Page 1

Mød estedet fo r geog raf i s k i n for mat i on • Oktob e r 201 7 • N r. 1 87

Databeskyttelses­ forordning på vej side 16


KORT NYT FØRSTE 3D PRINTEDE BYGNING I EUROPA STÅR I KØBENHAVN

NY REPRÆSENTANT I GI NORDEN

Opførelsen af den første 3D printede bygning i Europa, The BOD, som står

Thomas Kristian Kristensen er nu formelt blevet

for Building On Demand, er sat i gang. Det blev markeret ved et arrange-

afløst på sin post i GI Nordens bestyrelse. I stedet

ment den 11. september i København, hvor By og Havns administrerende

bliver det vicepræsident, Ulla Kronborg Mazzoli,

direktør, Jens Kramer Mikkelsen, klippede den røde snor over.

der skal repræsentere Geoforum og Danmark i det nordiske samarbejde.

Det er virksomheden 3D Printhuset, der er bygherre, designer og projekt­ ansvarlig for The BOD. Bygningen står efter planen færdig i slutningen

I DTU´s aftagerpanel, hvor Thomas også har repræ-

af efteråret og vil fungere som et lille kontor, hvor enkelt-arbejdspladser

senteret Geoforum, bliver det for fremtiden Mads

udlejes til virksomheder, der skal operere i havnen.

Bjørn Møldrup fra bestyrelsen, der sætter sig i den stol. Det besluttede bestyrelsen på deres møde i

Selvom The BOD er en meget lille bygning, så er administrerende direktør i

september.

3D Printhuset, Henrik Lund- Nielsen, sikker på at den får en stor betydning som demonstrationsprojekt: ”Vi er meget stolte over at lave dette demonstrationsprojekt, hvor det for første gang i Europa dokumenteres, at 3D print kan anvendes til at opføre en bygning, der lever op til de stramme normer og standarder, som vi har her. Vi er overbeviste om, at dette projekt vil inspirere andre til at tage 3D print teknologien i anvendelse i byggeriet fremover, og vi er åbne for ethvert samarbejde i den forbindelse, ligesom vi gerne fremviser The BOD for interesserede”.

EUROGI-MØDE I KØBENHAVN I forbindelse med EUROGI´s ExCom møde i København den 15. september mødtes deltagerne med repræsentanter fra Geoforums bestyrelse til en ­middag aftenen før, torsdag den 14. september.

På den måde ønsker man både fra europæisk og dansk side at styrke relationen mellem de to organisationer.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Reglerne for beskyttelse af persondata skærpes med ny forordning Foto: Colourbox Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 188 6. okt. 2017 Nr. 189 14. nov. 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Kompetencer til en datadreven virksomhed søges

LEDER

AF ASTRID KRARUP ANDERSEN, GEOFORUMS BESTYRELSE

På DR’s hjemmeside kunne man i september endnu

kræver overblik over data og viden om, hvordan data

engang læse, at der både er vækstmuligheder, penge at

kan optimeres, kombineres og formidles. Så måske

spare og arbejdspladser at hente, hvis virksom­hederne

mangler kompetencen alligevel ikke i kommunen –

formår at udnytte data. I artiklen citeres Jan Overgaard

måske er vi, geodata-specialister, svaret?

fra Teknologisk Institut for at sige: ”Data udgør vor tids mest værdifulde råstof. Og jeg tror, at dem der kommer

Hvis denne antagelse er sand, skal vi i geodata-­

til at sidde på data og ikke mindst er i stand til at

branchen gribe bolden og udfylde dette kompetence­

udnytte data, også vil være fremtidens vindere”.

hul. Vi har overblik over data, vi kan optimere og kombinere data, og vi har ikke mindst de visuelle

At data er værdifuldt er ikke ny viden. Derfor kan det

muligheder for at kommunikere og formidle de data

undre, at kommunerne ikke i langt højere grad bruger

og den information, som skal danne grundlag for

data og datadreven innovation. At vokse og udvikle sig

ledelsesbeslutninger.

som kommune i en økonomisk presset tid kræver, at strategiske beslutninger træffes på baggrund af data.

