbc w[flb iefktlb eylf lfhxtc8 bub bpjvt,f ufvfhsekfl vlujv vjsfvfitsf iblf ~vtnjmbc-rtyf` v[ht,c ijhbc8 104


~j` vtnhbfyb iefktlb8 ueylbc vo.j,hb sfdbcb ktkjcrty7 lthtaybc ief [fpblfy yf[tdfh vtnhpt eylf lflutc8 cfc]tkb5 ~f` - ~j` sfdbceafkb lfhn.vf ! %-vtnhf [fppt8 ~g` lthtaybc ief [fpb rfhbc [fpblfy % vtnhbc afhufkib fh eylf b.jc8 ~;` lthtafyib lflujvblfy ,ehsbc vjojlt,fvlt vjsfvfitv vtnjmt fh eylf lfbzbhjc9 vfc fhw [tkb /rhfc7 sfdc lftc[fc fy upf iterhfc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8

!)8) lthtaybc lfo.t,f lf lfchekt,f ~f` lthtafyb bo.t,f vfiby7 hjwf ,ehsb fenblfy vbcb uflvjvult,b vjsfvfibc [tkbc vntdfyc o.lt,f8 ~,` lthtafyb cheklt,f vfiby7 hjwf ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit lthtayblfy uflbc8 tc vjbwfdc itvltuc5 55 ,ehsb lthtayblfy n.jhwytc7 uflvjfultc fy at[bs lffhn.tc9 55 ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit % vtnhbcf lf rblbc [fpt,c ijhbc vjmwtek pjkib uflfdblf9 55 lthtaybc vjsfvfitv ,ehsb vbcwf lthtayblfy lf'hek vjsfvfitc9 55 fenblfy ,ehsb ! %-vtnhf [fpc vbqvf uflvjfultc7 fy fvfdt [fpbc bmbs vjsfvfitv uflfbnfyf9 55 lthtafyib itbmvyf hfmb fy vjkb lf vfcib xf,vekb .dtkf vjsfvfibc nthat,b lthtaybc ief [fppt uflfdblf9 55 lthtafyib ,ehsbc sfvfib ite'kt,tkb uf[lf ~,ehsb xfb[ehf`8 fv lhjc sfvfib ithrbyt,bs f[klt,f8 105


!)8!_ hf /myfc lf hf fhf lthtaybc vjsfvfitv ~f` vtnjmtpt lf.hlyj,f8 f[njvbc lhjc vjsfvfit vtnjmtc fh eylf lft.hlyjc8 ~,` lfzthf lf rdhf8 lthtaybc vjsfvfitv vtnjmt fh eylf lfbzbhjc lf vfc fhw e,b'ujc7 sfdc lftc[fc7 upf iterhfc fy [tkb xffdkjc8 ufvjyfrkbcbf lthtafyib itmvybkb hfmb lf vjkb8 ~u` eotcjl sfdlfc[vf8 lthtaybc vjsfvfit vtnjmtc itb'kt,f sfdc lftc[fc v[jkjl vfiby7 hjwf ,ehsbfybc it,jzdfc fy ,ehsbc sfvfic sfdfl wlbkj,c8 cfc]tkb5 ~f` - ~u` cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8 ~l` fotdf lf [tkbc itidtkt,f8 vjsfvfitc ite'kbf v[njvtkbc fotdf lf vbcsdbc [tkbc itidtkt,f7 jqjylfw fvotdvf tc fh eylf uffrtsjc eryblfy ijhnpt lf obyblfy ,fh'f.pt mdtvjs8 ~t` obylfoby [tkbc xfdkt,f8 se vjsfvfitv v[njvtkb eylf fobjc7 eakt,f fmdc obylfoby xffdkjc [tkb7 jqjylfw tc fh eylf uffrtsjc eryblfy ijhnpt lf obyblfy ,fh'f.pt mdtvjs8 ~d` f[njvf7 fotdf lf [tkbc itidtkt,f ,ehsbc uflvjult,fvlt8 dblht ,ehsb fenblfy vbcb uflvjvult,bc [tkbc vntdfyc fh vjo.lt,f7 lthtaybc vjsfvfit fh eylf f[ntc lf fhw fobjy8 ~p` fv[nfhbc lfidt,f8 se vjsfvfitt,vf fv[nfh ueyltkc [tkb itfidtktc7 bub 'bhc eylf lfeidfy7 hjujhw rb ,ehsc hjvtkbvt vjsfvfit vjbut,c8 ~s` vjojlt,bc lf,kjrdf8 lthtaybc vjsfvfit fenbc [fpblfy % vtnhbc afhufkib fh eylf lflutc lf fhw % vtnhpt ,ehsbc uflvjult,fc iteifkjc [tkb8 106


!)8!_

vtnjmtc fh lft.hlyj

vtnjmtc [tkb fh /rhf

vtnjmtc fh e,b'uj

vjojlt,fib [tkb fh iteifkj

obylfoby xfdkt,f yt,flfhsekbf

fotdf yt,flfhsekbf

~b` se fenblfy uflvjult,ekb ,ehsb lthtaybc vjsfvfitc ufcwlf7 fvfc ite'kbf fenbcf lf %-vtnhf [fpt,c ijhbc vjmwtek pjkib uflfdbltc8 se vjsfvfit fct vjbmwf7 lthtaybc lfchekt,fvlt sfdbcb rfhbc [fpbcrty fqfh eylf ofdbltc8 ufvjyfrkbcbf lthtayblfy lf'dhf8 ~r` ,ehsbc lfzthf lf uflvjult,f8 lthtafyib fv[nfhb vjsfvfit ,ehsbc lfzthfcf lf uflvjult,fc jhbdt7 fy vfhnj iblf ~vtnjmbc-rtyf` [tkbs eylf twfljc8 107


fv[nfh vjsfvfitc vfhnj ufht [tkbs sfvfib trh'fkt,f7 vfuhfv se jhbdt vntdfyb sfdc ptvjs fobf7 ,ehsbc sfvfib yt,bcvbthbs ite'kbf8 cfc]tkb5 ~l` - ~r` sfdbceafkb lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8

!)8!! fenblfy ,ehsbc vjvojlt,tkb fenblfy ,ehsbc vjvojlt,tkvf ~lf vbcvf eiefkj vtnjmtv` eylf fbhxbjc js[blfy thsb5 ~f` lfhxtc fenbc [fpbc vjcfpqdht %-vtnhf pjkib9 ~,` ~lthtaybc` ief [fppt !_ vtnhbs erfy ufvfdfk sfvfiufhtc [fpbc erfy lfb[bjc9 ~u` ,ehsbc uflvjult,bc itvltu lthtafyib sfdflfw xflutc9 ~l` se vbvqt,bc gjpbwbf sfdbceafkbf7 bm uflfdbltc8 se vjvojlt,tkb c[dfufy ofdf7 sfvfi-ufhts fqvjxylt,f8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf ! % -vtnhf [fppt8

!)8!@ lthtayblfy lf'dhf vjsfvfit lthtayblfy b'dht,f7 se vo.j,hc bvbcsdbc njdt,c7 hjv ueyltkbc vbth bmblfy uflvjult,ekb fy uflvjojlt,ekb ,ehsb lfbzbhjc8 ~f` hjlbc0 vjsfvfit vfyfv fh eylf lfb'hfc7 cfyfv ,ehsb fenblfy vjvojlt,kbc [tkbc vntdfyc fh vjo.lt,f8 ~,` cfl0 lf'hekb vjsfvfit lthtaybc lfchekt,fvlt eylf lfhxtc lthtaybc ief lf vfcpt !_ vtnhbs erfy ufdkt,ek [fpt,c ijhbc vjmwtek pjkib lf fh ufxthltc8 cfc]tkb5 ~f` - ~,` sfdbceafkb lfhn.vf ief [fppt7 rblblfy ! % vtnhpt8 108


!)8!# sfvfi-ufhtc [fpt,b ~f` lthtafyib vjo.j,bc itvltu ueylbcsdbc bdkt,f jhb c[dflfc[df7 rfhbc [fpbc gfhfktkehb sfvfi-ufhtc [fpb8 ~,` vjyfobktt,b8 gbhdtkb sfvfi-ufhtc [fpb t[t,f lthtaybc vjyfobkt vjsfvfitt,c ~xdtekt,hbd7 tutyb fhbfy ajhdfhlt,b7 ) yjvthb lf fenblfy ,ehsbc uflvjvult,b` fenblfy ,ehsbc uflvjult,fvlt lf ,ehsbc vbth vbobc fy vjsfvfibc it[t,fvltw tc sfvfi-ufhtc [fpb bubdt lthtaybc ief [fpbf7 it[t,bc itvltu rb - ,ehspt ufvfdfkb [fpb8 ~u` fhf-vjyfobktt,b8 vtjht sfvfi-ufhtc [fpb t[t,f vjsfvfitt,c7 hjvkt,bw lthtafyib fh vjyfobktj,ty ~xdtekt,hbd7 ,trt,c`8 vfssdbc sfvfi-ufhtc [fpb lthtaybc ief [fppt !_ vtnhbs erfy uflbc7 vfuhfv se vfsbdt rfhbc [fpb eahj f[kjf7 vfiby sfvfi-ufhtc [fpb sfdfl tc rfhbc [fpbf8

!)8!$ sfvfi-ufht lthtaybc vjyfobkbcsdbc ~f` it[t,fvlt8 vjsfvfitv ief [fpc fh eylf uflff,b]jc8 lthtaybc vjsfvfit sfvfi-ufhtf7 se ief [fpc vfyfv uflff,b]f7 cfyfv fenblfy uflvjult,ekb ,ehsb vjsfvfitt,c fy vbofc itt[t,jlf8 ufvjyfrkbcbf7 se vjsfvfit ief [fpbc vbvfhs sfdbcb v[hblfy f[nf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8 ~,` se f[nf lf ief [fpb uflfrdtsf7 vfuhfv ,ehsb dth lfbzbhf lf erfy ufe]fy]kt,kbd lfb[bf - vjsfvfit fh eylf lff]fhbvjy8 f[njvbcfc vjsfvfitc yf,b]bc uflfluvf yt,bcvbth v[fhtc ite'kbf7 jqjyl ief [fpc fh eylf uflff,b]jc8 109


~u` it[t,bc itvltu8 vfc itvltu7 hfw ,ehsb vjsfvfitt,c fy vbofc itt[j7 e,ehsj vjsfvfit sfvfi-ufhtf7 se ,ehspt obyff8 ufvjyfrkbcbf vtnjmbc it,jzdf fy fvbc vwltkj,f7 jqjylfw vjsfvfitv ,jzdf ,ehsbc vbvfhs sfdbcb v[hblfy eylf lfbo.jc8 ~l` vcf]vf eylf lff]fhbvjc vjsfvfit7 dbyw ufyut, fy eyt,kbtl sfvfi-ufhts uflfdblf7 vfuhfv ,ehsbc lfeakt,fc fy vtnjmbc it,jzdfc fh wlbkf8 ~t` vjsfvfitv lthtafyb vbc lfchekt,fvlt fh eylf lfnjdjc8 ~d` ijhc uflvjult,f8 se ,ehsc fenblfy ! % -vtnhf [fpbc vbqvf fult,ty7 lthtaybc vjyfobktc vjtlybc cbqhvtib7 fv [fpbc bmbs uflfcdkf ite'kbf vfibydt7 hjujhw rb ,ehsb vjvojlt,kbc [tkbc vntdfyc vjo.lt,f8 fv lhjc vtnjmtcfw ite'kbf !% -vtnhf [fpbc uflfrdtsf8 thsb rbf7 se vjtlybc cbqhvbcrty ufbmwf7 vfuhfv ,ehsb ! % -vtnhf [fpbc vbqvf fh uflvjeultc7 vjsfvfit sfvfiufhtsff lf lfcf]fhbvt,tkbf8 ~p` lthtafyib itmvybkb hfmb lf vjkb8 se lthtafyib hfmb fy vjkb ufxfqlf7 lthtaybc vjyfobkbcsdbc sfvfiufhtc [fpb ,ehspt rb fqfh uflbc7 fhfvtl hfmib fy vjkib xf,vek7 fv vjsfvfibc ueyltksf ,jkj at[pt8 ~s` fm lthtafyb vfibyff lfchekt,ekb7 se hfmb fy vjkb lthtaybc ief [fpc uflfcwlf7 fye vfcib xf,vekb .dtkf vjsfvfibc nthat,b fv [fpbc vbqvff8 ~b` lthtaybc vjyfobkt vfcib ofhvjmvybk hfmcf lf vjkib eylf xft,fc7 fy sfvfi-ufhtc [fpbc erfy lfb[bjc lf bm lfhxtc7 sjhtv sfvfi-ufhts fqvjxylt,f8 cfc]tkb5 ~f` - ~b` cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8 110


hfmbcf lf vjkbc c[df otct,b fmfw vjmvtlt,c8 ~r` vjsfvfit hfmcf lf vjkib vtnjmbc v[hblfy fh eylf xft,fc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf ~k` vjsfvfit hfmcf lf vjkib fh eylf xft,fc sfvfi-ufhtc [fpbc oby8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf !%-vtnhf [fppt8

!)8!% sfvfi-ufht lthtaybc fhf-vjyfobkbcsdbc ~f` vjsfvfit7 dbyw lthtafyib fh vjyfobktj,c7 sfvfiufhtsff7 se lthtaybc lfchekt,fvlt sfvfi-ufhtc [fpc uflff,b]f8 ~,` vjojlt,bcfc ]thfw sfvfi-ufht8 vjsfvfitc fenblfy ,ehsbc vjojlt,f vfibyfw ite'kbf7 se vbc ueyltkc sfvfi-ufhtc [fpbc erfy ]th fh lfe[tdbf8 thsb rbf7 se tc vjsfvfit sfvfiib lf,heyt,fc ufe]fy]kt,kbd fh wlbkj,c7 sfvfi-ufhtsff8 ~u` ijhc uflvjult,f8 se ,ehsc fenblfy ! % -vtnhf [fpbc vbqvf fult,ty7 vjvojlt,kbc fhf-lthtaytk ueyltkc ,ehsbc lfcfeakt,kfl oby ufmwtdf ~sfvfiufhtc !_-vtnhf [fpbc uflfrdtsf` ite'kbf vfibydt7 hjujhw rb ,ehsb vjvojlt,kbc [tkbc vntdfyc vjo.lt,f8 fv lhjc fhf-lthtaytk vtnjmtcfw ite'kbf ufvjmwtdf8 thsb rbf7 se oby ufbmwf7 vfuhfv ,ehsb ! % -vtnhf [fpbc vbqvf fh uflvjeultc7 vjsfvfit sfvfi-ufhtsff lf lfcf]fhbvt,tkbf8 111


