GEOFORUM 170 - Januar 2016

Page 1

Mødested et fo r geog rafisk i n for mat i on • J an u ar 201 6 • N r. 1 70

Projekt på Lillebæltsbroen side 12


Kort nyt Frivilligt arbejde med mange udfor­­­­­­d­rin­ger Vil du være med til at lave arrangementer, udvikle kurser og i det hele taget være med til at gøre en forskel i geodata­ branchen? Og vil du være en del af et stort frivilligt netværk i Geoforum?

Vil du ha’ en nyhed med i geoforum?

Drejebog for CVR/ CPR-projektet klar KOMBIT lancerer en drejebog, der skal give kommunerne den viden, der er brug for for at kunne udfase brugen af kopiregistrene. Der sker som et led i CVR/CPR-projektet, der overordnet handler om at mindske kommu­ nernes udgifter til registre, der er kopier af CVR- og CPR-registrene.

Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på­min­­­­­del­­se,­­­­ når vi nærmer os deadline, så skriv til sekreta­ riatet på geoforum@geoforum.dk

Så kom og vær med, vi har altid brug for stærke frivillige kræfter.

Send nyheden via: http://www.geoforum.dk/ Nyt-fra-virksomhederne.

Geo-gazelle

Brugen af geodata i 2014

Landinspektørvirksomheden GeoPoint fra den nordjyske by Hornum er blevet udnævnt til en af årets ’gazellevirksomder’ af Dagbladet Børsen. Prisen uddeles hvert år til de virksomheder, som dagbladet anser for at tilhøre væksteliten i Danmark.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Har du et mellemstort eller stort medlems­skab af Geoforum så gør brug af denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed.

’Nytte’ er en af overskrifterne i den nyligt udkomne redegørelse fra Geodatastyrelsen over brugen af geodata i 2014. Nytte set som fundamentet for vækst og effektivisering i henholdsvis det private og det offentlige og vil ifølge redegørelsen også fremadrettet spille en væsentlig rolle for de sammenhænge, geodata skal tænkes ind i. Redegørelsen kan downloades og læses i sin fulde længde fra Geodatastyrel­ sens hjemmeside.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Og vinderen er… Blandt fem finalister blev det d.26. november 2015 den lille softwarevirk­ somhed FILLR, der løb af med Open Data Challenge-titlen, æren og de 100.000 kroner. Opgaven var at finde en løsning, der giver virksomheder nem adgang til offentlige data. Open Data Challenge er arrangeret af Erhvervsstyrelsen og har vist sig som så Hvis du vil høre forskellige stor en succes, at styrelsen i 2016 vil holdninger og perspektiver videreudvikle konceptet.

så er der rig mulighed i år. erpå nemlig debat på Du kan læseDer mere Erhvervsstyrelsens programmet både onsdag, hjemmeside. torsdag og fredag.

Forside Lillebæltsbroen Foto: LIFA A/S Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.600

Kommende numre Deadline Nr. 171 15. jan. 2016 Nr. 172 16. feb. 2016 Nr. 173 10. marts 2016 Nr. 174 15. april 2016 Nr. 175 13. maj 2016 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Leder

Lad os i 2016 bygge videre på alt det gode fra 2015 af Ulla Kronborg Mazzoli, bestyrelsesmedlem

Så har vi taget fat på et nyt år. Nye muligheder og udfordringer venter på os, og det er bare om at komme i gang. Men ved årsskiftet er det også tilladt at se tilbage på det forgangne år, og det man forlader, enten med tristhed eller med glæde. Jeg ser tilbage med glæde og en vis portion stolthed, for Geoforum er lykkedes med en hel del. Den inspirerende strategi for foreningens virke og bestyrelsens arbejde har givet gode rammer for udvikling og peger stadig værdifuldt fremad. Bestyrelse, sekretariat, udvalg og Geoforums medlemmer og venner har igennem 2015 samarbejdet­­­for at sikre, at geodatabranchen er synlig og anses for væsentlig. Der har i det forgangne år været arbejdet med den interne organisering og struktur i foreningen. Hensigten har været at bringe Geoforum tættere på medlemmerne, sikre gode forhold for det frivillige arbejde og geare foreningen til den dynamiske omverden, som vi skal agere i. Et professionelt og struktureret samarbejde, baseret på en klar og transparent rolle og ansvarsfordeling, giver de bedste forudsætninger for at skabe værdi og fremdrift i foreningen – det skal vi arbejde videre med. Jeg

Kort nyt

2

glæder mig til samarbejdet i bestyrelsen, med sekretariatet og udvalgene og håber, at foreningens medlemmer også i 2016 vil deltage i og være med til at forme Geoforum til gavn for alle medlemmer. På de eksterne linjer har det politiske arbejde præget 2015. Geoforum har været i dialog med en række politikere og andre beslutningstagere, der har udvist interesse for at diskutere foreningens mærkesager og sætte dem på dagsordenen. Det vækker interesse, at Geoforum favner branchen, eller sektoren om man vil, så bredt. Det, der gør Geoforum særligt interessant for de politikkere, vi har talt med, er, at foreningen­­­­også har en stemme fra det private erhvervsliv og dermed kan spille ind til den aktuelle vækstdagsorden. Det var også tydeligt i forhold til dialogen med Digitaliserings­ styrelsen om Geoforums indspil til den nye Fælles­ offentlige Digitaliseringsstrategi. Vi har med og i Geoforum noget unikt, som vi skal forstå at dyrke og tage vare på fremover. Jeg glæder mig til endnu mere samarbejde med R ­ ådgivende udvalg og med Virksomheds­netværket i 2016. Og mit Geoforum-nytårsfortsæt: Endnu mere åbenhed og dialog. Rigtigt godt nytår til alle.

Lillebæltsbroen under lup

12

Leder 3

Mødekalenderen 14

Smarte byer er fyldt med geodata

4

Udpluk af arrangementer

15

Kort uden hænder

9

Nyt fra virksomhederne

16


Smarte byer er fyldt med geodata­­­ Barcelona, november 2015: I foråret var Geodatastyrelsen med 112-app’en så privilegeret at vinde Geodataprisen, Publikumsprisen, og udover æren fik den heldige vinder en rejse til Smart City Expo World Congress i netop Barcelona. Af Bente Steffensen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Dagen før konferencens start var der et arrange­ ment for den danske delegation, der var tilmeldt den danske pavillon på Smart City konferencen. Det begyndte meget passende på Senyor Paralleada – en restaurant, der bliver anbefalet i ikke mindre end Michelinguiden. Desværre havde arrangørerne nok undervurderet varigheden af en spansk frokost med 4 forretter, 2 hovedretter, 2 desserter og kaffe.

4

g eofor u m • ja n u a r 2016

Det betød at, vi måtte forlade den ellers glimrende­­­ frokost, før vi nåede til desserten, for at kunne nå det aftalte møde med Mariano Lamarca, Advisor of the Municipal Institute of Information Techno­logies. Det er en selvstændig enhed, der hører under byrådet i Barcelona, med mere end 200 fagfolk, der arbejder med informations- og kommuni­kations­ teknologi. >>


DRONER - VOLUMENOPMÅLING

g e oforum • Januar 2016

5


Gratis internet til alle På byvandringer i det indre Barcelona fik vi præsenteret parkeringssensorer, de meget populære bycykler, som kun kan anvendes af borgerne i byen, og undervejs blev der løbende udpeget flere WiFi-stationer i lygtepæle. Barcelonas WiFi er en gratis internetadgang, der stilles til rådighed for alle borgere. Formålet er at tilskynde borgerne til at anvende internettets informationssøgninger og sociale medier, så de bliver mere fortrolige med flere og flere digitale løsninger og på den måde kan tilpasse sig dagens digitale vidensamfund, som er grundlaget for at have en smart by.

