Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • M ar t s 201 8 • N r. 192

Nyt værktøj giver stort og hurtigt overblik side 10


KORT NYT BLIV MEDLEM AF FORSYNINGSNETVÆRKET

NY VICEPRÆSIDENT I EUROGI Ved indgangen af 2018 trak den siddende vicepræsident

Forsyningsnetværket blev i 2012 etableret i tæt samarbejde med DANVA og har derfor primært fokuseret på vandselskabernes anvendelse­af­geografi­sk­information.­Geoforums­bestyrelse­har­ nu besluttet at udvide deltagerkredsen til også at omfatte andre forsyningsarter,­der­anvender­geografi­sk­information.

og medlem af Excekutiv Kommiteen i EORUOGI, Pascal Lory,­sig­fra­begge­poster.­Det­sker­som­følge­af­et­jobskifte, som gør, at han ikke længere kan varetage disse hverv.­I­stedet­er­den­tyske­Andreas­Wytzisk­blevet­valgt­ til­vicepræsident.

Baggrunden for denne beslutning skal ses som en konsekvens af den store interesse, der kom til udtryk ved forsyningsnet­ værkets to workshops med temaerne: ”Forsyning på tværs” og­”Data­på­tværs”.­Disse­var­begge­inspireret­af­Regeringens­ forsyningsstrategi. Derfor opfordres interesserede repræsentanter for øvrige forsyninger såsom el, gas, tele og fjernvarme til at kontakte Geoforums­sekretariat­geoforum@geoforum.dk.­Vi­glæder­os­ til­at­høre­fra­jer.

Rikke Schielder stopper i Geoforum Geoforums kommunikationsmedarbejder og redaktør af GEOFORUM, Rikke Schielder, har fra midten af marts fået nyt job i

SPÆNDENDE ARRANGE­ MENTER I STØBESKEEN RUNDT OM I LANDET Arrangementsudvalgene er for alvor i gang med planlægningen­af­dette­års­arrangementer.­I­Øst­er­ nogle af de bobler, der blev sendt i luften, GIS i luft­ havnen, BBR til folket, sommertur ­ besøg en vind­ mølle, crowdsourcing, satellitdata, samt en opfølger til arrangementet­“Så­til­Søs”.­ I Syd er idéerne foreløbig havnerundtur i Esbjerg, branding på de sociale medier samt crowdsourcing og gadebilleder. I Vest brygger de på arrangementer om LER, ejendoms­ vurdering­og­gadefoto.

kommunikations­afdelingen­hos­Yngre­Læger.­ Vi har alle været glade for Rikkes indsats i Geoforum­hvor­hun­b.la.­har­haft­en­stor­rolle­i­ udviklingen af medlemsbladet og ligeledes i afholdelen af­Geodataprisen.­Rikke­har­haft­ansvaret­for­foreningens­ kommunikation­og­udviklingen­af­form­og­indhold.­Desuden­ har­hun­siddet­med­i­fl­ere­udvalg.

Følg med i hvilke arrangementer, der er lige noget for dig­i­Geoforums­kalender­på­hjemmesiden­www. geoforum.dk.­Det­er­også­her,­du­tilmelder­dig.­Hvis­du­ kunne tænke dig at være med i udvalgsarbejdet, så skriv­til­geoforum@geoforum.dk­–­vi­kan­altid­brug­et­ medlem­mere.

Vi­ønsker­Rikke­held­og­lykke­med­fremtiden.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forsideillustration Op af jorden kommer foråret. www.colourbox.dk

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 193 12. mar. 2018 Nr. 194 13. apr. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Geoforum går i luften med nyt droneudvalg AF MADS BJØRN­MØLDRUP, GEOFORUMS BESTYRELSE

Som det fremgik af lederen i det forrige medlemsblad,

Udvalget består af 8­9 medlemmer, som med deres

knokler vi i bestyrelsen for at udarbejde Geoforums

forskellige baggrund repræsenterer bredden i

nye strategi. Et af de tre bærende initiativer skal sikre

foreningen. Udvalget skal bl.a. forestå relevante

og styrke medlemmernes faglighed, netværk og

arrangementer for medlemmerne, eksempelvis

position i branchen såvel som over for omverdenen. Et

gå­hjem møder og i relation til Kortdage. Herudover

af midlerne hertil er etableringen af en række nye

skal udvalget bistå bestyrelsen med høringssvar på

faglige udvalg, som hver især og tilsammen skal skabe

droneområdet såvel som være med til at identificere,

værdi for Geoforums medlemmer såvel som vores

hvilken rolle Geoforum kan udfylde i forhold til andre

interessenter.

organisationer på droneområdet, fx UAS Denmark og DroneDanmark.

Vi har i bestyrelsen tyvstartet på dette arbejde og har som et pilotprojekt lagt grundstenen til et nyt

Og hvorfor lige et droneudvalg?

droneudvalg. Gennem de seneste uger har vi været i

I bestyrelsen tror vi på, at droneteknologien er

dialog med en række medlemmer for at afdække

moden til at levere mærkbare gevinster for vores

behovet for, at Geoforum nedsætter et droneudvalg.

medlemmer. Mange kommuner og forsynings­

Dels var vi beviste om, at andre branche­ og interes­

selskaber har allerede taget droner i brug til fx

seorganisationer beskæftiger sig med droneområdet,

bygningsinspektion, trafikovervågning, tilsyn af

og dels ønskede vi at præcisere udvalgets primære

anlægs­ og naturplejeprojekter. Og meget, meget

fokus. Konklusionen var ikke til at tage fejl af, og

mere. Men vi vurderer også, at tiden er kommet til,

Geoforums droneudvalg ser dagens lys den 7. marts.

at fokus flyttes fra begejstringen over de mange teknologiske muligheder til den reelle værdiskabel­

Udvalget får til formål at påvirke og italesætte poten­

se, som droner kan bidrage til. Det kan fx være i

tialer ved anvendelse af droner blandt offentlige

form af opsamling af højdedata efter et afsluttet

myndigheder, forsyningsselskaber og private virksom­

vejbyggeri som supplement til den nationale

heder. Udvalget skal således bidrage til at skabe en

højdemodel. Eller nær­realtids monitorering af

bedre forståelse mellem parterne om muligheder for

store anlægsprojekter for at dokumentere frem­

anvendelse af droner til at løse nye opgaver såvel som

drift såvel som at sikre, at ejendomsgrænser

at løse eksisterende opgaver på en mere effektiv

overholdes af entreprenøren. Der er masser at

måde. Med udvalget ønsker bestyrelsen at skabe et

tage fat på for udvalgets medlemmer.

tværfagligt netværk som skal medvirke til at højne Rigtig god arbejdslyst!

nytteværdien og anvendeligheden af droner.