Derfor skal vi i langt højere grad svare igen på

Det er ikke nok, at vi inddrager data og analyser i vores

kompetencekravet og indtage det territorium, der

arbejde, hvis ikke vi som kommune tør træffe beslut­

stadig ligger uberørt i mange danske kommuner. Det

ningerne på baggrund af disse data og analyser, men

kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Vi skal bevæge os

fortsætter med at gøre som vi plejer.

fra teknikken og over i mod en business analytics-­ tilgang til dataanvendelse. Vi har de rette forudsæt­

En datadreven virksomhed forudsætter en interesse og

ninger for at samarbejde med analyse- og business

en vilje til at lade strategiske beslutninger styres af data

intelligence-kollegaerne. Vi skal også arbejde for at få

frem for subjektive erfaringer og mavefornemmelser.

et langt højere ledelses- og politisk fokus i forhold til

Flere og flere rapporter peger på manglende data­

hele det strategiske arbejde. Vi skal udnytte samfund­

kompetencer i kommunerne som en kæmpe barriere.

ets ressourcer og arbejde for at skabe sammen med

Der har altså ikke været fokus på de rette kompetencer

borgere og virksomheder i kommunen.

i kommunens arbejde med data. Både i 2015 og 2016 pegede undersøgelser på samme kompetence­

Hvis data udgør vor tids værdifulde råstof, er det

udfordring i forhold til at realisere de muligheder, som

ensbetydende med, at data er den primære ressource

data rummer.

for virksomheder og en forudsætning for vækst. Vi geodata-specialister har kompetencerne til i samar­

Men hvilke datakompetencer er det, der mangler?

bejde med de rette kollegaer at udvinde energien i

Datadreven vækst opnås ved at bruge data til at træffe

råstoffet og bane vejen for datadrevne virksomheder i

bedre beslutninger med. Den datadrevne innovation

Danmark.

Kort Nyt

2

Databeskyttelsesforordningen kommer

16

Leder 3

Mødekalenderen 18

En ny æra...

4

Udpluk af arrangementer

19

Fokus på de internationale dagsordener

9

Nyt fra virksomhederne

20

Optakt til Kortdage 2017

10


Regnecentralen serieproducerede datamaten GIER i første halvdel af 1960’erne. Hen mod årtiets slutning introducerede man efterfølgeren, RC4000, som ses på billedet. Den har også været flittigt brugt til geodætiske beregninger. Kilde: Wikipidia og Danmarks Tekniske Museum. Foto: Danmarks Tekniske Museum.

En ny æra for geo­dætisk programmel i Danmark I starten af 1960’erne anskaffede Geodætisk Institut (GI) sig ­Danmarks første serieproducerede datamat, GIER, eller ”Geodætisk­­­ Instituts Elektronregnemaskine”. Det var dengang en state-of-the-art talknuser, der for alvor markerede starten på den numeriske analyses indtræden i det geodætiske arbejde i Danmark. Tiden er dog rindet ud for de gamle systemer, og nye ser dagens lys. AF KRISTIAN EVERS OG THOMAS KNUDSEN, STYRELSEN FOR DATAFORSYNING OG EFFEKTIVISERING

Med GIER blev det muligt at udføre væsentligt større beregningsopgaver end tidligere, hvor alle beregninger, såsom koordinattransfor­mation og netudjævning, blev udført med papir og blyant. Det førte til en markant effektivisering af arbejdet på Geodætisk Institut, men havde også den sidegevinst at flere af instituttets geodæter i dag

4

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

må betragtes som datalogiske pionerer, hvis arbejde præger faget den dag i dag. To af kerneopgaverne, GIER blev brugt til at løse, var som nævnt koordinattransformation og netudjævning. Til dette blev der udviklet pro­ grammel, hvis kerne stadig er i brug i dag. Det >>


WEBINAR: SAFE CITIES - SMART CITIES FRA BEGREB TIL VIRKELIGHED

26. oktober kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding: go.hexagonsi.com/smart

GRATIS

Hvordan ser den levende, intelligente og sikre by ud fra GIS-branchens perspektiv? Vi skal kunne træffe bedre og hurtigere datadrevne beslutninger - og vi skal være forberedt! Vi har brug for flere data, bedre data og mere overblik. Et intelligent økosystem af informationer. Vi tager på GIS-ekspedition til Smart & Safe Cities på næste webinar - og du er inviteret med. Tilmeld dig i dag!


