__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mødestedet for geografisk information • November 2017 • Nr. 188

Mine data, dine data, vores data side 3


KORT NYT FREMTIDEN ER LIGE OM HJØRNET Geoforums strategi udløber i 2018, og bestyrelsen igangsætter derfor en kort og intensiv strategiproces med henblik på at kunne præsentere en ny strategi for 2019 – 2021 på Generalforsamlingen i 2018.

BIG DATA FRA RUMMET PÅ SKEMAET IT-Universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse har startet et nyt samarbejde, der giver både studerende og forskere nye muligheder for at arbejde med data, der er indsamlet af EU´s jordobservationsprogram, Copernicus. Det skriver ITU på deres hjemmeside. Samarbejdet etableres ud fra et ønske om at gribe de mange muligheder, Copernicus-satellitternes store mænge data giver os for at

For at sikre at strategien bliver relevant og inspirerende, inviterer vi Geoforums medlemmer til at komme med input på Kortdage 2017. Så kom forbi Geoforums stand og vær med til at give strategien dit fingeraftryk. Vi glæder os til at se mange af vore engagerede medlemmer, og bestyrelsen vil være på standen – klar til en snak om Geoforums fremtid.

forstå vores planet. For at få denne forståelse er der nemlig brug for kompetencer i softwareudvikling og dataanalyse. Og det betyder altså, at de studerende i softwareudvikling og Data Science på ITU nu får mulighed for at arbejde med satellitdata i undervisningen. ”Satellitdata giver nye muligheder for at skabe forbedringer inden for blandt andet bæredygtig energi, landbrug og transport. De studerende vil dels udvikle infrastruktur, der gør det nemt at arbejde med de store datamængder, og dels finde nye måder at få satellitdata til

Med venlig hilsen

at spille sammen med applikationer,” lyder det fra Philippe Bonnet,

Bestyrelsen

professor ved Institut for Datalogi på ITU.

RETTELSE I artiklen om databeskyttelsesforordningen i

Udvikling og etablering af Space Academy@DK

oktober-nummeret kom vi på side 16 ved en

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling

fejl til at skrive, at den nye forordning træder i

og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal

kraft den 18. maj 2018. Den rigtige dato er den

bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på

25. maj 2018.

danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet

Det beklager vi.

på dets hjemmeside. Læs mere her: https://ufm.dk/forskning-oginnovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2017/etableringaf-space-academy-dk.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forsideillustration Sik Cambon Jensen

Kommende numre Deadline Nr. 189 14. nov. 2017

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Mine data, dine data, vores data AF SIK CAMBON JENSEN, GEOFORUMS BESTYRELSE

Grunddataprogrammet definerer data om dig og mig,

Når ovennævnte discipliner og teknologier slippes løs,

Datafordeleren og det offentlige opbevarer data om

er det skræmmende, hvor megen information de kan

dig og mig. Sagsbehandlerne og virksomhederne

’beregne’ om dig og mig. Kunne man få det fulde

anvender data om dig og mig. Leverandører og

indblik i omfanget af den viden, en given global

internetkonglomerater udnytter data om dig og mig.

internetplatform kan analysere sig frem til om et

Og sociale platforme udstiller data om dig og mig.

enkelt individ, ville man formentlig blive ramt af akut paranoia og flygte ud i en hule i skoven.

Det hele drejer sig om orden, styring, kontrol og Og det bringer mig frem til det, som jeg gerne vil

penge - den, som har data, har magt.

italesætte – nemlig mine data, dine data og vores data.

I det sidste halve årti har man frikøbt grunddata, åbnet for adgangen til store mængder af tidligere utilgængelige data, og nye datakilder er kommet til

Persondataforordningen træder jo som bekendt i

født med åben adgang til alle. Der er sket en data-

kraft til maj 2018 og den skal sikre, at vores person-

demokratisering, hvorved datamagtbalancen imellem

lige data kan og skal håndteres efter ensartede og

dig, mig og dem er gjort mindre.

øget kontrollerede processor i hele EU. Dine og mine data skal ikke være deres data, med mindre vi direkte

Men i takt med at datamængderne er vokset, er

eller indirekte har givet vores samtykke. Og overhol-

kravene og evnerne til at håndtere dem ligeledes

des dette ikke, vil det få betydelige økonomiske

vokset. Hvis data skal omsættes til brugbar viden,

konsekvenser for de eventuelle sløsede dataanven-

skal der dyre værktøjer og dataspecialister i hvide

dere, som indgår i det store datakredsløb.

kitler på banen. Magtbalancen er flyttet og er nu baseret på teknologi og intellekt, hvor den tidligere

Men hvad med de store internetkonglomerater? Her

drejede sig om eksakt og tilgængelig viden.

skal der en helt anden lovgivning til. Her er der brug for et lovmæssigt rammeværk som omhandler

Grunddataprogrammet interesserer sig kun for eksakte

dataetik, datafornuft og en handlekraftig EU kommis-

data, det offentlige tænker på præcise data, det private

sær, som tør udstede gigantiske bøder.

tænker på brugbare data - og internetkonglomeraterne dyrker for alvor viden om data. Denne viden opnår de

Fik jeg sagt, at GIS er en af de tunge drenge i klassen,

ved brug af discipliner såsom Artificial Intelligence,

når det gælder om at få viden ud af store datamæng-

Predictive Analysis og Machine Learning og teknologier

der? Vi skal måske til at forholde os endnu mere til

som Neurale Netværk, Biometriske Chips og Kvantecompu-

etisk GIS.

tere. Dette siger lidt om, hvor svært (og dyrt) det er at få Vi ses til Kortdage 2017.

brugbar viden ud af de store mængder af data.

