__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mø d estedet fo r ge og rafi s k i n for mat i on • J u n i 201 8 • N r. 1 95


KORT NYT 21 STANDE TIL KORTDAGE 2018 BLEV SOLGT PÅ UNDER ÉT MINUT

NYE FORMÆND I GEOFORUMS UDVALG

Den 16. maj kl. 10 åbnede vi for standsalget til Kortdage 2018. Der har vist sig stor interesse for at være til stede i konferencens udstilling, idet de første 20 stande blev solgt på under ét minut. Der er fortsat stande at få og vi forventer at kunne præsentere den første standplan med firmanavne i løbet af uge 21.

Geoforums Forsyningsnetværk har fået ny formand. Det er Hans Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning, der overtager rollen efter Arne Kirt Hansen, der har siddet som formand siden netværket startede op i 2012.

GEODATAPRISEN 2018 UDDELES PÅ KORTDAGE

DANMARKS ADRESSEREGISTER ER NU PÅ DATAFORDELEREN

I år uddeles Geodataprisen i

En væsentlig milepæl for grunddataprogrammet er nu nået med åbningen af tjenester fra Danmarks Adresseregister på Datafordeleren. På digst.dk kan man læse mere om, hvad adresseprogrammet har udrettet for at nå i mål, se: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/maj/dar-paa-datafordeleren

forbindelse med Kortdage 2018. Der vil være uddeling af Juryprisen og Publikumsprisen. Alle indsendte eksempler til www. brugstedet.dk – siden april 2017 – kan nomineres. Du kan nå indsende en case på http://brugstedet.dk/

studerende. Der er hen over foråret sket en fornyelse af redaktion, idet Trine Vejlskov Jensen, SDFE, er kommet med. Skriv til Mette (mbo@ geoforum.dk), hvis du også vil være med til at præge brugstedet.dk og

EJENDOMSVURDERING (VUR) PÅ DATAFORDELEREN Nu er det muligt at hente SKAT’ offentlige ejendomsvurderinger fra 2001 til og med 2017. Data bliver udstillet som REST-services.

Geodataprisen. Vi glæder os til at udnytte den synergi, at de to arrangementer, Geodataprisen og Kortdage, i år vil

Læs mere på Datafordelerens hjemmeside, se: http://datafordeler.dk/ nyheder/nyhedsarkiv/2018/ejendomsvurdering-paa-datafordeleren

understøtte hinanden.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

GOD SOMMER os længe, selvom kalenderen kun viser

senest den 1. september.

overfor flere deltagere – også gerne

Geoforum ønsker begge nye formænd velkomne og god arbejdslyst!

Sommeren synes at have været over

indsend-eksempel, blot du gør det

Brugstedet-redaktionen er åben

Hans Hansen fra Dansk Drone Kompagni ApS stiller sig i spidsen som formand for Geoforums nyligt nedsatte Droneudvalg, der er startet op i foråret 2018.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Redaktionen Mette Borg Jesper Høi Skovdal geoforum@geoforum.dk

starten af juni. Vi kan se tilbage på et aktivt forår fuldt af gode arrangementer og en hårdtarbejdende bestyrelse, som kom i mål med en ny strategi for foreningen. Næste nummer af GEOFORUM udkommer i starten af september, hvor vi er tilbage til et aktivt efterår i Geoforum. Med ønsket om en god sommer til alle vore medlemmer, Sekretariatet i Geoforum

Forsideillustration Rigtig god sommer og pas på i trafikken. Foto: Colorbox

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 196 13. aug. 2018 Nr. 197 14. sept. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Faglighed i spil, både ind- og udadtil AF LAILA NISSEN, GEOFORUMS BESTYRELSE

”Hvad er egentlig vores faglighed?” Et retorisk og

giver det særlig god mening at prioritere det. Det

yderst velvalgt spørgsmål, der blev stillet på bestyrel-

fordrer imidlertid, at vi skal være vågne, bevidste og

sens strategiworkshop i begyndelsen af året. Det gav

ikke mindst positionere os som interessante og

en kort og intens diskussion, for emnet ramte lige i

spilbare. I sportens verden er man spilbar, når man

ildsjælenes hjerteblod. Det endte heldigvis hurtigt i

bringer sig i synlig position, er kommunikerende og

smil og latter. Det svarer til at sætte spørgsmålstegn

medspillerne kender egens rolle. Som forening har vi

ved en velkendt DNA-kode hos et mangeårigt stamme-

således en opgave i at være synlige og offensive i

folk med stolte og til tider indforståede faglige

forskellige fora. Vi har med dette fokus allerede skabt

traditioner og roller. En stærk og velkendt form, som

gode relationer til IDA m.fl., og der er potentiale for at

også afspejler sig indadtil i vores velfungerende

opbygge endnu flere af den slags faglige fællesskaber.