drejer sig om koordinattransformationsbib­­­­­lio­ teket TrLib og udjævningsprogrammet ADJ. ADJ er primært blevet brugt internt på Geodætisk Institut og dets efterfølgere, i dag hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE. TrLib er bedst kendt via dets moderne pendant, KMSTrans, der er en grafisk brugerflade til TrLib. KMStrans/TrLib har i mange år leveret den officielle (og eneste) implementering af trans­ formationer til og fra ældre danske koordinat­ systemer, herunder System 34. Desuden har kildekoden i praksis fungeret som dokumen­ tation af de gamle systemer, da egentlige beskrivelser af mange af de ældre system­ overgange aldrig er blevet publiceret. TrLib er derfor, som den eneste eksisterende implemen­ tering af disse systemer, blevet bygget ind i en del geospatialt programmel som specialtilpas­ ning til det danske marked. Sejlivet om end uddateret ADJ og TrLib har vist sig at være yderst sejlivede, idet de begge den dag i dag stadig er i brug. Koden er naturligvis blevet tilpasset løbende, og flere funktioner er tilføjet gennem årene, men faktum er, at det programmel, der blev udviklet på Geodætisk Institut for over 50 år siden, stadig lever den dag i dag. Begge har dog for længst overskredet sidste salgsdato og bærer præg af at have over 50 år på bagen. Kildekoden lever ikke op til de standarder, man forventer i dag, og består af rundt regnet 200.000 linjers C-kode, der er utilstrækkeligt dokumenteret og yderst kræ­ vende at vedligeholde. Derfor er det i forbindelse med SDFE´s ”Strategi for Danmarks Geodætiske Infrastruktur 2015-2025” blevet besluttet at modernisere understøttelsen af de ældre danske systemer og internt i SDFE at tage et nyt udjæv­ ningssystem i brug. En af de vigtigste årsager til beslutningen om at erstatte det eksisterende programmel med nyt er, at vedligeholdelsesbyrden er for stor med de tilgængelige ressourcer. Derfor satses der i kontoret Geografiske Referencer i SDFE i stedet på allerede etableret open source programmel. En af fordelene ved at benytte open source programmel er, at udviklingsbyrden er delt mellem mange parter. Ved at deltage aktivt i udviklingen har SDFE muligheden for at påvirke den retning, udviklingen bevæger sig i, samtidig med at ressource­­­for­ bruget, målt i årsværk, holdes på et passende niveau. Derudover drager SDFE nytte af den funktionalitet, andre tilføjer, ligesom andre drager nytte af SDFE‘s bidrag.

6

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

Erstatning for ADJ fundet… Da det eksisterende programmel er højt speciali­seret, har det været vigtigt at finde erstatninger, der kan reproducere tidligere beregninger så godt som muligt. Især er der gjort en stor indsats for at finde en egnet erstatning for udjævningsprogram­ met ADJ. Med hjælp fra DTU Space er flere kandidater blevet undersøgt, og i sidste ende er valget faldet på GNU Gama. Med GNU Gama er det lykkes at reproducere en større nivellements­ udjævning med overensstemmelse på mikrometer niveau mellem de to beregninger. Selve bereg­ ningsdelen af programmet er altså funktionelt ækvivalent med det eksisterende programmel. Derudover er både dokumentation og brugerflade væsentligt bedre end det eksisterende program­ mel. GNU Gama forventes taget i operationel brug inden årsskiftet. … Og PROJ.4 afløser TrLib Som erstatning for TrLib har det naturlige valg hele tiden været PROJ.4. PROJ.4 er oprindeligt udviklet ved den Amerikanske Geologiske Undersøgelse, USGS, i 1980’erne, primært som et kartografisk værktøj. Med tiden er basale geodætiske funktioner dog blevet tilføjet. De tillader at lave koordinat­ transformation på tværs af referencerammer. Desuden er kildekoden på et tidligt stadie i biblio­ tekets levetid blevet udgivet under en fri og åben licens. Disse to faktorer har skabt grundlaget for, at PROJ.4 i dag er de facto standard i den del af geo­dataverdenen, der baserer sig på åben kilde­ kode, og transforma­tionsbiblioteket er i dag indbyg­ get i en større mængde geospatialt programmel. Den store udbredelse af PROJ.4 i dag har været den primære årsag til at benytte det som erstatning for TrLib/KMSTrans. Med tiden vil en understøttelse af de danske systemer automatisk blive tilgængelig i det programmel, der i dag allerede anvender PROJ.4, eksempelvis QGIS eller PostGIS. I forhold til TrLib havde PROJ.4 dog en række mangler, især med henblik på datumskifte, som SDFE over det sidste halvandet år har arbejdet på at udbedre. Størstedelen af de ældre danske koordinatsystemer, eksempelvis System 34, har hidtil ikke være understøttet, og dokumenta­tionen har været decideret mangelfuld. Begge dele er blevet forbedret betragteligt. Ved at indføre et nyt koncept for koordinattrans­ formation, kaldet ”Transformation Pipelines”, er det blevet muligt at udføre en lang række kom­ plicerede transformationer, som hidtil ikke været mulige i PROJ.4. Selve konceptet består i en >>