Kort Nyt

2

Fokus på de internationale dagsordener

13

Leder

3

Mødekalenderen

14

Jo mere brugervenlig, jo større gavn af data

4

Udpluk af arrangementer

15

Nyt fra virksomhederne

16

Optakt til Kortdage 2017

10


De røde prikker repræsenterer husstande med børn og giver præcis information om kommunens demografi. Det er en brugervenlig og nem måde at få et opdateret overblik over behovet for pladser i dagsinstitutioner og skoler.

Jo mere brugervenlig, jo større gavn af data Slut med at vente et år på at få en opdateret rapport. Og slut med at spæne rundt op til deadline og have travlt med at samle information til den årlige rapport. Klik dig i stedet vej frem til opdaterede oplysninger, der giver dig og kollegaerne et troværdigt øjebliksbillede, når I har brug for det. Data skal give mening. Og være brugervenligt. AF TORBJØRN MANDAHL PEDERSEN, LE34

Kan du huske, hvor besværligt det var? Dengang man skulle tilbagebetale 25 kr. til den ven og 100 kr. til den ven, som havde lagt ud for dig? Hvis du ikke havde kontanter, skulle du først til at bede om et kontonummer, logge på netbank, lave en overførsel og skrive i beskedfeltet, at pengene var fra dig. I dag klikker på du på MobilPay, stryger fingeren mod højre og pliiing! Så er det klaret. Nemt, brugervenligt og meget nyttig. På samme måde kan georefererede data revolutionere den måde, vi får de nødvendige informationer

4

G EOFOR U M • N OV EMBER 2017

til at udføre vores arbejde – uanset om vi arbejder med økonomi i regnskabsafdelingen, med drift af ledninger i et forsyningsselskab, med sociale sager eller med byggeri af nye skoler i en kommune. Uanset om du er økonom, forsyningsmedarbejder, socialrådgiver, ac’er eller noget helt andet. Uanset om du er menig medarbejder eller leder. Uanset om du er den, der venter på at modtage noget information fra en kollega, eller om du er den, der skal samle informationer sammen og give dem videre til en kollega. I den nærmeste fremtid klikker du vej frem i et excelark eller et digitalt kort. Pliiing, >>


NÅR BILLEDER REDDER LIV PÅ KORTDAGE KAN DU SE, HVORDAN CLOUDBASERET BILLEDANALYSE HJÆLPER DET AMERIKANSKE FORSVAR Er du klar til at tage med en tur bag fjendens linjer? Vi kigger billedanalytikerne over skulderen, når de planlægger evakueringer og sikre ruter for soldater på jorden ved hjælp af satellit-, drone- og flyfotos. Og bare rolig - det hele foregår i sikkerhed hos Hexagon Safety & Infrastructure på stand 12!


stedet klikker man sig ind på et kort og får vist den opdaterede faktuelle demografi. Det bedste af det hele er, at dem, som skal bruge værktøjerne, ikke behøver at vide noget om databaser, spatial analyse eller domæner for at bruge funktionen. Ligesom du heller ikke behøver at vide noget om banksystemer for at kunne bruge MobilPay. Den bagvedliggende indsamling af data bliver skræddersyet fra opgave til opgave, og informationerne vises på den mest brugervenlige og oplagte platform for brugeren. Teorien bag Et af de hotteste begreber i nutidens datadrevne virkelighed er BI, eller Business Intelligence. Formålet med BI er at give virksomheder den information, der forbedre deres konkurrenceevne - og dermed deres indtjening - igennem en kvalificeret beslutningsproces. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at data (ofte store mængder data) er hele fundamentet for BI. I alle organisationer er der data, som kan anvendes mere og bedre. Sammenstilling af fagdata med grunddata kan give helt nye billeder af virkeligheden. Vi kender alle begrebet om at anskue problemer og udfordringer ud fra et 360 graders princip, og i virkeligheden er det det, vi gør, når vi begynder at sammenstille data fra forskellige domæner. Vi lader for eksempel socialdata berige vores tekniske date og vice versa. Med de sammenstillede data giver vi beslutningstagere mulighed for at træffe deres beslutninger på et

For medarbejdere i en regnskabsafdeling er det ofte mest brugervenligt at vise informationerne i et excelark, fordi det er et af deres gængse daglige værktøjer. For medarbejdere i en forsyningsvirksomhed kan et digitalt kort måske være det mest brugervenlige. Under alle omstændigheder skal informationerne vises på en lækker måde – for eksempel som grafer eller et kort eller noget andet, der giver et visuelt overblik. Og som er nemt at bruge. Til sammen kan vi gøre mere end hver for sig ”Den store styrke i den nye måde at udnytte de geografiske informationer på er, at medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og forskellige fagsystemer kan blive koblet sammen ved hjælp af GIS. Det betyder, at medarbejderne tilsammen kan gøre mere, end de kan hver for sig,” forklarer Janni Petersen, der er GIS-konsulent i landinspektørfirmaet LE34.

mere oplyst grundlag, og påstanden vil være, at der

så popper de informationer, du leder efter, frem. Informationer der vel og mærke er opdaterede. Nemt, brugervenligt og meget nyttigt.

