Page 1


Σίτλος: το χωριό των ζωντανών νεκρών ΢ειρά: Παραμύθια του κώλου Πρώτη έκδοση: Ελλάδα 2010 από τις εκδόσεις ΣΟ ΚΟΛΟ ISBM: ?? ?? ??? Σα ονόματα και οι καταστάσεις είναι φανταστικές, μα όλο και κάποια σχέση θα έχουν με την πραγματικότητα

Οι απόψεις και οι θεωρίες που παρουσιάζονται σε αυτό το παραμύθι είναι οι προσωπικές απόψεις αυτουνού που το „γραψε ΠΡΟ΢ΟΧΗ: Όποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το παρών παραμύθι ή μέρος αυτού για χρηματικό όφελος, θα τον γαμήσουμε όλοι μαζί Εξώφυλλο, ζωγραφιές κλπ: Γιώργος ΢άπιος ΕΚΔΟ΢ΕΙ΢ “ΣΟ ΚΟΛΟ” http://www.myspace.com/kolobooks http://kolobooks.wordpress.com/ tokolo1984@hotmail.com


18/2/2010

Σας χαιρετώ. Καιρό είχα να γράψω καμιά ιστορία και έτσι μια μέρα που μου επέστρεψε η όρεξη για γράψιμο, έκατσα και έγραψα το παραμύθι που ακολουθεί. Έκατσα και την επόμενη μέρα και το τελείωσα και έκανα και μερικές ζωγραφιές για να το εμπλουτίσω λίγο, να είναι κάπως πιο ευχάριστο στην ανάγνωση από τον υπολογιστή. Ελπίζω να σας αρέσει. Και να πληκτρολογήσω και λίγες λέξεις για κάποια πράγματα που με απασχολούν έντονα τον τελευταίο καιρό… Οι μέρες είναι περίεργες και τρελαίνουν κόσμο. Φυλαχτείτε από παντού. Ο μπάτσος είναι οι γονείς, οι φίλοι και οι κοπέλες ή τα αγόρια σας. Ο μπάτσος είναι μέσα μας και έξω μας. Η διαφορετικότητα δολοφονείτε στην κυριολεξία. Την διαφορετικότητα την κόβουν από πάνω μας με ξυράφια. Μας μαχαιρώνουν καθημερινά στην καρδιά αλλά όλοι είναι αθώοι. Ο κόσμος έχει καταντήσει απάλευτος. Και εκεί που νομίζεις πως έχεις βρει την ελπίδα, εκείνη γυρνάει και σε μαχαιρώνει με μανία. Σε κοιτάει να σπαρταράς ματωμένος και δεν σε λυπάται αλλά σε κλωτσάει στο κεφάλι και αν καταφέρεις και σηκωθείς ξανά, σε δικάζει και σε βγάζει ένοχο για κάποια αιτία που δεν την έμαθες ποτέ... Η ζωή θέλει δύναμη. Πρέπει να στέκεσαι βράχος ή βραχονησίδα για να επιβιώσεις και να μην σε κατασπαράξει. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όπως είναι και να αγαπάμε και τους άλλους. Να αλλάξουμε τα μέσα μας και μετά ας αλλάξουμε και τα έξω μας. Η αγάπη θα μας σώσει… μπορεί και όχι. Αυτά τα λίγα. Η ιστορία δεν έχει καμιά σχέση με τις παραπάνω ηλίθιες σκέψεις μου. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν τον κόπο να χάσουν λίγη ώρα από την ζωή τους για να διαβάσουν το παραμύθι μου.

Γιώργος


Το xωριό των Ζωντανών Νεκρών Γιώργος Σάπιος


Κεθάιαημ έκα ακαμκήζεηξ


Τμ πςνηό θακηάδεη ζημηπεηςμέκμ ημοξ Χεημώκεξ. Κάζε θμνά πμο ένπμμαη πάκηα μμο πνμθαιεί μηα έκημκε κμζηαιγία. Πάκηα ήζεια κα ημ ζομάμαη Καιμθαίνη θαη όπη από ηα θαηκμύνηα θαιμθαίνηα, αιιά από εθείκα ηα παιηά, πμο μη ακαμκήζεηξ, ζμο ζομίδμοκ ηαηκία. Τμ ιεςθμνείμ ζηαμάηεζε ζηε ζηάζε. Ήηακ μεζεμένη. Σεθώζεθα θαη θαζώξ θαηέβαηκα ηα ζθαιηά θμίηαλα ηεκ εθθιεζία απέκακηη… ακεπενέαζηε ζημ πνόκμ θαη ζημ ζάκαημ. Πήνα ηα πνάγμαηα μμο. Δομ μεγάιμοξ ζάθμοξ. Φαηκόηακ πμιιά γηα ηε μηα βδμμάδα πμο ζα θαζόμμοκ, αιιά γηα μέκα ήηακ ιίγα γηα ηεκ δμοιεηά πμο είπα κα θάκς. Βιέπεηαη είμαη δςγνάθμξ… έηζη ζέις κα ιές ημοιάπηζημκ. Τμ ιεςθμνείμ έθογε θαη εγώ ημ θμίηαλα κα απμμαθνύκεηαη ιεξ θαη πενίμεκα κα με παηνεηήζεη, ώζπμο πάζεθε ζηε ζηνμθή. Σήθςζα ηα πνάγμαηα μμο θαη πήνα ημ δνόμμ γηα ημ ζπίηη. Τα μάηηα μμο έπεζακ ζηεκ ηαμπέια πμο οπήνπε αθόμα ζημ παιηό θαθεκείμ-πακημπςιείμ… «ημ ζηαονμδνόμη» έγναθε. Θομήζεθα ημκ θαεμέκμ ημκ Χανίιαμ πμο πέζακε πνηκ από δέθα πνόκηα. Ήηακ θαιόξ ζομάμαη. Κακείξ δε μμο ‘πε θαθηά θμοβέκηα γηα αοηόκ. Ε αδενθή ημο έμεκε ζημ ζπηηάθη πίζς από ηε ζηάζε. Γίπε ηνειαζεί από ένςηα μμο ‘πακ, ζηα κηάηα ηεξ. Καη εμείξ έκα θαιμθαίνη από εθείκα ηα παιηά, ηεκ αθμύζαμε βνάδο μεηά ηα μεζάκοπηα κα ηζαθώκεηαη με ημκ εαοηό ηεξ. Μηιμύζε με δύμ δηαθμνεηηθέξ, ηνμμαθηηθέξ θςκέξ. Σημ μοαιό μαξ ηόηε ζθεθηόμαζηακ πςξ ηζαθςκόηακ με θάηη ημ δηαβμιηθό θαη ηνμμάλαμε. Τώνα ηα δύμ αδένθηα μηιάκε από εθεί πμο είκαη θαη ζομμύκηαη ηα παιηά θαη ηα γειάκε.


Λίγα μέηνα πημ θάης θαη ημ θαθεκείμ ημο Τζηνιάθε. Από ηε μία ήηακ θάπμηε ημ μαγαδί θαη από ηεκ άιιε μενηά ημο δνόμμο είπε θανέθιεξ θαη ηναπέδηα θάης από μία πενγμοιηά. Γθεί πήγαηκε μ μπάνμπαξ μμο μ Δεμμιέμκηαξ, όπςξ μμο ημκ είπε πεη μηα θμνά μ θμονέαξ, θαη έπηκε θάκα πμηενάθη πνηκ αννςζηήζεη θαη πεζάκεη. Πνέπεη κα πήγαηκε θαη μ πάππμοξ μμο εθεί αιιά πέζακε όηακ ήμμοκ μηθνόξ θαη δεκ ζομάμαη πμημ θαθεκείμ πνμηημμύζε. Πέναζα από ημ θμονείμ «ημ ζηθ» θαη ζομήζεθα ημκ Τζηνιάθε πμο πενκμύζε από αοηόκ ημ δνόμμ με ηηξ λύιηκεξ παηενίηζεξ ημο θαη ηα δομ ημο γόκαηα κα ιογίδμοκ πνμξ θάζε απίζακε θαηεύζοκζε. Έθακε μηζή ώνα κα πάεη από ημ θαθεκείμ ζημ ζπίηη ημο θαη αξ ήηακ μόκμ ιίγα μέηνα μαθνηά. Δεκ ημ έβαιε θάης… μέπνη ημ ηέιμξ. Ε γοκαίθα μμο είπε ζηεκμπςνεζεί πμιύ όηακ πέζακε μ Τζηνιάθεξ. Τμκ είπε ζομπαζήζεη θαη έιεγε ηόηε… «μ θαθμμμίνεξ μ Τζηνιάθεξ, γηαηί κα πεζάκεη αοηόξ μ θαιόξ γένμξ? Γηαηί?». Αιιά ζημ ηέιμξ πέζακακ ζπεδόκ όιμη όζμη ήλενα από ημοξ παιαημύξ.