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø Software by Sweco

Spatial Suite i 3. klasse - en udfordring? 3. D på Rosenlundsskolen i Skovlunde indledte skoleåret med et tema om ’kort og kompas’ i natur og teknik, og i den forbindelse havde Sweco to timer til at fortælle dem om kort og GIS. Portalen SDFEKort.dk har tidligere været anvendt til undervisning på gymnasialt niveau og er også blevet forsøgt anvendt i folkeskolen. Derfor var denne det umiddelbare udgangspunkt, da der skulle bruges en løsning, der på en gang var rimelig simpel men samtidigt havde de ’rigtige’ funktioner til den unge målgruppe. Klassen havde til formålet lånt et sæt Chromebooks, så de hver i sær fik mulighed for at prøve de små øvelser, der blev planlagt til dem. Den pædagogiske udfordring gik på at finde eksempler, som de kunne forstå og som samtidig skulle være interessante for dem. Ved at fortælle dem lidt om målestoksforhold fik hver enkelt elev målt op, hvor lang deres skolevej var, og de fik i samarbejde afgjort, hvem der havde længst og kortest til skole.

Læs mere på www.sweco.dk

Derefter fik de fortalt om opmåling af højdedata, og via højdemodellen og højdekurver fik de fundet Skovlundes højeste og laveste punkt – samt undersøgt alle de gode kælkebakker, så de er klar til vinter. Så med et moderne webgis system som Spatial Suite, hvor indholdet var målrettet undervisningen, og med et par eksempler de unge elever kunne relatere til, var det faktisk muligt at introducere dem for kort og geodata – på en måde som de syntes var både sjov og spændende. Vil du høre mere, så kontakt MortenWinther.Fuglsang@Sweco.dk


Efter at have bygget datamaten ”DASK”, som var baseret på radiorør, gik Regnecentralen omkring 1960 i gang med at udvikle en fuldtransistoriseret efterfølger. Den fik navnet GIER, Geodætisk Instituts Elektronregnemaskine, idet første eksemplar (med serienummer 0) blev leveret til Geodætisk Institut. I de følgende år byggede Regnecentralen omkring 50 eksemplarer af GIER. De blev solgt til kunder over hele Europa, og endda så langt væk som Australien. GIER‘s kapacitet som talknuser var legendarisk, og enkelte eksemplarer var fortsat i brug et stykke op i 1980‘erne. Maskinen på billedet stod på Risø, dog ikke i 1980‘erne. Kilde: Wikipedia. Foto: Danmarks Tekniske Museum.

arkitektur­ændring, der gør det muligt at serie­ forbinde elementære operationer, der til sammen udgør den komplette transformation fra et system til et andet. Dette afviger fra den oprindelige arkitektur i PROJ.4, der forudsætter, at alle transformationer fra et system til et andet udtryk­ kes i forhold til WGS84-referencerammen, der i denne sammenhæng bruges som et slags binde­ led mellem koordinatsystemer. Netop dette bindeled gør det umuligt at udføre mange af de ældre danske transformationer, der er defineret ved en direkte overgang mellem systemerne. Arven fra GIER Det nye transformationskoncept forudsætter som sagt en række elementære geodætiske operatio­ ner, eksempelvis polynomieovergange, der benyttes i de danske koordinatsystemer. Derfor har vi implementeret en række af disse operatio­ ner i PROJ.4. Hvor det har været muligt, er kode fra TrLib genanvendt for at sikre, at transformation­ erne udføres ens i både TrLib og PROJ.4. Som en lille historisk sidegevinst sikrer det også, at arven fra GIER lever videre, dog nu i nyt programmel. Det har været en stor udfordring at reimplemen­ tere de gamle koordinatsystemer, da de er 8