Kæmpe Expo Når man ugen forinden havde været til Kortdage i Herning, var størrelsen på Smart City Expo – med sine 465 udstillere og over 14.000 deltagere - en lidt overvældende oplevelse. Kortdage har nået en størrelse, hvor jeg hver gang kommer hjem med oplevelsen af, at jeg ikke nåede at høre alle de indlæg, jeg gerne ville, og jeg slet ikke nåede at snakke med alle de folk, jeg gerne ville have talt med. På Smart City Expo var udfordringen overhovedet at overskue, hvad jeg gerne ville se og høre. Programmet var tæt pakket, og med op til otte paralle sessioner og 441 oplægs­ holdere blev det lidt tilfældighederne, der afgjorde hvilke indlæg, jeg fik hørt.

Sniffende skraldespande Vi fortsatte turen med et besøg hos Francesc Mirón, City Promotion Advisor of Barcelona Activa, hvor vi blandt andet fik fortalt succeshistorien om byens affaldssortering. Det var ikke umiddelbart noget, der imponerede den danske delegation, men det var nu meget smart, at skraldespandene havde sensorer, der ’lugtede’ sig frem til, hvornår der var brug for tømning af containeren. Konferencestart - men hvor? Jeg havde lejet en cykel for at få fuldt udbytte af det gode vejr: Sol og 20 grader, så jeg, frem for at bruge metroen under jorden, kunne benytte de mange cykelbaner - Barcelona er en meget cykelvenlig by. Jeg kunne dog efter de første 2 kilometer konstatere, at adresser ikke nødvendigvis er helt entydige i Barcelona – i hvert fald ikke når man anvender Google Maps til at finde frem. Men det lykkedes at finde de 6,8 km fra hotellet til Fira de Barcelona, hvor konferencen blev afholdt.

6

g eofor u m • ja n u a r 2016

Byens affaldscontainere er udstyret med sensorer, som kan give ­besked, når lugten bliver for ubehagelig, og der er brug for en tømning.

>>


WE ARE GRONTMIJ WING GRONTMIJ ER NU EN DEL AF SWECO. SAMMEN ER VI EUROPAS STØRSTE VIRKSOMHED INDEN FOR ARKITEKTUROG INGENIØRRÅDGIVNING. Vi vokser, så vi kan hjælpe vores samfund og byer med at udvikle sig. Sammen med vores kunder arbejder vi for at sikre, at samfundets nøglefunktioner fungerer. Ting som offentlig transport, rent drikkevand, moderne hospitaler og beskyttelse mod oversvømmelser bør være en selvfølge, med GIS og IT som vigtige værktøjer. Med Grontmij som en del af Sweco øger vi vores kapacitet til at arbejde for netop det. Vi er imødekommende og engagerede – og vi har det bredeste udbud af kompetencer til at kunne rådgive vores kunder, uanset hvor kompleks opgaven må være.

SE MERE PÅ SWECO.DK


Udvikling gennem leg Men smarte data kan også anvendes, så byen kan interagere mere effektivt og aktivt med borgerne omkring planlægning af byen. På en hollandsk stand viste de en crowd sourcing løsning, hvor de havde ladet sig inspirere af det danske Minecraft projekt. De gav børn og unge mulighed for at bidrage til byens udvikling gennem leg. En klassisk GIS-løsning med geografiske informationer om blandt andet støj, lugt, trafik blev vist på en stor touch skærm, så man via kortet kunne bevæge sig rundt i en 3D Minecraft præsentation af sin egen by. En løsning der håndterer og formidler store komplekse datamængder og informationer på en let tilgængelig og forståelig måde, så kommunen kan gå i dialog med borgerne om de rigtige løsninger. (link til videoklip der præsenterer løsningen: https://youtu.be/Z7qia9fvDwc) Geodata gør byen attraktiv Overalt på konferencen var der stande med kort og geodata, men, som i stort set alle de indlæg, jeg hørte, består en smart by ikke kun af teknologi og data. Et vigtigt parameter for byerne handler også om at gøre dem mere attraktive. Derfor er der brug for at inddrage borgerne i dialogen om udvikling og planlægning, så man laver en by, borgerne har lyst til at bo i, med de services og løsninger borgerne gerne vil have, og som er transparente og forståelige. En smart by har brug for smarte data til at under­ støtte arbejdet med at skabe attraktive byer. Geodatabranchen kan bidrage med tilgængelige geodata, som er meningsfulde, nøjagtige, ajourførte og standardiserede, så de kan indgå i handlingsret­ tede sammenhænge fx trafikregulering, energifor­ brug, affaldshåndtering, håndtering af støj- og lugtgener. Områder, hvor geodata også spiller en rolle, er i forhold til indoor mapping til fx facility management og realtidsovervågning via forskellige typer senso­ rer blandt andet til analyse af bevægelsesmønstre, hvor udfordringen hurtigt kommer til at handle om håndtering af privacy og sikkerhed.

8

g eofor u m • ja n u a r 2016

The Smart City Expo World Congress er det største Smart City event I verden og blev for femte gang afholdt i Barcelona den 17.-19. november 2015. Konferencen er et internationalt mødested for alle, der arbejder med urban innovation. Læs mere på: http://www.smartcityexpo.com/ 14.288 Deltagere 441 Oplægsholdere 465 Udstillere 399 Registrerede journalister Turen til Smart City Expo blev arrangeret af ambassaden i Spanien i samarbejde med CLEAN. CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge, der gennem projekter og samarbejde skaber grøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt. http://cleancluster.dk/


Kort uden hænder Egenudvikling eller standardsoftware? Her er historien om et ITimplemente­rings­­projekt, hvor målet blandt andre har været at automatisere så meget som muligt. Effektiviseringen, den er til at tage og føle på.

Vegeholm slott

Höganäs HOGANAS 21 - 8,00 123.550

AN

161

S V D

26

43

92

Vester 62 Egesborg

Lov

1000 GND

N3 5000* / 2500

t Bug

Nivå

trän Flin

el

av

H ge

Å

Hammer-

Store Røttinge

30

10

comprising København of COPENHAGEN AREA The chart shows details for Gliding Activities. Roskilde TMA, and Areas are requested to inform omissions on the chart Users noting errors or Naviair, Denmark. on territorial boundaries. This chart is not an authority

Tappernøje

154

TMA,

12 00E

Stevns Klint

Store Heddinge

59

134

Fjord

Feddet

40 20

Haglösa Gylle

Trelleborg

20

V Virestad

Kyrkoköpinge

432

Dalköpinge

bukten

Sweden Control 133.800

Rødvig

N KOEBENHAV

0 TMA 119.80

20

Faxe Ladeplads

* : See AIP Denmark, ENR 5.5, item 1.4.1

C FL 195

10

60

50

80 50 40

30

20

KILOMETER ENGELSKE MIL SØMIL

CH TMA C CH CTA E

RE

FLSK55/ ÅN 4500 E LÄ GION N SJ ÆL LA 3500 ND

RK TMA C

2500 1500

VARIATION (JAN 2015) 2.73º E at 11 E 3.42º E at 13 E Average : 3.08º E

ATS AIRSPACE PROFILE (Schematic)

FL 195

Copenhagen Information FL 95 - 3500 127.075 in FT MSL ELEV / HGT DISGO unless otherwise stated