Geoforum. Nye relationer kræver altid en ekstra indsats. Det er I virkeligheden er vores faglighed efterhånden på

imidlertid en vigtig opgave at prioritere. Der er

mange måder utrolig mangfoldig og længe leve for det.

potentiale for flere samarbejder, medlemmer og

Det betyder, at vi som forening kan og skal favne bredt.

opgaver, hvis vi prioriterer indsatsen på både strate-

Med dét sigte, giver det mange muligheder. Det

gisk og aktivitetsniveau.

grundlæggende faglige koblingspunkt er dog fortsat stedbestemt information – en unik reference, som

Vi er hjulpet godt på vej. På nationalt plan lanceres i

andre faggrupper ikke har taget ejerskab til i samme

disse år en række strategier, hvor digitaliseringen skal

grad. Derfor står vi stærkt.

være medvirkende til at understøtte vækst og udvikling. Der er således vind i sejlene, og senest har

Men fagligheden udvikles og forædles stærkt i disse år.

regeringen lanceret: ”Strategi for Danmarks digitale

Det betyder, at der med nye anvendelser etableres nye

vækst”. Der burde være potentiale for matchmaking i

faglige fællesmængder med nye stammefolk fra andre

forhold til branchens kompetencer og interesseområ-

fagområder. Det beriger og inspirerer hos de involvere-

der.

de - forhåbentlig også i Geoforum-regi. Det giver fremadrettet potentiale for endnu flere indspil til nye

Geoforum står med en kommende strategi overfor en

initiativer og aktiviteter for og med medlemmerne, hvor

spændende tid, hvor branchens faglighed har masser

sammenhæng og gode relationer understøtter et godt

af strenge at spille på. Som forårets komme, skal

udbytte på tværs.

strategien favne et tvist af lyse drømme, håb og optimisme for fremtiden. Det kendte og velfungeren-

Som forening har vi også en interesse i at være

de er støvet af og føres videre, mens vi samtidig kigger

udadvendte mod nye faglige relationer for at sikre

højt mod nye fixpunkter. Der skal sigtes mod nye

udbredelse og anvendelse i nye fagmiljøer. I disse tider

muligheder, alliancer og territorier. Jeg glæder mig!

Kort Nyt

2

Rejs i tid

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

Standarder er gode - enhver sku‘ ha‘ sin egen! 4

Udpluk af arrangementer

15

Nyt samarbejde kortlægger trafikuheld

Nyt fra virksomhederne

16

Mød Geoforums bestyrelse

6 11


Standarder er gode - enhver sku’ ha’ sin egen! ”ISO TC211 - Geografisk Information” holdt møde i København, 28. maj - 1. juni 2018. I forbindelse med mødet blev der onsdag den 30. maj afholdt et ”Standard in Action Seminar”, som var rammen for en dialog mellem lokale fagfolk og nogle af dem, der er med til at udvikle internationale standarder indenfor det geospatiale domæne.

AF ERIK STUBKJÆR, PROFESSOR EMERITUS, AAU

I det følgende gives lidt baggrund for nogle af de aktuelle emner. Ledningsejerregistret (LER) Den nye LER-lov forudsætter som bekendt, at alle ledningsoplysninger er digitale, vektoriserede og udleveres efter samme standard. Disse krav bliver oplyst, når bekendtgørelsen offentliggøres, forventelig primo 2019. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at Open Geospatial Consortium (OGC) arbejder på at udvikle en standard for underjordiske ledninger / infrastruktur. Der er udarbejdet en ”Underground Infrastructure Concept Study Engineering Report” og OGC inviterer for tiden sponsorer til at gennemføre et ”Underground Infrastructure Pilot”. Strækningsanlæg og matrikulære ændringer OGC har i 2016 udgivet en ”Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra)”, som i 2017 blev suppleret med et sæt på 8 InfraGML encoding standards. Standardiseringsindsatsen angår infrastruktur; primært i form af veje og jernbaner, og den mangfoldighed af referencesystemer og opmålingsmetoder, som knytter sig hertil. Strækningsanlæg ændrer ejendomsskel, og derfor indgår matrikulære emner også i standarden, herunder fast ejendom, servitutter og ejerlejligheder. 4

Land administration/matrikelvæsen “ISO 19152:2012 Geographic information - Land Administration Domain Model” (LADM) er en international standard, der definerer en abstrakt, konceptuel model med fire delområder vedrørende parter (mennesker og organisationer); grundlæggende administrative enheder, rettigheder, ansvar og begrænsninger (rettigheder i fast ejendom); rumlige enheder (matrikler og såkaldt ”retlige arealer i bygninger og forsyningsnetværk”); samt geospatiale kilder (opmåling) og geospatiale repræsentationer (geometri og topologi). Denne standard er for tiden under revision, og blev diskuteret på ISO/TC211-mødet. Da der nu er kommet to internationale standarder på det matrikulære område, er der også fremsat forslag til en harmonisering. Det kunne ske ved etableringen af en fælles administration af kodelister, som er defineret af den enkelte standard, men som nationale myndigheder kan implementere efter lokale behov: ”International Code List Management – The Case of Land Administration”. Når Ejendomsdataprogrammet er idriftsat i 2019 er tiden vel inde til at se nærmere på, hvordan vi i Danmark vil forholde os til de internationale standarder på området.