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

sparsomt dokumenteret. Det har krævet en stor indsats at forstå den eksisterende kildekode, og i flere tilfælde har det været nødvendigt at inter­ viewe tidligere ansatte for at forstå systemover­ gangene i detaljen. For at undgå en lignende seance i fremtiden arbejdes der på at dokumen­ tere disse systemovergange. Dokumentationen vil løbende blive publiceret via SDFE´s nye kommuni­ kationskanal til teknisk dokumentation, ”Geoma­ tics Notes”. Geomatics Notes afløser den tekniske rapportserie, der tidligere blev udgivet i regi af Kort- og Matrikelstyrelsen og sidenhen ­Geo­datastyrelsen. Geomatics Notes vil løbende blive udgivet på sdfe.dk i takt med at der opstår nye tiltag, der kræver teknisk dokumentation. Efter 50 års tro tjeneste er tiden altså rindet ud for det geodætiske programmel, der blev født sammen med GIER, og et langt kapitel i Danmarks computerhistorie nærmer sig sin slutning. Dog lever dele af den oprindelige kode videre i PROJ.4 til gavn for geodatabrugere, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Helt slut er det dog ikke endnu. Både TrLib og KMSTrans er stadig tilgængelige, om end PROJ.4 med tiden med al sandsynlighed bliver det naturlige valg, når der skal udføres koordinat­ transformation mellem danske systemer.


Fokus på de internationale dagsordener Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende. I Geoforum følger vi selvfølgelig de internationale dagsordener, for kun på den måde kan vi imødekomme vores medlemmer og den verden og de udfordringer, de og vi er en del af og bliver konfronteret med. For at gøre vores stemme som dansk interesseforening gældende i nordiske, europæiske og globale sammen­ hænge er flere af Geoforums frivillige også engageret i en international organisation. I dette og i de næste numre af GEOFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som repræsenterer dels Geoforum, dels danske interesser ud omkring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give jer et bedre indblik i, hvilken betydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen med hovedformål at: • sikre udveksling af erfaringer og best practise i forbindelse med gennemførelsen af Inspire-direktivet • identificere og rådgive Kommissionen om i forbindelse med Inspire-direktivets gen­nem­­­­­­­­­­­­­­­­førelse • identificere emner vedrørende direktivets implementeringen (herunder, men ikke begrænset til, teknologier, standarder, metoder, sammenhæng på tværs og kommunikation • regelmæssigt at forberede og opdatere MIGs arbejdsprogram Jeg repræsenterer Danmark som nationalt INSPIRE kontaktpunkt og skal sikre, at danske synspunkter og holdninger afspejles og fødes ind i arbejdet.

Ulla Kronborg Mazzoli, Chefkonsulent, Nationalt INSPIRE kontaktpunkt, medlem af Geoforums bestyrelse

INSPIRE er rammesættende for den europæ­ iske udvikling af infrastruktur for geografisk information og dermed relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer. Særligt dog for INSPIRE dataansvarlige.

G E OFORUM • OKTOBE R 2017

9


Optakt til

KORTDAGE 2017 Keynote speaker Fredag d.10. november 9.00 - 10.00

STORYTELLING WITH MAPS AF DUNCAN CLARK AND ROBIN HOUSTON, KILN

The Kiln data visualisation studio was set up by one journalist, Duncan Clark, and one technolo­ gist, Robin Houston, to create advanced interactive visualisations that really tell a story. This talk gives advice on map-based storytelling, drawing on prominent Kiln projects such as The Ship Map, In Flight, The Carbon Map and Death on the Roads. It covers techniques such as audio-led maps with voiceovers - “Talkies” - and gives an early preview of Flourish – Kiln’s new data visuali­ sation platform designed to make interactive storytelling available to all.

10

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

About Kiln Kiln combines skills from web development, data analysis, mathematics, journalism, cartography and graphic design to make complex information engaging, beautiful and interactive. Since 2012 we have been offering high-end interactives, consultancy and training to a wide range of clients, from big companies to small charities. Today we are focusing on Flourish, a new platform that allows non-coders to quickly create agency-quality visuals and stories from powerful and flexible templates.