Der eksisterer som regel en adresse på de informationer, som ligger i fagsystemerne, men hidtil er det ikke en geografisk information, der er blevet brugt. Men ved at gå i gang med at bruge den geografiske information kan medarbejderne i for eksempel socialforvaltningen i en kommune pludselig se, hvor de udgiftstunge borgere i kommunen befinder sig.

Brug GIS uden at være datanørd Det kan for eksempel være en befolkningsprognose, som kommunen bruger til at vurdere matchet mellem pladser i børnehaven eller behovet for udbygning af skolen. I dag baserer kommunens analyse sig på en befolkningsprognose, der viser et fastfrosset billede af kommunens demografi, som den så ud på det tidspunkt, prognosen blev lavet. Har man brug for en ny prognose, ja, så må man vente, til den bliver lavet. I den nærmeste fremtid er det ikke længere nødvendigt at vente. I

”I dag kan man godt se adresserne på forskellige dokumenter og måske have en fornemmelse af, at de ligger i samme område. Ved hjælp af GIS-tilgangen kan vi skabe et nøjagtigt overblik, der er nemt at bruge. Overblikket betyder, at de forskellige medarbejdere tilsammen kan spotte nogle mønstre, de ikke tidligere har været opmærksomme på eller har haft dokumentation for. Det kan måske føre til nye løsninger eller nye måder at gribe tingene an på,” uddyber Janni Petersen. >>

på den måde træffes bedre og ikke mindst mere kvalificerede beslutninger. Beslutningsprocessen i en BI-verden beskrives i figuren herover.

6

G EOFOR U M • N OV EMBER 2017


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Sweco stiller skarpt på kundernes digitale muligheder – nu og i fremtiden Hvad enten man vil kalde det en tendens eller en præmis, så bliver det implementeringen af GDPR, der kommer til at have det primære fokus hos GIS softwarehusene de kommende år.

Det er vores opgave, at vi med datasikkerheden i højsædet kan lade vores kunder få maksimal værdi ud af de mange data, de har til rådighed – også efter at GDPR træder I kraft.

Vi har i Sweco længe arbejdet med at analysere de krav, der bliver stillet til os og kunderne, og vi er kommet langt i processen med at sikre os, at vi er klar til GDPR.

Vil du høre mere, så kontakt NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk

På dette års Kortdage vil vi i vores guldoplæg løfte noget af sløret for de tanker og processer, som vi gennemfører for at sikre, at vore mange applikationer lever op til den nye lovgivning, som vores mange forskellige systemer skal overholde. I Sweco arbejder vi med registerdata, satellitdata, dronedata, IOT data og alt mulig anden data.

Læs mere på www.sweco.dk


Opdaterede informationer i realtid letter arbejdsprocesser En anden styrke ved at bruge GIS-teknologien er muligheden for at have adgang til opdaterede informationer i realtid.

Databehandlingen bag - spatiale analyser på databaseniveau Datasammenstilling kræver valide data – især hvis vi skal kunne vise realtidsdata. Hvis to datasæt skal kunne sammenstilles, kræver det en nøgle –

Den generelle udvikling i samfundet betyder et stigende pres og krav til i virksomheder konstant at have styr og overblik på informationer. For eksempel viden om hvor hårdt belastet el-ledninger er, og hvorvidt nettet er robust nok til den kommende udstykning til nye huse. ”Mange medarbejdere skal kunne levere præcise informationer, men det er svært, hvis forholdene hele tiden ændrer sig. Så bliver den analyse, man lavede forleden, hurtigt forældet. Hvis vi ikke gør noget for at sætte denne proces på samlebånd, kan arbejdsdagen hurtig blive løbet over ende af behovet for at samle informationer,” siger Henrik Hove Christensen, der også arbejder med GIS i LE34. ”Her kan GIS være løsningen, fordi vi kan give virksomhedens medarbejdere adgang til informationer og data i realtid. På den måde er GIS med til at automatiserede arbejdsprocessen med at samle information, hvilket kan være med til at lette presset, fordi der til stadighed bliver vist det aktuelle øjebliksbillede.” Der er sat strøm til udviklingen I LE34 er der i samarbejde med nogle kunder inden for forsyningsbranchen allerede skabt gode erfaringer med at bruge GIS til at udnytte de eksisterende geografiske informationer til at give økonomimedarbejderne det opdaterede overblik de har brug for. Visionen for den nærmeste fremtid er endnu flere udviklingsprojekter. Fokus er at gøre GIS til et uundværligt og brugervenligt værktøj til, at medarbejdere og virksomheder har adgang til de