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

TVi_Ge


HexagonSafetyInfrastructure.com

DIGITALISÉR OG SPAR TID Digitalisér bestillinger og modtagelse af TV- og brøndinspektioner og automatisér kvalitetssikringen af rapporterne. Intergraph TVi Manager hjælper forsyninger med at få fuldt udbytte af de dyre inspektioner med meget mindre tidsforbrug ved indlæsning i GIS/Ledningsregistreringssystem.

TVi_Geoforum_0618.indd 1

15-05-2018 13:57:00


Nyt samarbejde kortlægger trafikuheld Et nyt digitalt kortsystem kaster lys over store mørketal. Efter at

seks skadestuer i Jylland er begyndt at registrere trafikuheld, som sjældent anmeldes til politiet, har kommunerne og politiet fået et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre trafiksikkerhed. De digitale kortløsninger hjælper projektet på vej.

Politi og kommuner har langt fra det fulde overblik over antallet af mindre trafikuheld, fordi de ikke altid anmeldes. Et samarbejde mellem politi, kommuner, skadestuer og NIRAS giver nyt indblik.

AF JEPPE BOYSEN KARLSSON, NIRAS

Et nyt samarbejde mellem skadestuer og kommuner går ud på at registrere hvor og hvordan, det er sket, når skadestuernes patienter er kommet galt afsted i trafikken. Sådan får politiet og kommunerne ny viden, de kan bruge til at sætte ind på den rigtige måde og på det rigtige sted, når det gælder trafiksikkerhed. I dag er politiets såvel som kommunernes indsatser baseret på de data, politiet får igennem anmeldelser. Men det giver ikke nødvendigvis et retvisende billede: ”Der er mange uheld, som vi ikke kender til i politiet, fordi de aldrig anmeldes. Med disse data får vi et unikt kendskab til hvor og hvordan, uheldene sker. På den måde kan vi langt bedre målrette vores indsats mod uheld i trafikken fremover,” siger strategisk analytiker i Syd og Sønderjyllands Politi, Anniken Memmert. Hun har undersøgt, hvor mange af de registrerede tilskadekomne fra de tre skadestuer i Esbjerg, Kolding og Aabenraa, som har tilkendegivet, at politiet ikke har været kontaktet i forbindelse med uheldet. Optællingen, som blev foretaget over 60

6

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

Oversigtskortet viser uheld registreret i det digitale kort. Prikkernes farve angiver det sygehus, som har modtaget patienten fra det givne uheld.

dage i slutningen af 2017, viste, at politiet ikke kendte til 102 af de i alt 157 tilskadekomne. Kortløsning giver overblik over uheld Udover de tre skadestuer, som er med i projektet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, er tre skadestuer i >>


it til by og land IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

god FME sommer! Vi ønsker alle vores kunder en rigtig god sommer. Planlægning af efteråret er godt i gang, og du kan allerede nu tilmelde dig vores FME kurser og events. Du finder dem her: dataflow.center/training-events/ Hvis du har lyst til at teste alle de nye muligheder i FME, kan du få din egen FME til Home Use. Helt gratis! Send en mail til mikwulff.thomsen@sweco.dk For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte NilsBo.Wille-Jorgensen@Sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


I det digitale kort er det muligt at angive en lang række detaljer om hvert uheld. Situationen, lysforhold, øvrige tilskadekommende, om der var glat føre, og hvorvidt politi eller Falck blev tilkaldt.

henholdsvis Aarhus, Herning og Viborg også en del af projektet, som drives i et samarbejde mellem kommunerne, Politi og den rådgivende ingeniørvirksomhed, NIRAS. I dag er 15 kommuner involveret i projektet, og det er dem, som dækker skadestuernes omkostninger til at registrere uheldene.

skue, hvor uheldene sker. På den måde bliver datagrundlaget bedre til at udpege områder med særligt mange uheld. Ved at trykke på et specifikt uheldssted kan de samtidig finde information frem om det konkrete uheld,” siger it-projektleder i NIRAS, Mikael Kræpping.

Uheldene registreres på den måde, at når en person melder sig på skadestuen og taler med en sygeplejerske, bliver det noteret i hvilken situation, uheldet skete. Uheldene bliver efterfølgende plottet ind i et modul til det digitale kortsystem.

Når skadestuerne registrerer et uheld, sker det med afsæt i Vejdirektoratets model for hvilke oplysninger, man skal indhente om uheldet. Det bliver blandt andet beskrevet, om uheldet skete i dagslys eller i tusmørke, om det var glat eller tørt føre, og om det var i et kryds eller en rundkørsel. På den måde får politiet, kommunerne og Vejdirektoratet et detaljeret og ensartet kendskab til den enkelte ulykke. Politiet anvender også Vejdirektoratets model, når de registrerer uheld. Derfor kan data sammenlignes på tværs af politiets oplysninger fra anmeldte uheld og de nye data fra skadestuerne.

”Alle uheldsstederne bliver registreret på et digitalt kort, så kommunerne og politiet nemt kan over-

Registreringen af uheldene kan give politi og kommunernes trafikplanlæggere et værdifuldt indblik i, hvor der kan være problemer med trafiksikkerheden i specifikke vejkryds, rundkørsler, etc.

