Issuu on Google+

Η Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΣΗΛΕΠΟΙΚΙΝΟΝΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΡΗ΢ ΜΠΑΓΚΑ΢, ΧΡΗ΢ΣΟ΢ ΓΑΒΟΤΡΑ΢

ΘΕΜΑ : ΣΗΛΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΕ΢ ΢ΧΟΛΕΙΟ:9Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙ΢Α΢

ΣΜΗΜΑ: ΢Σ’2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/14 ΢ελίδα 1 από 11


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΡΙΚΣΩΡΙΕ΢...................................................................................................................3 Ο ηειέγξαθνο ηνπ Αηλεία……………………………………………………………..5 Ο ηειέγξαθνο ηνπ Πνιύβηνπ…………………………………………………………8

΢ελίδα 2 από 11


ΦΡΙΚΣΩΡΙΕ΢ Η αλάγθε γηα θάηη γξεγνξόηεξν από ηνπο ηαρπδξόκνπο, νδήγεζε ζηελ απόθαζε λα δεκηνπξγεζεί ζύζηεκα κελπκάησλ κε θσηηά. ΋ηαλ ε Σξνία έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ, ε ππόινηπε Διιάδα ην έκαζε κέζα ζε κία εκέξα ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο. Μεηά από ιίγν θαηξό θαίλεηαη όηη δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο θώδηθαο κε νπηηθά ζήκαηα. ΢ε ιόθνπο θαη βνπλά θνληά ζηηο πόιεηο ππήξρε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηέηνηεο επηθνηλσλίεο. Δηδηθόηεξα: ΢ηελ ηξαγσδία «Αγακέκλσλ», πνύ γξάθηεθε εδώ θαη δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ρξόληα από ηνλ πνηεηή Αηζρύιν, ε βαζίιηζζα Κιπηαηκλήζηξα πιεξνθνξεί ηνλ ρνξό όηη ε Σξνία έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ. Ξαθληαζκέλνο ν ρνξόο ξσηάεη : «Ποιος μπόρεζε να θέρει ηόζο γρήγορα ηα νέα» ; Κη ε Κιπηαηκλήζηξα απαληά: «Ο Ήθαηζηνο! Γπλαηή θσηηά άλαςαλ ζηελ θνξπθή ηεο Ίδαο, θαη πνιιέο θσηηέο κεηά κάο έθεξαλ δηαδνρηθά ην κήλπκα: από ηελ Ίδα ην κήλπκα ηεο θιόγαο πήγε ζηνλ θάβν Δξκή ηεο Λήκλνπ, θαη ηξίηε ε ςειή θνξπθή ηνπ 'Αζσ δέρηεθε ην θσο. Με δύλακε ε θιόγα γεθύξσζε ην πέιαγνο, θη έθηαζε ηηο Βίγιεο ηνπ Μαθίζηνπ, ζηελ Δύβνηα. Οη θξνπξνί πξνώζεζαλ ην κήλπκα ζηνλ Δύξηπν, ζηνπο αλζξώπνπο πάλσ ζην Μεζζάπην. Κη απηνί έβαιαλ θσηηά ζ' έλα ζσξό κε ξείθηα, θαη πάλσ από ηνύο θάκπνπο ηνπ Αηζώπνπ έζηεηιαλ ην κήλπκα ζηελ θνξθή ηνπ Κηζαηξώλα. Κη από θεη πάιη κε δήιν πνιύ πξνώζεζαλ ην κήλπκα, θαη ην έζηεηιαλ πάλσ από ηελ Γνξγώπηδα ιίκλε ζην Αηγίπιαγθην όξνο. Καη ε θιόγα πέξαζε ηνλ ΢αξσληθό θαη έθηαζε ζαλ θεξαπλόο ζηηο ΢ελίδα 3 από 11


