Geoforum 175 - Juni 2016

Page 1

Mødestedet for geografisk information • Juni 2016 • Nr. 175


KORT NYT Ny strategi sætter retningen for fremtidens digitale Danmark Efter længere tids forhandlinger ligger den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi klar.

NY BESTYRELSE Som et resultat af generalforsamlingen i november 2015, hvor det blev besluttet at rykke Geoforums generalforsamling til foråret, er en ny bestyrelse kommet på plads. I spidsen er Winn Nielsen fortsat. Herudover er medlemmerne: Sik Cambon Jensen, KMD, Ulla Kronborg Mazzoli, SDFE, Thomas Kristian Kristensen, GIS Group, Thomas Balstrøm, Københavns Universitet, Jesper Kilsmark, Århus Kommune, Karen Frederiksen, Jammerbugt Kommune, Jeanette Mayland Olsen, Geomatic, samt nyvalgte Eli Skop fra Atkins, som blev valgt ind i stedet for Simon Kamp Danielsen, der havde valgt at stoppe. Tak for indsatsen til Simon.

Således kunne regeringen, KL og Danske Regioner d. 12.maj 2016 præsentere tre mål og 33 initiativer. Læs mere om strategien, målene og de mange initiativer på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside.

GOD SOMMER Du sidder med den sidste udgave af GEOFORUM inden forår bliver til sommer, og sommer bliver til ferie. Næste nummer udkommer i starten af september, så indtil da vil vi blot ønske rigtig god sommer og god læselyst – som i denne omgang både gælder GEOFORUM og Perspektiv.

HVAD SKAL DU SE OG HØRE TIL KORTDAGE? Programlægningen er i fuld gang i Kortdagsudvalget: Abstracts, sessioner, hovedtalere og særlige aktiviteter tager mere og mere form, og fra starten af juli ligger programmet klar på hjemmesiden – som altid med adressen www.kortdage.dk. Så er der god tid til at gå på opdagelse i årets mange spændende sessioner, lade dig inspirere og måske allerede nu lægge programmet for dine dage i Århus d. 7.-9. november. Tilmeldingen til Kortdage åbner tirsdag den 16. august 2016 klokken 10. Tilmeldingen foregår via hjemmesiden, ligesom det er her, du får nyheder, detaljer og eventuelle ændringer. Vi glæder os til at byde jer velkommen til tre dage med fagligheden i højsædet.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forside Geodataprisen 2016 Foto: Christian Liliendahl

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 176 12. aug. 2016 Nr. 177 16. sept. 2016 Nr. 178 7. okt. 2016 Nr. 179 14. nov. 2016 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Det politiske Geoforum AF JEANETTE MAYLAND OLSEN, BESTYRELSESMEDLEM

Politiske beslutninger har hver dag enorm betydning for

Tallene taler deres tydelige sprog: Ledighedstallene blandt

Geoforums medlemmer. Det er hverken nyt eller

de geodata-fagligt uddannede ligger mellem 0 og ganske

overraskende. Bestyrelsen har derfor troligt svaret på

få procent. Flere virksomheder efterlyser ansøgere til

anmodninger om foreningens input til eksempelvis den

deres ledige stillinger. Det er en udfordring, der skal løses

nye, fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

ved at sikre, at unge uddannelsessøgende får kendskab til geovidenskab og selvfølgelig også, at der er nogle fagligt

De politiske input har imidlertid været periodiske og som

stærke uddannelser at søge ind på. Dét vil bestyrelsen

oftest reaktive. I løbet af foråret 2016 har bestyrelsen i

derfor arbejde på at skabe en større opmærksomhed på i

kraft af en politisk task force haft drøftelser om, hvordan

det kommende år.

det politiske arbejde kan antage en mere strategisk og Forhandlingerne i Folketinget om gymnasiereformen

proaktiv form.

var ikke afsluttet ved redaktionens afslutning, men alt Særligt tre dagsordener skiller sig ud som værende særligt

tyder på, at geovidenskaben sikres. Det er en god

interessante for geodata-branchen:

nyhed, at unge også i fremtiden har mulighed for at

• Branchens rammevilkår

fatte interesse for faget på gymnasierne. Det skal

• Datadreven dagsorden

bakkes op med information til unge om, hvordan de

• Rekrutteringsgrundlag

kan dygtiggøre sig og få en spændende karriere i vores branche.

