Page 1


“Ο ΔΡΑΚΟ΢: Η ΜΑΝΙΑ ΣΟΤ ΛΤΚΑΝΘΡΩΠΟΤ” από τον Γιώργο ΢άπιο


Σίηιμξ: μ δνάθμξ: ε μακία ημο ιοθακζνώπμο ΢εηνά: Παναμύζηα ημο θώιμο Πνώηε έθδμζε: Γιιάδα 2009 από ηηξ εθδόζεηξ ΣΟ ΚΟΛΟ

ISBM: ?? ?? ???

Σα μκόμαηα θαη μη θαηαζηάζεηξ είκαη θακηαζηηθέξ, μα όιμ θαη θάπμηα ζπέζε ζα έπμοκ με ηεκ πναγμαηηθόηεηα

Οη απόρεηξ θαη μη ζεςνίεξ πμο πανμοζηάδμκηαη ζε αοηό ημ παναμύζη είκαη μη πνμζςπηθέξ απόρεηξ αοημοκμύ πμο ημ „γναρε

ΠΡΟ΢ΟΥΗ: Όπμημξ πνμζπαζήζεη κα πνεζημμπμηήζεη ημ πανώκ παναμύζη ή μένμξ αοημύ γηα πνεμαηηθό όθειμξ, ζα ημκ γαμήζς Γλώθοιιμ: Γηώνγμξ Ακώκομμξ Φςημγναθίεξ: Γηάκκεξ Μ. ΓΚΔΟ΢ΓΙ΢ “ΣΟ ΚΟΛΟ” myspace.com/kolobooks tokolo1984@hotmail.com


Δυο λόγια από τον συγγραφέα… Κένθονα 13/1/2009 Γίκαη βνάδο, Σνίηε θαη 13, έλς βνέπεη θαη ζα ζοκεπίζεη κα βνέπεη, μη Γβναίμη ζοκεπίδμοκ ηεκ γεκμθημκία ζηε Γάδα θαη όιεξ μη θοβενκήζεηξ αδηαθμνμύκ, με ημκ ηνόπμ ημοξ ε θάζε μία. ΢ηεκ Γιιάδα γίκμκηαη λακά ηεξ μόδαξ μη απαγςγέξ επηπεηνεμαηηώκ θαη ε ηνμμμθναηία. Έκαξ ιαζνμμεηακάζηεξ ζηεκ Πάηνα έπαζε έκα δάθηοιμ από ημ θιμμπ μαιάθα ιημεκηθμύ. ΢ηεκ Κένθονα πνηκ μένεξ, βνέζεθε έκα παμέκμ πηώμα ζε θαιαμηώκεξ θαη ηέιμξ ε Γιέκε θνύςζε θαη δεκ πήγε ζήμενα ζηε δμοιεηά. Αξ αιιάλμομε όμςξ ζέμα θαη θιίμα, όπςξ ιέκε θαη μη δεμμζημγνάθμη. Γδώ έπμομε ημ ηνίημ παναμύζη ηεξ ζεηνάξ “παναμύζηα ημο θώιμο”. Γίκαη ε ηζημνία εκόξ άκηνα με πενίενγεξ ενςηηθέξ ζοκήζεηεξ. Έπεη γέιημ, θάρημμ θαη ζηενίδεηαη ζε πναγμαηηθά γεγμκόηα θαη ζογθεθνημέκα ζε μία ηνειή ζεηνά πανελεγήζεςκ. Κοθιμθμνεί επίζεξ ημ πενημδηθό ημο θώιμο, ημ δηθό μαξ πενημδηθό… “ΣΟ ΚΟΛΟ”. Σέιε Γεκάνε ζα θοθιμθμνήζεη θαη ημ δεύηενμ ηεύπμξ θαη ακ όια πάκε θαιά ειπίδμομε κα θοθιμθμνεί θάζε μήκα. Δόλα ημ Θεό οπάνπεη ακηαπόθνηζε! Πιενμθμνίεξ γηα ηηξ εθδόζεηξ μαξ, θαζώξ θαη links γηα θαηέβαζμα (κα είκαη θαιά μ Πάκμξ) ζα βνείηε ζηεκ ζειίδα μαξ ζημ myspace. Ακ ζέιεηε κα επηθμηκςκήζεηε μαδί μαξ ζα πανμύμε πάνα πμιύ.

Γηώνγμξ


΢ημ λεκμδμπείμ ζήμενα είπε πμιύ θίκεζε. Σνία group ήνζακε. Σμ πνώημ ήηακ έκα θαπί από ηεκ Σνίπμιε. Ο Μακόιεξ θμοβάιεζε μόκμξ ημο ζπεδόκ όιεξ ηηξ απμζθεοέξ ζηα δςμάηηα. Δεκ ημκ πείναλε ηδηαίηενα γηαηί ήηακ ανθεηά εύζςμμξ θαη δοκαηόξ. Αοηό πμο ημο ηεκ έζπαζε ήηακ όηη δεκ πήνε θηιμδώνεμα από θακέκακ εκώ πενίμεκε κα βγάιεη θαη θάηη από ηηξ οπενεζίεξ ημο θαη ηεκ εογέκεηα ημο. Καβμύνηα ζηηξ ηζέπεξ έπμοκ? ζθέθηεθε… γαμεμέκμη ακαλημπαζμύκηεξ, βνςμόγενμη πμο ζέιεηε θαη δηαθμπέξ… Έπηαζε δηαθνηηηθά θάης από ημκ πάγθμ ηεξ reception ηεκ ηζάκηα ημο. Πήγε κα ηεκ ακμίλεη αιιά μηα θςκή ημκ απέηνερε… -401, είπε μηα πανηηςμέκε θμπέια γύνς ζηα είθμζη. Φμνμύζε έκα πμιύπνςμμ πανεό πάκς από ημ θάηαζπνμ μαγηό ηεξ… Σμ 401, επακέιαβε… -Αμέζςξ είπε μ Μακόιεξ μόιηξ θαηάθενε κα απμμαθνύκεη ημ βιέμμα ημο από ηα δμομενά ηεξ ζηήζε πμο ημκ θμηημύζακ απεηιεηηθά. Σεξ έδςζε ημ θιεηδί, εθείκε ημκ εοπανίζηεζε θαη ακέβεθε ηηξ ζθάιεξ. Ο Μακόιεξ έκμηςζε ημ πέμξ ημο κα πνμζπαζεί κα ζθίζεη ημ πακηειόκη ημο θαη κα ημ ζθάζεη θαζώξ ακαθάιορε όηη ημ θάης μένμξ ημο μαγηό ήηακ string. Σα θςιμμένηα ηεξ θαηάθενακ κα ημκ μαγέρμοκ θαη κα ημκ θάκμοκ κα ηνέλεη ζηεκ ημοαιέηα θαη κα εθημκςζεί. Ήηακ ε έβδμμε θμνά ζήμενα. Σμ ηέιμξ ηεξ ημονηζηηθήξ πενηόδμο είπε πάκηα ηηξ εθπιήλεηξ ημο. Έθακε αθόμα ανθεηή δέζηε θαη μη παναιίεξ ημο κεζημύ είπακ ανθεηό θόζμμ. Ο Μακόιεξ γύνηζε ζημ πόζημ ημο δέθα ιεπηά ανγόηενα γηα κα


ένζεη ακηημέηςπμξ με άιιμ έκα group. Άιιμ έκα θαπί… από ηηξ βιαζηήμηεξ ημο γμκάηηζε ηεκ Πακαγία.

