Page 1

Mødestedet for geografisk information • December 2017 • Nr. 189

Kortdage 2017 side 8


KORT NYT KØBEHAVNS UNIVERSITET FÅR NY PROFESSOR Satellitdata bliver mere og mere udbredt, og Københavns Universitet ønsker at styrke deres position i Danmark inden for brugen af data fra jordobservationssatellitter til kortlægning af naturressourcer. Derfor tiltræder Rasmus Fensholt som professor i remote sensing. Han har de sidste 15 år arbejdet med satellitdata og har siden 2004 været tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Købenavns Universitet. Han er uddannet cand.scient. i Naturgografi og Ph.d. fra netop Københavns Universitet. Tiltrædelsesforelæsningen blev afholdt den 22. november. Læs mere om Rasmus Fensholt og hans mangeårige arbejde med satellitdata på: http://ign.ku.dk/nyheder/2017/jorden-set-frarummet-ny-professor-i-remote-sensing/

GRUNDDATAREGISTRE PÅ EJENDOMSOMRÅDET FORSINKES ET ÅR Planen var, at alle grunddataregistre skulle sættes i drift i maj 2018. Undervejs i arbejdet er der dog blevet oparbejdet tre måneders forsinkelse, og for at skabe ro og sikre en stabil implementering har man derfor besluttet at udskyde idriftsættelsen til maj 2019. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på dens hjemmeside. Selvom hun helst havde set hele programmet klar til tiden, så mener direktør i Digitaliseringsstyrelsen og formand for grunddatabestyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, at det er den rigtige beslutning: ”Det er naturligvis ærgerligt, at ikke alle de nye grunddataregistre på ejendomsområdet kan implementeres som planlagt, men vi har valgt at agere ud fra en helhedsbetragtning for ejendoms-

MANGE INPUT TIL DEN NYE STRATEGI FRA GEOFORUMS MEDLEMMER

området. I det perspektiv er det klogest at vælge en forsigtig implementeringsplan i foråret 2019, så vi reducerer risici for den samlede offentlige sektor”.

Strategiarbejdet er i gang, og Geoforums bestyrelse vil meget gerne

Fordi forsinkelsen er så lang, skal Folketingets

inddrage medlemmerne. Derfor opfordrede den deltagerne på årets

Finansudvalg godkende ændringen.

Kortdage til at komme med idéer til, hvad foreningen i de kommende år skal satse på, arbejde for – eller skære ned på. Rigtig mange kom

Dele af ejendomsdata i registret Matriklen bliver

forbi Geoforums stand og gav deres besyv med og fik en snak med

klar i løbet af 2018, så blandt andet landinspek-

bestyrelsesmedlemmerne. ”Jeg er meget glad for det engagement,

tører og kommuner, som bruger netop disse data

inputs`ene er et udtryk for. Det styrker vores mandat og giver os

meget, kan få gavn af dem så hurtigt som muligt.

et bredere fundament for at kunne tegne en linje for alle medlem-

Det første grunddataregister, Danske Stednavne,

merne, ” lyder reaktionen fra Geoforums præsident, Nils Bo Wille-

er allerede sat i drift.

Jørgensen. Bestyrelsen arbejder i den kommende tid videre med strategien og præsenterer den på generalforsamlingen i foråret 2018.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk

Forsideillustration Fuldt hus i Aalborg Kongres & Kultur Center Foto: Jan Herkert Pedersen

Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 190 5. dec. 2017 Nr. 191 12. jan. 2018 Nr. 192 9. feb. 2018 Nr. 193 12. mar. 2018 Nr. 194 13. apr. 2018 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Sikke en succes AF KATARINA RITZ, FORMAND FOR KORTDAGSUDVALGET, OG NILS BO WILLE-JØRGENSEN, PRÆSIDENT I GEOFORUM

Tusind tak til alle jer, der bidrog til at gøre Kortdage

gerne et solidt overblik over aktiviteterne og en

2017 til en rekordsættende succes.

forståelse af den retning, som de mange samlede kræfter i disse projekter arbejder efter.

Takken går både til udstillere, foredragsholdere, sponsorer, deltagere og alle andre, der engagerede

Vi har forsøgt at bibeholde Kortdage som stedet, hvor

sig i dagene. Tak til Aalborg Kommune for at være

man netværker med gamle og nye bekendte, og vi

vært og til Aalborg Kongres & Kultur Center for et

har prøvet at sætte fokus på hjørner af vores

formidabelt samarbejde.

branche, som er under modning.