Alle tre dagsordener er vigtige og værdifulde. For det kommende bestyrelsesår har vi prioriteret at arbejde med

Det er en opgave, Geoforum bør løfte på flere måder;

den dagsorden, der virkede mest presserende, da vi

allerede i dag inviterer vi jo de unge inden for til både

spurgte virksomhedsnetværket: Branchens rekrutterings-

Kortdage og andre arrangementer i årets løb, men den

grundlag. Logikken er den simple, at uden de rette,

politiske prioritering af de geovidenskabelige studier bør

kvalificerede kandidater, går branchen i stå - eller

også højnes ved at synliggøre vores branches samfunds-

skrumper i værste fald. Nå ja, kan man måske tænke.

betydning og vækstpotentiale med de rette hoveder at

Selvom vi til dagligt ikke gør et stort nummer ud af det, ved

tilbyde et job.

alle vi i geodata-branchen jo, at vi vil være savnede i det øjeblik, vi ikke er der.

Kort Nyt

2

Performative kort

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

Fortsat forsigtig optimisme i branchen

4

Udpluk af arrangementer

15

Uddannelse, Uddannelse, Uddannelse

8

Nyt fra virksomhederne

16

Konfetti og klapsalver til årets bedste brug af geodata

10


2016 Fortsat forsigtig optimisme i branchen Optimismen i geodatabranchen fortsætter, viser Geoforums virksomhedsundersøgelse 2016. Vejen til succes er dog ikke uden forhindringer, og virksomhederne peger i undersøgelsen på væsentlige udfordringer for branchens muligheder for at indfri det forventede vækstpotentiale.

AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, VICEPRÆSIDENT I GEOFORUM

Siden 2009, hvor Geoforum lavede sin første undersøgelse blandt private virksomheder, og hvor optimismen var ganske forsigtig, har den i årenes løb manifesteret sig til en solid tro på markedet og fremtiden. De fleste virksomheder svarer i Virksomhedsundersøgelsen 2016, at deres forventninger til 2015 er blevet positivt indfriet. De melder også, at markedet er inde i en positiv udvikling med øget travlhed hos kunderne og efterspørgsel på geodatafaglige kompetencer. Det er dog ikke alle virksomheder, der har oplevet 2015 som et udelukkende positivt år. Virksomhederne angiver flere begrænsende faktorer for vækst og fremgang, blandt andet at nedgangen i olie- og gasbranchen har ført til faldende omsætning. Personale og rekruttering En anderledes positiv vækst er at spore, når det kommer til personaleudviklingen. Samtlige af de

4

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6

deltagende virksomheder forventer, at personaleantallet har samme størrelse eller vokser i 2016. Og baseret på de deltagende virksomheders egne bud på hvor mange færre eller flere ansatte de vil få i 2016, er et forsigtigt skøn, at der vil komme mere end 100 nye ansigter til - svarende til en stigning på 6%. I Virksomhedsundersøgelsen 2015 pegede en række virksomheder på, at mangel på personaleressourcer med relevant faglig baggrund kunne blive en væsentlig barriere for vækst. Denne problemstilling er desværre stadig relevant i 2016. Derfor vil Geoforum i den kommende tid arbejde på, at rekrutteringsproblematikken rejses på politisk niveau. Frikøbets betydning For at få et indtryk af Grunddataprogrammets effekt blev virksomhederne igen i år bedt om at vurdere frikøbets indflydelse på deres forretning. I undersøgelsen mener 66,7 % af de virksomheder, som har >>


WEBINAR: INSPEKTIONSDATA - DIREKTE FRA MARKEN TIL DIT GIS-SYSTEM

17. august kl. 9:30

Varighed: 45 minutter

go.hexagonsi.com/inspektion

Få inspiration til, hvordan I nemmere kan registrere og kvalitetssikre jeres data fra inspektioner og tilsyn og få dem direkte fra marken og ind i jeres GIS-system. På dette gratis seminar viser vi, hvordan I med en app kan gøre vejen fra tilsyn til beslutningsgrundlag væsentligt kortere og samtidig højne kvaliteten af jeres data.


svaret, at frikøbet af data har gavnet deres forretning. Det bliver interessant fremover at følge, hvilken effekt den forbedrede tilgængelighed af offentlige grunddata med Datafordeleren vil få på virksomhedernes vurdering af frikøbet. Geoforum følger udviklingen af Grunddataprogrammet og den tilknyttede gevinstrealisering tæt. Arbejdet med at få indflydelse på de rammevilkår, som den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi sætter for branchens udvikling, vil fortsætte i de kommende år. Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2016 er mere moderate, end de var til 2015. Ikke desto mindre viser virksomhedsundersøgelsen, at respondenterne overvejende er positive: De tror på udvikling af både forretninger og markeder. Vi ser dog også, at der stadig er brug for,

at Geoforum arbejder for at sikre gode grundvilkår for branchen og for at understøtte indfrielsen af det vækstpotentiale, som - virksomhederne angiver eksisterer.

