Issuu on Google+

9ο Δημοσικό ΢φολείο Λάριςας

Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΤΡΩ ΠΛΑΝΗΣΕ΢

΢σ’ 3

Αγγελίνα Λωρίδα Κωνςσανσίνα Μαργαρισοπούλοτ Αυροδίση Παπαδημησρίοτ

1


ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

΢ελήνη………………………

3

Ποςειδώνας……………

4

Αυροδίση………………

6

Βιβλιογραυία……………

8

2


ΣΕΛΗΝΗ

Η Σελήνη είναι ο μοναδικόσ φυςικόσ δορυφόροσ τθσ Γθσ και ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ φυςικόσ δορυφόροσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Πιρε το όνομά του από τθν Σελινθ, αρχαιοελλθνικι κεά του δορυφόρου αυτοφ. Λζγεται επίςθσ «Φεγγάρι» ςτθ δθμοτικι γλώςςα, λιγότερο επίςθμα ι ποιθτικά. Αποτελείται από ςτερεά υλικά με ςφςταςθ παρόμοια με αυτι τθσ Γθσ. Είναι το φωτεινότερο ςώμα ςτθν ουράνια ςφαίρα μετά τον Ήλιο, επειδι είναι και το κοντινότερο ςτθ Γθ ουράνιο ςώμα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ εγγφτθτασ, θ Σελινθ ζχει ιςχυρι βαρυτικι επίδραςθ ςτθ Γθ (παλιρροϊκι αλλθλεπίδραςθ), προκαλώντασ φαινόμενα όπωσ οι παλίρροιεσ, αλλά και επθρεάηοντασ τον άξονα περιςτροφισ τθσ.

3


ΠΟ΢ΔΙΓΟΝΑ΢

Ο Ποζειδώνας είλαη ν όγδννο, θαηά ζεηξά απόζηαζεο από ηνλ ήιην, πιαλήηεο ηνπ Ηιηαθνύ ΢πζηήκαηνο. Γελ είλαη νξαηόο κε γπκλό κάηη, ελώ αλ παξαηεξεζεί κε ηζρπξό ηειεζθόπην κνηάδεη κε πξάζηλν δίζθν. ΢ηελ αζηξνλνκία ζπκβνιίδεηαη κε ηελ ηξίαηλα Αλαθαιπκκέλνο ζηηο 23 ΢επηεκβξίνπ 1846, ν Πνζεηδώλαο ήηαλ ν πξώηνο πιαλήηεο πνπ βξέζεθε ζύκθσλα κε καζεκαηηθή πξόβιεςε θαη όρη από εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο. Αλαθαιύθζεθε ζεσξεηηθά ην 1843, πξηλ παξαηεξεζεί κε ηειεζθόπην, ιόγσ ησλ βαξπηηθώλ ηνπ επηδξάζεσλ (παξέιμεηο) πνπ αζθνύζε ζηνλ Οπξαλό. Ο Γάιινο καζεκαηηθόο αζηξνλόκνο Τξκπαίλ Λεβεξηέ (Urbain Leverrier, 1811-1877) ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ησλ Παξηζίσλ, ππνιόγηζε ζεσξεηηθά θαη ππέδεημε ηελ αθξηβή ζέζε ζηελ νπνία έπξεπε λα βξίζθεηαη έλαο άγλσζηνο πιαλήηεο, όπνπ θαη πξάγκαηη βξέζεθε (παξαηεξήζεθε) θαη θαηαγξάθεθε ζηηο 23 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1846 από ηνλ Γεξκαλό αζηξνλόκν Γηόραλ Γθόηθξηλη Γθάιε (Johan Galle) ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. Ο Πνζεηδώλαο έρεη εμεξεπλεζεί έσο ζήκεξα κόλν από κία δηαζηεκηθή απνζηνιή, ην Βόγηαηδεξ 2, πνπ πέξαζε ζε απόζηαζε 4.500 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ από ηηο θνξπθέο ησλ λεθώλ ηνπ πιαλήηε ζηηο 25 Απγνύζηνπ 1989.[31] Δλώ νη 4


