Page 1

Mød estedet fo r geog rafi s k i n for mat i on • J an u ar 201 8 • N r. 1 90

En mand med en mission side 12


KORT NYT NYT ÅR, NYE KORTDAGE Kortdage 2017 slog deltagerrekorden, og den succes håber vi på at kunne gentage i år. Det kræver plan­ lægning, masser af planlægning. Vi har evalueret og fået mange gode tilbagemeldinger fra jer, der deltog i 2017. Og med dem in mente er vi allerede gået i gang med at lægge de første sten til Kortdage 2018, som igen i år bliver afholdt i Aalborg Kultur & Kongres Center i dagene 14.­16. november.

KLODENS LUFTFORURENING KAN FREMOVER OVERVÅGES AF COPERNICUS PROGRAMMET De første prøvebilleder fra Sentinel 5p­satellitten, der nåede jorden den 1. december, viser, at Copernicus programmet fremover vil kunne monitorere luftforurening på hele kloden. Det er ifølge Den Europæiske Rumorganisation, ESA, banebrydende, at Copenicus kan bidrage til en sådan overvågning samt levere vigtig information til prognoser for luft­ forurening. Det skriver Uddannelses­ og Forskningsministeriet på dets

Sæt kryds i kalenderen og følg tilblivelsen af KD18 på www.kortdage.dk samt på Geoforums LinkedIn

hjemmeside. Sentinel 5p blev sendt op den 13. oktober og er den sjette operationelle satellit under Copernicus programmet.

og Facebook­side. Vi ses til november!

GODT NYTÅR! Farvel til 2017 og goddag til 2018. Vi glæder os til igen i år at lave ti num­ re af GEOFORUM med nyheder, reportager og interviews om tendenserne, udviklingen, det store og det skæve, både hjemmefra og fra verden omkring os. Med andre ord alt det, der sker i og omkring Geoforum og geodata­ branchen.

En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen.

Vi vil som altid gerne høre, hvis du har en god idé eller nogle erfaringer, du gerne vil dele.

STILLINGSOPSLAG, DER BRINGES PÅ WWW.GEOFORUM.DK, BLIVER RENT FAKTISK BLIVER SET

Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor

ER DU FLYTTET ELLER HAR DU SKIFTET JOB? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på geoforum@geoforum.dk om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige meddelelser rettidigt.

hurtigt ud til interesserede jobsøgere.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forsideillustration Jack Dangermond under interviewet ved Kortdage 2017 i Aalborg. Foto: Jan Herkert Pedersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 191 12. jan. Nr. 192 9. feb. Nr. 193 12. mar. Nr. 194 13. apr.

2018 2018 2018 2018

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Et spændende år venter AF ULLA KRONBORG MAZZOLI, VICEPRÆSIDENT I GEOFORUM

Januar, kold og mørk, men også fuld af forventning og

Vi er også særlige på den gode måde, fordi vi med

nye muligheder ­ et helt frisk år til rådighed. Der er

vores medlemmer besidder en unik faglighed, som

allerede masser af spændende ting på Geoforums

andre brancher eller sektorer efterspørger. Aftalen

program i 2018 og sikkert lige så mange, som bare

med Ingeniørforeningen, IDA, om at udbyde geofag­

venter på at blive samlet op.

lige kurser til deres medlemmer også kan vi udvide til andre brancheforeninger for eksempel i IT­sektoren.

Geoforum­året 2017 var på mange måder et turbu­

Og der er allerede tiltag i den retning på programmet

lent år med mange forandringer, ups and downs og

i 2018.

succeser. Der var økonomiske udfordringer, der betød, at livremmen måtte spændes ind. Her viste

Endelig er vi særlige på den helt vildt gode måde,

foreningen sig stærk, for alle bakkede op og gav

fordi vores forening består af mange, mange frivillige,

deres bidrag til at vende skuden.

der brænder for at gøre ”geo” tilgængeligt, anvende­ ligt og nyttigt i mange sammenhænge. Det er vores

Når stærke vinde blæser, kan man som bekendt

rygrad og den smeltedigel, hvorfra foreningen

vælge at bygge læhegn eller vindmøller. Geoforums

trækker sine værditilbud.

bestyrelse og sekretariat har valgt vindmøllerne. Derfor har bestyrelsen i 2017 set fremad. Vi har

Jeg ser frem til at møde politikere og drøfte, hvordan

arbejdet med foreningens DNA, dét, der gør os

Geoforum kan bidrage med faglighed til blandt andet

stærke og unikke og dét, der kan skabe værdi for

klima­ og byudviklingsopgaver. Jeg ser frem til

foreningens medlemmer og det omkringliggende

samtaler og forhåbentligt samarbejder med IT­bran­

samfund. Det er det fundament, vi skal stå på i 2018

chen om for eksempel anvendelse af geografisk infor-

og mange år frem.

mation i endnu flere løsninger. Jeg ser frem til en perlerække af forskellige arrangementer, der både vil

Mine udenlandske kollegaer siger, at vi som forening

styrke fagligheden og dele viden mellem os.

er særlige på den gode måde, fordi vores forening rummer både det offentlige, det private og

Så vi tager det bedste fra 2017 med os ind i det nye

uddannelsessektoren. Det skal vi fortsat drage nytte

år, og jeg glæder mig til, at Geoforum bliver endnu

af for eksempel i det politiske arbejde, hvor vi kan

mere synlig og relevant for mange flere i 2018. Godt

sætte aftryk på væsentlige dagsordener.

nytår til alle.

Kort Nyt

2

Ejendomsvurderinger i fremtiden

15

Leder

3

Mødekalenderen

18

Nye plandata – nye muligheder

4

Udpluk af arrangementer

19

Nyt fra virksomhederne

20

Interview med Jack Dangermond

12


Nye plandata – nye muligheder Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Skatteministeriet og KL udviklet et nyt plandatasystem – Plandata.dk – der nu har afløst PlansystemDK. Det nye system stiller data åbent til rådighed for alle, så både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få øget gavn af registerets plandata.