OM UNDERSØGELSEN

Tallene baserer sig på svar fra 24 virksomheder ud af 120 adspurgte. Det giver en fejlmargin på 20 procent og dermed en afgrænset bredde. Ikke desto mindre peger undersøgelsen på tydelige generelle tendenser, som er både relevante og vigtige at sætte i relation til den udvikling, som

N

OT

G

de seneste års undersøgelser har vist.

A

FD

6

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6


PLANLÆGNING DATA LEDNINGSINFO LERMAILER WPS SERVICES WEBGIS PLATFORM GIS SP NEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDPLANER CMS CBMANAGER KLIMAPLANER

ORVALTNING ROSY GRAVETIL TE ASSET MANAGEMENT VEJFORVALTNING RÅDEN OVER VEJ GRAVETIL SPATIAL SUITE WEBGIS PLAT RENOWEB INDUSTRIA FFALD DRIFT- OG VEDLIGEHOLD BUTLER FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWE

GIS GIV ET PRAJ HENVENDELSER SYSTEMER AFFALD INDUSTRIAFFALD STORSKRALD RENOW

S PLATFORM GIS SPATIAL SUITE KOMMUNEPLANER LOKALPLANER AFFALDSPLANER VANDP ANER GRØNNE OMRÅDER PARK KVALITETSPLANER MOBIL REGISTRERING ON-SITE ASSET MA

OG VEDLIGEHOLD BUTLER PARK FORVALTNINGSLØSNINGER DRIFTWEB SELVBETJENING BØ

Swecos GIS- og IT-systemer hænger sammen! Det sikrer effektiv drift og optimal udnyttelse af ressourcer Se mulighederne på www.sweco.dk/it


UDDANNELSE UDDANNELSE UDDANNELSE Den danske Landinspektørforening fik tidligere på året ny formand. Torben Juulsager er med mange års bestyrelses- og foreningsarbejde bag sig en erfaren herre, og han er også meget klar i sin prioritering af foreningens indsatser: Det handler grundlæggende om uddannelse – fem korte til Torben Juulsager. kompetencer. Og der er i lige så høj grad behov for at styrke uddannelses-, undervisnings- og forskningsmiljøet på landinspektøruddannelsen – de økonomiske vilkår universiteterne er underlagt er en trussel mod uddannelsen. Profilering – professionen skal gøres endnu mere synlig over for studenter, markedet, andre professioner, interessenter, embedsværket og det politiske niveau, for at skabe en mere markant platform for DdLs interessevaretagelse. Faglige netværk – der er behov for at opbygge solide og faglige netværk både internt i DdL og eksternt, som skal sikre et fagligt beredskab samt en proaktiv interessevaretagelse. Hvordan vil du gøre det? Overordnet set vil jeg arbejde for at få skabt en faglig og politisk synliggørelse af DdL i det offentlige rum. En platform som DdL kan træde frem på, når foreningen har en mission.

Hvilke temaer er i dine øjne de vigtigste at tage fat på? Der er tre aktuelle emner, som står højt på min agenda, og de handler om:

For så vidt angår realiseringen af DdLs egen dagsorden har jeg en tro på, at man når længst ved at levere en solid faglig og evidensbaseret indsats over for de rigtige beslutningstagere og aktører. Og har man samtidig lidt empati med i bagagen, kan det bringe ens synspunkter langt frem på dagsordenen.

Landinspektøruddannelsen – der er et behov for at sikre et rekrutteringsgrundlag, som kan dække arbejdsmarkedets behov for landinspektør-

Mange af vores hovedfokusområder deler vi som fælles interesseområde med andre parter, som har vidt forskellige rammer og muligheder for >>

RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

8

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6


aktion. Hvis man erkender dette og strategisk udnytter de muligheder og ressourcer, som hver interessent kan byde ind med, tror jeg for det første på, at man når længere i interessevaretagelsen, og dernæst på, at man skaber gode og holdbare løsninger. Hvad er din målsætning eller vision, om du vil, på længere sig for DdL? Jeg har en vision om, at DdL fortsat skal være den forening, hvor alle landinspektører er organiseret, fordi medlemmerne føler og ser, at DdL lever op til sit formål og ”skaber værdi” for det enkelte medlem både fagligt og når det kommer til løn og ansættelsesvilkår. Det står også højt på den langsigtede agenda at få DdL placeret synligt i det organisatoriske og politiske landskab, så foreningen på relevante og centrale landinspektørfaglige områder naturligt bliver inddraget som interessent eller part i det professionelle, faglige og politiske ”rum”. Hvilke diskussioner er de mest centrale i øjeblikket i branchen? Centrale emner, der diskuteres blandt medlem-