θνξπθέο ηνπ Αξαρλαίνπ, θαη ηέινο εδώ ην ιάβακε, ζησλ Αηξεηδώλ ηηο ζηέγεο, ην θσο απηό, πνύ πξνπάππνο ηνπ είλαη ε θσηηά ηεο Ίδαο». (ζηίρνη 280 - 316, ειεύζεξε κεηάθξαζε). Δίλαη ακθίβνιν αλ ην ζήκα πνύ έθεξλε ην κήλπκα όηη έπεζε ε Σξνία έθηαζε αιεζηλά ζε κηα λύρηα από ηελ Μηθξά Αζία ζηελ Διιάδα, όπσο δηαηείλεηαη ν Αηζρύινο, επεηδή ε απόζηαζε είλαη ζρεδόλ 550 ρηιηόκεηξα, ζην δηάζηεκα ηεο νπνίαο ππάξρνπλ θαη δύν ηεξάζηηεο πδάηηλεο εθηάζεηο (από ηελ Λήκλν ζηνλ 'Άζσ θαη από θεη ζηελ Δύβνηα), πνύ έπξεπε λα γεθπξσζνύλ. Δίλαη όκσο αδύναηον; ΋ρη βέβαηα κηαο θαη π.ρ. από ην βνπλό ηεο ΢ακνζξάθεο «Φεγγάξη» κε ύςνο 1664 κέηξα (απ' όπνπ ν ζξύινο ζέιεη θαη ηνλ Πνζεηδώλα λα παξαθνινπζεί ηηο κάρεο ζηελ Σξνία), ζα κπνξνύζαλ εύθνια λα αλακεηαδνζνύλ αληίζηνηρα νπηηθά ζήκαηα! Αθόκα θαη ζήκεξα από ηα ζεκεία πνπ αλαθέξεη ν Αηζρύινο ππάξρεη νπηηθή επαθή ζε κέξεο κε θαζαξή αηκόζθαηξα. Έπεηηα, ν Σξσηθόο πόιεκνο έγηλε 700 ρξόληα πξηλ ν Αηζρύινο γξάςεη ηελ ηξαγσδία ηνπ θαη κέρξη ηόηε είρε γίλεη ζρεδόλ ζξύινο. Δίλαη, όκσο, θαλεξό πώο ν Αηζρύινο εθηηκνύζε ηηο πξαθηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ νπηηθνύ ηειέγξαθνπ. Σα έξγα άιισλ Διιήλσλ πνηεηώλ, ηνπ κεγάινπ Οκήξνπ γηα παξάδεηγκα, καο πιεξνθνξνύλ πσο ν ηειέγξαθνο κε ηελ θσηηά ήηαλ ζε κεγάιε ρξήζε ζηνλ θαηξό ηνπο, θαη όηη εθεύξηζθαλ έμππλνπο ηξόπνπο γηα λα κεηαδίδνπλ ζήκαηα κε ηα πην πεξίπινθα κελύκαηα, αθόκα θαη μερσξηζηά γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ.

