Page 1


Σμ Πνώημ Μαξ Βηβιίμ από ημο μαζεηέξ ηεξ πνώηεξ ηάλεξ

πενηπέηεηεξ & πμηήμαηα μέζα από ηα ζπμιηθά θειηά

http://kolobooks.wordpress.com/ http://kolobookslibrary.blogspot.com/ tokolo1984@hotmail.com


Κένθονα 16 Μαΐμο 2011

Αγαπεημί γμκείξ με πενεθάκηα ζαξ πανμοζηάδς ημ πνώημ βηβιίμ πμο έγναρακ ηα “δηθά ζαξ” παηδηά! Απμηειείηαη από μηα ζοιιμγή ηζημνηώκ-πενηπεηεηώκ θαη πμηεμάηςκ θαη απμηειεί ζέμα μηα ζπμιηθήξ ενγαζίαξ. Οη μόκεξ πανεμβάζεηξ πμο έγηκακ ζηηξ ηζημνίεξ ημοξ ήηακ μνζμγναθηθέξ. Πνέπεη κα είζηε πενήθακμη γηα αοηά ηα πιάζμαηα θαη κα λένεηε πςξ ηα παηδηά αοηά είκαη πνμσόκ δηθό ζαξ αιιά θαη δηθό μμο. Να ηα παηνόμαζηε!

Η δαζθάια με ηα πμοά


Κεθάιαημ Α Πενηπέηεηεξ


ΜΓ ΣΟΝ ΠΑΠΠΟΤ ΜΟΤ ΢ΣΑ ΑΛΟΓΑ

Σεκ Κονηαθή ημ πνςί ήνζε μ παππμύξ μμο θαη με πήνε με ημ μπιε αοημθίκεημ ζηα άιμγα. Ήηακε δώδεθα άιμγα. Πέκηε άιμγα ήηακε μςνά. Σα άιμγα ηνέπακε ειεύζενα γύνς-γύνς θαη πάκς θάης. Υάηδερα έκα άζπνμ μεγάιμ άιμγμ θαη ημ άιμγμ με θύζελε ζηα μμύηνα. Γίπα ζημκ παππμύ μμο πςξ όηακ μεγαιώζς ζα πάνς έκα δηθό μμο άιμγμ γηα κα ηνέπς θαη εγώ. Ο παππμύξ μμο με θίιεζε θαη μμο είπε πςξ ζα μμο πάνεη αοηόξ έκα άιμγμ. Μεηά θύγαμε. ΢ημ δνόμμ έκα πμιύ μεγάιμ αοημθίκεημ έπεζε πάκς ζημ αοημθίκεημ ημο παππμύ μμο. Ο παππμύξ ηώνα είκαη ζημ μονακό θαη εγώ έπς θαηκμύνηα πόδηα. Ο παππμύξ μμο δεκ ζα μμο πάνεη δηθό μμο άιμγμ θαη είμαη πμιύ ζηεκμπςνεμέκμξ.

Θάκμξ


Η ΑΡΚΟΤΔΑ

Πνηκ πμιιέξ μένεξ είπε πμιύ θαιό θαηνό. Ο ζείμξ μμο, μμο είπε πςξ είδε μηα ανθμύδα ζηα δέκηνα πίζς από ημ ζπίηη μμο. Πήγαμε με ημκ ζείμ μμο πίζς από ημ ζπίηη μμο με ηα πηζηόιηα μμο. Ο ζείμξ μμο δεκ είπε δηθό ημο πηζηόιη θαη ημο έδςζα εγώ έκα δηθό μμο παιηό αιιά θαιό. Ο ζείμξ μμο με θναημύζε ζθηπηά με ηα πένηα ημο γηα πμιύ ώνα γηα κα με πνμζηαηέρεη απ‟ ηεκ ανθμύδα, αιιά εγώ δεκ έβιεπα ηεκ ανθμύδα. Ο ζείμξ μμο, μμο είπε κα βγάις ημ πακηειόκη μμο γηα κα δεη ε ανθμύδα ημ πμοιί μμο θαη κα ηνμμάλεη θαη κα θύγεη. Δεκ πνόιαβα κα ημ βγάις. Η ανθμύδα βγήθε από ημ δέκηνμ θαη έθαγε ημκ ζείμ μμο.