>> 8

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

Aarhus Kommune bruger aktivt data Siden 2009 har Aarhus Kommune og projektleder for Aarhus Cykelby, Pablo Celis, aktivt brugt data fra skadestuerne i kommunens indsats mod uheld på byens cykelstier. Pablo Celis fortæller, at oplysningerne i politiets anmeldelser ofte er sparsomme, fordi folk sjældent fortæller alle detaljerne til politiet. Har cyklisten for eksempel været påvirket eller haft en fejl på sin cykel, bliver det sjældent fortalt til politiet. Men på skadestuen fortæller folk som regel hele historien, og den viden har stor betydning for Aarhus Kommunes indsats mod uheld. >>


Insights for ArcGIS – Boost dine dataanalyser med geografi

Insights for ArcGIS er et web-baseret dataanalyseværktøj. I det kan du udforske data fra mange forskellige datakilder, finde ny indsigt med explorativ analyse og hurtigt levere overbevisende analytiske resultater. Kom i gang allerede i dag. Pris fra 4.117,per år * (excl. moms)

Hvorfor vælge Insights for ArcGIS? Spar tid og find hurtige svar

Besvar nye spørgsmål

Du kan hurtigt finde de hemmeligheder, som dine data rummer. Du kan arbejde med kort, diagrammer og tabeller og bruge avanceret algoritmisk rumlig analyse, med simple træk-og-slipfunktioner.

Insights for ArcGIS giver dig mulighed for at træffe bedre beslutninger på baggrund af alle dine data. Du kan integrere og analysere rumlige data og tabeldata og lave kontekstanalyser fra dine virksomhedsdatabaser, ArcGIS-data, geodatabaser, Excel-regneark og demografiske data.

Værdifuld indsigt på kortere tid Du kan visualisere og analysere samtidig. Insights for ArcGIS bruger guidede workflows, så du nemt kan stille spørgsmål og straks finde svar i dine data. Træk og slip ganske enkelt dine data ind på en side, hvorefter du kan analysere og finpudse.

Fortæl altid den bedste historie Insights for ArcGIS gemmer dit analysearbejde, så du kan gentage processen, for at løse tilsvarende problemer. Analyseresultater kan nemt deles indenfor og udenfor din organisation.

* Forudsætter ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Sådan kommer du i gang Find mere information på www.geoinfo.dk. Her kan du downloade en gratis E-bog, som viser dig fordelene ved Insights for ArcGIS. Du kan se eller gense det gratis webinar ”Få indsigt i Insights for ArcGIS” og bestille et gratis

prøveabonnement for Insights for ArcGIS i 21 dage. Husk, at du altid kan kontakte Geoinfo for mere information via geoinfo@geoinfo.dk eller på telefon 39 96 59 00.

Official Distributor G E OFORUM • JUNI 2018

Geoinfo A/S · Stationsparken 37, 4. · 2600 Glostrup · Tlf.: 39 96 59 00 · www.geoinfo.dk · geoinfo@geoinfo.dk

9


Et nyt projekt, hvor skadestuer indberetter data om mindre trafikuheld baseret på patienternes beretninger, giver værdifuld, ny viden, som kan bruges til at skabe bedre trafiksikkerhed.

man har registreret uheld i længst tid. Med tiden har kommunen opbygget et solidt datagrundlag, som i dag er fuldt ud indarbejdet i deres strategier på trafikområdet. I Syd- og Sønderjyllands Politi er man stadig i gang med at opbygge et datagrundlag, der er stort nok til, at det aktivt kan bruges i arbejdet med trafiksikkerhed. Anniken Memmert ser et stort potentiale for fremtiden.

I Aarhus har uheldsregistreringen i det digitale kort stået på længe. Derfor er der et detaljeret datagrundlag med mange indberetninger fra Aarhus Sygehus.

”Via data fra skadestuerne har vi fundet ud af, at uheld på cykel primært skyldes forkert adfærd og fejl på cyklerne. Det hjælper derfor ikke, at vi flytter en kantsten og ændrer vejens udformning. I stedet har vi ført kampagner og opsat elementer på cykelstierne, som gør cyklisterne mere opmærksomme,” fortæller Pablo Celis. Et af de opmærksomhedsskabende elementer, som Aarhus Kommune har lagt ind på flere cykelstier, er rumleriller. Rillerne er hovedsageligt placeret tæt ved kryds. Når cyklisten kører hen over rillerne, begynder cyklen at ryste. På den måde bliver cyklisten mere opmærksom på at tage farten af og orientere sig mod krydset forude. Data kan få stor betydning for politiet Aarhus er én af de kommuner i Danmark, hvor

10

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

”Hvis vi for eksempel finder ud af, at rigtig mange af uheldene i vores politikreds skyldes manglende overholdelse af vigepligt, så kunne det være et område, hvor vi vælger at gøre en større indsats. Vi vil samtidig vide præcis hvilket sted i politikredsen, der særligt bør sættes ind,” siger Anniken Memmert. Projektets ansvarlige håber, at mange flere kommuner, skadestuer og politikredse fremover vil tilslutte sig samarbejdet, som kan give en bedre trafiksikkerhed på landsplan.