70 40

- 2500

AREA L3 C FL 195 - FL 95 E FL 95 - 3500

FAXE BUGT

30

Sjörup

138

LILBI 56

69

12 30E

Præstø

Alstad

108

95

Sigerslev

Lyderslev Vemmetofte Kloster

Engelholm

Krågeholm

Holtug

Brøderup

Blangslev Snesere

KOEBENHAVN

Østerløb

æs B u g t B ra m sn

KO EB EN RO HAVN SK ILD TMA E TM C A C FL 19 2500 5 - 25 - 15 00 00 Klippinge

STEVNS 92 20

S1 5000* / 2500

2500 / 250 0

0* /

5000*

rd

N1 500

N2W

0 0

250

250

500

0* /

500 0* /

F bæ k

rre Ka

S2 5000* / 2500

Maglesø

S3W

S3S

y Å l eb

D

al

UN

eså

ES

Lind

ØR

H

ukten

69

55 30N

FIR

Rosendal

Strandegård

134

FIR

184

43

20 10

230

KONGSTED

121

561

531

Gislövs läge

VN ENHA

10

69

Faxe

Kämpinge-

Oxie

39

EDEN

Basnæs

11 30E

0 0 0

128

S1 5000* / 2500

Hellested

Karise

403

Bakkeskov

Mogenstrup

7

SW

10

26104496* *76412 NSN 7641226104496

112

Vellinge

Höllviken

Falsterbo

KOEB

10 10

36

161

338

98 Gjorslev

321

79

144

DEN SWE K DENMAR

ELEV / HGT in FT MSL unless otherwise stated

m D y

b

Omø

KILOMETRES STATUTE MILES NAUTICAL MILES

by Naviair Compiled and published Danish Air Force. in coorporation with Royal Denmark. Copyright © : Naviair, Geodatastyrelsen, Denmark. Aps, Copenhagen. Printed by C. A. Backhausen

n

36 Omø

11 00E

Lundeborg

KOKAK

7

39

Enø

de

Hou

Hesselagergaard

26

1000 GND

Yddingesjön 46

Bunkeflostrand

Falsterbobukten

Magleby

T1 3000* / 1500

gev

æld

Lystrup

Torup slott

115 Skabersjoe slott

LEBDA

Hårlev

Tryg

Jomfruens Egede

Rønnede

390

213

Bara

407

52

3

Rådegård

154

Grevie

43

Strøby

Knästorp

669 EN

1500

328

Strøby Egede

Valløby

69

Malmoehus slott

MALMÖ

K

ED

377

72

125

Sparresholm

Everdrup

112 Gavnø

Drog

59

1000 GND

Hesselager

305

174

rd

K

102

Karrebæksminde

Glænø

Toksværd

HolmeOlstrup

338

jo

AR

Su

95

Basnæs Nor

929

Rønnebæk

Skraverup

EN

sø d

213

Næstved

79

SW

Vedskølle Valø 98

Uppåkra

STAFFANSTORP

VELLINGE 12 - 6,00

Turebyholm

Gisselfeld

197

Saltø Å

Menstrup

Bisserup 3

NM

er

n

118

Herlufsholm

Saltø

20

112

36

318

ED

Su

Hyllinge Tornemark

Rude

10

72 56

434

95

DE

Ag

Stigsnæs

75 118

Skælskør

Borreby

39

Skuderløse

Fensmark

SW

125 52 Sandved 138

Egholm

20

Agersø Vresen

1000 GND

239

Holmegaard

131

Noret

Copenhagen

Information FL 195 - GND 127.075

1000 GND Tårup høj Å

177

Gelsted

13

* / 2500 S2 5000 * / 2500

478

AR

Höllviken

Herfølge

St Råby

69

469 NM

Skanör

Dalby

223

Knudshoved Knudshoved

Gunderslevholm

174

Bregentved

Su

Fuglebjerg

Haslev

Åkarp

338

Mölleberga

404

Peberholm

DE

Køge

203

95

S3S 5000

194

134

Teestrup

Broksø

Lomma

636

KOEBENHAVN/KASTRUP 17 L H 33,00 118.700

Dragør

Søvang

KASTRUP CTR D

N Fäladen

Trolleberg slott

5

1500

520 157

Dalmose 30

Eggeslevmagle

Gammel Køgegård

Svenstorps slott

Odarslöv 220

N Fäladen

430

Alnarp slott

K A S

KØGE BUGT

79

Håstad Stångby

Borgeby slott

20

13

Store Magleby

Harrie

Löddeköpinge

39

397

354

Køge

Virke

LOMMABUKTEN

Kastrup Tårnby

Ullerup

.3

Remmarlöv

518

Kävlinge

Holding East

Jersie

Lille Skensved

Trollenaes slott

Trollenäs

167

336

Saltholm

KASTRUP - KAS 112.500 / CH 72X ELEV 28,9

Karlstrup Strand

Ö Karaby Västra Strö

LUND

1000 GND

KØBENHAVN

-3

Karlslunde Strand

TUREBYHOLM

Tybjerglille Bakker

Herlufmagle

Karlslunde

00 Ejby Lellinge

*/ 3000 00 / 25

T Æ L E B

Flakkebjerg

Å

T3

R

144

rby

00*

O

Vå Lyngbygård

112

121

Førslev

151

AVERSI

190

118

7

233

Vittskövle

102

364

.2

AMAGER

1000 GND

436

535 449

Bjärred

365

510

Solrød Strand

95

T2 300 52 0* / 1500 S2 500 0* / 2500

134

Tybjerggård

213

95

Skelby

.1

Kalveboderne

Holding West

502

503

-10

Vemmedrup Bjæverskov

Fjællebro

125

Glumsø

Bavelse Sø 26

157

15

Kværkeby

223

184 187

Gyldenholm

112

Korsør

194

Næsbyholm

89

ved Å

194

RD

Nørre Dalby 89

89

E 50

T

K O R

Tystrup

Sørbymagle

Slots Bjergby

141

108

Fjord

171

KORSOER

Boeslunde

Kongs

203

Fjenneslev

SK ILD E CT

Borup Svenstrup

Vigersted

154

Hvidovre

Vallensbæk

Brøndby Strand

Greve Strand

Mosede

125

00 - 35 00 144 Slimminge 00 19 - 15 FL 00 - 15 62 5 C A C 35 19 187 RINGSTED Giesegård FL TM A 115 - G 7,33 C 95 123.500 VN TM A 200 HA DE TM TOLSTRUP Nordrup Høm EN KIL VN Ørslev EB 174 OS HA KO R 138 EN Farendløse Sneslev EB Algestrup 59 Vetterslev KOTerslev

500 0* / 30 250 Frederiksberg 233 S3W 0 134 500 KORSA - KOR 0* / Broby Overdrev 112.800 / CH 75X 250 0 203 ELEV 136,2