Kort Nyt

2

Nytårskur i Syd

14

Leder

3

Mødekalenderen

17

Eksisterende bygninger i 3D

4

Udpluk af arrangementer

18

Nyt fra virksomhederne

19

Nyt værktøj giver stort og hurtigt overblik

10


EKSISTERENDE BYGNINGER I 3D – FACILITY MANAGEMENT Mange store bygningsejere er i gang med at få digitaliseret deres bygningsmasse i 3D. Boligforeninger har været i gang i nogle år, og nu er kommunerne også begyndt at få de kommunale bygninger opmålt og modelleret i 3D. Fælles for større bygningsejere er, at der er store fordele at hente, når data vedrørende bygningerne er digitale, opdaterede og tilgængelige til brug i mange forskellige sammenhænge. AF NIELS VERNER PEDERSEN, NIRAS

Strategierne for at digitalisere er forskellige alt efter de umiddelbare behov. I kommunerne har der især været behov for at sikre en effektivt drevet Facilitiy Management organisation, FM, ved at forbedre overblikket over kvadratmeteranven­ delserne. Netop anvendelse af m2 er vigtige parametre i driften, hvor disse kan anvendes i analyser af arealbehov, disponering af lokaler, udlejning, rengøring, relokering og planlægning af renoveringer og ombygninger. Flere baggrunde for at digitalisere Hos boligforeningerne har motivationen eksempel­ vis været at opnå besparelser gennem en effektivise­ ring af til­ og fraflytningssyn og istandsættelser af lejlighederne. Et andet formål har været at skabe en forbedret udlejningssituation gennem visualisering af lejemålene. Typisk har man vurderet, at der kan være besparelser at hente ved til­ og fraflytnings­ processen og ved mængderegistrering af de enkelte lejemål. Udbud af istandsættelsesarbejder bliver dermed mere præcise og forhåbentligt billigere. Andre har nogenlunde tilsvarende motiver for at sikre og understøtte en effektiv Facility Manage­

4

ment organisation gennem etablering af et korrekt digitalt datagrundlag mht. bygninger og rum, som kan understøtte forskellige dataudtræk fra model­ lerne. Bygningsmodeller Bygningsmodellerne bygges op på baggrund af eksisterende tegningsmateriale kombineret med enten kontrolmål i marken eller og/eller gennem 3D­laserskanning af bygningerne. Det har ofte vist sig, at det eksisterende tegningsmateriale er mangelfuldt, af varierende kvalitet og forefindes i en blanding af mange forskellige filformater (DWG, PDF, TIFF og JPEG). I en del tilfælde findes der allerede 3D­tegninger udarbejdet i Autodesk Revit, men på grund af ændrede standarder skal disse ofte tilpasses, så der skabes modeller på et ensartet grundlag i hele organisation. Bygningsmodellerne skal, uanset om de er fremstillet på baggrund af 2D­tegninger, kontrol­ mål eller laserskanninger, afspejle de faktiske forhold udvendig og indvendig. Levering af temaudtræk som mængdefortegnelser, altså for >>

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Safe Cit


HexagonSafetyInfrastructure.com

HVAD GØR DIN BY TRYG? Vi har talt meget om Smart Cities. Nu skal vi skridtet videre - mod Safe Cities. Sikre og robuste byer er afhængige af, at forskellige aktører samarbejder målrettet mod fælles målsætninger. Det kræver fælles overblik, klare ansvarsstrukturer og effektive kommunikationsveje - fra beredskab til kommuner og forsyningsvirksomheder. Hexagon Safety & Infrastructure understøtter Safe Cities ved at forbinde GIS, systemer, organisationer og teams og levere data, der fører til velfunderede beslutninger. Læs mere på hexagonsi.com/safe-cities

Safe City Smart City_Geoforum_0318.indd 1

09-02-2018 14:31:48


skanningen – danner god støtte og hjælp til det efterfølgende digitaliseringsarbejde. Modellering sker ofte i Autodesk Revit, men andre 3D­modelleringsprogrammer som Graphisoft ArchiCAD (PLN) kan også anvendes. Det afhænger af kundens præferencer. Modellering sker oftest i henhold til bibs norm, for eksempel 2, 3 eller 4. bips 2 + er meget anvendt, da den ikke er for detaljeret, men samtidig indeholder relevante informationer i henhold til de stillede krav i forhold til Facilities Management anvendelser.

eksempel hvor mange m2 vægge, lofter og gulve der er tale om, hvor mange meter fodpaneler og gerigter, der er, og rumanvendelser er ofte også en del af leverancerne. Processen – praktisk gennemførelse Der er en del forberedelse, inden en digitalisering kan påbegyndes. Tegningsmaterialet skal gennem­ gås for at afklare, om det er kan anvendes, eller om det skal suppleres ­ og om der overhovedet findes tegningsmateriale til bygningerne og om de er navngivet ensartet, for eksempel i forhold til bips norm. I forbindelse med bygninger, der skal skannes, er der flere hensyn at tage: • Hvornår kan man komme til – hvordan passer det med pedel / kontaktperson? • Er der beboere/personale i bygningerne, der gør, at man ikke kan skanne inden for normal arbejdstid? • Kan man være sikker på at kunne komme ind i alle rum? • Tidsforbrug • Geografisk spredning af bygningerne samt en lang række andre meget individuelle faktorer, der kan influere på tid og hastighed. Selve skanningen udføres typisk med håndholdt skanner, som for eksempel GeoSlam eller lignende eventuelt kombineret med en højpræcisions­ skanner, hvor forholdene byder det. Det kunne være på grund af bygningernes karakter, eller hvis de resulterende modeller skal anvendes som projekteringsgrundlag, og der dermed er ekstra krav til nøjagtigheder. Indsamlede data behandles efterfølgende til en punktsky, der – sammen med optagne billeder fra