Ήηακ απμθαζηζμέκμξ κα ηεκ βνεη. Σεκ άθμοζε ζημ ζαιόκη κα μηιάεη με ημοξ δηθμύξ ηεξ ζημ ηειέθςκμ… ζα πήγαηκε ζηα ημονηζηηθά μαγαδηά ημ βνάδο κα ρςκίζεη ακαμκεζηηθά, γηα κα έπεη κα ζομάηαη ηηξ πνώηεξ ηηξ δηαθμπέξ ζηεκ Κένθονα. Σμ πημ ζεμακηηθό πμο άθμοζε ήηακ όηη είπε ένζεη μιμμόκαπε… Σμ μόκμ πμο είπε κα θάκεη ήηακ κα θύγεη με ημ ίδημ ιεςθμνείμ θαη κα ηεκ αθμιμοζήζεη πςνίξ κα γίκεη ακηηιεπηόξ. Έιπηδε μόκμ κα μεκ θύγεη πνηκ ζπμιάζεη εθείκμξ. Πενίμεκε δηαθνηηηθά ζηεκ απέκακηη πιεονά ημο δνόμμο ζημ πενίπηενμ ημο Δημμήδε. Μεηά ημ πνώημ μηζάςνμ μ Δημμήδεξ θμβήζεθε μήπςξ πνμζπαζμύζε κα ημκ θιέρεη θαη ημο „ιαβε ημ ιόγμ. Μεηά από μηα ώνα θαη ανθεηή θμοβέκηα είπακ γίκεη θίιμη θαη ημκ θέναζε θαη παγςηό. Μεηά από μηάμηζε ώνα ζοκεηδεημπμίεζε όηη ημο ηεκ έπεθηε αιιά απμθάζηζε κα ημκ ακεπηεί ιηγάθη αθόμα. Πέναζακ δύμ ώνεξ… επηηέιμοξ ηεκ είδε κα ένπεηαη με έκα ιεοθό θαιμθαηνηκό θόνεμα θαη κα θάζεηε ζηε ζηάζε. Όηακ ημ ιεςθμνείμ έθηαζε, εθείκμξ παηνέηεζε ημκ ακώμαιμ πενηπηενά, πέναζε βηαζηηθά ημ δνόμμ θαη μπήθε μέζα ηειεοηαίμξ. Γίπε ανθεηό θόζμμ θαη ήηακ αδύκαημ κα ημκ θαηαιάβεη. Σμοξ πώνηδε μηα πανέα από πμοηακόγνηεξ θαη πμνκμγένμκηεξ, όπςξ ζοκήζηδε κα απμθαιεί ηα άημμα ηεξ πέμπηεξ ειηθίαξ.


Καηέβεθακ ζηεκ ίδηα ζηάζε θαη εθείκμξ θνόκηηζε κα θναηήζεη ηεκ θαηάιιειε απόζηαζε αζθαιείαξ. Σεκ αθμιμοζμύζε γηα δύμ ώνεξ από μαγαδί ζε μαγαδί. Με δοζθμιία έθνοβε ημ ενγαιείμ ημο πμο άνπηζε κα ορώκεηε ακεζοπεηηθά, πνάγμα επηθίκδοκμ γηα ηα εύζναοζηα αγαιμαηίδηα ζηα νάθηα ηςκ ημονηζηηθώκ. Κάπμηα ζηηγμή ζημ δνόμμ πίζς από ημκ Άγημ ΢πονίδςκα ημο ένηλε έκα βιέμμα αιιά μάιιμκ δεκ πνέπεη κα ημκ θαηάιαβε. Η αμθηβμιία ημο ημκ έθακε κα ζθεθηεί ανθεηά κα ακαβάιεη αοηό πμο είπε ζημ μοαιό ημο. Ώζπμο κα ημ ζθεθηεί (ήηακ θαη ιίγμ ανγόξ…) θνάηεζε παναπάκς απόζηαζε ώζπμο ηεκ έπαζε ζε θάηη δνμμάθηα. Αγπώζεθε μήπςξ δεκ ηεκ βνεη… όμςξ ηεκ είδε ζε έκα ζηεκό πημ θάης πμο δεκ είπε θαζόιμο θόζμμ… έβγαδε θςημγναθίεξ με ηεκ ρεθηαθή ηεξ ηα απιώμαηα πμο έκςκακ ηα θηίνηα με θνεζθμπιομέκα ζώβναθα. Ο Μακόιεξ παμμγέιαζε… ήηακ ε εοθαηνία πμο πενίμεκε όιε μένα. Κνύθηεθε ζε μία πόνηα θαη άκμηλε ηεκ ηζάκηα έβγαιε μηα παιηά μάζθα ιοθακζνώπμο… ηεκ θόνεζε θαη θαηέβαζε ημ πακηειόκη ημο… Βγήθε έλς με μηα πνςηόγκςνε ζηγμονηά θαη έκα πνςηόγμκμ ζοκαίζζεμα, θναηώκηαξ ζθηπηά ζημ δελί πένη, ημ μνζςμέκμ ημο ηνηπςηό μανθμύηζη. Γθείκε ήηακ γονηζμέκε πιάηε όηακ ηεξ ζήθςζε ημ θόνεμα θαη ηεξ ημκ αθμύμπεζε με θόνα ζημ δελί θςιμμένη. Η θμπέια έκηνμμε από ημ ζέαμα ημο ζάηονμο, έβαιε ηεξ θςκέξ θαη ημκ πηύπεζε με ηεκ ηζάκηα ηεξ… εθείκμξ παναπάηεζε θαη έπεζε πςνίξ όμςξ κα ζηαμαηήζεη ζηηγμή κα ημκ παίδεη. Δίπςξ κα πάζεη πνόκμ ε θμπειηά ηνάβελε θςημγναθία ημκ απμθνμοζηηθό αοκακηζηή θαη


άνπηζε κα ηνέπεη. Ήηακ πημ έλοπκε από όηη μπμνμύζε ημ άννςζημ μοαιό ημο κα θακηαζηεί. Όηακ μη κμηθμθοναίμη ζμνοβεμέκμη από ηηξ θςκέξ βγήθακ ζηα πανάζονα κα δμοκ ηη ηνέπεη μ δνάθμξ είπε ελaθακηζηεί…