Styr på juraen Syd- og Sønderjyllands Politi har foretaget en juridisk vurdering af, om det er lovligt at indsamle data fra personer, som melder sig på skadestuen. Da informationerne om de enkelte ulykker ikke kan føres tilbage den person, som har været involveret i ulykken, er der ikke nogen juridiske problemer ved at registrere uheldene, fastslår politikredsens jurister.


GEOFORUMS NYE BESTYRELSE Forretningsudvalgets tre medlemmer:

Præsident

Vicepræsident

Kasserer

Nils Bo Wille-Jørgensen

Ulla Kronborg Mazzoli

Sik Cambon Jensen

SWECO

SDFE

KMD

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Karen Frederiksen

Thomas Balstrøm

Eli Skop

Astrid Krarup Andersen

Jammerbugt Kommune

Københavns Universitet

SNC-Lavalin/Atkins

Svendborg Kommune

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant

Mads Bjørn Møldrup

Laila Hanna Nissen

PwC

GeoØst

Kortdage 2018 Program for Kortdage 2018 ventes klar inden sommerferien. Vi forventer at blive klar inden sommerferien til at præsentere det overordnede program for årets Kortdage til november i Aalborg. Onsdag den 15. august klokken 10.00 åbner vi for tilmeldingen til Kortdage 2018. Følg med i planlægningen og bliv opdateret på programmet og konferencen på: www.kortdage.dk

G E OFORUM • JUNI 2018

11


REJS I TID Rejsetid inkluderes oftere og oftere som en værdifuld oplysning i beslutningsprocesser. Du kender det fra dig selv, for i rigtig mange af de beslutninger, du tager dagligt, inddrager du afstand eller rejsetid – måske mere eller mindre bevidst: Kan jeg nå at cykle til supermarkedet inden, de lukker? Hvornår skal jeg køre hjemmefra for at nå på arbejde senest kl. 8? Hvor lang tid tager det at gå langs stierne ned til stranden?

AF JEANETT EGESØ, VIAMAP

Igennem flere år har vi opbygget en database med interessepunkter (POI´er), som i dag bruges af en lang række virksomheder, især på boligmarkedet. Udover, at en korrekt placering af det enkelte interessepunkt selvfølgelig er en forudsætning, så er det selve afstanden, eller faktisk nærmere rejsetiden fra dit udgangspunkt og til målet, som er det interessante. Et eksempel på værdifulde rejsetidsoplysninger er hos jobportalen, Jobindex. Det er naturligvis relevant for en jobsøgende at vide præcis hvor langt, der vil være til et potentielt nyt job. Ydermere er det relevant at vide, om det vil kunne betale sig at tage offentlig transport, eller man skal køre i egen bil eller på cykel til jobbet. Derfor vil en bruger af Jobindex i fremtiden kunne få oplyst rejsetid til det job, brugeren er interesseret i. Rejsetid er også interessant for detailbranchen. Her ses rejsetidsoplysninger oftest omtalt som en butiks opland. Dette kan kombineres med oplysninger om hvor langt, at forbrugeren gennemsnitligt vil køre til sit indkøb, om der er andre lignende butikker i nærheden, samt information om købekraften i det pågældende område. >>

>>

12

G EO F O RU M • J U N I 2 0 1 8


Figur 1. Beregnede oplande for produktionsskoler placeret på Fyn med brug af offentlig transport med maksimalt 2 skift

Figur 2. Beregnede oplande for produktionsskoler placeret på Fyn med brug af cykel

For nyligt tog Undervisningsministeriet en ny digital kortløsning i brug til fremtidig placering af produktionsskoler. Et af kriterierne for optimal placering af skoler er elevernes transportafstand fra bopæl til skole. Med den digitale kortløsning opnår også kommunerne et beslutningsgrundlag, idet kortet kan vise oplande for skoler, udregnet efter elevernes rejsetid, og brugeren kan flytte rundt på skolerne, genberegne oplandet, og dermed få belyst forskellige scenarier.

I figur 1 og 2 er vist oplande for produktionsskoler placeret på Fyn med henholdsvis offentlig transport med maksimalt 2 skift (figur 1), samt på cykel (figur 2). Kortløsningen belyser transportforholdene for potentielle elever. Derfor inkluderer løsningen også befolkningstal for målgruppen, som i dette tilfælde er de 15-24-årige. Således kan brugeren generere en rapport, der viser, hvor stor dækning af målgruppen, der opnås ved forskellige placeringer af skolerne.

GEO FO RUM • JUNI 2018

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

13. juni

Remote sensing

København

14. juni

Tag med på byvandring

Aarhus

21. juni

Kom til Crowd Mapping

Odense

29. august

Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen

København

13. sept.

Workshop: I luften med droner

Odense

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig?

Skanderborg

14. - 16. nov.

Geodataprisen 2018

Aalborg

14. - 16. nov.