merne i øjeblikket, er landinspektøruddannelsen, initiativerne om afskaffelse af de praktiserende landinspektørers eneret til at udføre matrikulære arbejder, ændringer af planloven, ny teknologi, grunddataprogrammet og udflytning af statslige arbejdspladser. Det kom til udtryk på DdL´s Faglige Møde både gennem præsentationerne og i ”korridorsnakken”. Hvordan skal foreningen forholde sig til dem? Vi vil omkring ethvert interesseemne gøre vores stilling klar og lægge en strategi for interessevaretagelsen – herunder hvilke ”spor” vi skal arbejde på - om det er et politisk spor, embedsspor, interessent spor, mediespor eller et helt femte. Det vil til enhver tid være en styrke for DdL´s interessevaretagelse, at foreningen melder klart og entydigt ud på et aktuelt emne: Klare holdninger, klare synspunkter og klare målsætninger. Er der markante divergerende interne synspunkter på et emne, er det efter min opfattelse foreningens pligt at få håndteret og synliggjort de forskellige synspunkter, så foreningen ikke bliver handlingslammet.

Skal du med på kursus i efteråret? Der er stadig god mulighed for at få boostet din viden og kompetencer i efteråret. Geoforum har nemlig fire spændende kurser på programmet. GIS platform del 2

25. august

Odense

Dronekursus

15. september

Odense

Adressekursus Raster GIS

6. oktober 5. - 6. december

Fredericia Aarhus

GEOFORUM • JUNI 2016

9


Konfetti og klapsalver til årets bedste brug af geodata Kongressalen i IDA-Huset i København lagde igen i år rammerne om uddelingen af Geodataprisen, og omkring 100 geodata-interesserede sørgede for god stemning og opbakning til både de nominerede og til dem, der tog fra prisfesten som vindere.

AF RIKKE SCHIELDER, FOTO: CHRISTIAN LILIENDAHL

Der var lagt op til fest, da Geodataprisen 2016 den 21. april blev uddelt for andet år i træk. Den røde løber var rullet ud, champagnepropperne sprang og konfetti regnede over aftenens vindere i de to kategorier.

10

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6

Skarp konkurrence I Jurykategorien havde juryen nomineret tre cases, nemlig ’Hurtigt og brugervenligt trafikkort’ fra Vejdirektoratet, GIS Groups ’Transportmuligheder bestemmer værdien af erhvervslokaler’ og ’Socio-


havde den sidste stemme. Afstemningen afgjorde, at ’Hurtigt og brugervenligt Trafikkort’ fra Vejdirektoratet kan kalde sig vinder af Publikumsprisen 2016. Casen ’Markedsfør din kommune med geodata’ fra Svendborg Kommune og Århus Kommunes ’Socioøkonomisk Århuskort’ fik henholdsvis anden- og tredjepladsen.

økonomisk Århuskort’ fra Århus Kommune. Efter meget tæt løb blev det i sidste ende ’Socioøkonomisk Århuskort’, som juryen valgte som vinder. Juryformand, professor ved AAU, Pernille Kræmmergaard, sagde i sin tale til vinderen følgende om valget: ”Løsningen giver et hurtigt overblik over relativ store datamængder og er et fint eksempel på, at den geografiske dimension kan give merværdi til eksisterende data.” Derudover fremhævede hun brugervenligheden og det ”lækre”design på casen, som også gør det muligt for andre end excellark-kyndige at bruge kortet. Brugerne bestemmer Til Publikumsprisen var der også tre kandidater tilbage efter en afstemning på Brugstedet.dk om, hvem brugerne synes skulle vinde i denne kategori. Disse tre cases‘ skæbne var lagt i hænderne på deltagerne ved prisfesten, for det var nemlig dem, der

Bekræftelse og peptalk Fra forfatter, foredragsholder og professor i Filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, blev branchen bekræftet i dens vigtighed og betydning for samfundet. Men samtidig viste han også, hvor svært det er for omverden at se og forstå, hvad branchen præcis bidrager med. Ud over titel og ære tog vinderne fra aftenen med et gavekort til en studietur til InterGEO-konferencen i Hamborg senere på året til en værdi af 8000 kroner.

G E OFORUM • JUNI 2016

11


”Udsnit af Copenhagen City Map ® SkyMap”

Performative kort Udgivelsen er bygget op af en stribe artikler, der hver især undersøger det performative med udgangspunkt i forskellige nedslagspunkter: • Svenningsen & Dahl undersøger, hvordan et 150 år gammelt kort af Danmark pludselig dukker op igen i ny forklædning og med et helt nyt sigte.

Sammen med denne udgave af GEOFORUM får du den nyeste udgave af Geoforum Perspektiv med titlen Performative kort. I denne udgave af Geoforum Perspektiv tager vi en mental pause fra tidens kalden på smarte byer, big data, sociodemografiske analyser med mere og dvæler ved dét, geografisk data i sin natur er, nemlig et kort.