Όηακ γύνηζε ζπίηη ήηακ πεναζμέκεξ δώδεθα θαη γηα θαιή ημο ηύπε ε μάκα ημο θμημόηακ. Έηζη λάπιςζε ζημ θνεβάηη ημο ακάζθεια θαη έθαηζε κα ζθεθηεί ηηξ ζοκέπεηεξ ηςκ πνάλεςκ ημο. Γίπε μνθηζηεί ζημκ εαοηό ημο κα ζηαμαηήζεη από ηόηε πμο ήηακ παηδί. ΢ημ δεμμηηθό είπε θάκεη ηεκ εμθάκηζε ηεξ γηα πνώηε θμνά ε αννώζηηα ημο μαηάθηα. Από ηόηε δεκ μπμνμύζε κα ημ ζηαμαηήζεη… ηα θαιμθαίνηα επηζθεπηόηακ ζοκεπώξ ηηξ παναιίεξ γομκηζηώκ ημο κεζημύ όπμο πενκμύζε ηεκ πενηζζόηενε ώνα ζηεκ ζάιαζζα παδεύμκηαξ ηε γομκή γοκαηθεία ζάνθα θαη αθηενώκμκηαξ ώνεξ μιόθιενεξ ζε εκδμπαιαμηθέξ παιηκδνμμήζεηξ μέπνη ηειηθήξ πηώζεςξ ημο πέμοξ. Σμ πεημώκα ηεκ έβγαδε από εδώ θαη από εθεί. Η μάκα ημο απμθάζηζε κα ημκ πάεη ζε εηδηθό μηκανμιόγμ μεηά από έκα ηναγηθά δοζάνεζημ γεγμκόξ… Ήηακ 18 πνμκώκ θαη δηάβαδε ζημ ζπίηη γηα ηηξ ελεηάζεηξ ηεξ πνώηεξ γομκαζίμο όηακ ημ θμοδμύκη πηύπεζε θαη ε ζεία ε Μανηώ με ηα μεγάια βοδόμπαια πέναζε ζημ ζαιόκη. Γκώ εθείκε ημο μηιμύζε γηα ηεκ αλία ηεξ μόνθςζεξ, εθείκμξ είπε παζεί θάπμο ακάμεζα ζηα ζηήζηα ηεξ, ώζπμο έκμηςζε έκα ελόγθςμα ζημ θάης μένμξ ηεξ πηηδάμαξ ημο πμο άνπηζε κα μεγαιώκεη απεηιεηηθά. Γηα θαθή ημο ηύπε ήηακ αδύκαημ κα ημ


θνύρεη. Μάηαηα πνμζπαζμύζε κα ημ θαιύρεη με ημ βηβιίμ ηεξ γεςγναθίαξ θαη ηςκ μαζεμαηηθώκ, έηζη απμθάζηζε κα βάιεη ηα πένηα ζηηξ ηζέπεξ θαη κα παιέρεη με ημ θηήκμξ μέπνη εθείκμ κα ενεμίζεη. Η μάπε ήηακ άκηζε. Η θαύια ηειηθά ημκ θονίεοζε μιμθιενςηηθά… ζεθώζεθε όνζημξ θαη μπνμζηά ζηα έθπιεθηα μάηηα ηεξ ζείαξ Μανηώξ θαηέβαζε ηα βναθηά ημο θαη απειεοζένςζε ημκ δνάθμκηα. Σόηε ήηακ πμο ε αδηθμπαμέκε ζεία ακηίθνηζε ημκ ηνόμμ! Σμ ζενίμ άνπηζε κα εθημλεύεη αθαηάπαοζηα ογνό πον πάκς ζηε άηοπε γοκαίθα ώζπμο ε αδύκαμε θανδηά ηεξ δεκ άκηελε… Σώνα, δέθα πνόκηα ανγόηενα, ε ςνημόηεηα ημο ημκ έθακε κα πάνεη ηηξ θαηάιιειεξ απμθάζεηξ. Γκςνίδμκηαξ όηη μη ακελέιεγθηεξ θαύιεξ ημο, μπμνμύζακ κα ημκ μδεγήζμοκ ζε πμηκηθά θμιάζημεξ πνάλεηξ, έπνεπε κα πάνεη θάπμηεξ πνμθοιάλεηξ γηα κα μεκ ημκ ακαγκςνίδμοκ. Γίπε πάκηα μαδί ημο μηα παιηά μάζθα ιοθακζνώπμο πμο ηεκ είπε αγμνάζεη από θάπμημ πάγθμ γηα θάπμηεξ απόθνηεξ. Σεκ είπε πάκηα μαδί ημο ζε πενίπηςζε εθηάθημο ακάγθεξ… ζήμενα ήηακ ε πνώηε θμνά πμο έπεζε ζηεκ ακάγθε ηεξ! Πνέπεη κα έθηαηγε ε πνόζθαηε δηαθμπή ηεξ θανμαθεοηηθήξ ημο αγςγήξ. Πάκηςξ ημ μπακηζηήνη δεκ ημ είπε θόρεη πμηέ, ήηακ μένμξ ηεξ αγςγήξ. Πνηκ από ιίγεξ ώνεξ ακαθάιορε πςξ ε μάζθα ημκ ηνμθμδμημύζε με μηα πνςηόγμκε θαη ηαοηόπνμκα μοζηενηώδε μαγηθή δύκαμε πμο ημκ πνμζηάηεοε θαη ημκ μεηέθενε ζε έκακ άιιμ πανάιιειμ θόζμμ ζημκ μπμίμ ήηακ θονίανπμξ. Λίγα ιεπηά μεηά ηεκ μεγαιεηώδε ακαθάιορε… απμθμημήζεθε αγθαιηά με έκα αολακόμεκμ αίζζεμα πενεθάκηαξ.


“ακώμαιμξ επηδεηλίαξ”… “απόπεηνα βηαζμμύ”… “ημ θηήκμξ πίζς από ηεκ μάζθα”… “πνμβμθάηζηα λέκςκ ζομθενόκηςκ”…

Βιέπμκηαξ μ Μακόιεξ ηα πνςημζέιηδα ζηα πενίπηενα, θαζώξ πήγαηκε ημ πνςί ζηεκ δμοιεηά ημο με ηα πόδηα, ημκ πιεμμύνηζε έκα κέμ θύμα οπενεθάκεηαξ. Δεκ ζα μπμνμύζε πμηέ κα θακηαζηεί όηη ε αννώζηηα ημο ζα ηνμθμδμημύζε ηα πνςημζέιηδα ηςκ εθεμενίδςκ. Έκηςζε γηα πνώηε ημο θμνά ζπμοδαίμξ θαη ζοκεπώξ παδμγειμύζε. Καζώξ πιεζίαδε ζημ λεκμδμπείμ ημκ θονίεοζε ημ άγπμξ… μήπςξ ημκ