Vi ser tilbage på nogle vellykkede dage under

Rumsporet blev en stor succes med mange deltagere

overskriften ”Geodata – en verden i bevægelse”.

og en spændende key note fra Michael Linden-

Bevægelsen mod ”noget andet” startede allerede

Vørnle, som gav os alle et fælles afsæt for at forstå

med Kortdage 2016, hvor ønsket om at ændre lidt i

det vidtrækkende potentiale i data fra rummet. Vi er

koncepterne for alvor fik grobund i Kortdagsudvalget.

først lige begyndt. Det bliver spændende at se, hvad

Vi tog skridtet videre i år med flere dynamiske

området byder på ved næste års Kortdage.

programelementer og Open Air sessioner, nye emner I dette års planlægning rakte vi ud til resten af

og nye måder at skabe indhold på.

branchen, og mange flere end Kortdagsudvalget har Fra Kortdagsudvalgets side har vi lagt os i selen for at

sat aftryk i programmet. Jer skylder vi også en stor

skaffe hovedtalere, som kunne få os alle til at løfte

tak for det gode samarbejde. Det gælder for eksem-

blikket fra dagligdagens udfordringer og sætte vores

pel Rumkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddan-

fag og vores geodata i relation til noget andet og

nelse og Geodatastyrelsen.

større. Det, synes vi, lykkedes meget godt med dette Tak også for de mange gode input og diskussioner

års fire spændende hovedtalere.

om Geoforums fremtid. Vi vil tage det med på Der var mange, som benyttede sig af muligheden for

vores videre arbejde med Geoforums strategi, som

at blive opdateret på de store fællesoffentlige

vi har planlagt at skulle kunne fremlægge på den

initiativer som Grunddataprogrammerne, Datafor-

kommende generalforsamling i foråret 2018. Igen

deleren, Ejendomsvurderingen og Danmarks

tak til alle jer, der fik Kortdage 2017 til at lykkes så

Adresser. Det er håbet, at Kortdage har givet delta-

godt.

Kort Nyt

2

Kortdage i billeder

10

Leder

3

Open source i geoverdenen

12

EUROGI bidrager til udbredelsen af Copernicus

4

Mødekalenderen

14

Kortdage slår rekord

8

Udpluk af arrangementer

15

Nyt fra virksomhederne

16


Eksemplet, som blot er ét blandt mange på nem anvendelse af Copernicus-data, viser den højere klorofyl-koncentration langs kysten med orange farve, medens det sorte område repræsenterer land. Data er fra Sentinel-2 og dækker en del af det Tyrrhenske hav i Middelhavet. På baggrund af en række algoritmer og udvalgte spektralbånd beregnes klorofyl-koncentrationen.

EUROGI bidrager til udbredelsen af Copernicus Satellitprogrammet Copernicus åbner for en bred anvendelse af og let adgang til satellitdata. EUROGI arbejder igennem deltagelse i rammeaftaler og videndeling netop for at understøtte tanken med Copernicus og skabe satellitdata til alle i EU.

AF HENNING STEN HANSEN, PRÆSIDENT I EUROGI, PROFESSOR AALBORG UNIVERSITET

Satellitbaseret jordobservation har været et nøgleinstrument i en række specialopgaver igennem mere end 50 år, hvor ikke mindst de meteorologiske institutter var blandt de første brugere og lige siden har været storforbrugere af satellitbilleder/data til udvikling af pålidelige vejrudsigter. Parallelt hermed har den amerikanske satellit Landsat været et vigtigt instrument i observationen af jordens overflade, og med en start tilbage i 1972 findes der nu 45 års kontinuerlig dækning af hele jorden. Disse data har også været bredt anvendt i Europa til blandt andet CORINE Land Cover projektet, der har produceret kort over Europas arealdække for årene 1990, 2000, 2006 og 2012. Landsat har haft en europæisk pendant i den franske SPOT satellit, der dog har haft en mere begrænset anvendelse – primært på grund af satellittens kommercielle ophav.

4

G EOFOR U M • DECEM BER 2017

Copernicus-programmet EU’s indtræden på markedet for jordobservation skete med programmet GMES, Global Monitoring for Environment and Security, fra omkring årtusindskiftet med satellitten Envisat, der fokuserede på miljø og klima. GMES blev senere omdøbt til Copernicus, der var et permanent projekt med et meget bred fokus med hensyn til anvendelsesområder. Det er nu EU’s program for udvikling af informationstjenester baseret på satellitdata. Kernen i Copernicus er Sentinel-satellitterne, som er specifikt designet til at imødekomme brugernes behov. Den første Sentinel-satellit (Sentinel-1) blev opsendt i 2014 og er en radarbaseret satellit, der fungere nat og dag og under alle vejrbetingelser. Sentinel-2 blev opsendt i 2015, og denne satellit er en parallel til den >>


HexagonSafetyInfrastructure.com

VIL DU ARBEJDE MED LANDETS BEDSTE GIS-KUNDER? Vores voksende kundeskare fortjener kun det bedste af det bedste. Derfor søger vi en ambitiøs og dygtig GIS-konsulent, der vil være med til at levere banebrydende web- og desktop-løsninger til forsyninger og offentlige myndigheder i superligaklassen. Læs mere på: go.hexagonsi.com/konsulent


Sentinel-2 global coverage Copyright ESA/ATG medialab.