AF LINE HVINGEL, REDAKTØR FOR PERSPEKTIV

Udgaver af virkeligheden Vi er vant til at tænke på kortet som en repræsentation af virkeligheden: Vi kan måle op og beregne og meget nøje afsætte de enkelte elementer i landskabet i en given målestok, projektion osv. Kortet kommer således til at fremstå som en mere eller mindre præcis repræsentation af virkeligheden. Vi er endda vant til at tænke på kortet som en kilde med en vis autoritet. Men mange kort er mere end blot repræsentationer.

• Derefter studerer Leuenberger, hvordan kartografien benyttes i forbindelse med nogle af verdens delte byer, konkret Jerusalem og Berlin, og hvad det er for en forståelse af en delt by, denne kartografi afstedkommer. •

I Jensen & Jørgensen er det et kort over det sociale liv i Chicago fra 1925 og dets evne til stadig at påvirke vores måde at forstå lokalsamfund og lokale tilhørsforhold, der udforskes.

• Nielsen m.fl. kaster sig over et kort, der viser de polske styrkers angrebsplan mod Danmark fra den kolde krig. Her er det ikke bare en historie om krig og ødelæggelse, men i lige så høj grad den polske hær der forsøger at fortælle sig selv en historie om dets stolthed og muligheder. • Olesen m.fl. undersøger brugen af kort i den danske landsplanlægning gennem tiden og viser, hvordan kortene skifter, ikke bare format og udtryk, men også indhold og dermed konkret politisk mening. • Endelig diskuterer Horn & Rom et kortlægningsprojekt fra København, hvor byen er blevet kortlagt ud fra en stribe parametre, der er relevante for de mange asylansøgere, der kommer til byen, og som ofte efterspørger en anden måde at navigere i byen på end de fleste andre: Her er der fokus på, hvor man kan møde venner, og hvordan man kan opleve byen uden de store omkostninger. Disse seks artikler danner således rammen om dette særnummer af Geoforum Perspektiv. God læselyst!

12

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6


Rejser du med fly så prøv at tage en kopi af det københavnerkort, som udleveres gratis i Københavns Lufthavn. Her kan man se byens gader, stræder, pladser og parker rejse sig i en 3D-udgave af byen med flotte farvelagte bygninger. Medskaber af virkeligheden Ved første øjekast er der ingen tvivl om, at kortet er en stor hjælp til byens gæster og heller ikke om, at der er lagt et stort arbejde i at få de enkelte bygninger til at være placeret der, hvor man kan finde dem - og dermed at få kortet til at være en rimelig repræsentation af byens struktur og udseende. På kortet er der, ud over bygninger, imidlertid også markeret en stribe forretninger, der med navn og logo er nøje placeret i bybilledet. Men ikke alle forretninger er

markeret på dette kort. Kun et udvalg af alle byens forretninger er vist på kortet. Kortet er således ikke længere en præcis repræsentation af byen, dens gader og dens forretningsliv. Det er pludselig også et kort over byen og af nogle af byens forretninger. Kortet er altså ikke længere en repræsentation, men snarere en medskaber af vores oplevelser. Er det på kortet, ender det med at være virkeligt. Det er denne performative rolle af kortet, vi udforsker i dette særnummer af Geoforum Perspektiv: Hvordan kortet ikke bare er en repræsentation men ofte også et redskab, der er med til at forme og strukturere vores tanker og rette vores opmærksomhed mod et bestemt mål eller en bestemt opfattelse af et rumligt fænomen.

PSST!

Vidste du, at stillingsopslag, der bringes på www.geoforum.dk, rent faktisk bliver set? En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen. Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere.

G E OFORUM • JUNI 2016

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

7.-8. juni

Grundlæggende GIS, modul 1

Middelfart

16. juni

Havnebattle (sommertur)

København

25. aug.

GIS platform, del 2 - Implementering

Odense

25. aug.

De foranderlige kyster (sommertur i nord)

Aalborg

15. sept.

Dronekursus

Odense

29. sept.

Strategi med GIS

Køge

6. okt.

Adressekursus

Fredericia

7.-9. nov.

Kortdage 2016

Aarhus

RasterGIS

Aarhus

5. dec.

14

G EOF O RU M • J U N I 2016


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Grundlæggende GIS

KOMPETENCE

Tirs.-ons. den 7.-8. juni kl. 09:00 - 17:00 Mangler du viden om de grundlæggende elementer i GIS, og vil du vide mere om sammenhænge imellem GIS-applikationen og data? Vil du gerne lære mere om, hvad det vil sige at ”join’e” (sammenstille)

data fra forskellige kilder? Vil du lære mere om, hvad det vil sige at lave ’buffer’ og ’overlay’ analyser eller geokode tabeldata med kortdata? Så er dette kursus måske noget for dig.