Kortdage 2018

Aalborg

3. okt.

>>

14

G EO F O RU M • J U N I 2 0 1 8


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Remote sensing

KOMPETENCE

Onsdag den 13. juni kl. 9:00 - 16:00 Data fra luftbårne sensorer anvendes overalt i samfundet er i stærk vækst. Samtidig stiger såvel mængden af sensorer, data og ikke mindst frit tilgængelige data, fx LiDAR punktskyer og højdemodeller, samt Landsat- og Sentinel-arkiverne. På dette seminar præsenteres du for de nyeste anvendelser af drone-,

fly- og satellitbårne data inden for undervisning og forskning, erhvervsliv og offentlig forvaltning. Desuden vil vi se på, hvor remote sensing bevæger sig hen på EU-niveau, nationalt og i erhvervslivet.

Sted Geocenter Øster Voldgade 10 1350 København K

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Mellem oplæggene drøfter og perspektiverer vi data, analyser og forretningsperspektiver.

Digitale værktøjer i kommuneplanlægningen

GEOFORUM

Onsdag den 29. august kl. 9:00 - 17:00 I samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium inviterer Geoforum til et arrangement om digitale værktøjer som del af den foranstående kommuneplanrevision. Data og analyser er vigtige input

til den fysiske planlægning. Og digitale værktøjer giver helt nye muligheder for, at vi kan understøtte politikere og andre beslutningstagere, når der skal udvikles visioner og prioriteres i udviklingen af vores byer.

Sted Ingeniørenes Hus Kalvebod Brygge 31 1560 København V Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Workshop: I luften med droner

KOMPETENCE

Torsdag den 13. september kl. 9:00 - 17:00 En lang række kommuner har været

Det får du indblik i på denne

Sted

eller er i gang med en proces, hvor de

workshop, når vi gennem praktiske

indkøber drone-udstyr, der anvendes

øvelser med flyvning og optagelse

Odense (nærmere lokation følger)

til flere og flere forskellige formål ved

og en teoretisk gennemgang både

tilsyn og registrering.

kigger på anvendelseseksempler og teknik.

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Hvad skal der til for at løfte brugen af droner til det næste niveau?

GEOFORUM • JUNI 2018

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE 32N – Nyt navn med årelang erfaring 32N er en knopskydning fra Skovkonsulenterne, hvor opgaverne med feltregistrering og GIS er vokset i omfang. Da Skovkonsulenterne i starten af 2017 vandt den hidtil største opgave udbudt i Danmark med arealregistrering i felten (+500 lokaliteter i Aarhus Kommune), blev det startskuddet til et øget fokus på GIS, hvor 5-6 medarbejdere udeluk­ kende arbejdede på GIS-opgaver. Sigrid S. Lynæs har fået ansvaret som daglig leder for 32N. ”Sigrid har med stor dygtighed flyttet vores effektive registrerings-metoder fra skoven ind i byerne. Det er en fornøjelse at give Sigrid mulighed for at udvikle metoderne og 32N yderligere”, udtaler Anders Fischer, direktør for Skovkonsulenterne. 32N er specialister i feltregistrering og udarbejdelse af driftskort 32N har som målsætning at være markedsledende på feltregistreringer og dataindsamling i felten. Særligt på opgaver, som kræver en faglig indsigt f.eks. udarbejdelse af driftskort, parkudviklingsplaner, artsregistreringer og risikotræer.

Nye produktlanceringer MapInfo Pro 17.0 Vi har netop frigivet den engelske udgave af MapInfo Pro 17.0, hvor vi sammen med hundredvis af brugere af brugt tid på at forbedre den samlede oplevelse af funktioner og brugerflade. Vi har blandt andet gjort det nemt at tilpasse værktøjslinjer, forbedret dynamiske tematiseringer og tilføjet understøttelse af layoutskabeloner. Vi har også tilføjet et søgefelt, som gør det nemt at finde funktioner udfra navn eller nøgleord. Der er nu både adgang til geokodning og beregning af kørselsområder via vores GeoAPI’er. Den danske udgave forventer vi klar til august. Spectrum Spatial Analyst 12.2 Vi har også lanceret en ny udgave af vores webGIS, Spectrum Spatial Analyst, hvor man som administrator nu visuelt kan designe skabeloner til kortinformationer. Derudover kommer der nu en Extensibilty Platform til Spectrum Spatial Analyst, som gør det muligt at lave tilpasninger og deciderede applikationer til løsningen.

Kontaktperson: Sigrid S. Lynæs Telefon: 30806220 Email: sigrid@32n.dk Hjemmeside: www.32n.dk

Se mere om produkterne og nyhederne på vores Li360 Community.

Serviceorienteret grøn GIS til Odense Kommune

Arbejd bedre og mere sikkert med følsomme data

LIFA skal levere en samlet GIS-løsning – desktop (QGIS), KortViser Web og KortViser Mobil inden for grøn drift til Odense Kommune. Løsningen skal anvendes til udbudsfremstilling med efterfølgende drift af de grønne områder og til tilsyn/indberetninger ved hjælp af KortViser Mobil fra felten.