amerikanske Landsat med fokus på at monitere arealdække, om end Sentinel-2 har en væsentlig højere rumlig opløsning. Desuden er Sentinel-3 netop blevet opsendt, og frem mod 2030 er der planer om mindst 20 satellitter i omløb. Satellitdata til alle med Copernicus Når EU investerer så mange ressourcer i et jordobservationsprogram, skal det selvfølgelig retfærdiggøres med en bred brugerskare ud over den sædvanlige gruppe af forskere og meteorologiske institutter. Copernicus udfører derfor et målrettet program med henblik på at få både private virksomheder og den offentlige administration til at anvende Copernicus-data. Prisen for data er et vigtigt parameter for en bred anvendelse, og derfor har EU besluttet, at Copernicus-data skal være gratis. Den anden hindring for bred anvendelse er let adgang til data, og dette bør gøres lettere for en bred anvendelse. Det tredje og vigtigste parameter for brug af data generelt er, at de skal kunne indgå i organisationens eksisterende informationssystem og bidrage til løsningen af en eller flere af organisationens opgaver. Her kræves eksempler på konkret brug. Derfor er Copernicus også strategisk placeret under Generaldirektoratet for det Indre Marked, Industri og iværksættere, DG GROW. Sentinel-2 er afgjort den mest anvendte af de eksisterende Sentinel-satellitter og anvendes i Danmark i forbindelse med statens kontrol af EU-hektarstøtte samt af en række landmænds vurdering af behov for gødning i en applikation udviklet af SEGES. 6

G EOFOR U M • DECEM BER 2017

EUROGI’s bidrag til Copernicus EUROGI er involveret i en Rammekontrakt med DG GROW om anvendelse af Copernicus-data bredt i erhvervslivet såvel som i den offentlige forvaltning. Arbejdet udføres for DG GROW og ledes af SpaceTec Partners. EUROGI’s andel i projektet er at udvikle en række anvendelseseksempler og præsentere dem i forbindelse med ”Copernicus Info and Training Days” under titlen ”Copernicus for GI Experts”. På den store INTERGEOkonference sidste år i Hamborg var jeg som præsident for EUROGI inviteret til at holde foredrag på den officielle Copernicus-stand om den brede anvendelse af jordobservation. Her er det vigtigt, at potentielle brugere forstår brugen af multi-spektrale data, der ikke blot indeholder data svarende til det synlige lys, men også eksempelvis infrarødt lys, der er vigtig for observation af vegetation. Sentinel-2 indeholder ud over de traditionelle rød, grøn og blå yderligere 7 spektralbånd. EUROGI har sammen med andre partnere i konsortiet udviklet eksempler for brugen af Copernicus-data indenfor blandt andet arealanvendelse, vandkvalitet og skovbrande. Der har indtil nu været afholdt ti info-sessions, blandt andet i Aarhus i marts 2017. EUROGI har i de fleste tilfælde været repræsenteret på infodagene, og præsentationen er gået på skift imellem medlemmerne af EUROGI’s bestyrelse. Alle foredrag afvikles over en fælles skabelon, og der anvendes software, der stilles gratis til rådighed af European Space Agency, ESA. På den måde arbejder vi på flere fronter i EUROGI på at fremme og udbrede brugen af Copernicus-data.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Brug af vector tiles i praksis

Vector tiles bruges allerede af store firmaer som Google, Apple og Mapbox. Det kan betragtes som næste generation af tile services til baggrundskort og andre webkort. En fordel ved vector tiles er, at stylen loades i klienten, og at det derfor er unødvendigt at ’gentile’ ved små ændringer i kartografien. Med vector tiles er der derfor store fordele at hente.

Læs mere på www.sweco.dk

Hvis du ønsker en introduktion til, hvad vector tiles er, hvad der findes af udstillingsmuligheder, hvad status er på teknologien samt se praktiske eksempler på, hvordan man kan bruge de udstillede data i browseren så kontakt os for en demo. Kontakt: Morten Blemmer Morten.Blemmer@sweco.dk


Kortdage slår rekord Aldrig har Kortdage tiltrukket så mange deltagere. Fra hele landet samledes folk fra geodata-branchen tre dage i Aalborg for at få ny viden, masser af inspiration og netværke med gamle kendinge og nye bekendte.

AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Det er svært at sige, om det var deltagelsen fra ESRI´s grundlægger, Jack Dangermond, eller det nye tiltag med open air-sessioner. Eller om det var en hel dag med fokus på rummet – indledt af astrofysiker, Michael Linden-Vørnle - eller sporet med det sidste nye om ejendomsvurderinger. Måske var det noget helt femte, der lokkede i det tre dage lange konferenceprogram? Faktum er, at mere end 800 deltagere gjorde Kortdage 2017 til den med det største deltagerantal i konferencens 43 årige historie. Det glæder Kortdagsudvalgsformand, Katarina Ritz, der har stået i spidsen for tilblivelsen af dette års tre dage lange faglige konference, der blev afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center: ”Vi har forsøgt at tænke nye former ind i måden, vi afholder de faglige sessioner, på. Og vi har i år også haft nogle stærke samarbejder med blandt andet Rumkontoret og Geodatastyrelsen om at planlægge det faglige indhold. Disse nye tilgange til at forme Kortdage ser ud til at bære frugt, og det er jeg på udvalgets vegne meget glad og tilfreds med.” De unge tager scenen Blandt deltagerne var både gymnasieelever og studerende på videregående uddannelser, der traditionen tro deltager i Gymnasiekonkurrencen og Studerendes dag på Kortdages anden dag. Næsten 100 unge mennesker i år bidrog til at bringe deltagerantallet op, og det lover godt for fremtiden, at så mange i de kommende generationer er med. ”Det er jo de unge, der skal bringe stafetten videre og tegne geodata-branchen i fremtiden. Derfor