Απμζηόιεξ


ΣΟ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΜΟΤ ΦΟΤ΢ΣΑΝΙ

Ο μπαμπάξ μμο, μμο αγόναζε έκα θαηκμύνημ θμοζηάκη. Ήηακε νμδ θαη δεκ μμο άνεζε. Η μαμά μμο θώκαδε κα ημ βάις. Γγώ ημ έθμρα με ημ ραιίδη θαη ημ πέηαλα ζηα ζθμοπίδηα. Η μαμά με βάνεζε πμιύ θαη μ μπαμπάξ βάνεζε ηε μαμά θαη μεηά μ μπαμπάξ μμο έθογε από ημ ζπίηη με ημ αοημθίκεημ. Σμ βνάδο μ μπαμπάξ μμο δεκ ήνζε ζπίηη. Η μαμά έθογε θαη αοηή θαη ήνζε ε γηαγηά κα θμημεζεί μαδί μμο. Η γηαγηά μμο είκαη πμκηνή θαη θιάκεη ζοκέπεηα. Μμο είπε πςξ μ μπαμπάξ μμο πήγε με ημ αμάλη ζημκ μονακό θαη δεκ ζα γονίζεη. Σεξ είπα όηη είκαη ρεύηνα θαη θιακηάνα. Σεκ άιιε μένα μμο είπε θαη ε μαμά μμο πςξ μ μπαμπάξ είκαη ζημ μονακό. Καηάιαβα πςξ είκαη αιήζεηα. Πήγα ζηα ζθμοπίδηα θαη έβγαια ημ νμδ θόνεμα μμο. Γίπα ζηεκ μαμά μμο κα ημ νάρεη. Σώνα είκαη ημ αγαπεμέκμ μμο θόνεμα.

Ακκμύια


΢ΣΟ ΜΠΑΡ ΜΓ ΣΟΝ ΜΠΑΜΠΑ &ΣΗ ΔΑ΢ΚΑΛΑ

Υηεξ ημ βνάδο πήγα με ημκ μπαμπά μμο ζημ αγαπεμέκμ μαξ μπαν. Γθεί ήηακ θαη ε δαζθάια μαξ. Ο μπαμπάξ μμο ζα πακηνεοηεί ηε δαζθάια γηαηί ηεκ έθενε ζημ ζπίηη πηεξ ημ βνάδο. Η μαμά μμο όμςξ δεκ ζέιεη θαη θιώηζεζε δοκαηά ηε δαζθάια ζημ πόδη. Η δαζθάια έθιαηγε ζακ μςνό. Ο μπαμπάξ πέηαλε έκα ηαζάθη πάκς ζημ θεθάιη ηεξ μαμάξ θαη μεηά θάηζαμε όιμη μαδί ζημκ μεγάιμ θακαπέ θαη θαπκίζαμε έκα ηζηγάνμ. Η μαμά ζεθώζεθε από ημ πάηςμα θαη έβνηζε ημκ μπαμπά θαη ηε δαζθάια θαη εμέκα γηαηί θαπκίζαμε ημ ηειεοηαίμ ηζηγάνμ ηεξ. Μεηά θμημεζήθαμε όιμη μαδί ζημκ θακαπέ. Γγώ θμημήζεθα δίπια ζηε δαζθάια. Όηακ μεγαιώζς ζα ηεκ πακηνεοηώ εγώ.