~l` lthtafyib itmvybkb hfmb lf vjkb8 se lthtafyib hfmb fy vjkb ufxfqlf7 lthtafyb v[jkjl vfibyff lfchekt,ekb7 hjwf hfmib fy vjkib xf,vekb .dtkf vjsfvfibc nthat,b ief [fpbc vbqvff8 dblht tc vj[lt,f7 bv vjsfvfibcsdbc7 dbyw lthtafyib fh vjyfobktj,c7 sfvfi-ufhtc [fpb rdkfd ief [fppt ! _ vtnhbs erfy uflbc7 [jkj se vbcb rfhbc [fpb eahj f[kjf7 sfvfi-ufhtc [fpbw bubf8 se vjsfvfitv fv [fpt,c uflff,b]f7 sfvfi-ufhtsff8 cfc]tkb5 ~f` - ~l` cf]fhbvj lfhn.vf lfvhqdtdb ueylbc sfvfi-ufhtc [fppt7 lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh7 jqjylfw fenbc [fpblfy fhf-yfrkt, !% vtnhpt8

112


@_8 ithrbyt,f ithrbyt,bc lfybiyekt,f otcbc evybidytkj lfhqdtdbc fy sfvfibc itath[t,bc itvltu sfvfibc lhjekfl7 e[bafsjl lf cfvfhskbfyfl ufyf[kt,ff8 ithrbyt,f cfsfvfij vjtlfypt bvfhst,f8 vfcib sbsj ueylblfy hdf vjsfvfit lut,f8 bcbyb thsvfytsc [tkc uflf[dtdty7 cfv [fpfl lfto.j,bfy lf bct lff[kjdlt,bfy7 hjv obyf [fpib xfvlufhsf sfdt,b vtnjmbcfc uflftzljc8 fvbs bmvyt,f udbhf,b8 vfcib ) yjvthb itfult,c ,ehsc7 hfsf gbhdtk-[fptkt,vf vbc lfcfeakt,kfl at[bs b,h'jkjy8 udbhf,b vtnjmt obyf ~gbhdtk` [fpt,c ijhbc vjmwtekb cbdhwtf8 ) yjvthb ~?fd,trb` bcff7 dbyw ithrbyt,fib ,ehsc fult,c8 ief [fpb ofhvjcf[dbsbf lf vbofpt7 udbhf,ib uflbc vtnjmt gbhdtk-[fptksf v[ht,bc it[t,bc flubkbc mdti8 /emthb ~rdfzb` obyf [fpbc ief vjsfvfitf8 ,eh]t,b vbcufy fmts-bmts lut,bfy8 vfhw[tyf ,eh]c sfdb sfdbceakfl eltdc7 vfh]dtyfc rb it,jhrbkb fmdc8 vtjht [fpib jhb vjsfvfit lut,f lf ,eh]cf lf ?emthc fodt,f8 ahst,b ufhtlfy lut,bfy lf [tkc vtjht fy vtcfvt [fptkt,c [dtdty8 ( yjvthb vtcfvt [fpib lut,f lf eahj [ibhfl jh vtjht-[fptkc fodt,f7 vfuhfv ite'kbf vtjht-[fptkcf lf ahsfc vbfodtc8 113


idblrfwf ithrbyt,f vjtlfypt bvfhst,f8 ueylbc cfvb vjsfvfit thsvfytsc [tkc uflf[dtdc lf ths [fpfl lfto.j,f7 vtnjmt vo.j,ht,b rb bct lff[kjdlt,bfy7 hjv vjsfvfitsf sfdt,b uflftzljc8 fvbs bmvyt,f udbhf,b8 vfcib ) yjvthb ,ehsc itfult,c lf vjhrbyfkt,b vbc lfcfeakt,kfl at[bs b,h'jkt,ty8

@_8! itcfhrbyt,kfl vjo.j,f ~f` cfl bvfhst,f ithrbyt,f0 se otct,ib cfufyut,jl fh othbf7 ithrbyt,f to.j,f cfsfvfij vjtlfypt7 otcbc lfhqdtdbc fy sfvfibc itath[t,bc flubkpt7 fy vfcsfy it'kt,bc lf udfhfl f[kjc8 ~,` se tc flubkb fenbc ~rblbc` [fpc % vtnhpt yfrkt,flff lfijht,ekb7 ithrbyt,f rblblfy % vtnhpt lut,f8 ithrbyt,f vjtlfyib eylf ufbvfhsjc8 itcfhrbyt,kfl vjo.j,bc lhjc vbcb ief [fpb rfhbc [fpblfy % vtnhbc afhufkib fh eylf b.jc8 ~u` se lfhqdtdf fy sfvfibc itath[t,f ktkjib vj[lf7 ithrbyt,f fv flubkbc gbhlfgbh7 rfhbc [fpblfy % vtnhpt bybiyt,f8 ~l` ufe]fy]kt,kbd8 ueylb ithrbyt,fib ufe]fy]kt,kbd eylf lflutc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~t` hdf vjhrbyfkb8 ithrbyt,fib sbsj ueylblfy hdf vjsfvfit eylf blutc8 ithrbyt,bc lfchekt,fvlt hdfdt vo.j,hsfy itrhekb eylf hxt,jltc8 114


gbhdtk [fpib7 fhw vtnb lf fhw yfrkt,b7 cfvb7 vtjhtib rb jhb vjsfvfit eylf blutc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ufvjyfrkbcb8 se ueylib hfbvt vbptpbs !%-pt yfrkt,b vjsfvfit lfhxf7 yt,flfhsekbf ithrbyt,fib lfcf.tyt,tksf hbw[dbc cfsfyfljl itvwbht,f8 ueylvf ubylfw fv itqfdfsbs bcfhut,kjc7 vtnjmtc bubdt fh vjts[jdt,f8 thsb rbf7 yt,bcvbth itvs[dtdfib ueylvf [es vjhrbyfkpt yfrkt,b fh eylf lff.tyjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 idblrfwf ~t` cfvb vjhrbyfkb8 ithrbyt,fib ueylblfy cfvb vjsfvfit eylf blutc8 ithrbyt,bc lfchekt,fvlt cfvbdt thsvfytssfy itrhekb eylf lfhxtc8 55

fvjbifkjc ufvjyfrkbcb8

zf,ert,b ~t` (-rfwf ithrbyt,f #-$-! o.j,bs eylf lflutc8 vtcfvt [fpbc thsflthsb vjsfvfit ~( yjvthb` vtjht-[fptkt,c eylf vbfodtc7 fvfs rb sfdt,b ?emthbc fmts-bmbs tljs8 ufvjyfrkbcb8 se chekb itvflutykj,f fh ?.fdc7 vjsfvfit ,by'ehfl sfvfibcsdbc ufe'tdtc fy fvfy vjtlfyb nhfdvbc ufvj lfnjdf - ueylvf ithrbyt,fib hdfpt yfrkt,b vjsfvfit eylf lff.tyjc8 thsb rbf7 fv lhjcfw jhbdt ueylc vbybvev [esb vjhrbyfkbc lf.tyt,f vfhst,c8

115


yfrkekb ithrbyt,f fct to.j,f5 se ths-ths ueylc thsb vjsfvfit frkbf7 vfiby jhbdt ueylb #-$ o.j,bs ~( yjvhbc ufhtit` eylf lflutc8 se ueylc jhb vjsfvfit frkbf7 jhbdt ueylb #-@-! o.j,bs ~eahst,jl` eylf lflutc9 [jkj se ueylc cfvb vjsfvfit frkbf7 ueylt,b #-@ ufykfut,bs ~vfhnj gbhdtkb lf vtjht [fpt,b` eylf lfto.jy8 yfql ithrbyt,fib gbhdtkb [fpbc cfvbdt lf vtjht [fpbc jhbdt vjhrbyfkb cfsfyfljl ufoehsybkb eylf b.jc8 se ths-ths ueylc fct ufoehsybkb vjhrbyfkt,b frkbf vfsb e.jkj,bc7 vjtlyblfy uf'tdt,bc fy lfifdt,bc ufvj lf cfsfyfljl ufoehsybkb itvwdktkbw fh ?.fdc7 vcf]vf sfvfib whe ithrbyt,bs eylf uffuh'tkjc8 ~d` gbhdtk [fpsf it,vf ~itzblt,f`8 ithrbyt,bc flubkb vcf]vf nthabs eylf vjybiyjc8 it,vfvlt vtnjmt gbhdtkb [fpt,b thsvfytsc vrkfdbc ths ufodltyfpt eylf lfeluyty7 ,ehsb rb ) yjvthc tzbhjc lf ithrbyt,fib vbc itcfult,fl vpfl b.jc8 gbhdtkb [fpt,b oby bvltyfl eylf lfb[fhjy7 hjv hjwf thsvfytsc ittzblt,bfy7 vfs .jdtk vjsfvfitc sfdb lf ,tzt,b cfresfh ufdfpt lf,kf fh tmytc8 vjsfvfitc itzblt,bc itltufl sfdb ueyltkbc sfdbc vtpj,kfl fh eylf tljc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 116


~p` vcf]vf ptlbptl eylf lfb'f[jc lfb[fhts= lf itt[ts= fvfpt gbhdtkb [fpt,b oby eylf lfb[fhjy7 ~js[bdt` ,eh]b rb ufht ~sfdbceafkb` [tkbs eiefkj vtnjmbc obyf-v[fhc itt[jc lf tu [tkb erfydt ufvjobjc8 vcf]vf fvbc vtht eylf lfb'f[jc .jdyb= lf vwbht .jdybc itvltu itthrbyts= fvfpt gbhdtk [fpt,c ite'kbfs thsvfytsc itt,fy8 itthrbyts= ,h'fyt,f fhff8 bubf vbsbst,f7 hjv gbhdtkb [fpt,b thsvfytsc itt,fy7 hjwf fvbcsdbc vpfl bmyt,bfy8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~s` oby lf[hfib xdtekt,hbdfl lujvbcfc ve[kbc bvltyfl vj[hf buekbc[vt,f7 hjv vtnjmtcsfy itzblt,f ufvjmfyt,bc ufhtit vj[th[ltc8 ~b` ufvjmfyt,f8 gbhdtkb [fpb fh eylf lflutc ijhc lf vtnjmbcrty uftmfyjc8 tc cf[bafsjl sfvfibf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~r` e'hfdb lf gfhfktkehb8 dblht ,ehsb ) yjvhbc [tkbc vntdyt,c fh vjo.lt,f7 ithrbyt,f e'hfdfl eylf blutc lf vbcb ief [fpb rfhbc [fpsf gfhfktkehb b.jc8 ,ehsbc itult,fvlt ueylc vbojkf trh'fkt,f8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8

@_8@ gbhdtk [fptksf lujvb ~f` vbcfojkfl vpfl.jayf8 ithrbyt,bc vjo.j,bc itvltu gbhdtk-[fptkc nfyb lf at[t,b oby vbojkbcsdbc vpfl eylf ?mjyltc8 117


~,` tc ybiyfdc7 hjv vjsfvfitc jhbdt at[b vbofpt eylf tlufc7 cbv'bvt rb v.fhfl ?mjyltc uflfnfybkb seylfw wfkpt8 vjsfvfitc trh'fkt,f at[t,bc uflf]dfhtlbyt,f7 vfuhfv tc itpqeldf fh t[t,f ueyltksf at[t,c8 vjsfvfitc ,tzt,b cfresfh ufdfpt lf,kf fh eylf ?mjyltc8 ~u` ?emthb ~rdfzb`8 ithrbyt,fib ,ehsbc itult,fvlt ?emthb ,ehsbc vjcfut,fl eylf uftvpfljc8 vfc jhbdt at[b vbofpt eylf tlufc7 cbv'bvt rb v.fhfl ?mjyltc uflfnfybkb seylfw wfkpt8 ?emthvf at[b fh eylf lflufc sfyf-ueyltkb ,eh]t,bc .dtkfpt obyf nthabc oby8 cfc]tkb5 ~f` - ~u` sfdbceafkb lfhn.vf8

@_8# itrdhf ~ithrbyt,fib [tkbc vj[dtdf` vjsfvfit ueyltkc hjv ittrhfc7 [tkb nfypt7 bqkbfpt mdtvjs7 vskbfyfl - vntdyblfy v[hfvlt eylf vj[dbjc8 ueyltkbcsdbc vfhnj vntdybc lflt,f itrdhf fhff8 ~f` ithrbyt,bc lfo.t,blfy lfchekt,fvlt .dtkf gbhdtk[fptkb vnrbwtl lf eo.dtnfl eylf b.jc itrhekb8 ~,` ?emthvf ueyltk ,eh]t,c [tkb ,tzc mdtvjs fy ptvjs eylf vj[dbjc8 ,eh]t,c ?emthb bct fh eylf tzbhjs7 hjv fvfc cbv'bvt fhw-ths at[pt fh ?mjyltc uflfnfybkb8 ~u` vfhw[tyf ,eh]vf vtnjmbc vfh]dtyf ,eh]c vfhw[tyf vrkfdb vfh]dtyf vrkfdbc ibuyblfy eylf fvjcljc8 vfy vtnjmbc rdfhsb vfhw[tyf [tkbs eylf xf,qe]jc v[j118


itrdhf

ief [fpb

kjl pehupt fy udthlpt lf fhf vrthlpt7 vrkfdpt7 cf[tkjpt fy cf.tkjpt7 lf vtnjmtc lf,kf fh eylf totjltc8 ~l` vfh]dtyf ,eh]vf vtnjmbc vfhw[tyf ,eh]c vfh]dtyf vrkfdb vfhw[tyf obyf-v[hbc ufhtlfy eylf fvjcljc8 vfy vtnjmbc rdfhsb vfh]dtyf [tkbs eylf xf,qe]jc v[jkjl pehupt fy udthlpt lf fhf vrthlpt7 vrkfdpt7 cf[tkjpt fy cf.tkjpt7 lf vtnjmtc lf,kf fh eylf totjltc8 ~t` fv otcbc afhufkib jhbdt ,eh]c ite'kbf itrdhbc vtsjlbc itwdkf8 ~d` gbhdtk-[fptksf ufhlf .dtkf c[df vjhrbyfkb7 gbhdtk [fpsf itzblt,fvlt seylfw wfkb vrkfdbs eylf ittrhfc sfyf-ueyltk vtjht-[fptkc8 vtjht-[fptkb vbc oby vlufh ,eh]c eylf ittrhfc7 vtnjmbc xf,qe]df rb7 ,eh]bc ufhlf7 .dtkfc trh'fkt,f8 119