8

G EOFOR U M • DECEM BER 2017

glæder det mig, at så mange er med på Kortdage og på hver deres måde også bidrager til den faglige udvikling,” lyder det fra Geoforums præsident, Nils Bo Wille-Jørgensen. Konkurrence, sandkasse og møde med fremtiden Gymnasieklasserne skulle i årets gymnasiekonkurrence dyste om den bedste placering af en nationalpark, og vinderne blev de tre elever, Andreas Lyngsøe, Josephine Juhler og Ida Lilja, fra Ørestad gymnasium. De studerende fra videregående uddannelser ankom fra både Sjælland og Jylland torsdag morgen og kunne blandt andet møde fremtidens arbejdsgiver i en ”Match making”-session, hvor flere virksomheder også greb ud efter muligheden for at møde deres måske kommende medarbejder. På Geoforums stand blev der bygget med sand. I et samarbejde med Aalborg Universitet, AAU, var der stillet en såkaldt Sand Box op - et levende laboratorium for højdemodeller og vandafladning. Konceptet er udviklet på University of California og fungerer altså som en sandkasse med et kamera og en projektor hængende ind over. Også her havde de unge en fremtrædende rolle, for det var tre landinspektørstuderende fra AAU, der guidede og forklarede deltagerne om sandboksen, teknologien og mulighederne med den.

I næste nummer bringer vi et interview med Jack Dangermond.


Smart Cities med ArcGIS Hub For bĂĽde store og mindre kommuner

Hvad er ArcGIS Hub o1"~07o7gti€7`plĄ-wiof¨37o p]bo7o0ioY7o]g33o-Y7Ąp7]liĄ]ƭpb7 ]g]ƭ-ƭ€7o¨9io073o7op-f-o07`37tlŸ t€/op-99io€-Ątg]gY7oiY]gpt-gp7o¨iY 0o]gY7o3-t-]pl]Ą9io]ggi€-ƭigiY pf-ot7o73-t-3o7€g707pĄ~tg]gY7o LÌs mere pü www.geoinfo.dk

FORSLAG OG KRAV FRA BORGERE OG ANDRE INSTANSER BLIVER TIL KONKRETE INITIATIVER OG PLANER

SIKKERT

VELDREVET

ATTRAKTIVT

SUNDT

VELSTĂ…ENDE

BÆREDYGTIGT

FORSLAG OG KRAV

Ă˜Ă—

ArcGIS Hub demo (]Ą3~p77g37filŸZ€io3-g o1"~0b-gZ`/Ąl7f73 0ioY7o]g33o-Y7Ąp7iYp-f-o07`37 f7ĄĄ7f-937Ą]gY7o]3]g biff~g7§ Kontakt Geoinfo pü 39 96 59 00 eller via geoinfo@geoindfo.dk.

Beslutninger 0-p7o7plŸ 9-bt-

-t-3o7€g7 beslutninger giver 073o7o7p~Ąt-t7o

INITIATIVER OG PLANER !73~17o7to-Hbptj`

Y7€-11]g-ƭigp niveauet

73o7i<7gtÄ&#x201E;]Y transport

Ä&#x201E;7o7Yojgg7 arealer

TiltrĂŚkke Â&#x20AC;]obpifZ737o

7b/fl7f]p0o~Y

7o7liÄ&#x201E;]Ć­lŸ Y-37g

Flere billige boliger

"b-07U7o7`i0p

73o7 -<-Ä&#x201E;3pZŸg3t7o]gY

io073o7 Â&#x20AC;-g3bÂ&#x20AC;-Ä&#x201E;]t7t7g

Ä&#x201E;7o71Â&#x192;b7Ä&#x201E;pĆ­7o

!7-Ä&#x201E;Ć­3p3-t-Y]Â&#x20AC;7o 073o7]g9iof-Ć­ig iYZ~oĆ­Yo7pligp

"-f-o07`37lŸ tÂ&#x20AC;/op-9-937Ä&#x201E;]gY7o iY9ioÂ&#x20AC;-Ä&#x201E;tg]gY7o

^Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĆ?Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ŜϯϳÍ&#x2022;Ď°Í&#x2DC;¡ώϲϏϏ'ĹŻĹ˝Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľĆ&#x2030;¡ důĨÍ&#x2DC;Í&#x2014;ĎŻĎľϾϲϹϾĎŹĎŹ¡ www.geoinfo.dk¡ Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ˝Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ˝Ĺ?ŜĨŽÍ&#x2DC;Ä&#x161;ĹŹ

ioY7o]g3Âť 3o-Y7Ä&#x201E;p7iY transperens


Fotos: Jan Herkert Pedersen Se flere billeder fra Kortdage på http://www.kortdage.dk/gensyn-med-kortdage-2017.