Άθεξ


΢ΣΟ ΢ΟΤΠΓΡ ΜΑΡΚΓΣ

Η πενηπέηεηα μμο έγηκε πνηκ πμιιέξ μένεξ μεηά ημ ζπμιείμ. Έθακε πμιύ δέζηε θαη πήγαμε με ημκ μπαμπά μμο ζημ ζμύπεν μάνθεη πμο έθακε δνμζηά. Πήνα μόκμ έκα παγςηό. Όηακ θηάζαμε ζηεκ γοκαίθα πμο πιενώκμομε, μ μπαμπάξ μμο έβγαιε έκα από ηα πηζηόιηα μμο θαη άνπηζε κα θςκάδεη. Σμ ίδημ έθακα θαη εγώ. Έβγαια έκα πηζηόιη απ‟ ηεκ ηζάκηα μμο θαη ζεμάδερα θαιά. Σεκ πονμβόιεζα ηνεηξ θμνέξ αιιά δεκ έπαζε ζπεδόκ ηίπμηα. Ο μπαμπάξ μμο, πμο είκαη μ θαιύηενμξ ζημ ζεμάδη, ηεξ ένηλε μία θαη έπεζε θάης με ηε μία. Πήγαμε ζπίηη θαη μ μπαμπάξ είπε πμιιά ιεθηά. Η μαμά πμνμπεδμύζε από ηε πανά ηεξ. Σειηθά δεκ ήηακ δηθό μμο ημ πηζηόιη ημο μπαμπά.

Κώζηαξ


ΜΙΑ ΝΤΥΣΑ ΜΓ ΣΗΝ ΑΔΓΡΦΗ ΜΟΤ

Η αδενθή μμο είκαη πμιύ όμμνθε θαη πμιύ θαιή. Έκα βνάδο ήμαζηακ μόκεξ ζημ ζπίηη. Η μάκα μαξ είπε πάεη ζε μηα θίιε ηεξ κα θμημεζεί θαη ε αδενθή μμο ζα με πνόζεπε. Βαθηήθαμε μαδί θαη δμθημάδαμε νμύπα. Μεηά ήνζε μ Μάκμξ θαη μαξ πείνε με ημ αοημθίκεημ ημο. Γίπε έκα πμιύ ςναίμ θαη πμιύ θαιό αοημθίκεημ πμο έηνεπε πμιύ γνήγμνα. ΢ηαμαηήζαμε ζε έκα θιαμπ θαη μπήθαμε μέζα. Έκαξ πμιύ δοκαηόξ θαη πμιύ θαιόξ θύνημξ μαξ άκμηλε ηεκ πόνηα θαη μμο παμμγέιαζε. Ήπηα πμνημθαιάδα. Η αδενθή μμο πόνεοε θαη έκαξ θαιόξ θύνημξ μμο έθακε πανέα θαη με θναημύζε όπςξ ε μαμά. Ο Μάκμξ δεκ ημκ ζομπάζεζε θαη ημο έζπαζε έκα μπμοθάιη ζημ θεθάιη. Η αδενθή μμο όηακ ηέιεηςζε ημ πμνό ήηακε πμιύ θμοναζμέκε θαη πείνε ηα θάνμαθα ηεξ. Σα ίδηα θάνμαθα παίνκεη θαη μ Μάκμξ. Μεηά πμνεύακε γηα πμιύ ώνα θαη εγώ θμημήζεθα ζημ μπαν. Ακοπμμμκώ κα λακαπάμε!