~p` ahsf fath[t,c vtnjmbc ) yjvthc8 se ueyltkt,c cojhfl ittrhf7 ithrbyt,bc ahsfc ite'kbf udthlekfl blutc8 thsb rbf7 ahsf vtnfl fh eylf vj,heyltc lf fvbs vtnjmbc ) yjvthb itfath[jc8 cfc]tkb5 ~f` - ~p` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~s` xfmwtdf8 ithrbyt,bc xfmwtdbc itvltu vcf]vf evfk eylf lfecndbyjc7 hfsf vjsfvfitt,vf vbojkf ito.dbnjy8 ~b` fvjltdyf8 se vjhrbyfkb ?fthib fobtc fy ithrbyt,blfy fvjltdytc7 vcf]vf evfk eylf lfecndbyjc7 hfsf vjsfvfitt,vf vbojkf ito.dbnjy8

@_8$ hjvtkb ueylb itfult,c ,ehsc0 ~f` otcbc lfhqdtdbc itvltu ithrbyt,fib ,ehsb vfhsfkvf ~lfvhqdtdbc vtnjmt` ueylvf eylf itfuljc8 ~,` hfmbc itvltu - b[bkt !^8* otcb ~u` vjkbc itvltu - b[bkt !*8^ otcb ~l` c[df lhjc8 sfvfibc yt,bcvbthb c[df itath[t,bc itvltu7 fuhtsdt otct,ib ufesdfkbcobyt,tk itvs[dtdfib7 ithrbyt,fib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw itath[t,fvlt oby vbbotdlf8 se fv lhjc oby dthfdby vblbjlf7 ithrbyt,fib ,ehsc itvntdb ueylb itfult,c8 ~t` se ithrbyt,f fh b'dht,f lf ,ehsb bmblfy evfk fh ufvjlbc7 itath[t,bc flubkpt f[fkb ithrbyt,f bybiyt,f8 vfcib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw ,ehsc itath[t,bcfc fh akj,lf8 120


~d` se ithrbyt,f ufe'hfdlf lf evfk [tkf[kf fh fvj'hfdlf7 ,ehsb bmblfy lfe.jdyt,kbd eylf ufvjbnfyjy8 se fct fh vj[lf7 f[fkb ithrbyt,f lfbybiyt,f8 vfcib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw ,ehsc itath[t,bcfc fh akj,lf8 ~p` se ithrbyt,f xfbmwf fy ofvjbifkf lf ]fhbvf fh lfybiyekf7 bmdt ufbvfhst,f f[fkb ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc bubdt ueylb itfult,c8 se [tk-vtjht ithrbyt,f fv otcib vje[ctybt,tkb vbptpbs eylf vjto.jc7 ,ehsc vfcibw bc ueylb itfult,c7 dbyw tc obyf ithrbyt,fib uffrtsf8

@_8% ithrbyt,fib ,ehsbc itult,f ufe]fy]kt,kbd8 hjujhw rb vtnjmt gbhdtkb [fpt,b thsvfytsc ittzblt,bfy7 ) yjvthvf ,ehsb ithrbyt,fib eylf itfuljc8 ) yjvthvf ,ehsb vfiby eylf itfuljc7 hjwf vcf]b tn.dbc lf ithrbyt,bc bv v[hblfy7 hjvtkbw sfdblfy fbhxbf8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8

@_8^ hjujh fult,c ,ehsc ) yjvthb0 ~f` ) yjvthb ithrbyt,blfy ths vtnhpt7 ief [fppt bct eylf lflutc7 hjv vbcb sfdb ithrbyt,fc fh itt[jc lf fhw f[kj vlujvb ,eh]bc uflfqvf vj[dltc8 ~,` ) yjvthc ,ehsb eylf tzbhjc jhb [tkbs9 gbhdtk [fpt,c ijhbc7 ief [fppt9 ve[kblfy lf rjzblfy njk vfy'bkpt lf bct7 hjv ,ehsbc uh'tkb qth'b vbobcf lf fenbc [fpbc gfhfktkehb b.jc8 121


@_8^~,`

~u` ) yjvhbc vbth itult,ekb ,ehsb cohfafl eylf vj'hfj,ltc8 ,ehsb ) yjvhbc [tkbc vntdyt,c udbhf,c ufhts eylf vjo.ltc8 ~l` ) yjvthvf ,ehsb cojhfl7 ief [fppt eylf itfuljc sfy bct7 hjv ,ehsb vbofc gbhdtkfl itt[jc f[kj vlujvb ,eh]bc bmtsf ,tzbc uflfqvfl8 ~t` ) yjvthvf ,ehsb ths-vfub7 oby vj'hfj,bs eylf itfuljc8 tc ybiyfdc7 hjv vfy ,ehsb erfy fh eylf ofbqjc lf fhw whe vj'hfj,f ufvjb.tyjc8 cfc]tkb5 ~f` - ~t` sfdbceafkb lfhn.vf8

@_8* hjlbc bo.t,f ithrbyt,f0 ~f` ithrbyt,fib sfvfib vfiby bo.t,f7 hjwf ,ehsb ) yjvhbc [tkbc vntdyt,c o.lt,f8 ~,` se ) yjvthvf ,ehsb ithrbyt,fib itfulj7 bc rb udbhf,bc yt,bcvbthb ,jkjlfy ufvjdblf lf cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vt,b fh lfybiyekf7 bvfdt ueylvf ,ehsb [tkf[kf eylf itfuljc8 122


~u` se ,ehsbs gbhdtk-[fptkt,c fh esfvfibfs7 vfy rb udbhf,b ufbfhf lf bmtsf ,eh]bc at[t,c eryblfy vjsfvfitsf ite[t,kbd ufvjdblf7 bvfdt ueylvf ,ehsb [tkf[kf eylf itfuljc8

@_8( frh'fkdt,b gbhdtk-[fptksfsdbc ~f` vbhn.vf ,ehsbc itult,fvlt8 gbhdtk-[fptkt,c at[t,b bct eylf tlufs7 hjv udbhf,b fh xfb[thujc8 dblht ,ehsb ) yjvhbc [tkbc vntdyt,c fh vjo.lt,f7 gbhdtk-[fptkvf nthab vboblfy fh eylf fbqjc lf fhw oby ufobjc8 gbhdtk-[fptkvf bctsb fhfathb eylf xfblbyjc7 hfw ithrbyt,fib ,ehsbc cojhfl itult,fcf lf vbofcsfy cojhfldt it[t,fc itf,hrjkt,c8 ~,` vbhn.vf itult,bc itvltu8 se ,ehsb vbofc udbhf,ib erdt itt[j7 yt,bcvbth gbhdtk-[fptkc ite'kbf7 vbcb vjut,f yt,bcvbthb nthabs cwfljc8 ~u` ,ehsbc ufvjult,f8 gbhdtk-[fptkvf ,ehsb ufyut, fh eylf ufvjfuljc udbhf,bc bv ,jkjlfy7 cfblfyfw ithrbyt,fib itfultc8 cfc]tkb5 ~f` lf ~u` sfdbceafkb lfhn.vf8 ~l` se ,ehsb udbhf,blfy ufyut, fh ufvjeulbfs7 bub bvfdt ueylvf [tkf[kf eylf itfuljc8 ~t` se ,ehsb udbhf,blfy ptlbptl ~ufvtjht,bs` ufvjfultc7 vcf]vf tc ufyut, lfhqdtdfl eylf xfsdfkjc lf lfvyfifdt lfcf]jc8 123


~d` jhbdt at[bs8 gbhdtk-[fptkvf ,ehsc ths-,fifl jhb at[b fh eylf lfrhfc8 vtnbw7 ithrbyt,fib ,ehsbc itult,fvlt lf vbc itvltufw7 vjsfvfitv vbofc ths-,fifl fh eylf vjo.dbnjc jhbdt nthab8 ~p` xfmwtdf8 ithrbyt,fib ,ehsbc itult,fvlt lf vbc itvltufw7 gbhdtk-[fptkvf bct fh eylf lf[fhjc fy lfuhb[jc nfyb7 lf fhw vtnjmt lfobjc bct7 hjv fvbs ithrbyt,f xfbmwtc8 ~s` vcf]vf ithrbyt,bc yt,bcvbthb ufyut, xfmwtdf7 hjujhw cf[bafsjl sfvfib7 vrfwhfl eylf fqrdtsjc8 ~b` fotdf lf fvjltdyf8 ithrbyt,fib ,ehsbc itult,fvlt lf vbc itvltufw7 gbhdtk-[fptkvf vtnjmt fh eylf fobjc lf fhw ithrbyt,blfy fvjltdyjc7 hflufy tctw cf[bafsjl sfvfibf8 cfc]tkb5 ~t` - ~b` cf]fhbvj lfhn.vf8

@_8) cf.jdtksfj frh'fkdt,b ~f` .dtkfc5 xfmwtdf8 vjsfvfitv ithrbyt,f ufyut, fh eylf xffmwbjc8 vjhrbyfkb ufyut, fh eylf ofbmwtc fy xfbve[kjc8 tc .dtkfathb cf[bafsjl sfvfibf8 ~,` .dtkfc5 [tkbs sfvfib8 vjsfvfitv ithrbyt,fib ,ehsc [tkb fh eylf f[kjc lf fhw vboblfy at[t,bs fbqjc8 cfc]tkb5 ~f` - ~,` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~u` .dtkfc5 ,ehsbc vjut,f8 vjhrbyfkb ,ehsbc vjut,fc eylf twfljc v[jkjl nthabs fy at[bc mdtvj yfobkbs8 124


~l` .dtkfc5 ufvjcekb ,ehsb8 ithrbyt,blfy ufvjcekb ,ehsb vjsfvfitv bm fqfh eylf lff,heyjc8 cfc]tkb5 ~u` - ~l` sfdbceafkb lfhn.vf8 ~t` .dtkfc5 ,ehspt lfwtvf8 vjsfvfit ithrbyt,blfy ufvjvfdfk ~fy ufvjcek` ,ehsc fh eylf lffodtc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~d` vtjht [fptkcf lf ahsfc5 udbhf,b8 se vjhrbyfkb gbhdtk [fpib fh lufc7 udbhf,ib v.jab ,ehsbs fh eylf bsfvfijc8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~p` ) yjvthc5 at[bs sfvfib8 dblht ,ehsb ithrbyt,fibf7 ) yjvthvf vfc at[b fh eylf lffhn.fc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 ~s` ) yjvthc5 [tkbc lfmytdf8 ) yjvthvf bctsb fhfathb eylf /myfc7 hfw vtnjmtc fabmht,byt,c7 hjv ,ehsb ithrbyt,blfy ufvjcekbf vfiby7 hjwf bub ]thfw bmff8 cfc]tkb5 sfdbceafkb lfhn.vf8 ~b` ) yjvthc5 ahsfpt lf.hlyj,f8 ) yjvthb vtnjmt ahsbc vjhrbyfkc fh eylf lft.hlyjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 zf,ert,b ~r` vbojkf8 ueylvf vtnjmtc ithrbyt,fib vbojkbs erfy vtnh-yf[tdfhpt ~!7% vtnhpt` vtnfl fh eylf lff[tdbyjc8 125


~k` ,ehsbc ufvjnfyf8 se ueylvf ,ehsb vjbuj lf vfc ithrbyt,bc relib ~,jkjib` frjynhjkt,c7 bm vtnfl fqfh eylf lff.jdyjc8 cfc]tkb5 ~r` - ~k` sfdbceafkb lfhn.vf8

@_8!_ ithrbyt,bc lfchekt,f ~f` ,ehsb ufvjdblf8 se ,ehsb udbhf,bc ufhlf ithrbyt,bc yt,bcvbthb c[df flubkblfy ufvjdblf7 ithrbyt,f lfchekt,ekbf8 ~,` ktkjib itdblf8 ithrbyt,f ktkjib fh uh'tklt,f8 se ithrbyt,fib v.jab ,ehsb rfhbc [fppt fy vbc uflfqvflff7 ithrbyt,f lfchekt,ekbf lf fvltyfl7 ktkjib ,ehsbc lfvbot,bs itvntdc ktkjc ufnfyf7 [jkj lfvwdtkc - ktkjc lfwdf ite'kbf8 ~u` ,jkj rfwb vjt[cyf8 ithrbyt,fib ,jkj rfwb bc vjhrbyfkbf7 dbcb nthat,bw sfdbcb rfhbc [fpblfy .dtkfpt f[kjf8 se bub ithrbyt,fc vjt[cyf lf [tkbs fbqj vbc oby7 vbofpt lt,ekb ,ehsb7 ithrbyt,f lfchekt,ekbf8

@_8! ! lfnhbfkt,f ~f` se ithrbyt,f )_ uhflecpt vtnfl lfnhbfklf ~vj,heylf`7 vcf]vf sfvfib eylf itfxthjc lf [tkf[fkb ithrbyt,f lfybiyjc8 ~,` tc ithrbyt,f eylf vjto.jc obyfc lfchekt,bc flubkpt7 jqjylfw rfhbc [fpblfy fhf-yfrkt, % vtnhpt8 f[fk ithrbyt,fib ,ehsc bc ueylb itfult,c7 dbyw vfc obyfc itxtht,bcfc fh akj,lf7 [jkj se ,ehsb dthfdby vjbuj - bc ueylb7 dbyw tc obyfib uffrtsf8 126


zf,ert,b ~f` ueylvf ithrbyt,f ufyut, fh eylf lffnhbfkjc8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8 se ,heyvf $% uhflecc vbfqobf7 vcf]vf sfvfib eylf itfxthjc8 se lfhnbfkt,f ufyut, fh vjv[lfhf7 vcf]b itxtht,bc flubkpt [tkf[fk ithrbyt,fc lfybiyfdc8