΢ελίδα 4 από 11


Ο τηλέγραφος τοσ Αινεία Γηαθόζηα ρξόληα πξηλ, έλαο άιινο ζπγγξαθέαο, ν Αινείας ο ηακηικός, είρε επηλνήζεη θη απηόο έλα έμππλν ζύζηεκα ηειεγξαθίαο. ΢ε όιεο ηηο ζεκαηνδνηηθέο ζθνπηέο ππήξραλ παλνκνηόηππνη θάδνη γεκάηνη ίζακε ην ίδην ζεκείν κε λεξό. Κάζε θάδνο είρε από κία όκνηα βξύζε. ΢ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ επέπιεε έλαο θειιόο κε θάζεην ξαβδί πξνζαξκνζκέλν ζ' απηόλ, πάλσ ζην νπνίν ήηαλ ραξαγκέλα ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. ΋ηαλ ήζειαλ λα κεηαδώζνπλ έλα κήλπκα, εηδνπνηνύζαλ ηελ επνκέλε ζθνπηά πςώλνληαο έλαλ αλακκέλν ππξζό. Μόιηο εξρόηαλ από απέλαληη ην ζήκα «έηνηκνο», πάιη κε θνύλεκα ππξζνύ, άλνηγαλ θαη νη δύν ζθνπηέο ηελ βξύζε λα ηξέμεη, αθξηβώο ηελ ζηηγκή πνύ ε πξώηε ζθνπηά ύςσλε ηνλ αλακκέλν ππξζό. ΋ηαλ έηξερε κία πνζόηεηα λεξνύ, ηόζε όζε ρξεηαδόηαλ γηα λα θηάζεη ην γξάκκα πνύ ήζειαλ λα κεηαδώζνπλ ζηα ρείιε ηνπ θάδνπ, ν ππξζόο ρακήισλε πάιη. Βιέπνληαο ηνλ ππξζό λα ρακειώλεη, ν άλζξσπνο πνύ δερόηαλ ην ζήκα, έθιεηλε θη απηόο ηελ δηθηά ηνπ βξύζε. Μαδί κε ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνύ θαηέβαηλε θαη ν θειιόο κε ην ξαβδί, θαη έθεξλε ηα γξάκκαηα ζην ίδην ζεκείν ζηνπο θάδνπο θαη ζηηο δύν ζθνπηέο. Έηζη ν άλζξσπνο πνύ δερόηαλ ην κήλπκα κπνξνύζε ακέζσο λα δηαβάζεη ην ζσζηό γξάκκα. μαλαγεκίδνληαο ηνλ θάδν κε λεξό, ε δεύηεξε ζθνπηά ζεκαηνδνηνύζε κε ηνλ ίδην ηξόπν ην γξάκκα ζηελ ηξίηε ζθνπηά. Παξ' όιν πνπ ήηαλ ζαλ ζύζηεκα έμππλα θηηαγκέλν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθαξκνγή ζα δνύιεπε πνιύ αξγά. Αλ νη Έιιελεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ πνηέ, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα είραλ θηηάμεη έλαλ θώδηθα, έηζη ώζηε θάζε ζεκαηνδνηνύκελν γξάκκα λα αληηπξνζσπεύεη θάπνην κήλπκα: ην γξάκκα «Λ», γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζε λα ζεκαίλεη «ν ερζξόο πιεζηάδεη», ην γξάκκα «Π», «από ην λόην». Σν «θαιεκέξα» θαζώο θαη ην «θαιό ύπλν» δελ ζα πεξηιακβάλνληαλ πηζαλόηαηα ζηνλ θώδηθα, επεηδή κέρξη ηνλ ΢ελίδα 5 από 11


πεξαζκέλν αηώλα κνλάρα γηα θπβεξλεηηθά θαη ζηξαηησηηθά κελύκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ηειέγξαθν. Σν ζύζηεκα πνπ είρε επηλνήζεη ν Πνιύβηνο ήηαλ θη απηό δπζθνινκεηαρείξηζην. Έλα κήλπκα όπσο «εθαηό Κξήηεο ιηπνηάθηεζαλ» ζα ρξεηαδόηαλ πάλσ από 100 μερσξηζηά ζήκαηα. Δίλαη ινηπόλ ακθίβνιν αλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιε έθηαζε. Δίλαη όκσο βέβαην πσο όινη νη αξραίνη πνιηηηζκνί έθαλαλ ρξήζε ηνπ νπηηθνύ ηειεγξάθνπ, κεηαρεηξηδόκελνη θσηεηλά ζήκαηα ηελ λύρηα θαη ζήκαηα θαπλνύ ηελ εκέξα. Σν πεξίθεκν ΢ηληθό ηείρνο, πνύ ρηίζηεθε εδώ θαη 2200 ρξόληα γηα λα πξνζηαηεπζεί ε ρώξα από ηηο νξδέο ησλ Σαηάξσλ, ήηαλ επαλδξσκέλν δηαξθώο, ζε έθηαζε, πάλσ από 300 κίιηα, κε ζεκαηνδόηεο. Σν εύθιεθην πιηθό, πνύ είραλ ζηελ δηάζεζε ηνπο, αλάδηλε έλα ιακπεξό θσο αθόκα θαη κε βξνρεξό θαηξό. Ση πιηθό ήηαλ απηό, γλσζηό ζηνπο Κηλέδνπο δπόκηζη ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ; Η παξάδνζε ιέεη πσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο αλ θαη είρε ήδε επεθηείλεη ην δίθηπν ησλ θξπθησξηώλ, εμόξηζε ριεπάδνληαο ηνλ εθεπξέηε ελόο λένπ ηειεγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα κπνξνύζε λα ελώζεη όια ηα κέξε ηεο αραλνύο απηνθξαηνξίαο ηνπ. Αξγόηεξα κεηάλησζε θαη πξνζπάζεζε λα επαλαπαηξίζεη ηνλ άλζξσπν, αιιά δελ ηνλ βξήθε πνπζελά. Οη Κηλέδνη, νη Πέξζεο, νη Έιιελεο, νη Καξρεδόληνη - όινη έθαλαλ ρξήζε ηνπ νπηηθνύ ηειεγξάθνπ θαη αλ πίζηεπε θαλείο όια όζα έρνπλ γξάςεη νη Έιιελεο, ζα έπξεπε λα πηζηέςεη πώο νιόθιεξε ε Διιάδα ήηαλ ζθεπαζκέλε από πύξγνπο ηειεγξαθίαο θαη θάξνπο. Γη' απηό απνξεί θαλείο πώο νη Ρσκαίνη, πνύ ηόζα έκαζαλ από ηνπο Έιιελεο ζηα δεηήκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη πνπ ήζαλ θαινί κεραληθνί νη ίδηνη, ζπληέιεζαλ ηόζν ιίγν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηειεγξαθίαο. Οη ηζηνξηθνί ηνπο νύηε θαλ ηελ αλαθέξνπλ, θαη πνιύ ιίγα γλσξίδνπκε από ηηο επηηεύμεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηόλ.