AF HENRIK LARSEN, CHEFKONSULENT I ERHVERVSSTYRELSEN

Fornyelsen af plandatasystemet omfatter både de plandata, som allerede fandtes i systemet, en ny brugergrænseflade til indberetning, uploadog downloadmodulerne samt de services, der udstiller data. Samtidig er systemet udviklet til at kunne levere oplysninger til Skatteministe­ riets nye ejendomsvurderinger, herunder planbestemmelser og oplysninger om bygge­ muligheder og restrummeligheder for det enkelte (del­)jordstykke. Med det nye system vil registrering af planer i højere grad stemme overens med den enkelte plans indhold. Flere plandata og bedre datakvalitet For at sikre en høj og i særdeleshed ensartet datakvalitet er alle lokalplaner, delområder og byggefelter blevet digitaliseret, uagtet deres oprindelige kvalitet. Ved at få alle lokalplanens geometrier digitaliseret med den samme syste­

4

G E O F O RU M • J AN U AR 2018

matik sikres en ensartet kvalitet på tværs af hele landet. Ud over digitaliseringen af lokalplanernes geometrier er alle planer i PlansystemDK blevet kvalificeret. Gennemgangen har omfattet alle gældende ca. 33.500 lokalplaner, 98 kommune­ planer og ca. 16.000 landzonetilladelser. Som noget nyt skal delområder i lokalplaner indberettes til systemet. Der kan være tale om delområder, som regulerer forskellige former for arealanvendelse, bebyggelsesregulerende bestem­ melser eller forskellige zoner. Hvis en planbestem­ melse er knyttet til en bestemt geografi inden for lokalplanen, skal der indberettes delområder, så det er muligt at se, hvor den enkelte bestemmelse gælder. I alt har Erhvervsstyrelsen digitaliseret omkring 83.500 geometrier for delområder, og for hvert delområde er registreret de planbestemmel­ ser, som findes i planen. >>


FORMEL 1 I KØBENHAVN? HVAD SKAL DER TIL FOR AT KUNNE AFVIKLE STORE BEGIVENHEDER FORSVARLIGT? DELTAG PÅ GRATIS WEBINAR OG BLIV KLOGERE. Skulle det blive en realitet med Formel 1 i København, står arrangørerne over for en kæmpe sikkerhedsmæssig opgave. For hvordan sikrer man, at koordination, kommunikation og kommandoveje spiller 100% hele vejen igennem planlægningen og afviklingen af den type begivenheder? Hør hvordan GIS kan understøtte håndteringen af store begivenheder på vores næste gratis webinar. Vi taler af erfaring - Hexagon har været en del af sikkerhedsplanlægningen ved bl.a. OL i Rio, G7-topmøde i Bayern og håndtering af flygtningestrømme i Tyskland.

25. januar kl. 9:30 - 10.30

Tilmelding på: go.hexagonsi.com/begivenheder


Førstegangsregistrering

Kommunal medarbejder

C

BBR

plandata.dk 3.-partssoftware til udarbejdelse og indsendelse af planer

Plan

Plandata.dk Indberet plan

Validering af regler

1

Nedbrydning, beregning og auto-godkendelse på deljordstykkeniveau, med data fra: Planer BBR Matriklen

Planer

Plandata.dk Korriger og godkend deljordstykker

Deljordstykkeregisteret Vurderingsmyndigheden

Skal godkendes

Er godkendt

Plandata.dk Administrer høringsparter

Kommunal medarbejder

2

Planregisteret

3

4

Sager

A

Høringsmails og adviseringer

B Udstilling af data

Høringsparter

Matriklen

Kommunens indberettede oplysninger om planer gemmes sammen med planerne i pdf­format. Herefter nedbrydes oplysningerne til jordstykkeniveau, og data sammenholdes med data fra matriklen og fra BBR og sendes til Skatteministeriet. Data om planer og jordstykker kan tilgås af kommunerne, og borgerne får adgang til data om planerne.

Alle. Såvel virksomheder, borgere og myndigheder

I de tilfælde, hvor lokalplanen indeholder bygge­ felter, skal disse også indberettes med geografi og tilhørende bestemmelser. Byggefelter findes beskrevet i ca. 40 % af de gældende lokalplaner, og for disse er godt 58.000 byggefelter blevet registreret. Et nyt krav er også, at kommunerne indberetter landzonetilladelser, og alle eksisterende land­ zonetilladelser (15.852) er nu registreret i det nye system. Herudover er godt 49.000 kommune­ planrammer blevet kvalitetssikret og opgraderet med nye planoplysninger. Registrering af plantyperne Alle plantyper i Plandata.dk er registreret efter en ny datamodel, PlanDK2+, hvorefter flere data om den enkelte plan skal registreres. For eksempel skal der registreres flere specifikke anvendelser, hvis de findes i planen, til hver kommuneplanramme, lokalplan eller lokalplandelområde. Der skal registreres flere nye bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvis de findes i planen, vedrørende for eksempel etageareal og udstykningsstør­ relse med flere. Disse bestemmelser skal registreres for hele planen samt for hver enkel specifik anvendelse, forudsat at omfanget af byggeriet reguleres specifikt i forhold til anvendelsesbestemmelserne. Erhvervsstyrelsen arbejder også med at kvalificere zonekortet, det vil sige byzone og sommerhus­ områder ­ landzoner er resten af landet. Indberet­ ningen af zoner bliver lettere, fordi zonekortet

6

G EOFOR U M • JA N U A R 2018

opdateres automatisk i de tilfælde, hvor afgræns­ ninger af henholdsvis byzoner og sommerhus­ områder fremgår entydigt. Der vil dog stadig være behov for, at kommunen opdaterer zonekortet manuelt for eksempel ved tilbageføring til land­ zone. Tilbageførsel til landzone er således ikke knyttet til en lokalplan, men til en selvstændig byrådsbeslutning. Åben adgang til plandata Med Plandata.dk er mulighederne for at benytte registerets plandata til en lang række formål øget betragteligt for både borgere, virksom­ heder og offentlige myndigheder, herunder kommunerne selv. I Plandata.dk stilles data åbent til rådighed for alle. Data kan umiddelbart hentes via et nyt downloadmodul, eller de kan tilgås via almindeligt kendte dataservices i form af WMS, WMTS og WFS. Indberettere af planer – altså kommunerne og eventuelt deres systemleverandører – kan fortsat etablere system­til­system forbindelse til Plan­ data.dk gennem en SOAP-snitflade, hvor egne systemer kommunikerer direkte med Plandata. dk. Sammen med adgangen til de digitale plan­ data kan man hente alle plandokumenter i pdf­format. Det nye Plandata.dk ændrer ikke ved, at pdf­dokumentet er bærer af de juridisk gældende planoplysninger. Den åbne dataadgang understøtter Erhvervs­ styrelsens vision om at skabe de bedste rammer for virksomhederne, og mange private virksom­ >>


it til by og land IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

godt nytår! Vi ønsker alle et rigtig godt nytår og ser frem til et spændende 2018. I 2018 glæder vi os til at byde velkommen til bl.a. følgende arrangementer 3. maj 15.-16. maj 29. maj 19.-20. sept.

