Geonews - april 2017

Page 1

geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws voor onze Geocaching-

J A A R G A N G

5 ,

N R .

4

A P R I L

2 0 1 7

community? Mail het ons!

Prijs raag op pagi a

IN DIT NUMMER: Meet the Geocacher

2

De kaap van drie miljoen

4

Garmin Express

6

Win met Geonews!

7

Puzzelplezier

Puzzelplezier

8

U aa delijkse portie puzzels is terug te i de op pagi a

Shoot!

9

Artikel op pagi a I fographi op pagi a

Shoot! Foto s op pagi a

Yae l

Meet the Geocacher

ari

a


PAGINA

2

Yae l

Meet the Geocacher

*

ari a

door Ru e He der Dit jaar gaat Geo e s op zoek aar de spe iale o e te , fij ste heri eri ge … a Geo a hers i Nederla d e Vlaa dere . Deze aa d e e e ee s ee kijkje ij Yaelaria . Ko eer o er deze Geo a her s te ete door o s i ter ie .

Hoe ben je met geocaching begonnen? Al veel verhalen gehoord van een vriendin en samen met haar die dag op pad “Vooral leuk om stukjes geschiedenis te lezen en nieuwe dingen te ontdekken.”

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd? Mijn eerste cache was een eenvoudoge oppakker: HAIRLY's, De Onlanden, Matsloot Bridge 1. En bridge 2 dus daarna gedaan. Samen met mijn vriendin die al langer besmet is. Zij met haar gps, ik met de iphone. Ging perfect. Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan We zijn nog niet echt van huis geweest met alleen geocaching als doel. Wel probeer ik in de vakantie in de omgeving ook te cachen. En dat gaat redelijk Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? Vooral leuk om stukjes geschiedenis te lezen en nieuwe dingen te ontdekken. Bijvoorbeeld: de Wierde van Oostum. Geweldig dat daar ooit een treinspoor onder de weg liep. Nooit geweten! Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje? Ja, de jongste dochter. Heeft nu ook een eigen account. Soms vind ze het niet leuk maar als we eenmaal bezig zijn, is ze bloedfanatiek. Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? Geen idee, nog niet zoveel gekke dingen gezien. Heb je zelf al geocaches verborgen? Of heb je misschien zelf al trackable Geen caches verstopt. Wel 1 TB de wereld ingestuurd. Wel eng hoor, maar hij is er nog steeds. En ik neem ook wel TB's mee. Log altijd braaf alles z.s.m. Bij deze willen we Yaelaria ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen. *Geo e s is iet era t oordelijk oor e e tuele spel- of t pefoute

a de geï ter ie de.


ADVERTENTIE

PAGINA

Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen.

Like o s op Fa e ook! @Geo e sBelgieNederla d

3


PAGINA

4

3 miljoen Geocaches zijn een feit door Bre t Pul a s

Op zo dag 1 april aakte Geo a hi g. o eke d dat ee ereikt as i de ges hiede is a o ze geliefde ho : er zij drie iljoe a tie e Geo a hes ereld ijd.

ela grijke ijlpaal a af u aar liefst

Weeral ee ela grijke ijlpaal erd er ereikt et het a tief zij a aar liefst drie iljoe Geo a hes op Geo a hi g. o . O dat te iere , ou Grou dspeak alle Geo a hers, zo el zij die de a hes erstoppe e o derhoude als zij die ze gaa zoeke , ee s i de loe etjes zette . Daaro kreeg iederee die op of april ee a he o d of ee e e t ij oo de ee spe iaal sou e ir. Daar aast krege alle CO s a he o ers daar o e op og ee e tra sou e ir als da k oor het erstoppe a hu a he s . Naar aa leidi g a deze ela grijke ijlpaal stelde de ede erkers a Geo a hi g HQ ook ee leuke i fographi op et daari ee aa tal leuke feite . Je ka ze op de ladzijde hier aast ekijke . Wist je trou e s al dat je steeds te ete ka ko e hoe eel a hes er op dit o e t a tief zij ? O dat te ete te ko e , ga je si pel eg aar geo a hi g. o e klik je op de groe e zoekk op e traal i eeld zo der iets i te ulle . Het resultaat? Je krijgt te zie hoe eel a hes er u a tief zij e als je aar o der s rolt da krijg je ee o erzi ht a al die a hes, gesorteerd op afsta d a jou thuislo atie. I de afbeeldi g hiero der ka je zie hoe het s her groe e zoekk op.

er uit ziet a het klikke op de

ADVERTENTIE

U ad erte tie i Geo e s? Door te ad ertere i Geo e s ereikt u ee epaalde doelgroep: Geo a hers. Ad ertere i Geo e s is dus zeer doelgeri ht oor outdoors- i kels, sportzake , ha delaars gespe ialiseerd i a deluitrusti g ... Maar ook restaura ts, afÊs, i kels‌ i de uurt a Geo a hes he e hier aat ij!