Data på kryds og tværs af kommunerne Fredag d. 10. november 11.00 - 12.30

BORGERRELATEREDE DATA I KOMMUNERNE AF JEANETTE MAYLAND OLSEN, GEOMATIC

I maj måned gennemførte jeg en survey blandt kommunale dataanvendere, hvor jeg spurgte ind til deres brug af data og de udfordringer og perspektiver, de ser i forhold til at få skabt værdi med data. Undersøgelsen fastslår, at de borger­ relaterede data i dag bruges i opgaver fra forana­ lyser til evalueringer og kommunikationsopgaver i et ad hoc-præget omfang, der oftest er forankret hos det enkelte team eller den enkelte medarbej­ der, og at der er organisatoriske barrierer, der skal overvindes, før en struktureret implementering i det daglige arbejde er realistisk. Vaner og siloer står i vejen De kommunale dataanvendere peger således på, at det er organisatoriske udfordringer som ledelsesfo­ kus (18,4 %), inspiration til brug af data (13,8 %), datasikkerhed (13,8 %) og mangel på de rigtige kompetencer (11,5 %), der er de primære stopklod­ ser for at anvende de borgerrelaterede data. I Sønderborg Kommunes projektenhed Project Zero, genkender projektleder, Henrik Bielefeldt, at

databrugen skal være et prioriteret opmærk­ somhedspunkt for at kunne lykkes: ”Der er ingen tvivl om, at der her er en opgave i forhold til at holde fokus på netop at få data med hele vejen, fordi man hurtigt enten kan falde tilbage i gamle vaner, blive nervøs ved at benytte data, der måske tegner et lidt andet billede end ens egne antagelser. Ligesom frygten for at komme til at udelukke relevante borgere, når der segmenteres, kan dukke op. Det er alt sammen nogle faldgruber, vi arbejder på at undgå, fordi vi kan se, at vi har en positiv effekt, når data får lov at spille med i vores opgaveløsning,” siger han. Også i Københavns Kommune oplever enhedschef for Bydata, Teknik- og Miljøafdelingen, Steffen Svinth Thommesen, at der kan være organisa­to­ riske udfordringer, når data skal implementeres i opgaveløsningen: ”Vi har et klart ønske om, at data skal anvendes til flere opgaver og fungere som beslutningsgrund­ lag. Personligt tror jeg, at vi har en masse ’liggende >>

G E OFORUM • OKTOBE R 2017

11


i skuffen’ rundt omkring, men som vi i dag ikke får brugt godt nok. Vi føler os imidlertid nogle gange udfordret af en lidt siloagtig organisering og har en stor ydmyghed for kompleksiteten i vores organisations opbygning”, fortæller han. Data er på alles liste – men står ikke øverst Det tyder altså på, at kommunerne lider under et organisatorisk og måske – for at bevæge sig endnu længere tilbage i kæden – et erkendelsesmæssigt efterslæb, for at kunne få indfriet datas potentiale; man har endnu ikke erkendt det store foran­ drings- og forbedringspotentiale i brugen af data. Det har Henrik Bielefeldt et konkret eksempel på fra sin egen hverdag i Project Zero: ”Et eksempel er en indsats, vi lavede i samarbejde med et delebilsselskab, hvor vi udvalgte et geografisk område at lancere i på baggrund af vores egne erfaringer om borgernes sammen­ sætning i stedet for data. Delebilsselskabet havde indsigt i de demografiske profiler på de mest sandsynlige brugere, og vi havde faktisk værktøj­ erne til, at vi kunne have valgt geografien til at lancere i ud fra disse. Det gjorde vi ikke og desværre­­­lykkedes projektet ikke så godt, som vi havde ønsket.” Det er oplevelser som dén, der får Henrik Bielefeldt til at konkludere, at ”data skal få os fra synsninger til faktabaserede beslutningsgrundlag. De skal underbygge eller afmontere de mavefornemmel­ ser, vi alt for ofte betragter som ’kendskab’”. Troen på datas potentiale er overvældende En forudsætning for enhver succesfuld proces er troen på, at den kan lykkes. Ligeledes gælder det for kommunernes mulighed for at indfri det potentiale i data, som de seneste år har fyldt meget i den kommunale samtale. Og blandt de kommuna­ le dataanvendere er der ingen tvivl: Ni ud af ti (88,8 %) respondenter i undersøgelsen mener, at der i nogen eller meget høj grad er potentiale for yderligere dataanvendelse i den kommunale opgaveløsning. Lige så mange (88,8­%)­­mener også,