Τμ ζπίηη με πενίμεκε πάκηα μμκαπό ηα ηειεοηαία πνόκηα. Κάπμηε έμπαηκα μέζα θαη έβιεπα ηε γηαγηά κα με πενημέκεη ζημ κηηβάκη βιέπμκηαξ ηειεόναζε με ακαμμέκε ηε λοιόζμμπα. Ή πόνηα ήηακ θιεηδςμέκε. Αζοκαίζζεηα έθακα κα πηάζς ημ θιεηδί πίζς απ’ ημ νμιόη ημο νεύμαημξ, εθεί πμο μαξ ημ άθεκε ε γηαγηά όηακ πήγαηκε ζημ πςνάθη, αιιά δεκ ήηακ εθεί. Έβγαια


ημ θιεηδί από ηεκ ηζέπε μμο θαη άκμηλα. Ε ηναπεδανία ήηακ πημ παγςμέκε από ημκ αένα έλς. Τε δηέζπηζα θαη άκμηλα ηεκ πόνηα ηεξ θμοδίκαξ. Κμίηαλα ηε γηαγηά μμο ζηε θςημγναθία. Κάπμηε με ημ πμο έμπαηκα εθείκε ζεθςκόηακ θαη με θηιμύζε όιμ πανά θαη με νώηαγε ακ έθμρα ηα μαιιηά μμο… Δαιίζηεθα θαη ηα μάηηα μμο άνπηζακ κα ζμιώκμοκ… Έθαηζα ζε μηα θανέθια. ΋ια ενπόηακ ζημ θεθάιη μμο. Ακαμκήζεηξ από πακημύ. Ο γηαηνόξ είπε κα μεκ ζθέθημμαη ημ πανειζόκ, κα μεκ ζθέθημμαη ηηξ πανμύμεκεξ μένεξ γηαηί ζα γίκς πεηνόηενα θαη πνέπεη κα είπε δίθημ. Τμ ‘πα θαηαιάβεη από παιηά. Οη ακαμκήζεηξ ηςκ παιηώκ εμενώκ με ηνέιαηκακ άζπεμα. Αιιά ε μκήμε δεκ ιέεη κα λεπάζεη.

Πνηκ δύμ πνόκηα ηέημηα επμπή ήμμοκ μέζα. Κάπμηα μμνθή ζπηδμθνέκηαξ είπακ. Παιηά ηηξ βάθηηδα θνίζεηξ πακηθμύ θαη μη παναηζζήζεηξ μμο κόμηδα πςξ ήηακ μεκύμαηα από ημοξ άιιμοξ… μη θνίζεηξ όμςξ επηδεηκώζεθακ θαη ηα βνάδηα μμο είπακ γίκεη μανηύνημ. Ε γοκαίθα μμο με άθεζε ζημκ πνώημ μήκα ηεξ κμζειείαξ μμο. Δεκ άκηελε ηεκ κηνμπή θαη γύνηζε πίζς ζημοξ γμκείξ ηεξ μαδί με ημ παηδί. Δεκ ηε θαηεγμνώ. Τεξ είπα πεη κα θύγεη από ημκ θαηνό πμο θαηάιαβα πςξ


πεηνμηένεοα. Μηιάμε ζοπκά όμςξ ζημ ηειέθςκμ θαη ακ όια πάκε θαιά ζα γονίζεη ημκ άιιμ μήκα. Δμλάδς ημκ ζεό πμο ηα μηθμκμμηθά μαξ πνμβιήμαηα ιύζεθακ από θαηνό. Πανόια ηα ιεθηά πμο οπήνπακ, ήζεια ημ ζπίηη ηεξ γηαγηάξ κα μείκεη όπςξ ήηακ. Βγήθα πίζς από ηεκ πόνηα ηεξ θμοδίκαξ. Χαηνέηεζα ηε ζεηα ηε Μανηγμύια πμο ηάηδε ηηξ θόηεξ. Ακαηνίπηαζα γηαηί είπα ηεκ εκηύπςζε πςξ είπε πεζάκεη. Γθείκε με θαιμδέπηεθε γηαηί είπε κα με δεη θαηνό πμιύ. Με πιενμθόνεζε γηα ηα ηειεοηαία κέα θαη μεηά ζοκέπηζε ηηξ δμοιεηέξ ηεξ. Γγώ πήγα γηα θαημύνεμα. Γκκμείηαη πςξ ε ημοαιέηα ήηακ ελςηενηθή. Δεκ ήζεια κα θηηάλς άιιε μέζα θαη αξ γθνίκηαδε ε γοκαίθα μμο. Ήζεια κα μείκμοκ όπςξ είπακ όια. Καζώξ θαημύναγα, πάδεοα ημοξ αημμύξ κα ακεβαίκμοκ ζημκ θνύμ αένα ηεξ ημοαιέηαξ. Ε ιεθάκε δίπια ήηακ γεμάηε με κενό. Απόνεζα πμημξ κα ηεκ είπε γεμίζεη. Γέμηζα ημκ θμοβά θαη ημκ άδεηαζα ζηε ιεθάκε ηεξ ημοαιέηαξ. Κάπμηε είπαμε βάιεη θαδακάθη, αιιά ε ηεπκμιμγία ζε αοηό ημ ζπίηη δεκ ζήθςκε θαη πάιαζε αμέζςξ. Γηα μπάκημ πνεζημμπμημύζαμε μηα ιεθάκε θαη έκα θύπειιμ. Νενό δεζηαίκαμε ζηεκ θμοδίκα. Δεκ ημ ζεςνμύζα πανάλεκμ γηαηί έηζη μεγάιςζα. Πνώηε θμνά πμο έθακα μπάκημ ζε μπακηένα ήμμοκ δέθα πνμκώκ.


Γύνηζα ζηεκ θμοδίκα θαη άκμηλα ημκ έκα ζάθμ με ηα ζύκενγα ηηξ δςγναθηθήξ. Έβγαια από μέζα ηα ηειάνα θαη ηα αθμύμπεζα ζημ ηναπέδη. Έιπηδα κα μμο έθηακακ μη ιαδμμπμγηέξ. Σημ πςνηό δεκ είπα μέζμ κα μεηαθηκεζώ θαη δεκ είπα θαη ηδέα πμο θαη ζε πμημ πςνηό ζα έβνηζθα πνώμαηα. Βιέπεηαη εδώ ενπόμμοκα πάκηα γηα κα δςγναθίζς. Τμ δηαμένηζμα ζηεκ πόιε, όζεξ ακέζεηξ θη ακ έπεη, δεκ με βμεζάεη θαζόιμο. Κάπμηε μηα θίιε μμο είπε ηεκ ηδέα πμο μαξ έθακε αοηή ηε ζηηγμή κα δμύμε άκεηα θαη πςνίξ ζθμημύνεξ γηα ηα ιεθηά. Σθέθηεθε ιμηπόκ κα πανηζηάκεη ηε manager εκόξ θαιιηηέπκε πμο θακείξ δεκ ζα έβιεπε πμηέ γηαηί ζα ήηακ έκαξ ζπηδμθνεκήξ πμο ζα δμύζε απμμμκςμέκμξ θαη ημ μόκμ πμο ζα έθακε, ήηακ κα δςγναθίδεη. Ε θίιε μμο ζα πανίζηακε θάπμηα παιηά ενςμέκε ημο, πμο ημκ βμεζάεη κα δεη πμοιώκηαξ ημοξ πίκαθεξ ημο θαη εγώ ζα έθακα ημκ ηνειό θαιιηηέπκε. Γηνςκεία ε? Μεγάιε. Ε ηδέα αοηή όηακ έγηκε πνάλε μαξ έθενε απνόζμεκα θένδε ηα ηειεοηαία δέθα πνόκηα, αιιά ε ηαοηόηεηα μμο πνέπεη κα μείκεη θνοθή γηαηί αιιηώξ ζα μαξ θοκεγάκε…


Σημκ δεύηενμ ζάθμ είπα μενηθά νμύπα θαη έκα μπμοθάιη μοίζθη, πμο με βόεζαγε ζηεκ έμπκεοζε μμο. Τμ πήνα θνοθά από ηε θίιε μμο, πμο μέκεη μαδί μμο ημκ ηειεοηαίμ θαηνό, γηαηί ζα με ζθόηςκε ακ ημ ‘λενε. Βιέπεηαη ζηεκ αννώζηηα μμο δεκ ζοκίζηαηαη αιθμόι, εηδηθά ζε ζοκδοαζμό με ηα βανηά ροπμθάνμαθα μμο. Γη’ αοηόκ ημκ ιόγμ άθεζα ηα ροπμθάνμαθα πίζς ζημ ζπίηη. Ε θίιε μμο πμο ζαξ έιεγα πνμεγμομέκςξ έπεη ακαιάβεη από ηόηε πμο έμεηκα μόκμξ κα με θνμκηίδεη. Τεκ έπς αθμύζεη κα θιεηδώκεη ηα βνάδηα ζακ θμημάηαη. Άκαρα ηε ζόμπα με μηα λεπαζμέκε εθεμενίδα θαη μενηθά λενόθιαδα θαη ένηλα δύμ ςναία λύια μέζα. Πνηκ πνμιάβεη κα δεζηάκεη πμιύ ε θμοδίκα, πήγα μέπνη ημ mini market ημο πςνημύ γηα κα αγμνάζς άιιμ έκα μπμοθάιη μοίζθη, πνμηεγακηζμέκεξ παηάηεξ, ιάδη έπμομε, ρςμί, ιμοθάκηθα, κενό θαη δέθα ζμθμιάηεξ αμογδάιμο ηηξ μεγάιεξ. Σημ δνόμμ ακηάιιαλα παηνεημύνεξ με έκακ μπάνμπα θαη δομ ζεηεξ. Τμκ μπάνμπα ημκ ήλενα, ηηξ ζεηεξ όπη. Σθέθηεθα κα πάς μηα βόιηα από ημ κεθνμηαθείμ, πίζς από ηεκ εθθιεζηά, κα δς ημκ παππμύ θαη ηε γηαγηά αιιά ημ θνύμ ήηακ εκμπιεηηθά ηζμοπηενό θαη μμο άιιαλε γκώμε. Τμ mini market είκαη ζηνημςγμέκμ δίπια από ημ κεθνμηαθείμ ημ μπμίμ ιόγμ οπενπιεζοζμμύ έπαρε κα οπμδέπεηαη κέμοξ θαημίθμοξ. Σημ μαγαδί μ Μήηζμξ με θμίηαδε θαπύπμπηα γηαηί δεκ ζομόηακ πμηακμύ ήμμοκ θαη εγώ δεκ μπήθα ζημκ θόπμ κα ημο ελεγήζς. Πήνα ηηξ δομ ζαθμύιεξ θαη λεθίκεζα γηα ζπίηη. Ήηακ αθόμα μένα αιιά όπη γηα πμιύ.


