Page 1

Η ζωή είναι ωραία …και ο θάνατοσ θλιβερόσ Το Μακάβριο, το Μπρουτάλ, το Γκροτέςκο και η Καρικατούρα... ςε χαρτόκουτα.

Από τον γλύπτη Γιώργο Μέγγουλα, για την τελευταία ζωγραφική εργαςία του P.S.Mavro που παρουςιάζετε ςτην «Κερκυραΰκή Πινακοθήκη».


Έχουμε ςυνηθύςει να λϋμε ότι, ο Καλλιτϋχνησ εύναι ϋνασ «τεχνύτησ» που με (επιπλϋων) καλαιςθηςύα φτιϊχνει «ϋργα», αρχικϊ χρηςτικϊ μεν, αλλϊ και όμορφα και αρμονικϊ.(Καλό - Τϋχνη) Στην πορεύα δεχτόκαμε ότι ο «Καλλιτϋχνησ» μπορεύ να φιλοτεχνόςει και «μη χρηςτικϊ» (φαινομενικϊ) ϋργα, που διακρύνονται όμωσ για το ιδιαύτερο «Kϊλλοσ» τουσ (...δηλαδό εύναι Kαλαύςθητα) και που μόνο ςκοπό ϋχουν να ομορφύνουν απλώσ και να κοςμόςουν τον χώρο. Τα ϋργα του P.S.Mavro/Stavriotis ξεπερνούν τα όρια ακόμα και τησ πιο απλόσ χρηςτικότητασ (αυτό τησ διακόςμηςησ) πολύ περιςςότερο απϋχουν κατϊ πολύ από το τρύπτυχο «Βλϋπω - Αντιγρϊφω - Ωραιοποιώ»! Η απλό «εικαςτικό καθημερινότητα» που ϋχουμε ςυνηθύςει να βλϋπουμε μασ, εύναι ανύπαρκτη και ϋξω από την οπτικό γωνύα του ςυγκεκριμϋνου καλλιτϋχνη. Ο P.S.Mavro/Stavriotis δημιουργεύ φιλοςοφώντασ και φιλοςοφεύ δημιουργώντασ! Πολύ περιςςότερο ο P.S.Mavro δεν ενδιαφϋρετε να «δεύξει», να «υποδεύξει», ό να «διδϊξει»... Το μόνο που τον ενδιαφϋρει εύναι η προςωπικό φιλοςοφικό εκβϊθυνςη ςτο θϋμα του, αλλϊ για να μην τον αδικόςω, φαύνεται πωσ εκθϋτει τα ϋργα του γιατύ, θϋλει και «να μοιραςτεύ πρϊγματα» με το κοινό του. Ο P.S.Mavro επηρεϊζετε από τα βιώματα του και φαύνεται πωσ ϋχει μια ιδιαύτερη κλόςη προσ το Μεταφυςικό. Η δε φιλοςοφικό του διϊθεςη εκφρϊζεται δημιουργικϊ, μϋςα από οικύα ςε αυτόν θρηςκεύτηκα ςύμβολα και ϋννοιεσ. Γνωρύζοντασ καλϊ το δημιουργό και παρακολουθώ από κοντϊ τη δημιουργικό του πορεύα, δεν με ξϊφνιαςε καθόλου, όταν μου