RenoWeb årsmøde på Severin Spatial Suite årsmøde på Hindsgavl Slot FME World Tour DriftWeb årsmøde

Vi planlægger endvidere at afholde kurser vedrørende Spatial Suite, postGIS, FME, QGIS mm, så hold jer orienteret via vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


heder har allerede udvist stor interesse, her­ iblandt landinspektører, ejendomsmæglere og dagligvarebutikker. Interessen skyldes, at de oplysninger, der fremad­ rettet kommer til at ligge i Plandata.dk, vil kunne bruges af for eksempel investorer og butikskæder til at identificere, hvor lokal- og kommuneplaner åbner mulighed for, at den næste bygning eller varehus kan ligge. De nye plandata gør det så at sige lettere for virksomheder at holde øje med markedet på tværs af hele landet. Plandata.dk giver også almindelige borgere bedre muligheder for at hente mere detaljerede plan­data i forbindelse med ejendomshandel med mere.

inddragelse af planlæggere og andre i kommu­ nerne.­Derfor er indberetningsflowet blevet mere intuitivt og pædagogisk, så det nu er hurtigere og lettere at indberette en plan. Det nye indberetningsmodul gør det også muligt for kommunerne at markere, hvis en plan ikke regulerer for eksempel anvendelse, zoner med mere. Det gør samtidig indberetningen lettere for kommunen, fordi felter, der er irrelevante og ”forstyrrende” for den aktuelle plan, ikke vises. Systemet indeholder desuden flere kontroller af tastefejl med mere, hvilket reducerer antallet af fejl og mindsker behovet for senere rettelser.

Hos en række statslige og kommunale myndighe­ der vil de nye plandata kunne forbedre sags­ behandlingen. Det er ikke mindst vigtigt, at den øgede mængde af data og kvaliteten af disse er til gavn for kommunerne selv i deres egne systemer, og når de for eksempel skal analysere arealanven­ delsen og ”se sig selv i forhold til nabokommuner”.

Plandata.dk understøtter også, at der ved offentliggørelse af planforslag samt ved ved­ tagelse eller aflysning af planer sendes e-mails med oplysninger om planens nye status til de af kommunen udpegede modtagere. Kommunen kan derfor i systemet vedligeholde lister over e-mail-modtagere for de enkelte plantyper. Kvittering for offentliggørelsen af en plans nye status er også en mulighed i det nye plansystem.

Nyt indberetningssystem For at sikre datakvaliteten er der til Plandata.dk udviklet en helt ny brugergrænseflade til indberet­ ning og nye moduler til upload af planer. Udvik­ lingen er blandt andet baseret på brugertests og

Plandata til ejendomsvurderingen Fra 2018 vil Skatteministeriets ejendomsvurde­ ringer blive udregnet efter en ny metode, som blandt andet vil indeholde flere data om den enkelte ejendom. Nogle af disse data skal komme >>

8

G E OFOR U M • JA N U A R 2018


BIM - FÅ STYR PÅ DINE DATA


fra Plandata.dk. Det drejer sig om planernes anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesregule­ rende bestemmelser, som leveres af Plandata.dk automatisk. Oplysningerne er ”nedbrudt” til det enkelte jordstykke, eller matrikelnummer. Hvor en plangrænse deler et jordstykke, nedbrydes planoplysningerne til deljordstykker. Nedbrydningen tager udgangspunkt i de nyeste planoplysninger i den mest detaljerede plantype, der findes i Plandata.dk. Hvis flere lokalplaner dækker samme område og indeholder modstri­ dende oplysninger, benyttes den senest indberet­ tede plan. På samme måde vil en planoplysning, for eksempelvis et delområde, overtrumfe samme oplysning i en lokalplan. Hver gang en ny plan indberettes til Plandata.dk, og der sker en ændring af en plan eller en rettelse i registreringen af planen, vil systemet beregne oplysningerne igen for det enkelte (del­)jordstykke og stille dem til rådighed for ejendomsvurderingen. I den sammenhæng beregnes i Plandata.dk vejledende oplysninger om anvendelses­ og udnyttelsesmuligheder og restrummeligheder på det enkelte (del-)jordstykke. Det sker – on the fly

– ved at inddrage oplysninger fra BBR og matrik­ len. Beregningen skal ikke forveksles med en detaljeret byggesagsbehandling for den enkelte ejendom, men skal ses som en vejledende rettesnor til brug for ejendomsvurderingen. Fleksibel overgang fra PlansystemDK til Plandata.dk Det nye Plandata.dk blev taget i brug ved års­ skiftet, hvor en ny bekendtgørelse om ændring af `bekendtgørelse om PlansystemDK´ trådte i kraft. Af hensyn til kommunerne vil det gamle system imidlertid kunne bruges sideløbende i en over­ gangsperiode til og med den 31. marts 2018. Fra den 1. april 2018 vil planer kun kunne indbe­ rettes via Plandata.dk, men Erhvervsstyrelsen vil helt frem til og med juni 2018 have en udvidet bemanding på Plandata.dk’s support, så kommu­ ner hurtigt kan få hjælp til indberetning af planer.

Der er mere information om Plandata.dk, herunder den nye datamodel, snitflader, services og overgangsperioden på Planinfo.dk under sektionen Plandata.dk.

VÆR MED TIL AT GØRE GEOFORUM ENDNU MERE RELEVANT, INSPIRERENDE OG LÆRERIGT Går du med en spændende idé til en artikel til næste nummer af Geoforum, så skriv til os på sekretariatet. Vi vil meget gerne have dine input, enten som en artikel eller som en idé, vi på redaktionen kan arbejde videre med.

Geoforum udkommer i begyndelsen af måne­ den, ti gange om året. Du kan gå i arkivet her http://geoforum.dk/geoforum.dk-10135.aspx og læse mere om Geoforum, ellers er du altid velkommen til at ringe eller skrive til sekretariatet, geoforum@geoforum.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

10

G E OFOR U M • JA N U A R 2018


Den Danske Esri Brugerkonference 2018 15. - 16. maj Hotel Comwell i Korsør

Tilmeld dig allerede nu Så er der åbent for tilmelding til den inspirerende danske Esri Brugerkonference, hvor GIS-entusiaster mødes for at få den seneste viden om ArcGIS-platformen og for at netværke. Vi kan allerede nu love, at konferencen bliver særdeles indholdsrig, med seneste nyt fra Esri, indlæg af eksperter, best practice, trends og tekniske workshops. Alt sammen indlæg, der vil give dig ny viden og inspiration til, hvordan GIS kan bidrage med at skabe forretningsmæssig værdi i hverdagen.