i mange tilfælde vil det være en adresse. Adresseprogrammet hos SDFE skaber et rigtig godt grundlag for dette, men kræver at der også anvendes autoritative adresser/grunddata i fagsystemerne. Har man i fagsystemet mulighed for at indtaste ”Nørregade 13-17”, har data allerede tabt værdi. Har vi derimod et datasæt med entydige, autoritative adresser, er det muligt at lave automatiske sammenstillinger og dermed give muligheden for at vise resultatet i realtid. Så snart der dukker nye (entydige) data op, indgår de i sammenstillingen på databasen og vises straks. Med den databaseteknologi, der findes i dag, kan spatiale analyser nemlig laves på databaseniveau, og de resulterende data kan derfor nemt udstilles direkte hos en sagsbehandler eller hos en borger/ kunde. På den måde lader vi databasen gøre alt arbejdet, sådan at det kun er resultatet, der skal vises i en web- eller desktopklient.

Resultatet af en spatial analyse er ikke nødvendigvis et kort. Ofte vil der være flere målgrupper for resultatet af en dataanalyse – det kunne for eksempel være, at en fagtekniker eller sagsbehandler har nytte af et tematiseret kort over resultatet, mens en leder blot har brug for en tabel, der giver et overblik.

nødvendige overblik og nemt kan få fat på de opdaterede detaljer præcis i det øjeblik, de har brug for dem. Uden at spæne og halse rundt for at lave den årlige rapport, der hurtigt bliver forældet.

Det skal være så nemt som muligt at bruge GIS i arbejdsdagen. Ovenstående viser det samme på to måder/platforme. Til venstre i excel – det foretrak kunden, der skulle bruge GIS-redskabet i deres økonomiafdeling. Til højre vises det samme på et digitalt kort, hvor man kan klikke sig ind og få vist detaljer.

8

G EOFOR U M • N OV EMBER 2017


Mød os på Kortdage 2017 Feltregistrering Datafangst Analyse Bearbejdning Administration Beslutning

Vi understøtter processer


Optakt til

KORTDAGE 2017 Keynote speaker Onsdag d. 8. november 10.15 - 11.00

KORT OG GODT - GIS- OG GEODATA PÅ VEJ MOD “NEW SPACE” AF MICHAEL LINDEN-VØRNLE, ASTROFYSIKER (PH.D.) OG CHEFKONSULENT, DTU SPACE

Fra rummet har vi i bogstaveligste forstand det store overblik, når det handler om at tilvejebringe data og etablere tjenester, der muliggør bl.a. effektiv byplanlægning, ressourcestyring og klimatilpasning. Et væld af satellitdata baseret på forskellige sensorer og måleteknikker er tilgængelige og mange flere er på vej. Disse data har stor værdi både som grundlag for forskning og udvikling, men også som en solid basis for den operationelle og driftsorienterede anvendelse. Den naturlige konsekvens er et stort synergipotentiale for analysen og anvendelsen af disse data. Dertil kommer den fundamentalt vigtige anvendelse af rumbasererede positionerings- og navigationssystemer, ikke mindst det europæiske system, Galileo, der om få år er fuldt udbygget. I min præsentation vil jeg give mit perspektiv på synergien mellem den forsknings- og anvendelsesorienterede tilgang til GIS- og geodata samt se på de mulige perspektiver for fremtiden. Her vil jeg særligt fokusere på ”New Space” tankegangen, der grundlæggende set handler om at gøre rumbaserede systemer og deres anvendelse billigere, bedre og mere fleksibel. Dette inkluderer også integrationen af en lagdelt struktur med droner – til lands, til vands og i luften – som integreret del af en GIS- og geodata infrastruktur.

10

G E OFOR U M • N OV EMBER 2017

Rumsporet på Kortdage Glæd dig til en tur i rummet onsdag den 8. november kl. 11.00- 15.00 Vi skal over mulighederne med satellitdata, som er eksploderet i takt med at flere satellitter sendes ud i rummet. Hvad kan man bruge disse data til, og hvilke metoder er der til at analysere dem? Det og mere kan du blive klogere på i sporets første afdeling, der har overskriften ”Applikationer”. Efter frokost er der fokus på ”Datainfrastruktur”, altså hvordan udvikles adgangen til data i disse år, og hvilke muligheder giver det for anvendelser af satellitdata? I vil blandt andet komme til at høre om DIAS, Galileo og EGNOS. Den sidste del af rumprogrammet bliver mere praktisk orienteret, for der er nemlig tale om en ”Demosession”. Her vil der blive vist eksempler på, hvordan Copernicus data konkret er blevet anvendt. Det vil DMI blandt andre fortælle noget om.