10

G E OFOR U M • DECEM BER 2017


G E OFORUM â&#x20AC;¢ DE C E MBE R 2017

11


i geoverdenen Anvendelsen af open source-komponenter inden for GIS- og geodata-området er efterhånden ret udbredt, men hvad betyder open source egentlig? Hvordan bedømmer man et open sourceprojekt? Og hvilke fordele og ulemper er der ved open source? Disse spørgsmål tog vi op på Geoforum-arrangementet om open source i geoverdenen den 2. november, hvor omkring 35 mødte op hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) AF MIE WINSTRUP, ARRANGEMENTSUDVALG ØST

Arrangementet startede med, at deltagerne satte et kryds på tavlen ved de open source-projekter og biblioteker, de bruger. Det viste sig, at en stor del af deltagerne allerede brugte en række open source-projekter og biblioteker. Gode råd til open-source projekter Den første præsentation stod Bo Overgaard fra Septima for. Han fortalte, hvad det betyder, at kildekoden er åben, samt gennemgik betydningen af forskellige softwarelicenser (GPL, MIT mv.). Bo Overgaard havde en række råd til, hvordan man vurderer et open source-projekt i forhold til kode-

12

G E OFOR U M • DECEM BER 2017

kvalitet og bæredygtighed. Han nævnte, at det var vigtigt at være opmærksom på, hvem der står bag projektet: Om det er en enkelt person eller et hold, om det er anerkendte folk, og hvad de ellers har lavet. Derudover skal man ifølge Bo Overgaard være opmærksom på projektets modenhed, om koden er velstruktureret, hvorvidt koden indgår i andre projekter, om der findes dokumentation, og hvorvidt der findes virksomheder eller et forum, hvor man kan spørge om hjælp. Bo Overgaard fortalte videre om, hvordan man kan bidrage til open source, for eksempel med kode, penge, oversættelse, test, afholdelses af workshops og arrangementer. >>


Afslutningsvis reflekterede han over, hvilke dilemmaer der kan være ved open source, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på. Muligheder og begrænsninger Arrangementets næste oplæg var fra Jørgen de Martino fra Kortforsyningen, SDFE. Han fortalte om, hvordan Kortforsyningen tilbage i 2009 besluttede at udskifte store dele af deres it-infrastruktur med open source-komponenter, hvilket fra starten var et spørgsmål om at spare penge. Jørgen de Martino gav deltagerne sin egen oplevelse ved at bruge open source. Af fordele nævnte han blandt andet frit valg - og udskiftning - af platform, mulighed for skalering, hyppige releases og hurtige fejlrettelser - inklusiv SDFE´s egne fejlrettelser - hurtig implementering af standarder, stabilitet, samt budget til at udvikle features frem for udgifter til licenser. Af udfordringer nævnte han blandt andet, at brugen af open source har sat andre krav til medarbejderne, da der i højere grad er behov for bred og dyb viden om infrastrukturen, samt udvikling frem for konfiguration. Jørgen sluttede af med et citat af den amerikanske programmør og aktivist i fri software-bevægelsen, Richard Stallman: ”Free software is a matter of liberty, not price. You should think of ’free’ as in ’free speech’, not as in ’free beer’”. Efter pausen fortalte Hasse Hauch fra Frederiksberg Kommune om OS2, der er et offentligt digitaliseringsfællesskab, samt hvilke muligheder det giver i forbindelse med udvikling af open source-projekter.

Mange meninger Derefter satte deltagerne sig i grupper af fem personer og diskuterede dilemmaer og fordele ved at bruge open source-projekter. Rummet fyldtes med snak, hvilket understregede, at det virkelig er et emne, som folk har meninger om. I fællesskab gennemgik vi nogle af de ting, som grupperne havde talt om. Opsummerende kom der flere aspekter frem: Af dilemmaer blev nævnt, at man skal kunne mere selv, at det krævede de rette kompetencer, og om der er mulighed for support, samt at det er vigtigt at tænke på den samlede regning ved at skifte til et open source-projekt. Af fordele blev blandt andet nævnt hurtigere udvikling, tilgængelig kildekode, store communities, stor sandsynlighed for at et plugin findes. Tak til alle der deltog.

G E OFORUM • DE C E MBE R 2017

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

Smarta Städer 2017

Stockholm

Seminar: Internet of Things

Aarhus

11. jan.

Nytårskur i Vest om indendørs bygningskortlægning

Aarhus

17. jan.

Nytårskur i Syd om nye plandata og lidt fra det store udland

Fredericia

18. jan.

Nytårskur i Øst om GIS i brandbilen

København

19. apr.

Geoforums generalforsamling

København

22.-23. nov. 5. dec.