@_8!@ sfvfi-ufht ithrbyt,fib ~f` ithrbyt,bc vjo.j,bc lhjc bv ueylbc ) yjvthb7 dbyw ,ehsc fh fult,c - eylf lflutc ithrbyt,bc bvfdt v[fhtc7 cflfw ,ehsbc itvult,b ) yjvthbf7 fy c[df vjsfvfitsfsdbc lflutybkb sfvfi-ufhtc [fpbc erfy lfb[bjc8 ~,` sfvfi-ufht ) yjvhbcsdbc8 se ueylvf ithrbyt,fib ,ehsb vjbuj7 vbcb ) yjvthb sfvfi-ufhtsff7 se jhbdt at[b ,ehsbc oby vfiby lfluf7 hjwf ,ehsb ]thfw ithrbyt,fibf8 se ) yjvthc ,ehsbc oby vfhnj wfkb at[b elufc7 bub sfvfi-ufhts fhff8 ~u` se ueylvf ithrbyt,fib ,ehsb vjbuj7 vtnjmbc ) yjvthb sfvfi-ufhtsff7 se wfkb at[b ,ehsbc oby vfiby lfluf7 hjwf ,ehsb ]thfw ithrbyt,fibf8 ~l` bv ueylbc ) yjvthb7 dbyw ithrbyt,fib ,ehsb dth vjbuj7 fh eylf uflfdbltc ithrbyt,bc bmtsf v[fhtc lf bm sfvfi-ufhtc [fpbc oby lflutc8 tc [fpb ithrbyt,fib xf,vek sfyf-ueyltksf ,jkj at[pt uflbc8 ~t` bv ueylbc ) yjvthb7 dbyw ithrbyt,fib ,ehsb dth vjbuj7 fh eylf vjijhltc ithrbyt,fc lf sfvfi-ufhtc [fpbc 127


oby lflutc8 tc [fpb ithrbyt,fib xf,vek sfyf-ueyltksf ,jkj at[pt uflbc8 cfc]tkb5 ~f` - ~t` cf]fhbvj lfhn.vf8 ~d` ) yjvhj,f yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf7 jqjylfw ueylc sbsjtek ithrbyt,fib sbsj ) yjvthpt vtnb fh eylf ?.fdltc8

sfvfi-ufht ithrbyt,fib

s * u [fpb vem fhf-vjhrbyfksfsdbc % vtnhb

s * u [fpb vemb ) yjvhbcsdbc s * u [fpb vemb ) yjvhbcsdbc

,ehsb

s * u [fpb ,fwb ) yjvhbcsdbc7 hjwf ,ehsbs fh sfvfij,c

% vtnhb s * u [fpb ,fw fhf-vjhrbyfksfsdbc

128


~p` sfvfi-ufht fhf-vjhrbyfksfsdbc8 se vjsfvfit ithrbyt,fib fh lufc lf fhw ) yjvthbf7 ithrbyt,bc lhjc sfvfi-ufhtsff7 se sfdbcb ueylbc sfvfi-ufhtc [fpbc oby lfhxf fy uflfdblf8 tc [fpb rfhbc [fpbc gfhfktkehbf lf ithrbyt,fib xf,veksf ,jkj at[pt % vtnhbs erfy uflbc8 ~s` se ,jkj at[b rfhbc [fppt fy vbc erfyff7 ) yjvhbcf lf fhf-vjhrbyfksfsdbc sfvfi-ufhtc [fpb rfhbc [fpbf8 ~b` pjpbyb8 ithrbyt,bc vjo.j,bc lhjc fhf-vjhrbyfkvf sfvfi-ufhtc [fpbc erfy ufe]fy]kt,kbd eylf lfb[bjc8 se bub fct fh vjbmwf7 at[c bshtdc lf lfcfc]tkbf8 cfc]tkb5 ~d` - ~b` cf]fhbvj lfhn.vf sfvfi-ufhtc [fppt8

@_8!# zf,ersf otct,b rfwsf vfnxt,ib rfdibhc zf,ersf ithrbyt,bc otct,bc itvjqt,f rfwsf pjubths sfyhbuibw ite'kbf8

129


@ ! 8 cf]fhbvj lf sfdbceafkb lfhn.vt,b cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vf vtnjmbc vbth otcbc lfhqdtdbc ufvj7 vfhsfkb ueylbc cfcfhut,kjl bybiyt,f8

@!8! cfl bybiyt,f0 se otct,ib c[dfudfhfl fh othbf7 cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhqdtdbc flubkpt bybiyt,f8

@!8@ cfblfy cheklt,f0 ~f` vjsfvfitv lfhn.vf eylf itfchekjc vbsbst,ekb flubkblfy7 fy vfcpt eryblfy - gbhdfyltk flubkpt ufvfdfk [fppt8 se lfhn.vbc flubkb vtnjmbc rfhbc [fpblfy % vtnhbc afhufkibf7 lfhn.vf lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh7 fvfdt rfhbc [fpblfy % vtnhpt cheklt,f8 ~,` se ktkjib lfbybiyf7 lfhn.vf vjtlfyib7 itcf,fvbcb rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 ~lfhqdtdbc` flubkbc gbhlfgbh cheklt,f8

@!8# hjujh cheklt,f0 ~f` lfhn.vbc itchekt,f ite'kbf yt,bcvbth vjsfvfitc lf yt,bcvbthb [th[bs5 [tkblfy7 fhtrybs fy vboblfy8 ,ehsbc lfhn.vf itb'kt,f at[bc yt,bcvbthb7 ve[kpt mdtvj yfobkbs7 vfuhfv fhf meckbs lf ve[kbs8 idblrfwf ~f` ,ehsbc lfhn.vf itb'kt,f [tkblfy fy fhtrybs7 vfuhfv fhf vboblfy8 130


~,` ve[kpt ,ehsbc frtyodkf lfhn.vfl fh bsdkt,f8 ~u` lfvhn.vtkvf eylf ufvjb.tyjc bc ,ehsb7 hjvkbsfw vfyfvlt sfvfij,lyty8 edfhubcb ,ehsbc ufvjwdkf itb'kt,f v[jkjl vcf]bc lfcnehbs8 cfc]tkb5 ~f` - ~u` se lfvhn.vtkbc ueylvf otcb lffhqdbf7 bvfdt flubkpt lfbybiyt,f ithrbyt,f lf vfcib ,ehsc vtnjmt itfult,c8

@!8$ lfvfnt,bsb gbhj,t,b ~f` cfvfubthj ithrbyt,f8 cf]fhbvjc fy sfdbceafkbc vfubdhfl ueylc ite'kbf lffybiybyjc ithrbyt,f lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8 ~,` ufe]fy]kt,kbd8 se vcf]c fybiyf7 hjv lfhn.vfc rfhib fgbht,c7 vjsfvfitv cf]fhbvj ths oesib eylf itfchekjc8 ufyphf[dbc ufv;qfdyt,fl bsdkt,f cflufvbc fy mdbibc vjnfyf7 fy lfhn.vbc flubkbc vjybidyf8 ubylfw ,ehsb lfhn.vfvlt ofbmwtc lf [tkf[kf lfcf.tyt,tkb uf[ltc7 lfvhn.vtkvf .dtkfathc vfbyw thsb oesb eylf fv.jabyjc8 fv lhjbc ufcdkbc itvltu lfhn.vf ufemvlt,f lf bvfdt flubkpt lfbybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vtnjmt itfult,c8 rfhib lfhn.vbc vcufdcfl7 .dtkf c[df lfhn.vfw ufe]fy]kt,kbd eylf itchekltc8 idblrfwf ~,` rfhib lfhn.vf #_ ofvib eylf itchekltc8 131


~u` sdfk-cfxbyjl8 lfvhn.vtkvf ,ehsb sdfk-cfxbyjl eylf lffhn.fc5 se [tkib ezbhfdc7 ,ehsb vntdfyc w[flfl eylf vjijhltc7 lf se vbofpt ltdc - flubkb vjbyfwdkjc8 ~l` ,ehsbc fenib uflfnfyf8 lfvhn.vtkc ,ehsbc fenib lfhn.vf ite'kbf [tkblfy fy fhtrybs7 vfuhfv fhf vboblfy8 ~t` vjmvtlt,bc sfdbceakt,f8 lfvhn.vtkc ,ehsbc lfhn.vf yt,bcvbth v[fhtc ite'kbf lf vbcbs [tkf[kf sfvfibc eakt,fw itepqelfdfl fmdc8 ~d` lfhn.vf ktkjlfy8 se cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vbc itcfchekt,kfl vjsfvfitv erfy7 sfdbc ktkjib lfb[bf7 vbcvf ueyltkvf rb ,by'ehfl sfvfibs vtnjmtc ktkj fh uffnfybyf - cf]fhbvj ktkj xfbsdkt,f8 ~p` emvfl ktkjib8 se cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vbc ktkjlfy itchekt,bc itltufl ,ehsb ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt uflfdblf7 fy rfhbc [fpbc uflfrdtsfvlt lfvwdtkvf emvfl fmwbf - vjtlfyib7 % vtnhpt7 bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc itvntdb itfult,c8 ~s` ,ehsbc erfy8 cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vbc itchekt,bc lhjc lfvhn.vtkbc vstkb ueylb lfhn.vfvlt ,ehsbc erfy eylf b.jc8 ufvjyfrkbcbf vboblfy lfhn.vbc lhjc ,ehsbc lfv.tyt,tkb8 ~b` cohfafl itchekt,ekb lfhn.vf8 se cf]fhbvj fy sfdbceafkb bct cohfafl itcheklf7 hjv lfvhn.vtkbc ueyltkt,b ,ehsbc oby xfhxyty7 bcbyb sfvfi-ufhts .jaybcsdbc fh eylf lf]fhbvlyty8 132


fv vjsfvfitt,vf erfy-lf[tdf evfk eylf lfbo.jy lf sfvfiib vj,heyt,fvlt fh ito.dbnjy8 fvfdt lhjvlt bcbyb sfvfiib fh eylf xfthbjy8 tc t[t,f ueylbc .dtkf vjsfvfitc - bvbc lf vbe[tlfdfl7 cfsfvfij fhbc ibuybsff se ufhts8 ~r` fv lhjc vjsfvfit sfvfiib vj,heyt,ekfl bsdkt,f7 se 55 cf]fhbvj fy sfdbceafkb lfhn.vbc itvchekt,kbc erfy sfdfl xfdblf9 55 vfc ufecohj ,ehsbfyvf ueyltkvf fy 55 bv ueyltkvf7 dbyw lfhn.vbc itchekt,bcfc ,ehspt erfy b.j8 ~k` sfvfi-ufhts xfhxtybkb vjsfvfit sfvfiib vtnjmbc dthfyfbhb vjmvtlt,bs dth vj,heylt,f8 cfc]tkb5 se otct,ib c[dfudfhfl fh othbf7 lfvhn.vtkb ueylbc vbth xfltybkb lfhqdtdbc ufvj bmdt bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vtnjmt itfult,c8

@!8% cf]fhbvjlfy ujkbc ufnfyf ~f` cf]fhbvj lfhn.vblfy itb'kt,f ujkbc ufnfyf8 ~,` se lfvhn.vtkvf vcf]c fybiyf7 hjv rfhib ehn.fvc7 cbn.df eylf itfchekjc8 ufyphf[dbc ufv;qfdyt,bc itvltu lfvhn.vtkc vbcb uflfsmvf fqfh ite'kbf8 vcf]c lfvhn.vtksfy ufyphf[dbc uflfvjovt,bc eakt,f fmdc8 ~u` se lfvhn.vtkvf vcf]c fybiyf7 hjv rfhib ehn.fvc7 vtnjmt ueylb lfvhn.vtkbc vbth ufvjh,tybc lfo.t,blfy ,ehsbcsdbc at[bc lfhn.vfvlt e'hfdfl7 [tkt,xfvjidt,ekb eylf blutc8 133


@ !8 %~ u`

~l` se lfvhn.vtkc vcf]bcsdbc fh eybiyt,bf7 hjv rfhib lfhn.vfc fgbht,lf7 vfuhfv fhtryb ufbnfyf7 ujkb bsdkt,f8 ~t` se lfhn.vbc itchekt,bc lhjc vtnjmt ueylvf otcb lffhqdbf7 vfuhfv ,ehsb rfhib ufdblf7 ujkb bsdkt,f lf [tk-f[fkb ~ubylfw lfvfnt,bsb` lfhn.vf fqfh bybiyt,f8 ~d` lfvhn.vtkc ,ehsbc lf.tyt,f ite'kbf eiefkjl vbofpt7 mdbifpt7 yf[th[pt fy rfdibhbc vbth vjojyt,ek cflufvpt8 cfc]tkb5 se otct,ib c[dfudfhfl fh othbf7 lfvhn.vtkb ueylbc vbth xfltybkb lfhqdtdbc ufvj bmdt bybiyt,f ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsc vtnjmt itfult,c8 134


@!8^ sfdbceafkblfy ujkb fh bsdkt,f ~f` sfdbceafkb lfhn.vblfy ujkbc ufnfyf fh itb'kt,f8 ~,` sfdbceafkb lfhn.vbc itvchekt,tk ueylc fhtrybs ujkbc ufnfyf v[jkjl vfc itvltu ite'kbf7 hfw ,ehsb bctd emvb uf[lf7 ,ehsc vtnjmt itt[j fy vtnjmtv ,ehsbfyb it,jzf8 tc itpqeldf sfdbceafkbc yfwdkfl fhxtek ithrbyt,fptw dhwtklt,f8