Soirée Onsdag d. 8. november 21.15 - 22.15

SKATTEN I GRØNLAND Dette års soirée bliver i selskab med Sigvard Stampe Villadsen, der vil fortælle om “Skatten i Grønland”. I 1952 var en nærtforestående atomkrig en begivenhed, der blev regnet med i Danmark. I hemmelighed blev der afsat plads til massegrave blandt andet i København, og mange andre tiltag blev gennemført. I Geodætisk Institut blev samtlige fikspunktsskitser, opmålinger og beregninger mikrofotograferet, og i dyb hemmelighed blev to kasser med mikrofilm begravet på Grønland, så materialet kunne genfindes og bruges når ragnarok var ovre. Hvem der tog initiativ til mikrofotograferingen er ikke afklaret. I 2002 dukkede informationerne om de nedgravede mikrofilm op i Geodatastyrelsen, og der blev indledt en eftersøgning internt i arkiverne for at indkredse hvor på Grønland der skulle ledes. I 2012 blev der foretaget en mindre undersøgelse på Grønland af et muligt gemmested, men uden held, og samme år udkom en artikel i Landinspektøren om de nedgravede mikrofilm. På basis af artiklen i Landinspektøren sendte Politiken i 2015 to mand af sted på skattejagt i Grønland. En skattejagt der resulterede i en lang række artikler om jagten. Artiklerne blev også

læst i Grønland, og i løbet af sommeren 2015 kom der informationer om et ukendt punkt i det grønlandske fjeld, der så så lovende ud, at Politiken – sammen med foredragsholderen endnu engang gik på skattejagt. Foredraget vil kredse om skattejagten, både den i arkiverne, men også den i Grønland. Derudover vil foredraget forsøge at dykke ned i tankesættet, der har ligget bag nedgravningen af skatten. Hvad har værdien af materialet været værd efter ragnarok, og hvordan regnede man med at kunne finde materialet igen?

G E OFORUM • NOVE MBE R 2017

11


Optakt til

KORTDAGE 2017 På havet - Anvendelse Torsdag d. 9. november 10.30 - 11.00

FROM A CAPTAIN´S POINT OF VIEW Flåden gennemgår i øjeblikket en transition fra papir søkort til et fuldt elektronisk setup. Vi deler gerne lidt erfaringer fra denne ”øvelse”. Mere præcist vil vi i vores oplæg gerne fortælle om brugen af søkort og ECDIS i skibene – set både fra skibet og fra landorganisationen. Om de to kaptajner: Kaptajn Thomas Hvilborg Startede i 1990 som aspirant i ØK. Har sejlet en bred vifte skibstyper som færger, coastere, stykgodsskibe og sejlskibe før ansættelse i Maersk Line 2001. Karrieren hos Mærsk har budt på forskellige positioner i land som blandt andet lastekoordinator. For nuværende er Thomas Kaptajn på Container Tripple-E klassen – Mette Maersk

Karrieren hos Mærsk har budt på forskellige positioner i land i blandt andet Marine HR og Container Network Design.

Nautisk Manager, Kaptajn Søren Thuen Startede i 1997 som aspirant i Maersk Line og har hovedsageligt sejlet containerskibe.

Efter en kort tur som Kaptajn på Tripple-E klassen – Matz Maersk er Søren i dag manager for rederiets Nautiske Afdeling.

12

G E OFOR U M • N OV EMBER 2017


Fokus på de internationale dagsordener Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende. I Geoforum følger vi selvfølgelig de internationale dagsordener, for kun på den måde kan vi imødekomme vores medlemmer og den verden og de udfordringer, de og vi er en del af og bliver konfronteret med. For at gøre vores stemme som dansk interesseforening gældende i nordiske, europæiske og globale sammenhænge er flere af Geoforums frivillige også engageret i en international organisation. I dette og i de næste numre af GEOFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som repræsenterer dels Geoforum, dels danske interesser ud omkring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give jer et bedre indblik i, hvilken betydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. ISA arbejder for tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger igennem en række programmer og arbejdsgrupper. DIGST er medlem af ISA Komitéen og udpeger danske repræsentanter til de forskellige arbejdsgrupper. Jeg repræsenterer Danmark i arbejdet med ”Geospatial Solutions”. Hovedformålet er at sikre en optimal udveksling af geografisk information på tværs af grænser og sektorer og dermed tackle spørgsmål i relation til interoperabilitet og den frie udveksling af data. Der er særlig fokus på genbrug af INSPIRE data og komponenter samt indsamling af best practise fra medlemslandene.

Ulla Kronborg Mazzoli, Chefkonsulent, Nationalt INSPIRE kontaktpunkt, medlem af Geoforums bestyrelse ISA - Interoperability Solutions for European Public Administrations – er et EU-program,

Arbejdet i denne gruppe startede i marts 2017, og jeg skal dels sikre, at danske synspunkter og best practise bliver en del af det fælles arbejde, og dels sikre at relevant information, høringer med videre når Geoforums medlemmer. ISA-arbejdet er rammesættende for den europæiske udvikling af datainfrastruktur og dermed relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer.

G E OFORUM • NOVE MBE R 2017

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

2. nov.

Open-source i geoverdenen muligheder og udfordringer

København

Kortdage 2017

Aalborg

Studerendes dag ved Kortdage 2017

Aalborg

Smarta Städer 2017

Stockholm

Seminar: Internet of Things

Aarhus

11. jan.

Indendørs bygningskortlægning

Aarhus

17. jan.

Nytårkur i Syd

Fredericia

8.-10. nov. 9. nov.