>>

14

G EO F O RU M • DEC EMBER 2 0 1 7


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Seminar: Internet of Things

KOMPETENCE

Tirsdag den 5. december kl. 9:00 - 17:00 Mange løsninger, der aktivt gør brug af ’Internet of Things’ til at skabe nye spændende data og understøtte smart city løsninger, begynder at dukke frem. Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive

klogere på både anvendelsesmuligheder og teknikken bag løsninger baseret på IoT. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

Sted Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg Åbogade 34 8200 Aarhus N

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Nytårskur i Syd

SYD

Onsdag den 17. januar kl. 17:00 - 20:30 Traditionen tro holder Geoforum nytårskur i både Øst og Vest og denne gang inviteres I til et spændende arrangement i Fredericia. Vi har inviteret et par oplægsholdere: Kirstine Rokholm Jensen og Anders Vittrup fortæller om nyheder og trends fra FOSS4G, som er den største internationale konference med fokus på open source GIS.

Henrik Larsen fortæller om efterfølgeren for PlansystemDK, som sættes i søen 1. januar 2018. Han kommer ind på de nye muligheder i Plandata.dk, løft af datakvalitet og hvordan plandata bliver brugt i Ejendomsvurderingen. Vi slutter traditionen tro af med en lækker anretning som vi kan nyde mens vi netværker.

Sted

Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Nytårskur i Øst

ØST

Torsdag den 18. januar kl. 16:30 - 20:00 Geoforum inviterer endnu engang til et spændende arrangement, hvor vi vil sætte fokus på, hvorledes geodata kan gøre en forskel ude i den virkelige verden. Der hvor der faktisk er noget på spil!

hvordan GIS kan benyttes, også under ekstreme forhold.

Kom og hør Jakob Bøgelund fra Hovedstadens beredskab fortælle om deres erfaringer med brug af data og

Vi slutter traditionen tro af med en lækker anretning, som vi kan nyde mens vi netværker.

For personer med hang til spænding er der naturligvis også indlagt en lille quiz med gode præmier.

Sted GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • D ECEMBER 2017

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Mange tak for nogle gode Kortdage

Satellitter skal hjælpe landmændene til at vande mere effektivt

Tak for jeres interesse ved vores stand på Kortdage 2017, hvor vi med udgangspunkt i digitale trends inviterede jer på en digital rejse. Den digitale rejse forbedrer vores hverdag ved at lette kommunikationen internt og eksternt i vores organisationer, optimere arbejdsgange og synliggøre nye muligheder i vores samfund.

COWI har i samarbejde med en række forskningsinstitutioner i Danmark (DTU og AU) og udland samt private virksomheder modtaget en bevilling fra Innovationsfonden til udvikling af konceptet for et system, der ved hjælp af satellitdata skal sikre optimal brug af vandressourcerne i landbruget samtidig med at miljøet beskyttes. Systemet, der foreløbig bære titlen ”MOIST” – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools, gør brug af data fra ESA‘s satellitter gennem EU‘s Copernicusprogram og modeller fra forskningsinstitutionerne.

Atkins kan være en aktiv støtte på jeres digitale rejse og er involveret i mange spændende digitaliseringsprojekter, der spænder fra IoT, asset management, over intelligent mobilitet til cyber-security og virtual reality. De af jer, der deltog i vores konkurrence, fik en mulighed for at opleve sidstnævnte gennem et virtuelt besøg på et nedlagt atomkraftværk. Vinderen af konkurrencen blev Malene Højland Pedersen fra Københavns Kommune, der kan forsætte rejsen ved brug af et sæt VR-briller. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52 51 93 57 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Jack Dangermond i Danmark Esris grundlægger og President, Jack Dangermond, var i Danmark i forbindelse med sin keynote på Kortdage. Vil du vide mere om denne visionære og innovative mand, kan du læse hans fantastiske livshistorie og hans visioner for en bedre verden i magasinet GIS i AKTION, som lige er kommet på gaden. Her finder du også flere spændende artikler om virksomheders og kommuners brug af GIS, og hvordan det letter det daglige arbejde. Find det på www.geoinfo.dk. Nyt ansigt hos Geoinfo Velkommen til Carsten Andersson, som er startet i projektafdelingen. Han vil primært arbejde med udvikling af kundetilpassede løsninger. Carsten har mange års erfaring med ArcGIS platformen og samspillet med andre forretningssystemer, herunder SAP. Geoinfo kåret som Danmarks næstbedste arbejdsplads ’Great Place To Work’ har igen i 2017 kåret Geoinfo som Danmarks næstbedste arbejdsplads i kategorien ’Mindre IT-virksomheder’. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