Sted Comwell Middelfart Karensmindevej 3 5500 Middelfart Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Havnebattle

ØST

Torsdag den 16. juni kl. 14:30 - 16:30 Hop med i båden – læn dig tilbage og få fortællingen om havnen.

giske, økonomiske, klimamæssige og friluftslivet.

Hør, hvordan det blå København analyseres, planlægges og udbygges på baggrund af kort og data.

Biolog Lars Anker Angantyr og arkitekt Lars Korn fra Københavns Kommune guider og fortæller.

Sted Geoforum Kalvebod Brygge 31 1560 København V Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Hvordan? Der battles interessenter imellem om det arkitektoniske, biolo-

GIS platform, del 2 - Implementering

KOMPETENCE

Torsdag den 25. august kl. 09:00 - 17:00 Hvordan implementeres en robust GIS platform med udgangspunkt i en i forvejen designet informationsarkitektur? En platform (SDI) som udgør en platform for effektivt at kunne arbejde i sit GIS? Og hvordan sikrer

man en effektiv værdiskabelse i sin implementering? Dette giver dette kursus dig svar på og indsigt i.

Sted KMD Niels Bohrs Allé 185 - Odense SØ Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • JUNI 2016

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Tak for en god kåringsfest Trafikkortet er årets geodataløsning. Det var i hvert fald brugernes dom, da Geoforum uddelte Geodataprisens Publikumspris den 21. april. I den forbindelse vil vi gerne sige tak for en forrygende kåringsfest. Det var en glad Sine Dyreborg fra Vejdirektoratet, der modtog Publikumsprisen for Trafikkortet. Siden lanceringen i december 2015 har flotte besøgstal også med al tydelighed vist, at danskerne har taget godt imod Trafikkortet. Atkins har udviklet webkortet i samarbejde med Vejdirektoratet, og vi arbejder fremadrettet med videreudvikling, vedligehold og drift. Besøg Trafikkortet på www. vejdirektoratet.dk Nyt ansigt hos Atkins, GIS & IT Vi er glade for, at vi netop har udvidet vores team med endnu en dygtig projektleder, Kirsten Joensen, som kommer fra en stilling i CSC. Hvis du også har lyst og evne til at udvikle fremtidens digitale løsninger, så send os dit CV og en uopfordret ansøgning. Se mere på atkins.dk/karriere. Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 52519110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Se Danmark fra luften i sommerklare farver En periode med varmt vejr i maj måned får vegetationen til formelig at eksplodere, så landskabet farves med friske lyse farver. Det giver de rette betingelser for at fotografere vegetation og få billeder, som egner sig til oversigtskort og illustrationer. Det er derfor tid til en ny udgave af Danmarks Digitale Ortofoto – DDO® 2016. Fra midten af maj og to måneder frem fotograferer vi hele landet og fremstiller et ortofoto i 12½ cm opløsning. DDO® 2016 forventes klar til levering i oktober måned, men nuværende og nye kunder kan få adgang til en foreløbig udgave allerede seks uger efter fotografering. En række statslige institutioner har allerede købt brugsret til en særudgave af DDO® 2016. Kontaktperson: Henning Andersen Telefon: 56404873 Email: hna@cowi.dk Hjemmeside: www.cowi.dk/ddo

Registrerings-offline app

Mød os på folkemøde

Med den nye offline app, GMGIS (Geograf Mobile GIS) har kommuner og forsyningsselskaber mulighed for at udføre tilsyns- og registreringsopgaver i felten offline på en Ipad. Via GMGIS converteren opsættes og vedligeholdes app‘en nemt til det valgte GIS-system/database.

Geomatic deltager i år på Folkemødet, og du kan både møde os under den bornholmske sol eller høre mere om, hvordan geodemografiske data hjælper partierne til at forstå deres vælgere. Det er lørdag den 18. juni på sessionen ”Fremtidens valgkamp” kl. 11.3013.30.

App‘en indeholder flg. funktioner: Kig – Viser alle ønskelige lag/data i et Ortofoto 1:1000 for hele kommunen/området offline. Indberetning – med fotofunktion, dataskabelon med fritekst og ny geografisk registrering af flader, linjer og punkter. Vedligeholdelse og ændring af geografiske objekter samt data. Data attributredigering – Indsæt værdier eller vælg fra rullemenuereditor til nem opsætning. Tegnefunktion – med mailfunktion til nem og simpel indberetning af hændelser i felten. Navigation – Tryk på et objekt i kortet og få vist ruten. Hør om hvordan Vesthimmerland kommune bruger appen og derved sparer en masse tid og gør data og kort tilgængelig for park & vej, natur, landbrug, GIS etc.. Og på en demo app med dine data. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

16

• J UN I 2 0 1 6

God sommer til kunder og samarbejdspartnere - vi glæder os til et forrygende 2. halvår. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk


Statusopdatering fra GeoSite

AffaldVarme Aarhus får ny app til brøndinspektioner

GeoSites FOTAjour til ajourføring af GeoDanmark Data benyttes af 40 kommuner. Nu udvides programmet med en nyttig feature vejmidterne får automatisk tilføjet vejnavn på baggrund af vejkode.