22.-23. nov. 5. dec.

>>

14

G EO F O RU M • N O VEMBER 2 0 1 7


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Open-source i geoverdenen – København muligheder og udfordringer

KOMPETENCE ØST

Torsdag den 2. november kl. 14:30 - 16:30 Anvendelsen af open source-komponenter inden for GIS- og Geodata-området er efterhånden ret udbredt, men hvad betyder open source egentlig? Hvordan bedømmer man et open source-projekt? Hvilke fordele og ulemper er der ved open source? Hvilke erfaringer

har en række offentlige- og private aktører med at bruge open sourcekomponenter? Disse, og mange andre spørgsmål, vil vi forsøge at besvare ved dette GeoForum arrangement om open source i geoverdenen.

Sted Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej 8 2400 København NV

Seminar: Internet of Things

KOMPETENCE

Tirsdag den 5. december kl. 9:00 - 17:00 Mange løsninger, der aktivt gør brug af ’Internet of Things’ til at skabe nye spændende data og understøtte smart city løsninger, begynder at dukke frem. Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive

klogere på både anvendelsesmuligheder og teknikken bag løsninger baseret på IoT. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

Sted Aarhus (mere info følger)

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Indendørs bygningskortlægning

VEST

Torsdag den 11. januar kl. 16:00 - 20:00 Standarder, metoder og praksis, belyst af bygherre, rådgiver og brugere ved eksempler fra aktuelle projekter. • Datamodeller • Dataopsamling (arkitekttegninger og laserskanning) • 3D værktøjer (BIM og Revit) • Hvordan anvendes kortlægningerne i praksis

Sted Niras Ceres Byen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • NOVEMBER 2017

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Hvilken rolle vil geodata spille for fremtidens førerløse trafik? Tak til alle der deltog på vores intelligent mobility seminar den 12. oktober, hvor vi stillede skarpt på den nærmeste fremtid for førerløse køretøjer i Danmark, og hvordan vi kommer i gang. Lige nu står vi på tærsklen til en tid, hvor ny brug af data og teknologi vil forandre hele måden vi tænker transport og mobilitet. I Atkins rådgiver vi om fremtidens intelligente mobilitetsløsninger. Bl.a. skal vi udarbejde en analyse for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), hvor vi klarlægger, hvorvidt og hvordan geodata kan spille en rolle for driften af fremtidens førerløse trafik. Vi glæder os til at se jer på Kortdage i Aalborg Kom og besøg Atkins’ stand til en snak om, hvordan I kommer videre med GIS og geodata på jeres digitale rejse. Kontaktperson: Johan Hartnack Telefon: 52 51 93 57 Email: johan.hartnack@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Hør om GeoAtlas på Kortdage GeoAtlas skaber stor værdi for kommuner og forsyninger. Fredag d. 10. nov vil Geo fortælle, hvordan din organisation kan få adgang til denne nye datakilde med informationer om undergrunden. Formålet er at sikre, at fagfolk på tværs af organisationer kan arbejde med bedst muligt udgangspunkt så projekterne bliver løst mest effektivt og med mindst mulig risiko. Værktøjerne, der er tilgængelige som abonnement og udstilles til samarbejdspartnere via et API, kan vises direkte i et WebGIS eller eksempelvis QGIS, og derved gøres tilgængelige for en bredere gruppe af medarbejdere. Det betyder også, at værktøjerne kan indbygges direkte i andre fagsystemer og derved bringes tæt på brugerne. Mulighederne for anvendelse er utallige, og når først brugeren i særlige fagdomæner får adgang, så spirer anvendelsesmulighederne frem. Kom og få inspiration til hvordan du får disse data ind i dit GIS eller fagsystem, og vær med til at udbrede anvendelsen til nye forvaltningsområder. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 45204220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Ny MapInfo og ny App på Kortdage

Bliv udstiller på den danske Esri Brugerkonference 2018

MapInfo ver. 17 og Advanced Sammen med Peter Horsbøl fra Pitney Bowes løfter vi sløret for den helt nye version 17.0 64-bit som frigives i Q1 2018. Vi viser også, hvordan I kan arbejde med RasterGIS data i Advanced og få helt nyt indblik i jeres data.

På Den Danske Esri Brugerkonference mødes GIS-entusiaster fra Danmark, Grønland og Færøerne for at få den seneste viden om ArcGIS-platformen og om Esri.

