Issuu on Google+

Αθροδίηη Παπαδημηηρίοσ

Αγγελίμα Θωρίδα

Ηωμζηαμηίμα Ιαργαριηοπούλοσ

΢η’ 3

<<Σηλεπικοιμωμίες>> 5\6\2014

1


ΠΓΡΖΓΥΟΙΓΚΑ

ΣΑΥΤΔΡΟΙΟΖ……………………………………………………………..3 ΣΕΘΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΓ΢ ΣΩΚ ΑΡΥΑΖΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ………4

Αγγελιοθόροι, πεζοί και έθιπποι………………….5 ΒΖΒΘΖΟΓΡΑΦΖΑ……………………………………………………6

2


ΣΑΥΤΔΡΟΙΟΖ Ο πξώηνο ηύπνο επηθνηλσλίαο ήηαλ κε πεδνύο ή έθηππνπο δξνκείο. Ο Φηιηππίδεο έγηλε ν γλσζηόηεξνο αγγειηνθόξνο δξνκέαο κεηαθέξνληαο από ηνλ Μαξαζώλα ζηελ Αζήλα ην κήλπκα ηεο λίθεο ησλ Ειιήλσλ θαηά ησλ Πεξζώλ, ηδξύνληαο, ελ αγλνία ηνπ αιιά θαη πξνο ηηκή ηνπ, ην αγώληζκα ηνπ καξαζώληνπ. Αιιά θαη ην νιπκπηαθό αγώληζκα ηεο ζθπηαινδξνκίαο είλαη ην θαηάινηπν αξραίνπ ηαρπδξνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Η ζθπηάιε ζηελ αξραηόηεηα είρε ην κεηαθεξόκελν κήλπκα. Λέγεηαη όηη νη Σπαξηηάηεο ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζπζηεκαηηθά. Η κέζνδνο ησλ αγγειηνθόξσλ - δξνκέσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ιίγν πνιύ απ' όινπο ηνπο ιανύο, αιιά γλώξηζε εθπιεθηηθή εμέιημε απ' ηνπο Ίλθαο. H κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα νξνπέδηα ησλ 'Άλδεσλ ήηαλ κε νξγαλσκέλν δίθηπν δξνκέσλ. Η ηαρύηεηα ηνπ δηθηύνπ ήηαλ ηέηνηα πνπ ν Ίλθαο ζηελ πξσηεύνπζά ηνπ ςειά πάλσ ζην βνπλό ιάβαηλε θη έηξσγε θξέζθν ζαιαζζηλό ςάξη ηεο ίδηαο κέξαο! Πεξίεξγν είλαη κε ηνπο Ίλθαο είλαη όηη, αλ θαη είραλ πνιύ θαιό νδηθό δίθηπν κε πιαθόζηξσηνπο δξόκνπο θαη θξεκαζηέο γέθπξεο, δελ ρξεζηκνπνηνύζαλ νρήκαηα κε ηξνρνύο. Παξόια απηά ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηώλ ηνπο έβαδαλ ξόδεο θαη κάιηζηα πεξηζηξεθόκελεο!

3


ΣΕΘΓΠΖΗΟΖΚΩΚΖΓ΢ ΣΩΚ ΑΡΥΑΖΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ

Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, κατά την οποία οι τηλεπικοινωνίες είναι κάτι το αυτονόητο, το καθημερινό στη ζωή μας, η ενασχόληση με τις τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων μοιάζει είτε με χάσιμο χρόνο είτε με παρωχημένο πεδίο έρευνας μια που δεν γνώριζαν τότε το τηλέφωνο. Ή μήπως το γνώριζαν; Μήπως είχαν αναπτύξει τις οπτικές τηλεπικοινωνίες και είχαν εφεύρει το πρωταρχικό σύστημα μορς; Χρησιμοποιούσαν μηχανισμούς και όργανα τηλεπικοινωνίας; Η απάντηση είναι καταφατική. Γνώριζαν και μάλιστα πολλούς τρόπους και μεθόδους τηλεπικοινωνιών, μερικοί των οποίων είναι πρόγονοι σημερινών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ο καθένας από εμάς απορεί μπροστά στην εφευρετικότητα, την αμεσότητα και την ικανότητα αυτών των συστημάτων. Οι τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων αποτέλεσαν τις βάσεις της σημερινής εξέλιξης στον τομέα αυτό και προκαλούν τον θαυμαστό μας. Κατανοώντας εξάλλου και μαθαίνοντας το παρελθόν μας σκιαγραφούμε το μέλλον και την πορεία μας σ’ αυτό.

4


ΑΓΓΓΘΖΟΦΟΡΟΖ, ΠΓΔΟΖ ΗΑΖ ΓΦΖΠΠΟΖ

Η πρώτη και πανάρχαια μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών και μηνυμάτων στηρίχθηκε στη δύναμη των ανθρώπινων άκρων να διασχίζουν τις αποστάσεις όσο το δυνατόν συντομότερα. Στους Έλληνες πασίγνωστος είναι ο μαραθωνοδρόμος μας Φιλιππίδης, που μετέφερε στην Αθήνα το μήνυμα της νίκης στο Μαραθώνα το 490 π.χ. από μια απόσταση 39 χιλιομέτρων την οποία διέσχισε χωρίς να σταματήσει, και ο οποίος, αφού αναφώνησε το γνωστό «νενικήκαμεν», άφησε την τελευταία του πνοή. Υπήρχαν αρκετοί, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν διασωθεί, γενικά ονομαζόμενοι ημεροδρόμοι, και από την ονομασία αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι δουλειά τους ήταν να διατρέχουν με ταχύτητα αποστάσεις μεταφέροντας διάφορα μηνύματα, κυρίως στρατιωτικά. Και τούτο επειδή στη διάρκεια της ειρήνης τα μηνύματα δεν είχαν την ίδια βαρύτητα με τα αντίστοιχα της πολεμικής περιόδου.

5


ΒΖΒΘΖΟΓΡΑΦΖΑ

ΓΖΗΟΚΓ΢ Google 9ο Δημοηικό ΢τολείο Θάριζας .http://www.serrelib.gr/tilepikoinonies.html

6


Konstantina Aggelina Afroditi