@!8* hf /myfc vtnjmt ueylvf cf]fhbvjcf lf sfdbceafkbc lhjc ~f` erfy lfb[bjc8 vtnjmt ueylb sfdbcb rfhbc [fpbcrty evfk eylf ufbmwtc lf erfy-lf[tdf ufyfuh'jc vfyfv7 cfyfv 55 lfhn.vbc flubkc ! _ vtnhbs fh lfijhlt,f9 fy 55 fh vbfqotdc sfdbc rfhbc [fpc7 se tc [fpb lfhn.vbc flubkc ! _ vtnhpt yfrkt,flff lfijht,ekb8 ~,` ufyfuh'jc erfy lf[tdf8 ubyl lfhn.vf itchekltc lf lfvhn.vtkbc ueylbw ,ehsbs sfvfij,ltc7 vtnjmtv vfyfv eylf b[bjc erfy lf sfvfiib fh xfthbjc7 cfyfv lfhn.vbc flubkc lflutybk vfy'bkpt fh lfijhlt,f8 ~u` cohfafl itchekt,ekb lfhn.vf8 se lfhn.vf bct cohfafl itcheklf7 hjv vtnjmtc ufwkbc itcf'kt,kj,f dth vbtwf7 bub fh eylf lfbcf]jc8 thsb rbf7 dblht sfvfiib xft,vt,f7 vtnjmtv erfy-lf[tdf eylf ufyfuh'jc ~,` ve[kbc sfyf[vfl fy vfyfv7 cfyfv lfhn.vbc flubkc !_ vtnhbs lfijht,ekb ueyltkb fh uflfecoht,c8 135


~l` [tkbc itikf8 vtnjmtv vfhsfk ueylc lfhn.vbc lhjekfl itchekt,fib [tkb fh eylf iteifkjc lf fhw upf iterhfc lfvhn.vtkc8 vtnjmtv lfvhn.vtkbc ueylbcufy ijhc ufyut, fh eylf ofbqjc7 uflffuljc fy at[bs lffhn.fc ,ehsb8 cfc]tkb5 vtnjmbc vbth otcbc lfhqdtdf bc]t,f gbhdfyltkpt !_ vtnhbs oby lfybiyekb7 bvfdt nbgbc f[fkb lfhn.vbs7 jqjylfw fvbcb flubkb vtnjmbc rfhbc [fpblfy % vtnhbc afhufkib dth bmyt,f8 fv f[fkb lfhn.vbc itchekt,f vfhsfkb ueylbc yt,bcvbth vjsfvfitc ite'kbf8 cf]fhbvjc lfvhn.vtkc eakt,f fmdc itwdfkjc lfhn.vbc [th[b lf rfhibw rb lffhn.fc8 se [tk-f[fkb lfhn.vf lfbybiyf7 bub vfc itvltuqf eylf itchekltc7 hfw vcf]vf f[fkb flubkb vbesbsf8

@!8( rbltd hf /myfc vtnjmtv sfdbceafkbc lhjc ~t` lfvhn.vtkpt sfdlfc[vf8 lflutybkb vfy'bkbs erfy-lf[tdbc itvltu vtnjmt ueylbc vjsfvfitc ite'kbf vbtzhfc lfvhn.vtkc lf fh lffhn.vtdbyjc8 vtnjmtc sfdlfc[vf ite'kbf vfc itvltu7 hfw lfvhn.vtkb ,ehsbcrty ofdf8 ~d` lfhn.vbc fh-lfyt,t,f8 se vtnjmt lfvhn.vtkc sfdc lftc[f lf fh lffhn.vtdbyf7 lfhn.vf emvlt,f8 sfvfib sfdbceafkbc flubkpt7 ithrbyt,bs f[klt,f8 vfcib ,ehsc lfvhn.vtkbc vtnjmt ueylb itfult,c8 136


~p` ktkjlfy itchekt,ekb sfdbceafkb8 se vjtlfyib lfybiyekb sfdbceafkbc itcfchekt,kfl lfvhn.vtkvf erfy7 sfdbc ktkjib lfb[bf7 vtnjmt rb sfdc lftc[f lf fh lffhn.vtdbyf7 %-vtnhf ithrbyt,f bybiyt,f8 vfcib ,ehsc itvntdb ueylb itfult,c8 se otct,c bwfdc7 sfdbceafkbc ktkjlfy lfhn.vbc itvltu vtnjmtc bm ,ehsbs sfvfib lf ktkjc ufnfyf ite'kbf8 ~s` lfafht,f8 se vtnjmtv sfdbceafkc lffafhf7 sfvfib uh'tklt,f8

@!8) ufvjzthf cf]fhbvjcf lf sfdbceafkbc lhjc ~f` sfdbceafkbc lfvhn.vtkvf whe vj'hfj,f fh eylf uffrtsjc8 se bub lfcfhn.vtkfl ufby'hf7 vtnjmtc sfdlfc[vf ite'kbf8 ~,` se vcf]c vbfxybf7 hjv cf]fhbvjc fy sfdbceafkbc lfvhn.vtkvf ueylvf vtnjmt otcbc lfhqdtdfpt ufvjbzbhf7 [tk-f[fkb lfhn.vf fqfh eylf lfybiyjc lf sfvfib uffuh'tkt,byjc8

137


@ @8 ktkjib ,ehsbc ktkjib lfvbot,f jhbdt ueylbc vjsfvfitc ite'kbf8 se itvntdvf ,ehsb vtnjmbc ktkjib lffvbof7 vbc ueylc ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 se lfvwdtkvf ,ehsb sfdbc ktkjib lffvbof7 vbc ueylc ktkj lfwekfl tsdkt,f8 se lfvwdtkvf ,ehsb vbbqj lf fv lhjc wfkb at[b rfhbc [fppt fy ktkjib elufc7 sfdbc ktkjib v.jafl bsdkt,f8

@@8! ,ehsbc lfvbot,f [lt,f jhb [th[bs5 ~f` vjsfvfitv ,ehsb vbofc itf[j8 vjsfvfitc ,ehsb [tkib tzbhf lf bub ktkjib vbofc itf[j8 zthf ybiyfdc vntdy~t,`bs fy vrkfd~t,`bs akj,fc8

lfvbot,f

138


~,` vjsfvfit ,ehsc lffodf8 ,ehsb vbofpt b.j lf vjsfvfit vfc lffodf vntdy~t,`bs7 vrkfd~t,`bs fy ptlf nfybc obyf v[hbs - vewkblfy vj.jkt,ekb rbchbc xfsdkbs8

@@8@ ,ehsbc fqt,f vboblfy ,ehsbc fqt,f lfvbot,f fhff8 vjsfvfitc ite'kbf ktkjib vboblfy fbqjc ,ehsb lf ktkjibdt c[dfufy lffvbojc8

@@8# itvntdbc vbth ,ehsbc lfvbot,f ~f` ktkj8 se sfvfiib v.javf ~b[bkt ! !8 otcb` itvntdvf vjsfvfitv ,ehsb vtnjmbc ktkjib lffvbof7 ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 fv lhjc cek thsbf7 ktkjib ,ehsb dby itbnfyf - itvntdvf se lfvwdtkvf8 ~,` se ,ehsbfyvf itvntdvf ,ehsb ktkjib lffvbof lf bvfdlhjekfl ktkjc rblbc fy erfyf [fpc itt[j7 lfvwdtk ueylc @@-lfy lfhn.vf thut,f8

@@8$ ktkjc ufnfybc c[df [th[t,b ~f` rfhbc [fppt lfvbot,f8 rfhbc [fpb ktkjc yfobkbf8 se itvntdvf vjsfvfitv ,ehsb vtnjmbc rfhbc [fppt lffvbof7 ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 ~,` 'tkbc 'bhib lfvbot,f8 rfhbc 'tkb lf vfcpt itvj[dtekb ifkbsf rfhbc [fpptf7 tc rb7 sfdbc v[hbd7 ktkjc yfobkbf8 se itvntdvf vjsfvfitv ,ehsb ~ifkbsbfyb` 'tkbc 'bhib lffvbof - bub ths-lhjekfl itf[j vbofcf lf 'tkc - ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 ~u` 'fkbcvbthb ktkj8 ithrbyt,f lf hfmb ktkjib fqfh uh'tklt,f8 se vjtlfyib lfo.t,ekb ithrbyt,f fy hfmb ktkjib uflfdblf lf ,ehsb rfhbc [fppt fy vbc vbqvff - itvntdc vbcb lfvbot,bs ktkjc ufnfyf ite'kbf8 139


~l` bythwbekb ktkj8 se rfhbc [fpfvlt it,jztc7 vfuhfv ,ehsbfyvf itvntdvf bythwbbs7 thsb eo.dtnb vj'hfj,bs vfbyw vbfqobf vtnjmbc ktkjvlt lf ,ehsb lffvbof - ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 ~t` ,jzdf rfhbc [fpsfy8 se vjsfvfit vtnjmbc rfhbc [fpsfy it,jztc7 vfuhfv ktkjc vbodlf lf ,ehsb evfk lffvbof rfhbc [fppt fy vbc vbqvf - ktkj ufnfybkfl tsdkt,f8 ~d` fv lhjc7 ptptekfl ~lujvtkf` vjsfvfit lfvwdtkc ite'kbf it,jzbkc ,ehsb [tkbs offhsdfc7 vfuhfv at[bc lfhn.vf trh'fkt,f8 ~p` fenib fy ktkjc rbltpt v.jab8 ubyl itvntdb fenib ~rbltpt` fy ktkjc rbltpt b.jc7 se ,ehsb fh ezbhfdc - vtnjmbc ktkjib vbcb lfvbot,bs ktkjc ufnfyf ite'kbf8 ~s` cf]fhbvj ktkj8 se vtnjmbc v[hbd ,by'ehfl sfvfibc ufhtit ueylb ktkjc etzdtkfl ufbnfylf7 fy vfc ufbnfylf ertstc flubkpt - cf]fhbvj ktkj bybiyt,f8

@@8$~ ,`

140


@@8$~ u`

@@8$~ p` ~b` cf]fhbvj ktkj rfhbc 'tkt,c ijhbc ufnfybkfl bsdkt,f7 lfvwdtk ueylc rb ufhlfcf[dfpt lfafht,bc eakt,f eyfhxeylt,f8

@@8% lfvwdtkbc vbth ,ehsbc lfvbot,f ~f` ktkjc lfwdf8 se lfvwdtkvf vjsfvfitv ,ehsb sfdbc ktkjib lffvbof7 ktkj lfwekfl tsdkt,f8 ~,` fenib fy ktkjc rbltpt v.jab8 ubyl lfvwdtkb fenib ~rbltpt` fy ktkjc rbltpt b.jc7 se ,ehsb fh ezbhfdc - sfdbc ktkjib vbcb lfvbot,bs ktkjc lfwdf ite'kbf8 ~u` 'tkbc 'bhib lfvbot,f8 rfhbc 'tkb lf vfcpt itvj[dtekb ifkbsf rfhbc [fpptf7 tc rb7 sfdbc v[hbd7 ktkjc yfobkbf8 se lfvwdtkvf vjsfvfitv ,ehsb ~ifkbsbfyb` 'tkbc 'bhib lffvbof - bub ths-lhjekfl itf[j vbofcf lf 'tkc - ktkj lfwekfl tsdkt,f8 141


@@8^ ktkjib uflfcekb ithrbyt,f7 hfmb lf vjkb se vjtlfypt lfo.t,ekb ithrbyt,f7 hfmb fy vjkb ktkjib uflfdblf lf ,ehsb rfhbc [fpptf fy vbc vbqvff lfvwdtkc vbcb lfvbot,bs ktkjc lfwdf ite'kbf8

@@8* ufyf[kt,f ktkjc lfwdbc itvltu ~f` se vtnjmbc ktkjib itvntdvf itfulj fy itbnfyf7 lf bm ,ehsb emvb uf[lf bvbc ufvj7 hjv lfvwdtkvf lffvbof7 ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt uflfdblf - @@-lfy lfhn.vf bybiyt,f8 ~,` se itvntdc vjtlfyib oby lfedfhlf fy uflffojlf7 ,ehsb rb vtnjmbc ktkjib itdblf lf bm emvb uf[lf ,ehsbc oby lfdfhlybc fy uflfojlt,bc flubkpt ithrbyt,f bybiyt,f8 ~u` se wtynhblfy fy @@-lfy lfhn.vbc itvltu ,ehsb vjsfvfitsf ite[t,kbd itdblf vtnjmbc ktkjib7 bm rb lfvwdtkvf lffvbof fy emvfl evfk fmwbf - lfvwdtk ueylc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 ithrbyt,f lffybiybyjc bv [fpbc wtynhib7 cfblfyfw lffhn.tc7 lf ,ehsb sfdfl itfuljc9 fy 55 lfhn.vf uffvtjht,byjc8 ~l` se lfvwdtkvf ,ehsb sfdbc ktkjib itbnfyf fy itfulj7 bm rb vbcvf ueylvf lffvbof lf otcb fh lfhqdtekf - sfvfib ufyf[klt,f %-vtnhf ithrbyt,bs7 hjvtkbw lfvbot,bc flubkbc gbhlfgbh vjto.j,f lf vfcib ,ehsc itvntdb ueylb itfult,c8

142


~t` se ueylvf ,ehsb sfdbc ktkjib ufupfdyf7 bm rb lfvwdtkc lfhn.vfpt lfeafhtc lf ,ehsb emvb uf[lf itvntdc %-vtnhf ithrbyt,f ,ehsbc emvfl uf[ljvbc flubkbc gbhlfgbh thut,f8

@@8( emvb ,ehsb ktkjc ufdkbs se at[bs lfhn.vekb ,ehsb vtnjmbc ktkjc ufdkbs ktkjc rbltpt fy erfyf [fppt uflfdblf - ufvjyfrkbcbf rfhib ofhevfnt,tkb lfhn.vf7 ubyl vboblfy lf ubylfw fhtrybs - lfvwdtk ueylc ite'kbf fbhxbjc jhblfy thsb5 55 lffhn.fc @@-lfy9 fy 55 lfhn.vbc flubkpt ithrbyt,f lffybiybyjc lf vfcib ,ehsb sfdfl itfuljc8

@@8) lfvwdtkb sfdbc ktkjib ~f` se lfvwdtkc wfkb nthabc yfobkb sfdbc ktkjib elufc7 bsdkt,f7 hjv bub jhbdt at[bs bmff8 ~,` se sfdbc ktkjib v.javf vjsfvfitv vjtlyblfy fbqj e'hfdb ,ehsb - ,ehsbc ktkjib itnfyf xftsdkt,f8 ~u` se sfdbc ktkjib v.javf vjsfvfitv vjtlyblfy fbqj vj'hfdb ,ehsb - ,ehsbc ktkjib fqt,f xftsdkt,f8 ~l` se ktkjc erfyf [fpbc vbqvf wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv ktkjlfy fbqj e'hfdb ,ehsb ,ehsbc emvfl mwtdf xftsdkt,f8 ~t` se ktkjc erfyf [fpbc vbqvf wfkb fy jhbdt nthabs v.javf vjsfvfitv ktkjlfy fbqj vj'hfdb ,ehsb ,ehsbc cfsfvfij fhbc ufhts fqt,f xftsdkt,f8 143