Καηενίκα


ΚΤΡΙΑΚΗ ΢ΣΗΝ ΓΚΚΛΗ΢ΙΑ

Κάζε Κονηαθή πάς με ημκ παππμύ ζηεκ εθθιεζία. Σεκ πνμεγμύμεκε βδμμάδα ήηακ πμιύ ςναία. Ο παπάξ με αγαπάεη πάνα πμιύ θαη ράιεη θαη πασδεύεη πμιύ ςναία. Με μαζαίκεη έκα ζμνό πνάμαηα. Μμο είπε πςξ ακ δεκ θάηζς θαιή ζα πάς ζηεκ θόιαζε θαη ζα θαίγμμαη γηα πάκηα ζακ ημκ Ιςζήθ πμο είκαη εβναίμξ θαη δεκ πάεη ζηεκ εθθιεζία. Σμ απόγεομα παίδαμε με ημκ Ιςζήθ ζηε γεηημκηά θαη ημο έβαια θςηηά ζηα μαιιηά με ημκ ακαθηήνα ηεξ μαμάξ μμο. Η θονία ΢εθμνά ένηλε έκα θμοβά κενό ζημ θεθάιη ημο Ιςζήθ. Η θςηηά έζβεζε αιιά μ Ιςζήθ δεκ είπε άιιμ μαιιηά. Έθαγα πμιύ λύιμ πανόιμ πμο ημοξ είπα πςξ ημ έθακα γηα κα βμεζήζς ημκ θίιμ μμο κα ζοκεζίζεη ηε θόιαζε. Μόκμ μ παπάξ ήηακ πενήθακμξ γηα μέκα. Σμκ αγαπώ πμιύ!

Ανεημύζα


ΓΙΜΑΙ ΦΑΛΑΚΡΟ΢

Μηα θονηαθή έπαηδα με ηε θίιε μμο ηεκ Ανεημύια ζηε γεηημκηά. Έπακε ζημ θμοηζό θαη με έβνηζε. Μμο είπε κα πάς κα γαμεζώ. Σεξ είπα εγώ όηη μ παηέναξ ηεξ είκαη θμοηόξ. Αοηή κεονίαζε πμιύ θαη μμο έθαρε ηα μαιιηά όηακ δεκ έβιεπα. Σώνα είμαη θαιαθνόξ. Δεκ ζέις κα ηεκ πακηνεοηώ άιιμ. Να πάεη αοηή κα γαμεζεί.

΢ήθεξ


ΣΟ ΠΑ΢ΥΑ ΢ΣΟ ΥΩΡΙΟ

Σμ Πάζπα πήγαμε με ημοξ γμκείξ μμο ζημ πςνηό. Σεκ Κονηαθή θάγαμε έκα μεγάιμ ανκί. Γμείξ ηα μηθνά ήπηαμε πμιύ θόθα θόια. Ο μπαμπάξ με ημκ ζείμ ημ Λάθε ήπηακε μία κηαμηηδάκα θναζί μη δομ ημοξ. Αθμύγαμε πμιύ δοκαηά ηε μμοζηθή. Όιμ βιαθείεξ ηναγμύδηα βάδακε. Υμνεύακε ζακ θαηζίθηα θαη εμείξ γειάζαμε πάνα πμιύ. Μεηά μ μπαμπάξ πήνε ηεκ θαναμπίκα ημο θαη πονμβόιεζε ημ ζείμ Λάθε θαηά ιάζμξ. Μεηά ζηαμαηήζακε επηηέιμοξ ηε μμοζηθή θαη πήγαμε γηα ύπκμ.

΢άθεξ


Ο ΓΙΑΝΝΗ΢ Ο ΑΛΒΑΝΟ΢

Μηα μένα παίδαμε με ημοξ θίιμοξ μμο θαη ακάραμε μηα θςηηά. Μαδί μαξ έπαηδε θαη μ Γηάκκεξ μ αιβακόξ πμο πήγαηκε δεοηένα. Δεκ ημκ θάκαμε πανέα θαη ημκ θμνμσδεύαμε γηαηί είκαη αιβακόξ. Όηακ δεκ θμηημύζε ημκ έζπνςλα θαη έπεζε μεξ ηε θςηηά μ βιάθαξ. Έθιαηγε θαη έθακε ζακ μςνό. Η μάκα μμο μεηά με έδεζε ζε έκα δέκηνμ με έκα ζπμηκί μέπνη ημ βνάδο.

Δεμήηνεξ


Ο ΜΑΝΩΛΗ΢ Ο ΟΡΦΑΝΟ΢

Ο Μακώιεξ είκαη μνθακόξ. Η μάκα πμο ημκ γέκκεζε έπεη πεζάκεη. Υηεξ πέναζε έλς από ημ ζπίηη μμο θαη ημο πέηαλα μία πέηνα. Σμκ πέηοπα ζημ θεθάιη. Έπς πμιύ θαιό ζεμάδη θαη ε μαμά μμο με αγαπάεη!