16

G E OFOR U M • DECEM BER 2017

Satellitterne fungerer som sensorer, der måler vandindhold direkte i afgrødernes vedmasse, og sammen med data omkring fx fordampning og jordfugtighed, der indgår i modellerne, vil systemet fortælle landmændene præcis, hvornår afgrøderne har mest brug for vand. Modellerne skal verificeres og kalibreres over to vækstsæsoner. Innovationsfonden har investeret i projektet, der vil øge udbyttet for hver liter vand, der bruges på marken. Kontaktperson: Jesper Kaae Petersen Telefon: 5640 2491 Email: jekp@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Kendt ansigt tilbage i Geopartner Med genansættelsen af Rene Giovanni Borella udvider Geopartner Landinspektører sit GIS/IT team for tredje gang i år. Rene er en alsidig og dygtig GIS-konsulent indenfor FME, SQL Server, QGIS, Python script, GeoServer, raster- og vektor databehandling, samt udvikling med node.js framework. Rene har gode erfaringer med at omsætte data fra droner til produktionsdata i et setup, der automatisk konverterer og afleverer data efter slutbrugerens anvisninger. MapCentia til vandværker Geopartner er i øjeblikket i gang med at konvertere alle kørende vandværkskunder til MapCentias open source baserede WebGIS. Overgangen er uden problemer og har samtidig betydet et kvalitetsløft til en ensartet datamodel. Ud over en gennemgang af data, betyder det samtidig en væsentlig forbedring i forhold til de faciliteter, der tilbydes, med både nye funktioner og et moderne setup, der passer til mere mobilitet i hverdagen. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk


GIS4Mobile lancerer en ny prismodel

Det behøver ikke koste noget at få praj fra borgerne

Det vil fremover være muligt at anvende GIS4Mobile for ca. 75 kr / måned. Denne prismodel vil mest være attraktiv for mindre virksomheder. Se mere på hjemmesiden www.gis4mobile.dk, som blandt andet har fået en webshop, hvor enkeltbruger licenser kan købes. Resten af 2017 giver vi desuden rabat på oprettelse af GIS4Mobile aftaler.

Vidste du, at der findes en Giv et Praj-app, der virker i hele landet - og ovenikøbet er gratis at bruge for både kommuner og borgere? Hos Hexagon mener vi, at det skal være så nemt som muligt for alle at bruge Giv et Praj. Derfor er det gratis for kommuner at modtage praj gennem vores Giv et Praj-løsning. Som borger kan man nøjes med én app til hele Danmark.

I GIS4Mobile er det nu muligt at dele opsætninger kommunerne imellem. Så hvis du mangler en opsætning til bjørneklo eller risikotræ, så findes den måske allerede. Derudover er GIS4Mobile blevet forbedret med en række nye muligheder, blandt andet i forhold til sporbarhed og datasikkerhed.

Sådan får I styr på opgaver og registreringer med mobilen Drukner jeres registreringer og dataindsamling på udstyr i marken i håndskrevne sedler og gnidrede noter, der ikke altid finder vej det rette sted hen? På under en time kan I have det hele sat i system med strukturerede data, som I selv kan konfigurere. Medarbejderne i marken bruger en app til at opsamle data, som straks kan behandles online i marken eller fra kontoret.

GeoSite har tilpasset AdrLink, så kommunerne kan ajourføre adresser på baggrund af kontrollister fra SDFE. Løsningen er blevet godt modtaget overalt. Programmet FOTAjour, som anvendes til ajourføring af GeoDanmark Data, er i test med det nye GeoDanmark system. Kunderne får besked, når løsningen kan testes. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.com

En enkel og lettilgængelig løsning til opgavestyring og indsamling af data på alt fra stoppesteder og skraldespande til dæksler og træer. Book et gratis inspirationsmøde på 52141543 – så giver jeg en demo. Kontaktperson: Peter Alsing Telefon: 52141543 Email: peter.alsing@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Workshop på KMD Cognito for vore kunders 3. parts leverandører

Tak for nogle fantastiske Kortdage 2017

KMD Cognito giver nem adgang til tusindvis af data! Der er skabt nøgler og geokodet VIEWS ovenpå, så de enkeltstående data kan sammenstilles på kryds og tværs og skabe en forståelsesmæssig sammenhæng til videre analyse og forretningsprocesser.

LIFA vil gerne sige tak til de mange besøgende ved vores stand. Det har været en god konference med spændende dialoger og nye ideer. Interessen var særligt stor for de nye muligheder i LIFA‘s tilgang til åbne og platformsuafhængige snitflader. LOIS øger sin værdi igennem den nye REST-service. Servicen kan levere skræddersyede rapporter til alt fra web, apps og desktop-systemer.

Leverandører, som udvikler systemer ovenpå KMD Cognito, er med til at hjælpe både egne og vore kunder til at blive mere datadrevne i deres beslutninger. KMD ønsker at styrke dette samarbejde med en dialog og åbenhed ved at invitere til workshop på Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense SØ, tirsdag d. 6/3 2018 kl. 9:30-15:00. Målet er at give vore kunders 3. parts leverandører en solid indsigt i KMD Cognitos data, og hvordan de struktureres. Vi vil vise tips og tricks samt gennemgå Views, tabeller og dokumentation. Program for dagen vil blive sendt ud i løbet af februar 2018. Hvis du ikke har modtaget en invitation inden jul og gerne vil deltage, så send dine kontaktoplysninger til Birgitte Jensen bse@kmd.dk, så vil du få en invitation. Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44604940 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Nye data – Nye muligheder I LIFA bestræber vi os altid på at lytte til vores kunders behov, hvor vi bl.a. sikrer, at I altid har de relevante data til rådighed. Derfor har LIFA indgået en aftale med DST omkring køb af indkomstdata. Vi glæder os derfor meget til at få disse data i spil hos jer. Mange var forbi og for at få demonstrationen af vores nye dashboards til værdiskabende ledelsesinformation, men også for at se de mange muligheder med vores mobilgis til grøn registrering. Vi glæder os meget til den kommende tids dialog, og skulle I have spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • DE C E MBE R 2017

