Issuu on Google+

ΚΡΤ΢ΣΑΛΛΙΑ ΢ΣΑΘΑΡΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΙΑ ΝΣΕΟΤΔΗ

Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΤΡΩ ΠΛΑΝΗΣΕ΢

9Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙ΢Α΢

΢Σ1 ΣΜΗΜΑ

ΠΕΜΠΣΗ 5/6/2014

1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΓΗ……………………….

3

2.΢ΕΛΗΝΗ…………………… 4 3. ΑΦΡΟΔΙΣΗ……………… 5 4.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…….. 6

2


Η ΓΗ Η Γη είναι ο πλανιτθσ ςτον οποίο κατοικοφν οι άνκρωποι, κακώσ και εκατομμφρια άλλα είδθ, και ο μοναδικόσ πλανιτθσ ςτον οποίο γνωρίηουμε ότι υπάρχει ηωι. Είναι ο τρίτοσ ςε

απόςταςθ πλανιτθσ από τον Ήλιο, ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ ςε μάηα από τουσ πλανιτεσ του θλιακοφ ςυςτιματόσ μασ και ο μεγαλφτεροσ μεταξφ των τεςςάρων πλανθτών που διακζτουν ςτερεό φλοιό. Ο πλανιτθσ ςχθματίςτθκε πριν από 4,5 διςεκατομμφρια (4,5•109) ζτθ, ζχει δε ζναν φυςικό δορυφόρο, τθν ΢ελινθ.

3


Η ΢ΕΛΗΝΗ Η Σελήνη είναι ο μοναδικόσ φυςικόσ δορυφόροσ τθσ Γθσ και ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ φυςικόσ δορυφόροσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Πιρε το όνομά του από τθν ΢ελινθ, αρχαιοελλθνικι κεά του δορυφόρου αυτοφ. Λζγεται επίςθσ «Φεγγάρι» ςτθ δθμοτικι γλώςςα, λιγότερο επίςθμα ι ποιθτικά. Αποτελείται από ςτερεά υλικά με ςφςταςθ παρόμοια με αυτι τθσ Γθσ. Είναι το φωτεινότερο ςώμα ςτθν ουράνια ςφαίρα μετά τον Ήλιο, επειδι είναι και το κοντινότερο ςτθ Γθ ουράνιο ςώμα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ εγγφτθτασ, θ ΢ελινθ ζχει ιςχυρι βαρυτικι επίδραςθ ςτθ Γθ (παλιρροϊκι αλλθλεπίδραςθ), προκαλώντασ φαινόμενα όπωσ οι παλίρροιεσ, αλλά και επθρεάηοντασ τον άξονα περιςτροφισ τθσ.

4


Η ΑΦΡΟΔΙΣΗ Η Αφροδίτη είναι ο δεφτεροσ ςε απόςταςθ από τον Ήλιο πλανιτθσ του Ηλιακοφ ΢υςτιματοσ. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο ςτον νυκτερινό ουρανό μετά τον Ήλιο και τθ ΢ελινθ. Ονομάηεται από το λαό Αυγερινόσ ι Αποςπερίτησ. Είναι παρόμοια ςτθ Γθ ςε μζγεκοσ, αλλά πολφ διαφορετικι ςε φυςικά χαρακτθριςτικά, κακώσ καλφπτεται από πυκνά νζφθ διοξειδίου του άνκρακα και διοξειδίου του κείου και θ πίεςθ και κερμοκραςία ςτθν επιφάνεια τθσ είναι πολφ μεγαλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ τθσ Γθσ.

5


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΝΑΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙ΢Α΢ 2. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 3. ΕΙΚΟΝΕ΢ GOOGLE

ΣΕΛΟ΢

6


Krystallia Athanasia