ακαγκώνηδε ε θμπέια? Αιιά αδύκαημκ ζθέθηεθε αθμύ ημκ ακηίθνηζε μόκμ γηα μηα ζηηγμή θαη μεηά θμνμύζε θαη ηε μάζθα. ΢ίγα μεκ ημκ ζομόηακ από μηα θμνά πμο ημκ είδε ζηε reception… ΢ημ λεκμδμπείμ επηθναημύζε κεθνηθή ζηγή. Όηακ ήνζε ημ αθεκηηθό ημκ εκεμένςζε όηη ζπεδόκ όιεξ μη θναηήζεηξ είπακ αθονςζεί. Ακαζεμάηηδε ζοκεπώξ ηεκ θμπέια πμο έδςζε ηόζε έθηαζε ζημ γεγμκόξ… -Σεκ πμοηάκα πνώηε θμνά ηεκ αθμύμπεζε πμύηζα ζηε δςή ηεξ? Έπνεπε κα ημ θάκεη βμύθηκμ? Να δς πςξ ζα ηε βγάιμομε ημ Υεημώκα? Ση με θμηηάξ ζα μαιάθαξ… δεκ άθμοζεξ ηη έγηκε πηεξ με ημ ρςιάθη ημο 401? -Ναη ημ έμαζα πνηκ ιίγμ… θαη ε θμπέια είκαη εδώ αθόμα? Ρώηεζε μ Μακόιεξ δηζηαθηηθά. -Έθογε ε ρώια κςνίξ ημ πνςί… αθμύ πέναζε ημ μηζό βνάδο με ημοξ μπάηζμοξ θαη ημ άιιμ μηζό με ημοξ δεμμζημγνάθμοξ. Καη αοηόξ μ μηκάναξ ημο θεναηά με ηεκ θαοιμμάζθα ημο, ηη ζημ δηάμιμ ήζειε? Αξ πήγαηκε ζε μηα πμοηάκα μ βιαμμέκμξ κα δώζεη. Φέημξ ζα θιείζμομε πημ κςνίξ έηζη ζθαηά πμο ήνζακ ηα πνάγμαηα… Απμζύνζεθε ζημ γναθείμ ημο θςκάδμκηαξ θαη βνίδμκηαξ. Ο Μακόιεξ θμίηαλε ηεκ ηζάκηα θαη με ακαθμύθηζε ακαθάιορε όηη είπε λεπάζεη ηεκ μάζθα ζπίηη.

Γίπε πηα πεημςκηάζεη θαη μ δνάθμξ είπε λεπαζηεί. Ώζπμο μηα μένα ημ θηήκμξ λύπκεζε θαη πάιη θαη δεκ έιεγε κα ενεμίζεη με θαμία μαιαθία. Άκμηλε ηεκ


κημοιάπα θαη έβγαιε πίζς από μηα ζημίβα με παιηά νμύπα ημο παηένα ημο, ηε μάζθα. Σεκ θόνεζε θαη θμηηάπηεθε ζημκ θαζνέθηε. Έκμηςζε πάιη αοηήκ ηεκ πνςηόγκςνε δύκαμε. Σεκ έβγαιε θαη ηεκ ζηνίμςλε ζηεκ εζςηενηθή ηζέπε ημο μπμοθάκ ημο. βγήθε βηαζηηθόξ από ημ δςμάηημ… -Πμο παξ αγόνη μμο με ηόζμ θνύμ έλς? -Πάς γηα πενπάηεμα μάκα. Καη βγήθε γνήγμνα έλς απμθεύγμκηαξ ημ παπανμπνήλημμ… όηη πεηνόηενμ γηα εθείκε ηε ζηηγμή…

Άιιμ έκα πεημςκηάηηθμ απόγεομα θαη ημ ζθμηάδη είπε απιςζεί ζηεκ Κένθονα. Σμ θνύμ ήηακ ηζμοπηενό θαη μη ζθύιμη αιοπημύζακ ιεξ θαη πνμζπαζμύζακ κα πνμεηδμπμηήζμοκ ηεκ άηοπε γοκαίθα γηα ημ θαθό πμο ζα ζοκέβαηκε… ακ μπμνμύζακ κα μηιήζμοκ, ζα ηεξ έιεγακ κα βάιεη μπνμζηά ημ αμάλη θαη κα ελαθακηζηεί από ημ ζθμηεηκό μένμξ πμο είπε πανθάνεη… Σμ θαθό δεκ άνγεζε κα ζομβεί. Ο Μακόιεξ πενκμύζε απ‟ ημ δνόμμ θαη εκηόπηζε ημ οπμρήθημ ζύμα ημο… ήηακ μηα γοκαίθα μέζα ζημ αοημθίκεημ ηεξ, πμο πνμζπαζμύζε κα θαιέζεη θάπμηα θίιε ηεξ ζημ θηκεηό. Ο δνάθμξ πνμζπέναζε ημ αοημθίκεημ θαη θνύθηεθε πίζς από έκα άιιμ, πανθανηζμέκμ ιίγα μέηνα πημ θάης. Έβγαιε έλς ηε μάζθα ημο ιοθακζνώπμο θαη ηε θόνεζε. Οη ζθύιμη ηώνα μύνιηαδακ ζακ ιύθμη! Αθμύ ζηγμονεύηεθε όηη ε γοκαίθα ήηακ μόκε ηεξ, έθακε ηεκ θίκεζε ημο.


Σμκ έβγαιε έλς θαη όνμεζε ζημ αοημθίκεημ… άνπηζε κα αοκακίδεηαη με μακία μονιηάδμκηαξ ζακ ιύθμξ θαη πηοπώκηαξ ημ πέμξ ημο ζημ ηδάμη! Η γοκαίθα μόιηξ ακηίθνηζε ημ θνηπηό αοηό ζέαμα πάγςζε από ημκ ηνόμμ. Ο δνάθμξ άκμηλε βίαηα ηεκ πόνηα θαη πνηκ πνμιάβεη ε γοκαίθα κα ακηηδνάζεη, έκα ιεοθό ογνό άνπηζε κα εθζθεκδμκίδεηαη ζημ πνόζςπμ ηεξ ζε μεγάιεξ πμζόηεηεξ. Γθείκε άνπηζε κα ηζηνίδεη θαη πήδελε ζημ δηπιακό θάζηζμα. Σνάβελε βίαηα ημ πενμύιη ζηεκ πνμζπάζεηα ηεξ κα γιηηώζεη, με απμηέιεζμα κα μείκεη με ημ πενμύιη ζημ πένη. Ο δνάθμξ πμο βνηζθόηακ αθόμα με ημ πμοιί ζημ πένη, αθμύ λεθμνηώζεθε θαη ηεκ ηειεοηαία ζηαγόκα πμο ημο βάναηκε ηα ανπίδηα, πάζεθε ζημ ζθμηάδη μονιηάδμκηαξ. Η γοκαίθα έθιεηζε ηεκ πόνηα έκηνμμε θαη θαηέβαζε ηηξ αζθάιεηεξ. Κμίηαλε ημ πνόζςπμ ηεξ ζημκ θαζνέθηε. Ήηακ γεμάημ ζπένμα! Σμ θαζάνηζε με ηα μακίθηα ηεξ θαη θάιεζε ηεκ αζηοκμμία…