AffaldVarme Aarhus er online og på farten med en ny brøndinspektions-app fra Hexagon Safety & Infrastructure, der skal gøre det nemmere at registrere og kvalitetssikre tilsynsdata.

Vejnavne hentes fra AWS Via FOTSync kan de temaer, som har en vejkode, nu automatisk få opdateret feltet vejnavn.

Applikationen er baseret på Intergraph ForsyningsPortal og bruger konfigurerbare arbejdsgange til at vise kort- og egenskabsdata, lave forespørgsler og registrere data via formularer. Data opdateres direkte i en G/Technology-database.

Aktuelt tilbud FOTAjour: 14000 incl. vedl. for 2016. Planlink forbedret Planlink er forbedret, så det nu er muligt at udføre masseupload - hvis flere planer er ændret, kan de uploades samlet. Nye planer oprettes ganske enkelt ved at tegne polygonen i GIS og tilføje attributter i PlanLink editeringsvinduet. GIS4Mobile har opdateret sin status Nyheder fra GIS4Mobile vil fremover blive udsendt via www. facebook.com/gis4mobile. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk/ www.gis4mobile.dk

Inspektøren kan med applikationen finde frem til brønde i marken og afhængigt af brøndens type udfylde en tilsynsformular på sin smartphone og uploade fotos til dokumentation. Kollegerne hjemme på kontoret får et godt overblik over de indsamlede data, som opdateres direkte i G/Technology-databasen. Løsningen er nem at rulle ud, da den ikke kræver installation, og nye eller opdaterede tilsynsformularer kan distribueres fra en webserver. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Naturstyrelsen har fået en ny, billig og meget praktisk app

Ny OCR-efterbrænder gør PDF-filer fuldt søgbare

App’en er en af de standardløsninger i form af apps og templates, der følger med, når man bruger ArcGIS. App’en skal bruges i forbindelse med Projekt Livstræer. Projektet skal frede træer og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Der skal udpeges fem livstræer per ha i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres 500.000 livstræer. Naturstyrelsen inviterer alle med til at udpege livstræer via app’en. Man skal blot møde op til et af Naturstyrelsens arrangementer og foreslå udpegninger.

I den digitale hverdag er der stadig oftere behov for at konvertere en sag til PDF-format. En digital sag kan bestå af alle mulige forskellige filformater. I JO Informatik har vi stor erfaring med at konvertere digitale sager til pdf eller samle-pdf. Det gælder også blanketter og vedhæftninger i mails. Dernæst er det vigtigt at få PDF-dokumenter OCR-behandlet (tekstgenkendelse). Kun med 100 % OCR er det muligt at foretage ordsøgning i hele dokumentet og screene dokumentet for personfølsomme oplysninger.

Tak! Tak til deltagere og udstillere på årets Danske Esri Brugerkonference i Korsør. To fantastiske dage med over 20 tekniske sessioner og 15 brugerindlæg. Og stort tillykke til Gentofte Kommune der vandt fyrtårnsprisen for deres arbejde med GIS. Tilmeld dig Tilmeld dig webinars og se optagelser af tidligere afholdte webinars ved at abonnere på vores nyhedsbreve. Det gør du ved at maile et ja tak i emne-feltet til kontakt@informi.dk Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 39965900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

Desværre indeholder digitalt fødte filer ofte kun delvist OCR, alt efter hvordan de er skabt. JO Informatik har derfor udviklet en avanceret OCR-efterbrænder, der analyserer en PDF´s OCR-kvalitet; identificerer de sider eller skærmbilleder, der mangler OCR, og efterfølgende foretager OCR-behandling af disse elementer. JO Informatiks services til filkonvertering og OCR-behandling udmærker sig tillige ved højt sikkerhedsniveau og garanti for, at al databehandling foregår i Danmark. Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 25210016 Email: Jeanett@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

G E OFORUM • JUNI 2016

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Kender du KMD Cognito Access? Fredag d. 15. april 2016 lancerede KMD første version af dataanalyse- og fremsøgningsværktøjet: KMD Cognito Access. Værktøjet giver dig mulighed for at lave analyser, der giver et beslutningsgrundlag baseret på data. KMD Cognito Access sammenstiller, udsøger, eksporterer og visualiserer data på kort, når beslutninger skal træffes på baggrund af data. Den voksende datamængde er ofte uoverskuelig, men vha. KMD Cognito Access kan du danne faste forespørgsler, der nemt kan lave opdaterede udtræk af relevante datasammenstillinger. Tilgangen og sammenstilling af data kan nemt administreres ved selv at designe forespørgsler. Du kan også bruge KMD’s faste forespørgsler eller gemme dine egne – mulighederne er mange. Løsningen er webbaseret, så udtræk let kan deles internt i kommunen, hvilket giver en nem tilgang til data udtræk på tværs af kommunale forvaltninger.