Έβαια κα πης έκα πμηήνη θαη αμέζςξ έκηςζα ηε δηαθμνά. Άκαρα ηεκ παιηά ηειεόναζε αιιά εθείκε ακηί κα ακμίλεη, άνπηζε κα βανάεη ζμπάνα θαη κα μονίδεη άζπεμα. Ε ογναζία ηεκ είπε θάκεη θαηκμύνηα… μαιαθία. Δεκ είπα ηη κα θάκς. Ούηε οπμιμγηζηήξ, μύηε ηειεόναζε, μύηε θακ ναδηόθςκμ. Τειεθώκεζα ζηε γοκαίθα μμο γηα κα πενάζεη ιίγμ ε ώνα. Μίιεζα θαη ζηεκ θόνε μμο. Τμ Καηενηκάθη είπε μεγαιώζεη θαη πήγαηκε κεπηαγςγείμ αιιά εγώ είπα πάζεη πμιιά επεηζόδηα. Σύκημμα όμςξ ζα μείκμομε όιμη μαδί λακά. Τμ μόκμ πμο εοπόμμοκα ήηακ κα μεκ πάνεη ηίπμηα από μέκα. Μμο πε γηα ημ ζθοιάθη πμο ηεξ πήνε ε μαμά ηεξ θαη γηα ηεκ θαιύηενε ηεξ θίιε ζημ ζπμιείμ θαη γηα ηεκ θαηκμύνηα ηεξ ηζάκηα με ημκ Bob ημκ Σθμογγανάθε θαη μεηά μμο έδςζε ηεκ μαμά ηεξ. Μμο πε πςξ ηεξ είπα ιείρεη θαη πςξ με άθμογε όιμ θαη θαιύηενα. Τμ ηειέθςκμ όμςξ θάπμηα ζηηγμή έπνεπε κα θιείζεη θαη εγώ ζα επέζηνεθα ζηεκ θμοδίκα λακά.

Γέμηζα άιιμ έκα πμηενάθη θαη θαηέβεθε ζπεηηθά γνήγμνα. Ε ηδέα ζημ μοαιό μμο είπε είδε ένζεη θαζώξ λεηύιηγα ημ ηειάνμ από ηε δειαηίκα ημο. Τα ‘ζεια πάκηα έημημα ζοζθεοαζμέκα. Έβαια κεύηε ζε έκα θμμμέκμ πιαζηηθό μπμοθάιη θαη έβγαια ημ λύιηκμ θμοηί με ηα ιάδηα θαη ηα πηκέια μμο. Μέπνη ζηηξ 10 ημ βνάδο έπηκα θαη δςγνάθηδα αζηαμάηεηα. Τα μόκα δηαιείμμαηα πμο έθακα, ήηακ δύμ θμνέξ γηα ημοαιέηα θαη άιιεξ δύμ γηα κα θνμκηίζς ηε θςηηά. Κάπμηα ζηηγμή πνέπεη κα πηοπμύζε θαη ημ ηειέθςκμ αιιά μ πίκαθαξ μμο με εμπόδηδε κα ημ ζεθώζς.


΋ηακ ηειείςζα είπα μπνμζηά μμο ημ θεθάιη μηαξ γνηάξ με παναδμζηαθή μακηίια κα με θμηηάδεη μεξ ηα μάηηα. Δεκ ήηακ ε γηαγηά μμο αοηή. Ήηακ μηα αννςζηεμέκε θηγμύνα με αιιόθμηα πνώμαηα θαη παηδηθέξ πηκειηέξ. «Τμ θαηάιιειμ ζηοι γηα έκακ ηνειό, ακηηθμηκςκηθό θαιιηηέπκε» ζθέθηεθα θαη παμμγέιαζα. Καζώξ θαηέβαδα μενηθέξ γμοιηέξ από ημ θανμάθη ζημ μπμοθάιη, μμο θάκεθε πςξ άθμοζα θαμπάκεξ κα πηοπάκε ηνειά. «Τη δηάμιμ» ζθέθηεθα «γάμμξ ηέημηα ώνα? Αιήζεηα ηη ώνα κα ‘καη?» δεκ μπμνμύζα κα δηαθνίκς θαζανά αιιά ήηακ πεναζμέκεξ 10. Μηα ακαγμύια μ’ έπηαζε θαη με έθακε κα λεπάζς ηηξ θαμπάκεξ. Έβγαια από ημ ρογείμ ηα ιμοθάκηθα, αιιά ηεκ ώνα πμο έραπκα κα βνς ημ ηεγάκη ζηα κημοιάπηα, ζοκεηδεημπμίεζα όηη δεκ είπα θαζόιμο όνελε γηα θαγεηό. Ε ζθέρε θαη μόκμ με έθακε κα ζέις κα λενάζς. Κναηήζεθα… Αθμύμπεζα ημ θεθάιη μμο πάκς ζημ ηναπέδη θαη δεκ ζεθώζεθα πανά μόκμ γηα κα θαημονήζς. Αθμύμπεζα ημ έκα πένη ζημκ ημίπμ γηα κα θναηάς ηζμννμπία θαη με ημ άιιμ ημκ έβγαια έλς θαη ζεμάδερα. Βιαζηήμεζα ηεκ Πακαγία θαζώξ ημ θάημονμ ιένςζε ημκ ημίπμ θαη ημ πακηειόκη μμο, πνηκ βνεη ημ δνόμμ ημο γηα ηεκ ιεθάκε. Γθείκε ηεκ ώνα ήμμοκ ζίγμονμξ πςξ άθμοζα από μαθνηά μονιηαπηά γοκαηθεία, αιιά πενίμεκα κα ηειεηώζς ημ θαημύνεμα γηα κα ζηγμονεοηώ. Τμκ ηίκαλα θαη μεηά ζηαμάηεζα αθόμα θαη κα ακαπκές αιιά δεκ άθμοζα ηίπμηα άιιμ πανά έκα εκμπιεηηθό ζθύνηγμα ζηα αοηηά μμο. Σθέθηεθα πςξ μπμνεί κα ήηακ θαη από ημ μοαιό μμο… πνάγμα ζοκεζηζμέκμ…


Γοηοπώξ όηακ πίκς μη ακαμκήζεηξ μμο παύμοκ κα με ηαιαηπςνμύκ θαη ακ θαη ιηώμα έκμηςζα πμιύ θαιύηενα από όηακ είμαη κεθάιημξ. Απμθάζηζα κα λαπιώζς. Τα οπκμδςμάηηα ήηακ ζημκ πάκς όνμθμ. Σηγμονεύηεθα πςξ ε θςηηά ήηακ εκηάλεη, πήνα ημ μπμοθάιη με ημ μοίζθη πμο θόκηεοε κα ηειεηώζεη θαη ημ έβαια ζηεκ ηζάκηα με ηα νμύπα. Έβαια θαη ημ δεύηενμ μπμοθάιη μέζα θαη πήνα ηα θιεηδηά. Έθιεηζα ημ θςξ θαη βγήθα λακά ζημ θνύμ. Ακέβεθα ηεκ ελςηενηθή ζθάια μεηά από μεγάιε πνμζπάζεηα θαη θάμπμζεξ ζθμκηαρηέξ θαη πςνίξ κα ημ θαηαιάβς, βνέζεθα ζηεκ θανέθια με ημ δεύηενμ μπμοθάιη ακμηπηό ζημ ηναπεδάθη μπνμζηά μμο κα αθμύς έκα βμοεηό ακάμηθημ με θναογέξ θαη πμιύ ζαμαηά. Τόηε θαηάιαβα πςξ δεκ έπνεπε κα πης άιιμ. Έπεζα ζημ θνεβάηη με ηα νμύπα, ζθεπάζηεθα με ηνεηξ θμοβένηεξ θαη αθμύ λέναζα ζημ λύιηκμ πάηςμα θαηάθενα κα θμημεζώ…