Fortæl om dit arbejde med ArcGIS Har du lyst at til præsentere de GIS-projekter du har arbejdet med, så send dit abstract til esribk@geoinfo.dk. Udvalgte oplægsholdere får 1.000 kroner i rabat på deltagelse.

Bliv udstiller Du kan stadig nå at komme med som udstiller. Igen i år er der tre udstillerpakker at vælge imellem. Alle pakker giver omtale i vores nyhedsbrev, vores magasin GIS i Aktion og i konferenceprogrammet.

Mere information og tilmelding på www.geoinfo.dk Om Geoinfo A/S Geoinfo er den danske distributør af software fra Esri, verdens førende udvikler af GIS software. Vi leverer markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering. Vi tilbyder software, projekter, systemudvikling, konsulentydelser, service og support, GIS- og datastrategiudvikling, kurser og kompetenceudvikling.

Stationsparken 37, 4. 2600 Glostrup Tlf.: 39 96 59 00 G E OFORUM • JANUAR 2018 geoinfo@geoinfo.dk

Gråbrødregade 9, 2. 6000 Kolding Tlf.: 39 96 59 00 11www.geoinfo.dk


????????????

”Sælg ikke din passion” ??????

AF ??????????

Foto: Jan Herkert Pedersen

For Jack Dangermond har det aldrig handlet om at tjene penge, men altid om at følge sin passion. Så budskabet til nutidens unge iværksætterspirer er klart: Forretning skal ikke ske på bekostning af din passion for kunne gøre noget med dit fag, men på grund af den.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

”Gør ikke det, der er interessant. Vær interesseret!” ­Hemmeligheden bag grundlæggeren af den ameri­ kanske softwarevirksomhed, Esri, Jack Dangermonds succes er enkel. Udover at være en opsang til de unge, der står på tærsklen til at skulle skabe deres egne karrierer, er budskabet i hemmeligheden også en tilgang, der er dybt forankret i ham, og som han derfor har båret med sig gennem hele sin egen karriere, ja, gennem hele sit liv. Det er interessen, passionen, han bærer foran sig. Det er den, der er drivkraften, og ikke fordi nogen siger, den skal være det. Han kan bare ikke lade være - ikke dengang og ikke nu. Det fortæller han, da vi møder ham efter hans key note præsentation ved Kortdage 2017: ”Min passion er GIS. Jeg opdagede som ung i begyndel­ sen af min karriere styrken i kvantitativ geografi,

12

G E OFOR U M • JA N U A R 2018

og hvordan den kan gøre en forskel i rationel planlægning og i beslutningstagningsproces­ sen. Jeg havde dengang ingen store idéer eller forkromede planer. Jeg kunne bare godt lide det, jeg lavede.” Mr. Esri Han hæver ikke stemmen, slår ikke stort ud med armene. Egentlig gør Jack Dangermond ikke et stort væsen af sig, hvilket jo kan overraske, når manden nu er grundlægger af og bærer titlen præsident i en verdensom­ spændende organisa­tion, er på Forbes liste over de mest velhavende mennesker i verden og ven med Bill Gates. Og så alligevel. Klart, tydeligt og præcist får han sine budskaber ud om, hvordan GIS kan bruges til at gøre en forskel i verden, både når han står foran 500 >>


mennesker, og når han fortæller én-til-én. Man mærker, at han er rundet af valg og fravalg gennem et helt liv – og ikke mindst refleksionerne over disse. Hans stålblå øjne bag brilleglassene udstråler netop stålsathed, men også varme og spil, som slår han smut med dem. Han fremstår ydmyg af natur – og samtidig uhyre bevidst om at gå til verden med ydmyghed. At få noget til at gro Fra barnsben af har Jack Dangermond været vant til at skulle få ting omkring ham til at vokse og gro. Han og hans søskende boede på en lille plante­ skole, som deres forældre ejede og drev. Han tro­ede derfor længe, at han skulle være landskabs­ arkitekt og designe haver og parker og grøn infrastruktur i byerne. Men undervejs i studierne i miljøvidenskab og landskabsarkitektur begyndte den unge Jack at fatte mere og mere interesse for bydesign og byplanlægning – altså det at forstå landskab som skabt ud af geografi. Og Labora­to­ riet for Computer, Kortlægning og Rumlig analyse på Harvard midt i tresserne blev, sammen med hans akademiske uddannelse, fødestedet for den vej, han er gået ad. Rationel i en tid og verden af følelser Jack Dangermond er ung af tresserne. Med protester og aktivisme - han nævner miljøbevæ­ gelsen med bogen ”Silent Spring” fra 1962 som en faktor og, selvfølgelig, Vietnamkrigen. Men modsat millioner af unge mennesker verden over var der ikke nogen af disse bevægelser og protester, der rigtig bed på ham: ”Jeg var mere optaget af, hvordan vi med rationelle metoder kunne gøre planlægning bedre. Og jeg vidste intuitivt, at det her var noget for mig.” Vand og dåsebønner Med 1100 dollars på lommen, bopæl i sin og sin kone, Lauras, bil og vand og dåsebønner på menuen levede Jack Dangermond ikke det vilde liv som iværksætter. Han arbejdede de første år på forskellige småprojekter, som lavede computer­ kort til folk. Gradvist over årene voksede en lille organisation op omkring ham, som lavede projekter, byggede software og nye værktøjer. Efter ti år havde organisationen vokset sig 100mand stor, de arbejdede over hele verden, og folk begyndte at spørge til - og efterspørge - deres arbejde – og opfordrede til at begynde at sælge. 1980 blev et skelsættende år, for det var her, at organisationen og Jack Dangermonds arbejde gik fra at udføre projektarbejde til at producere i stor skala og gøre det til et reelt, salgbart produkt.