επηζηήκνλεο πεξίκελαλ όηη ζα ζπλαληνύζαλ έλαλ πιαλήηε κε ήξεκε αηκόζθαηξα, όπσο ν Οπξαλόο, επεηδή ε ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζην εμσηεξηθό ειηαθό ζύζηεκα είλαη ειάρηζηε, ην Βόγηαηδεξ ηνπο δηέςεπζε, απνθαιύπηνληαο έλαλ πιαλήηε κε ηνπο πην γξήγνξνπο αλέκνπο ζην ειηαθό ζύζηεκα, κα θαη κε κηα θειίδα ζηελ αηκόζθαηξα, κία κεγάιε αηκνζθαηξηθή θαηαηγίδα δειαδή, αληάμηα ηνπ κεγέζνπο ηεο Μεγάιεο Κόθθηλεο Κειίδαο ηνπ Γία, θαη' αλαινγία κε ην κηθξόηεξν κέγεζνο ηνπ Πνζεηδώλα. Σν Βόγηαηδεξ επηβεβαίσζε επίζεο ηελ ύπαξμε ησλ δαθηπιίσλ ηνπ πιαλήηε θαη θσηνγξάθηζε ηνπο δνξπθόξνπο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Σξίησλα, αλαθαιύπηνληαο ζηελ επηθάλεηά ηνπ θξπνεθαίζηεηα πνπ εθηηλάζζνπλ πίδαθεο παγσκέλνπ αδώηνπ.

5


ΑΦΡΟΓΙΣΗ

Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο στον νυκτερινό ουρανό μετά τον Ήλιο και τη Σελήνη. Ονομάζεται από το λαό Αυγερινός ή Αποσπερίτης. Είναι παρόμοια στη Γη σε μέγεθος, αλλά πολύ διαφορετική σε φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτεται από πυκνά νέφη διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του θείου και η πίεση και θερμοκρασία στην επιφάνεια της είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Γης. Η Αφροδίτη ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους, καθώς είναι εύκολα ορατή στον ουρανό. Στην αρχαιότητα ονομάζονταν Εωσφόρος ("αυτός που φέρνει φως") όταν εμφανίζονταν το πρωί και Έσπερος το βράδυ. H θεά Αφροδίτη κατά τη μυθολογία ήταν η προσωποποίηση της ομορφιάς και η προστάτιδα του έρωτα. Έτσι είναι προφανής ο λόγος που δόθηκε το όνομα της πιο λαμπερής θεάς στο συγκεκριμένο πλανήτη. Η Αφροδίτη είναι ορατή με γυμνό μάτι από τη Γη. Μπορεί κανείς να τη δει είτε νωρίς το πρωί, πριν την ανατολή του Ηλίου, ή λίγο μετά τη δύση του Ηλίου. Το επίπεδο της τροχιάς της Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν ίδιο με αυτό της Γης· έτσι, παρατηρούνται από τη Γη διαβάσεις 6


της Αφροδίτης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο. Αυτές συμβαίνουν κάθε 120 έτη, σε ζευγάρια δυο διαβάσεων με διαφορά οκτώ χρόνων η μία από την άλλη. Το πιο πρόσφατο ζεύγος έγινε το 2004 και το 2012. Η επόμενη θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο του 2117. Εκτός από εντυπωσιακά φαινόμενα, όταν παρατηρούνται με τηλεσκόπιο, οι διαβάσεις της Αφροδίτης αποτέλεσαν και τη βάση για πολύ χρήσιμα αστρονομικά πειράματα, καθώς επέτρεψαν τη μέτρηση της απόστασης της Γης από τον Ήλιο με σχετικά μεγάλη ακρίβεια.

7


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ

1. Wikipedia 2. Google Εικόνες 3. 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

8


Aggelina Konstantina Afroditi