Η πόνηα ημο ζπηηημύ έηνηλε θαζώξ έθιεηκε. Η πνμζπάζεηα ημο γηα κα πενάζεη απαναηήνεημξ ήηακ άθανπε. Η γκςζηή οζηενηθή θςκή αθμύζηεθε από ημ δςμάηημ. -Μακόιε… πμο είζαη Μακόιε? -Σώνα μεηένα ένπμμαη. Ήλενε ηη ζα αθμιμοζμύζε. Μεηά από μηα ηόζμ έκδμλε μένα, εθείκε ζα ημο θαηέζηνεθε θάζε δηάζεζε. Σώνα ζα επέζηνεθε


ζηεκ ηαπεηκςηηθή ημο δςή. Γίδε είπε ανπίζεη κα βιαζηεμάεη ζεμύξ θαη δαίμμκεξ από μέζα ημο. Άθεζε ημ μπμοθάκ με ηε μάζθα ημο μέζα ζημκ θακαπέ θαη μπήθε ζημ δςμάηημ ηεξ μεηέναξ ημο. -Πμο ήζμοκα αγόνη μμο? -Πήγα γηα πενπάηεμα μεηένα. -Πάιη γηα πενπάηεμα… πόηε ζα γκςνίζεηξ θαμηά γοκαίθα? -Πάιη ηα ίδηα νε μάκα? Πάιη ηα ίδηα? -Βέβαηα, ζεθώκμομε θαη μμύηνμ ηώνα… από ηόηε πμο μαξ άθεζε μ ζοπςνεμέκμξ μ παηέναξ ζμο ζεμαζία δεκ μμο δίκεηξ… ίπκμξ ζεβαζμμύ. Ση ζμο δήηεζα? Έκα εγγόκη ζέις κα μμο θάκεηξ. Η θονά-Νίηζα έπεη ηνία. Σνία… αθμύξ? -Πανάηα με νε μάκα… πόζα παηδηά έπεη ε θονάΝίηζα. Ανθεηά πηα. Δεκ ακηέπς άιιμ… ηα ίδηα θαη ηα ίδηα θάζε μένα… δεκ μμο ανέζμοκ ηα παηδηά. Καηάιαβε ημ! -Γηα ημ θαιό ζμο ημ ιές αγόνη μμο. Γηα ημ θαιό ζμο… ε γεηημκηά βιέπεηξ, ιέεη δηάθμνα… δεκ ζε έπμοκ δεη θαη πμηέ θαη με θαμηά θμπέια… ηεξ θονά-΢μθίαξ ηεξ μπαθάιηζζαξ μ γημξ, δομ γθόμεκεξ έπεη. Μαιώζακε ηεκ άιιε θμνά εδώ από θάης… δομ θμπειάνεξ μέπνη θεη πάκς… θαη λένεηξ πςξ είκαη… ζακ μόμμιμξ… θαη ζο πμο είζαη δύμ μέηνα παιηθάνη… αοηό ιέγαμε με ηεκ θονά-Όιγα ζημ μαγαδί. Μμο έιεγε γηα ηεξ Λίηζαξ ηεκ θόνε… με αθνηθάκμ ηα έμπιελε! Ανάπε! Γηα αοηό ζμο ιές αγόνη μμο… βνεξ θαη ζο μία κα ηε γθαζηνώζεηξ. Λεβέκηεξ είζαη. Φέν‟ ηεκ θαη ζηεκ πμιοθαημηθία κα ζε δμύκε, κα με μαξ ζοδεηάκε… -Όηακ ιεξ μαξ ζοδεηάκε… ηη ιέκε δειαδή?


-Να, ζομάζαη θαη ημκ Δημμήδε ημκ ηδηκαβμηό… δεκ ημ είπακ δεη από μηθνό πμηέ με γοκαίθα… ηειηθά απμδείπηεθε όηη ημ παίνκεη ημ γνάμμα… -Πμημξ μςνέ? Ο πενηπηενάξ? -Ναη αοηόξ… ημκ λένεηξ? -Όπη μςνέ μάκα… με ιεξ βιαθείεξ… -Αοηό μαξ έιεηπε… -Μεκ ακεζοπείξ άιιμ νε μάκα. Θα ημοξ δείλς εγώ… ζα ημοξ δείλς… Μεκ ζε κμηάδεη μάκα. -Απ Μακμιάθε μμο. Μόκμ εζέκα έπς. Κάκε με πενήθακε γηε μμο. -Κμημήζμο μάκα θαη ζα ηα πμύμε αύνημ. Βγήθε θιείκμκηαξ ζηγά ηεκ πόνηα. Πήγε ζηεκ θμοδίκα θαη άκμηλε ημ ρογείμ. Έβγαιε έκα θμοηί με θνέζθμ γάια… είπε ιήλεη μα δεκ ημκ έκμηαδε. Ήπηε μμκμνμύθη όζμ είπε απμμείκεη θαη ημ πέηαλε ζηα ζθμοπίδηα αθήκμκηαξ έκα θηεκώδεξ νέρημμ πμο αθμύζηεθε μέπνη ημ πεκημθάκανμ!


Σμ πμιοηειέξ εζηηαηόνημ “Ακαγμύια” ήηακ ηίγθα θαη αοηό ημ βνάδο. Μόκμ ακ είπεξ θιείζεη ηναπέδη ανθεηέξ μένεξ πνηκ μπμνμύζεξ κα θαξ εθεί. ΢ημ γςκηαθό ηναπέδη δίπια ζημ πανάζονμ πμο έβιεπε ζημ δνόμμ, θαζόηακ μηα πανέα ώνημςκ γοκαηθώκ θαη θαηαβνόπζηδακ έκα μιόθιενμ γμονμύκη πίκμκηαξ ημ πημ αθνηβό θναζί! Ο Μακόιεξ εθείκε ηεκ ώνα πενκμύζε απ‟ έλς θαη βιέπμκηαξ ηεξ θώκαλε… “Ω νε θάηη ρςιανάδεξ πμο ζαξ πνεηάδμκηαη” θαη ζοκέπηζε ημκ δνόμμ ημο. Οη θονίεξ εκμπιεμέκεξ πςνίξ κα ζηαμαηήζμοκ κα ηνώκε θμίηαλακ πνμξ ημ πανάζονμ αιιά δεκ είδακ θακέκα.