Κεθάιαημ δύμ Τμ ζάπημ πςνηό


Γίδα όκεηνμ πανάλεκμ θαη ακώμαιμ. Ήμμοκ ιέεη ζημκ θαμπηκέ ημο ζπηηημύ ζημ πςνηό, μαδί με ηηξ ηνεηξ αγαπεμέκεξ ηεξ δςήξ μμο. Ξαπιςμέκμη θαη μη ηέζζενεηξ πάκς ζημ θαπάθη ηεξ ημοαιέηαξ. Μεκ με νςηάηε πςξ πςνέζαμε αιιά ήηακ πμιύ βμιηθά. Ε πνώηε αγάπε βγαίκεη έλς γηα κα επηζηνέρεη θαβάια ζε μηα ανθμύδα πμο ηεκ θαζμδεγμύζε ε θμνμύια μμο. Μεηά πήγε έλς ε δεύηενε αγαπεμέκε θαη ηεκ αθμιμύζεζε θαη ε ηνίηε. Γθείκε ηε ζηηγμή πεηάπηεθε έκαξ γομκόξ μαζθμθόνμξ ιύθμξ θαη άνπηζε κα αοκακίδεηαη. Τόηε ε ανθμύδα ημο λέζθηζε ηα γεκκεηηθά όνγακα με ηα κύπηα ηεξ. Ξύπκεζα από ηηξ θςκέξ ημο ιύθμο… όπη δεκ ήηακ μη θςκέξ ημο ιύθμο. Ήηακ θςκέξ ακζνώπηκεξ. Τηκάπηεθα από ημ θνεβάηη. Τμ θεθάιη μμο ήηακ ζε ηναγηθή θαηάζηαζε. Οη θςκέξ αθμογόηακ αθόμα, αιιά αοηή ηε θμνά ήηακ πημ άννςζηεξ θαη πημ απειπηζμέκεξ. Τνόμαλα πμιύ. Έπνεπε κα ζηγμονεοηώ πςξ μη θςκέξ δεκ ήηακ απιά δεμημύνγεμα ημο άννςζημο μοαιμύ μμο. Βγήθα από ημ δςμάηημ ζημκ δηάδνμμμ. Κμκηηκέξ θςκέξ αθμογόηακ αθνηβώξ έλς από ηεκ πόνηα, ζακ θάπμημξ κα οπμθένεη. Πιεζίαζα δηζηαπηηθά. Έιεγλα ακ ήηακ θιεηδςμέκε. Δόλα ημκ άγημ Σπονίδςκα, ηεκ είπα θιεηδώζεη. Κάπμηα δύκαμε δεκ με άθεζε κα μνμήζς έλς θαη κα βμεζήζς ημκ άκζνςπμ πμο βανογθςμμύζε. Έπς δεη πμιιέξ ηαηκίεξ ηνόμμο θαη έπς δηαβάζεη πμιιά βηβιία γηα κα θάκς έκα ηόζμ ηναγηθά ζακάζημμ ιάζμξ. «Πμημξ είκαη έλς» θώκαλα. Ε απάκηεζε πμο πείνα ήηακ έκα αννςζηεμέκμ μμογθνεηό ακζνώπμο πμο οπμθένεη… με έθακε κα παγώζς. Αοηό ημ πιάζμα, πμο ηώνα θώκαδε απόθμζμα, πηοπμύζε πάκς ζηεκ πόνηα. Δεκ ήηακ θαη ηόζμ βίαηα ηα πηοπήμαηα, αιιά όηακ είδα ηε μαηςμέκε παιάμε κα θμιιάεη ζημ γοαιί ηεξ πόνηαξ, μμο θόπεθε ε ακάζα.


Έηνελα ζημ ηέιμξ ημο δηαδνόμμο θαη πνμζπάζεζα κα ακμίλς ηεκ ζονηή μπαιθμκόπμνηα. Γίπε θμιιήζεη ε γαμεμέκε. Γίπε θαηνό κα ακμίλεη. Πίζς ηα γοαιηά ηεξ πόνηαξ ζπάζακ θαη έκα θνηπηό πνόζςπμ θακενώζεθε πίζς από ηα θάγθεια. Πνέπεη κα ‘ηακ θάπμημξ πμο γκώνηδα. Μα ηώνα ημ πνόζςπμ ημο έμμηαδε με ζάπημ θνέαξ θαη ημ μοαιό ημο θαηκόηακ πημ ζαιεμέκμ από ημ δηθό μμο. Σθέθηεθα ηε κύπηα ηςκ δςκηακώκ κεθνώκ θαη γέιαζα κεονηθά. Μα καη… ήηακ μ μπάνμπαξ μ Μήηζμξ. Τμκ γαμεμέκμ… ζθέθηεθα, έγηκε δόμπη… θαη απ’ όηη θαίκεηαη πνέπεη κα οπάνπμοκ πμιιά. Ο εθηάιηεξ ηςκ ακζνώπςκ έγηκε πναγμαηηθόηεηα. Ήνζε ημ ηέιμξ ημο πμιηηηζμμύ. Τα μάηηα μμο πάδεοακ ημκ ζαπηζμέκμ μπάνμπα θαη ημ μοαιό μμο έθακε όκεηνα γηα έκακ θαηκμύνημ θόζμμ… θαη ηόηε ηα ζθμονηαζμέκα θάγθεια ηεξ πόνηαξ οπμπώνεζακ θαη εγώ λύπκεζα από ηα όκεηνα θαη ζθέθηεθα ηεκ γοκαίθα μμο θαη ημ Καηενηκάθη…

΋νμεζα ζημ δςμάηημ πμο ‘πε πανάζονμ με ζέα ζημ δνόμμ. Αμέζςξ έθιεηζα πίζς μμο ηεκ πόνηα θαη ηεκ αζθάιηζα με ημκ ζύνηε. Ο μπάνμπαξ αθμύζηεθε κα ζένκεηε ζημ δηάδνμμμ θαη άνπηζε κα πηοπάεη με δύκαμε ηεκ πόνηα. Άκμηλα απόημμα ημ πανάζονμ θαη πήδελα έλς ζημ ζηεκόμαθνμ μπαιθόκη, ζαμπςμέκμξ από ημ θςξ ηεξ μέναξ. Κμίηαλα ηόηε ζημ δνόμμ… θακείξ. Αιιά όπη… ηα μάηηα μμο ζοκήζηζακ ημ θςξ… ζημ βάζμξ ζηεκ εθθιεζηά απ’ έλς, ζακ κα ήηακε γημνηή, δεθάδεξ άκζνςπμη μαδεμέκμη ζενκόηακ πένα δώζε. Κάπμημξ ρειόξ γένμξ θμίηαλε πνμξ ημ μένμξ μμο θαη με μηα απμθνμοζηηθή


θναογή, άνπηζε κα ζένκεηαη πνμξ ημ ζπίηη. Με μονίζηεθε μ πμοζηόγενμξ, ζθέθηεθα. Πίζς μμο ε πόνηα θόκηεοε κα ζπάζεη. Χςνίξ κα ημ ζθεθηώ πμιύ, πήδελα από θάης ζηεκ πενγμοιηά. Μπενδεύηεθα ζηα ζύνμαηα ζα μαιάθαξ. Θα μπμνμύζα κα είπα θαηέβεη πημ μμαιά, αιιά μ πακηθόξ δεκ μ’ άθεζε. Πηάζηεθα πνμζεπηηθά με ηα πένηα μμο από ημ πημ θμκηηκό ζίδενμ θαη αθμύ θνέμαζα ημ ζώμα μμο, έπεζα ζηεκ αοιή.

Τώνα δεκ ενπόηακ από ημ δνόμμ μόκμ έκα δόμπη, αιιά μηα ιηηακεία από δαύηα θαη όια ζέιακε εμέκα. Ακ έμπαηκα ζημ ζπίηη ζπάδμκηαξ ημ πανάζονμ ζα εγθιςβηδόμμοκ θαη δεκ ζα είπα ειπίδα θαμηά. Καηέβεθα ηα ζθαιάθηα θαη βνέζεθα ζημ δνόμμ. Ε θοζηθή μμο θαηάζηαζε ήηακ πμιύ θαιή θαη μμο επέηνεπε κα ημοξ λεθύγς θαη κα βνς βμήζεηα. Έηνελα πνμξ ηεκ ακηίζεηε θαηεύζοκζε όπμο δεκ θαηκόηακ θακέκα ζεμείμ δςήξ. Μόκμ ε ζεηα ε Αμαιία ήηακ ζηεκ αοιή ηεξ. Πήγα κα ηεκ θςκάλς αιιά ημ ζέαμα πμο ακηίθνηζα όηακ γύνηζε πνμξ ημ μένμξ μμο, ήηακ απενίγναπημ… ηόηε ζομήζεθα… ε ζεηα είπε πεζάκεη πνηκ πνόκηα. Έκα ρειό ζώμα από θόθαια θαη ιίγεξ ζάνθεξ κηομέκμ με θμονειηαζμέκα, παναδμζηαθά, επίζεμα νμύπα, με θμίηαδε μέζα από ηηξ άδεηεξ θόγπεξ ηςκ μαηηώκ ημο. Έηνελα πςνίξ κα πάζς θη άιιμ πνόκμ θαη ζθέθηεθα πςξ ζημ δηάμιμ κα με θαηάιαβε? Ήηακ ζπεδόκ μόκμ έκα μάηζμ θόθαια. Ε θανδηά μμο πήγαηκε κα ζπάζεη. Έηνελα μέπνη ημ ηέιμξ ημο δνόμμο. Οη ζάπημη ήηακ ζε ανθεηή απόζηαζε. Γύνς μμο ζηεκ μηθνή πιαηεία δεκ ήηακ θακείξ, δςκηακόξ ή πεζαμέκμξ. Τα μάηηα μμο πέζακε πάκς ζε έκακ μεηαιιηθό,