ανακούνωςε το θϋμα που τον απαςχολούςε και που εργϊζονταν πϊνω ςε αυτό! Μια πιθανό «αποκρυςτϊλλωςη» των Πιςτεύω του, τον ϋςπρωξε να αςχοληθεύ και αυτόσ με το ςημαντικότερο θϋμα που απαςχόληςε φιλοςοφικϊ και εικαςτικϊ το ανθρώπινο γϋνοσ, ανϊ τουσ αιώνεσ. Η «Ζωό» και ο «Θϊνατοσ», οι τρομερού «Θεού του κϊτω κόςμου», τα «πρωτογονικϊ ζευγϊρια», οι «αρχϋγονεσ μητϋρεσ» τησ Ζωόσ», αλλϊ κα η γενικότερη «Χαρϊ τησ ζωόσ» εύναι τα τωρινϊ θϋματα των ϋργων του. Ο ύδιοσ ο «Θϊνατοσ» ωσ κατϊληξη, με τη μορφό μιασ μούμιασ, ό ενόσ αποςαρκωμϋνου ςκελετού, τον ϋκαναν να διατυπώςει απόψεισ όπωσ... «Ο θϊνατοσ εύναι ϊςχημοσ γιατύ διαλύει την θεώκό μορφό του ανθρώπου»(!) και να θϋςει ερωτόματα όπωσ... «Πωσ εύναι δυνατόν αυτϋσ οι τραγικϊ αςτεύεσ καρικατούρεσ (των θεών του κϊτω κόςμου) να τρομοκρατούςαν τουσ ανθρώπουσ ανϊ τουσ αιώνεσ? ...και τώρα, ϋχουν εξαφανιςτεύ(?) ό μόπωσ ςτοιχειώνουν ακόμα τον ύπνο των ανθρώπων?» Αυτό που με εξϋπληξε όμωσ όταν η ϋνταςη τησ Εικαςτικόσ αναζότηςησ του! Ο P.S.Mavro φιλοτϋχνηςε αντιεμπορικϊ θεματολογικϊ, για το μϋςο φιλότεχνο - εικαςτικϊ ϋργα, χρηςιμοποιώντασ, ό μϊλλον επεκτεύνοντασ ωσ τα «ϊκρα» μύα καθαρϊ προςωπικό «αντύζωγραφικό» γκϊμα χρωμϊτων, που του εύναι από παλιϊ προςφιλόσ. Χρηςιμοπούηςε χρώματα ςε Σκόνεσ, ακριλικϊ και λαδοπαςτϋλ, ζωγραφύζοντασ επϊνω ςε χαρτόνια από χαρτόκουτεσ. Το Μακϊβριο, το Μπρουτϊλ, το Γκροτϋςκο και η Καρικατούρα εύναι προςφιλό ςτυλ ςτο καλλιτϋχνη. Το να εκφρϊςει, φιλοςοφικϊ και εικαςτικϊ, με αυτό τον τρόπο, πϊνω ςε «ευτελό υλικϊ», τουσ προβληματιςμούσ του, μου κϊνει ξεκϊθαρο πωσ, ςκοπό ϋχει να αναδεύξει την πϊλη που διεξϊγεται ανϊμεςα ςτο «Εφόμερο» και το «Αιώνιο» και το αντύςτροφο! Ακόμα τονύζει με τισ επιλογϋσ του, πωσ... ςκοπόσ του (κϊθε) καλλιτϋχνη εύναι να λειτουργεύ και να παραμϋνει πϊντα «διαθϋςιμοσ» και «επαναςτατημϋνοσ» ωσ προσ τισ αναζητόςεισ του, κυρύωσ, ο


καλλιτϋχνησ οφεύλει να αμφιςβητεύ και να απορρύπτει με το ϋργο του το κακόσ αποδεκτό ωραιοποιημϋνο «Κύτσ» τησ εποχόσ μασ. Κϊτι ακόμα, ωσ προσ την τεχνικό, εύναι ο τρόποσ που επιλϋγει να δουλϋψει και να «φωτύςει» τα ϋργα του ο P.S.Mavro/Stavriotis. Ο καλλιτϋχνησ βγϊζει το «φωσ» μϋςα από το «ςκοτϊδι» όπωσ βγαύνει η «Ζωό» μϋςα από την «ανυπαρξύα». Δημιουργεύ τουσ «τριςδιϊςτατουσ» χρωματικούσ όγκουσ του, ακολουθώντασ την «ανατολικό ςχολό»... τα ςκούρα χρώματα πύςω και τα φωτεινϊ εμπρόσ! Η «δυτικό τεχνοτροπύα που θϋλει να φωτύζονται τα αντικεύμενα πρόςωπα από μια ςυγκεκριμϋνη εξωτερικό πηγό φωτόσ του εύναι αδιϊφορη... όπωσ αδιϊφορη του εύναι και η τονικότητα που εξελύςςετε με διαβϊθμιςη. Ο «αντύ-ζωγραφικόσ» τρόποσ που πλϊθει τα χρώματϊ του, χαρακτηρύζεται από μύα «χειρονομιακό - κινητικό - γρηγορϊδα» ωσ προσ τη ςχεδύαςη του θϋματοσ... και μια φαινομενικϊ «προχειρότητα» που προςδύδει «φρεςκϊδα» ςτην καταγραφό τησ πρωταρχικόσ ιδϋασ. Αυτό η «μη ςυμβατό» και φαινομενικϊ «απαύδευτη» χρόςη των χρωμϊτων εκ μϋρουσ του καλλιτϋχνη, μασ δύνει την βεβαιότητα ότι ο P.S.Mavro αναζητεύ ςυνειδητϊ τουσ αρχϋγονουσ πρωτογονικούσ τρόπουσ ζωγραφικόσ απεικόνιςησ, λεσ και η επαναςύνδεςη του με αυτούσ, θα του δώςει την πολυπόθητη βεβαιότητα που αναζητεύ καθώσ και απαντόςεισ ςτα ερωτόματα του.


Σε πολλϊ ϋργα του P.S.Mavro παρατηρούμε - γρϊμματα - λϋξεισ προτϊςεισ που «υπαινύςςονται» απόκρυφεσ ϋννοιεσ, που όλοι γνωρύζουμε και όμωσ κϊνουμε πωσ αγνοούμε! Ταυτόχρονα παρατηρούμαι «ιερϊ τετρϊγωνα« – «φελόνια» τα οπούα φϋρουν επϊνω τουσ μυςτηριακϊ ςύμβολα που ςε μύα ακατανόητη γλώςςα (ακόμα και για τον ύδιο καλλιτϋχνη) επιχειρούν να εκφρϊςουν το ανϋκφραςτο. Τα ϋργα του P.S.Mavro (που παρουςιϊζονται ςτην «Κερκυραώκό Πινακοθόκη») δεν πρϋπει να κριθούν το κϊθε ϋνα από μόνο του... αλλϊ ςτο ςύνολο τουσ! Όπωσ θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβετε ςτην κρύςη ςασ και το γενικότερο εικαςτικό ϋργω του, καθώσ και τον τωρινό τρόπο ζωόσ του. Προτρϋπω αυτούσ που προβληματύζονται ςτη ζωό, όταν δουν αυτϊ τα ϋργα ... να μη ςταθούν μόνο ςτην πλευρϊ τησ «εικαςτικόσ εικονοπούηςησ» αλλϊ να παρατηρόςουν και το φιλοςοφικό χιούμορ που διαχϋεται μϋςα από αυτϊ. Γιώργοσ Μέγγουλασ Γλύπτησ / Ιππότησ γραμμάτων και τεχνών τησ Γαλλικήσ Ακαδημίασ. Ελεύθερο για δημοςίευςη, εκφώνηςη ή ανάρτηςη Υποςημείωςη. Ο P.S.Mavro/Stavriotis ςήμερα ζει απομονωμένοσ ςχεδόν (ωσ Ερημίτησ - Στυλίτησ) ςε ένα ορεινό χωριό ζωγραφίζοντασ για τον εαυτό του, τουσ ςυγγενείσ και τουσ φίλουσ του. Τα έργα του P.S.Mavro παρουςιάζονται (μαζί με έργα του Γιώργου Μικάλεφ) ςτην Ιδιωτική «Κερκυραΰκή Πινακοθήκη» του Mιχαήλ Aγγέλου Βραδή, από 3/9/12 έωσ 19/11/12. (Ιωάννου Θεοτόκη 77 / Κέρκυρα)


Βιογραφικό. P.S.Mavro/Stavriotis

O P.S.Mavro/Stavriotis γεννόθηκε το 1955 ςτο νηςύ των Oμηρικών Φαιϊκων, ςτο νηςύ του Αλκύνοου και τησ Ναυςικϊσ! Aπό το 1976 ϋωσ και ςόμερα 0 P.S.Mavro/Stavriotis ζωγραφύζει και γρϊφει. Σπούδαςε Γραφικϋσ Τϋχνεσ ςτην περύφημη «Σχολό Δοξιϊδη» (με δαςκϊλουσ Αγρανιότη, Σπϋτζα, Γεωργιϊδη, Παρμακϋλη, Κατςουρύδη κλπ) Eργϊςτηκε ςτο Σκηνογραφικό εργαςτόριο του «Εθνικού Θεϊτρου», ςπούδαςε Aγιογραφύα κλπ. Eπαγγελματικϊ αςχολόθηκε με τισ Έντυπεσ Εκδώςεισ (ωσ Kαλλιτεχνικόσ Διευθυντόσ) ςε εκδοτικούσ ούκουσ των Αθηνών. Έχει εκθϋςει πολλϋσ φορϋσ τα ζωγραφικϊ του ϋργα, ςε επώνυμεσ Γκαλερύ των Αθηνών, ϋχει λϊβει μϋροσ ςε πϊρα πολλϋσ ομαδικϋσ παρουςιϊςεισ και ςυμμετεύχε ςε πολλϊ Eλεύθερα Εικαςτικϊ Δρώμενα. Έργα του βρύςκονται ςε Iδιωτικϋσ Συλλογϋσ, ςε Δημοτικϋσ Πινακοθόκεσ και ςε ιδιωτικϊ Mούςεια Τϋχνησ. Tην τελευταύα περύοδο ζωγραφύζει μόνο για τον εαυτό του και τουσ φύλουσ του! Αυτό εύναι η τρύτη φορϊ που παρουςιϊζει ζωγραφικϊ του ϋργα ςτην Πόλη τησ Κϋρκυρασ.


• Τα ΝΕΑ έργα του P.S.Mavro/Stavriotis. Ζωγραφικό ςε χαρτόκουτεσ. «H ζωό εύναι ωραύα... και ο θϊνατοσ θλιβερόσ». «Φιλοτϋχνηςα ϋργα με θϋμα «H ζωό εύναι ωραύα / Ο Θϊνατοσ εύναι ϊςχημοσ» (Death is ugly). Τα ϋργα εύναι ζωγραφιςμϋνα επϊνω ςε χαρτόκουτεσ με ακριλικϊ και λαδοπαςτϋλ. Τη βαςικό φόρμα - ςτϊςη των ϋργων την ϋδωςε το όρθιο ανϊπτυγμα τησ χαρτόκουτασ πϊνω ςτην οπούα και εύναι ζωγραφιςμϋνα με ακριλικϊ χρώματα και Παςτϋλ λαδιού. Εδώ, παρουςιϊζω τα βαςικϊ «ζευγϊρια» αυτόσ τησ εργαςύασ μου». Τα ϋργα παρουςιϊζονται ςτην Iδιωτικό «Kερκυραώκό Πινακοθόκη» του Mιχαόλ Aγγϋλου Βραδό, από / 3/9/12 ϋωσ 19/11/12. (Ιωϊννου Θεοτόκη 77 / Κϋρκυρα) http://issuu.com/george84/docs/cartons_p.s.mavrostavriotis_hires/3 • O P.S.Mavro/Stavriotis, ςε blogspot και facebook Παλιϋσ και Nϋεσ Ζωγραφιϋσ, κεύμενα και ...μουτζούρεσ. http://artpm.blogspot.com/ http://pittouresseskatoula.blogspot.com/ http://psmavro.blogspot.com/ http://www.facebook.com/profile.php?id=100002755951701 •Ποιητικέσ ςυλλογέσ του P.S.Mavro/Stavriotis, ςε blogspot και facebook • Μϋχρι τώρα, ο P.S.Mavro/Stavriotis ϋχει κοινοποιόςει, μϋςο διαδικτύου, τρισ (ιδιότυπεσ) Ποιητικϋσ ςυλλογϋσ, που ςχετύζονται με την Αρχαιότητα. Τισ ςυλλογϋσ μπορεύτε να διαβϊςετε εδώ... http://ancientgreece-psmavro.blogspot.com/ http://dourios-ippos.blogspot.com/ • Τον τελευταύο καιρό, ο P.S.Mavro/Stavriotis, «καταπονεύτε ποιητικϊ», ςυγγρϊφοντασ «Νϋουσ Μεςοποτϊμιουσ Μύθουσ»! Δεύγμα αυτόσ τησ δουλειϊσ του μπορεύτε να διαβϊςετε εδώ... http://www.facebook.com/note.php?note_id=208716682563529 http://eposgilgamesh.blogspot.gr/

Το Μακάβριο, το Μπρουτάλ, το Γκροτέσκο & η Καρικατούρα... σε χαρτόκουτα.  
Το Μακάβριο, το Μπρουτάλ, το Γκροτέσκο & η Καρικατούρα... σε χαρτόκουτα.  

Γ.Μέγγουλας για τη ζωγραφική δουλειά του P.S.Mavro