Ο Μακόιεξ ηώνα πιεζίαδε ηηξ ημοαιέηεξ δίπια ζηεκ παηδηθή πανά ηεξ Γανίηζαξ. Ήλενε όηη ηέημηα ώνα όιμ θαη θάπμημκ ζα πεηύπαηκε εθεί μέζα. Σμ αννςζηεμέκμ μοαιό ημο πιεμμύνηζε από εοπάνηζηεξ ακαμκήζεηξ… ηόηε πμο είπε πάνεη μάηη μηα ειηθηςμέκε Αιβακίδα ηεκ ώνα πμο έπεδε… ηεκ ζηηγμή ηεξ θμνύθςζεξ θιώηζεζε ηεκ πόνηα θαη πενηέιμοζε ηεκ γνηά με ζπένμα… μηα Μεγάιε Σνίηε είπε αοκακηζηεί μπνμζηά ζε δύμ θηκέδεξ ημονίζηνηεξ μονιηάδμκηαξ πμιεμηθέξ ηαπέξ από ηαηκίεξ θανάηε… θαη άιια πμιιά θαημνζώμαηα ηεξ εθεβείαξ πμο γηα κα ζαξ ηα δηεγεζώ πνέπεη κα θάμε δεθαηνία ηεύπε θαη είμαζηε μόιηξ ζημ ηνίημ… Πάεη θαηνόξ από ηόηε θαη μη γοκαίθεξ έπαρακ κα πεγαίκμοκ εθεί γηα ηηξ ζςμαηηθέξ ημοξ ακάγθεξ. Γηα μηα πενίμδμ βάιακε θύιαθα αιιά δεκ ημκ πιενώκακε θαη από ηόηε έγηκε ζηέθη θςιμμπανάδςκ, πμύζηεδςκ θαη θάζε ιμγήξ ακςμάιςκ. Μπήθε μέζα θαη θιείζηεθε ζε μία ημοαιέηα. Οη ημίπμη ήηακ γεμάημη με αηζπνμιμγίεξ, ηειέθςκα θαη ακαθμηκώζεηξ… Δημμήδεξ μ ηδηκαβμηόξ θάζε ΢αββάημ 8.30μμ… Αιίθε πίπεξ 11.30πμ… γαμάς θώιμ από 9 με 12 ημ βνάδο… Η μονςδηά από θάημονα θαη ζθαηά θονηανπμύζε ζηεκ αημόζθαηνα. Ο Μακόιεξ είπε βάιεη ζθμπό κα θάκεη παιάζηνα ζε θάζε βνμμηάνε πμύζηε πμο ζα έμπαηκε εθεί μέζα. ΢εβόηακε ηεκ δηαθμνεηηθόηεηα αιιά ζε αοηήκ ηεκ πενίπηςζε ημοξ ζεςνμύζε οπεύζοκμοξ γηα ημκ δηςγμό ηςκ γοκαηθώκ από ημκ πώνμ. Δύμ ιεπηά ανγόηενα θαη αθμύ ένηλε έκα δεζηό θαημύνεμα άθμοζε βήμαηα. Κάπμημξ μπήθε μέζα. Ο


Μακόιεξ πςνίξ κα πάζεη πνόκμ θόνεζε ηεκ μάζθα θαη έκμηςζε αοηόμαηα ηε μακία ημο ιοθακζνώπμο κα ημκ θονηεύεη. Πίζηεοε ,εδώ θαη μία βδμμάδα, όηη έπαηνκε ηεκ δύκαμε ημο ιύθμο θαη ημο δνάθμο από ηε μάζθα… μ επηζθέπηεξ πηύπεζε δηαθνηηηθά ηεκ πόνηα ηνεηξ θμνέξ… μάιιμκ ζοκζεμαηηθό ήηακ, ζθέθηεθε. Η πόνηα άκμηγε πνμξ ηα έλς, έηζη ζημκ δεύηενμ πηύπμ θιώηζεζε με ηε μπόηα ημο ηεκ πόνηα, πμο με ηε ζεηνά ηεξ πηύπεζε ζηα μμύηνα ημο άγκςζημο επηζθέπηε. Ο δνάθμξ βγήθε έλς μονιηάδμκηαξ ζακ ιύθμξ αιιά ακηηθνίδμκηαξ ημκ άκηνα πεζμέκμ ζημ πάηςμα θαη ηεκ θειίδα αίμαημξ πμο πήγαδε από ημ πίζς μένμξ ημο θεθαιημύ ημο, απμθάζηζε κα ημ ζθάζεη ηνέπμκηαξ έλς δηαμιεμέκα. Θα πνέπεη αθμύ ημκ πηύπεζε ε πόνηα, κα έπεζε πηοπώκηαξ ημ θεθάιη ημο ζημκ κηπηήνα.

“Ο δνάθμξ ηεξ Κένθοναξ επηπείνεζε πζεξ ημ βνάδο κα δμιμθμκήζεη ημκ δήμανπμ ηεξ πόιεξ μαξ. Ο δήμανπμξ θαηεοζοκόμεκμξ ζημ ζπίηη ημο, έκμηςζε ημ θάιεζμα ηεξ θύζεξ θαη επηζθέθζεθε ηηξ θμκηηκόηενεξ ημοαιέηεξ. Μπαίκμκηαξ μέζα ακηίθνηζε ημκ ηνόμμ ζημ ποδαίμ πνόζςπμ ημο μαζθμθόνμο δνάθμο. Ο ιοθάκζνςπμξ πνμθάιεζε ζημκ δήμανπμ έκα ηναύμα ζημ πίζς μένμξ ημο θεθαιημύ. Γοηοπώξ μ δήμανπμξ είκαη θαιά ζηεκ ογεία ημο θαη κμζειεύεηαη γηα παναθμιμύζεζε ζε ηδηςηηθή θιηκηθή. Η αζηοκμμία θάκεη ιόγμ γηα έκακ δνάθμ θμκηά, πμο δεκ ζέβεηαη ηεκ ακζνώπηκε δςή θαη ζύμθςκα με ηα ηειεοηαία ζημηπεία πηζηεύμοκ όηη είκαη μμμθοιόθηιμξ. ΢ημ ημήμα από ημ


πνςί ακαθνίκμκηαη ζεζεμαζμέκμη μμμθοιόθηιμη ζύπκαδακ ζηηξ θαθόθεμεξ ημοαιέηεξ…”

πμο

“Ο ΛΤΚΑΝΘΡΩΠΟ΢ ΞΑΝΑΥΣΤΠΑ. ΢μθ ζηεκ ημπηθή θμηκςκία έπεη πνμθαιέζεη ε δνάζε ημο δνάθμο θάκηαζμα. Υηεξ ανγά ημ βνάδο επηπείνεζε κα βηάζεη ημκ δήμανπμ, όμςξ δεκ ηα θαηάθενε ιόγμ πηζακήξ ακηθακόηεηαξ θαη απμθάζηζε κα ημκ ζθμηώζεη. Ο δήμανπμξ όπςξ ηζπονίδεηαη έδςζε μάπε με ημκ δνάθμ θαη θαηάθενε κα ημκ ηνέρεη ζε θογή…” “Πνάθημνεξ ηςκ Αμενηθάκςκ θνύβμκηαη πίζς από ημκ δνάθμ. Ο δνάθμξ πηεξ ημ βνάδο απμθάιορε ηηξ πνμζέζεηξ ημο. Γπηπείνεζε κα δμιμθμκήζεη ημκ δήμανπμ παναζένκμκηαξ ημκ ζε δεμόζηεξ ημοαιέηεξ…” “Δνάθμξ: επζνόξ ηεξ δεμμθναηίαξ. Σναμπμύθμξ ηεξ ακηηπμιίηεοζεξ…” Ο θαθέξ ήηακ αθόμα θαοηόξ. Ο Μακόιεξ θάζηζε ακαπαοηηθά ζημκ θακαπέ θαη άθμογε πενήθακμξ ηα δειηία εηδήζεςκ ζημ ναδηόθςκμ. Η μάκα ημο είπε πάεη ζημ μαγαδί ηεξ θονά-Όιγαξ θαη εθείκμξ απμιάμβακε ηεκ γαιήκε εκόξ μμκαπηθμύ πνςηκμύ. Κνοθμγειμύζε με όιεξ αοηέξ ηηξ εθδμπέξ πμο μεηέδηδακ. Ωξ θαη θάηη αδειθέξ ζε έκα πνςηκό ζπμιίαζακ ηεκ επίζεζε ημο δνάθμο. ΢θέθηεθε αθόμα θαη κα πάνεη ηειέθςκμ ζε θακέκα θακάιη… ηειεθςκηθή επηθμηκςκία με ημκ δνάθμ… γέιαζε ζηε ζθέρε. Από ηεκ άιιε δεκ μπμνμύζε κα ζοκεηδεημπμηήζεη όηη θηκδύκεοε πενηζζόηενμ κα γίκεη ηζαθςηόξ με ηεκ έθηαζε πμο είπε ιάβεη ημ ζέμα. Γίμαη


δηάζεμμξ ζθεθηόηακ ζοκεπώξ… κα δμύμε ηη ζα πμοκ μη γθηόζεξ ηεξ γεηημκηάξ… Σμ μοαιό ημο (πμο έπαηνκε ακάπμδεξ θαοιμζηνμθέξ) άνπηζε κα πιέθεη ζεκάνηα. Ήζειε πάκηα κα θηάζεη ρειά ή ημοιάπηζημκ κα γίκεη γκςζηόξ με θάπμημ ηνόπμ θαη αοηή ήηακ ε εοθαηνία ηεξ δςήξ ημο. ΢θεθηόηακ όηη μπμνμύζε κα γίκεη πημ λαθμοζηόξ θαη από ημκ Παπαπνόκε, ημκ ήνςα ηςκ παηδηθώκ ημο πνόκςκ. Δεκ μπμνμύζε κα βγάιεη από ημ μοαιό ημο όηη μη πνάλεηξ ημο, ήηακ πνώηε είδεζε ζε όια ηα μέζα, από ηα ιεςθμνεία μέπνη ηεκ ηειεόναζε! Ήλενε όμςξ όηη γηα κα μιμθιενςζεί ημ ένγμ ημο ζα έπνεπε κα απμθαιοθζεί… μόκμ έηζη ζα δμλαζηώ μιμθιενςηηθά… πνέπεη κα μάζμοκ όιμη πμημξ είμαη αιιά όπη αθόμα, έπς πμιιά κα θάκς αθόμα… αοηέξ ήηακ μη ηειεοηαίεξ ημο ζθέρεηξ πνηκ εηζβάιεη ε μάκα ημο θαη λεθηκήζεη κα ημο ιέεη γηα ημκ γημ ηεξ θονά-Μανίαξ πμο γθάζηνςζε ηεκ ακηρηά ημο αζηοκόμμο ΢αΐκε! Δύμ ηεηνάγςκα παναπάκς ε μοζηηθή αζηοκμμία με επηθεθαιήξ ημκ αζηοκμμηθό ΢αΐκε ιμγμμαπμύζακ γα ημ κοπηενηκό ζπέδημ δνάζεξ. Σε ιύζε έδςζε ε πακέλοπκε ακηρηά ημο πνώεκ επηζεςνεηή, ε μηθνή Σαζμύια.

Ώνα έκηεθα θαη εηθμζηπέκηε. Σμ θνύμ ζένηδε θαη ζπάκηα πενκμύζε αοημθίκεημ. Μμκάπα έκαξ πμκηνόξ θύνημξ έπαηνκε ημ ζθύιμ ημο γηα θαημύνεμα. Ο Μακόιεξ ημκ άθεζε κα ημκ πνμζπενάζεη. Ο βναδηκόξ ημο πενίπαημξ ζημ πάνθμ θόκηεοε κα θηάζεη ζημ ηέιμξ


ημο θαη ηίπμηα δεκ θαηάθενε κα ημο ελάρεη ηεκ πενηένγεηα. Πόζμ ημο είπε ιείρεη ημ θαιμθαίνη. Έθακε ζπέδηα γηα ημ επόμεκμ… ηώνα πμο γκώνηδε ηε δύκαμε ηεξ μάζθαξ, είπε ζθμπό κα μεκ αθήζεη θαμία ημονίζηνηα κα θύγεη πςνίξ ακαμκεζηηθό ιεθέ. Η ζθέρε ημο δηαθόπεθε από ημκ ήπμ ηςκ ηαθμοκηώκ πάκς ζημ πιαθόζηνςημ δνμμάθη, θαμηά δεθανηά μέηνα πίζς ημο. Δεκ μπόνεζε κα ακηηζηαζεί θαη ένηλε μηα θιεθηή μαηηά. Σμ ζέαμα εκόξ κεανμύ θμνηηζημύ με θμηζηδάθηα θαη με ζπμιηθή ηζάκηα ζηεκ πιάηε, πμο πενπαημύζε ζε έκακ ένεμμ δνόμμ θμνώκηαξ ηαθμύκηα, ημκ απμγείςζε γηα ηα θαιά. Σμο ζύμηζε ημ “πμοηακμμαζήηνηεξ 3”. Ο δνάθμξ επηηάποκε ημ βήμα θαη ζημ ζηαονμδνόμη ιίγα μέηνα παναθάης έγηκε άθακημξ. Με γνήγμνεξ θηκήζεηξ θόνεζε ηε μάζθα θαη πεηάπηεθε λακά ζημ δνμμάθη παίδμκηαξ βίαηα ημ δαζύηνηπμ πέμξ ημο πμο ημ είπε βγάιεη έλς γηα ηειεοηαία θμνά ζηε ζύκημμε δςή ημο… ακηί κα ακηηθνίζεη ημ οπμρήθημ ζύμα ημο ακηίθνηζε δέθα αζηοκμμηθμύξ κα ημκ ζεμαδεύμοκ με ηα όπια ημοξ, έκαξ πίζς από θάζε ζάμκμ. Έθακε κα ηνέλεη πίζς, αιιά πνηκ θάκεη βήμα ημ μέηςπμ ημο ήνζε ζε επαθή με ημ πενίζηνμθμ ημο ΢αΐκε. Έθακε κα ζεθώζεη ημ πακηειόκη αιιά μηα θςκή ημκ ζηαμάηεζε. -Σα πένηα ρειά ιύθε. Φώκαλε έκαξ αζηοκμμηθόξ θαη εθείκμξ οπάθμοζε ηνμμαγμέκμξ. Σμ ίδημ θαη ημ θαοιί ημο πμο αθόμα ζηεθόηακ ορςμέκμ. -Γμκάηηζε θάης θάζανμα. Γμκάηηζε… θώκαλε έκαξ άιιμξ. Ο Μακόιεξ γμκάηηζε θαη ημ πέμξ ημο άνπηζε ζηγά-ζηγά κα πέθηεη.