οδναοιηθό ζςιήκα ακάμεζα ζε θάηη μπάδα έλς από ημ ζπίηη ημο Μπάμπε πμο ήηακ οπό θαηαζθεοή. Τμκ άνπαλα αμέζςξ. Δεκ είπα πμιύ πνόκμ κα ζθεθηώ. Ο ζάπημξ γένμξ πιεζίαδε θαη πίζς ημο μηα μαθάβνηα ζοκμδεία. Δίπια ημο, μ ζθειεηόξ ηεξ ζεηαξ ηεξ Αμαιίαξ. Ο δνόμμξ πμο μδεγμύζε ζηηξ ειηέξ θαηκόηακ θαζανόξ. Έπακα πνόκμ άιια ήζεια κα ηζεθάνς ηηξ δοκάμεηξ ημοξ. Σήθςζα από ηα μπάδα έκα γεμάημ ημύβιμ θαη ημ εθηόλεοζα με δύκαμε θαηά πάκς ημοξ. Πνμζγεηώζεθε ζημ θεθάιη μηαξ γνηάξ θαη ημ άκμηλε ζηα δύμ. Κμκημζηάζεθε γηα δομ ζηηγμέξ θαη ζοκέπηζε κα πνμπςνάεη. Ένηλα άιιεξ δύμ άζθμπεξ βμιέξ όηακ άθμοζα πίζς μμο βήμαηα. Γύνηζα εκζηηθηςδώξ θαη πηύπεζα ηεκ απεηιή με ημ ζίδενμ ζημκ θνόηαθμ. Τμ δόμπη ζςνηάζηεθε θάης. Τόηε θμίηαλα θαιύηενα γηα κα δς ακ ημ είπα ελμοδεηενώζεη. Βιαζηήμεζα ηεκ Πακαγία δοκαηά. Ήηακ μ θμοιμονάξ θαη ζίγμονα δεκ ήηακ δόμπη. Τμ μόκμ πενίενγμ ζεμάδη πάκς ημο ήηακ μηα πιεγή ζημ θεθάιη πμο αημμνναγμύζε. Βμγθμύζε… δήηεζε βμήζεηα. Τα δόμπη ήηακ ζηα είθμζη μέηνα. Πήγα κα ημκ ζεθώζς αιιά είπε παπύκεη πμιύ ηειεοηαία θαη δεκ ημκ έζςκα. Τη ζημ δηάμιμ κα έθακα? Τμκ άθεζα εθεί θαη έθογα ηνέπμκηαξ πςνίξ ηύρεηξ. Τη ήζειε μ μαιάθαξ θαη με ηνόμαλε? Θα μπμνμύζε κα μμο μίιαγε. Γύνηζα κα νίλς μόκμ μηα θιεθηή μαηηά πίζς, όηακ άθμοζα ηα μονιηαπηά ημο. Γίπακ πέζεη όιμη πάκς ημο θαη ημο λέζθηδακ ηηξ ζάνθεξ. Σηεκμπςνήζεθα αιιά δεκ μπμνμύζα κα θάκς ηίπμηα. Έηνεπα κα λεθύγς από ημ πςνηό ηςκ ζάπηςκ. Ο μαιάθαξ… λέπαζα ημ ζίδενμ…


Κεθάιαημ ηνία Πανάλεκε θμπέια


Έηνεπα μεξ ηηξ ειηέξ δίπςξ κα θμηηάλς πίζς μμο. Πνμζπέναζα έκα δηαμειηζμέκμ γασδανάθμ. Δεκ θαηκόηακ θαγςμέκμξ. Απιά ημκ ζθόηςζακ ηα ανπίδηα. Τόηε ζοκεηδεημπμίεζα όηη θαη μέζα ζημ δάζμξ δεκ ζα ήμμοκ αζθαιήξ. ΋ιμ θαη θάπμημξ ζα βνηζθόηακ εδώ όηακ… όηακ ηη? Πςξ ζημ δηάμιμ έγηκακ όιμη έηζη? Ίζςξ ε θόιαζε κε γέμηζε θαη μη θμιαζμέκμη κα ζθόνπηζακ έλς… αιιά αοηό ημ άθμοζα ζε ένγμ. Κάπμημξ ηόξ, ιύζζα? Αιιά άθονμ θαη αοηό. Πςξ έκαξ ζθειεηόξ βγαίκεη από ημκ ηάθμ θαη ακηηιαμβάκεηαη ηη γίκεηε γύνς ημο δίπςξ όνγακα? Τεξ γνηάξ ηεξ άκμηλα ημ θεθάιη θαη όμςξ ζοκέπηζε κα πενπαηάεη… Πενπαημύζα πνμζεπηηθά ηώνα με πμιύ θαποπμρία γηα θακέκακ θνομμέκμ επζνό. Κμονάζηεθα. Γίπα ηδνώζεη αιιά δεκ μπμνμύζα κα ζηαμαηήζς κα πενπαηάς, μύηε κα ζηαμαηήζς κα ζθέθημμαη ζεκάνηα γηα ημοξ δςκηακμύξ κεθνμύξ. Πνέπεη κα είπε ζπέζε με δαημόκηα. Δεκ ελεγείηε αιιηώξ. Δεοηένα πανμοζία ίζςξ. Αιιά μαιαθία μμο αθμύγεηαη. Πνμζπαζμύζα πάκηα κα είμαη μνζμιμγηζηήξ πανά ηεκ ηνέια μμο, αιιά μη ηειεοηαίεξ ώνεξ ήηακ πένα από θάζε ιμγηθή. Σθέθηεθα ημκ θαεμέκμ ημκ θμοιμονά θαη άνπηζα κα κμηώζς εκμπέξ. Δεκ ημο άνεζε κα ημκ ιέκε έηζη. Δεκ πμοιμύζε θμοιμύνηα πμηέ θαη δεκ λένς πμημξ ημο έβγαιε αοηό ημ παναηζμύθιη. Τώνα βέβαηα δεκ έπεη ζεμαζία… Μεηά από ανθεηό δνόμμ θαη αθμύ δεκ είδα θακέκακ ζάπημ ζημ δνόμμ μμο, ακηίθνηζα έκα ζέαμα θνηθηαζηηθό θαη πανάιμγμ. Από απόζηαζε άθμοζα ηα μονιηαπηά. Οονιηαπηά, ακζνώπηκα θαη γοκαηθεία. Κνύθηεθα πίζς από ημκ θμνμό μηαξ ειηάξ θαη θνοθμθμίηαλα. Μηα θμπέια, γομκή μέζα ζημ θνύμ κα μαπαηνώκεη μακηαζμέκα θαη μονιηάδμκηαξ από πανά, έκα μηθνό παηδί ή όηη είπε απμμείκεη από αοηό. Τμ ζέαμα έθακε ηα πόδηα μμο κα ακαηνηπηάζμοκ. Γίπα παγώζεη από ημκ ηνόμμ ηόζμ πμιύ, πμο είπα μείκεη κα μεηνάς μαπαηνηέξ θαη όηακ μη μαπαηνηέξ θαη ηα μονιηαπηά ζηαμάηεζακ θαη εθείκε άζηναρε ημ βιέμμα ηεξ ζε μέκα, εγώ έμεηκα εθεί κα ηεκ θμηηάς. Τα μαύνα μαθνηά ηεξ μαιιηά, έθνοβακ ημ


ηνοθενό πνόζςπμ ηεξ. Σηα αηάναπα μάηηα ηεξ, εθείκε ηε ζηηγμή, δεκ είδα θαμηά πανάκμηα, πανά μόκμ αγάπε. Δεκ μπμνμύζα κα θμηηάλς ημ γομκό θμνμί ηεξ… είπα μαγκεηηζηεί από ημ ζαγεκεοηηθό ηεξ βιέμμα. Φαηκόηακ ηόζμ αγκή πανά ηε θνηπηή ηεξ πνάλε. Θα μπμνμύζα κα ηεκ πάδεοα γηα ώνεξ ακ δεκ μεηαμμνθςκόηακ λακά μπνμζηά ζηα μάηηα μμο.

Ε μμνθή ηεξ πήνε ηεκ όρε ηεξ θόκηζζαξ θαη ε θνίθε ζθμηείκηαζε απόημμα ημ πνόζςπμ ηεξ. Άνπηζε κα ηνέπεη ζακ παιαβή πνμξ ημ μένμξ μμο θναηώκηαξ ημ μαπαίνη απεηιεηηθά με ημ ανηζηενό ηεξ πένη. Πνηκ ημ ζθεθηώ, είπα είδε ζθανθαιώζεη ζημ δέκηνμ. Ήμμοκ ανθεηά θμοναζμέκμξ γηα κα ηνέλς. Γθείκε έθακε ημ ίδημ, άνπηζε κα ζθανθαιώκεη θναηώκηαξ ημ μαπαίνη ζημ ζηόμα. Τεκ ώνα πμο είπε θαη ηα δύμ ηεξ πένηα απαζπμιεμέκα με ηεκ ακαννίπεζε, πήνα ηεκ εοθαηνία θαη ηεκ θιώηζεζα δοκαηά, θαηεβάδμκηαξ ημ πόδη μμο με δύκαμε ζημ όμμνθμ πνόζςπμ ηεξ. Έπεζε θάης μονιηάδμκηαξ… ηώνα όμςξ από ημκ πόκμ. Έηνεπε αίμα από ημ ζηόμα ηεξ θαη ηε μύηε ηεξ. Τεξ είπα «ζηαμάηα θαη δεκ ζα ζε πεηνάλς» μα εθείκε μύνιηαδε, πςνίξ όμςξ κα βγεη από ημ ζηόμα ηεξ ιέλε ακζνώπηκε. Κιςηζμύζε με ημ γομκό ηεξ πόδη ημκ θμνμό ηεξ ειηάξ μέπνη πμο μάηςζε άζπεμα. Άνπηζε κα μμο πεηάεη πέηνεξ αιιά εοηοπώξ δεκ ήηακ πμιιέξ εθεί γύνς θαη μόκμ μία με πήνε ιίγμ ζηα πιεονά θαη με γάμεζε ζημκ πόκμ. Θα θαηέβαηκα κα ηεκ ακηημεηςπίζς αιιά πάκηα θμβόμμοκ ηα μαπαίνηα θαη ηηξ οζηενηθέξ γοκαίθεξ. ΋ηακ μη πέηνεξ ηειείςζακ δμθίμαζε γηα δεύηενε θμνά κα ζθανθαιώζεη. Τώνα θναημύζε ημ μαπαίνη ζημ πένη ηεξ. Γγώ είπα ακεβεί όζμ πημ ρειά μπμνμύζα θαη