Foto: Jan Herkert Pedersen

”Det var et chok for mig, for jeg havde indtil da bare gået rundt og lavet små projekter og haft det sjovt. Nu sagde de: ’Jack, vi vil faktisk betale dig, hvis du tager din kode og gør det til et produkt’. De fleste tænker, at det at kode er en ’afslappet’ ting, men at bygge et decideret produkt er en funda­ mental anden ting end blot at kode. Det kræver design, ingeniørarbejde, tests, kvalitet, dokumen­ tation og tæt samarbejde med dem, som faktisk anvender softwaren. Det ændrede hele min karrie­ re, for det ændrede sig fra, at vi lavede et stykke arbejde til, at vi byggede værktøjer, der hjalp andre til at gøre deres arbejde.” ESRI, som han elleve år tidligere havde grundlagt sammen med Laura, var for alvor kommet på landkortet. Iværksætter, hvad driver dig? Snakken falder igen på de unge, der går rundt med en iværksætterdrøm. Med samme præcision, som når han fortæller om sin egen vej, formulerer han sin bekymring for vor tids iværksættere: >>

G E OFORUM • JANUAR 2018

13


Foto: Jan Herkert Pedersen

”I dag er der en masse larm omkring det at starte sin egen virksomhed. ’Jeg vil starte for mig selv’, og det er beskrevet, hvordan det skal foregå: Du skal låne en masse penge, du skal se rigtig ud, du skal have en power point, som præsenterer din første og anden runde af kapitaliseringen og mere af den slags palaver. Dét, der er virkelig vigtigt her, er, i mine øjne, at den nuværende tids paradigme i forhold til at starte egne virksom­ heder er svær, fordi unge i dag – ligesom jeg selv dengang – har en passion. De tager imod risiko­ villig kapital, og så snart de har gjort det, så følger de ikke længere deres passion, men den passion, der tilhører investorerne, og ender derfor hurtigt i en trædemølle. Min største frygt er, på den baggrund, at unge mennesker får trukket deres passion eller deres vision om at gøre noget med deres liv væk fra dem af hele den programme­ ring, der eksisterer i samfundet om, hvordan man skal starte sin egen virksomhed i modsætning til at lave virkeligt, ordentligt arbejde og lade dét være drivkraften.”

14

G E OFOR U M • JA N U A R 2018

Jack og ESRI Jack Dangermond er født i 1945 af hollandske ­immigranter. Han voksede op i Redlands, Californien, hvor han i 1969 også grundlagde virksomheden ESRI. ESRI er forkortelsen for Environmental ­Systems Research Institute og havde i 2016 3200 med­arbejdere alene i USA. Oprindeligt skulle ESRI lave arealanvendelses­ analyser, men med tiden rettede fokus sig mod udvikling af GIS software – og sær­ ligt u ­ dsendelsen af ARC/INFO i starten af 1980´erne.


Sådan vurderes ejendomme i fremtiden Et nyt system, der skal basere sine vurderinger på objektive data og kriterier, erstatter det stærkt kritiserede ejendomsvurderingssystem, som indtil nu har dannet baggrund for vurderingen af ejendomme i Danmark.

AF TINA SVAN COLDING, LASSE SKAKKEBÆK LINDEGAARD OG LARS BREUMLUND, SKAT

Det nuværende ejendomsvurderingssystem har vist sig udfordret på en lang række områder. Boligejernes vurderinger har generelt set været for upræcise, uensartede og uigennemskuelige. Den mangeårige kritik af det tidligere offentlige system til vurdering af ejendomme medførte tilbage i 2013, at vurderingerne blev suspenderet – blandt andet på baggrund af kritik fra Rigs­ revisionen. Med Rigsrevisionens kritik in mente nedsatte den tidligere S-R-SF regering det såkaldte Engbergudvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger til at forbedre ejen­ domsvurderingssystemet.

Udvalgets anbefalinger Engbergudvalget anbefalede i september 2014, at der skulle laves et nyt og gennemsigtigt vurderingssystem baseret på bedre data og med afsæt i tidssvarende statistiske metoder. Blandt de væsentligste anbefalinger til de nye vurde­ ringsmodeller var, at alle vurderinger bør bygge på objektive data og kriterier. Det var udvalgets vurdering, at man blandt andet på baggrund af nye og bedre data, herunder matrikeldata, geografiske variable baseret på GeoDanmark­data, BBR-data og plandata, kunne sikre tilstræk­ kelig høj kvalitet til, at de kunne tjene som >>

Billederne herover viser eksempler på view i skråfotoklient.

G E OFORUM • JANUAR 2018

15


Eksempel på view i gadefotoklient (copyright: COWI DDG)

objektivt grundlag i vurderingsøjemed. Udvalget anbefalede derfor, at der skulle arbejdes videre på at kvalitetsløfte data, forfine og udvikle nye metoder og variable til det nye ejendomsvur­ deringssystem. Det arbejde er siden efteråret 2014 blevet videre­ ført af Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, ICE. Undervejs har ICE samarbejdet med offentlige og private aktører for at udvikle datagrundlaget, såvel som metoderne til det nye vurderingssystem. Det nye vurderingssystem Det nye vurderingssystem er baseret på fem hovedkomponenter: Data, model, manuel sagsbe­ handling, breve/afgørelser og vurderingsportal. Vurderingsprocessen forventes at køre som en datadrevet proces, hvor hovedparten af vurderings­ arbejdet foretages automatisk på baggrund af de

Indsamling og  kvalitetsløft af  data

Vurderings‐ model

data, der er kvalitetsløftet og indsamlet til vurde­ ringen. Efterfølgende vil vurderingen blive sags­ behandlet manuelt samt gennemgå en kvalitets­ kontrol oven på de modelberegnede vurderinger. Alt dette inden ejerne modtager oplysninger og resultat i forbindelse med vurderingen. Siden 2014 har ICE opbygget det store datagrund­ lag, der skal til for at understøtte ét objektivt, ensartet datadrevet vurderingssystem. Der er indgået aftaler med 11 offentlige myndigheder om at kvalitetsløfte eksisterende data, eksempelvis GeoDanmark data og BBR bygningsgeokodning, sammensætte eksisterende data på nye måder og tilvejebringe helt ny data, eksempelvis skråfoto, geografiske variable og plandata på parcelniveau. Derudover er der i udviklingsarbejdet indgået aftaler med private aktører for at skaffe aktuelle markedsdata, det vil sige mæglervurderinger og udbudsdata. >>

Manuel sags‐ behandling

Udsendelse af  deklaration og  afgørelser (E‐boks)

Det nye vurderingssystem består af fem hovedkomponenter.

16

G E OFOR U M • JA N U A R 2018

Vurderings‐ portal


indgår i vurderingen. Det vil sige, at der i vurde­ ringen af for eksempel rækkehuse lægges relativt større vægt på lokale salg af rækkehuse, når de nye vurderinger skal fastlægges.

Delkomponenter i det manuelle sagsbehandlersystem.