΢ελίδα 6 από 11


Οη ζηξαηνί ησλ αξραίσλ ζπρλά είραλ ηδηαίηεξν ζώκα ζεκαηνδνηώλ, θαη ζα ρηίζηεθαλ ρηιηάδεο πύξγνη, ώζηε ηα ζήκαηα ηεο θσηηάο θαη ηνπ θαπλνύ λα κεηαθέξνληαη όζν ην δπλαηό καθξύηεξα. ΋ηαλ πνιηνξθνύζαλ κία πόιε, νη επηηηζέκελνη έζηελαλ θνληάξηα, ζηα νπνία είραλ ζηεξεώζεη ππξζνύο. Μ' απηνύο κεηαβηβάδνληαλ νη δηαηαγέο θαη νη απαληήζεηο ζην δηάζηεκα ηεο επίζεζεο. Σελ κέξα ζπρλά ρξεζηκνπνηνύζαλ ρξσκαηηζηέο ζεκαίεο αληί γηα ζήκαηα κε θαπλό. Σν ίδην γηλόηαλ θαη ζηηο λαπκαρίεο - ρξεζηκνπνηνύζαλ θσηεηλά ζήκαηα θαη ρξσκαηηζηέο ζεκαίεο. Ο Αζηάηεο θαηαθηεηήο Σακεξιάλνο ήηαλ μαθνπζηόο γηα ηελ απνηξόπαηε απιόηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπ. ΋ηαλ πνιηνξθνύζε κία πόιε, ρξεζηκνπνηνύζε κνλάρα ηξεηο ζεκαίεο ζηα ζήκαηα ηνπ. Μία άζπξε ζεκαία πνπ ζήκαηλε, «παξαδνζείηε, ζα δείμσ επηείθεηα», κία θόθθηλε, «ζα πάξσ εθδίθεζε γηα ηνλ ρξόλν πνπ έραζα - όινη νη αμησκαηηθνί θαη νη δηνηθεηέο ζα πιεξώζνπλ κε ην θεθάιη ηνπο», θαη κία καύξε ζεκαία πνπ ζήκαηλε: «ζα ζάο πεξάζσ όινπο από ην ζπαζί, είηε θπξηεπηεί ε πόιε είηε παξαδνζεί». Μελύκαηα ραξάο ε ζπγραξεηεξίσλ δελ ππήξραλ ζηνλ θώδηθα ηνπ Σακεξιάλνπ...