6

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Eksport til CAFM-systemer Administratorer af ejendomme bruger ofte et CAFM system, eller computer­aided facilty mana­ gement software, som hjælper med af udføre serviceopgaver hurtigt og oversigtligt. Leverancer til CAFM systemer er derfor en del af leverancerne. Hvilket system, der anvendes, og hvordan data skal struktureres, er individuelle opgaver. For eksempel vil CAFM systemet, DaluxFM, gerne have, at de eksisterende bygninger opdeles og modelleres som BBR­bygninger. Der er andre systemer, som for eksempel FM: Systems, CAFM Explorer, QFM, Ecodomus, Archibus og Planon, hvoraf de fleste har BIM integration. Det betyder, at der i CAFM systemet kan importeres en BIM model, og at der efterfølgende i FM systemet kan trækkes information om for eksempel vægstørrel­ ser, arealer og andet. Andre anvendelsesmuligheder Gode digitale data giver altså adgang til anven­ delse af data på mange forskellige måder og til mange forskellige formål. Herudover kan en digitalisering af bygningsmassen eksempelvis danne grundlag for blandt andet: • Space Management Kortlægning af pladsbehov, optimering af udnyttelse af eksisterende arealer, bedre udnyttelse. >>


it til by og land IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

FME World tour 2018 København 29. maj Vi er i fuld gang med planlægningen af FME World Tour 2018 i København, og vi kan love jer, at det bliver en spændende dag fyldt med FME i alle afskygninger; nyheder i FME 2018, live demonstrationer, inspirerende foredrag, snak med eksperter og meget mere. Vi er meget glade for at kunne meddele, at fra Safe Software kommer ingen mindre end Dale Lutz - én af FME’s grundlæggere - og Mark Stoakes, som er kundeansvarlig og supportekspert! Hvis den 29. maj ikke passer dig, så kan du også melde dig til FME World Tour i Stockholm den 31. maj - 1. juni. Læs mere på hjemmesiden https://dataflow.center/worldtour For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


• Driftsoptimering Dette koncept henvender sig til virksomheder, som er bygningsejere og ønsker en vurdering af bygningsstand samt mulige optimeringsmuligheder. Det grundlæg­ gende element og motivation for virksomheder, der vælger en bygningsscreening, er at skabe sig et overblik over bygningens overordnede stand og muligheder for optimeringer af totaløkonomien for ejendommen og dermed øge ejendomsværdien. Specielt energiscreen­ inger har vist, at der i gennemsnit har kunnet påvises et energieffektiviseringspotentiale på mellem 10 ­15 procent af elforbruget og mellem 15–25 procent af varmeforbruget med en gennemsnitlig simpel tilbagebetalingstid på mellem 1­4 år. • Drift og vedligeholdelsesplaner Omfatter en prioriteret plan for de kommende vedligehol­ delsesudgifter over en 10­årig periode for de bygningsdele og installationer, som kræver vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen udarbejdes ud fra en generel byggeteknisk gennemgang og vurdering af de bygningsdele og installationer, som vil kræve vedligeholdelse samt en gennemgang af foreliggende drift ­ og vedligeholdelsesmateriale. Den byggetekniske gennemgang er udført ved en visuel besigtigel­ se af tilgængelige bygningsdele ud­ og indven­ digt. • Teknisk Due Diligence Der udarbejdes typisk en Teknisk Due Diligence med en beskrivelse af ejendommen på bygningsdelsniveau i forbin­

delse med et kommende ejerskifte eller andet, som kræver en vurdering af ejendommens tilstand. Formålet med en Teknisk Due Diligence er grundlæggende at vurdere eventuelle større udgifter til bygningsdele, installationer og udearealer. Afrapportering af fejl og mangler med økonomi for opretning af registrerede mangler. Økonomi fordelt på henholdsvis akut vedligeholdelse, der skal udføres straks, og planlagt vedligeholdelse, der udføres inden for en tidshorisont på 3, 5 og 10 år. Derudover vil der være mulighed for, at bygnings­ modellerne kan anvendes til indendørs navigation og positionsbestemmelse. I dag er der undersø­ gelser, som viser, at der er ganske meget spildtid forbundet med at finde vej eller finde objekter i store bygninger. Med entydige referencer på de enkelte rum i bygningerne skabes en del af datagrundlaget for brug af såkaldte indoor wayfinding apps, der hjælper brugerne til at navigere i store bygningskomplekser, som for eksempel sygehuse og universiteter. På samme måde øges mulighederne for lettere at lokalisere både personer og udstyr. Nogle anvendelser kan kræve modellering i en højere detaljeringsgrad og/eller højere nøjagtighed, eksempelvis i forbindelse med om­ eller tilbygning­ er. Inden igangsætning af et digitaliseringsprojekt er det derfor vigtigt at få afklaret, hvad data skal bruges til, så det rigtige ambitionsniveau og metode for dataindsamling og modellering kan fastlægges.

>> 8

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Geofo


Den Danske Esri Brugerkonference 2018 15. - 16. maj Hotel Comwell i Korsør

Vi hører hvad du siger Din mening vigtig for os. Derfor har vi spurgt flere af Jer, der deltog på sidste års konference, hvad I vil se og høre i år. Der er kommet rigtig mange gode input, som vi arbejder videre med - tak for det. Send gerne flere ønsker til esribk@geoinfo.dk.

Program Danske virksomheder, eksperter i Esri-teknologi og eksperter fra Esri, vil stille deres viden til rådighed. Du vil se nogle af de mest innovative GIS-projekter, som benytter de seneste teknologier. Derfor er du sikker på at komme hjem med nye ideer, inspiration til egne projekter, samt fede tips og tricks, som du kan bruge med det samme når du kommer hjem.

Har du lyst at til præsentere et GIS-projekt du har arbejdet med? Husk at udvalgte indlægsholdere får 1.000 kroner i rabat på deltagelse.

Allerede nu kan vi fortælle, at du vil se: • De seneste nyheder i ArcGIS 10.6 • De nye muligheder med 3D i ArcGIS Pro • Hvordan du konkret bruger ArcGIS Hub • Tips og tricks til StoryMaps • Hvordan du kommer i gang med Survey123

Send dit abstract til esribk@geoinfo.dk.

Programmet opdateres løbende. Se det på www.geoinfo.dk.

Giv et indlæg

Bliv udstiller Som udstiller vil du møde IT-beslutningstagere fra mange forskellige brancher. Du får en stand, hvor din virksomhed kan profilere sig overfor nogle af Danmarks dygtigste GISprofessionelle. Du får også taletid i vores nyhedsbreve, i GIS i Aktion og på Geoinfo’s hjemmeside.

FRA GEOGRAFI TIL VÆRDI

Geoforumannonce februar 2018_Geoinfo_7.indd 1

09-02-2018 13:38:54


Nyt værktøj giver stort og hurtigt overblik Lettere arbejdsgange og et øget vidensniveau, når opgaver skal løses. To kommuner har god erfaring med værktøjet GeoAtlas Live, der giver adgang til en stor mængde geologiske data og modeller.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

I Gladsaxe Kommune sidder de i øjeblikket med en stor opgave, hvor de sammen med Region Hovedstaden undersøger, om et afværgeanlæg fungerer optimalt. Det vil sige, om anlæggets boringer er placeret, så de pumper mest muligt forurening op fra grundvandet. Det betyder, ifølge Ivar Rosendal, der er miljøsagsbehandler i kom­ munen, at der er behov for meget større datatæt­ hed i forhold til geologien i området. Han sætter sin lid til et forholdsvis nyt værktøj, GeoAtlas Live:

Bedre brug af ressourcer En ny dyb boring koster ifølge Ivar Rosendal op mod 100.000 kroner, og det er derfor vigtigt, at de placeres de rigtige steder: ”Konsekvensen af ikke at have denne viden, som værktøjet nu tilveje­ bringer, er et ressourcespild, både i forhold til tid og til penge. Simpelthen fordi man risikerer at lave noget, der ikke virker, og så skal man på den igen. Nu kan vi forhåbentligt bruge tiden mere hensigts­ mæssigt, og det endelige resultat bliver bedre.”