Slagelse

203

102

Borup

462

S3N

79

Korsør Nor

259

302

Ortved H a r a l d s t ed S ø 72

Ringsted

SLAGLILLE

Sorø

RO

Jystrup 269

Allindemaglegård

e Sø

Gyrstinge

ens

Hundige

Greve

Solrød

Havdrup 92

S3

S Sprogø

20

Tuelsø

Store Frederikslund

105 118

Forlev

3

ing

105

95

Halsskov

rst

S3N 5000* / 2500 108

Sk

Skjoldenæsholm

187

3

Svenstrup 66

883

200

269

Gy

184

161

30 Tud eå

10 Valbygård

Store Merløse

230

528

Munke Bjergby

194

Snoldelev

Gadstrup 194

Viby

177

Dianalund

Tersløse

79

Osted 134

26

454

.4

Ishøj

26

Kildebrønde

361

Amalienborg Charlottenborg

3

Vallensbæk Landsby

Ishøj Landsby

Torslunde

Rosenborg Slot

387

Tune

184

371

Holding North

335

364 376

384

285

656

92

Salviken

102

Albertslund

Taastrup

KOEBENHAVN/ ROSKILDE 146 L H 17,99 118.900

K V

210

Kirke Eskilstrup

Nyrup

85

Havrebjerg

Nyborg Slot

Nyborg

Stenlille

Vedde

Sønderup

318

1000 GND

79

180

121

Kirke Stillinge

TØLLØSE

Ugerløse

157

72

121 194

72

883

378

Skellebjerg

534 ALPHA FLYVECENTER

Løve

151

Musholm Bugt

177

Å

461 23

Rødovre

454

Ishøj

Reerslev

Vindinge Vor Frue

154

Øm

ROSKILDE - KV 111.500 / CH 52X ELEV 140,2

420

36

530 220

30

203

R K

Lejre

Skovlunde

Ledøje

Konga

522

Gryttinge

502

Barsebaeck slott

Skovshoved

Knutstorps borg

646

10

Taarbæk

Charlottenlund Slot

Tuborg

407 Glostrup

Hedehusene

554

368 RK

Ledreborg

Kirke Hvalsø

837

Å

46 131

Mølleå

Bernstorff Slot

Gentofte

56 00N

243

- 4500

13

Eremitagen

Sorgenfri Slot

484

Vridsløsemagle

Høje Taastrup

256

C FL 65

121

Kongens Lyngby

Gladsaxe

Herlev

128

Hove

Nærum

161

Bagsværd Sø 72

Smørumnedre Ballerup

95

Svogerslev

256

220

102

95

Kragerupgård

Høng

Bostrup

138

Musholm

Juelsberg

se

85

Gevninge

Kirke Såby

Vester Såby

Aastrup

121

1500

10

13 30

Åmo

Niløse

Torkilstrup

102

Kirke Sonnerup

233

S4SE 5000* / 2500

1083

184

Måløv

144

Marbjerg

Holte Søllerød

Virum

194

Sengeløse

102

Valby Ågerup

Skodsborg

Söderåsen

558

Vedbæk

108

Furesø

Søndersø 39

Herringløse Store Valby

* / 1500 T4 3000

Roskilde

Trørød

538

243

197

423

Sandbjerg

Skäralid

502

ån

466

Citadellet

233

Værløse

20

T8 3000* / 1500

105

Gundsølille

62

420

Veddelev

39

Kattinge Vig

Høsterkøb

Birkerød

Farum Sø

Kirke Værløse

N5E 4000* / 1500

r e b r o Å 10

Gundsømagle

Eskilsø

1000 GND Bognæs

72

*/

20 3

Kirke Helsinge

108

55 30N

7

Tølløse

S4NE 5000* / 2500

Undløse

174

Ruds Vedby

Gørlev 62

Reersø Romsø

Sofieholm

335

289

S4SW 5000* / 2500

39

Sønderby

52

Lejre Vig

Herslev

Lyndby 102

207

Englerup

216 305

282

S4NW 5000* / 2500 243

Selsø

Krabbesholm

Gershøj Sæby

112

3000

226

Sæby

Vipperød

190

Sønder Jernløse

Torbenfeld

279

Skibby

125

Kirke Hyllinge Ejby

Ryegård

S5

Ågård

GOERLEV

Reersø

1500 */ 3000 2500 */ 5000

Tissø

7

Halleby Å

56

T6

1000 GND

180

223

Mørkøv

T5

Kattrup

102

108

200

Farum 171

Veksø Væ

207

Ganløse 138

Søsum

Stenløse

108

B EL 112

1500

102

Tempelkrog

92

Mølleå Bastrup Sø

Slagslunde

Ølstykke

Snostrup

BELLA - BEL 114.650 / CH 93Y Jyllinge ELEV 135

Ferslev 134 Vellerup

3000 */

Arnakke

SYD

7

Skuldelev

Vassingerød

Landskrona

Hørsholm

Sjælsø

Høvelte Lynge

689

00

554 Rå

Smidstrup

59

Blovstrød

213

180

Græ

HORNSHERRED

Svanholm

Venslev

194

b

Store Fuglede

Bjerge

JAMMERLAND BUGT

Kvanløse

Knabstrup

55 C FL 195 - FL TMA 119.800 55 - 2500 KOEBENHAVNE TMA 125.525 C FL ROSKILD

Svallerup

CTA E FL 195 - 3500 FIR G 3500 - GND

Knabstrup

39

Skarresø

Donnerup

108

Jerslev

Kyndby

210

Inderbredning

Tjebberup

407

Søstrup

Jyderup Astrup

10

Ubby 121

k Fjord

Holbæk

128

Regstrup

285

151

102

Holckenhavn

rlø

10

Å

Svebølle

Rørby

Årby

Hørby

112

i

ge

Viskinge

3 95

N6

Holbæ

Mårsø

460 1086 Mørkøv Kirkeby 148

423

102

479 Lerchenborg

ste

n

Birkende gård

735

79

Skaboeshuse

Hagested

Tuse 13

Agersvold

292

Orø

75

Udby

HOLBAEK

223

276

n

476 KALUNDBORG

Spangsbro KALUNDBORG 14 - H 6,99 122.500

eg

141

Br

Kalundborg

Kundby

144

Snertinge 194

RD

Asnæs

1000 GND

-10

Gislinge

46

Vallekilde Svinninge

72 Føllenslev Eskebjerg

Sa ltb æ Vig k

177

Røsnæs

K A L UN D B OR G FJO

Bybjerg

Lillerød

Uvelse

194

Slangerup

-se3500 Å C FL 195 1500 VN TMA C 3500Bur-esø TMA KOEBENHA ROSKILDE 194

Lyngerup

Dalby

Kyndby Huse 82

161

Tuse Næs

151

-3

Ulstrup

506

194

Lammefjord Hørve

174

Havnsø

-7 52

416

128

o

fj me

-23

226

59

Gørløse GOERLOESE

92

* / 2500 Gerlev N4W 4000 * / 1500 FREDERIKSSUND N5W 4000 36 59

434

72

m La

342

Ve

-13

Bugt

174 -10

187

Herrestrup

Grevinge

Fårevejle Stationsby

Bugt

134

EK R 15 11500 MSL GND

Egebjerg

Kelstrup

Asnæs Fårevejle Kirkeby

-10

Nekselø

Vig

298

302

269 312

Nekselø

108

SUNDBYLILLE

Frederikssund

Over Dråby

- 15

262

328

rab

512

39

272

134

118

Græse

157

FREDERIKSSUND NORD

Jægerspris

Jægerspris

TMA

69

Rungsted

A

00 45

KAGEROD 276 - 8,00

MALMO

43

åk nd Lu

144

T N O

SEJERØ BUGT

EK R 16 18000 MSL GND

EK R 17 12000 MSL GND

se

Græse Bakkeby 30

Jagerspris Slot

ISEFJORD

B

TM

C

- 65 00 95 - 25 00 FL 65 - 25 C 5 A C FL 19 TM FL O TMA C M 0 AL O 80 M ALM 9. M A 11 TM

EK R 18 12000 MSL GND

Strandhuse

190

TRANO - TNO 117.400 / CH 121X ELEV -11,9

164

NG

331

LANDSKRONA 194 - 11,80 123.350

98

Usserød

Bonnarp

ED YH

VN HA EN

69

Nykøbing Bugt

154

Svinninge

98

66

MISBI

177

Herrevads kloster

492

Bjuv

EB

7

89

Ny Hammersholt

Nørre Herlev

J U L

Söndraby

157

59

95

Klippan CTR C 1500

125 43

KO

Moseby

Højby

1000 GND

Sejerø

Råå

Ven

å

ELEV 47

239

U LJ

Sweden Control FL 195 - FL 65 124.850

359 Kokkedal

190

e

- 1500

Sejerby

Å

00 25 */ 00 00 25 30 */ 00 E 40

95

Nordskoven

N4

85

62

98

Hornsved

92

279

Nivå

nn

56

259

Espergærde

171

Humlebæk

Karlebo

Hillerød

161

EY V

LJUNGBYHED - LJU 113.400 / CH 81X

197

167

69

Åstorp

423

Sletten 108

GROENHOLT

13

Rosendals slott

154

Helsingør

203

Fredensborg

Sørup

0 / 250 5000* 0 / 250 4000*

N4E

T9

Nykøbing S

187

Stårup

F JO R D DE

-3

167

Bosserne

Fredensborg Slot

Nødebo

N2E

154

IL

Su

65

SK

nd

jrø

276

43 Gadevang

404

226

Alsønderup Tulstrup

0 - 350 141 FL 195 2500 AC 3500 N TM HAV TMA C FREERSLEV BEN KOE KILDE ROS

Ølsted

FL

Barakkerne

79

5-

Hundested

Rørvig

O

-3

R

de

Vejrø

125

GRIBSKOV Kagerup

ANNISSE

Annisse

Arresø

Store Lyngby Meløse

180

220

150 0

Vrams Gunnarstorp slott

HELSINGBORG

Gurre

RC

LJUNGBYHED

46

492

19

112

95

105

1000 GND

Vinderød

HUNDESTED

154

Hittarp Sofiero slott

Marienlyst Slot Kronborg

Kvistgård

Pøle

Høbjerg

95

Frederiksværk 108

141

D

Hellebæk

Snekkersten

å

134

148

Melby

Torup

69 10

UN

Ålsgårde

Tikøb

Esrum Sø

30

Gurre Sø

85 151

1000 GND

ES

AMSUR

148

Langerød

134

141

102

Halsnæs

134

Dybesø

Nyrup Bugt

112

69

s Od

23

Esrum

226

46

Helsinge

105

Havnebyen

lland

Esbønderup

C FL

Liseleje

7

1000 GND

Sjæ

3

Græsted

167

138

L1

EK R 12 UNL GND

52

56 00N

Ve

Hornbæk 75

Søborg 154

Vejby 00 45 519 - 2500 Ørby C FL4500 A 18 7 TM A C VN TM Tisvilde HA E Hegn Skærød EN ILD EB SK Ramløse KO RO