΢πύνμξ


Ο ΜΠΑΜΠΑ΢ ΜΟΤ Ο ΔΡΑΚΟ΢

Σεκ Παναζθεοή ε μαμά μμο πήγε ζημ πςνηό θαη μ μπαμπάξ μμο έθενε μηακ άιιε μαμά ζημ ζπίηη. Σεκ έθενε ζηα πένηα ζε μηα μεγάιε ζαθμύια γηαηί θμημόηακ. Έθακα εζοπία γηα κα μεκ ηεκ λοπκήζς Ήηακ όμμνθε θαη θαιή αιιά όπη ζακ ηεκ θακμκηθή μαμά μμο. Σεκ άιιε μένα ηεκ είδα ζηεκ ηειεόναζε θαη έκαξ θύνημξ είπε πςξ ηεκ πήνε μ δνάθμξ. Σμ απόγεομα ήνζακ ζημ ζπίηη πμιιμί αζηοκμμηθμί θαη πήνακε ημκ μπαμπά μμο. Ο μπαμπάξ μμο είκαη δνάθμξ! Μηα μένα ζα γίκς θαη εγώ δνάθμξ θαη ζα θάκς ημκ μπαμπά μμο πμιύ πανμύμεκμ.

Βαγγέιεξ


Ο ΛΤΚΑΝΘΡΩΠΟ΢

Πνηκ θαηνό είπα πάεη με ημκ μπαμπά μμο μηα βόιηα με ημ αοημθίκεημ. Φάγαμε ζηεκ ελμπή έκα ιαπηανηζηό παγςηό ζμθμιάηα. Σεκ ώνα πμο ημ ηνώγαμε έκαξ ιοθάκζνςπμξ πεηάπηεθε από θάηη πόνηα. Σνμμάλαμε θαη ημ βάιαμε ζηα πόδηα. Δεκ είπα λακαδεί ιοθάκζνςπμ. Ήηακ ρειόξ, παπμοιόξ, με πμιιέξ ηνίπεξ πακημύ, θεθάιη ιύθμο θαη δεκ θμνμύζε θαζόιμο νμύπα. Αιιά δεκ μύνιηαδε όπςξ ζηηξ ηαηκίεξ. Μμύγγνηδε θαη πάηδεοε ημ πμοιί ημο.

Σμύια


Κεθάιαημ Β Πμηήμαηα


Ο ΜΠΑΜΠΑ΢ & Η ΜΑΜΑ

Ο μπαμπάξ μμο, μ μπαμπάξ μμο Μ‟ αγαπά πάνα πμιύ Καη ηεξ θονά-δαζθάιαξ Σεξ πασδεύεη ημ θςιί

Η μαμά μμο, ε μαμά μμο Αγαπάεη ημ ζείμ Κώζηα ΢θηπηά ημκ αγθαιηάδεη Καη ηνώκε μηα θμμπόζηα

Υνηζηίκα


ΑΡΓΣΟΤ΢Α

Σεκ Ανεημύζα ηεκ όμμνθε Πμιύ ηεκ αγαπώ Καη όηακ μεγαιώζς Θα ηεκ πακηνεοηώ

Θα θάκμομε μςνάθηα ζα ένζμοκ με ημκ πειανγό Καη όπςξ μ μπαμπάξ ηε μαμά Σεκ Ανεημύζα ζημ θεθάιη ζα πηοπώ

Λεςκίδαξ


ΑΓΑΠΗ ΜΟΤ

Ανεημύζα μμο γιοθηά μμο Γηα ζέκα πηοπά ε θανδηά μμο Θέις πμιύ κα ζμο ημ πς Σμ πόζμ πμιύ ζε αγαπώ Καη ακ με αγαπάξ θαη εζύ Θα ζμο δώζς έκα θηιί Καη ακ με αγαπάξ πμιύ Δώζε μμο θαη ζο έκα θηιί ΢ημ θμοζθςμέκμ μμο πμοιί