”Vores håb er, at datamængden fra GeoAtlas Live kan give os viden nok til at vurdere anlæggets effekt og eventuelt at kunne placere en eller flere supple­ rende boringer mere optimalt, så oppumpningen får fuld effekt og fjerner forureningen, inden den når vandværket,” fortæller han og fortsætter:

Et værktøj der skal ud at leve GeoAtlas Live er udviklet af rådgivningsvirksomhe­ den Geo. Egentlig er det en videreudvikling af et internt værktøj, som har været anvendt i Geo i en årrække. Ved kundemøder blev GeoAtlas Live ofte omdrejningspunktet for dialogen, og det gav virksomheden ideen til også at bruge det uden for egne lokaler. Ifølge Mikkel Wendelboe Toft, der er afdelingsleder i Geo, var det intentionen at skabe en forretning på baggrund af Geo’s arkiv, og ”følge en trend med fritstilling af data og digitalisering af forretningen.” Det eksterne fokus blev lanceret i sensommeren 2017 i et partnerskab med Lemvig Kommune, Kystdirektoratet, Lemvig Vand og Spildevand og Thyborøn havn, og er derfor stadig forholdsvist nyt uden for Geo. >>

”I et projekt af den størrelse er der mange gisnin­ ger: ”Hvordan bevæger forureningen sig rundt i området, hvorfor er der fundet forurening i undersøgelsesboringerne herovre, men ikke derovre?” Adgangen til nye og flere geologiske data, som vi har fået gennem GeoAtlas Live, gør vores gisninger mere kvalificerede. Det skal forstås sådan, at vi kan blive bekræftet i nogle af dem og på den baggrund kan gå ud og efterprøve lige præcis dem.

10

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8


3D

MODELLER AF EKSISTERENDE

BYGNINGER

DIGITALE DATA EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL FACILITY MANAGEMENT & PROJEKTREING

KONTAKT Niels Verner Pedersen Projektchef nvpe@niras.dk

NIRAS A/S

www.niras.dk

Foto:­www.intergeo.de


I GeoAtlas Live er der direkte link til Jupiterdatabasens informationer om boringer, pejlinger og grundvandskemi. Den anvendte model er hentet fra den offentlig tilgængelig Modeldatabase. I GeoAtlas Live ses boringer fra Geo (rød), Jupiter (blå) og Region Midt (grøn).

Mange data og godt overblik Men på trods af den korte tid på markedet er reaktionerne positive. Både i Københavns Kommune­­­og i Gladsaxe Kommune understreger man betydningen af blandt andet den mængde data, som værktøjet giver adgang til. ”Før stykkede vi viden sammen fra de forskellige datakilder, vi havde til rådighed: Fra vores papirarkiv i kælderen, Jupiter, der er GEUS´ nationale database, og andre kilder. Men trods flere forskellige kilder, var der stadig mange data, vi ønskede, at vi havde. Med den større mængde data får vi nu adgang til viden, som vi tidligere måtte undvære.

12

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Og på den måde bliver vores opgaveløsning bedre og sker på et højere vidensgrundlag. Det handler også om systemets brugervenlighed og om, at vi nu selv kan. I en kommune betyder det også færre flaskehalse i arbejdsgangene, for det er ikke kun en enkelt medarbejder, der, med sine faglige kompetencer, skal have opgaverne igennem på sit bord,” lyder det fra Ivar Rosendal. Kvalificeret kontrol Morten Ejsing Jørgensen fra Københavns Kommune­­­sidder som sagsbehandler til daglig og vurderer byggeriansøgninger med fokus på miljørisici. Han peger på, hvordan de med værk­ tøjet bedre kan vurdere ansøgningerne: >>


”Vi modtager en ansøgning, hvor ansøgeren beskriver de geologiske forhold, altså hvor er der lavet boringer osv. Vi kan i denne sammenhæng bruge GeoAtlas Live til selv at se boringer og modellen – og på den baggrund give kvalificeret respons til ansøgeren. Er der uoverensstemmelser mellem det, ansøgeren har beskrevet og det, vi kan se? På den måde kan vi bedre vejlede ansøge­ ren. Værktøjet giver os en kontrolmulighed for at sikre, at informationerne stemmer overens.” Rum for forbedringer Morten Ejsing er begejstret for GeoAtlas Live som et screeningsværktøj, og både han og hans kolleger venter sig meget mere af værktøjet. Særligt når det gælder faciliteter omkring grund­ vandsspejl og brugervenligheden. Den forventning er man meget afklaret med i Geo: ”Vores egen forventning er, at GeoAtlas Live altid vil være under udvikling, idet data og funktioner jo udvikler sig løbende,” lyder det fra Mikkel Wendelboe­Toft. ”Helt konkret lancerer vi i den kommende tid nogle forbedringer og nye værktøjer. Et af dem fokuserer på visualisering af grundvandspotentialer. Dette er relevant i forhold til debatten om terrænnært grundvand, og særligt er grundvandspotentialet interessant for byggeri og klimatilpasning. Et andet værktøj vil kunne visualisere vektortemaer i relation til de geologiske profiler af undergrunden, et nyttigt værktøj til for eksempel projektering af fremtidens ledningsnet. Vi forventer at have nye og forbedrede

funktioner klar i det tidlige forår. Derudover arbejder vi på at forbedre brugergrænsefladen. Vi vil have GeoAtlas Live til ikke blot at være effektiv til visuali­ sering af data, selve anvendelsen skal være nem, intuitiv og understøttende for relevante arbejds­ gange. Vi inddrager brugere fra forskellige brancher mest muligt i denne udvikling,” lyder det fra Mikkel Wendelboe Toft. 1) Geo er en rådgivningsvirksomhed med eks­ per­­tise i jord og vand. Geo har de sidste 75 år indsamlet Danmarks mest omfattende viden om undergrunden i urbane områder, data, som er digitaliseret, og er samlet i private projekt- og boringsdatabaser. 2) GeoAtlas Live GeoAtlas Live er en tilgang til analyser af under­ grunden. Alt er browserbaseret og visualiseret til en høj kvalitet. Ingen installationer af specia­ listsystemer er nødvendigt. Der er mulighed for at trække på Geo’s omfattende data- og model­ grundlag, men der er også mulighed for at lægge egne data og modeller ind, eller en kombination af disse. GeoAtlas Live indeholder blandt andet boringsdata fra regionerne og en række special­ temaer som understøtter forvaltning og projek­ tering. 3) JUPITER Fællesoffentlige database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen administreres af GEUS, som er en del af i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Eksempel på visualisering af den overfladenære geologi på Frederiksberg. Modellen er Geo’s detaljerede geologiske model over Storkøbenhavn (25m), og udbredelsen af et sandlag i ca. 7-12 meters dybde er fremhævet.

