Issuu on Google+

«Η Γθ και οι γφρω πλανιτεσ» (΢ελινθ, Ήλιοσ, Γθ) 30/5/14 Ελευκερία Γκουτςίδθ Κων/να Μπατηογιάννθ Φάνια Αλεξοφδθ Φίλιπποσ Μακρίδθσ


«Περιεχόμενα» 1.΢ελινθ………….. 2.Ήλιοσ…………….. 3.Γθ…………………..


«΢ελινθ» Η Σελήνη είναι ο μοναδικόσ φυςικόσ δορυφόροσ τθσ Γθσ και ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ φυςικόσ δορυφόροσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Πιρε το όνομά του από τθν ΢ελινθ, αρχαιοελλθνικι κεά του δορυφόρου αυτοφ. Λζγεται επίςθσ «Φεγγάρι» ςτθ δθμοτικι γλώςςα, λιγότερο επίςθμα ι ποιθτικά. Αποτελείται από ςτερεά υλικά με ςφςταςθ παρόμοια με αυτι τθσ Γθσ. Είναι το φωτεινότερο ςώμα ςτθν ουράνια ςφαίρα μετά τον Ήλιο, επειδι είναι και το κοντινότερο ςτθ Γθ ουράνιο ςώμα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ εγγφτθτασ, θ ΢ελινθ ζχει ιςχυρι βαρυτικι επίδραςθ ςτθ Γθ (παλιρροϊκι αλλθλεπίδραςθ), προκαλώντασ φαινόμενα όπωσ οι παλίρροιεσ, αλλά και επθρεάηοντασ τον άξονα περιςτροφισ τθσ.


«Ήλιοσ» Ο Ήλιος είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ην ιακπξόηεξν ζώκα ηνπ νπξαλνύ. Είλαη ζρεδόλ κηα ηέιεηα ζθαίξα κε δηάκεηξν 1,4 εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα (109 θνξέο πεξηζζόηεξν από ηε Γε), θαη ε κάδα ηνπ (2×10 30 θηιά) απνηειεί ην 99.86% ηεο κάδαο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο. Η θωηεηλόηεηά ηνπ είλαη ηέηνηα, ώζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα κελ επηηξέπεη, ιόγω ηεο έληνλεο δηάρπζεο ηνπ θωηόο, ζε άιια νπξάληα ζώκαηα λα εκθαλίδνληαη (κε εμαίξεζε ηε Σειήλε θαη ζπαληόηεξα ηελ Αθξνδίηε). Ο Ήιηνο είλαη ην θνληηλόηεξν ζηε Γε άζηξν, ζε απόζηαζε 149,6 εθαηνκκπξίωλ ρηιηνκέηξωλ (1 ΑΜ). Ο Ήιηνο είλαη έλαο θίηξηλνο αζηέξαο λάλνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θύξηα αθνινπζία, κε θαζκαηηθό ηύπν G2V. Ο θαζκαηηθόο ηύπνο G2 ππνδεηθλύεη όηη ε επηθαλεηαθή ηνπ ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ 5.800 βαζκνί Κέιβηλ. Ο Ήιηνο αθνινπζεί κία ηξνρηά κέζα ζηνλ Γαιαμία ζε κία απόζηαζε 25.000 κε 28.000 έηε θωηόο από ην θέληξν ηνπ, νινθιεξώλνληαο κία πεξηθνξά ζε πεξίπνπ 226 εθαηνκκύξηα έηε (Κνζκηθό έηνο). Η ζεκαζία ηνπ Ήιηνπ ζηελ εμέιημε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο δωήο ζηε Γε είλαη θαίξηα, θαζώο κε ηε ζεκειηώδε δηαδηθαζία ηεο θωηνζύλζεζεο πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ, θαη δηαηεξεί ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζε αλεθηά γηα ηε δωή επίπεδα, θαζώ επίζεο θαη πξνθαιεί ηα κεηεωξνινγηθά θαηλόκελα. Η ζεκαζία ηνπ ήηαλ γλωζηή από ηα πξνϊζηνξηθά ρξόληα, κε απνηέιεζκα ν Ήιηνο λα ιαηξεύεηαη ωο ζεόηεηα. Σύκθωλα κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, αηά ηνλ Όκεξν θαη ηνλ Ηζίνδν, ήηαλ γηνο ηνπ Τηηάλα Υπεξίωλα. Φνίβνο, θωηνβόινο δειαδή, ήηαλ ε πξνζωλπκία ηνπ Ηιίνπ, ε ίδηα κε ηνπ ζενύ Απόιιωλα. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, νη ειηαθέο ηδηόηεηεο απνδόζεθαλ ζηνλ ζεό Απόιιωλα.


«Γθ» Η Γη είλαη ν πιαλήηεο ζηνλ νπνίν θαηνηθνύλ νη άλζξωπνη, θαζώο θαη εθαηνκκύξηα άιια είδε, θαη ν κνλαδηθόο πιαλήηεο ζηνλ νπνίν γλωξίδνπκε όηη ππάξρεη δωή. Είλαη ν ηξίηνο ζε απόζηαζε πιαλήηεο από ηνλ Ήιην, ν πέκπηνο κεγαιύηεξνο ζε κάδα από ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηόο καο θαη ν κεγαιύηεξνο κεηαμύ ηωλ ηεζζάξωλ πιαλεηώλ πνπ δηαζέηνπλ ζηεξεό θινηό. Ο πιαλήηεο ζρεκαηίζηεθε πξηλ από 4,5 δηζεθαηνκκύξηα (4,5•109) έηε, έρεη δε έλαλ θπζηθό δνξπθόξν, ηελ Σειήλε. Ο αζηξνλνκηθόο ζπκβνιηζκόο ηεο γεο απνηειείηαη από έλαλ πεξηθπθιωκέλν ζηαπξό, αλαπαξηζηώληαο έλαλ κεζεκβξηλό θαη έλαλ παξάιιειν· κία παξαιιαγή, ηνπνζεηεί ηνλ ζηαπξό πάλω από ηνλ θύθιν


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 2.ΕΙΚΟΝΕ΢ ΑΠΟ GOOGLE 3.ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 9ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΧΟΛΕΙΟΤ ΛΑΡΙ΢Α΢ .

ΣΕΛΟ΢Konna Fania Eleytheria Filippos