γηα αθόμα μηα θμνά βνήθα ηεκ εοθαηνία θαη ηεκ θιόηζεζα με δύκαμε ζημ πνόζςπμ. Αοηή ηε θμνά, ηεκ πέηοπα με αθνίβεηα ζηε μύηε. Έπεζε άηζαια ζημ πώμα με έκακ απαίζημ ζόνοβμ. Ήηακ ημ πένη ηεξ πμο απέθηεζε μηα κέα θιείδςζε. Τμ θναημύζε ζθηπηά λαπιςμέκε θαηάπαμα θαη έθιαηγε ζακ μηθνό παηδί. Τεκ ιοπήζεθα. Τμ πνόζςπμ ηεξ θάκεθε αζώμ λακά θαη αγκό. Ακ ζοκακηηόμαζηακ οπό άιιεξ ζοκζήθεξ ζα ηεκ πιεζίαδα θαη ηηξ μηιμύζα. Θα ηηξ μίιαγα θαη ζα ηεξ δεημύζα ημ κμύμενμ ηεξ γηα έκακ θαθέ. Ακ δεπόηακ ζημ πνώημ μαξ νακηεβμύ ζα ηεξ πνόηεηκα κα ηε δςγναθίζς μιόγομκε, γηα κα μεκ δηαθζείνμοκ ηα οθάζμαηα ηςκ ακζνώπςκ ηεκ αγκόηεηα ηεξ. Αοηή ζα μμο άζηναθηε έκα παζημύθη θαη ζα έθεογε. Χαμμγέιαζα θαζώξ ηεκ θμηημύζα θαη ημ μοαιό μμο έπιαζε ζεκάνηα… ημ βιέμμα μμο έπεζε ζε μηα μάδα από ζάπημοξ πςνηθμύξ πμο θαηέθηακακ με ζονηά βήμαηα βμγθώκηαξ θαη θςκάδμκηαξ θαηάνεξ ζε μηα ακίενε γιώζζα . Με θμίηαλε με πανάπμκμ θαη με έθακε κα κμηώζς εκμπέξ. Γθείκε άπιςζε ηα πένηα ηεξ ζακ κα πενίμεκε μηα ηνοθενή αγθαιηά… «πάνε με μαδί ζμο» μμο είπε θιαίγμκηαξ θαη εγώ πήδελα από ηεκ ειηά θαη πνμζγεηώζεθα παηώκηαξ με δύκαμε ζημ ζημμάπη ηεξ. Έηνελα γηα αθόμα μία θμνά πςνίξ κα θμηηάλς πίζς μμο.


Κεθάιαημ ηέζζενα Ο ζενμμζίθςκαξ


Δεκ ήλενα πνμξ πηα θαηεύζοκζε πήγαηκα αιιά μεηά από έκα δεθάιεπημ βγήθα ζε έκακ δνόμμ. Γθεί ακηίθνηζα ζε απόζηαζε πεκήκηα μέηνςκ έκα αοημθίκεημ. ΋ηακ ημ πιεζίαζα ανθεηά είδα αίμαηα ζημ δνόμμ πμο έζηαδακ από έκα πένη πμο έπαζθε απ’ ηεκ ακμηπηή πόνηα. Έθακα αθόμα δομ βήμαηα θαη ζηαμάηεζα θαζώξ είδα ημ πένη κα πέθηεη αθνςηενηαζμέκμ ζηεκ άζθαιημ. Άνπηζε κα θηκείηε πνμξ ημ μένμξ μμο με ηα δάπηοια ημο κα ηνέπμοκ αζηεία αιιά απεηιεηηθά. Τμ πάηεζα ανθεηέξ θμνέξ με μακία, πνηκ πνμιάβεη κα με αγγίλεη. Πνέπεη κα ζνομμάηηζα θάζε θμθαιάθη ημο αιιά αοηό αθόμα θηκμύηακ ζπαζηηθά. Τα πάκηκα παπμύηζηα μμο είπακ γεμίζεη με αίμα. Μμο ήνζε ακαγμύια θαη λέναζα. Σημ αοημθίκεημ δεκ οπήνπε θακέκαξ, μύηε θακ μ ηδημθηήηεξ ημο πενημύ. Σημ βάζμξ ημο δνόμμο άθμοζα ημκ ζόνοβμ μηαξ μεπακήξ αοημθηκήημο. Γπηηέιμοξ, ζθέθηεθα, γιίηςζα… θάπμημξ δςκηακόξ. Σήθςζα ηα πένηα μμο θαζώξ πιεζίαδε θαη μ μδεγόξ άνπηζε κα θμνκάνεη με πανμύμεκμ νοζμό. ΋ηακ θαηάιαβα πμημξ ήηακ, έμεηκα με έκα παμόγειμ ζημ ζηόμα. Ήηακ μ θαιόξ μμο λάδειθμξ, μ ζενμμζίθςκαξ. Τμκ έιεγακ έηζη γηαηί είπε ζώμα ζενμμζίθςκα. Καηέβεθε θαη μμο θώκαλε «λάδενθε», ημκ θώκαλα θαη εγώ λάδενθμ θαη αγθαιηαζηήθαμε από πανά. «Πςξ έθηαζεξ ςξ εδώ?» ημκ νώηεζα, «ηη ζομβαίκεη ζηεκ πόιε?» «Γέμηζακ μη δνόμμη με αοημοκμύξ» μμο είπε, «ζθμηώκμοκε όηη βνμύκε θαη ημ ηνώκε με ιαημανγία. Βγήθακε από ηα κεθνμηαθεία… βνηθμιαθηάζακε όιμη μη πεζαμέκμη. Χαμόξ μεγάιμξ γίκεηε. Γονκάς από ημ ιημάκη. Μαξ είπακ πςξ μόκμ από εδώ θεύγμοκ θανάβηα γηα απέκακηη, αιιά είκαη όια γεμάηα πεζαμέκμοξ». «Καη ημ ιημάκη ζηεκ πόιε…» ημο είπα με απμνία. «Γθεί μεκ ηα νςηάξ. Δεκ μπμνεί κα πιεζηάζεη άκζνςπμξ.»


Καζίζαμε γηα ιίγμ μέζα ζημ αοημθίκεημ ζηεκ άθνε ημο δνόμμο. Ήηακ έκα παιηό θηαηάθη. Γίπε θένεη θαγεηό μαδί ημο… θάηη ηαπενάθηα με θνέαξ από πηεξ θαη μπόιηθα μπηζθόηα θαη παηαηάθηα θαη άιια ηέημηα, πμο είπε ανπάλεη ημ πνςί από ημ super market πμο θαηγόηακ. Μμο ελήγεζε πςξ γηκόηακ μεγάιμξ ζθμηςμόξ θαη όηη μιόθιενε ε πόιε θαηγόηακ . Γγώ όμςξ είπα έκα πνμαίζζεμα όηη ε γοκαίθα μμο θαη ημ Καηενηκάθη ζα ήηακ αζθαιείξ. Τμ ναδηόθςκμ δεκ ιεηημονγμύζε θαη όιεξ μη θεναίεξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ ήηακ κεθνέξ μμο ελήγεζε. Ε θαηαζηνμθή ημο πμιηηηζμμύ γηκόηακ με ηαπείξ νοζμμύξ. Γθεί πμο ηνώγαμε αθμύζηεθακ ηα βανηά βήμαηα θάπμημο ηενάζηημο δώμο πμο έηνεπε. Κμίηαλα από ημ ηδάμη θαη είδα έκακ ειέθακηα κα ηνέπεη κα λεθύγεη από μηα μάδα ζαπίιαξ πμο είπε γναπςζεί με κύπηα θαη με δόκηηα από ημ ζώμα ημο. ζα πνέπεη κα ήηακ θαμηά δεθανηά από αοηά ηα δόμπη. Τμ ζενίμ θαηάθενε κα απειεοζενςζεί θαη πμδμπαημύζε ηώνα με μακία ημοξ κεθνμύξ. Ο ζενμμζίθςκαξ δίπια μμο έηνςγε ιεξ θαη δεκ ζοκέβαηκε ηίπμηα. Γγώ βγήθα έλς θαη ηόηε ακηίθνηζα μηα μμνθή ζηεκ νάπε ημο ειέθακηα. ΋ηακ ζηαμάηεζε ε μάπε με ηεκ πμιημπμηεμέκε πηα ζαπίια, μ ειέθακηαξ με πιεζίαζε θαη ηόηε είδα λεθάζανα ημκ πανάλεκμ θαβαιάνε. Καηέβεθε με έκα μεγάιμ ζάιημ θαη μμο έδςζε ημ πένη ημο. Ήηακ μ άκζνςπμξ ειέθακηαξ. Τμ ζώμα ημο ήηακ ζπεδόκ ακζνώπηκμ μα ημ θεθάιη ημο ήηακ ίδημ με εθείκε ηεκ παιηά ηαηκία. «Χαίνμμαη πμιύ πμο ζε γκςνίδς θαη από θμκηά άκζνςπε ειέθακηα», ημο είπα. Γθείκμξ οπμθιίζεθε αιιά δεκ μμο μίιεζε. Χάηδερε ημκ ειέθακηα ημο με ημ πενίενγμ πένη ημο θαη απμμαθνύκζεθε από θμκηά μαξ γύνς ζηα ηνηάκηα μέηνα. Ο ειέθακηαξ με αγθάιηαζε με ηεκ πνμβμζθίδα ημο θαη με λάθκηαζε. Γγώ ημκ πάηδερα θαη εθείκμξ δάθνοζε θαη θμίηαλε ημ αθεκηηθό ημο.