G E OFORUM • MARTS 2018

13


Nytårskur 2018 i arrangementsudvalg Syd Den 17. januar havde Geoforums Arrangementsudvalg i Syd inviteret til nytårskur, der er en tilbagevende festlig start på årets faglige gå-hjem-arrangementer i Geoforum.

AF GREGERS NIELSEN, ARRANGEMENTSUDVALG SYD

Værten i år var Energinet.dk i Fredericia, og de mere end 30 deltagere kom fra hele arrangementsudvalg Syds opland – Fra Nyborg i øst, Aabenraa i syd og Silkeborg i nord. Der skal lyde en stor tak til de fremmødte fra arrangementsudvalget. Tre GIS­mennesker havde takket ja til at holde et par gode og spændende foredrag om emner, der virkelig rører dem. Det hele sluttet af i den mere kulørte ende med en GeoQuiz. Rejseberetning Kirstine Rokholm Jensen fra Vejdirektoratet og

Anders Vittrup fra Orbicon Informatik, deler, ud over husnøgle i Horsens, også en fælles interesse for GIS. Det havde ført dem til FOSS4G 2017 i Boston, USA. Deres foredrag var således en blanding af en rejseskildring af en tur til en international GIS konference og nedslag i selve konferencens mange workshops og spændende sessioner. Der var ingen tvivl om, at Kirstine og Anders havde haft en fantastisk tur, hvor høj faglighed og netværk med ligesindede fra andre verdens­ dele havde gået hånd i hånd. Deres budskab var klart: Fik man muligheden for at rejse ud i verden til en international GIS konference, skulle man gøre det! >>

14

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8


og stadig er, i forbindelse med overgangen den 1. januar 2018. Der er ingen tvivl om, at vi får en god ny Planportal, selvom det giver grå hår på hovederne af de mange interessenter lige nu. Foredraget vækkede spørgelystgen blandt de fremmødte, og der kom en god debat om blandt andet kommuners bidrag og anvendelse af data fra Plandata.dk. Selvom der kunne anes en kritisk tone i spørgsmålene, så svarede Henrik flot for sig, og den gode stemning blev bevaret.

Nyt om Plandata.dk Mens Kirstine og Anders er i begyndelsen af deres professionelle erhvervskarriere, så var aftenens tredje foredragsholder en mere garvet én af slagsen. Henrik Larsen arbejder til daglig i Erhvervsstyrelsen, og han havde indvilget i at give en status på overgangen fra Plansystem.dk til Plandata.dk. Henrik gav en meget fin introduktion til vores nye Plandata.dk og derefter en meget åben og ærlig status på de udfordringer, der har været Og vinderen er… Den faglige del sluttede med en GeoQuiz, der til stor fortrydelse for nogen måske var lidt svære­ re, end den var tiltænkt. Ole Urup fra SWECO løb med sejren, da han helt ufatteligt kunne huske, at der findes ca. 700 hatbakker på Langeland! Inden de fremmødte blev sendt hjem, havde Energinet.dk sørget for en lækker tapasbuffet. Vi glæder os til at byde jer velkommen til årets arrangementer i Geoforums Arrangements­ udvalg Syd.

G E OFORUM • MARTS 2018

15


Byd ind med idéer til Kortdage 2018 Geoforum introducerer et nyt tilbud til medlemmerne, hvor det nu er muligt at byde ind på idéplan til årets Kortdage-konference. Vi går nu skridtet videre med de gode erfaringer fra Kortdage 2017, hvor programmet blandt andet bar­præg­af­fl­ere­eksterne­samarbejdsparter. Vi ønsker at opsamle de gode idéer på et endnu tidligere tidspunkt i planlægningen af årets Kortdage.­En­idé­kan­være­et­indlæg,­du­selv­vil­ holde, og formen kan både være kortfattet eller mere­refl­ekterende.­Det­kan­også­være,­at­du­har­ et forslag til en debat, en workshop, en udendørs aktivitet (open air), en hel session, et spor eller et forslag­til­en­hovedtaler.­Handler­din­idé­om,­ hvordan vi når en bestemt målgruppe, er den også meget velkommen, eller måske er det blot en­idé­til­et­foredrag,­du­gerne­vil­høre. Dine idéer bliver trykprøvet, og Kortdagsudvalget hjælper­videre­fra­idé­til­event.

16

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Du må meget gerne indsende en idé, selvom dit projekt­ikke­er­færdigt.­Der­er­plads­til­”i­støbeskeen/inspirations­” indlæg ved siden af de mere traditionelle­indlæg­om­færdige­projekter.­Vi­har­ planer om en større variation i længden af indlæg. Geoforum opfordrer dig derfor til at indsende en idé­til­det­faglige­program­ved­Kortdage­2018.­ Sidste chance er d. 2. april 2018.

Indsend din idé via geoforum.dk/ide - det tager blot 5 minutter! Du hører fra Kortdagsudvalget medio april, om vi gerne vil arbejde med din idé til årets konference og herunder, om vi vil opfordre dig til at indsende et abstract til konferencen inden 1. maj.


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

­ ­ 13.­mar.

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

Odense

­ ­ 22.­mar.

GIS i lufthavnen

København

­ ­ 19.­apr.

Geoforums generalforsamling

København

25.­apr. ­­ ­ ­

Databeskyttelsesforordningen –­er­du­klar?­

Skanderborg

­ ­ 17.­maj­

Workshop:­I­luften­med­droner­

Odense

Remote sensing

København

3.­okt.­ ­­ ­ ­ ­

Nyt­LER­på­vej­–­­ hvad­betyder­det­for­dig?­

Skanderborg

14.­-­16.­nov.­

Kortdage 2018

Aalborg

13.­juni

>>

G E OFORUM • MARTS 2018

17


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

KOMPETENCE

Tirsdag­den­13.­marts­kl.­9:00­-­16:00 Kom og få et overblik over de mange initiativer, der er søsat for, at Danmark kan få et nyt datadrevet ejendomsvur­ deringssystem.­Helt­centralt­for­det­nye­ system er, at det i høj grad baseres på ensartede, landsdækkende, ajourførte off­entlige­data,­hvoraf­grunddata­ spiller­en­stor­rolle.