Træfsikre vurderinger Det er afgørende for et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem, at det bliver mere gennemsigtigt, markedskonformt og har en højere træfsikkerhed, end det nuværende system har. Det er derfor også målsætningen, at langt de fleste ejendomme skal vurderes efter en statistisk bereg­ ningsmetode. Denne metode giver generelt den bedste træfsikkerhed og er mest omkostningsef­ fektiv for vurderingsmyndigheden. Derfor er der udviklet en statistisk beregningsmodel for ejer­­­bo­ liger, der kan anvendes til at vurdere langt de fleste ejendomme og grunde, det vil sige parcel­ huse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Beregningsmodellen sigter efter at ramme en vurdering, der er så præcis en tilnærmelse til en forventelig handelsværdi som muligt. Derfor indgår handelspriser i nærområdet også med markant vægt. Det skyldes blandt andet, at handelspriserne på naboejendomme i langt de fleste tilfælde afspejler forhold, som betyder noget for de fleste boligkøbere, herunder vejen og kvarteret og afstanden til institutioner og indkøbs­ muligheder. I nogle områder er der dog kun få bolighandler, og nogle bolighandler ligger måske nogle år tilbage i tiden. Derfor er der behov for at fremskrive handels­ priserne til de nuværende priser. På den måde kan handelspriserne umiddelbart sammenlignes. Selvom handelspriserne er opgjort på det samme niveau, vil der fortsat være store forskelle i bolig­ernes karakteristika. Det kan eksempelvis være, at størrelsen af to huse på samme villavej varierer markant, så det ene er 100 kvadratmeter og det andet 200 kvadratmeter. Derfor baseres beregningsmodellen på, at lignende ejendomme

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS Den kommende Vurderingsstyrelse er i gang med at få on boarded de ca. 650 sagsbehandlere, der skal starte den manuelle sagsbehandling i midten af april 2018. Sagsbehandlerne er placeret i de fem vurderingscentre i Maribo, Roskilde, ­Haderslev, Herning og Aalborg. En stor del af den manuelle sagsbehandling vil være centreret om at kvalitetssikre modelberegningerne, fastsætte tillæg/nedslag og fastsætte nye kvadratmeter­ priser for enkeltejendomme. Et eksempel på et nedslag i vurderingen kunne være, hvis en ejendom er beliggende i et område, der tit bliver oversvømmet. Den manuelle sagsbehandling vil finde sted i et helt nyt integreret cloudbaseret sagsbehandler­ system, der er det første store statslige cloudbase­ rede system. Systemet består af tre delelementer. Det første er et egentligt sags­­­­­­­­­­be­­handlersystem, ’Ejendomme og Grunde’. Det andet er en række geografiske støtteværktøjer, som for eksempel WebGis, skråfotoklient, gadefotoklient og fejl­ indberetningsmodul. Det tredje er ’Vidensrum­ met’, der giver adgang til vejledninger og retnings­ linjer for udarbejdelse af manuelle vurderinger. I december 2018 vil ejerboligejerne få tilsendt en deklaration, der viser de væsentligste data, der ligger til grund for deres vurderinger. Hensigten er, at ejerboligejerne får mulighed for at berigtige informationerne eller indberette eventuelle fejl. De nye vurderinger vil blive sendt til boligejernes e-boks i starten af 2018. De vil endvidere kunne ses i den nye Vurderingsportal, hvor der desuden vil være adgang til en række informationer om det nye vurderingssystem.

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Læs mere om den nye ejendomsvurderings­ model på: http://www.skm.dk/media/1385500/ Nye-og-mere-retvisende-ejendomsvurderinger.pdf

G E OFORUM • JANUAR 2018

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

11. jan.

Nytårskur i Vest om indendørs bygningskortlægning

Aarhus

17. jan.

Nytårskur i Syd om nye plandata og lidt fra det store udland

Fredericia

18. jan.

Nytårskur i Øst om GIS i brandbilen

København

Seminar: Internet of Things

Aarhus

Geoforums generalforsamling

København

27. feb. 19. apr.

>>

18

G E O F O RU M • J AN U AR 2018


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Nytårskur i Vest

VEST

Torsdag den 11. januar kl. 16:00 ­ 20:00 Sted Niras Ceres Byen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

Standarder, metoder og praksis, belyst af bygherre, rådgiver og brugere ved eksempler fra aktuelle projekter. • Datamodeller • Dataopsamling (arkitekttegninger og laserskanning) • 3D værktøjer (BIM og Revit) • Hvordan anvendes kortlægningerne i praksis

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Nytårskur i Syd

SYD

Onsdag den 17. januar kl. 17:00 ­ 20:30 Traditionen tro holder Geoforum nytårskur i både Øst og Vest og denne gang inviteres I til et spændende arrangement i Fredericia. Vi har inviteret et par oplægsholdere: Kirstine Rokholm Jensen og Anders Vittrup fortæller om nyheder og trends fra FOSS4G, som er den største internationale konference med fokus på open source GIS.

Henrik Larsen fortæller om efter­ følgeren for PlansystemDK, som sættes i søen 1. januar 2018. Han kommer ind på de nye muligheder i Plandata.dk, løft af datakvalitet og hvordan planda­ ta bliver brugt i Ejendomsvurderingen. Vi slutter traditionen tro af med en læk­ ker anretning som vi kan nyde mens vi netværker.

Sted

Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Seminar: Internet of Things

KOMPETENCE

Tirsdag den 27. februar kl. 9:00 ­ 16:00 Flere og flere virksomheder gør aktiv brug af ’dimser i nettet’ til at samle data og understøtte smart city­løsnin­ ger. Det ønskes, at disse indgår som en naturlig del af virksomhedens økosy­ stemer og forretningsmodeller. Et ønske som ofte bliver svært at realise­ re, da business casen ikke altid er tænkt igennem med eksempelvis masseproduktion og drift in mente. Dette seminar vil fokusere på anven­ delsen og udviklingen af devices og

services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive klogere på både anvendelsesmuligheder bag løsninger baseret på IoT – og hvordan implemen­ tering af løsningen indgår som en del af virksomhedens forretning. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

Sted Alexandra Instituttet, IT­byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • JANUAR 2018

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Ny indberetningsplatform

GeoAtlas i nyt partnerskab

Atkins har vundet opgaven med at udvikle den nye indberetnings­ platform for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Partnerskab omkring GeoAtlas API For at sikre en effektiv udbredelse af GeoAtlas, så tilbyder vi, at vores API kan integreres i eksisterende fagsystemer og portaler. Flere integrationer er allerede under udvikling.