Lifa sælger LOIS FLIS service til 10 fynske kommuner gennem Geo Fyn A/S Gennem et fællesindkøb af Geo Fyn A/S – et selskab ejet af de fynske kommuner – får de fynske kommuner adgang til FLIS-data (Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem). Derved åbnes nye muligheder for at skabe lokale løsninger til analyse og præsentation af de værdifulde informationer i systemet (Borger, Ældre, CPR, Udsatte Børn og Unge m.m.) og bidrager i udbredelsen af datadrevne beslutningsgrundlag i de kommunale forvaltninger på Fyn. LOIS FLIS Service automatiserer arbejdet med at hjemtage kommunernes ajourførte data direkte fra FLIS til en sikker database i kommunens eget IT-miljø.

Hvis du har interesse i at høre mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte Thomas Kolze.

LIFA styrker GIS IT Flere kvikke hoveder er startet hos LIFA’s GIS IT. Lars I. Nielsen (GIS-konsulent) og Kristian Loftlund (salgschef) som kommer til os fra Geopartner Landinspektører A/S, samt Thomas Ertmann Hansen (GIS-konsulent). De glæder sig til at møde kunderne i øjenhøjde, lytte og omsætte brugerønsker til målrettede GIS-løsninger.

Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Kontaktperson: Lars Klindt Mogensen Telefon: 28581660 Email: lkm@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

WhatsupCPH i luften Septima har lanceret WhatsupCPH.dk - her kan man få en fornemmelse af byens puls gennem brugen af sociale medier. WhatsupCPH viser realtime Instagram posts i den centrale del af København på et kort. Dashboard Ishøj kommune kan nu følge med i aktiviteten på deres interne og eksterne webgis på et dashboard. Det nye dashboard trækker data fra blandt andet Google Analytics, så det er muligt at følge med i, hvilke funktioner der bruges. Derudover kan man se status på tjenester fra Kortforsyningen og andre nyttige realtime informationer. Løsningen bygger på den lille Raspberry Pi computer, der koster få hundrede kroner i indkøb. Service på den nye højdemodel Septima har opdateret vores terrænprofilservices, så de også anvender den nye højdemodel. De gamle data er bibeholdt, og vi har udvidet værktøjerne, så det er muligt at se fx. terrænprofiler fra både den nye og gamle højdemodel samtidig. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

18

G EOFOR U M • JU NI 2 0 1 6

Landbrugsanalyse på WFS data fra Fødevareministeriet. Fødevareministeriet udstiller fra sitet Jordbrugsforskning.dk en række WMS og WFS tjenester med data fra Husdyrregisteret (CHR) og landbrugsregisteret (GLR). Her gives et overblik over marker og husdyrholds placeringer og typer. SWECO har udviklet en analyse, der bearbejder og behandler data fra WFS’en. Værktøjet tager imod et brugerdefineret polygon, og på baggrund af dette behandles data. Analysen udnytter, at man i Spatial Suite kan få en WFS datakilde til at opføre sig som en normal databasetabel, så der kan foretages aggregeringer, udvælgelser og summeringer på data direkte via WFS’en. Først og fremmest vises der en optælling af de enkelte typer af marker og dyrehold fra de to registre. Samtidigt udarbejdes grafer, der viser fordelingen af besætningstyper, besætningsanvendelser og aggregerede marktyper. Endeligt er det muligt at gå direkte i en listevisning af de enkelte besætninger og marker, som kan lokaliseres i kortet direkte fra listevisningen. Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: +45 4348 6085 Email: NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: spatialsuite.dk


VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT MED COWI GADEFOTO COWI Gadefoto er 360° panoramabilleder, der optages fra bil eller scooter eller båd. Du bestemmer hvad, der skal fotograferes og hvornår. COWI GADEFOTO GIVER BL.A. DOKUMENTATION FOR › veje og stiers tilstand og udstyr › adgangsforhold › bebyggelse i byer og på landet www.cowi.dk/gadefoto


KORTDAGE 2016: STANDSALG STÆRKT FRA START To tredjedele af standene til årets Kortdage er allerede solgt, og det lover rigtig godt for udstillingen i Musikhuset Aarhus til november. Der er dog stadig stande tilbage og dermed god mulighed for at være med til at gøre udstillingen endnu bedre. På www.kortdage.dk kan du købe en stand samt følge planlægningen af konferencen, som den skrider frem.