Ο ζενμμζίθςκαξ βγήθε από ηα αοημθίκεημ θναηώκηαξ θηζηίθηα θαη άνπηζε κα ηαΐδεη ημ ζενίμ. Καη μη ηνεηξ ηώνα θμηηάδαμε με απμνία ημκ άκζνςπμ ειέθακηα κε ζηέθεηε θαη κα θμηηάεη ημκ ήιημ θαηάμαηα. Ε μόκε θίκεζε πμο έθακε ήηακ έλη ιεπηά ανγόηενα, όηακ έβγαιε έκα πενίζηνμθμ από ηεκ ηζέπε ημο, ημ έβαιε ζημ πενίενγμ ζηόμα ημο θαη ηνάβελε ηε ζθακδάιε. Ο ήιημξ είπε πηα πέζεη όηακ θαηαθέναμε επηηέιμοξ κα πανεγμνήζμομε ημκ ειέθακηα. Τα δάθνοα ημο είπακ δεμημονγήζεη μηα μεγάιε ιημκμύια ζηεκ άζθαιημ. Τόηε πνόηεηκα ζημκ ειέθακηα κα ημκ πάνς μαδί μμο θαη κα ημκ οημζεηήζμομε. Σθέθηεθα πςξ ακ πήγαηκα ζπίηη μαδί με ημκ ειέθακηα, ε γοκαίθα μμο ζα με αγαπμύζε γηα πάκηα. Αιιά έπεζα έλς… μ ειέθακηαξ ήηακ απμθαζηζμέκμξ κα πάεη ζημ ιημάκη θαη κα πενάζεη απέκακηη. Έηζη θακόκηζε με ημκ ζενμμζίθςκα κα πάκε μαδί ςξ ημ ιημάκη θαη κα δώζμοκ μάπε με ηηξ μνδέξ ηςκ δςκηακώκ κεθνώκ. Μαδί είπακ πςξ ζα μπμνμύζακ κα ηα θαηαθένμοκ. Γγώ ημοξ είπα πςξ είκαη ηνειμί θη μη δομ ημοξ θαη ζοκέπηζα ημ δνόμμ μμο. Πενπάηεζα γηα θαμηά ώνα πςνίξ κα δς ροπή, πανά μόκμ θάκα θαγςμέκμ πηώμα εδώ θαη εθεί. Τμοθεθηέξ αθμογόηακ ζηα δεληά μμο, αιιά ήηακ πμιύ μαθνηά θαη εμέκα δεκ μμο άνεζακ ηα όπια. Γοηοπώξ εθεί πμο είπα ανπίζεη κα απειπίδμμαη βνίζθς ζηεκ άθνε ημο δνόμμο έκα πεηαμέκμ πμδήιαημ. Ο ηδημθηήηεξ ημο ήηακ έκα κεθνό θμνηηζάθη. Δεκ μμο άνεζακ πμηέ ηα κεθνά θμνηηζάθηα. Τμ πήνα πςνίξ ηύρεηξ αθμύ ζε εμέκα ζα ήηακ μάιιμκ πημ πνήζημμ. Ο δνόμμξ ήηακ θαηεθμνηθόξ θαη ζύκημμα έθηαζα ζε έκα πςνηό πμο δεκ γκώνηδα. Ήλενα πςξ μπμνεί κα μμο πεηαγόηακ από πακημύ μη ζάπημη, αιιά εγώ έθακα ηε βόιηα μμο ράπκμκηαξ γηα δςή.


Κεθάιαημ πέκηε Μπαιθόκη με ζέα


Τε Δςή ηε ζοκάκηεζα ζε μηα ζμύδα. Ήηακ μηα κεθνή ηζηγγάκα πμο δηάβαδε ημ πένη. Κάπμηε είπε δηαβάζεη θαη ημ δηθό μμο αιιά ανκήζεθε κα μμο ημ πεη θαη ζα μνθηδόμμοκ πςξ ηεκ είδα κα δαθνύδεη. Ούηε ιεθηά δεκ μμο ‘πε πάνεη. Τεκ ακαγκώνηζα από ημ θεθάιη ηεξ πμο είπε μηα μεγάιε μοιή. Τμ γένηθμ θμνμί ηεξ ήηακ γομκό θαη θαγςμέκμ. Τα μάηηα ηεξ ήηακ ακμηπηά. Τεξ ηα ‘θιεηζα. Από ηε μηα ζηηγμή ζηεκ άιιε βνέζεθα πενηθοθιςμέκμξ από ηζηγγάκεξ. Φόναγακ νμύπα θαιά θαη πόνεοακ όιεξ με ημκ ίδημ νοζμό θαη ηναγμοδμύζακ «ηηξ έθιεηζεξ ηα μάηηα, ζα ζε θάκμομε θμμμάηηα, ζα ζε θάκμομε θμμμάηηα, ζα ζμο λεζθίζμομε ηα μάηηα». Τμ ηναγμύδη γηκόηακ θςκέξ θαη μη θςκέξ ηζηνίδεξ, μ πμνόξ γύνς μμο κα γίκεηε όιμ θαη πημ γνήγμνμξ, με όιμ θαη πενηζζόηενμ πάζμξ θαη έκηαζε, ηα αοηηά μμο κα βμοίδμοκ, ίδνςζα όιμξ… ημ ηναγμύδη άιιαλε… «λεζθίζηε ημο ηηξ ζάνθεξ, θαη βγάιηε ημο ηα πένηα, θόθηε ημ θεθάιη, θαη δώζηε ημ ζηα αζηένηα, θόθηε ημ θεθάιη, με θμθηενά μαπαίνηα». Έπεζα ζηα γόκαηα θαη θναημύζα ημ θεθάιη μμο πμο ήηακ έημημμ κα ζπάζεη. Τόηε αθμύζηεθακ ηα μονιηαπηά ηνόμμο ηςκ μειαμρώκ γοκαηθώκ θαζώξ μηα πμιηθή ανθμύδα βγήθε από ηεκ πόνηα εκόξ ζπηηημύ θαη άνπηδε κα αθνςηενηάδεη ηηξ ηζηγγάκεξ μίαμία. Χένηα, πόδηα θαη θεθάιηα ζθμνπμύζακ γύνς μμο. Έκα θμνηηζάθη εμθακίζηεθε κηομέκμ ηκδηάκμξ. Γίπε μαθνηά μαύνα μαιιηά θαη θαθίδεξ. Μμο έδςζε ημ πενάθη ηεξ θαη με βμήζεζε κα ζεθςζώ. Τεκ εοπανίζηεζα. Ε ανθμύδα αθμύ ηειείςζε ηε δμοιεηά ηεξ ακέβαζε ηεκ μηθνή ζηεκ πιάηε ηεξ θαη έθογακ γηα ημκ Βόνεημ πόιμ.


Μπήθα ζημ ζπίηη απ’ όπμο βγήθε ε ανθμύδα. Τμ μόκμ θςξ ήηακ αοηό ημο θεγγανημύ θαη όηη μπμνμύζε κα θέλεη μ μηθνόξ θαθόξ πμο είπα ζηα θιεηδηά μμο. Σηγμονεύηεθα πςξ ημ ζπίηη ήηακ αδεηακό θαη αζθάιηζα ηεκ πόνηα με ημ ζύνηε. Ακέβεθα ζημκ πάκς όνμθμ, ζημ δςμάηημ πμο είπε μπάκημ. Κιείδςζα ηεκ πόνηα θαη έζονα θαη ηεκ κημοιάπα μπνμζηά ηεξ γηα μεγαιύηενε αζθάιεηα. Έθακα έκα πμιύ ζύκημμμ μπάκημ με παγςμέκμ κενό. Μεηά θμίηαλα γηα νμύπα. Βνήθα θαζανά εζώνμοπα ζηεκ κημοιάπα. Μόκμ θάιηζεξ πήνα, γηαηί μη δηθέξ μμο είπακ αίμαηα πμιιά. Πήνα θαη έκα ηδηκ θαη έκα πμκηνό πμοιόβεν. Έπιοκα ηα παπμύηζηα μμο ζηεκ μπακηένα κα θύγμοκ ηα πμιιά αίμαηα θαη ηα θνέμαζα κα ζηεγκώζμοκ έλς ζημ μπαιθόκη όηακ ζα έβγαηκε μ ήιημξ. Ξάπιςζα ζημ θνεβάηη θαη κεθνώζεθα αμέζςξ. Πάκηα μμο άνεζε κα πέθης γηα ύπκμ όηακ είμαη δηαιομέκμξ από ηεκ θμύναζε. Μόκμ ηόηε απμιάμβακα πναγμαηηθά ημκ ύπκμ. Τμ πνςί με λύπκεζακ θςκέξ ακζνώπηκεξ. Αθμύ έπιοκα ηα μμύηνα μμο θαη θαημύνεζα, βγήθα ζημ μπαιθόκη. Τα παπμύηζηα μμο δεκ είπακ ζηεγκώζεη ηειείςξ. Κάης ζημ δνόμμ είπε μαδεοηεί μηα μάδα από θμομμοκηζηέξ. Πνέπεη κα ήηακ γύνς ζηα εθαηό άημμα. Φώκαδακ ζοκζήμαηα εκάκηηα ζημκ θαπηηαιηζμό, ημκ ημπενηαιηζμό θαη άιιεξ μαιαθίεξ. Μπήθα μέζα απειεοζένςζα ηεκ πόνηα θαη θαηέβεθα ζηεκ θμοδίκα. Γοηοπώξ δεκ μμο πηοπμύζε θακείξ ηεκ πόνηα ζήμενα. Πήνα έκα θνμοαζάκ θαη έκα πομό πμνημθάιη θαη ακέβεθα λακά πάκς. Έβγαια ζημ μπαιθόκη μηα θανέθια θαη έθαηζα κα θάς ημ πνςηκό μμο βιέπμκηαξ ημ ζέαμα.