Ny app Der er noget at glæde sig til, når vi viser den helt nye og optimerede GMGIS, som lige nu kan hentes på Appstore/Google play ”GMGIS 2 BETA”. App‘en er optimeret med hensyn til hastighed og brugervenlighed og kan nu anvendes på Ipads, iPhones, Android Smartphones samt tablets. Ny Editor til GMGIS (GEOGRAF Mobile GIS) Vi viser den helt nye editor som gør det nemt for brugerene at opsætte appen uden brug af XML, SQL etc. Opsætning af lag, Style og farver fra MapInfo og WebGIS foregår helt automatisk. Se også hvordan du kan realtime opdatere MapInfo direkte fra appen. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

16

G E OFOR U M • N OV EMBER 2017

På Brugerkonferencen får du mulighed for at møde kolleger og netværke, få faglig viden og se de mest innovative og spændende danske GIS-projekter. Som udstiller vil du møde mere end 200 deltagere og mange beslutningstagere fra flere forskellige brancher. Den Danske Esri Brugerkonference finder sted 15.-16. maj 2018 på Hotel Comwell i Korsør. Læs mere om de forskellige udstillingspakker og tilmeld din virksomhed på: www.geoinfo.dk/arrangementer/den-danske-esri-brugerkonference-2018. Du kan også tilmelde dig direkte hos Dorthe Esmark, dorthee@ geoinfo.dk, eller på telefon 61 55 58 03. Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61 55 58 03 Email: dorthe@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk


MapGO – nu på QGIS

Hexagon - nu i 5D!

Vores løsning til registrering af grønne områder, MapGO, er under videreudvikling. I dialog og samarbejde med vores kunder har vi drøftet de gode, grundlæggende ideer bag programmet - i en ny sammenhæng, på en ny platform og med et nyt og forbedret serviceniveau.

Hexagon byder velkommen til et spændende nyt medlem i familien – belgiske Luciad, der er et softwarefirma med speciale i visualisering og analyse af geodata i realtid.

I sensommeren afholdt vi en workshop og har efterfølgende loddet stemningen blandt kørende kunder. Der er en generel tilfredshed med at udskifte MapGO til en QGIS platform, og derfor går vi nu i gang med videreudviklingen. Den nye MapGO-løsning indeholder spændende nyheder, nemmere drift og en simpel abonnementsordning, der er transparent for alle. Vil du høre mere om MapGO-konceptet? Giv Lars Klindt et kald for en uforpligtende snak på tlf. 2858 1660. Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

Med Luciads teknologi kan man visualisere dynamiske sensordata live i et 3D-miljø. Resultatet er digitalt overblik i 5D med input i realtid fra forskellige kilder, der danner grundlag for on-the-fly analyse. Teknologien kan anvendes i alle sammenhænge, hvor der skal træffes hurtige, datadrevne beslutninger – evt. i kritiske situationer – fx beredskab og sikkerhed, smart cities og forsvar. For Hexagon betyder familieforøgelsen, at vi kan udbygge vores Smart M.Apps-platform med funktionalitet til 3D, 4D (integration til realtidsdata) og 5D (dynamisk analyse) og dermed tilbyde et særdeles stærkt værktøj til at danne et geografisk, rumligt og situationsmæssigt overblik. Samtidig er vi selvfølgelig glade for at få 100 nye kolleger i 8 lande. Du kan se mere om Luciad på luciad.com. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com

BBR opdatering og Mobil GIS

KMD Cognito har fået vokseværk

BBR-masseopdatering igen GeoSite har, efter dialog med Kombit, fastlagt adgangsstyring for BBRLink m.fl., så masseopdatering nu kan implementeres til det nyeste BBR.

Datadrevet ledelse og analytisk funderet digital transformation er kommet længere og længere op på agendaen i det private erhvervsliv og i det offentlige. For at samle kræfterne ud mod kunderne har KMD etableret én fælles Data, Information Management & Analytics (DIMA) forretningsenhed i KMD, hvor KMD Cognito er placeret. KMD har en dyb viden om offentlige data og evne til at organisere og analysere data.

GIS4Mobile har etableret sikret WFS-adgang til de hostede data, som brugerne indsamler. Ønsker I at hente data via WFS så kontakt GIS4Mobile. Programmet GeoSync vil stadig være det fortrukne værktøj til 2-vejs-synkronisering, som det anvendes hos næsten alle vore kunder. GIS4Mobile i stormvejr Vi måtte på overarbejde en weekend, idet vore amerikanske kunder i el-sektoren skulle anvende GIS4Mobile i arbejdet med genopbygning efter orkanen Irma. I GIS4Mobile har vi gennemført en række optimeringer, som øger produktiviteten betydeligt, idet antallet af gentagne indtastninger nu minimeres. Se vores nye hjemmeside for mere info. Vi udstiller ikke på kortdage, men vi vil være tilstede. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.geosite.dk

Kombinationen med domæneviden og ekspertise indenfor Business Intelligence giver et stærkt forretningsmæssigt fundament. Vi tror på, at bedre adgang til og brug af data giver mulighed for, at enhver aktivitet, som leverandører af services er involveret i, kan gøres mere effektive og smartere. DIMA skal være med til at realisere det potentiale, der er for vores kunder i dataunderstøttelse af arbejdsprocesser og services. Gennem vores arbejde med data vil vi kunne give kunderne de bedst mulige arbejdsbetingelser til at løfte deres egen forretning. Kom og hør mere på kortdage, stand G3. Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 44605289 Email: Tjo@kmd.dk Hjemmeside: https://www.kmd.dk/

G E OFORUM • NOVE MBE R 2017

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE LIFA styrker Qgis på flere fronter

3D-scanning af bygninger

LIFA har ansat Bo Victor Thomsen som udvikler indenfor Qgis og Open Source.