-Ξάπιςζε μπνμύμοηα μπάζηανδε… είπε μηα γοκαηθεία θςκή πίζς ημο. Ήηακ ε Σαζμύια. Η θμπέια πμο έθακε ημ δόιςμα. Γύνηζε κα ηεκ ακηηθνίζεη θαη εθείκε ημκ θιώηζεζε με ημ ηαθμύκη ηεξ ζηεκ πιάηε ζςνηάδμκηαξ ημκ θάης. -΢ημ πώμα δνάθε! Γίπε θαη ημκ θιώηζεζε λακά ζηα πιεονά. -Δεκ είκαη δνάθμξ, είκαη ιοθάκζνςπμξ είπε έκαξ κεανόξ αζηοκμμηθόξ θαη άνπηζε κα παδμγειάεη. Αθμιμύζεζακ θαη μη οπόιμηπμη με δοκαηά γέιηα θαη παπακεηά. Ο δνάθμξ γμύνιςζε ηα μάηηα ημο. έκμηςζε ηηξ μαγηθέξ δοκάμεηξ πμο ημο πνόζθενε ε μάζθα κα ημκ θονηεύμοκ. Έκμηςζε πημ δοκαηόξ θαη από ημκ Captain Planet. ΢εθώζεθε αζηναπηαία. Σμ πακηειόκη ημο ήηακ αθόμα θαηεβαζμέκμ θαη μ πμύηζμξ ημο πημ θαοιςμέκμξ από πμηέ θαη γεμάημξ πώμαηα. Γπηηέζεθε ζακ ιοζζαζμέκμ ιοθόζθοιμ ζηα όνγακα ηεξ ηάλεξ αιιά εθείκμη ημκ ζώνηαζακ θάης με ηε μία. Σμκ θύθιςζακ θαη ημκ άνπηζακ ζηηξ γνήγμνεξ μέπνη πμο ζηαμάηεζε θάζε πνμζπάζεηα ακηίδναζεξ. -Μαιάθα. Αοηό ζα πνεζημμπμηεζεί εκακηίμκ ζμο. -Πνέπεη κα είκαη πμιύ ακώμαιμξ… πνηκ πνμιάβεη κα μιμθιενώζεη ηεκ θμοβέκηα ημο μ αζηοκόμμξ, έκα ηνηπςηό πένη με θμθηενά κύπηα ημο έγδανε ηε μμύνε μέπνη ημ θνακίμ! Ήηακ μηα πειώνηα ανθμύδα!!! Οονιηαπηά, μμογθνίζμαηα θαη πονμβμιηζμμί έδηκακ θαη έπαηνκακ γηα ημ επόμεκμ μηζό ιεπηό. ΢ημ ηέιμξ είπε μείκεη μόκμ ε ανθμύδα θαη μ Μακόιεξ πμο είπε ζεθςζεί όνζημξ αιιά έηνεμε ηόζμ πμιύ πμο δεκ μπμνμύζε κα θμοκεζεί γηα κα ημ ζθάζεη. Η ανθμύδα ημκ πιεζίαζε πενπαηώκηαξ ζηα ηέζζενα θαη θμηηώκηαξ πενίενγα ημ


θεθάιη ημο ακζνώπμο πμο έμμηαδε με ιύθμ. Όηακ έθηαζε ζε απόζηαζε ακαπκμήξ θάηη ηεκ ηνάβελε ζημ παιανςμέκμ πέμξ ημο ιοθακζνώπμο. Θα πνέπεη κα ημ πέναζε γηα θάπμηα ιηπμοδηά ημο δάζμοξ θαη άνπηζε κα ημ γιύθεη. Ο Μακόιεξ πμο ζηαμάηεζε απόημμα κα ηνέμεη, άνπηζε κα θαοιώκεη γηα θαθή ημο ηύπε. Η ανθμύδα δηαηζζάκζεθε θάπμημ θίκδοκμ θαη δάγθςζε ημ επζνηθό ακηηθείμεκμ αθνςηενηάδμκηαξ ημ από ημ ζώμα ημο Μακόιε. ΢ηε ζοκέπεηα ημκ θαηαζπάναλε μιόθιενμ μεκ αθήκμκηαξ μύηε έκα δείγμα από ηεκ ύπανλε ημο ιοθακζνώπμο. ΢ημ άθμοζμα ηεξ ζεηνήκαξ ε ανθμύδα ελαθακίζηεθε ζηα ζθμηεηκά ζμθάθηα ηεξ Γανίηζαξ…

Από ηόηε μη Κενθοναίμη μόιηξ μ ήιημξ πέζεη θαη ημ ζθμηάδη θάκεη ηεκ εμθάκηζε ημο θιεηδαμπανώκμκηαη ζηα ζπίηηα ημοξ. Ο ιοθάκζνςπμξ όμςξ δεκ εμθακίζηεθε από ηόηε… μύηε γηα κα ηθακμπμηήζεη ηηξ ακώμαιεξ μνέλεηξ ημο, μύηε γηα κα πμνηάζεη με ιαπηανηζηό ακζνώπηκμ θνέαξ. Κάπμηεξ παιηέξ ελαθακίζεηξ απμδόζεθακ αμέζςξ ζηε μακία ημο θηήκμοξ. Σεκ κύπηα όπμηε αθμογόηακ μονιηαπηά, μη μακάδεξ αγθάιηαδακ ηα παηδηά ημοξ ζθηπηά θαη μη εναζηέξ μνθηδόηακ αηώκηα αγάπε. Γηα ηεκ ανθμύδα πμο ημ έζθαζε από ημ ηζίνθμ θακείξ δεκ κμηάζηεθε…


Γηώνγμξ ΢άπημξ


Κυκλοφορούν από την ίδια σειρά… “a Fairy Tale” …ένα παραμύθι με μια καταραμένη νεράιδα από την Helen (Ferry) Boat, γραμμένο στα Αγγλικά.

“Τα 101 Πρόβατα Του Κωλομπαρά” …ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Γιώργου Σάπιου με κρυφά κοινωνικά μηνύματα.


mana bwrw na paw eksw kai na skotwsw shmera?  

paramythi apo tis ekdoseis to kolo tou giwrgou sapiou

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you