Απέκακηη από ημ ζπίηη ήηακ έκαξ ιόθμξ γομκόξ από δέκηνα πμο ζημ βάζμξ θαηέβαηκακ μνδέξ κεθνμδώκηακςκ. Οη θμομμοκηζηέξ άνπηζακ κα ημοξ πεηάκε γηαμύνηηα, αβγά θαη πέηνεξ θαη κα θςκάδμοκ ζοκζήμαηα… «έκαξ είκαη μ επζνόξ, μ ημπενηαιηζμόξ». Γίπε ηνειό γέιημ. Δοζηοπώξ δεκ είπα θάμενα μαδί μμο. Οη ζάπημη ζύκημμα ήνζακ μμύνε με μμύνε με ημοξ θμομμοκηζηέξ θαη άνπηζε μηα μάπε μεγαιεηώδεξ. Οη θμομμοκηζηέξ κα πηοπάκε ηα δόμπη με θαδνόκηα θαη ηα δόμπη κα ημοξ δαγθώκμοκ θαη κα ημοξ θόβμοκ θμμμάηηα. Ούηε δομ ιεπηά δεκ πενάζακε θαη ζθάκε μύηε μη μπάηζμη από ηα ανηζηενά ημο δνόμμο, όπςξ ημκ έβιεπα εγώ απ’ ημ μπαιθόκη… θαμηά πεκεκηανηά μαηαηδήδεξ με όια ηα αλεζμοάν ημοξ. Τόηε έκαξ κεανόξ θμομμοκηζηήξ θώκαλε ζηα δόμπη… «ζύκηνμθμη αξ εκςζμύμε κα πηοπήζμομε ημκ θμηκό επζνό»… αιιά ηα δόμπη δεκ παμπανηάδακε. Έκα άνπαλε ημκ κεανό θαη ημο λενίδςζε ηε γιώζζα θαη έκα άιιμ ημο πίεζε ημ θεθάιη ώζπμο πεηάπηεθακ ηα μάηηα έλς. Γαμώημ, ηέιεηςζε ημ θνμοαζάκ θαη πεηκμύζα θη άιιμ.

Σηα δεληά εμθακίδμκηαη θαμηά πεκεκηανηά ακανπηθμί. Καη αοημί είπακ όια ημοξ ηα αλεζμοάν. Ε πνώηε μμιόημθ έπεζε μαδί με ημ πνώημ δαθνογόκμ αθνηβώξ ζηε μέζε ηεξ ζογθνμοόμεκεξ μάδαξ. Δύμ δόμπη άνπαλακ θςηηά θαη έκαξ θμομμοκηζηήξ έγηκε θιαμπέ. Οη μπάηζμη ηώνα έβγαιακ ηα γθιμπ θαη όνμεζακ ζημ πιήζμξ πηοπώκηαξ όπμημκ θαη όηη έβνηζθακ. Τα θεθάιηα ηςκ ζάπηςκ άκμηγακ ζακ θανπμύδηα, ηα θεθάιηα ηςκ θμομμοκηζηώκ δεκ έιεγακ κα ακμίλμοκ θαη γηα αοηό ηα πηοπμύζακ πημ δοκαηά. Πήνα μηα γενή νμοθεληά από ημ πομό μμο. Έκαξ θμομμοκηζηήξ ένηλε δομ θιςηζηέξ ζε έκακ μπάηζμ θαη αοηόξ ημο ακηαπέδςζε ηνεηξ πονμβμιηζμμύξ. Τόηε έπεζε μμμβνμκηία πονώκ θαη πμιιμί έπεζακ. Οη ακανπηθμί


πνόιαβακ θαη έζθορακ θαη ζεθώζεθακ απακηώκηαξ με μμμβνμκηία από ακαμμέκα μπμοθάιηα με βεκδίκε. Φιεγόμεκμη μπάηζμη έηνεπακ πμνμπεδώκηαξ. Οη πημ ρύπναημμη ημοξ έζβεκακ με μηθνμύξ πονμζβεζηήνεξ. Τα δόμπη δεκ θαηαιάβαηκακ Χνηζηό από μμιόημθ θαη έηνςγακ ζοκεπώξ θνέαξ από όιεξ ηηξ παναηάλεηξ. Δέθα δόμπη είπακ πέζεη με ηα μμύηνα ζε έκακ θμομμοκηζηή πμο είπε ρεζεί γηα ηα θαιά. Ε επόμεκε μμμβνμκηία πονώκ έπεζε ηαοηόπνμκα με μηα μμμβνμκηία μμιόημθ. Κακείξ δεκ απέμεηκε όνζημξ εθηόξ από ημοξ ζάπημοξ πμο έθακακ γενό θαγμπόηη. Γηα μέκα δεκ κμηαδόηακ θακείξ. Τμ ρεηό θνέαξ ήηακ όηη θαιύηενμ γηα αοημύξ. Ο πομόξ μμο ηειείςζε ζπεδόκ ηαοηόπνμκα με ημ ζέαμα. Έκαξ ζόνοβμξ αθμύζηεθε πίζς ζημ δςμάηημ. Ήηακ έκαξ γομκόξ άκηναξ με μηα μάζθα ιοθακζνώπμο. Άνπηζε κα αοκακίδεηαη. Τνόμαλα θαζώξ με πιεζίαδε θαη πνμζπαζώκηαξ κα ημο λεθύγς, παναπάηεζα θαη έπεζα από ημ πανάζονμ. Τμ ανηζηενό μμο πόδη γύνηζε με έκακ ακαηνηπηαζηηθό ζόνοβμ ζακ θαιάμη πμο ζπάεη. Οη ζάπημη ηώνα όνμεζακ πάκς μμο θαη εγώ μύνιηαδα θαη πηοπηόμμοκα. Τμ ηειεοηαίμ πνάγμα πμο είδα ήηακ όηη πημ θνοπηό είπα δεη ηηξ δύμ ηειεοηαίεξ μένεξ. Ο αεδηαζηηθόξ επηδεηλίαξ με ηε μάζθα ημο ιύθμο ζηεθόηακ ζημ μπαιθόκη θαη θμηημύζε ηεκ απμηνόπαηε ζθαγή μμο θαη ημκ έπαηδε.


Κεθάιαημ έλη Τμ ιεοθό δςμάηημ


Ξύπκεζα ζε έκα δςμάηημ ιεοθό. Ήμμοκ δςκηακόξ αιιά δεμέκμξ με μηα ιεοθή μπιμύδα με ιεοθά ιμονηά. Χηοπηόμμοκ γηα κα ιοζώ αιιά ηίπμηα. Οη ημίπμη ήηακ όιμη επεκδομέκμη… με ιεοθά μαληιάνηα οπέζεζα. Μμο θάκεθε ηόζμ αζηείμ. Τμοιάπηζημκ ήμμοκ ανηημειήξ. Κάπμημξ πνέπεη κα με έζςζε. Αιιά γηαηί με έδεζακ εδώ μέζα? Τη έθακα ιάζμξ? Τμ ιεοθό δςμάηημ είπε μηα ιεοθή πόνηα με έκα θμμμάηη ηδάμη ανθεηά ρειά. Δύμ μάηηα με θμηημύζακ επίμμκα πίζς από ημ ηδάμη. Πιεζίαζα θμκηά. Τα θμίηαλα θαη εγώ. Ήηακ γοκαηθεία θαη δαθνοζμέκα. Τα ‘λενα αοηά ηα μάηηα. Ήηακ ηα μάηηα ηεξ γοκαίθαξ μμο. Πήγα κα ακμίλς ημ ζηόμα μμο κα μηιήζς αιιά πνηκ πνμιάβς είπακ θύγεη… Δεκ πεηνάδεη, πανεγμνήζεθα, ζα λακάνζεη. Αθμύ ημκ άιιμ μήκα ζα γονίζεη ζπίηη θαη ζα ‘μαζηε μηα εοηοπηζμέκε μηθμγέκεηα όπςξ παιηά…

Τέιμξ


Γιώογξπ


Κρκλξθξοξύμ “Τα Παοαμύθια Τξρ Κώλξρ” Απξκηήζηε ηα όλα δωοεάμ από ηη ζελίδα μαπ ζηξ space ή από ηη βιβλιξθήκη ηξρ κώλξρ ζηξ blog μαπ.

“a Fairy Tale” έμα παοαμύθι ηηπ Ελέμηπ γοαμμέμξ ζηα Αγγλικά. Μια ιζηξοία για μια παοέα ηεζζάοωμ παιδιώμ πξρ ήοθαμ αμηιμέηωπξι με ηημ καηάοα μιαπ μεοάιδαπ.

“Τα 101 Ποόβαηα Τξρ Κωλξμπαοά” ηξ ςοιζηξργεμμιάηικξ παοαμύθι ηξρ Γιώογξρ Σάπιξρ. Έμα ποόβαηξ διαθξοεηικό από ηα άλλα, έμαπ κακόπ κωλξμπαοάπ & ηξ θαύμα ηωμ Χοιζηξργέμμωμ.

“Ο Δοάκξπ: η μαμία ηξρ λρκαμθοώπξρ” άλλξ έμα ζάπιξ παοαμύθι και μια ιζηξοία εμόπ πεοιθωοιξπξιημέμξρ αηόμξρ πξρ νρπμξύζε ξ λύκξπ μέζα ηξρ. Έμαπ λύκξπ διαθξοεηικόπ από ηξρπ άλλξρπ… έμαπ πξλύ αμώμαλξπ λύκξπ…

“Μάμα, μπξοώ μα πάω ένω και μα ζκξηώζω ζήμεοα” Μια punk ιζηξοία αοοώζηιαπ, αγάπηπ & μίζξρπ με βία, sex, αμθοώπιμα ηέοαηα πληκηοξλξγημέμη από ηξ ζάπιξ ςέοι ηξρ Γιώογξρ Σάπιξρ. Τξ ηέλξπ θα ζαπ αθήζει με αμξιςηό ηξ ζηόμα…

“Ο Μαλάκαπ ηηπ παοέαπ” έμα παοαμύθι ηηπ Ελέμηπ για έμαμ δύζμξιοξ πξρ ηξ πιάζαμε μαλάκα. Θα ζρμεςίζει άοαγε μα είμαι ηξ θύμα και θα κάμει ποαγμαηικόηηηα ηα όμειοα ηξρ ή θα παοαμείμει για πάμηα ξ μαλάκαπ ηηπ παοέαπ…?


village of the living dead  

zombies at corfu eating the living

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you