Wilt u dus ad ertere ? Mail da als de likse

geo e s-ads@outlook. o

aar


PAGINA

5


PAGINA

6

Nieuwe tool voor Garmin GPS door Bre t Pul a s

Ge eldig ieu s oor de ge ruikers a ee Gar i GPS! Geo a hi g e Gar i re ge de ieu e Gar i E press uit. Tot oor kort as het uploade a Geo a hes aar je GPS gee si e ure als je ee groot aa tal a hes ou doe . Maar daar re ge Gar i e Grou dspeak u era deri g i . Beide edrij e he e de koppe ij elkaar gestoke e zij et ee zeer ha dige tool aar uite geko e i het egi a april a dit jaar. De ieu e tool, ge aa d Gar i E press, laat je a af u toe o ee olledige lijst i ĂŠĂŠ keer i te lade i je GPS. Maar hoe erkt dat? load Gar i E press ia http://soft are.gar i . o /e -US/e press.ht l

.

Do

.

Zoek Geo a hes ia de Geo a hi g ho epage of op de kaart

.

Voeg de a hes die je ilt gaa zoeke toe aa ee lijst re hts op de listi gs a ee a he te i de , zoals te zie is i de s ree shot hier aast

.

Bekijk je lijst dit ka je doe door op Mij lijste of i het E gels M lists te klikke i het e u re hts op je persoo lijke profiel - zie t eede s ree shot

.

Sele teer a hter de ge e ste lijst Verstuur o deraa dit artikel

.

O tkoppel je GPS e trek erop uit!

Waar a ht je og op? Er zij

og zo eel a hes o

aar Gar i

zie s ree shot

te o tdekke ...

We zijn goed bezig! Wij Geo a hers zij goed ezig, e

ij Ne s o ke

ete ze dat

aar al te goed.

Ee tijdje gelede pu li eerde Ne s o ke ee fotoreportage et aar liefst rede e aaro Geo a hers keigoed ezig zij . We ku e het allee aar et he ee s zij , e ille de reportage da ook iet a hterhoude oor o ze lezers. O tdek aaro

e zo goed ezig zij

http:// e s o ke . e/arti le/

olge s Ne s o ke

ia deze li k:


PAGINA

7

Deze editie erloot Geo e s i sa e erki g et geo a hi gshop. l ee fle i ele i spe tiespiegel, die ha dig a pas ka ko e ij het zoeke o der a kjes e.d. Wat oet je doe o deze leuke prijs i de a ht te ku e slepe ? Dat is rij si pel. Bea t oord o derstaa de raag e stuur je a t oord i ia o ze e site. Je ka ee li k aar de prijs raag i de op o ze ho epage, of surf re htstreeks aar olge de li k: http:// .geo e s e e. o / i .ht l O ze prijs raag luidt als olgt:

Hoe eel tra ka les erde er orig jaar erplaatst ereld ijd? Nota: o der erplaatst erstaa e elke ogelijke erplaatsi g, dus a a he, a a he tot eige aar, e zo oort. We zoeke ee e a t Geo a hi g. o o la gs eke d aakte.

a he tot ijfer dat

We e se alle deel e ers al ast eel su es!

Geo e s zoekt reporters! Meer i fo ia ail: geo e s@hot ail. l

ADVERTENTIE

U ad erte tie i Geo e s? Door te ad ertere i Geo e s ereikt u ee epaalde doelgroep: Geo a hers. Ad ertere i Geo e s is dus zeer doelgeri ht oor outdoors- i kels, sportzake , ha delaars gespe ialiseerd i a deluitrusti g ... Maar ook restaura ts, afÊs, i kels‌ i de uurt a Geo a hes he e hier aat ij!

Wilt u dus ad ertere ? Mail da als de likse

geo e s-ads@outlook. o

aar


Puzzelplezier PAGINA

8

Omdat een Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie zijn best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing van de puzzels zijn te vinden op pagina 10.

SUDOKU Vul het diagra zoda ig i dat op elke rij, i elke kolo e i elk deel lok a de ijfers 1 t.e. . sle hts ĂŠĂŠ keer oorko e . Elke sudoku heeft ee u ieke oplossi g.

Deze sterre ge e aa at de oeilijkheid is a de opga e.

Geo e s heeft u hulp odig! Iedere aa d pro ere e Geo e s zo goed ogelijk te ulle . O aa u e se te ku e oldoe , zoude e graag ete at oor puzzels u graag zou zie ers hij e i Geo e s. Laat het o s ete ia o ze Fa e ookpagi a of ia o s e- ailadres geo e s@hot ail. l


Foto’s uit o ze orige edities zij te i de op geo e s e e. o

JAARGANG

5,

NR.

4

© Brent Pulmans

PAGINA

9

In de rubriek Shoot! zullen in iedere uitgave de ingestuurde foto’s komen te staan die de redactie heeft uitgekozen. Van harte bedankt aan iedereen die ons foto’s heeft toegestuurd.

Shoot!

Stuur o s u foto! geo e s@hot ail. l fa e ook. o /geo e s elgie ederla d

© Rafael Sales


PAGINA

10

Oplossingen

ADVERTENTIE

U ad erte tie i Geo e s? Door te ad ertere i Geo e s ereikt u ee epaalde doelgroep: Geo a hers. Ad ertere i Geo e s is dus zeer doelgeri ht oor outdoors- i kels, sportzake , ha delaars gespe ialiseerd i a deluitrusti g ... Maar ook restaura ts, afÊs, i kels‌ i de uurt a Geo a hes he e hier aat ij!

Wilt u dus ad ertere ? Mail da als de likse

geo e s-ads@outlook. o

aar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.