Vi vil se, hvorledes Grunddatapakke 1 og 2 (GDP1 og GDP2) skaber et nyt og stærkt datagrundlag, og hvorledes kvalitetsløftede ejendomsdata fra GeoDanmark, SDFE, PlansystemDK og Det Digitale Tinglysningssystem samlet set danner grundlag for de nye ejendomsvurderinger.

Sted

Hotel­Phønix Schacksgade 39 5000­Odense­C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

GIS i lufthavnen

KOMPETENCE

Torsdag­den­22.­marts­kl.­15:00­-­17:00 Kom med til eftermiddag, hvor vi kommer til at se eksempler på anvendelsen af GIS og geodata i Københavns­Lufthavn­Kastrup. Det kommer til at handle om BIM, Building Information Management, AR,

Artifi­cial­Reality,­VR,­Virtual­Reality,­ mobile­apps­og­WIFI-tracking. Arrangementet bliver krydret med en tur op på tagterrassen, hvor der er en fl­ot­udsigt­over­fl­yvepladsen.

Databeskyttelsesforordningen –­er­du­klar?

Sted

Københavns Lufthavn Lufthavnsboulevarden­6 2770 Kastrup Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

KOMPETENCE

Onsdag­den­25.­april­kl.­9:00­-­16:00 Denne workshop sigter på at give dig eksempler på, hvordan implemente­ ringen af databeskyttelsesforordnin­ gen er foregået hos frontløberne i både kommuner, forsyningsselskaber og private­virksomheder.­Vi­skal­se­ nærmere på, om perspektiver og best practice for forordningen lader sig implementere let og afklare de udfordringer, organisationer og

18

G EO F O RU M • MART S 2018

virksomheder har været igennem undervejs. Der vil være god mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer på workshoppen, så du kan gå hjem med inspiration til hvordan, du konkret kan etablere forordningens krav i din organisation eller virksom­ hed.

Sted Kulturhuset Skanderborg Parkvej 10 8660­Skanderborg

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Intelligent Mobilitet – transport på en ny måde Intelligent Mobilitet er i Atkins en samlet betegnelse for nye, brugerorienterede tilgange til, hvordan vi med teknologi, data og innovative idéer kan gentænke infrastruktur på tværs alle transportformer. Med Intelligent Mobilitets-løsninger kan vi være med til at skabe nye forbindelser på tværs af transportformer og på helt nye måder. Intelligent mobilitet er afhængig af realtids-data. Sådanne data er fundamentet for vejdirektoratets trafikkort (trafikkort.vejdirektoratet. dk) udviklet i samarbejde med Atkins. Ålborg Kommune planlægger forsøgskørsel med førerløse minibusser i det Aalborgensiske boligområde Aalborg Øst. Atkins er valgt som assessor og leverer en uafhængig sikkerhedsvurdering af projektet. Atkins har netop afsluttet en analyse for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om anvendelse af geodata til førerløse biler. Har du også interesse i at arbejde med intelligent mobilitet, trafikdata eller geodata så kontakt os. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: http://atkins.dk/

Digitaliseringsprisen? Partnerskabet mellem Lemvig Kommune, Lemvig Vand og Spildevand, Thyborøn Havn, Kystdirektoratet har indstillet GeoAtlas Live til digitaliseringsprisen 2018. Årsagen er, at GeoAtlas Live er lettilgængelig for alle typer brugere og er skalérbar og generisk, så dækningen nemt kan udvides geografisk til hele landet. Fokus i partnerskabet er samarbejde og videndeling mellem myndigheder og virksomheder. GeoAtlas Live bryder med vanetænkning og normen for, at data kun er tilgængelig for specialister og rådgivere. Platformen nyttiggør en unik kombination af offentlige og, ofte svært tilgængelige, private data, modeller af undergrunden, infrastruktur og overfladenære geodata. Digitaliseringsgraden af data udstilles, og herved kan der tages aktion på forbedringer af datagrundlaget. I Geo er vi glade og stolte over, at kunder har indstillet GeoAtlas Live til Digitaliseringsprisen 2018. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Flere spændende events hos Geoinfo - tilmeld dig nu

Relancering af dronekonceptet Heliscope

Gratis webinarer Geoinfo lancerer en række gratis webinarer, hvor du vil få inspiration fra ArcGIS-eksperter, få inspiration til hvordan du dygtiggør dig i ArcGIS-platformen og bliver bedre til at løse de daglige opgaver.

Droneinspektionsfirmaet Heliscope, ejet af GEOPARTNER Landinspektører A/S, relanceres med nye inspektionsprodukter i porteføljen og et nyt navn: GEOPARTNER INSPECTIONS.

Et par ”must see-”- webinarer er ”Lav professionelle 2D og 3D grundkort med Drone2Map”og ”Ræk ud til det digitale fællesskab (Storymap, crowdsource, survey123, ArcGIS Hub).” Den­Danske­Esri­Brugerkonference­15.­–­16.­maj Vi arbejder på at lave en super spændende konference. Her er nogle af de ting, vi vil vise: • De seneste nyheder i ArcGIS 10.6 • De nye muligheder med 3D i ArcGIS Pro • Hvordan man konkret bruger ArcGIS Hub • Tips og tricks til StoryMaps • Hvordan du kommer i gang med Survey123 Læs mere om ovennævnte og tilmeld dig på www.geoinfo.dk. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

Simplyfying complex inspections Efter 2 års indflyvning i GEOPARTNER udvider GEOPARTNER INSPECTIONS porteføljen til at omfatte alle typer af inspektionsopgaver, uanset om inspektionen foretages med drone, GPS, laserscanner eller noget helt fjerde. Fællesnævneren er høj kvalitet, professionel rådgivning og integrerbare løsninger. - Inspektioner opfattes ofte som noget tungt og komplekst. Det vil vi gerne gøre op med og nytænke måden, man foretager inspektioner på, fortæller Lars Bach Poulsen, Manager i GEOPARTNER INSPECTIONS. - Rådgivning er indbygget i vores model, og derfor bliver det både tidsbesparende og billigere, når processen i at indsamle data, registrere dem i det rette software og anvende dem, bliver gjort simpel. Og selvom vi har base i Aarhus og Odense, så dækker vi hele landet, siger Lars B. Poulsen. Kontaktperson: Lars Bach Poulsen Telefon: 28960782 Email: Lbp@geopartner-inspections.com Hjemmeside: www.Geopartner.dk