Platformen skal anvendes til at håndtere indberetninger om en række data, blandt andet i relation til de geodata, SDFE leverer til Skatte­ ministeriet, hvor de indgår i arbejdet med den nye ejendomsvurde­ ring. ”Det er et meget spændende projekt, som i høj grad understøtter den strategi, vi har i styrelsen.” siger IT-arkitekt hos SDFE, Niels Kjær, og forsætter: ”Vi modtog et stærkt og gennemarbejdet tilbud fra Atkins og ser frem til at få indfriet ambitionerne om indberetningsplatformen.” Har du lyst til at deltage på Atkins digitale rejse? Så besøg www.atkins.dk­­­­­­/ stillinger. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52519357 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Lancering af ArcGIS Hub ArcGIS Hub nu er tilgængelig for alle. Så nu har offentlige myndig­ heder mulighed for at tage borgerinddragelse og samarbejde mellem afdelinger til et helt nyt niveau. Vil du vide, hvordan du kan bruge ArcGIS Hub i din oraganisation, kan du kontakte os på 3996 5900/ geoinfo@geoinfo.dk. Fortæl om dit arbejde med GIS på Den Danske Esri Brugerkon­ference 2018 Du er meget velkommen til at præsentere nogle af de GIS-projekter, du har arbejdet med, på Brugerkonferencen. Udvalgte oplægsholdere får 1.000 kr. i rabat på deltagelse. Få mere information og se hvordan du indsender dit abstract på www.geoinfo.dk/arrangementer/ den-danske-esri-brugerkonference-2018/abstracts. Nyt ansigt hos Geoinfo Velkommen til Morten Bjerrum, som er ansat som Senior GIS-­ konsulent hos Geoinfo. Morten kommer fra Rambøll og har i mange år arbejdet med Esri-platformen. Morten vil indgå i projektafdelingen, hvor han vil bidrage med sin store erfaring med Esri-platformen. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 6155 5803 Email: dorthee@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

20

G EOFOR U M • JA N U A R 2018

I den forbindelse er vi glade for at kunne fortælle, at vi har indgået partnerskab med SWECO, som via Spatial Suite nu tilbyder en integration af vores API. Det betyder, at kunder på Spatial Suite kan få en effektiv og visuel adgang til informationer om boringsdata, modeller af undergrunden og andre relevante datakilder, som anvendes indenfor forsyning, jord, miljø, klima og grundvand. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

MapCentia og Geopartner indgår samarbejde Det nye år skydes i gang med et nyt og spændende samarbejde! MapCentia og Geopartner indgår samarbejde inden for WebGIS til kommuner, forsyninger og andre brancher. MapCentia er en markant spiller i markedet med udvikling af en moderne open source WebGIS platform. Geopartners GIS/IT team består af specialister inden for rådgivning på grunddata, WebGIS, GIS og CAD. Med samarbejdet forventer MapCentia og Geopartner at supplere hinanden i at levere stærke IT- og driftsløsninger til kommuner og forsyninger, der funktionelt er på omdrejningshøjde med mange af de nuværende proprietære løsninger. Samarbejdets styrke ligger i muligheden for at levere hele paletten af ydelser fra implementering, projektstyring og udvikling - til drift, support og hotline; til særdeles attraktive og konkurrencedygtige vilkår. Interessen for open source software er støt stigende. Samarbejdet er naturligt, idet både MapCentia og Geopartner udvikler og drifter open source baserede GIS løsninger. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk


Formel 1 i KBH – hvad kræver det?

KMD Cognito ws for vore kunders 3. parts leverandører

Selv en garvet beredskabschef kan få klamme hænder ved udsigten til at stå for sikkerheden ved store begivenheder. Demonstrationer, festivaler, sportsbegivenheder eller topmøder – de samler mange mennesker på begrænset plads, fordrer samarbejde på tværs af organisationer og systemer og kan have mange mulige handlingsscenarier.

KMD Cognito giver nem adgang til tusindvis af data! Der er skabt nøgler og geokodet VIEWS ovenpå, så de enkeltstående data kan sammenstilles på kryds og tværs og skabe en forståelsesmæssig sammenhæng til videre analyse og forretningsprocesser.

Det gælder også uplanlagte begivenheder som ekstremt vejr eller terrorangreb – med den tilføjelse, at man ikke har kunnet forberede sig på det specifikke scenarie. Når håndteringen af større begivenheder fejler, findes årsagen typisk i koordination, ledelse og kommunikation. Fraværet af fælles arbejdsgange, kompatible systemer og klare kommandoveje gør indsatsen mindre effektiv og øger risikoen for alvorlige konsekvenser. Hexagon har været en del af sikkerhedsplanlægningen ved bl.a. OL i Rio, G7-topmøde i Bayern og håndtering af flygtningestrømme i Tyskland. Hør hvordan GIS understøtter håndtering af større begiven­ heder på vores webinar 25/1 – se vores annonce på s. 5.

Leverandører, som udvikler systemer ovenpå KMD Cognito, er med til at hjælpe både egne og vore kunder med at blive mere datadrevne i deres beslutninger. KMD ønsker at styrke dette samarbejde med en dialog og åbenhed ved at invitere til workshop på Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense SØ, tirsdag d. 6/3 2018 kl. 9:30-15:00. Målet er at give vore kunders 3. parts leverandører en solid indsigt i KMD Cognitos data, og hvordan de struktureres. Vi vil vise tips og tricks samt gennemgå Views, tabeller og dokumentation. Nærmere program for dagen vil blive sendt ud i løbet af februar 2018. Hvis du ikke har modtaget en invitation inden jul og gerne vil deltage, så send dine kontaktoplysninger til Birgitte Jensen bse@kmd.dk, så vil du få en invitation.

Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafety­Infrastructure.com

Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 61962647 Email: BSE@KMD.dk Hjemmeside: WWW.kmd.dk

Michael Eiland ansat som soft­ wareudvikler i JO Informatik

Nyt LER - LIFA hjælper ledningsejere

Michael Eiland (39) fra Fredensborg er ansat som softwareudvikler i JO Informatik i Helsingør. Han skal indgå i virksomhedens udviklings­ teams som front-end og back-end udvikler.

LIFA’s digitale robot, KortViser /LER, gør dig klar til at opfylde nye LER-krav fra 2019 til automatisk besvarelse af graveanmodninger. Vores robot opfylder allerede nu kravene om hurtig levering med få timers varsel samt levering af ledningsdata i et vektorformat.

