Page 1


4

march 2011


march 2011

5


Text : Muay Hiso

GAMARJOBAT SHOW in Bangkok The World -Class Silent Comedy 4 - 6 มี.ค. 2554 มาแล้ ว คู ่ หู Comedy Pan tomimist Duo ไม่ธรรมดา จากประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ าพร้อม ชื่อเสียงระดับโลกและสไตล์ การแสดง Silent Comedy ที่ สนุกสนานและมีพลังอันเป็น เอกลักษณ์ของพวกเขา จน Newsweek ประเทศญี่ปุ่น จัดอันดับให้เป็น” 1 ใน 100 คน ชาวญี่ปุ่นที่โลกยกย่อง” ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮ้าส์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

BABYMIME SHOW VOL.4 ฮา เหิน หาว 18 - 27 มี.ค. 2554 เหงือกขยับ ตับสะเทือน พุง กระเพือ่ ม กับสุดยอดละครใบ้ นักแสดงกลุ่มเบบี้ไมม์ และ นิกร แซ่ตงั้ นักแสดงละครเวที และผูก้ ำ� กับมือดี มาท�ำหน้าที่ ก�ำกับการแสดงละครใบ้บน เวทีครั้งนี้ด้วย 3 หนุ่ม TRIO ทีม่ าพร้อมความกวน ความมึน และความฮา กลับมามอบ ความสุขให้ทกุ คนในครอบครัว แบบจัดเต็มอีกครั้ง รายได้ หลังหักค่าใช้จา่ ยมอบให้มลู นิธิ ไชยวนา

Slash Live in Bangkok 10 มี.ค. 2554 สุ ด ยอดลี ล าการกรี ด กี ต าร์ บวกความเก๋า ผ่านทรงผม ด�ำปรกหน้า หมวกด�ำใบสูง และสมญานามทีก่ ลายมาเป็น ชื่อ Slash เป็นเครื่องการันตี ฝีไม้ลายมือและความจัดจ้าน ทีข่ าร็อคทัว่ โลกหาทีไ่ หนไม่ได้ นิตยสารไทม์ยกย่องให้ Slash เป็นหนึ่งใน 10 นักกีตาร์ที่ เยี่ ย มยอดที่ สุ ด ตลอดกาล บทเพลงอมตะของ Guns N Roses จะกระหึม่ ในเมืองไทย ผ่ า นมื อ กี ต าร์ ต ้ น ฉบั บ ณ อิมแพคฯ

“จะท�ำอย่างไรเมื่อพวกเรา หลงทาง?” วันนี้ – 6 เม.ย. 2554 “จะท�ำอย่างไร...เมื่อพวกเรา หลงทาง?” (What shall we do when we lose our way?) เป็นนิทรรศการที่มีลักษณะ เปิ ด กว้ า งให้ ผู ้ ช มสามารถ คิดวิเคราะห์และตีความได้ อย่างอิสระ โดยมีประเด็น ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งราว การเดินทางของผู้ที่อาศัยอยู่ ในต่างจังหวัดที่ต้องจากภูมิล�ำเนาเพื่อมาประกอบอาชีพ ในกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลป วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพถ่ายแฟชั่น "แฟชั่น3" วันนี้ - 10 เม.ย. 2554 ในปีนี้ LA FETE รวมนิทรรศการย่อยไว้สามนิทรรศการ ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว และ นิทรรศการจะท�ำให้ท่านได้ รู ้ จั ก กั บ แฟชั่ น ในทุ ก องศา ความงามแห่งวัฏชีวติ แฟชัน่ 3 จะท� ำ ให้ ท ่ า นค้ น พบการ ถ่ า ยภาพแฟชั่ น ที่ มี ค วาม หลากหลาย ผ่านมุมมองของ ช่ า งภาพแฟชั่ น ก้ อ งโลกทั้ ง ฝรั่งเศส ไทย และยุโรป ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง เทพ มหานคร

Art Exibition ศิลปะ

“จังหวะก้าว...อาเซียน – 10 + 1 ยุทธศาสตร์ ศิลปะวิธี” วันนี้ - 13 มี.ค. 2554 ยุทธศาสตร์ทางศิลปะแบบ องค์ ร วม ภายใต้ แ นวคิ ด “Megalopolis” ที่ ส ะท้ อ น ความเหมื อ นและแตกต่ า ง ทางวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ วั ฒ นธรรม ประเทศเพื่อนบ้าน และก่อ ให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม ชาวไทยอีกด้วย ณ หอศิลป วั ฒ นธรรมแห่ ง กรุ ง เทพ มหานคร 6

march 2011

Concert คอนเสิร์ต

Show การแสดง

KOREAN MUSIC WAVE IN BANGKOK PRESENTED 12 มี.ค. 2554 สุดยอด มหกรรมคอนเสิร์ต ทีเ่ ป็นความฝันของเหล่าบรรดา Fan Club ทั่วทั้งเอเชีย จะ เกิดขึน้ จริงแล้วในประเทศไทย ภายใต้ KOREAN MUSIC WAVE IN BANGKOK มหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ ทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยจัดมา ภายนอก ประเทศเกาหลี พร้อมกิจกรรม มากมายติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.facebook.com/ koreamusicwave

The Whitest Boy Alive Live in Bangkok 19 มี.ค. 2554 กลั บ มาอี ก ครั้ ง ของสมาชิ ก Kings Of Convenience คราวนีพ้ วกเขากลับมาอีกครัง้ อย่างเต็มรูปแบบในนามวง “The Whitest Boy Alive” กับ 4 คน เครื่องดนตรี 4 ชิ้น วง The Whitest Boy Alive มีจงั หวะทีส่ นุก รับรองได้อย่าง แน่นอนว่า พวกคุณจะไม่พลาด ความมันส์ในคอนเสิรต์ ครัง้ นี้ กลับไปอย่างแน่นอน ณ มูน สตาร์ สตูดิโอ ลาดพร้าว 80


WORDS BY มันดา เอช

8

march 2011


march 2011

9


Text, Photo : Muay Hiso

10

march 2011


12

march 2011


march 2011

13


14

march 2011


16

march 2011


march 2011

17


18

march 2011


march 2011

19


20

march 2011


march 2011

21


22

march 2011


24

march 2011


march 2011

25


26

march 2011


14 หนังสั้น จะมั ว มาดู ห นั ง ที่ ค นอื่ น สร้ า งอยู ่ ท� ำ ไม ในเมื่ อ

คุณก็เป็นผู้ก�ำกับหนังกับเค้าได้ โดยไม่จ�ำเป็น ต้ อ งจบนิ เ ทศศาสตร์ ถ้ า คั น ไม้ คั น มื อ อยากมี หนังส่วนตัวกับเค้าบ้าง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง www.thaishortfilm.com ช่วยได้

15 บางกอกของฉัน หาสวนสาธารณะดี ๆ สั ก แห่ ง แล้ ว เริ่ ม ต้ น

ออกเดิ น ทางเที่ ย วกรุ ง เทพฯ ไปกั บ 50 ไกด์ กิตติมศักดิ์ อาทิ พลอย จริยะเวช, คริส หอวัง ฯลฯ ที่ ช วนกั น ไปซอกแซกซุ ก ซน ทุ ก มุ ม ของ กรุงเทพฯ เมืองที่ไร้ขีดจ�ำกัดแล้วคุณจะรู้ว่าคุณ ยังไม่รู้จักเมืองนี้ดีพอ… #


30

march 2011


THE

Fabric

march 2011

31


32

march 2011


march 2011

33


George magazine  

george free magazine from Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you