Issuu on Google+

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢,ΜΑΝΩΛΗ΢,ΓΙΑΝΝΗ΢, ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢,

: ‘’Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΤΡΩ ΠΛΑΝΗΣΕ΢’’ ΘΕΜΑ

΢ΧΟΛΕΙΟ: 9ο Δημοτικό ΢χολείο Λάρισας

ΣΜΗΜΑ:΢Σ’3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21-5-2 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΙΟ΢ ………………………………………………………3 ΑΡΗ΢ ……………………………………………………….5 ΢ΕΙΡΙΟ΢……………………………………………………7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………9

2


Ήλιος Ο Ήλιος είναι ο αςτζρασ του θλιακοφ ςυςτιματοσ και το λαμπρότερο ςώμα του ουρανοφ. Είναι ςχεδόν μια τζλεια ςφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμφρια χιλιόμετρα (109 φορζσ περιςςότερο από τθ Γθ), και θ μάηα του (2×1030 κιλά) αποτελεί το 99.86% τθσ μάηασ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Η φωτεινότθτά του είναι τζτοια, ώςτε κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ να μθν επιτρζπει, λόγω τθσ ζντονθσ διάχυςθσ του φωτόσ, ςε άλλα ουράνια ςώματα να εμφανίηονται (με εξαίρεςθ τθ Σελινθ και ςπανιότερα τθν Αφροδίτθ). Ο Ήλιοσ είναι το κοντινότερο ςτθ Γθ άςτρο, ςε απόςταςθ 149,6 3


εκατομμυρίων χιλιομζτρων (1 ΑΜ). Ο Ήλιοσ είναι ζνασ κίτρινοσ αςτζρασ νάνοσ που βρίςκεται ςτθν κφρια ακολουκία, με φαςματικό τφπο G2V. Ο φαςματικόσ τφποσ G2 υποδεικνφει ότι θ επιφανειακι του κερμοκραςία είναι περίπου 5.800 βακμοί Κζλβιν. Ο Ήλιοσ ακολουκεί μία τροχιά μζςα ςτον Γαλαξία ςε μία απόςταςθ 25.000 με 28.000 ζτθ φωτόσ από το κζντρο του, ολοκλθρώνοντασ μία περιφορά ςε περίπου 226 εκατομμφρια ζτθ (Κοςμικό ζτοσ). Η ζεκαζία ηνπ Ήιηνπ ζηελ εμέιημε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηε Γε είλαη θαίξηα, θαζώο κε ηε ζεκειηώδε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ, θαη δηαηεξεί ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζε αλεθηά γηα ηε δσή επίπεδα, θαζώ επίζεο θαη πξνθαιεί ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα. Η ζεκαζία ηνπ ήηαλ γλσζηή από ηα πξντζηνξηθά ρξόληα, κε απνηέιεζκα ν Ήιηνο λα ιαηξεύεηαη σο ζεόηεηα. Σύκθσλα κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, αηά ηνλ Όκεξν θαη ηνλ Ηζίνδν, ήηαλ γηνο ηνπ Τηηάλα Υπεξίσλα. Φνίβνο, θσηνβόινο δειαδή, ήηαλ ε πξνζσλπκία ηνπ Ηιίνπ, ε ίδηα κε ηνπ ζενύ Απόιισλα. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, νη ειηαθέο ηδηόηεηεο απνδόζεθαλ ζηνλ ζεό Απόιισλα.

4


Άρης Ο Άρης είλαη ν ηέηαξηνο (4νο) ζε απόζηαζε από ηνλ Ήιην πιαλήηεο ηνπ Ηιηαθνύ καο Σπζηήκαηνο (Η/Σ) θαη αθόκε, ν δεύηεξνο πιεζηέζηεξνο ζηε Γε, θαη ν έβδνκνο ζε κέγεζνο θαη κάδα ηνπ Η/Σ. Λέγεηαη ζπρλά θαη «εξπζξόο πιαλήηεο» εμαηηίαο ηνπ εξπζξνύ ρξώκαηνο πνπ παξνπζηάδεη θαη νθείιεηαη ζην ηξηνμείδην ηνπ ζηδήξνπ (Fe2O3) ζηελ επηθάλεηά ηνπ.[5] O Άξεο είλαη έλαο «γήηλνο πιαλήηεο»[6] κε ιεπηή αηκόζθαηξα, κε επηθάλεηα πνπ ζπλδπάδεη ηνπο θξαηήξεο ζύγθξνπζεο ηεο Σειήλεο θαη ηα εθαίζηεηα, ηηο θνηιάδεο, ηηο εξήκνπο θαη ηα πνιηθά παγνθαιύκκαηα ηεο Γεο. Φαίλεηαη αθόκε λα έρεη πεξηνδηθά επαλαιακβαλόκελεο «επνρέο». Ο Άξεο δηαζέηεη

5


αθόκε ην Όξνο Όιπκπνο, ην ςειόηεξν γλσζηό όξνο ζην Ηιηαθό καο Σύζηεκα θαη ηελ Κνηιάδα Μαξηλέξηο, ηε κεγαιύηεξε θνηιάδα. Τν βαζύπεδν Βνξεάιηο πνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην εκηζθαίξην ηνπ πιαλήηε θαιύπηεη ην 40% ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη απνηειεί ην ππόιεηκκα κηαο γηγάληηαο ζύγθξνπζεο.[7][8] Σηελ πεξηθνξά ηνπ γύξσ από ηνλ Ήιην ζπλνδεύεηαη από δύν κηθξνύο δνξπθόξνπο: ηνλ Φόβν θαη ηνλ Γείκν (= Τξόκν).

6


ΣΕΙΡΙΟΣ Ο Σείριος (α CMa / α Μεγάλοσ Κσνός / α Canis Majoris) είλαη ην ιακπξόηεξν αζηέξη ζηνλ λπρηεξηλό νπξαλό κε θαηλόκελν κέγεζνο −1,46. Βξίζθεηαη ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Μεγάινπ Κπλόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ην ειιεληθό "σείριος" πνπ ζεκαίλεη "υωτεινός". Βξίζθεηαη 8,57 έηε θσηόο από ηελ Γε θαη είλαη έλα από ηα θνληηλόηεξα αζηέξηα. Ο Σείξηνο είλαη νξαηόο από ζρεδόλ όιε ηελ Γε ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο (γηα ην Βόξεην εκηζθαίξην, εθηόο αλ ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη βνξεηόηεξα από ηηο 73 κνίξεο). Μαδί κε ηνλ Πξόθπλα θαη ηνλ Μπεηειγθέδ ζρεκαηίδνπλ έλα θσηεηλό ηξίγσλν πνπ έρεη ηελ αλεπίζεκε νλνκαζία «Φεηκεξηλό ηξίγσλν»

7


8


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Wikipedia 2.Google εικόνεσ 3. http://blogs.sch.gr/9dimlarislar/?s=%CE%B7+%CE %B3%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BF %CE%B9+%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89+%CF% 80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE %B5%CF%82

9


Alexandros Manolis Apostolis Giannis