G E OFORUM • MARTS 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE GIS4Mobile og GeoSite nyt GeoSite har opdateret BBRLink masseopdatering, som kan anvendes til at indberette større datamængder til BBR. Up og download data til & fra BBR Programmet giver mulighed for at downloade et excel-datasæt med data fra BBR med henblik på at opdatere data fx afløbskoder eller andet. Når data er tilrettet, kan excel-filen uploades til BBR som opdateringer til eksisterende grunde, bygninger etc. Der er indbygget adgangskontrol og logning i henhold til dialog med KOMBIT. GIS4Mobile og sweco GIS4Mobile taler med sweco om at give GIS4Mobile brugerne mulighed for at indberette opgaver til driftweb. GIS4Mobile er optimeret, så det er effektivt til registrering af store mængder af data. Når brugerne således er i gang med træregistrering eller andet, skal det være muligt at indlægge en opgave til driftweb på samme måde som andre registre­ ringer foretages. GIS4Mobile app kan gratis hentes og benyttes i det frie datalag. Brugeren vil blive bedt om at registrere sig med mailadresse og navn. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.com

Geografi spiller godt sammen mellem dit ESDH-system og FilArkiv JO Informatik og Horsens Kommune har i samarbejde udviklet en ny type integrationsløsning, der udveksler og samkører oplysninger om stedfæstede historiske sager i FilArkiv med georeferencer i ESDH-systemet SBSYS. Stedfæstelse af scannede historiske sager sker i FilArkiv og stedfæstelse af nyere digitale sager sker i ESDH eller et andet fagsystem. En sag georefereres således kun et sted, men georefereringen kan udnyttes i begge systemer. ”Det er en ren win-win løsning. Med den nye integration giver vi en væsentlig forbedring af søgefunktioner i mange it-systemer. Det gælder for eksempel i FilArkiv, ESDH, fagsystemer og GIS-systemer,” siger direktør Jesper Olsen fra JO Informatik A/S. Rent teknisk sker synkroniseringen mellem FilArkiv og ESDH via WFS-snitflader (WFS = Web Feature Service). Løsningen vil kunne fungere mod alle ESDH systemer med en beskeden indsats. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 49 20 20 67 Email: Jesper@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

20

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

En kinesisk præsident på rejse gennem Schweiz Hvert år samles verdens spidser til World Economic Forum (WEF) i Davos. De har kort fortalt én mission: At gøre verden til et bedre sted. Med så mange prominente ledere på ét sted stilles der ekstraordinære krav til sikkerheden. Organisationen LAFIS danner ramme om politi- og beredskabsarbejde i Schweiz’ østlige kantoner gennem abonnementsbaseret medlemskab. LAFIS anvender Intergraph Planning & Response til at styre sikkerheden ved planlagte og uplanlagte begivenheder. Løsningen bruges fx til at koordinere transport af VIP’er som den kinesiske præsident, der i 2017 valgte at rejse med tog fra Zurich til WEF i Davos. Sikkerheden omkring transporten involverede adskillige aktører og jurisdiktioner. Med IPR fik alle aktører et common operating picture med konstant tracking af præsidentens rejse i GIS, klar ansvarsfordeling på alle tidspunkter og fuldt overblik. LAFIS er et interessant eksempel på, hvordan man bevarer balancen mellem organisationernes autonomi og tæt samarbejde. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafety Infrastructure.com

KMD Cognito GDPR, - Tinglysningsdata GDPR OG KMD COGNITO GOMORE Hvis GDPR drejede sig om biler, kan KMD Cognito sammenlignes med bil-deletjenesten GoMore. KMD har en stor garage, hvor bilejere kan stille deres biler, og lejere kan hente dem. Aftaler vedr. lejeperiode (dataminimering), forsikring (risikovurdering) og formål varetages af KMD Cognito, således at deling af biler går som en leg. Udskift ’bil’ med ’persondata’ - GDPR ift. KMD Cognito er pludselig noget, man kan forholde sig til. Kontakt Sik Jensen (SCA@kmd.dk) for mere information TINGLYSNINGSDATA KMD leverer oplysninger fra tingbogen, ejendomsbogen, andelsbogen, person- og virksomhedsbogen. Der er link til tinglyste dokumenter direkte i databasen, og data er geokodet på relevante geometrier. Mulighederne er mange, lige fra at overvåge ejendomme, få oplys­ ninger om andelsboliger, hvor er der pant til at se gæld på køretøjer fra bilbogen eller se ægtepagter, værger og løsøre fra personbogen. Kontakt Thomas Kolze (TJO@kmd) for mere information. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk


Ny LER-lov får også konsekvens for kommunerne

Mølbak Landinspektører vokser

Ny LER-lov fra 1. januar i år betyder, at ledningsejere i fremtiden skal besvare en graveanmodning indenfor to timer. Desuden skal ledningsdata leveres som vektordata. Nu omfatter loven også offentlige myndigheders egne ledninger, fx kommunernes vejafvanding, gadebelysning etc.

Mølbak Landinspektører har genvundet opgaven som ledende landinspektør på jernbaneanlæg i hele Danmark og skal indhente fakta og fungere som uvildig rådgiver for ekspropriationskommissionerne. Mølbak Landinspektører skal dermed også de næste fire år være garant for, at alt går rigtigt til, når der skal eksproprieres.

Hos LIFA er vi klar. Vores digitale robot til automatisk besvarelse af graveanmodninger, KortViser LER, er i stand til at indfri de nye krav, hvor graveaktørerne automatisk modtager ledningsdata i vektorformat med det samme. KortViser LER er systemuafhængig og har kørt i drift siden 2011 hos mere end 30 store forsyningsselskaber. VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn har senest fået leveret en KortViser LER fra LIFA.

Mølbak Landinspektører har ansat landinspektør Thomas Mørk Andersen som chefkonsulent i Digitaliserings- og Dataafdelingen. Thomas har mange års erfaring med GIS og ledningsregistrering, og han har bl.a. medvirket i analysearbejdet forud for den nye LER-lov. Thomas har specialiseret sig inden for bearbejdning og konvertering af data mellem forskellige GIS og ledningsregistreringssystemer og (geo) databaser og er ekspert i FME, ESRI-produkter, QGIS og Geoserver.

Zoneinddelinger til forsyningsselskaber LIFA leverer igen i år zoneinddelinger til brug for ledningsselskabernes årlige benchmarking. Zoneinddelingerne er beregnet på grundlag af data fra Danmarks Statistik og opfylder derved gældende krav.

Thomas skal arbejde med bl.a. ledningsregistrering, Open Source GIS, WebGIS og videreudvikling af GIS produkter samt konvertering og forædling af geografiske data.

Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Kontaktperson: Else-Marie Ulvsgaard Telefon: 91893805 Email: emu@molbak.dk Hjemmeside: www.molbak.dk

DKplan og Plandata.dk

Tak for besøget

NIRAS’ digitale planværktøj, DKplan, har hen over årsskiftet gennemgået en stor ombygning, så værktøjet blandt andet er klar til at understøtte Erhvervsstyrelsens nye, udvidede datamodeller i Plandata.dk. DKplan udvikles løbende med nye værktøjer, og med den seneste udvikling hjælper vi mere end 40 kommuner i ovegangen mellem PlansystemDK og Plandata.dk. DKplan integrerer med Plandata.dk og sørger blandt andet for indberetning af lokalplaner og kommuneplaner.