΢ελίδα 7 από 11


Ο τηλέγραφος τοσ Πολύβιοσ Ο Έιιελαο ηζηνξηθόο Πνιύβηνο ζρεδίαζε κία κέζνδν ζεκαηνδόηεζεο, όπνπ ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ ήζαλ ρσξηζκέλα ζε πέληε νκάδεο πέληε ζηήιεο από πέληε γξάκκαηα ζηελ θάζε κηα. Η ηειεπηαία ζηήιε είρε έλα γξάκκα ιηγόηεξν, αιιά απηό δελ εκπόδηδε ηελ ρξήζε ηνπ ηειέγξαθνπ, όπσο ιέεη ν ίδηνο ζην θεθ. 45 ηνπ δέθαηνπ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Καη ζπλερίδεη: «Μεηά από απηά (αθνύ δει. ρσξίζνπλ ηα γξάκκαηα ζε ζηήιεο), πξέπεη λα ηηο γξάςνπλ θαηά ζεηξά ζε πέληε πηλαθίδεο, θαη έπεηηα λα ζπκθσλήζνπλ όηη πξώηνο ζα πςώζεη ππξζνύο, θαη κάιηζηα δύν, απηόο πνπ ζα ζέιεη λα δηαβηβάζεη θάηη, θαη ζα πεξηκέλεη λα πςώζεη θάηη ν άιινο, ώζηε λα είλαη ζίγνπξν όηη ζα πξνζέρνπλ θαη νη δύν. ΋ηαλ θαηεβάζνπλ ηνπο ππξζνύο απηνύο, ν πξώηνο, πνύ κεηαδίλεη ην κήλπκα, ζα πςώζεη ηνπο ππξζνύο από αξηζηεξά, γηα λα δείμεη ζε πνηα πηλαθίδα πξέπεη λα πξνζέμεη ν άιινο: δειαδή έλαλ ππξζό γηα ηελ πξώηε πηλαθίδα, έλα γηα ηε δεύηεξε, ηξεηο γηα ηελ ηξίηε θαη έηζη ζπλέρεηα. Μεηά πάιη ζα πςώζεη ππξζνύο από δεμηά, γηα λα δείμεη πνηό γξάκκα από ηελ πηλαθίδα πξέπεη λα ζεκεηώζεη ν άιινο. ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ θαη νη δύν κηα δηόπηξα κε δύν απιίζθνπο, ώζηε λα βιέπνπλ κε ηνλ έλα ζηα δεμηά θαη κε ηνλ άιιν ζηα αξηζηεξά εθείλνπ πνύ θάλεη ηα ζήκαηα. Γίπια ζηελ δηόπηξα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ όξζηεο ηηο πηλαθίδεο, θαη λα πςώζνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά από έλα ηνίρσκα πέηξηλν, κήθνπο ηξηώλ κέηξσλ πεξίπνπ θαη ύςνπο, όζν πεξίπνπ ην ύςνο ελόο άληξα, γηα λα θαίλνληαη θαιά νη ππξζνί όηαλ πςώλνληαη πάλσ από απηό θαη λα κελ θαίλνληαη όηαλ θαηεβαίλνπλ.

