Page 1

VELKOMMENTILJULISKOGEN INAMSSKOGANFAMILIEP ARK FREDAG2. ,LøRDAG3. -ogSØNDAG4.DESEMBER

Ul vesnorkfordennysgjerri ge Nat tt i ll ør dag3.des emberar r anger erv i Ul v es nor k.Daerdetmul i gås ov ebl ant r ov dy r eneipar ken.Fornær mer ei nf o,s ev år hj emmes i de.Begr ens etmedpl as s er .

NamsskoganHotel l -5s engshy t t e 1nat t600, ,hel ehel gen1. 000, -4s engshy t t e1nat t500, ,hel ehel gen 900, -

Åpen Svømmehal l : Lør dag 4.des ember 17. 30-19. 00

År etsjul ekonkurranse Is amar bei dmedNamdal s av i s av i ldetbl iar r anger t t egnekonkur r ans e.T emaeter“Bj ør nens ov er ”ogdet bl i rkår ett r ev i nner es om f årt ameds egs i nf ami l i ei bj ør nehi etipar ken

Pri ser Fami l i ebi l l et t( mor ,f arogbar n) :200, Enkel t bi l l et t :75, S es ongkor t :gr at i s Øns kermanådel t apåj ul ev er ks t edkos t erdet 50, -p. pit i l l egg.Kanef ar tkos t erogs åeks t r a.

www. f ami l i epar ken. no

Jul i skogen 2011  

VELKOMMEN TIL JUL I SKOGEN I NAMSSKOGAN FAMILIEPARKFREDAG 2.-, LøRDAG 3.- og SØNDAG 4. DESEMBER

Jul i skogen 2011  

VELKOMMEN TIL JUL I SKOGEN I NAMSSKOGAN FAMILIEPARKFREDAG 2.-, LøRDAG 3.- og SØNDAG 4. DESEMBER