EA AR

Hj el

Munkerup

Dronningmølle

Blistrup GILLELEJE

EK R 11 6500 MSL GND

ØR

Nakkehoved 13

95

75

161

Tisvilde

EK R 14 UNL GND

VEDBY - VEY 116.900 449 397

131

C FL 65

Copenhagen Information FL 195 - GND 127.075

EK R 13 UNL GND

EK D 350 6500 MSL GND

Kulla Gunnarstorp slott

Eket

233

00

121

LHOL M CT

TMA GBYHED

Smidstrup

EK D 351 UNL GND 128

Hjelm

- 15

69

SVEDA - SVD 116.200 / CH 109X ELEV 12

R

65

FL A C151

119.800 C FL 195 - 2500 MALMO TMA C FL 65 - 1500

VN HA

FI

KOPIM

Elsegårde

M TM

ANGE

351 20

Gilleleje

108

GE

LHOL

LJUN

AARHUS LTA Classification FL 65 - GND as FIR AARHUS Approach / CTA 119.275

5 D 3500

39 30

440

Skillinge slott

Ängelholm

26

R

AREA C C FL 660 - FL 95

Hesselø

Örkelljunga

397

95

Sweden

Control FL 195 - GND 124.850

FI

EN EB KO

AARHUS TMA 119.27

Krapperup slott

EN ED SW

Copenhagen

Information FL 195 - GND 129.475

VIKEN

Kullen

- 65

Hyllested Skovgårde 161

KULUD

EK D 353 23500 MSL GND

Hjälmsjö Bassholma

nan

- 1500

EK D 352 UNL GND

CTA E FL 195 - 3500 FIR G 3500 - GND

394

243

- 1500

128

Rugaard

Hyllested

613

446

2015 16 Apr Tåssjö

KOEBENHAVN TMA

Sweden

Control FL 195 - FL 95 124.850

Rössjön

Västersjön

59

11 00E

Balle

Rosmus

Västersjön

Date: Publication 249 Hjärnarp

ANGELHOLM 60 L H 19,45 127.100 Barkåkra

636

305

Svenstorp

Margretetorp

92

154

Ørup

676

13 00E

69

Förslöv

TMA C FL 195

43

Hallandsåsen - ICAO AERONAUTICAL CHART HAGEN AREA ANC 1:250.000 COPEN 52

Glimminge plantering

12 30E

12 00E

MALMO TMA C FL 95

DENMARK

Trustrup

ELEV / HGT in FT MSL unless otherwise stated

11 30E

Ålsrode

Grevie

Spheroid. - 1984 (WGS-84), WGS-84 World Geodetic System projection. Lambert Conformal Conic and 57° 20’ N Standard Parallels 54°40’

MOLUD

138

CH FIR G

RK CTR D

G

CH CTR D

SWEDEN FIR G

GND

Af Rune Homann, Informi GIS

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE, en del af det tidligere Geodatastyrelsen) har været igennem et længere projekt, hvor de har indført en ny standardteknologi og kigget på alle arbejdsprocesser i forbindelse med produktion af landkort og aeronau­ tiske kort. Resultatet er et helt nyt kortproduktions­ miljø baseret på Esri standard ArcGIS software. Projektet blev lidt populært kaldt ”Kort uden hænder 2” (i forlængelse af et tidligere projekt ”Kort uden hænder” fra 2008, som udviklede automatik i generalisering og kartografisk opsætning). Projektet er nu gennemført og afsluttet, og effektiviseringsge­ vinsterne er til at få øje på. Og det vil de være hver eneste gang, der produceres et landkort fremover. Standardisering af kortprocessen Det nye kortproduktionsmiljø består kort sagt af én fælles database, ét standard IT-værktøj og i nær fremtid også én workflowbeskrivelse for hvert kortværk. Dermed er SDFE kommet et skridt nærmere en standardiseret proces for produktion og ajourføring af sine mange forskellige kortværker.

Anders Færch-Jensen er funktionsleder i afdelingen for Afledning og Visualisering. Han peger på det nyska­ bende i projektet netop på grund af standardiseringen: ”Projektet er nyskabende, fordi vi nu med en fælles datamodel på tværs af alle skalaer og med ét fælles værktøj kan fremstille og ajourføre de forskellige kortværker, uden at en kortlægningsopgave er snævert bundet op på enkeltpersoner. Det giver os en god fleksibilitet og er et stort fremskridt i forhold til tidligere, hvor data lå spredt rundt i organisatio­ nen og typisk var tæt knyttet til enkeltpersoner”. Paradigmeskift En af de store opgaver til at starte med, forklarer Morten Winkler, der er projektleder på Kort uden hænder 2-projektet, var at få lavet en fælles data­ model for hele husets topografiske og aeronautiske kortproduktion: ”Vi har bragt alle kildedata ind i samme model, så den helt store fordel i det nye kortproduktionsmiljø er, at vi nu har en central ArcSDE database, så alle arbejder >>

g e oforum • Januar 2016

9


Fra venstre Anders Færch-Jensen, Funktionsleder i afdelingen for Afledning og Visualisering, Stig Heinesen, tekniker på projektet, Morten Winkler, projektleder for Kort Uden Hænder.

med fælles data. Kortproduktionsmiljøets centrale opgave er at visualisere de data, som ligger i den fælles datamodel. Der foregår således ingen rettelser i data men kun i de repræsentationer, som visualiserer data.” Han fortæller videre, at data rettes et andet sted i SDFE, i forvaltningssystemerne, og i GeoDanmark-­ systemet samt i SDFE´s generaliserede datasæt. Når data opdateres, skal det ideelt set slå igennem i alle produkterne. For at dette kan ske, skal der skabes nogle dataveje i de forskellige skalaer fra styrelsens geodatabank ind i kortproduktionsmiljøet med ajourførte grunddata og forskellige afledte data. Denne opgave er endnu ikke afsluttet, ligesom der stadig udvikles på metoder og rutiner til at ajourføre de mange forskellige data. Med kortproduktionsmiljøet kan flere medarbejdere producere de forskellige produkter baseret på samme data, hvilket samlet set giver et minimalt ressourceforbrug under selve produktionen og den manuelle efterbearbejdning. Performance Med én database som den centrale enhed i al kortproduktion er det vigtigt, at databasen performer­­­rigtig godt fx i forhold til svartider, når man arbejder med data. Og her havde SDFE ifølge