Med persondataforordningen stilles der endnu flere krav til behandling af persondata, end vi kender i dag. Så hvordan kan man arbejde bedre og mere sikkert, når personfølsomme data/nøgledata anvendes i fremtidige analyser uden at skulle blive lagt ned af omfattende procedurer og krævende kontroller? Det kan løsningen Data Protection Service (DPS) hjælpe med.

Løsningen skal anvendes bredt. Både til administration af grønne områder langs veje, parker, kirkegårde, boldbaner, ejendomme og endda til administration af kommunens mange skulpturer. Kommunen får leveret en servicebaseret løsning, så det bliver nemt at dele og vedligeholde de grønne data – både på tværs af systemer, men også på tværs af de mange interessenter (entreprenører, gartnere, tilsynsfolk og dataadministratorer). Data kan så at sige ’flyde’ nemt mellem forskellige systemer, fordi løsningen understøtter åbne datastandarder. Odense Kommune har i deres valg af GIS-løsning lagt vægt på, at løsningen er serviceorienteret, så arbejdsgangene i felten bliver mere effektive og lønsomme. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: lifa.dk

16

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

Kontaktperson: Sissel Kegel Telefon: 29133768 Email: sissel.kegel@pb.com Hjemmeside: https://li360.pitneybowes.com/s/

KMD har sammen med Danmarks Nationalbank udviklet servicen, som lever op til de højeste governance- og sikkerhedskrav. I får den ønskede sikkerhed og det er nemt at styre, hvem der har adgang til hvilke data. Følsomme informationer transporteres gennem DPS, hvor de ønskede data bliver sløret eller demaskeret i én og samme arbejdsgang. DPS’en sikrer hele flowet fra dataansvarlighed, datasikkerhed, data policy og dataanalyse, og hjælper dermed med end-to-end sikring af databeskyttelse. Kontakt Thomas Kolze (TJO@kmd.dk) for mere information. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk


Tak for inspirerende dage ved brugerkonferencen i Korsør Der var engageret deltagelse, lærerige oplæg og en konstant summen af erfaringsudveksling og networking til årets danske Esri Brugerkonference. I Geoinfo glæder vi os over, hvordan Esri’s software bidrager til mange spændende projekter og originale løsninger i hele landet. Stort tillykke til årets prismodtagere. I år gik GISselleprisen til Roskilde Festival, SmartGISprisen til Miljøstyrelsen og Fyrtårnsprisen til Esbjerg Kommune.

3D data skaber konstant nye forretningsmuligheder inden for byggeri og ejendomsdrift Mølbak Landinspektører kalder deres BIM koncept for BIMcapture og tager afsæt i den opmåling, der ligger til grund for en BIM model. BIMcapture hjælper kunder med at synliggøre, hvordan et eksisterende bygningsværk ser ud f.eks. før en ombygning eller et renoveringsprojekt.

Tak til alle deltagere, oplægsholdere og udstillere. Vi glæder os til næste år!

Ved hjælp af laserscanning og en grundig databehandling er resultatet af opmålingen klar til at gennemgå en detaljeret modellering.

Gratis webinarer Se eller gense forårets succesfulde webinarer på www.geoinfo.dk.

BIMcapture berører alt fra arealopgørelser, komplekse afvigelsesrapporter og opdatering af bygningstegninger til at fastlægge og udarbejde projektgrundlag til udbud eller til projektering.

Esri User Conference 9.-13. juli i San Diego Er du nysgerrig efter at blive endnu klogere på Esri’s teknologi? Du kan stadig nå at tilmelde dig Esri’s brugerkonference. Konferencen afholdes i San Diego 9.-13. juli, og her kan du møde 16.000 andre GIS-entusiaster fra hele verden og vælge imellem mere end 1000 oplæg. Læs mere på www.esri.com/uc. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 39 96 59 00 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

NIRAS udvikler kortbaseret dialogplatform til SEGES Oplandskonsulentordningen er blevet etableret som en del af landbrugspakken og skal medvirke til at etablere kvælstofreduce­ rende tiltag som minivådområder, vådområder eller skov igennem lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre, som kunne være interesserede. Dialogen er vigtig for, at virkemidlerne placeres, så de giver mening for alle. NIRAS har i samarbejde med SEGES udviklet en dialogplatform til oplandskonsulenterne. Platformen består bl.a. af en app, som oplandskonsulenterne anvender til registrering af relevante oplysninger før, under og efter dialogen med landmændene. En vigtig del af beslutningsgrundlaget er relevante geodata, informationer om dræn, oplande, placering af virkemidler mm., som kan vises i app’ens kortløsning, både i online og offline tilstand.