@@8!_ ,ehsfj,bc itath[t,f ktkjib se ,ehsbfyb vjsfvfit ktkjib bct lfbzbhtc ~uffrfdtc`7 hjv ,ehsc dth fvbot,c7 fy bmdt vjkbc vcufdcb zblbkb ufbvfhsf - ,ehsb emvbf8 fv lhjc %-vtnhf ithrbyt,f bybiyt,f8 vfcib ,ehsc itvntdb itfult,c8

@ @ 8 ! ! emvb ,ehsb ktkjib ~f` se ktkjc rblbc fy erfyf [fpt,c7 fy fvfs vbqvf hfvtc fy dbyvtc itt[j - ,ehsb emvbf8 se ,ehsb ktkjib i t v n t d v f ueylvf itbnfyf7 lfvwdtkvf @@-lfy eylf lffhn.fc8 se ,ehsb ktkjib lfvwdtkvf ueylvf itbnfyf7 lfbybiyt,f %-vtnhf ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsb itvntdvf eylf itfuljc8 ~,` se ,ehsbfyb vjsfvfit ktkjc rblbc fy erfyf [fpt,c7 fy fvfs vbqvf vbofc itt[j - ,ehsb emvbf8 se ,ehsb ktkjib i t v n t d v f ueylvf itbnfyf7 lfvwdtkvf @@-lfy eylf lffhn.fc8 se ,ehsb ktkjib lfvwdtkvf ueylvf itbnfyf7 lfbybiyt,f %-vtnhf ithrbyt,f7 hjvtkibw ,ehsb itvntdvf eylf itfuljc8 ~u` se vjsfvfitv ktkj ufbnfyf fy lfbwdf7 ,ehsb emvbf8

144


vjsfvfit lfvbot,fvlt res[bc cfhc itt[j

@@8!@ ,ehsb fy vjsfvfit cfhc itt[j se ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit itt[j fkfvc fy ~fkvbfy` res[bc cfhc7 hjvtkbw lfcj,bkbf rfhbcf lf ktkjc rblbc [fpsf7 fy erfyf lf ktkjc rblbc [fpsf uflfrdtsfpt7 lf c[dfahbd fenb fhff - ,ehsb uflfcekfl fh bsdkt,f8 ufvjyfrkbcbf cfhbc 'bhib lfvbot,f8

@@8!# itvntdbc ~ithrbyt,bs lfcfc]tkb` lfhqdtdf se itvntdvf vjsfvfitv ktkjib otcb bct lffhqdbf7 hjv fvbcsdbc cfc]tkb ithrbyt,ff ~vfufkbsfl7 ,ehsb oby lfedfhlf` - sfvfib f[klt,f lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh lfybiyekb %-vtnhf ithrbyt,bs7 hjvtkibw ,ehsb lfvwdtkvf ueylvf eylf itfuljc8

@@8!$ lfvwdtkbc ~ithrbyt,bs lfcfc]tkb` lfhqdtdf se lfvwdtkvf vjsfvfitv ktkjib otcb bct lffhqdbf7 hjv fvbcsdbc cfc]tkb ithrbyt,ff ~vfufkbsfl7 ,ehsb oby lfedfhlf` - sfvfib f[klt,f lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh lfybiyekb %-vtnhf ithrbyt,bs7 hjvtkibw ,ehsb itvntdvf ueylvf eylf itfuljc8 145


@@8!% zjzvfyb lfvbot,bc ufvj hjwf cfzjzvfyj bcff7 se ktkjib hjvtkvf ueylvf lffvbof ,ehsb - sfvfib f[klt,f lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh lfybiyekb %-vtnhf ithrbyt,bs7 hjvtkibw ,ehsb itvntdvf ueylvf eylf itfuljc8

@@8!^ otcbc lfhqdtdf ktkjib ktkjib vjv[lfhb yt,bcvbthb lfhqdtdf vjtlfypt xfltybkbc vcufdcfl bc]t,f8 fct vfufkbsfl7 ktkjib ,ehsbc oby lfdfhlyfc fy uflfojlt,fc lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh lfybiyekb %-vtnhf ithrbyt,f vj.dt,f8 cfc]tkb5 se cf]fhbvj lfhn.vf ktkjib vjv[lfhb lfhqdtdbc ufvjf lfcfybiyb7 bub vjtlfyib7 rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh bybiyt,f8

@@8!* eotcj,f lf egbhjl sfvfib ktkjib ~f` itvntdbc vbth upbc itrdhf8 se itvntdb ktkjib sfdc lftc[f fy upf ufyut, iterhf lfvwdtkc7 dbyw ,ehsc tc-tcff at[b lffhn.f7 lfvwdtk ueylc ite'kbf cf]fhbvj vjbs[jdjc 55 vjtlfypt7 sfdbcb rfhbc [fpblfy % vtnhpt7 lfhqdtdbc flubkbc gbhlfgbh9 fy 55 ,ehsbc vbofpt lfwtvbc flubkpt8 se ,ehsb fenib fy vjtlybc yfgbhpt lftwf7 cf]fhbvj bybiyt,f fenbc [fpblfy !% vtnhpt7 ,ehsbc fenib ufcdkbc fy vbofpt lfwtvbc flubkbc ufcodhbd8 146


ktkj emvlt,f lf cf]fhbvj lfhn.vf bybiyt,f7 se ,by'ehfl sfvfibc ufhtit itvntdb vfc dth ufbnfylf8 ~,` lfvwdtkbc vbth ,by'ehfl sfvfib8 vcf]vf cf]fhbvj ktkj eylf lfybiyjc7 se lfvwdtkbc vbth sfdbc ktkjib ,by'ehfl sfvfibc ufhtit itvntdb ktkjc etzdtkfl7 fy ertstc flubkpt ufbnfylf8 cf]fhbvj ktkj rfhbc 'tkt,c ijhbc ufnfybkfl bsdkt,f7 lfvwdtk ueylc rb ufhlfcf[dfpt lfafht,bc eakt,f eyfhxeylt,f8 se ,by'ehfl bsfvfif lf vtnjmtc ktkj fh uffnfybyf7 vcf]vf vjsfvfit cfsfvfij lhjbc !_ oesbs fy vfnxbc ,jkjvlt eylf uff'tdjc8 ~u` c[dfudfhb ,by'ehfl sfvfib8 se vjsfvfitv ktkjib ,by'ehfl bsfvfif bv lhjc7 hjwf sfvfib ufxtht,ekb b.j - cf]fhbvj lfbybiyt,f bm7 cflfw sfvfib fv lfhqdtdbc ufhtit ufyf[klt,jlf8 cfc]tkb5 cf]fhbvj lfhn.vf8

147


fhct,bsb hf itbwdfkf0 ud8 otcb !*

#8!$~f`

@@ %8@

cfsfehb2fhcb

[fk[ehb vbybiyt,f

hjnfwbekb itwdkt,b

itlb-ufvjlb=

!%-oesf itcdtyt,f

lfuh'tklf % oesbs

@# %8$

ufwltybkb lhj

fvjeikbfs cbvekfwbf

#) (8%~f`

vb.jkt,bs lfhqdtdf

hjvkbc cfc]tkb0

$( !_8$~r`

ie,ehb ,jzdf

cf[bafsjl sfvfibf

*% !%8^~u`

v,jzfdbc lfvmfit,b

tctybw zbirhblfy

(!

[tkbs hfmbc itmvyfvlt ]fhbvf fqfhff

!^8$~,`

(* !*8$~d`

vtnjmt vjkc ufvjtwfkf vfbyw uh'tklt,f

() !(8@

fkfkb ktkjib

ehn.fv % vtnhblfy

)# !)8!~,`

@@-ib itnfyf

vjtlfyc dtqfh vjbut,

)) !)8@~d`

cohfafl itvjult,f

ityb ktkjcrtyfw

)) !)8%

at[b rbltpt

e'hfd-vj'hfdb ,ehsb

!_# !)8(~b`

vbvqt,b @ vtnhpt

fvult,bc vtnjmtw

!@) @_8!@~p` sfvfi-ufht ithrbyt,fib ,trt,b % vtnhpt !#_ @!8@~,`

]fhbvf ktkjib

ehn.fv % vtnhblfy

!$# @@8)

ktkjlfy at[bc ufluvf e'hfd-vj'hfdb ,ehsb

!$% @@8!@

cfhbc it[t,f

vfbyw ktkjf=

14.02.2011

148


ufycfpqdht,fyb flubkpt ufvfdfkb ~ufdkt,ekb` [fpb7 serb cfgbhbcgbhj fh smvekf7 .jdtksdbc fenbc [fpbc gfhfktkehbf8 !_-vtnhbfyb sfvfi-ufht - otcb !! fkfkb ~fkfkfl lfzthf` - otcb !( fht ~cfsfvfij` - otcb ! fhtryb~s lfhn.vf` - ,ehsc [tkbs 'bhc lffult,ty lf vboblfy gbhdtkb fhtrybcfc lffhn.fvty at[c8 fenbc ~rblbc` [fpb - otcb ! fotdf - otcb !) f[kjc ybiyfdc thsb vtnhbc afhufkib8 ,by'ehfl sfvfib - otcb !_ ,jkj at[b ithrbyt,fib7 hfmib lf vjkib xf,vekb ,jkj ueyltkbc bc at[bf7 hjvtkbw vbcb ktkjlfy .dtkfpt f[kjf8 ,jzdf - otcb !% ,ehsbfyb bc vjsfvfitf7 dbcfw ,ehsb ezbhfdc8 ,ehsb sfvfiblfy ufdblf7 se sfdfl ,ehsb fy ,ehsbfyb vjsfvfit fenib fy ktkjc rbltpt uflfdblf7 ktkjc erfyf [fpc itt[j fy tc [fpb uflfrdtsf8 ,ehsbc sfvfib ybiyfdc7 hjv vjsfvfit ,ehsc itt[j8 ,eh]b gbhdtkb [fpbc ufyfgbhf vjhrbyfkbf8

149


uflff,b]f ybiyfdc7 hjv vjsfvfit [fpc wfkb fy jhbdt nthabs uflfwlf8 [fpb itb'kt,f b.jc yfvldbkb ~rfhbcf` fy ofhvjcf[dbsb ~sfvfi-ufhtcb`8 uflfqvf7 erfy7 oby ybiyfdc7 hjv vjsfvfit cfsfyflj flubkpt jhbdt at[bsff ~se fvbs efphj,f fh ufvjlbc` uflfojlt,f ~gfcb` vfibyff7 hjwf vjsfvfitv c[dfc ,ehsb [tkbs uflfeulj lf vfibyfw7 hjwf ,ehsb en.jhwytkfl uflfcwf8 ufvjwdkf - otcb # ufhlfcf[df - otcb ) ufhtvj ~cfsfvfij` - otcb ! upbc itrdhf - otcb !_ ujkb ~rfhib ufnfyf` vjsfvfitv ujkb ufbnfyf7 se vjtlfypt .jaybcfc ,ehsb vboblfy fy fhtrybs lffhn.f lf ,ehsvf vtnjmbc rfhbc 'tkt,c ijhbc lf [fhb[bc ptvjs ufbfhf8 wtynhblfy7 @@-lfy lf sfdbceafkb lfhn.vblfy ufnfybkb ujkb fh bsdkt,f8 ueyltkb ~sfyf-ueyltkb` vjsfvfibc ueylbc c[df otdhbf8 lfvbot,f - otcb @@ lfv.tyt,tkb bc vjsfvfitf7 dbcfw vbofpt ,ehsb [tkbs bvbcsdbc ezbhfdc7 hjv ueyltkvf at[bs lffhn.fc8 lfvwdtkb ueylb bubf7 dbyw sfvfibc lhjc vjtlybc cfresfh ~sfdbc` yf[tdfhptf8 lfhn.vf ~,ehsbcf` cheklt,f at[bc yt,bcvbthb7 ve[kpt mdtvj yfobkbs7 jqjyl cfreshbd ve[kbcf lf mec150


kbc ufvjrkt,bs8 lfhn.vbc itltufl ,ehsb [tkbc vntdfyc eylf vjo.ltc7 fy vbofpt sdfk-cfxbyjl uflfflubkltc8 lf'dhf - otcb !) lthtafyb - otcb !) lhjt,bs uf'tdt,f ~cby,byb` - otcb !_ ptlbptl lfhqdtdf - otcb !_ sfdbceafkb lfhn.vf bybiyt,f vfhsfkb ueylbc cfcfhut,kjl7 vtnjmbc vbth otcbc lfhqdtdbc ufvj8 sfvfi-ufht ~ja-cfblb` - otcb !! sfvfi-ufhtc [fpb ofhvjcf[dbsbf8 bub thsb fenbc [fpblfy vtjhtvlt7 vjtlybc vstk cbufytpt7 rfhbc [fpt,bc gfhfktkehfl uflbc8 vbcb pecnb vlt,fhtj,f wfkrtekb otct,bs ufybcfpqdht,f8 sfvfiib ~jy-cfblb` - otcb !! sfyf-vcf]b ~rblbc vcf]b` - otcb ^ rfdibhb vfnxbc vtehdt vvfhsdtkb ufthsbfyt,ff8 yfrht,sf vfnxbcsdbc bubf cfthsfijhbcj cf,zj ~bh,` fy vbcb hjvtkbvt rjvbntnb8 rfgbnfyc ueylb ybiyfdc8 vjsfvfitsfufy v[jkjl bub tsfs,bht,f vcf]c lf ths-gbhjdyekflff gfce[bc-vut,tkb vcf]bc pjub uflfo.dtnbkt,bc lhjc fhxtdfybc ufrtst,fpt8 rfhbc [fpb - otcb ! rblt - otcb !) ktkj - otcb @@ ktkjc ufnfyf - otct,b ) lf @@ 151