10

g eofor u m • ja n u a r 2016

Stig Heinesen, der er tekniker på projektet, i starten store udfordringer med at få databasen til at fungere hensigtsmæssigt: ”Vi sidder ikke og retter i databasen, men vi kan komme ud for at skulle lave rettelser i repræsenta­ tionerne, hvis visualiseringen ikke er tilfredsstillende. I et småskalakort kan man fx risikere at en jernbane og en vej kommer til at ligge oven i hinanden, og så skal man ind og trække dem lidt fra hinanden. I den proces går det ikke, hvis det tager fem minutter, før man kan se opdateringen på skærmen. Derfor irriterede det os meget, at svartiderne var så lange og performance generelt så dårlig.” Ved fælles hjælp Ingen af de interne medarbejdere i afdelingen for Afledning og Visualisering var databaseeksperter. Men ved fælles hjælp og med hjælp fra Informi GIS fik de efterhånden helt styr på, hvordan databasen virker. Den centrale ArcSDE database laver fx deltatabeller, der indeholder ændringer i geometri og attributter. Det betyder i praksis, at man til sidst har et par tusinde forskellige records, som databa­ sen løber igennem. Derfor arbejdede den efter noget tid ret langsomt. ”Med hjælp fra en databaseekspert fik vi vist forskellige værktøjer og metoder til at rydde op i og optimere i >>


Udsnit af topografisk 1:50.000-kort fra 2014 produceret i SDFE’s kortproduktionsmiljø. Kortet kan downloades på http://download.kortforsyningen.dk.

databasen. Vi har også fået meget ud af at få anvist forskellige vedligeholdelsesværktøjer, der har gjort det klart for os, hvordan versioneringer gemmes, og hvilke oprydningsprocedurer man skal foretage. Det kræver en ret stor teknisk viden at håndtere en database i et flerbrugermiljø,” lyder det fra Stig Heinesen. En anden teknik, der blev anbefalet undervejs i projektet, var en, hvor man ikke arbejder direkte i databasen, men kopierer mindre dele af databasen ud i temporære filgeodatabaser og arbejder lokalt med dem. En praksis man nu også benytter sig af i styrelsen. Gevinster ved standardværktøjer Gevinsterne ved det nye kortproduktionsmiljø er tydelige for Morten Winkler. Han nævner først og fremmest det faktum, at hele kortproduktionspro­ cessen nu er blevet standardiseret og harmonise­ ret, hvilket betyder, at SDFE har opnået et ensartet dokumentationsmiljø. ”Det har allerede givet en stor gevinst i forhold til effektivisering, og denne vil blot blive større i takt med, at man får omlagt alle produkter til det nye miljø,” vurderer han og fortsætter: ”Det har hele tiden været vores ønske at automa­ tisere så meget som muligt og undgå håndarbejde. Alt håndarbejde tager tid og har det med at føre mere

arbejde med sig. Derfor har vores mål været at bevæge os over i automatisk produktion ved hjælp af repræsentationsregler, som foretager hele symbolise­ ringen og renderingen efter vedtagne specifikationer.” Hvis man ser på organisationen som helhed er de tre enige om, at det er en fordel med et standard­ værktøj. Før havde de flere forskelligartede værktøjer i brug i huset, og den enkelte medarbejder havde en naturlig præference i forhold til sin egen måde at gøre tingene på. Noget der gjorde det svært at viden­ dele og nærmest umuligt at skabe fælles arbejds­ processer. Anders Færch-Jensen siger: ”Det er en fordel for os at have et standardværktøj, hvor der er standardi­ seret support og god dokumentation og forskellige udviklingsværktøjer, hvor vi har flere medarbejdere, der kan byde ind med viden. Det er lettere at organisere et udviklingsmiljø, når det kun er ét værktøj, vi bruger.” Morten Winkler supplerer: ” Der er mange fordele med et standardiseret set-up, og hele projektet har været ment som en rejse mod mere gennem­ sigtighed og ensartethed i data, IT-systemer og arbejdsprocesser i produktionen af mere end 25 forskellige typer af topografiske og aeronautiske kort.” g e oforum • Januar 2016

11


Banedanmark og LIFA har Lillebæltsbroen ­under den store lup Gennem mere end halvandet år har landinspektørfirmaet LIFA for Banedanmark stået for at holde Lillebæltsbroen under nøje observation. Hvad der begyndte som et konkret monitoreringsprojekt har udviklet sig til at være et af Danmarks mest gennemgribende udviklingsprojekter inden for monitorering. Af Christian Bang Bové, Bangbove.dk

Med godt 80 år på bagen og oprindeligt bygget til en hel anden virkelighed er det naturligt, at Lillebælts­ broen kræver løbende opmærksomhed. En af de seneste store opgaver startede i 2014, hvor pillerne skulle stabiliseres, og monitoreringen af dét projekt, som landinspektørfirmaet LIFA blev ansvarlige for, har grebet om sig, og firmaet er nu er blandt landets fremmeste inden for specialet. ”Vi begyndte i februar 2014, da der skulle kastes sten på bunden af Lillebælt for at stabilisere pillerne. I virkeligheden er det som at bygge i franskbrødsdej, fordi leret sætter sig, og derfor var det vores opgave at holde øje med sundhedstilstanden i resten af konstruktionen, når stennedkastningen stod på,” fortæller landinspektør Jakob Larsen, der har været med siden projektets første dag. Konkret betød monitoreringsopgaven, at LIFA skulle holde styr på alle tænkelige udsving på piller, kørebane og skinner. ”Vi monterede to totalstationer på henholdsvis broens første og fjerde pille set fra den jyske side. De registre­ rer bevægelser op og ned, og så har vi inklinometre - Leica Nivel210 – monteret inde i alle pillerne. De måler hældningen, og med den kombination har vi alle dimensioner dækket af,” forklarer Jakob Larsen om opsætningen, der er bundet sammen af Leicas GeoMoS-software. Siden er der inddraget en række andre variabler, der kan give udsving i målingerne. ”Vi måler helt bogstaveligt broen på alle leder og kanter. Vi måler fugt i bunden af sænkekasserne, vejret på toppen af pillerne, hældninger i alle

12

g eofor u m • ja n u a r 2016

retninger, ståltemperatur og lejebevægelser. Sådan har det udviklet sig til at være. Undervejs har vi fundet sensorer, der kunne måle et eller andet, og dernæst har vi samlet dem i softwaren. Vi har også krydset udsvingene med togtabellerne, så vi var sikre på, at vi ikke ville blive snydt af noget i den forbindel­ se. Men nu skal det siges, at broen er overordentligt solid, så selv de største og tungeste godstog får ikke konstruktionen til at give sig mere end nogle tiendedele millimeter pr. meter. Temperatursving­ ningerne fra dag og nat giver faktisk større udslag end togene,” konstaterer Jakob Larsen, inden han igen understreger, at den 80 år gamle bro er i aldeles solid stand. Avanceret alarmsystem blev ikke nødvendigt I forbindelse med overvågningen var et omfattende alarmsystem sat op for at sikre hurtig handling, hvis det skulle vise sig, at stennedkastningen gav proble­ mer. Selv det mindste uforudsete udsving skulle få alle alarmer sat i gang i den rigtige rækkefølge. ”Systemet var sat op på en måde, så togene fik besked på at stoppe, skibstrafikken ville blive dirigeret uden om, og lamperne ved banelegemer og kørebaner ville begynde at blinke rødt, hvis der var ekstraordinære udslag,” forklarer Jakob Larsen og antyder, at dén situation formentlig også have givet en reaktion på alle de pacemakere, der var i brug hos ledende personer. ”Heldigvis var der hverken fejlalarmer eller rigtige alarmer på noget tidspunkt i processen, så alt gik, som det skulle. Taget i betragtning af at det er et relativt komplekst system, er det også betryggende at vide, at >>