I anledningen af vores fem års fødselsdag holdt vi åben fredagsbar den 12. januar i Septima. Tak til alle dem, der kiggede forbi, og for de mange hilsner.

Vi styrker holdet Torben Bach, Geofysiker M.Sc., MBA, er ansat som ny afdelingsleder i Informatiks systemudviklingsteam med base i vores Aarhus kontor. Han kommer fra en stilling som salgsdirektør i I-GIS og har desuden mange års erfaring fra Systematic, Orbicon og Ødegaard. Torben har erfaring med ledelse af store, offentlige forsknings- og udviklingsprojekter, og for NIRAS skal han være med til at styrke produkt- og forretningsudviklingen, samt skabe forøget synergi mellem Informatik og andre forretningsområder i NIRAS. Kontaktperson: Flemming Munck Telefon: 30169259 Email: fmm@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

QGIS 3 I slutningen af februar frigives QGIS 3 - det er en ny hovedversion af det populære open source GIS-program. Vi ser frem til den nye version, der byder på en række nye muligheder. Mange af de eksisterende plugins til QGIS 2 skal omskrives for at virke i QGIS 3. Septima har allerede hjulpet SDFE med opdatering af det populære Kortforsyningsplugin, så det nu også virker i QGIS 3. Pluginet kan hentes gennem det officielle QGIS Plugin Repository. Vi fortsætter vores åbne kurser i QGIS. Det næste kursus afholdes den 15. marts, hvor fokus vil være på anvendelse af rasterdata. Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selv-øvelser og foregår i små hold, der sikrer god tid til den enkelte deltager. Kurserne er åbne for tilmelding for enkelt-deltagere. Se mere på septima.dk/kurser. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

G E OFORUM • MARTS 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Kom i gang med Esri’s nye ArcGIS Utility Network Extension Similix holder et seminar om Esri’s ArcGIS Utility Network Extension. Seminaret henvender sig til forsyningsvirksomheder, som bruger Esri-teknologi eller overvejer at gøre det i fremtiden. Vi vil både fortælle om teknologien, datamodeller, datamigrering, og hvordan I som virksomhed kan komme i gang. Målet for seminaret er, at beslutningstagere, forretnings- og procesansvarlige, IT-arkitekter og GIS-udviklere skal opnå forståelse for den værdi, man kan få igennem ArcGIS Utility Network Extension. Dato: Torsdag den 22. marts 2018 Tid: Kl. 08.30 - 16.00 Adresse: Diplomvej 377, 2800 Kongens Lyngby

Nyt fra Spatial Suite Mik­Wulff­­Thomsen­er­ansat­i­GIS-afdelingen Vi er glade for at kunne byde Mik Wulff Thomsen velkommen som konsulent i GIS-afdelingen pr. 1. marts 2018. Mik har flere års erfaring med vores GIS-løsning Spatial Suite samt med QGIS og FME, og vi har allerede flere opgaver til Mik. Spatial Suite Årsmøde 2018 Invitation til vores Spatial Suite årsmøde er nu udsendt. Du kan læse om årsmødet på vores hjemmeside www.sweco.dk/spatialsuite. Hvis du ikke har modtaget en invitation og ønsker at deltage, er du velkommen til at skrive til jenni.dalsgaard@sweco.dk

Ønsker du at vide mere om seminaret, kan du henvende dig til:

Spatial­Suite­3.14­release Spatial Suite 3.14 er netop releaset. Blandt nyhederne er avancerede filterfunktioner i temavælgeren, hvor brugeren selv kan vælge hvilke data, som skal vises i kortet og i oversigter. Desuden har brugeren nu også muligheder for at gennemse alle udstillede lag fra en WMS tjeneste og oprette sine egne temaer baseret på disse.

Kontaktperson: Jacob Norby Telefon: 60143710 Email: jacobn@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

Kontaktperson: Nils Bo Wille-Jørgensen Telefon: +45 4348 6085 Email: NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Tilmeld dig på www.similix.dk inden den 1. marts 2018.

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

KONTINGENTBETALING TIL GEOFORUM Når der dukker en faktura op fra Geoforum i løbet af marts, så tilbyder vi en nem måde at betale på. Hvis du tilmelder dig Betalingsservice, så sparer du nemlig arbejdet med at betale via din bank eller netbank. Når du har et medlemsnummer, som fås i forbindelse med den første opkrævning eller ved henvendelse til sekretariatet, kan du tilmelde dig Betalingsservice på: www.geoforum.dk/Betalingsservice.­På siden er der en udførlig forklaring på, hvordan man gør. Husk at du skal betale din faktura manuelt, indtil aftalen med Betalingsservice fremgår af din Betalingsservice­oversigt. Hvis du tilmelder dig betalingsservice i år skal du være opmærksom på, at den først træder i kraft ved kontingent­ opkrævningen i 2018.

22

GEOFOR U M • MA R TS 2 0 1 8

Har du fået ny adresse, ny kontaktperson eller nyt EAN-nr.? Meld­en­eventuel­adresseændring­ind­til­sekretariatet­–­og­ gerne­hurtigst­muligt.­Dette­gælder­også,­hvis­I­i­virksomheden­ har­fået­en­ny­kontaktperson,­eller­hvis­I­fået­nyt­EAN-nr.­Hvis­ du­sender­os­en­mail­herom­på­geoforum@geoforum.dk­senest­ den­8.­marts­2018,­så­kan­vi­nå­at­få­det­med,­inden­opkrævningen­udsendes. Udmeldelse af Geoforum Hvis­du­ønsker­at­melde­dig­ud­af­Geoforum­i­løbet­af­året,­så­ gælder­udmeldelsen­fra­årsskiftet­2018/2019,­jf.­vores­regler­se:­ www.geoforum.dk/udmeldelse Har­du­spørgsmål,­så­kan­du­altid­kontakte­sekretariatet:­­ geoforum@geoforum.dk. Med venlig hilsen Geoforums sekretariat


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2018 Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto 2016, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes i 2018.

NY GADEFOTOLØSNING Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


GENERALFORSAMLING I GEOFORUM Du indkaldes hermed til generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 19. april 2018 kl. 15.00 i Ingeniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V. Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, er det meget velkomment. Jf. vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen skriftligt i hænde (geoforum@geoforum.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen og fremsatte forslag vil kunne ses på hjemmesiden: www.geoforum.dk/generalforsamling senest 3 uger inden generalforsamlingen. Vel mødt!

Profile for Geoforum

Geoforum 192 - Marts  

Geoforum 192 - Marts  

Profile for geoforum5