Λμοθάξ


ΜΟΤ ΑΡΓ΢ΟΤΝ ΣΑ ΑΓΟΡΙΑ

Πόζμ πμιύ ζαξ αγαπώ Λμοθά, Κώζηα θαη Άθε ΢ηε μαμά μμο ζέις κα ημ πς Να γίκς θμνηηζάθη

Φμοζηάκηα πμιύ όμμνθα θμνώ Σεξ άζπεμεξ αδενθήξ μμο ζηα θνοθά Ρμδ, γαιάδηα θαη μπμνκηό Καη μ μπαμπάξ κηύκεηε ζακ ηε μαμά Καη ημ θναηάμε μοζηηθό

Μάθεξ


ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΟΤ ΜΠΑΜΠΑ

Ο μπαμπά μμο είκαη αζηοκμμηθόξ Καη εγώ είμαη ζημ ζπίηη μ θνμονόξ Όηακ είκαη μεζοζμέκμξ Βανάεη ηε μαμά ζομςμέκμξ

Σμ πηζηόιη ημο ζα πάνς Καη ζα ημκ πονμβμιάνς Μπαμ, μπμομ, μπμομ θαη μπαμ Μπαμ, μπμμ, μπαμ θα πάιη μπαμ

Καη ζα πάεη ζημκ μονακό ρειά Να βανάεη θαη εθεί ηε μαμά

Γνεγόνεξ


ΣΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΜΟΤ ΠΟΔΙΑ

Έπς δομ πόδηα πιαζηηθά Καη δεκ πενπαηώ πμιύ θαιά Γίμαη έκα νμμπόη ζακ ζηεκ ηειεόναζε Αιιά δεκ έπς άιμγμ έπς μόκμ ηειεόναζε

Ο παππμύξ μμο είκαη ζημκ μονακό Έπς μπαμπά, μαμά θαη αδειθό έπς ζθύιμ πμο ημκ ιέκε Μηιμύ Αιιά δεκ έπς πόδηα, μύηε παππμύ

Θάκμξ


ΟΙ ΚΑΡΑΜΓΛΓ΢

Σνώς πμιιέξ θαναμέιεξ Φμνάς νμδ θαη μςβ θμνδέιεξ Έπς παππμύ πμο με αγαπάεη Καη γηα θαναμέιεξ όιμ με πάεη Γηα κα μμο ηηξ δώζεη γιοθά πμιύ με θηιάεη Καη όιμ μμο ιέεη πςξ ζα με θάεη Καη ζημκ θώιμ ζηα ρέμαηα με βανάεη Έπεη έκα πμοιί πμιύ πμιύ μεγάιμ Πμο ημ ιέκε παπαγάιμ Άζπεμα πμιύ μονίδεη Καη είκαη ημ δηθό μαξ μοζηηθό

Άκηδεια


Η ΔΑ΢ΚΑΛΑ ΜΟΤ

Απ θονά δαζθάια Σμ πμοιί μμο με πμκεί Γηα ακέβα πακ ζηε ζθάια Να δς θαη „γς ιίγμ θςιί

Ο μπαμπάξ μμο ζακ ένζεη Γηα κα πάνεη ημοξ βαζμμύξ Πίζς από εζέκα ηνέπεη Καη ζμο πηάκεη ημκ θώιμ

Γηώηεξ


Καη ακ κμμίδεηξ πςξ απιά είμαη άννςζημξ… ε αιήζεηα είκαη όηη είμαη, αιιά θαη εζύ δεκ θαηάιαβεξ ηίπμηα ηόζα πνόκηα…


to prwto mas vivlio  

paidikes istories (leme twra) kai poihmata

to prwto mas vivlio  

paidikes istories (leme twra) kai poihmata

Advertisement