ktkjc lfwdf - otcb @@ ktkjc rblbc [fpb - otcb ! ktkjc erfyf [fpb - otcb ! vbvqt,b - otcb !) vboblfy lfhn.vbc oby ,ehsc cfufyut,jl fvbcsdbc vbofpt lt,ty8 vjtlfyb - otcb ! vjkb - otcb !* vjojlt,f - fenblfy ,ehsbc uflvjult,f8 vcf]b - otcb ^ v[tlhekb - otcb !_ jhufybpfnjhb ~vjvo.j,b` bc ufthsbfyt,ff7 hjvtkcfw vfnxbc ufvfhsdf f,fhbf8 bub itb'kt,f b.jc hfu,bc rfdibhb7 rfdibhsf ]ueab lf htubjyekb jhufybpfwbf8 @@ ~jwlf jhb` - otcb ! @@-lfy lfhn.vf - otcb !# gbhdtk-[fptkb - ithrbyt,bc obyf [fpbc otdhb5 vfhw[tyf ,eh]b7 ?emthb ~rdfzb` fy vfh]dtyf ,eh]b8 hfmb - otcb !^ cf[bafsjl sfvfib - otcb !_ cf]fhbvj ujkb - otcb ) cf]fhbvj lfhn.vf bybiyt,f vfhsfkb ueylbc cfcfhut,kjl7 vtnjmbc vbth otcbc lfhqdtdbc ufvj8 cf]fhbvj ktkj - otcb !_ 152


cbc[kltyf - otcb # cjkehb - otcb !_ cohfafl itvjult,f - otcb !) emvb vfibyff ,ehsb7 se bc cfsfvfij fhblfy ufdblf7 vcf]vf sfvfibc itxtht,bc ybiyfl lfecndbyf fy ufhlfcf[df lffhn.tc8 akj,f ~,ehsbcf` ybiyfdc7 hjv vjsfvfitc ,ehsb [tk~t,`bs ezbhfdc7 fy ,ehsc ueylb frjynhjkt,c8 vfufkbsfl7 ueylb ,ehsc akj,c7 se bub ithrbyt,fib fy hfmib vbc v[fhtcff8 ahsf ~akfyrthb` - vjhrbyfkb7 xdtekt,hbd ^ fy * yjvthb8 itult,f - ithrbyt,fib ,ehsbc itult,f ~itujht,f` itrdhf ybiyfdc c[df vjsfvfibcsdbc vstkb vrkfdbc ~v[hblfy vntdyfvlt` vrdblhfl vj[dtdfc7 v[hblfy ufdfvlt yt,bcvbth ljytpt8 itvntdb ueylb bubf7 dbyw sfvfibc lhjc vtnjmbc yf[tdfhptf8 ithrbyt,f - otcb @_ itcdtyt,f iefktlbf vfnxbc jh nfbvc ~yf[tdfhc` ijhbc8 itwdkf - otcb # ijhc uflvjult,f - otcb !) ief [fpb - lthtafyib otcb !)7 ithrbyt,fib otcb @_ wtynhblfy lfhn.vf ~lfo.t,f` - otcb !#

153


whe ithrbyt,f xdtekt,hbdbcufy bvbs ufyc[dfdlt,f7 hjv vfcib ,ehsbcsdbc fh b,h'dbfy9 ,ehsb itvult,vf ueylvf eylf vjbujc lf vbojkfw frh'fkekbf8 ) yjvthb bc vjsfvfitf7 dbyw ithrbyt,fib ,ehsc fult,c8 'fkbcvbthb ktkj - otcb @@ obkbc .hf - otcb ^ oby ybiyfdc vtnjmt ueylbc ktkjc erfyf [fpbcrty8 oby uflfojlt,f ~,ehsbcf` - otcb !@ oby lfdfhlyf ~,ehsbcf` - otcb !@ [tbhb ~egbhfntcj,f` - otcb ( [tkblfy lfhn.vbc lhjc ,ehsc [tkc ufeidt,ty lf at[c vbobc it[t,fvlt lffhn.fvty8 [tkbc rdhf bktsbf - ,ehsbfyb vjsfvfit vtnjmtc ufikbk vntdfyc ~[tkbc uekc` itfut,t,c8 ?emthb ~rdfzb` ithrbyt,bc obyf [fpbc ief vjsfvfitf8

154


cfvfnxj hfpvb match squad vfx cmdjl ,trt,b ~erfyf [fpb` ajhdfhlt,b ~ithrbyt,f` backs (back-line) ,tmc ~,tm-kfby` forwards (pack) Fjdflp ~atm` lfvo.t,b ! % -tekb * run-on xv hfy-jy FbFsby 15 aek,trb full-back Fek-,tm 14 vfh]dtyf ahsf right wing hfbs dbyu 13 iefvfh,b outside centre, three-quarter fescfbl ctysf7 chb-mdjsf 12 vtjht vutpfdb inside centre, second five-eight bycfbl ctysf7 ctmjyl Ffbd-tbs 11 vfhw[tyf ahsf left wing ktFs dbyu 10 gbhdtkb vutpfdb pivot, fly-half, stand-off, out-half, first five-eight abdjs7 Fkfb-/fd7 cstyl-jF7 fes-/fd7 Ftcs Ffbd-tbs 9 /fd,trb half-back, scrum-half /fd-,tm7 cmhfv-/fd 15 14 11 erfyf cfvtekb back three ,tm chb 13 12 10 wtynhb mid-field vbl-Fbkl 10 9 qth'b axis tmcbc

1 vfhw[tyf ,eh]b loose-head prop kep-/tl ahja 2 rdfzb ~/emthb` hooker, rake /emf7 htbm 3 vfh]dtyf ,eh]b tight-head prop sfbs-/tl ahja 4 ~obyf` v[njvtkb lock (front) jumper kjm7 Fhfys ]fvaf 5 ~ief` v[njvtkb lock (middle) jumper kjm7 vblk ]fvaf 6 vfh,btkb break-away, blind-side flanker ,htbm-tdtb7 ,kfbyl-cfbl Fktymf 7 vqktntkb fetcher, open-side flanker Ftxf7 jeaty-cfbl Fktymf 8 vfh,btkb7 itvrdhtkb eightman, No (number) 8, loosie tbsvty7 yfv,f tbs7 kepb 1 2 3 gbhdtkb ~obyf` [fpb front row Fhfys hje 1 2 3 4 5 obyf [estekb front five Fhfys Ffbd 6 7 8 vtcfvt [fpb back row ,tm hje

vfhmfaf bench ,tyx ~cfsflfhbujyb reserves hbptdp` 22 erfyf ,trb (15 14 11) 21 ief ,trb (13 12 10) 20 /fd,trb 16 rdfzb7 17 ,eh]b7 18 v[njvtkb7 19 vfh,btk-vqktntkb

155


vcf]bc ;tcnt,b ;tcnt,b vcf]c vjsfvfitt,sfy lf vf.eht,kt,sfy ehsbthsj,fc efldbkt,c8

!8 ]fhbvf

@8 sfdbceafkb

#8 ktkj=

$8 [tbhb fv ueylc

%8 ithrbyt,f

^8 itthrbyts=

*8 oby gfcb

(8 oby lfedfhlfs

156


)8 ,ehsc dth ittkbf

!_8 it,jzbkc fh vjtidf

!!8 ,jzdbc flubkc fh uftwfkf

!@8 ,jzdfpt udthlblfy itdblf

!#8 ofmwtekc ufyut, lffodf

!$8 ,jzdfpt lf.dbysf

!%8 hfmib ,ehsb xfb[ehf

!^8 vjkib ,ehsb ufeztltc

!*8 ,jkj at[bc oby

157


!(8 vjkb xffmwbtc

!)8 ,eh]vf vtnjmt lfobf

@_8 ,eh]vf vtnjmt vjobf

@!8 ithrbyt,f lfnhbfklf

@@8 /emthvf at[b fobf

@#8 sfdbcrty itfujhf

@$8 vjt[cyf

@%8 hfmib [tkbs bsfvfif

@^8 lthtafyib ecojhjl ffulj

158


@*8 lthtafyib iefktlb lfbhqdf

@(8 lthtafyib blf.db xffhn.f

@)8 lft.hlyj

#_8 e,b'uf

#!8 flht fobtc

#@8 sfvfi-ufht lthtafyib

##8 upbc itrdhf ~,kjrb7 xfh,tyb`

#$8 [fpbc sfvfi-ufht

#%8 fmf se bm0

159


#^8 fsb vtnhb

#*8 cf[bafsj ,jzdf

#(8 lfob[kdf

#)8 veinb

$_8 [vf7 rhbynb=

$!8 3@@4

$@8 dth lffvbotc

$#8 vfcf;bcnb

$$8 tmbvb

160


$%8 cbc[kltyf

$^8 uffxthtsxfhsts cffsb

sfyf-v c f ] b c ; t c n t , b

$*8 ,ehsb rfhib ufdblf

$(8 fodlbc tc ueylb

$)8 ,by'ehfl sfvfib itdybiyt

161


ÌÓÀãÉÓ ØÀÒÈÖË - ÉÍÂËÉÓÖÒÉ

ËÄØÓÉÊÏÍÉ * ÈÀÌÀÛÉÓ ßÄÓÄÁÉ

The Laws

ÆÉ ËÏÆ

* ×ÄÒÄÁÉ

colours

ØÀËÀÆ

ßÉÈÄËÉ

red

ÒÄÃ

ÚÅÉÈÄËÉ

gold

ÂÏÖËÃ

ÌßÅÀÍÄ

green

ÂÒÉÍ

ËÖÒãÉ

blue

ÁËÖ

ÈÄÈÒÉ

white

ÅÀÉÈ

ÛÀÅÉ

black

ÁËÄØ

* ÈÅËÀ 1-ÃÀÍ 23-ÌÃÄ ÍÏÌÒÄÁÉÓ ÓÀÈØÌÄËÀÃ ÄÒÈÉ

one

ÅÀÍ

ÏÒÉ

two

ÈÖ

ÓÀÌÉ

three

ÓÒÉ

ÏÈáÉ

four

FÏÒ

áÖÈÉ

five

FÀÉÅ

ÄØÅÓÉ

six

ÓÉØÓ

ÛÅÉÃÉ

seven

ÓÄÅÄÍ

ÒÅÀ

eight

ÄÉÈ

ÝáÒÀ

nine

ÍÀÉÍ

ÀÈÉ

ten

ÈÄÍ

ÈÄÒÈÌÄÔÉ

eleven

ÉËÄÅÄÍ

ÈÏÒÌÄÔÉ

twelve

ÈÅÄËÅ

ÝÀÌÄÔÉ

thirteen

ÓÄÒÈÉÍ

ÈÏÈáÌÄÔÉ

fourteen

FÏÒÈÉÍ

ÈáÖÈÌÄÔÉ

fifteen

FÉFÈÉÍ

162


ÈÄØÅÓÌÄÔÉ

sixteen

ÜÅÉÃÌÄÔÉ

seventeen

ÓÉØÓÈÉÍ ÓÄÅÄÍÈÉÍ

ÈÅÒÀÌÄÔÉ

eighteen

ÄÉÈÉÍ

ÝáÒÀÌÄÔÉ

nineteen

ÍÀÉÍÈÉÍ

ÏÝÉ

twenty

ÈÅÄÍÈÉ

ÏÝÃÀ ÄÒÈÉ

twenty-one

ÈÅÄÍÈÉ ÅÀÍ

ÏÝÃÀ ÏÒÉ

twenty-two

ÈÅÄÍÈÉ ÈÖ

ÏÝÃÀ ÓÀÌÉ

twenty-three

ÈÅÄÍÈÉ ÓÒÉ

ground

ÂÒÀÖÍÃ

* ÌÏÄÃÀÍÉ ÖÓÀ×ÒÈáÏ

safe

ÓÄÉF

áÀÆÉ

line

ËÀÉÍ

áÀÆÄÁÉ

markings

ÌÀÒØÉÍÂÆ

goal

ÂÏÖË

ÞÄËÉ

post

×ÏÖÓÈ

áÀÒÉáÀ

crossbar

ØÒÏÓÁÀÒ

ÃÀÌÝÀÅÉ ÛÀËÉÈÀ

padding

×ÄÃÉÍÂ

* ÁÖÒÈÉ

ball

ÁÏË

* ÊÅÀÒÈÉ (ÌÀÉÓÖÒÉ)

shirt

ÛÄÒÈ

* ÊÀÒÉ

áÄËÈÀÈÌÀÍÉ

mitts

ÌÉÈÓ

ÃÀÌÝÀÅÉ ÓÀÌÏÓÉ

pads

×ÄÃÆ

ÂÀÌÀÓÉÍãÄÈ ÁÖÝÄÁÉ

let me to inspect studs ËÄÈ ÌÉ ÈÖ ÉÍÓ×ÄØÈ ÓÈÀÃÆ change

ÜÄÉÍã

ÌÀÒØÀ×À

* ÛÄÝÅËÀ

bench

ÁÄÍÜ

ÓÀÈÀÃÀÒÉÂÏ

reserve

ÒÉÆÄÅ

ÛÄÌÝÅËÄËÉ

sub(stitute)

ÓÀÁ(ÓÈÉÈÉÖÈ)

replacement

ÒÉ×ËÄÉÓÌÄÍÈ

blood

ÁËÀÃ

ÓÉÓáËÉ

163


* ÌÓÀãÉ

ref(eree)

ÒÄ×(ÄÒÉ)

ÊÉÃÉÓ ÌÓÀãÉ

touch judge

ÈÀÜ ãÀã

ÈÀÍÀ-ÌÓÀãÉ

assistant ref

ÄÓÉÓÈÄÍÈ ÒÄ×

ÃÒÏÛÀ

flag

FËÄÂ

ÓÀÓÔÅÄÍÉ

whistle

ÅÉÓË

ÓÀÀÈÉ

clock

ØËÏØ

ßÉËÉÓÚÒÀ

toss

ÈÏÓ

ÃÒÏÓ ÅÖÌÀÔÄÁ

time on

ÈÀÉÌ ÏÍ

ÌÏÒÜÀ ÐÉÒÅÄËÉ

half time

äÀÅ ÈÀÉÌ

ÛÄÓÅÄÍÄÁÀ

interval, break

ÉÍÈÄÅÀË, ÁÒÄÉØ

ÌÏÒÜÀ ÈÀÌÀÛÉ

full time

FÖË ÈÀÉÌ

advantage

ÄÃÅÀÍÈÉã

áÄÉÒÉ, ßÉÈËÄÁÏ!