΢ελίδα 8 από 11


΋ηαλ θαη νη δύν είλαη έηνηκνη, αλ έλαο ζέιεη λα κεηαδώζεη ην κήλπκα «100 ζηξαηηώηεο καο πξνζρώξεζαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ ερζξνύ» πξέπεη λα δηαιέμεη ιέμεηο πνύ λα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη όζν ην δπλαηό ιηγόηεξα γξάκκαηα. Έηζη κπνξεί λα πεη «Κξήηεο εθαηό ιηπνηάθηεζαλ». Αλ θαη ηώξα ηα γξάκκαηα είλαη ιηγόηεξα από ηα κηζά, έρνπλ όκσο ην ίδην λόεκα. Απηό ην γξάθνπλ ζε πηλαθίδα θαη αξρίδνπλ λα ζεκαηνδνηνύλ σο έμήο: Πξώην γξάκκα είλαη ην Κ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ δεύηεξε νκάδα, δει. θαη ζηελ δεύηεξε πηλαθίδα. Έηζη ν ζεκαηνδόηεο ζα πςώζεη από ηα αξηζηεξά δύν ππξζνύο, θαη ν ιήπηεο ζα θαηαιάβεη όηη πξέπεη λα πξνζέμεη ηελ δεύηεξε πηλαθίδα. Έπεηηα ζα πςώζεη από ηα δεμηά πέληε ππξζνύο, θαη ν ιήπηεο ζα θαηαιάβεη όηη πξέπεη λα βξεη ην πέκπην γξάκκα ηεο δεύηεξεο πηλαθίδαο θαη λα ην γξάςεη ζε κία ρσξηζηή πηλαθίδα. Έπεηηα ζα πςώζεη ηέζζεξηο ππξζνύο από αξηζηεξά, γηα λα πξνζέμεη ν ιήπηεο ηελ ηέηαξηε πηλαθίδα, θαη κεηά δύν από δεμηά, γηαηί ην Ρ είλαη ην δεύηεξν γξάκκα ζηελ ηέηαξηε πηλαθίδα, θαη ν ιήπηεο ζα πξέπεη λα γξάςεη ην Ρ δίπια ζην Κ,. θαη έηζη ζπλέρεηα κέρξη λα κεηαδνζεί όιν ην κήλπκα». Απηά έγξαθε ν ηζηνξηθόο Πνιύβηνο, πνπ επηλόεζε ην ζύζηεκα ηνπ ην 150 π.Χ. Δδώ είλαη έλα δείγκα πώο πεξίπνπ δνύιεπε ν πξνζπκθσλεκέλνο θώδηθαο. Σν αιθάβεην ήηαλ κνηξαζκέλν ζε πίλαθαο 5 ζεηξέο θαη 5 ζηήιεο. Έηζη κε 2 νκάδεο από γξακκάησλ 5 θσηηέο ε θάζε κία, κπνξνύζαλ λα κεηαδώζνπλ νπνηνδήπνηε γξάκκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ιέγεηαη όηη κπνξνύζαλ λα κεηαδώζνπλ 20 κε 25 ιέμεηο ηελ ώξα. ΋ρη θαη πνιύ γξήγνξν αιιά πάλησο δνύιεπε... Η ρακειή ηαρύηεηα ηνπο ώζεζε λα αλαπηύμνπλ ηελ ζηελνγξαθία κε πξνζπκθσλεκέλνπο θώδηθεο. Έηζη ην γλσζηό απ' ην use-net CUL8R (see you later), απ' όηη βιέπεηε, δελ είλαη θαη ηόζν θξέζθηα ηδέα! ;-)

΢ελίδα 9 από 11


Απηόο ν ηύπνο επηθνηλσλίαο κε θσηηέο ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη κε απινύζηεξε κνξθή κέρξη θαη ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν. Γηα θάζε ώξα ηεο εκέξαο ίζρπε δηαθνξεηηθό πξνζπκθσλεκέλν κήλπκα, από εθεί θαη ην όλνκα Ωξνλόκην ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ινηπόλ ζηηο 12 ε ώξα βιέπαλε θάπνην ζήκα, ζήκαηλε "ζηείιηε ζηξαηό" (ή νηηδήπνηε άιιν είρε πξνζπκθσλεζεί). Απηόκαηα ην ζήκα αλακεηαδηδόηαλ από ζηαζκό ζε ζηαζκό κέρξη ηελ άιιε άθξε ηεο απηνθξαηνξίαο. Απηό ην ζύζηεκα ήηαλ απινύζηεξν, δνύιεπε ρσξίο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη θάιππηε αξθεηά κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο κε ηνλ ειάρηζην αξηζκό αλακεηαδνηώλ.

]

΢ελίδα 10 από 11


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. http://reocities.com/at hens/ithaca/5743/gr/c ommunications_g.htm

2. http://blogs.sch.gr/9di mlarislar/archives 3. GOOGLE ΕΙΚΟΝΕ΢

΢ελίδα 11 από 11


Paris Xristos