tingene fungerer uden fejl. Det havde skabt en del stress og ekstra arbejde, hvis vi havde skullet ud og måle alt op for at finde fejl manuelt. Og vi var naturlig­ vis ude med en skruetrækker under et inklinometer for at fremtvinge udslag, så vi var sikre på, at det virkede,” lyder det med et smil fra Jakob Larsen. Én opgave tog flere med sig Den oprindelige opgave er færdiggjort, men udstyret hænger stadig, og i dag tjener opsætningen på Lillebæltsbroen primært som driftsoptimering og sekundært som et udviklingsprojekt for LIFA. ”Vi skulle måle, om der skete noget i forbindelse med stennedkastningen, og selvom den opgave for længst er overstået, så følger vi med i data, fordi det er yderst interessant for os, og vi har lært ekstremt meget om monitorering på den måde. Efterhånden kan jeg godt sige, at vi er blevet så stærke i det, at der ikke er meget inden for geo-monitorering, der ville skræmme os,” konstaterer Martin Hansen, der er chef for LIFA Surveyors, og som derfor kan glæde sig over, at LIFAs ny tilegnede kompetencer er kommet i spil andre steder. ”Det har helt sikkert givet os nogle opgaver som underleverandører hos vores ’kon-kollegaer’, når de skal have løst komplekse tekniske udfordringer, og til en anden gang ville det da ligge til højrebenet for os at byde ind på sådan noget som metrobyggeriet i København, hvor der også monitoreres ekstremt meget,” siger Martin Hansen, der også har fået mulighed for at teste udstyrets holdbarhed på Lillebæltsbroen: ”Hvad angår soliditeten af totalstationerne, har vi bestemt ikke noget at klage over. Vi har målt i 1 ½ år nu, og vi har lige haft låget afmonteret en enkelt gang for at se, hvordan det stod til med dem, men selvom de hænger udvendigt på broen i al slags vejr, fejler de intet,” forklarer Martin Hansen. God teknik er billigere end kaffe i længden Når LIFA-chefen skal gøre status, er han ikke i tvivl om, at de moderne løsninger kan svare sig. God holdbarhed på instrumenterne er sammenholdt med målesikkerheden en væsentlig positiv udvikling i teknologien i forhold til tidligere løsninger. ”Vores system med inklinometerne inde i pillerne overtog for eksempel målingerne fra et setup fra 1980’erne, hvor nogle lange, lange tynde wires hang med et pendul ned i en kobberring, der lå i en spand med olie. Det virkede sådan set meget godt og ville give udslag, hvis pendulet rørte den kobberring, der lå i

Lillebæltsbroen af 1935, som de fleste danskere kender som ”Den gamle Lillebæltsbro”, er et af de vigtigste trafikknudepunkter i Skandinavien. De fleste togforbindelser fra den vestlige del af Europa skal passere den 80 år gamle bro, uanset om slutmålet er København, Bergen eller ­Stockholm, og derfor er broens sundhedstilstand fortsat af største vigtighed. Ca. 14.000 godstog og 70.000 passagertog passerer broen årligt.

spanden, men det var lidt sårbart for fejlalarmer, hvis der fløj fugle ind i pillerne, hvor systemet hang. Og det skete af og til. Det nye Leica-udstyr er anderledes sikkert. Det er selvfølgelig ret dyrt, men det er også utrolig præcist. Det virker, og så har vi en tryghed i kvaliteten, der gør, at vi ikke ville købe billigere udstyr til opgaven,” lyder konstateringen videre fra Martin Hansen, der er sikker på, at teknologien er den mindste udskrivning i den lange ende: ”Det er klart, at en landmåler er billigere i opstartsfa­ sen, end de tekniske overvågningssystemer er. Landmåleren koster jo kun en kop kaffe. Men på langt sigt i de store og komplekse opgaver bliver det ekstremt dyrt i kaffe og mandetimer, og dér er der ingen tvivl om, at de tekniske løsninger vinder mere og mere indpas, og der kan vi nu være med i endnu højere grad. Før havde vi primært de klassiske landmåler- og opmålingsopgaver, men vi har flyttet os meget, og hvis der er nogen i Danmark, der har brug for at få sat gang i store monitoreringsprojekter fra dag til anden, så er vi ikke længere til at komme udenom,” slutter Martin Hansen. For Banedanmark er den største gevinst ved monitoreringen, at broens sundhedstilstand er kendt ned til mindste detalje, og derved er det lettere at sikre korrekt vedligehold af broen i fremtiden.

g e oforum • Januar 2016

13


Mødekalender DATO EMNE

STED

12. jan. Nytårskur - Jorddating Aarhus 14. jan.

Gevinstrealisering

København

21. jan.

Nytårskur - Delebiler og elbiler

København

28. jan.

På kant med persondataloven

Aalborg

3. mar.

Demografiske data

Korsør

15. mar.

GIS platform, del 1 - Design

Odense

28. apr.

Kursus i strategi med GIS

Køge

14

g eo f o ru m • j an u ar 2016


Udpluk af arrangementer Gevinstrealisering

kompetence

Torsdag den 14. januar kl. 09:00 - 17:00 En business case, et ganttdiagram eller en projektplan udgør ikke alene rammen for et projekts succes.

ring så alle potentielle gevinster i nuværende og fremtidige i GIS- og IT projekter realiseres?

Konkret realisering af de forventede gevinster ved gennemførelse af et projekt kræver særskilt fokus. Hvorfor ikke bruge metoder og systematikker til at sikre en værdifuld gevinstrealise­

Sted IDA-huset Kalvebod Brygge 31 1560 København V

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

På kant med persondataloven

nord

Torsdag den 28. januar kl. 14:30 - 16:00 I vores iver efter at dele og genbruge data, blandt andet til at skabe smarte byer, er det værd at tage et lille frikvarter og få opfrisket, hvordan det spiller sammen med persondataloven. Geoforum Nord inviterer til fyraftensarrangement, hvor vi har persondataspecialist

Sted Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Charlotte Bagger Tranberg ­(Bech-Bruun advokatfirma) til at være dagens gårdvagt. Arrangementet afholdes i sam­ arbejde med COWI og Aalborg Forsyning.

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Demografiske data

kompetence

Torsdag den 3. marts kl. 09:00 - 17:00 Indsigt i borgere, brugere og kunder anvendes i stigende grad i både den private og offentlige sektor. Men mængden af data, der kan bruges til at skabe denne indsigt, er enorm og næsten uoverskuelig. Dette kursus giver et overblik over, hvilke data der findes, og hvordan deres potentiale kan udnyttes. Der vil blive givet

eksempler på gode anvendelser, og du kan lære mere om, hvordan data skabes og behandles, men også om hvad man ikke må, bør og kan.

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Sted Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør geoforum • Januar 2016

15


nyt fra virksomhederne Vejdirektoratet samler al trafikinfo

Miljøvagt offline app

Den 8. december 2015 lancerede Vejdirektoratet deres nye Trafikkort. Det hele skete i pomp og pragt og gik over al forvent­ ning med masser af mediebevågenhed og interesserede brugere. Atkins har udviklet kortet i samarbejde med Vejdirektoratet – og vil over de kommende år bidrage til videreudvikling, vedligehold og drift.

Miljøvagten i kommunen og indsatslederen i beredskabet kan nu benytte den samme offline kortløsning, som gør samarbejdet i felten langt mere overskueligt og effektivt.

Trafikkortet giver et lynhurtigt overblik over den aktuelle trafiksituation til gavn for alle, der skal ud på vejene. Det bygger på input fra en lang række kilder, bl.a. livedata om den aktuelle trafik fra vejkameraer og informationer fra trafikanter, politi, redning, kommuner og entreprenører. Se, hvordan du kan være med til at udvikle fremtidens digitale løsninger: www.atkins.dk/stillinger

Den nye app indeholder temaer og data fx: Vand- og spildevandsledninger med strømpile, brandhaner, vandstand, matrikler, søer og vandløb, højdekurver etc. Ortofo i 1:1000 kan være baggrundskort og virke offline. Løsnin­ gen opdateres fx en gang i døgnet med rettede data, nye lag og temaer. Brand- og miljøkatastrofer kan indtegnes som opera­ tioner vha. specieludviklede ikoner. Ved hjælp af foto/mail-funk­ tionen kan indsatslederen med et tastetryk sende et view/foto af operationsområdet til senere evaluering af operationens forskellige faser.

Kontaktperson: Jan Jørgensen Telefon: 5251 9110 Email: jan.joergensen@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Få en demoapp og prøv selv.