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Sokigo ny leverandør og Pitney Bowes partner i Danmark Fra oktober 2017 er Sokigo ny Pitney Bowes partner på det danske marked. I samarbejde med Pitney Bowes tilbyder Sokigo blandet andet licenssalg, support og udvikling af geointelligente løsninger på produkter som MapInfo Pro og Spectrum Spatial. I mere end 20 år har Sokigo været Sveriges største leverandør af GIS-produkter fra Pitney Bowes og har opbygget en stor kundekreds, omfattende viden og oplevet stor fremgang. Kundekredsen omfatter den offentlige sektor, energisektoren, skovindustrien, handel, ingeniørfirmaer og private virksomheder. Som udvidelse til MapInfo-produkterne har Sokigo netop lanceret den moderne serverplatform Spectrum med webGIS-produktet Spectrum Spatial Analyst på det nordiske marked. Sokigo er ledende PB partner i verden på udvikling af løsninger bygget på Spectrum Spatial Analyst. For information omkring Sokigos ydelser og forretningsløsninger. Kontaktperson: Anders Haraldsson Email: Anders.Haraldsson@sokigo.com Hjemmeside: www.pitneybowes.com/dk

Flyt dine data til ArcGIS Utility Network Extension med UN Migration Suite Esri’s nye platform til Utility industrien er blevet frigivet i en pre-release version. Den nye platform hedder ArcGIS Utility Network Extension, og tilbyder en lang række fordele i forhold til eksisterende løsninger herunder en datamodel rettet mod Utilities samt mulighed for at integrere avanceret funktionalitet på både desktop, web og mobile klienter. På kortdage i Aalborg lancerede Similix en løsning til at migrere data fra eksisterende Esri databaser til Utility Network databasen - denne løsning kalder vi for UN Migration Suite. Vi talte med rigtig mange forsyninger, og vil gerne sige stor tak til alle som kom forbi vores stand. I forbindelse med lanceringen af UN Migration Suite har vi også introduceret en ny hjemmeside på www.similix.dk. Besøg hjemmesiden, hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med at flytte dine data til ArcGIS Utility Network. For yderligere information kan du kontakte: Telefon: +4526331200 Email: jesper@similix.dk Hjemmeside: http://www.similix.dk/ Email: jesper@similix.dk

18

SIMILIX IT-løsninger til fremtidens infrastruktur

G E OFOR U M • DECEM BER 2017

Gratis GeoDanmark vector tiles Septima har lanceret en landsdækkende service med vector tiles, der udstiller alle aktuelle GeoDanmark-objekter, så snart de er tilgængelige. Vector tiles udgør fundamentet i den næste generation af fleksible og high-performance GIS-løsninger. Blandt de mange fordele er: - Individuel styling af kortene fra bruger til bruger eller efter arbejdsopgave - Knivskarpe kort i trinløse zoomniveauer - Labels vises rigtig når kortet er roteret - 3D-effekt ved at vippe kortet - Understøttelse for mobile enheder uden adgang til netforbindelse Vores vector tiles udstilles i det optimerede binære MVT-format, både i ETRS89 og Web Mercator, så de er lette at bringe i anvendelse sammen med andre data, uanset om de kommer fra Kortforsyningen eller OpenStreetMap. Vi har allerede understøttelse for formatet i Septima Widget - tilsvarende kan formatet anvendes direkte i OpenLayers, Leaflet og Mapbox GL. Tjenesten er gratis at anvende ved normal brug. Kig forbi septima.dk/ vectortiles, hvis du ønsker. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: www.septima.dk

Vil du lære FME? FME - Feature Manipulation Engine er den markedsførende software til at styre og konvertere geografiske data mellem forskellige formater og systemer. Sweco er Platinum Partner med Safe Software og FME-forhandler. Vores erfarne og certificerede eksperter tilbyder FME-licenser med alle dertilhørende produkter: FME Desktop, FME Server og FME Cloud samt tilføjelser og vedligehold. For at sikre effektiv brug af produktet udbyder vi også både grundlæggende og avancerede kurser enten hos kunden eller hos os. Alle vores kurser afholdes af Safe Software-certificerede undervisere, og vi tilpasser kurser og afholder workshops efter behov. Se vores kurser og arrangementer på Geoforums hjemmeside. Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: +45 2177 9301 Email: Lars-Ole.Pedersen@sweco.se Hjemmeside: http://safe.com/partners/sweco


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFESSIONEL BRUG LÆS MERE PÅ: www.cowi.dk/ddg

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Kom med til nytårskur i Geoforum Vær med til at holde traditionen i hævd, når Geoforums arrangementsudvalg i januar 2018 inviterer til nytårskur flere steder i landet. Følg med i kalenderen og tilmeld dig på vores hjemmeside: http://geoforum.dk/kurserog-arrangementer

Geoforum 189 - December  
Geoforum 189 - December