* áÄÉÒÉ(ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÀ)

advantage, red!

ÄÃÅÀÍÈÉã, ÒÄÃ!

áÄÉÒÉ ÂÒÞÄËÃÄÁÀ

still advantage

ÓÈÉË ÄÃÅÀÍÈÉã

áÄÉÒÉ ÃÀÓÒÖËÃÀ

advantage over

ÄÃÅÀÍÈÉã ÏÅÀ

ÀÁÀ, ÒÀ áÄÉÒÉ ÂÀØÅÈ!

no advantage

ÍÏÖ ÄÃÅÀÍÈÉã

try

ÈÒÀÉ

* ËÄËÏ! ÓÀãÀÒÉÌÏ ËÄËÏ

penalty try

×ÄÍÀËÈÉ ÈÒÀÉ

"22"ÃÀÍ ÂÀÍÀáËÄÁÀ

drop out

ÃÒÏ× ÀÖÈ

5-ÌÄÔÒÀ ÛÄÒÊÉÍÄÁÀ

scrum five

ÓØÒÀÌ FÀÉÅ

ÂÀÒÃÀÓÀáÅÀ

conversion

ØÏÍÅÄÒÛÄÍ

ÁÖÒÈÉÓ ÓÀÃÂÀÌÉ

kicking tee

ØÉØÉÍÂ ÈÉ

ÄÒÈÉ ßÖÈÉ

one minute

ÅÀÍ ÌÉÍÉÈ

ÝÄÍÔÒÉÃÀÍ ÃÀßÚÄÁÀ

kick off

ØÉØ ÏF

ÀÒÄÊÍÉ

drop kick

ÃÒÏ× ØÉØ

obstruction

ÏÁÓÈÒÀØÛÄÍ

ÜÀÒÁÄÍÉ

crossing

ØÒÏÓÉÍÂ

ÃÒÏ ÍÖ ÂÀÂÚÀÅÈ

too slow

ÈÖ ÓËÏÖ

ÃÀßÉáËÅÀ

stomping

ÓÈÏÌ×ÉÍÂ

* ÁËÏÊÉ

164


ÀÈÉ ßÖÈÉÈ ÂÀÃÉ!

sin bin

ÓÉÍ ÁÉÍ

ÓÖË ÂÀÃÉ!

you are off!

ÉÖ ÀÒ ÏF

ÊÉÓÄÒÛÉ ÁÏàÅÀ

high tackle

äÀÉ ÈÄØË

ÓÀáÉ×ÀÈÏ

dangerous

ÃÄÍãÄÒÏÆ

äÀÄÒÛÉ

in the air

ÉÍ ÆÉ ÄÀÒ

áÌÀ! ÊÒÉÍÔÉ!

shut up!

ÛÀÈ À×

ÀØÀ ÈÖ ÉØ (ÀÒÜÄÅÀÍÉ)

here or there (choice) äÉÀ Ï ÆÄÀ (ÜÏÉÓ)

* ÈÀÌÀÛ-ÂÀÒÄ

offside

ÏFÓÀÉÃ

ÀÈÉ ÌÄÔÒÉ

ten metres

ÈÄÍ ÌÉÈÀÆ

ÖÊÀÍ ÃÀÉáÉÄÈ ÀÈÉÈ!

back ten

ÁÄØ ÈÄÍ

ÆÏÆÉÍÀ

lazy runner

ËÄÉÆÉ ÒÀÍÀ

play on

×ËÄÉ ÏÍ

ßÉÍ ÃÀÖÅÀÒÃÀ

* ÂÀÍÀÂÒÞÄÈ!

knock on

ÍÏØ ÏÍ

ÖÊÀÍ ÃÀÖÅÀÒÃÀ

knocked back

ÍÏØÃ ÁÄØ

ßÉÍ ÐÀÓÉ

forward (pass)

FÏ(Ò)ÅÀÒà (×ÀÓ)

ÃÀÖ×ÀÒÀ

charged down

ÜÀÒãà ÃÀÖÍ

ÐÀÓÆÄ ÜÀÖÊÒÀ áÄËÉ

tapped forward

ÈÄ×à FÏ(Ò)ÅÀÒÃ

at tackle

ÄÈ ÈÄØË

ÂÀÖÛÅÉ áÄËÉ!

hands off

äÄÍÃÆ ÏF

ÂÀÖÛÅÉ ÁÖÒÈÓ!

release (ball)

ÒÉËÉÆ (ÁÏË)

ÌÁÏàÀÅÏ, ÌÏÛÏÒÃÉ!

tackler away

ÈÄØËÀ ÄÅÄÉ

ßÀÌÏÃÄØÉÈ!

stand up

ÓÈÄÍà À×

ÈØÅÄÍ ÌáÀÒÄÓ ÉÃÄØÉÈ!

stay on

ÓÈÄÉ ÏÍ

ÂÀÃÀáÉÃÄÁÀ

bridging

ÁÒÉãÉÍÂ

* ÁÏàÅÀÆÄ

ÌÏÓáÄÐÅÀ

sealing

ÓÉËÉÍÂ

ÜÀßÏËÀ (ÃÀáÔÏÌÀ)

diving

ÃÀÉÅÉÍÂ

ÌÉßÀÆÄ (ÂÄÌÁÀÍÆÄ)

on the deck

ÏÍ ÆÉ ÃÄØ

ÂÅÄÒÃÉÃÀÍ

from the side

FÒÏÌ ÆÉ ÓÀÉÃ

àÉÛÊÀÒÉ (àÉÛÊÒÉÃÀÍ)

(thru) gate

(ÓÒÖ) ÂÄÉÈ

165


ÀÒ ÌÏÛÏÒÃÀ

not rolling away

ÍÏÈ ÒÏËÉÍÂ ÄÅÄÉ

ÁÖÒÈÓ ÀÒ ÂÀÖÛÅÀ

not releasing

ÍÏÈ ÒÉËÉÆÉÍÂ

ruck

ÒÀØ

* ÒÀØÉ ÒÀØÉÀ! ÖáÄËÄÁÏÃ!

ruck! no hands

ÒÀØ! ÍÏÖ äÄÍÃÆ

ÁÖÒÈÉ ÂÀÌÏÅÉÃÀ

ball out

ÁÏË ÀÖÈ

ÒÀØÉ ÌÏÒÜÀ

ruck over

ÒÀØ ÏÅÀ

ÁÏËÏ ×ÄáÉ

last feet

ËÀÓÈ FÉÈ

áÄËÉ ÒÀØÛÉ

handling

äÄÍÃËÉÍÂ

ÂÀÃÀÚÒÀ (ÌÏÊÒÉÀËÄÁÀ)

clean up

ØËÉÍ À×

ÚÀÒÀÖËÉ

sentinel

ÓÄÍÈÉÍÄË

maul

ÌÏË

ÂÀÌÏÉÔÀÍÄÈ!

* ÌÏËÉ

use it

ÉÖÆ ÉÈ

ÁÖÒÈÉ ÂÀÂÉàÄÃÄÓ

turned over

ÈÄÍÃ ÏÅÀ

ÜÀØÝÄÅÀ

collapse

ØÏËÄ×Ó

ÓÀÔÅÉÒÈÏ ÃÀ ÌÉÓÀÁÌÄËÉ * ÀËÀËÉ! ÈÀÅÉÓÖ×ÀËÉ * ÀÖÔÉ ËÄËÏÓ ÊÉÃÄÆÄ * ÃÄÒÄ×ÀÍÉ

truck & trailer

ÈÒÀØ ÄÍÃ ÈÒÄÉËÀ

mark

ÌÀ(Ò)Ø

free kick

FÒÉ ØÉØ

touch

ÈÀÜ

touch in goal

ÈÀÜ ÉÍ ÂÏÖË

line out

ËÀÉÍ ÀÖÈ

ÌÏßÏÃÄÁÀ

throw in

ÓÒÏÖ ÉÍ

ÓßÒÀ×ÀÃ

quick

ØÅÉØ

ÀÃÒÄ ÃÀÀáËÏÅÃÉÈ

closing gap

ØËÏÖÆÉÍ ÂÄ×

ÀßÄÅÀ

lifting

ËÉFÈÉÍÂ

ÃÀãÀáÄÁÀ

barging

ÁÀÒãÉÍÂ

áÄËÉÓ ÊÅÒÀ

pushing

×ÖÛÉÍÂ

ÌÉÌÙÄÁÉ (9 ÍÏÌÄÒÉ)

receiver

ÒÉÓÉÅÀ

166


* ÛÄÒÊÉÍÄÁÀ ßÉÈËÄÁÓ scrum red ÐÉÒÅÄËÉ áÀÆÉ ÁÖÒãÉ ÊÅÀàÉ ÛÄÊÅÒÀ

ÓØÒÀÌ ÒÄÃ

front row prop hooker binding

FÒÀÍÈ ÒÏÖ ×ÒÏ× äÖØÀ ÁÀÉÍÃÉÍÂ

ÃÀÉáÀÒÄÈ, ÛÄÄáÄÈ, ÚÏÅÍÉ, ÛÄÄàÉÃÄÈ! crouch, touch, pause, engage ØÒÀÖÜ, ÈÀÜ, ×ÏÆ, ÉÍÂÄÉã ÀÒ ÌÏÄáÓÍÀÈ!

stay bound

ÓÈÄÉ ÁÀÖÍÃ

ÀÃÒÄ

early

ÄÒËÉ

9 ÍÏÌÄÒÉ

halfback

äÀÅÁÄØ

ÛÄÀÂÏÒÄ!

put in

×ÖÈ ÉÍ

ÛÖÀÛÉ ÀÒ ÛÄÀÂÃÄ!

not straight

ÍÏÈ ÓÈÒÄÉÈ

ÃÀÔÒÉÀËÃÀ

wheeled

ÅÉËÃ

ÝÒÖ ÛÄÒÊÉÍÄÁÀ

uncontested scrum

ÀÍØÏÍÈÄÓÈÉÃ ÓØÒÀÌ

ÍÖ ÌÉÀßÅÄÁÉÈ!

no pushing!

ÍÏÖ ×ÖÛÉÍÂ

penalty

×ÄÍÀËÈÉ

at goal

ÄÈ ÂÏÖË

* ãÀÒÉÌÀ ÊÀÒÛÉ

in goal

ÉÍ ÂÏÖË

ÃÀÌÉßÄÁÀ

* ËÄËÏ (ÀÃÂÉËÉ)

grounding

ÂÒÀÖÍÃÉÍÂ

ËÄËÏÛÉ ÛÄÉÔÀÍÀ

carried over

ØÄÒÉÃ ÏÅÀ

ÃÀÒÔÚÌÖËÉ ÂÀÃÀÝÃÀ

kicked dead

ØÉØÃ ÃÄÃ

ÅÄÒ ÃÀÃÄÈ!

held up

äÄËà À×

ËÄËÏÓ ÖÊÀÍÀ áÀÆÉ

dead ball line

ÃÄÃ ÁÏË ËÀÉÍ

+ ÖÍÄÁÖÒÉ

accidental

ÂÀÍÂÄÁ

deliberate, intentional ÃÄËÉÁÄÒÄÈ, ÉÍÈÄÍÛÄÍÀË

ÄØÓÉÃÄÍÈÀË

ÖÌÀË

at once, immediately

ÄÈ ÅÀÍÓ, ÉÌÄÃÉÄÉÈËÉ

ÂÀÖãÀÍãËÄÁËÉÅ

without delay

ÅÉÆÀÖÈ ÃÉËÄÉ

167


cfhxtdb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

fcgfhtpb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,ehsb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ueylb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 cfvjcb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 lhj 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 vcf]t,b 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 sfvfibc [th[b 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 [tbhb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,ehsbc ufnfyf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,by'ehfl sfvfib 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 sfvfiufhts lf sfvfiib 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 oby lfdfhlyf fy uflfojlt,f 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 lfo.t,f lf @@-lfy ufyf[kt,f 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,ehsb vbofptf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ,jzdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 hfmb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 vjkb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fkfkpt lfzthf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fenb lf lthtafyb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ithrbyt,f 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 cf]fhbvj lf sfdbceafkb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ktkjib 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 hf itbwdfkf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ufycfpqdht,fyb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 hfpvbc uflfyjvhdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ;tcnt,b 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ktmcbrjyb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ud

4 10 11 18 22 27 37 38 40 44 54 61 63 70 72 79 84 89 92 113 130 138 148 149 155 156 162

idblrfwf

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 22 23 24 35 42 43

zf,ert,b

8 8 8 8 8 8 13 16 26 115 116 125 126 127

53 64 65 66 114 115 130 131


hfu,bc otct,b vcf]bc vjrkt ktmcbrjybs

2011 vt[est ufvjwtvf


gbhdtkb otct,b byukbcbc mfkfm hfu,bc crjkfib !($% otkc lfbothf8 ueylib ! % rfwb !(** okblfyff8 fyufhbibc mekt,fl lfsdkf cfthsfijhbcj cf,zjv ~bh,` !()_ otkc itvjbqj8 !)%( okfvlt ,jzdbc itvltu ,ehsb at[bs eylf utsfvfif8 itwdkf !)^( otkcqf lfeidtc lf bcbw thsb rfwbc8 !))@ otkc ktkjc afcb [es mekfvlt ufbpfhlf8 ,jzdbc sfyfvtlhjdt otcb @___ okblfy vjmvtlt,c8 hecekblfy uflvj-mfhsekt,ekb otct,b thsfl-ths[tk7 !)^^ otkc ufvjbwf8 byukbcehb ltlyblfy obuyb jh]th !))_ lf @___ okt,ib bsfhuvyf lf js[]th ~!))@ !))% @__@ @__^` lfbcnfv,f8 1995

1992

2008

2010


mfhsekb hfu,bc yf[tdfh-cfereyjdfyb sfd-uflfcfdfkb5 fv,fdb7 fyufhbit,b7 w[hbkt,b7 hfpvt,b7 ajnjt,b ###-udthlf cnfnbcnbreh obuyib

Qaflan.netai.net/Matiane50


.dtkf

QA -yfbhb FLAN.NE TA hfu,bc lqbeh I.NET/201 1 b fdfy -xfdfyb @__@ o kblfy

რაგბის წესები 2011  

რაგბის წესები 2011 ,ქართული რაგბი

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you