NIRAS er i gang med at opbygge BIM-modeller for kommuner og boligforeninger. Vi anvender softwaren Revit med BIM informationsniveau efter ønske og behov. Som baggrundsmaterialer bruger vi eksisterende tegningsmateriale, og hvor dette ikke er tilgængeligt, mangelfuldt eller i for dårlig stand, scanner vi de ønskede bygninger såvel indvendigt som udvendigt.

Desuden har LIFA udviklet en komplet løsning til registrering af grønne områder, hvor Qgis er en vigtig brik. Den komplette løsning består af en web-, desktop- og en mobilløsning – så data kan ’flyde’ mellem de forskellige platforme. Brugerne kan således tilgå (samme) data, uanset om man arbejder inde eller ude i felten. Digitale robotter hitter Både Fjernvarme Fyn, VandCenterSyd, Ringkøbing-Skjern Forsyning og Arwos er nye kunder på LIFA’s KortViser/LER. Løsningen besvarer automatisk graveanmodninger. Bornholms Energi og Forsyning har fået leveret en digital robot til automatisk indlæsning af grunddata ind i eget system. KortViser.dk hos Vejdirektoratet Vejdirektoratet har valgt KortViser.dk, som deres fremtidige webgis. Løsningen er suppleret med en masse integrationer til VD’s øvrige interne systemer. Desuden har LIFA også leveret KortViser/Mobil således data nemt kan tilgås fra marken. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: Klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

OSGeo Björn Hartell fra Septima er blevet valgt ind som Charter Member i Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Asger og Gregers fra Septima er tidligere udnævnt som Charter Members. Ud over de tre er også Lene Fischer fra Skovskolen medlem. Det er Charter Members, der udpeger bestyrelsen i OSGeo. OSGeo har ansvaret for blandt andet QGIS, Mapserver, GeoServer, PostGIS og OpenLayers. Følg med i hvad vi laver Vi vil gerne dele viden og har derfor lanceret et nyhedsbrev og en blog (septima.dk/blog). Du kan lige nu læse om dansk bidrag til det verdensomspændende PROJ.4-transformationsbibliotek og få syv powertips til QGIS. Tilmeld dig nyhedsbrevet på septima.dk/nyhedsbrev, hvis du vil høre fra os. QGIS-kursus hos Novafos Forsyning GIS-medarbejderne hos Novafos Forsyning har været på 2-dags QGIS-kursus. Kurset var skræddersyet medarbejderens arbejdsgange, og forsyningens data blev brugt i kursusmaterialet. Det skabte genkendelighed og gør det let for medarbejderne at komme godt i gang med QGIS. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

18

G E OFOR U M • N OV EMBER 2017

Som oftest bruger vi GeoSlam - en håndholdt laserscanner som har en nøjagtighed, der er fuldt tilstrækkeligt til de fleste formål. De indsamlede data efterbehandles og samles til punktskyer, der danner grundlag for den efterfølgende 3D vektorisering. Modelleringen udføres af bygningskonstruktører, som er uddannet til netop denne type modelleringsarbejde. I situationer, hvor der kræves meget stor nøjagtighed – fx til projekteringsformål - anvender vi stationære præcisionsscannere. Den stigende efterspørgsel indenfor Facility Management, hvor der anvendes BIM og GIS, passer særdeles godt ind i NIRAS Informatiks portefølje. Kontaktperson: Niels Verner Pedersen Telefon: 51356714 Email: nvpe@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

3D-modellering med machine learning Detaljegraden af Danmarks landsdækkende 3D-modeller er i dag simpel, og de fleste bygninger er blot illustreret med en kasse. I et praktikforløb hos Sweco undersøger Niels Bach-Sørensen og Thomas Lindgreen fra AAU/Kbh muligheden for at tilføje tagkonstruktioner til bygningerne, således at de bliver genkendelige og kan integreres i 3D-løsninger. For at automatisere opbygningen af modellen bruges punktskyen fra Danmarks Højde Model, som bliver tilpasset og kørt igennem en machine learning algoritme. Algoritmen giver en segmentering, som angiver punkterne, der repræsenterer de enkelte flader på bygningerne. Ud fra segmenteringen kan tagfladernes planer beregnes med Ransac og udjævning. Herefter findes fladernes skæringspunkter, hvilket giver mulighed for skære fladerne til, så de matcher virkelighedens tagflader. Denne fremgangsmåde kan modellere bygninger med simple tagkonstruktioner og derved hjælpe visionen om brugen af 3D i Danmark, som også diskuteres i artiklen i GEOFORUM fra marts. Kontaktperson: Morten Fuglsang (Vejleder på projektet) Telefon: 91377188 Email: MortenWinther.Fuglsang@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFESSIONEL BRUG LÆS MERE PÅ: www.cowi.dk/ddg

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Kom og byg med sand på Geoforums stand I år har vi i samarbejde med Aalborg Universitet fået bygget en Sandbox: Et levende laboratorium for højdemodeller og vandafledning. Vi står klar med skovl og spand. Det er på stand G11. Og vi glæder os til at se dig.

Foto: National Science Foundation

Profile for Geoforum

Geoforum 188 - November  

Geoforum 188 - November  

Profile for geoforum5

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded