Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • Fe b r u ar 201 8 • N r. 1 9 1

Persondata hvad må vi? side 4


KORT NYT GRUNDDATAPROGRAMMET BLIVER YDERLIGERE FORSINKET Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), må endnu en gang bede om Folketingets finansudvalgs opbakning til en forsinkelse af Grunddataprogrammet, der så vil blive 52,9 mio. kroner dyrere. Det fremgår af et aktstykke fra Finans-

SATELLITTER OG KUNSTIG INTELLIGENS SIKRER SEJLADSEN I GRØNLANDS ISFYLDTE FARVANDE Usikkerheden er stor, og data om isens placering ofte

ministeriet. Det skriver Version2.

forældet, når skibe fragter varer til og fra Grønland. Nu

Programmet, der oprindeligt skulle have været klar i 2017,

Arctic & Maritime sammen for at gøre sejlads i de isfyldte

går DMI, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Harnvig

har allerede måtte skyde idriftsættelsen, da der blev oparbejdet tre måneders forsinkelse i sommeren 2017 i forbindelse med test på adresse- og ejendomsområdet. Denne forsinkelse betød, at Grunddataprogrammets ejendomsspor skulle implementeres sideløbende med Skatteministeriets

farvande mere sikker og effektiv ved at levere hyppigere og mere detaljerede iskort. Innovationsfonden investerer 5 mio. kr. i projektet. Det skriver DMI på dets hjemmeside. Læs mere her: www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017

ejendomsvurderingssystem, ICE. Vurderingen var dog, at dette sammenfald ville give en øget risiko. Derfor ønsker ministeriet nu at udskyde med 12 måneder, så det samlede program er klar i maj 2019 i stedet for maj 2018. Den resulterede forsinkelse gælder dog langt fra alle delprogrammer, så i løbet af 2018 vil vi også se et godt udkomme af Grunddataprogrammet.

STRATEGI-DAG I GEOFORUM

FRIVILLIGT ARBEJDE MED MANGE UDFORDRINGER Vil du være med til at lave arrangementer, udvikle kurser og i det hele taget være med til at gøre en forskel i geodata-branchen? Og vil du være en del af et stort frivilligt netværk i Geoforum? Så kom og vær med, vi har altid brug for stærke frivillige kræfter.

Arbejdet med Geoforums nye strategi, der skal træde i kraft i 2019, fortsætter. Bestyrelse og sekretariat brainstormede og kondenserede og diskuterede på retningen for Geoforum ved en workshop - den anden i denne proces – en hel dag i København i midten af januar.

Lige nu mangler både Arrangementsudvalg Øst og Syd et dedikeret medlem til at være med til at planlægge og afholde udvalgets gå-hjem møder. Hvis det er lige noget for dig, så tøv ikke med at kontakte Geoforums sekretariat på mailadressen geoforum@geoforum.dk eller på telefon 38861075.

Målet er at kunne fremlægge de overordnede pejlemærker for generalforsamlingen i april. Dernæst venter arbejdet med at få konkretiseret målene i handlingsplaner.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Du kan læse mere om udvalgene og deres arbejde på www.geoforum.dk.

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forsideillustration Mild vinter i Danmark Foto: Colourbox Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 192 9. feb. 2018 Nr. 193 12. mar. 2018 Nr. 194 13. apr. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Ny strategi på vej AF THOMAS BALSTRØM, GEOFORUMS BESTYRELSE

På de seneste bestyrelsesmøder har vi diskuteret strategiplanen for Geoforum de kommende 3­4 år med henblik på at få den godkendt på General­ forsamling 2018 den 19. april. Planen er fundamentet for hele Geoforums identitet og vores deraf afledte aktiviteter. Det bagvedliggende arbejde med strategien definerer således rammen for, hvordan og i hvilken rækkefølge forskellige initiativer skal gennemføres de kommende år. Når strategien er defineret og godkendt, er foreningens fremadrettede pejlemærker på plads, og vi kan så arbejde hen imod nogle konkrete mål ved at definere roller og fordele arbejdsopgaver til bestyrelsesmedlemmerne, sekretariatet og de mange frivillige, som indgår i foreningens virke. Bestyrelsesmøderne i november og januar har været ekstra lange, fordi vi har forsøgt at sætte ord på de emner, vi hver især har haft lyst til at integrere i debatten. Sammen med medarbejderne i sekreta­ riatet har vi brugt rigtig mange post­it sedler i forskel­ lige farver til en første markering af vore individuelle idéer, og derefter har vi grupperet emnerne og diskuteret fælles forståelser for hensigterne. Vores udgangspunkt er jo stadigvæk at gøre alle medlemmer klogere og mere kompetente fagligt set, men vi ønsker også at række ud til andre brancher, som kan se mulighederne i at samarbejde med os. Fordi på tværs af de brancher, vi repræsenterer, ser vi mange potentialer i at få mere fokus på geodatas værdiska­ belse i samfundet til glæde og gavn for alle.

I strategiplanen, som vi arbejder på, er der disse tre bærende initiativer: Større udadvendthed, Faglighed og Geoforum 2.0. Med større udadvendthed ligger ambitionen om at etablere flere samarbejder med andre interessenter, så Geoforum står stærkt og tydeligt på både faglige og politiske dagsordener. Fagligheden skal fortsat være i højsædet, for grund­ læggende handler det om at gøre vores medlemmer klogere og styrke deres netværk og position – både i branchen og omverdenen. ’Geoforum 2.0’ handler om organisationen, og hvordan vi skal arbejde med at få skabt synergi mellem foreningens mange frivillige, udvalg og funktioner. Med disse tre strategi­overskrifter vil vi tilstræbe at være gode til at spotte nye teknologier og tendenser, som kan formidles til jer via vores medier, på nye berigende kurser, ved fremlæggelser og diskussioner på Kortdage mv. Derudover vil vi gerne i tæt fælleskab med jer have som mål at blive mere synlige i hver­ dagens debatter, forklare vores potentialer til nye brancher og påvirke politikerne endnu mere end tidligere, så de for alvor får øjnene op for brugen af geodata og –teknologier i samfundets tjeneste. Vi glæder os til at præsentere den nye strategi for jer, så jeg håber, vi ses den 19. april.

Kort Nyt

2

GIS i brandbilen

12

Leder

3

Mødekalenderen

14

Persondata - hvad må vi?

4

Udpluk af arrangementer

15

På Intergeotur til Berlin

8

Nyt fra virksomhederne

16


PERSONDATA HVAD MÅ VI? Hverdagen med den nye lov om persondata, GDPR, venter lige om hjørnet, og det betyder, at landets kommuner har travlt med at få medarbejderne sat ind i, hvordan de skal forvalte dine og mine data. GeoFyn forsøger derfor at lave en fælleskommunal brugervejledning.

AF ASTRID KRARUP ANDERSEN, SVENDBORG KOMMUNE, MEDLEM AF GEOFORUMS BESTYRELSE

”Må vi udstille alle ejere på et offentligt webkort? Hvordan skal vi arbejde med og levere hørringslister? Må vi lave en totalanalyse af CPR-numre fra alle kommunens fagsystemer?” Det var nogle af de mange spørgsmål, der blev arbejdet med i Odense den 9. januar 2018 på en workshopdag. Målet med dagen var at blive klædt endnu bedre på til arbejdet med data i forhold til det nye General Data Protection Regulativ, GDPR, der afløser den eksisterende Persondatalov til maj i år. Data som central ressource I kommunerne figurerer der for tiden en masse ord og vendinger som ”samtykke”, ”formålsbegrænset”, ”fællesfortegnelser”, ”databehandleraftaler”, ”dine og mine data”. Kommunerne er begyndt at bruge data som en væsentlig ressource i den kommunale opgaveløsning, og geodata-medarbejdernes kompetencer bliver brugt mere og mere centralt i arbejdet med data på mange fronter. Som Sik Cambon Jensen fra KMD skrev i lederen i november-udgaven af GEOFORUM: ”Det hele drejer sig om orden, styring, kontrol og penge – den, som har data, har magt”.

De gode kræfter skal samles Derfor afholdt GeoFyn dette arrangement, hvor den daglige håndtering af data fra en kommunal vinkel var i centrum. 32 kommunale medarbejdere fra alle de fynske kommuner samt Ærø og Langeland deltog. Ud over GIS- og geodata-faglige medarbejdere var også jurister, databeskyttelsesrepræsentanter, såkaldte DBR´er, økonomer og analysemedarbejdere med. Morten Hougaard, der til dagligt arbejder i Odense Kommune og Sik Cambon Jensen, der begge er uddannede DBR‘ er, var indbudt til at kvalificere svarene på de mange spørgsmål. Formålet med dagen var et slutprodukt, som beskriver, hvordan de ti fynske kommuner i enighed forholder sig til en ny hverdag efter maj 2018, når de i forskellige situationer arbejder med persondata. Hermed var målet, at der blevet tget aktiv stilling til den nye forordning. >>

Det er essentielt, at behandlingen af og arbejdet med data i kommunerne foregår forsvarligt og etisk korrekt, så der ikke opstår et misbrug og misforhold mellem borgernes og kommunens relationer.

4

G EO F O RU M • F EBRU AR 2 0 1 8

HUG D


7. - 8. MARTS 2018 HOTEL MUNKEBJERG, VEJLE

BASAREN ER ÅBEN Velkommen på HUG DK 2018 Den årlige konference for Hexagon-brugere er et eldorado for dig, der gerne vil udvikle dig og blive klogere på arbejdsgange, branchenyheder og Hexagon-produkter. Vi er stolte af igen at byde velkommen til GIS-basaren, hvor du sammen med kolleger fra din branche kan gå i dybden med de faglige opgaver fra jeres hverdag og udveksle hands-on-erfaringer. Du kan også gå ombord i de mange indlæg om de emner, der har betydning i din hverdag: fra persondataforordningen til den nye LER-lov og klimatiltag. Læs mere på http://go.hexagonsi.com/hug18

HUG DK 2018 Gruppe_Geoforum_0218.indd 1

05-01-2018 10:07:49


Hvor er geografien? Disse cases blev behandlet ved fem forskellige borde, hvor en god blanding af fagligheder bidrog med viden og engagement. Emnerne skabte en god debat, der efterfølgende blev taget op i plenum med bidrag fra alle kommunerne samt de to indbudte DBR´er. Der blev i løbet af de timer, workshoppen varede, skabt klarhed og enighed om, hvordan vi i arbejdet med data skal agere bedst og mest fornuftigt.

I yderste konsekvens er data på et kort potentielt set at betragte som samkøring af registerdata. Og sidstnævnte er ikke uvæsentligt i forbindelse med at overholde GDPR.” Et stærkt fælleskommunalt værktøj Konklusionerne fra dagen vil nu blive gennem­ arbejdet og herefter sendt ud til kommunerne til yderlige kommentering. Tanken er, at det endelige resultat skal fungere som en brugervejledning, altså et arbejdsredskab, for de fynske kommuner samt Ærø og Langeland. ”Dagen havde den helt rette blanding af teoretiske overvejelser, samt helt lavpraktiske hverdagsspørgsmål. Vi fik sammen rykket os i en god retning, fik mere indsigt og skabt mulighed for, at vi kan komme helt i mål med de spørgsmål, vi jo alle har og vil have de kommende måneder. Dagen viste virkelig værdien af at løse sådanne udfordringer sammen”, lyder det opsummerende fra en af deltagerne, Mikkel Næsvang, der er analysekonsulent i Svendborg Kommune.

Den ene af DBR´erne, Sik Cambon Jensen, var positiv over det store engagement, som vidner om vigtigheden af loven for det daglige arbejde i kommunerne. Dog undrede det ham, at deltagerne­­­ ikke tog mere fat i geografien: ”Udfordringen ved dette er, at geodelen ikke datamæssigt ses som en del af den faglige sagsbehandling og derfor ikke fylder ret meget i forhold til GDPR. Det er en stor fejl, som vi (geonørder) er nødt til at påtale.

6

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8

De involverede kommuner ser gerne, at der herefter kan etableres en fremtidig indsats i forhold til at få de andre danske kommuner til at bidrage til og i sidste ende tilslutte sig en sådan brugervejledning. Hvis dette arbejde kan bakkes op af endnu flere danske kommuner, vil det nemlig repræsentere et stærk, fælles værktøj til, at kommunerne kan behandle arbejdet med dine og mine data ansvarsfuldt.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

SkoleGIS Det er nu, du skal bruge SkoleGIS! SkoleGIS er et beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe med at vurdere, om elever har ret til fri befordring til og fra skole. SkoleGIS anvender data fra jeres fagsystem, såsom Tabulex, og Swecos rutetjeneste baseret på Open Street Map. SkoleGIS er primært et værktøj til medarbejderen i skoleforvaltningen. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


PÅ INTERGEOTUR TIL BERLIN

Foto: www.intergeo.de

Studieturen til Berlin og den store InterGEO-konference i Berlin bød på mange spændende oplevelser. Men også et meget svingende fagligt indhold, der viser, at vi er langt i Danmark, når det kommer til digitaliseringen og systematiseringen af data til fælles løsninger.

AF KAREN FREDERIKSEN, NIELS LUNDBYE-CHRISTENSEN, JAKOB SCHOU PEDERSEN OG CARSTEN BUNDGAARD

Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune vandt hhv. Specialprisen og Juryprisen ved Geoforums årlige uddeling af Geodataprisen 2017. Præmien var et rejselegat til InterGEO konferencen i Berlin. Glæden over sejren var stor hos nabokommunerne, og udsigten til en fælles rejse var en uventet bonus. Vi kender i forvejen hinanden gennem det regionale geodata­samarbejde, GeoNord, og rejsen var en måde at lære hinanden endnu bedre at kende. Vi rejste til Berlin dagen før InterGEO, så vi kunne være med fra start, hvor vi havde udset os et par præsentationer i konferenceprogrammet. Store pakke InterGEO adskiller sig fra de danske Kortdage ved, at man kan købe adgang til henholdsvis messen eller messen og konferencen. Messen er et selvstændigt arrangement og konferencen arrangeres af DVW – the German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Management. >> >> 8

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8

Foto: www.intergeo.de


ESRI YOUNG SCHOLARS PROGRAM 2018 -Et springbræt til din GIS-karriere

VIND

GRATIS TUR TIL

ESRI

USER CONFERENCE I SAN DIEGO Er du studerende, kan du deltage i konkurrencen om turen med et projekt, hvor Esri-teknologi er anvendt.

TILMELDING www.geoinfo.dk

Om Geoinfo A/S Geoinfo er den danske distributør af software fra Esri, verdens førende udvikler af GIS software. Vi leverer markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Vi tilbyder software, projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service og support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling.

Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup Tlf.: 39 96 59 00 geoinfo@geoinfo.dk

Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding Tlf.: 39 96 59 00 www.geoinfo.dk


Foto: www.intergeo.de

eksempel fiberbredbånd, landsdækkende standard­ isering samt frikøb og udstilling af data. Fiberbred­ bånd er ikke udbredt i Tyskland, hvorfor de anbefa­ ler, at dette bliver et indsatsområde, idet datamængderne ikke kan sendes frem og tilbage mellem kunde og cloudløsning hurtigt nok.

Vi havde købt den store pakke, med adgang til både konference og messe. Det viste sig, at der ikke var den store sammenhæng mellem konferencen og udstillingen i de syv messehaller. Konferencedelen handlede meget om politik og strategi, mens messen viste alt inden for teknik: Landmålings­ udstyr, gps­modtagere, droner, software til land­ måling/gis/desktop layout, undervisningsinstitu­ tioner, forlag, stat, Bundesamter, og hæren havde sågar kørt et pansret køretøj ind på deres stand.

Tyskland har heller ikke et landsdækkende kort, som vi kender det fra GeoDanmark. Staten har kun adgang til kort ned til 1:250.000, hvor Bundes­ amterne eller kommunerne ejer de mere detalje­ rede kortværker. Vi overværede en til tider heftig paneldebat, hvor arrangørerne havde inviteret en østriger til at fortælle om åbne data, med dette mente de reelt frikøb af data – stat, Bundesamter og kommuner i mellem – ikke åbne data som i frit tilgængelige geodata som vi i Danmark forstår ved åbne data.

En øjenåbner Vi startede i konferencedelen, hvor stort set alle oplæg foregik på tysk. I den store konferencesal blev alle oplæg dog simultantolket fra tysk til engelsk under hele konferencen, dette var vi meget impone­ rede af og til tider taknemmelige for. Efter flere oplæg havde vi en klar fornemmelse af, at ting som i Tyskland er visionære, og til tider kontro­ versielle, er ting vi i Danmark tager for givet, for

10

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8

Deltagelsen i konferencen har givet os et klart indtryk af, hvor langt vi er kommet med digitalise­


Foto: www.intergeo.de

ring de sidste ti år i Danmark. Vi havde alle en forventning om, at det ville være lige omvendt ­ at Tyskland ville være langt foran med digitalisering­ en, men det viste sig til stor overraskelse ikke at være gældende.

Konference og messe lukkede kl. 18, og efter lukketid kastede vi os ud i Berlins kulturelle og gastronomiske undergrund. Efter to hele dage i messehallerne var det godt også at have tid til at besøge det historiske Berlin.

Kæmpemæssig messe Messeområdet på InterGEO er et kapitel for sig. Det siger lidt om størrelsen af InterGEO, når besøgstallet ligger på 16.000: Det er et meget stort foretagende. På messen var enkelte stande på størrelse med hele udstillingen på Kortdage, der var plads til produkter­ ne og deciderede mødelokaler på standene. Udendørs i messecentrets have var der indrettet en flightzone, hvor firmaer på skift havde mulighed for at vise og demonstrere alt det nyeste inden for droner. Heldigvis viste vejret sig fra sin gode side og hele programmet blev gennemført. Hvis man ville vide mere om droner, var der rig mulighed for at blive klogere i den af de syv haller, hvor der kun var dronerelaterede produkter. Maden til InterGEO var også anderledes end det, vi kender fra Kortdage, hvor maden på konferencen er indeholdt i prisen. Til InterGEO kan man købe mad ved de madboder, der er opstillet mellem messe­ hallerne. Her var dog lange køer, og kvaliteten var desværre svingende.

Fagligheden haltede Alt i alt synes vi, at det faglige indhold på InterGEO konferencen var en blandet oplevelse. Vi havde en klar forventning om, at Tyskland var langt foran med digitaliseringen, dette viste ikke at være tilfældet, mens messedelen imponerede med at være større, samt variationen af produkter/indhold og ikke mindst droneflightzone. Rejselegatet og deltagelsen i InterGEO har været en rigtig lærerig oplevelse, der som bonus har knyttet tættere bånd på tværs af kommunegrænsen.

G E OFORUM • FE BRUAR 2018

11


GIS i brandbilen – Nytårskur i øst For næsten fulde huse hos Geo i Lyngby afholdt Arrangementsudvalg Øst den årlige nytårskur, torsdag den 18. januar 2018. Jeanett Egesø fra arrangementsudvalget bød velkommen til de 45 deltagere, der var mødt op.

Billeder fra luften streamet til indsatsledelsen i realtid er et vigtigt værktøj når det handler om at skabe et fælles overblik over skadens omfang og den indsats, der er i gang. Både i forhold til at vurdere om indsatsen har den ønskede effekt, og noget så simpelt, som hvor køretøjer og indsatsmandskab lige nu er placeret. En fremtidsdrøm er at kunne annotere livebilleder med GIS registringer. Foto: Hovedstadens Beredskab

AF DORTE HOLM, FORMAND FOR ARRANGEMENTSUDVALG ØST

Det faglige indhold af aftenen blev givet af Jakob Bøgelund fra Hovedstadens Beredskab, der velop­ lagt fortalte om, hvordan de i redningsberedskabet anvender GIS og geodata i deres daglige arbejde.

en række temaer for særligt komplekse bygninger og steder. For eksempel om der er særlige forhold ved tilkørsel, adgangsveje ind i bygningen og placering af brandtekniske installationer.

Jakob gennemgik, hvorledes data indgik i arbejdet både før, under og efter en indsats.

Under indsatsen – opsamling af realtidsdata Under en brandindsats kan opsamling af realtids­ data til prioritering ’on the fly’ være med til at skabe et bedre overblik i en ofte meget kaotisk situation. Data fra GeoDanmark bliver bl.a. anvendt til etablering af bygningsafgrænsning og til koordinering af indsats og adgangsveje for køre­ tøjerne. Der blev vist eksempler på, hvordan droner kan give helt nye perspektiver på udviklin­ gen af en brand, og give et visuelt indtryk af, om den valgte strategi virker efter hensigten.

Før indsatsen - indsatsplanlægning Før en indsats foregår planlægningen allerede på vej til stedet. Jakob gennemgik hvilke data, der blev anvendt, og hvilke virkemidler, der var anvendelige under de ofte vanskelige forhold ved en brand. Adressetemaet, skråfoto, BBR, matrikel­ skel mv. blev fremhævet som uundværlige redskaber. Herudover registrerer beredskabet selv

12

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8


Brugerflade

Brugerflade

Skadestedsdata

Skadestedsdata

(common operational picture)

(common operational picture)

Egne beredskabsdata

Egne beredskabsdata

Grunddataprogrammet

Operative systemer

Vision for fremtiden

Datainfrastruktur

Data infrastruktur

Operative systemer

Situationen i dag Bruger flade

Bruger flade

Bruger flade

Egne data

Egne data

Egne data

Skadestedsdata (common operational picture) Sektordata

Sektordata

Sektordata

Beredskabets grunddata Grunddataprogrammet

GIS-data registreret i beredskabet minder om situationen før grunddataprogramet. Det er vanskeligt at udveksle data mellem de forskellige myndigheder og man er i et vist omfang låst i de enkelte systemer. Danske Beredskaber arbejder på at få skabt en fælles datamodel.

3

Efter indsatsen – analyser og ressource­ planlægning De mange data, der indsamles i forbindelse med en brand, indgår efterfølgende til etablering af bl.a. ’hotspots’, hvor har brandene fundet sted gennem tiden, og til optimering af datagrundlaget for ressourceplanlægningen. Et beredskab med flere organisationer bag Det samlede beredskab, der skal håndtere en given situation, er ofte en kompleks størrelse bestående af enheder fra forskellige organisationer – politi, sundhedsvæsen og redning/brand. Det store spørgs­ mål er, hvordan data kan deles mellem de forskellige systemer, som organisationerne anvender? Situationen kan sammenlignes med den virkelig­ hed, som der var for geodata-området før Grund­ data-programmet. De enkelte beredskabsenheder er låst til egne systemer, der gør, at data vanskeligt kan udveksles uden tidskrævende konverteringer mv. Der mangler også en fælles datamodel, der kan rumme de forskellige organisationers behov. Rom blev ikke bygget på en dag, så Jakobs bud­ skab var, at der i første omgang satses på at få standardiseret data på tværs af de forskellige dele af redningsberedskabet. Dette arbejde er så småt igangsat af Danske Beredskaber, den samlende interesseorganisation for de kommunale rednings­ beredskaber. Efterfølgende er håbet, at dette standardiseringsarbejde kan bredes ud til de øvrige sektorer i beredskabet – politi og sundhed. Sprudlende dialog og hyggeligt netværk I dialogen med publikum undervejs i foredraget og efterfølgende var det tydeligt, at der var potentiale for en udveksling af erfaringer fra Grunddata­ programmet til beredskabsområdet. Udfordring­

erne og dilemmaerne kunne genkendes for den rejse, som parterne bag grunddata-området har været igennem. Efter det faglige indhold var Geoforums Arrangements­udvalg Øst vært ved en netværks­ middag, hvor deltagerne kunne nyde en let italiensk anretning, mens aftenens oplæg blev fordøjet.

Tag din kollega i hånden og kom med til gå-hjem-møde Geoforums 4 arrangementsudvalg arrangerer gå-hjem-møder i hele landet, som tager fat i aktuelle emner. Når du deltager i gå-hjem-møderne får du­ mulig­hed for at få et overblik, en ny vinkel eller en dybere indsigt i et givent emne under paraplyen­­­­geodata, data, digitalisering. Følg med i arrangementskalenderen på: http://geoforum.dk/kalender Du kan også vælge at blive orienteret via vores nyhedsbrev: http://geoforum.dk/tilmeld-nyhedsbrev Gode idéer er velkomne Hvis du selv har en idé til et emne til et arrangement, som kan være interessant for andre medlemmer, så skriv til ét af udvalgenes medlemmer. Du finder vores arrangementsudvalg her: http://geoforum.dk/arrangementsudvalg Vi glæder os til at se dig!

G E OFORUM • FE BRUAR 2018

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

27. feb.

Seminar: Internet of Things

Aarhus

13. mar.

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

Odense

19. apr.

Geoforums generalforsamling

København

25. apr.

Databeskyttelsesforordningen – er du klar?

Skanderborg

17. maj

Workshop: I luften med droner

Odense

13. juni

Remote sensing

København

Kortdage 2018

Aalborg

14. - 16. nov.

>>

14

G EO F O RU M • F EBRU AR 2018


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Seminar: Internet of Things

KOMPETENCE

Tirsdag den 27. februar kl. 9:00 - 16:00 Flere og flere virksomheder gør aktiv brug af ’dimser i nettet’ til at samle data og understøtte smart city-løsninger. Det ønskes, at disse indgår som en naturlig del af virksomhedens økosystemer og forretningsmodeller. Et ønske som ofte bliver svært at realisere, da business casen ikke altid er tænkt igennem med eksempelvis

masseproduktion og drift in mente. Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive klogere på både anvendelsesmuligheder bag løsninger baseret på IoT – og hvordan implementering af løsningen indgår som en del af virksomhedens forretning.

Sted

Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg Åbogade 34 82 Aarhus N Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering

KOMPETENCE

Tirsdag den 13. marts kl. 9:00 - 16:00 Kom og få et overblik over de mange initiativer, der er søsat for, at Danmark kan få et nyt datadrevet ejendomsvurderingssystem. Helt centralt for det nye system er, at det i høj grad baseres på ensartede, landsdækkende, ajourførte offentlige data, hvoraf grunddata spiller en stor rolle.

Vi vil se, hvorledes Grunddatapakke 1 og 2 (GDP1 og GDP2) skaber et nyt og stærkt datagrundlag, og hvorledes kvalitetsløftede ejendomsdata fra GeoDanmark, SDFE, PlansystemDK og Det Digitale Tinglysningssystem samlet set danner grundlag for de nye ejendomsvurderinger.

Sted

Hotel Phønix Schacksgade 39 5000 Odense C Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

Databeskyttelsesforordningen – er du klar?

KOMPETENCE

Onsdag den 25. april kl. 9:00 - 16:00 Denne workshop sigter på at give dig eksempler på, hvordan implementeringen af databeskyttelsesforordningen er foregået hos frontløberne i både kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder. Vi skal se nærmere på, om perspektiver og best practice for forordningen lader sig implementere let, og afklare de udfordringer, organisationer og

virksomheder har været igennem undervejs. Der vil være god mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer på workshoppen, så du kan gå hjem med inspiration til hvordan, du konkret kan etablere forordningens krav i din organisation eller virksomhed.

Sted Kulturhuset Skanderborg Parkvej 10 8660 Skanderborg

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus

GEOFORUM • FEBRUAR 2018

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Nu bliver det muligt at få bedre­ overblik over offentlige data

Støttedata til de kommende ejendomsvurderinger

Vi ser frem til samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen om et nyt datasætkatalog. Målet med kataloget er at understøtte genbrug af data på tværs af myndigheder og virksomheder. Kataloget er det tværoffentlige opslagsværk, der giver et fælles og samlet overblik over de datasæt, som er tilgængelige hos de offentlige myndigheder. Regeringens sammenhængsreform har stor fokus på udnyttelsen af teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor. Datasætkataloget er en vigtig brik i denne tværoffentlig teknologisynergi. Projektet drager nytte af den solide erfaring, Atkins har opbygget gennem udvikling af Datasætkataloger bl.a. for SDFE samt Eurostat.

Til støtte for de kommende ejendomsvurderinger har Skattemini­ steriet købt licens til Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) for årene 2016 og 2018.

Nye erfarne kolleger Atkins vokser. Nils Marving er tiltrådt som seniorudvikler. Han er uddannet elektroingeniør med 20+ års erfaring inden for IT-udvikling. Jacob Andresen er startet som softwareudvikler. Han har 15+ års erfaring og kommer fra en stilling som udvikler i Too Good To Go.

Aftalen med Skatteministeriet,og med mere end 1/3 af landets kommuner og regioner, cementerer Danmarks Digitale Gadefoto som et uundværligt værktøj i administration og sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Sammen med øvrige billeddata (skråfoto og ortofoto) vil DDG være med til at understøtte Skatteministeriets sagsbehandling ved at vise den enkelte ejendom og dens omgivelser og således være en del af grundlaget for ejendommens vurdering. Endvidere vil DDG være med til at give en indikation af ejendommens ydre stand og områdets generelle karakteristika.

DDG2018 er nu i planlægningsfasen og med de nuværende kontrakter på plads, er det med ro i maven, at vi sender 12 DDG-biler ud på de danske veje i begyndelsen af april 2018 og igen optager billeder på omkring 105.000 km offentlige veje og private fællesvejeveje. Kontaktperson: Lars Flemming Telefon: 5640 1604 Email: lrfl@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.com

Geoatlas Live til Københavns og Gladsaxe Kommune

Vind gratis tur til Esri User Conference i San Diego

Københavns og Gladsaxe Kommune har lavet aftale om adgang til GeoAtlas Live, så organisationerne på alle niveauer sikres bedst mulige datagrundlag ifm. deres opgaveløsninger og myndighedsbehandlinger.

Er du studerende, har du med Esri’s Young Scholars Program en enestående mulighed for at deltage i konkurrencen om en gratis tur til Esri User Conference i San Diego. Geoinfo og Esri betaler det hele (rejse, kost og logi samt konference) og sikrer vinderen en uforglemmelig oplevelse. For at deltage i konkurrencen skal du indsende et projekt, hvor Esri-teknologi er anvendt. Se hvordan du deltager på www.geoinfo.dk.

GeoAtlas Live tilbyder en dynamisk, webbaseret og brugervenlig tilgang til opdaterede informationer om undergrunden og sikrer bl.a. adgang til både offentlige og private boringsdata. Vi arbejder med virtuelle boringer, slice tools og profilsnit. Dette er helt unikt i Danmark, og Geo arbejder løbende på at udvikle og forbedre konceptet endnu mere. Som noget nyt vises nu GEUS jordartskort i 1:25.000, et tema omkring ”Forhindringer i jorden” og en ny web-service omkring ”Begravede dale” i GeoAtlas Live – alle datasæt som er meget efterspurgte af fagmedarbejderne. De geologiske modeller udvikles løbende både i kvalitet og geografisk udstrækning – det vi kalder dynamiske modeller. GeoAtlas er relevant for rådgivere, kommuner og forsyninger - kontakt os hvis du til vide mere. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: https://www.geo.dk/ specialer/geodata-subsurface-models

16

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8

Geoinfo og COWI indgår Esri Global Enterprise Agreement Med indgåelse af Esri Enterprise Agreement får hele COWI-organisationen nu adgang til én sammenhængende ArcGIS-platform, der effektivt understøtter hele processen fra indsamling og administration af data over analyse til præsentation og formidling. Det vil give COWI muligheder for at arbejde mere systematisk med data, samarbejde på tværs af afdelings- og landegrænser samt først og fremmest løse nye opgaver for kunderne. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk


MapCentia og Geopartner ’on tour’ I det tidlige forår inviterer MapCentia og Geopartner til et kort seminar. Seminaret afholdes 3-4 steder i Danmark. Temaet er anvendelse af open source software til geografisk analyse og præsentation. Tillige orienterer MapCentia og Geopartner om det ny samarbejde og den videre vej frem, med anvendelse af effektive værktøjer indenfor Desktop- og WebGIS. Ny udvidelse på Vidi, MapCentia’s WebGIS. Udvidelsen gør brugere i stand til hurtigt og let at fremsøge og få overblik over både SFE- og ESR ejendomme. Søgningen fungerer 100% integreret i Vidi. De data, der ligger til grund for søgningen, er dagligt ajourført fra GST og er ligeledes frit tilgængelige og indekseret for maksimal hastighed på søgningerne. Udvidelsen er lagt på github ’mapcentia/vidi’ til gavn og glæde for alle. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

GIS4Mobile og GeoSite nyt GeoSite har opdateret BBRLink masseopdatering, som kan anvendes til at indberette større datamængder til BBR. Up og download data til & fra BBR Programmet giver mulighed for at downloade et excel-datasæt med data fra BBR, med henblik på at opdatere data, fx afløbskoder eller andet. Når data er tilrettet, kan excel-filen uploades til BBR som opdateringer til eksisterende grunde, bygninger etc. Der er indbygget adgangskontrol og logning i henhold til dialog med KOMBIT. GIS4Mobile og sweco GIS4Mobile taler med sweco om at give GIS4Mobile brugerne mulighed for at indberette opgaver til driftweb. GIS4Mobile er optimeret så det er effektivt til registrering af store mængder af data. Når brugerne således er i gang med træregistrering eller andet, skal det være muligt at indlægge en opgave til driftweb på samme måde som andre registre­ ringer foretages. GIS4Mobile app kan gratis hentes og benyttes i det frie datalag. Brugeren vil blive bedt om at registrere sig med mailadresse og navn. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.com

Årets danske Hexagon-event Dansk Intergraph Brugerforening er blevet til Hexagon User Group DK. Den årlige brugerkonference springer ud som HUG DK 2018 d. 7.-8. marts; dog som altid på Munkebjerg Hotel i Vejle. Du vil få stort udbytte af HUG DK 2018, hvis du vil: - møde og bruge det branchenetværk, du (måske) ikke vidste, du havde – fx på GIS-basaren - have direkte indflydelse på udviklingen af de værktøjer, du bruger til hverdag - have den seneste viden om emner som persondataforordningen, den nye LER-lov og klimatiltag - trakteres med brugercases fra bl.a. HOFOR, Aarhus AffaldVarme og Bornholms Energi & Forsyning Se hele programmmet på go.hexagonsi.com/hug18. Den internationale udgave Er du sulten efter mere, så holder Hexagon sin internationale brugerkonference i Las Vegas 12.-15. juni, hvor alle Hexagons 8 divisioner er repræsenteret. Vi arrangerer som altid en fælles tur for de danske deltagere, så de får det optimale ud af turen. Kontakt os og hør mere. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafety Infrastructure.com

Nye muligheder med LOIS Statistik2 LIFA er nu kommet med en ny opdatering til LOIS Statistik2. Opdateringen rummer en lang række optimeringer og nye muligheder for vores kunder, som bl.a. får glæde af en bedre håndtering af adresser. Vi har ligeledes lavet en forbedring af databasen, som nu kan håndtere en helt ny type data – statistiske indkomstdata fra DST. Da vi ligger inde med landsdækkende datasæt, vil man både få mulighed for at profilere egne borgeres indkomstklasser og eksempelvis tilflyttere fra andre kommuner, ligesom man særskilt vil kunne bestille yderligere profiler. Udvidelsen rummer fire standardprofiler: 1. Indkomster fordelt på familietyper 2. Indkomster fordelt på boligtyper 3. Indkomster fordelt på alderskategorier 4. Indkomster fordelt på til- og fraflyttende borgere fra/til andre kommuner Med den nye tilkøbsudvidelse er vi stolte af at kunne tilbyde en af markedets mest fleksible leverancer af indkomstprofiler til de danske kommuner. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • FE BRUAR 2018

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Skadestueregistrering

Bytrumf i andet oplag

Forbedringer af trafiksikkerheden er bl.a. afhængig af, hvilke data der er til rådighed. Erfaringen er, at data, som stammer fra politirapporterede uheld, ikke giver et tilstrækkeligt billede. Heri er især personskader blandt bløde trafikanter underrepræsenteret.

På Kortdage i Aalborg lancerede vi kortspillet Bytrumf. Der har været så stor interesse for spillet, at vi har produceret andet oplag. Har du endnu ikke fået et eksemplar, er du velkommen til at kigge forbi efter et.

NIRAS har i samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Syd- og Sønderjyllands Politi udviklet en forbedret KortInfo-løsning til registrering af uheld på skadestuerne. Løsningen bygger på erfaringerne fra registreringer på Århus Skadestue gennem mere end 10 år. Løsningen omfatter både registrering- og udtræk af uheld i trafikken. Fokus har været på at få registreret uheld, hvor politiet ikke har været involveret, samt at kunne supplere politiets registreringer. Ved at synliggøre uheldene for kommunerne, får planlæggerne ny viden til at identificere sorte pletter og dermed prioritere opgaverne ud fra et mere oplyst grundlag. Registreringerne kan umiddelbart sammenlægges med de officielle ulykkesstatistikker. Kontaktperson: Mikael Kræpping Telefon: 3078 7521 Email: mkr@niras.dk Hjemmeside: http://kortinfo.niras.dk/ produkter/trafficaccidentregistration.aspx

Kom i gang med Esri’s nye ArcGIS Utility Network Extension Similix holder et seminar om Esri’s ArcGIS Utility Network Extension. Seminaret henvender sig til forsyningsvirksomheder, som bruger Esri-teknologi eller overvejer at gøre det i fremtiden. Vi vil både fortælle om teknologien, datamodeller, datamigrering, og hvordan I som virksomhed kan komme i gang. Målet for seminaret er, at beslutningstagere, forretnings- og procesansvarlige, IT-arkitekter og GIS-udviklere skal opnå forståelse for den værdi, man kan få igennem ArcGIS Utility Network Extension. Dato: Torsdag den 22. marts 2018 Tid: Kl. 08.30 - 16.00 Adresse: Diplomvej 377, 2800 Kongens Lyngby Tilmeld dig på www.similix.dk inden den 1. marts 2018. Ønsker du at vide mere om seminaret, kan du henvende dig til: Kontaktperson: Jacob Norby Telefon: +4560143710 Email: jacobn@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

18

GEOFOR U M • FEBR U A R 2 0 1 8

Åbne QGIS-kurser Vi afholder i den kommende tid to QGIS-kurser. Et for dem, der vil i gang med QGIS, og et for dem, der allerede kender QGIS og gerne vil arbejde med rasterdata. Kursusformen er en blanding af demonstrationer og prøv-selvøvelser og foregår i små hold, der sikrer god tid til den enkelte deltager. Kurserne er åbne for tilmelding for enkelt-deltagere. Se mere på septima.dk/kurser Nyt på bloggen om vector tiles Der har været stor interesse for at prøve vores nye gratis vector tiles-service, der udstiller GeoDanmark-data. Vil du gerne selv i gang med at udstille data som vector tiles, er der inspiration at hente på vores blog, hvor Björn Hartell beretter om, hvordan han har implementeret funktionen til generering af vector tiles i PostGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

FME World Tour 2018 Den 29. maj kommer FME World Tour 2018 til København! På dette års FME World Tour 2018 vil vi præsentere begrebet ’Data Ecosystem’. Som FME-bruger er du udstyret med verdensklasseværktøjer til at styre og administrere dataflow mellem de forskellige systemer og miljøer – du styrer datalivscyklus i ’Data Ecosystem’. Lær hvordan du optimerer din overførsel med FME gennem god forståelse for alle komponenter og deres værdi i økosystemet. Se mere på URL dataflow.center/worldtour. Herudover er FME 2018 lige blevet frigivet. Der er fokus på Enterprise integration and Connections when working with spatial data. Spændende! I 2017 slog vi rekord i antallet af nye FME licenser til kunder i Danmark. Vi glæder os over alle vores nye og gamle kunder! Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: +45 21779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFFESSIONEL BRUG NY UDGAVE I 2018 Kunderne har taget rigtigt godt imod Danmarks Digitale Gadefoto 2016, og mange har allerede bestilt den nye udgave, der fotograferes i 2018.

NY GADEFOTOLØSNING Prøv COWIs egenudviklede gadefotoløsning, der sætter ny standard for brugervenlighed og performance.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.


INDKALDELSE TIL GEOFORUMS GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 19. april 2018 kl. 15.00 i Ingeniørforeningens Hus, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V. Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, er det meget velkomment. Jf. vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være bestyrelsen skriftligt i hænde (geoforum@geoforum.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen og fremsatte forslag vil kunne ses på hjemmesiden: www.geoforum.dk/generalforsamling senest 3 uger inden generalforsamlingen. Vel mødt!

Geoforum 191 - Februar  
Geoforum 191 - Februar