Michael har mange års erfaring med Microsoft værktøjer, herunder C#, ASP.NET og SQL og kommer senest fra en stilling som udvikler i e-Boks A/S. Han har også tidligere arbejdet som udvikler på GIS-­ opgaver hos Atkins Danmark. ”Vi har mange udviklingsopgaver på Microsoft-platformen og løser en række forskellige GIS-opgaver. Så vi er rigtigt glade for at kunne byde en person med Michael Eilands baggrund velkommen i vores team,” siger direktør Jesper Olsen fra JO Informatik A/S. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 49 20 20 67 Email: info@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

KortViser /LER er systemuafhængig. Derfor kan den nemt implemen­ teres i samspil med dit eksisterende GIS/CAD-miljø. Løsningen er hostet med overvåget systemdrift, samt et webarkiv til autolagring af al dokumentation. Lige nu hjælper vi VandCenter Syd, Fjernvarme Fyn og Vejdirektoratet med implementering af KortViser /LER. De øvrige 35 kunder kan være trygge. Vi justerer løbende vores robot, efter­ hånden som de tekniske krav bliver meldt ud fra LER. Bestil temakort med Zoneinddelinger LIFA kan levere beregnede zoneinddelinger på grundlag af data fra Danmarks Statistik, til brug for den årlige benchmarking, som forsyningsselskaberne skal udføre. LIFA kan også tilbyde at udføre beregningen på grundlag af zone- og ledningsdata. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: kristian@loftlund.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • JANUAR 2018

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Registrering af grønne og sorte områder NIRAS lægger nu sidste hånd på de grønne registreringer for Hillerød Kommunes arealer. Vi står for registrering, markkontrol og kvalitets­ sikring, inden data lægges i en smart QGIS opsætning på en FKG database, hvor der er integration til kommunens webGIS, KortInfo. QGIS-opsætningen stilles frit tilgængelig for kommunen ved projek­ tets afslutning. For NIRAS er data i centrum som et effektivt redskab til at skabe kvalitet og effektivisering af driften på det grønne og sorte område. Data skal understøtte nuværende og fremtidige arbejdsprocesser samt være korrekte, relevante og konsistente. Det giver perspektiv for at anvende data i udbudssammenhæng, eller som grundlag for kontraktstyring og opgavehåndtering. Vi kan være jeres rådgiver gennem de omfattende projekter, fordi vi favner hele processen med udbud, registrering og kvalitetsbeskrivelser. Vi har et solidt kendskab til forudsætningerne, for at skabe et fælles ejerskab til sorte og grønne arealer. Kontakt os, hvis du vil høre mere. Kontaktperson: Simon Kamp Danielsen Telefon: 6023 3983 Email: skda@niras.dk Hjemmeside: https://www.niras.dk/ydelser/­ gis-geodata-og-automation/

Vi fejrer fem års fødselsdag Den 1. januar 2013 fik vi frie Grunddata - og samme dag blev Septima en realitet. Sidenhen har vi flyttet kontor to gange og er vokset fra 7 til 18 geonørder. Vi fokuserer stadig på at bringe data i anvendelse og på at kombinere teknisk indsigt med brugervenlighed og design. Vi fejrer fødselsdagen med afholdelse af en af vores, efterhånden traditionelle, fredagsbarer, hvor vi i dagens anledning skænker et glas bobler. Det vil glæde os, hvis du kigger forbi fredag den 12. januar 2018 kl. 15.00 på Frederiksberggade 19 i København. Vi har lanceret kortspillet Bytrumf, der - inspireret af barndommens bilkort - sætter åbne data om de danske byer i spil. Fik du ikke et sæt på Kortdage, har vi andet oplag klar til fødselsdagen. Læs mere på septima.dk/fredagsbar. Vi forstærker holdet John Wika Haakseth er ansat som udvikler og kommer fra en stilling hos norske Norkart, hvor han har arbejdet med både frontend- og backendudvikling. John er M.Sc.E fra Norwegian University of Science and Technoloy Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Kom i gang med Esri’s nye ArcGIS Utilty Network Extension

Sweco frigiver Spatial Suite 3.14 med nye funktioner

Similix holder et seminar om Esri’s ArcGIS Utility Network. Seminaret henvender sig til forsyningsvirksomheder, som bruger Esri-teknologi eller overvejer at gøre det i fremtiden. Vi vil både fortælle om teknologien, datamodeller, datamigrering og hvordan I som virksomhed, kan komme i gang.

I temavælgeren kan brugeren nu angive datafiltre, som filtrerer både i kortet og i forespørgsler. Et datafilter er opdelt i en række selvstændige kriterier, som brugeren kan slå til og fra. GIS administratoren bestem­ mer hvilke kriterier, som der skal være på et tema, og hvordan brugergrænsefladen skal se ud - fx om et kriterie skal have et indtast­ ningsfelt, en slider eller en drop- downliste.

Målet for seminaret er, at beslutningstagere, forretnings- og proces­ ansvarlige, IT-arkitekter og GIS-udviklere skal opnå forståelse, for den værdi, man kan få igennem ArcGIS Utility Network. Dato og tid: Torsdag den 22. marts 2018 Adresse: Diplomvej 377 2800 Kongens Lyngby Tilmeld dig på www.similix.dk inden den 1. marts 2018. Ønsker du at vide mere om seminaret, kan du henvende dig til: Kontaktperson: Jacob Norby Telefon: 60143710 Email: jacobn@similix.dk Hjemmeside: www.similix.dk

22

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

G EOFOR U M • JA N U A R 2018

En anden ny funktion er WMS browseren som via en url til en WMS tjeneste viser en liste over alle udstillede layers. Browseren har indbygget forhåndsvisning, så man kan se, hvordan et layer ser ud sammen med de almindelige temaer. Brugeren kan desuden oprette et layer som et brugertema i temavælgeren, således at der er nem adgang til det. Spatial Suite indeholder nu browsere til både CKAN (GeoJSON, ArcGIS JSON, ...), WFS og WMS, og kan derfor bruges til at gå på opdagelse i data fra ”fremmede tjenester”. Kontaktperson: Ole Urup Mogensen Telefon: 53721065 Email: oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFESSIONEL BRUG LÆS MERE PÅ: www.cowi.dk/ddg

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Velkommen i 2018! Vi skyder det nye år ind med tre forskellige nytårskure i hele landet – og du er inviteret med som gæst. Tilmeld dig på geoforum.dk/kurser­ og­arrangementer

Geoforum 190 - Januar  
Geoforum 190 - Januar