Der er over det sidste år investeret kraftigt i dette koncept, da der i den nye teknologi og de muligheder, disse giver, er opstået et stort marked og en stødt voksende efterspørgsel for netop denne ydelse. Se mere på BIMcapture.dk. Kontaktperson: Peter Larsson Telefon: +45 2479 2441 Email: pln@molbak.dk Hjemmeside: www.bimcapture.dk

Nu er vi mange flere I juli 2017 blev Atkins en del af SNC-Lavalin Group. Tilsammen er vi nu over 50.000 ansatte, som løser multidisciplinære rådgiveropgaver fra 50 lande på verdensplan. I Danmark har vi fortsat den samme stærke ekspertise til at løse komplekse infrastrukturprojekter, men med et langt større hold af eksperter i ryggen. Og det er noget, der vil komme vores lokale kunder til gode, når vi sammen udvikler fremtidens IT- og transportløsninger. Læs mere om Atkins’ internationale arbejde: www.atkinsglobal.com og om SNC-Lavalin: www.snclavalin.com Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52 51 93 57 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Dialogplatformen er bygget på NIRAS’ løsning til feltregistrering, Kollecto, der i dag anvendes til registrering og dokumentation inden for en bred vifte af fagområder. Kontaktperson: Jens Henrik Hosbond Telefon: 3016 9259 Email: jhh@niras.dk Hjemmeside: https://oplandskonsulenterne.dk/

G E OFORUM • JUNI 2018

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Når GIS går under jorden

Spatial Suite årsmøde

Frederiksberg Forsyning og Hexagon har sammen udviklet en løsning, der hjælper forsyninger med at holde styr på inspektioner. Med TVi Manager kan forsyningen digitalisere bestilling og modtagelse af TV- og brøndinspektioner, så der altid er overblik over, hvad forsyningen har bestilt og modtaget af rapporter. Medarbejderne får øjeblikkelig adgang til video og rapporter via web, og samtidig sørger løsningen for automatisk validering af rapporterne, så leverancer kan afvises automatisk, hvis de har fejl. Det er med til at nedbringe tidsforbruget ved indlæsning af rapporter i GIS, og forsyningen får mere ud af de kostbare inspektioner.

Den 15. og 16. maj dannede Hindsgavl Slot i Middelfart igen rammerne for vores Spatial Suite årsmøde, hvor mere end 100 kunder og medarbejdere netværkede, blev inspireret og fik ny viden.

Hos Frederiksberg Forsyning er de allerede godt i gang med at anvende TVi Manager. Forsyningen har derfor tilføjet som betingelse i kontrakter med leverandører, at TV- og brøndinspektioner afleveres digitalt, og leverandørerne er blevet undervist i løsningen. Også Lolland Forsyning og SK Forsyning er begyndt at holde styr på inspektioner med TVi Manager. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Nye DAR-data Den 7. maj blev ‘Danmarks Adresseregister’ (DAR) 1.0 idriftsat. Med DAR er verdens måske bedste adressesystem blevet endnu bedre. Septima har i den forbindelse hjulpet SDFE med at beregne flere af de nye elementer i DAR 1.0. Vejpunkter placeret på GeoDanmark vejmidter, benyttes til at give en mere præcis angivelse for, hvor GPSen skal lede os hen - så ambulancen fx ikke ender på den forkerte side af en å. Vejnavnelinjer og -områder skal vise udbredelsen af de fysiske veje - også selvom de endnu ikke har endelig geometri. Desuden sikres, at man ikke anvender et vejnavn, hvis det er brugt i forvejen indenfor en radius af 15 km. Navngivne veje sammenkobler veje med samme, eller næsten samme, navn på hver sin side af en kommunegrænse, så man bedre kan styre tildelingen af husnumre på tværs af kommunen. Vi ønsker Danmark tillykke med det nye adresseregister og glæder os til at høre erfaringerne med at bruge de nye elementer. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

18

GEOFOR U M • JU NI 2 0 1 8

Der var sessioner om den nye LERlov, Datamodulet, som er vores plug and play opsætning til over 1000 fællesoffentlige datasæt, nye moduler og funktioner i Spatial Suite samt meget andet. På Markedspladsen kunne man bl.a. høre om Machine learning, GDPR og Sensordata. Om eftermiddagen var der aktiviteter, hvor droneflyvning var et populært indslag. Vi takker for 2 inspirerende dage i vores kunders selskab og ønsker alle en god sommer. Ny medarbejder Vi er glade for at kunne byde velkommen til Henrik Hove Christensen som ny projektleder i GIS. Henrik har mange års erfaring bl.a. indenfor forsyningsområdet. Henrik starter den 1. juni. Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: +45 43486085 Email: nilsbo.wille-jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Har du tilmeldt dig Geoforums nyhedsbrev? Når du modtager vores nyhedsbrev, får du løbende nyheder om hvad, der rører sig i foreningen og i geodatabranchen i ind og udland. Tilmeld dig nyhedsbrevet på: geoforum.dk/tilmeld-nyhedsbrev Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet nederst i nyhedsmailen, som du modtager.


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2018 Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto 2016, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes i 2018.

NY GADEFOTOLØSNING Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


Kortdage 2018 14.-16. november 2018 i Aalborg Tilmeldingen til årets konference åbner onsdag den 15. august 2018 klokken 10.00. Læs mere om planlægningen og få informationer om tilmelding på www.kortdage.dk

Profile for Geoforum

Geoforum 195 - Juni  

Geoforum 195 - Juni  

Profile for geoforum5