Geomatic opruster digitalt

Danmarks suveræne netværk

Vi sparker det nye år i gang med ansættelsen af Niels Aarup Michaelsen i vores analyseteam. Niels kommer fra Mediabroker og har været med til at udvikle vores online segmenteringsværk­ tøj conzoom®digital, der gør det muligt at segmentere onlinekampagner efter husstandstyper i den geodemografiske klassifikation.

I løbet af 2015 er GPSnet.dk blevet fornyet og forbedret. Vi har sikret, at du får en endnu højere præcision på dine positioner og en meget sikker drift og oppetid.

Godt nytår Vi glæder os til at tage hul på et 2016, der kommer til at byde på store og spændende produktnyheder, ikke kun digitalt, men også i flere af vores andre løsninger.

Vi har udskiftet og opdateret vores centrale serversystem.

Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 2662 2330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

GPSnet fungerer med al slags udstyr til positionsbestemmelse.

16

g eo f o ru m • j an u ar 2016

Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 4816 6707 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Vi har udskiftet og fornyet vores GPS stationer rundt om i landet med nyt state-of-the-art udstyr.

Vi har optimeret den fysiske placering af vores 39 reference­ stationer og GPSnet.

Kontaktperson: Henrik Gosvig Telefon: 5131 4219 Email: hgt@geoteam.dk Hjemmeside: www.geoteam.dk


Polareventyr og eksotisk GIS-basar Den 2.-3. marts slår Hotel Munkebjerg i Vejle atter dørene op for den årlige Danske Intergraph Brugerkonference. Mød præsidenten for Hexagon Geospatial, som giver sin vision for fremtidens dynamiske kort luft under vingerne. Inge Flensted fra KL fortæller om det nye GeoDanmark, og vi skal med ud på eventyr og ekspedition med GEUS, der fortæller om opmålingen af havbunden ved Arktis og udvidelsen af Rigets kontinentalsokkel. Der er selvfølgelig også et rigt udvalg af produktnyheder og –op­ dateringer, tips & tricks og brugerindlæg om state of the art-analyser og andre godbidder. Som noget nyt kan du også komme helt tæt på dine branchekolleger på GIS-basaren! Se mere og tilmeld dig senest 3/2 på webgis.naturgas.dk/ konference Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 5214 1592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com

ELA ml. Grønland og Informi GIS Med Naalakkersuisut - Asiaq (Grønlands forundersøgelser) som underskriver er der indgået en 3-årig Enterprise License Agreement som dækker alle de offentlige institutioner i Grønland. Jan Schultz Adolfssen fra Råstofdepartementet beskriver værdien af aftalen som, at med en ELA ”vil institutioner her i Grønland i højere grad benytte Esri ArcGIS Desktop og Online i stedet for de nuvæ­ rende forskellige GIS og CAD løsninger. Det vil muliggøre en samlet løsning for de offentlige institutioner baseret på en enkelt platform”. De offentlige institutioner i Grønland løser mange forskelligartede opgaver - ArcGIS Platformen er derfor et godt udgangspunkt og Informi GIS er klar til at understøtte disse opgaver i samarbejde med brugerne. Kontaktperson: Rune Homann Telefon: 3996 5900 Email: runeh@informi.dk Hjemmeside: www.informi.dk

Kom til KMD Cognito Seminar

Spar penge på person­data

Vi har glædet os til et nyt og spændende år med mange nye projekter. I marts vil vi gerne invitere kommuner og forsyningssel­ skaber til seminar om vores KMD Cognito produkter.

Den Fælleskommunale Serviceplatform har udbudt en abonne­ mentsservice på CPR. Det betyder, at man som kommune nu kan ajourføre lokale CPR-data kun ved brug af denne platform. LIFA tilbyder en service, der netop gør dette - du kan altså spare penge og betaler kun for CPR-data ét sted.

I efteråret holdt vi infodage om de nye løsninger i samarbejde med en række 3. partsleverandører, hvor vi havde et generelt fokus på at skabe indsigt med data og mulighederne med data. Denne gang ønsker vi at zoome ind på funktionaliteten i vores produkter, lave demonstration og få en masse nye ideer fra jer til fremtiden. Du kan tilmelde dig i Århus d. 8. marts, Ballerup d. 9. marts eller Odense d. 10. marts. Vi sørger for forplejning, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig på vores hjemmeside: kmd.dk/ om-kmd/sider/arrangementer Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 4460 3974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Med servicen følger LIFAs egenudviklede CPR-views, og views, der svarer til strukturen kendt fra andre tilsvarende løsninger. Gode kort på hånden LIFA kan også tilbyde dig en stærk løsning med LIFA KortForde­ ler, der leverer ajourførte geodata til dit produktionsmiljø. Dataleverancen overvåges og leveres ugentligt – det giver dig sikker drift i dit produktionssystem, og du slipper for bøvlet med at opdatere data selv. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 6313 6800 Email: land@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

geoforum • januar 2016

17


nyt fra virksomhederne NYTÅRSKUR

Vi forstærker holdet

Husk at Geoforums arrangementsudvalg Vest holder Nytårskur hos NIRAS den 12. januar 2016 kl. 16-20. Nytårskuren består dels af et par spændende oplæg om udveksling af overskudsjord – ”Jorddating” – dels af den traditionelle nytårsbuffet. Spændende fagligt indlæg og faglig og social snak efterfølgende.

Mie Winstrup vil fra januar være en del af i vores hold af QGIS-eksperter, som tilbyder udvikling af plugins, kurser, support og rådgivning. Mie er uddannet geoinformatiker og kommer fra en stilling som GIS specialist i Niras, hvor hun har arbejdet med forsyning og klimatilpasning. Mie er medlem af bestyrelsen i den danske QGIS brugergruppe.

Nye medarbejdere i november 2015 Jonas Høier Christiansen, systemudvikler og interaktionsdesigner, som IT-udviklingskonsulent med fokus på frontend og UX. Jonas skal sikre videreudviklingen af vore produkter til forsyningsbran­ chen og sikre brugervenlighed og ensartet udtryk i vores produkt­ portefølje. Anders Jensen, softwareudvikler, som IT-udviklingskonsulent til flere af vore produkter til kommuner, regioner og forsyninger.

Placering af radar Nå en vejrradar skal placeres, skal der tages højde for en lang række forhold. Septima hjælper Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) med at udpege de mest optimale lokationer for tre vejrradarer. Danmarks Højdemodel indgår som et bærende datagrundlag, og i beregningerne tager vores algoritmer blandt andet højde for jordens krumning og radarstrålens refraktion i atmosfæren.

Kontaktperson: Niels Verner Pedersen Telefon: 5135 6714 Email: nvpe@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 9132 6940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

Vær med til at gøre Geoforum­ endnu mere relevant og inspire­rende Går du med en spændende idé til en artikel til næste nummer af Geoforum? Uanset om det er et projekt, erfaringer, et synspunkt eller et tema, du synes er vigtigt, interessant eller aktuelt og gerne vil dele med resten af geodatabranchen, så kom til sekre­tariatet med den. Vi vil meget gerne have dine input, enten som en artikel eller som en idé, vi på redaktionen kan arbejde videre med.

18

g e of or um • jan uar 2 0 1 6

Geoforum udkommer i begyndelsen af måneden, ti gange om året. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til ­sekretariatet, geoforum@geoforum.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!


VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT MED COWI GADEFOTO COWI Gadefoto er 360° panoramabilleder, der optages fra bil eller scooter eller båd. Du bestemmer hvad, der skal fotograferes og hvornår. COWI GADEFOTO GIVER BL.A. DOKUMENTATION FOR › veje og stiers tilstand og udstyr › adgangsforhold › bebyggelse i byer og på landet www.cowi.dk/gadefoto


Du kan stadig nå at indstille en case til Geodataprisen 2016. Men kun til og med mandag 15. februar 2016, så skynd dig forbi BrugStedet.dk. Sæt også allerede nu kryds i kalenderen d. 21. april, hvor både den store kåringsfest og generalforsamlingen finder sted. Læs mere og tilmeld dig på www.geoforum.dk Vi glæder os til at fejre de gode idéer!