12

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

at brugen af de borgerrelaterede data er vigtig eller helt essentiel for den fortsatte udvikling, innovation og effektivisering i kommunen. At data bør få lov at spille en større og mere værdiskabende rolle i opgaveløsningen, er sektionschef i Politik & Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune, Heidi Juul Madsen, helt enig i: ”Hvis vi for alvor vil videreudvikle den offentlige sektor, er det nødvendigt, at vi indser behovet for at supplere den fagprofessionelle tankegang med business analytics-tankegangen. Vi skal bruge den viden, der ligger i data på en ny måde og omfavne det objektive perspektiv.” Træf beslutningen om at aktivere data­kompetencerne Hvis de kommunale ledere formår at skabe det fornødne fokus og de organisatoriske rammer, tyder det altså på, at der er en stor motivation blandt de kommunale dataanvendere i forhold til at få data til at spille en værdiskabende rolle i opgaveløsningen. Det er en opgave, der kræver fokus og ambitioner, men ikke nødvendigvis større budgetter: De fleste respondenter i undersøgelsen svarer, at deres kommune allerede i dag har både software til dataanalyse og –visualisering, og de har adgang til data. Der findes desuden eksempler på succesfulde datadrevne projekter, som andre kommuner kan replicere. Opgaven består derfor i højere grad i at træffe den ledelsesmæssige beslutning til at få skabt de fornødne organisatoriske rammer, så datakompe­ tencerne kan sættes fri. På www.geomatic.dk kan du gratis downloade det white paper, artiklen her er et uddrag af.


BLIV SET

– SÆT DIN ANNONCE I GEOFORUM Som virksomhedsmedlem i Geoforum kan du få mere ud af markedsføringsbudgettet med en aftale om løbende annoncering i Geoforums medlemsblad. Vi giver nemlig store rabatter, hvis din virksomhed køber flere annoncer på samme tid til udgivelse fra tre blade op til ti blade i træk. Følgende reduktioner i prisen gælder for hel- eller halvsides annoncer: 3-5 numre i træk giver 30 % rabat 6-8 numre i træk giver 40 % rabat 9-10 numre i træk giver 50 % rabat Annoncepriserne finder du på vores hjemmeside: www.geoforum.dk


Optakt til

KORTDAGE 2017 Big data på Roskilde Festival Fredag d. 10. november 11.00 - 12.30

ROSKILDE FESTIVAL, GEO- OG BIG DATA AF MADS SCHONDEL-ANDERSEN, GEOINFO

I 2016 og 2017 havde deltagerne på Roskilde Festiva­ len mulighed for at hjælpe til med at ind­samle data omkring deres færden ved at benytte Roskilde Festival app´en. Det har resulteret i, at ca. 41.000 personer registrerede deres færden med ca. 66 mio. unikke punkter. Geoinfo har haft adgang til data fra 2016, og det enorme datasæt har vi fået lov at lege med i samarbejde med Roskilde Festivalen. Det har resulte­ ret i en lang række spændende analyser af Big Data. Det overordnede mål har været at undersøge mønstre i gæsternes færden for derved bedre at forstå crowd-dynamikker og i sidste ende komme frem med tiltag, som forbedrer gæsternes oplevelse af festivalen. Hvor går festivalgæsterne hen? I første omgang har fokus været på at undersøge, hvor gæsterne opholder sig. Hvornår er de på campingområdet, og hvornår er de på festival­ pladsen? Hvor tager de hen, når de forlader

14

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

området? Og tager de toget, går de eller kører de i bil? Ikke overraskende ser man, at koncentra­ tionen af folk på festivalpladsen er størst under selve festivalen og i det tidsrum, hvor der er


koncerter. Hvad, der måske er lidt mere overra­ skende, er at der ifølge vores analyser er nogen­ lunde konstant ca. 30.000 gæster på campingom­ rådet. Det skal her nævnes, at app´en kun leverer data, når telefonen er tændt. Det betyder, at der naturligvis godt kan være flere gæster end de registrerede. Hvem er de? Det har også været muligt at opdele personerne i gæster og frivillige ved at analysere deres færden. Opholder man sig eksempelvis i frivillig­ områderne, er det meget sandsynligt, at man er frivillig. Hvordan adskiller deres færden sig fra de almindelige festivalgæster, og kan vi konklu­ dere noget heraf? Hvor længe er de et enkelt sted? Ved at tilføje tiden i de enkelte registreringer bliver

det muligt at se, hvordan, hvornår og hvor længe gæsterne bevæger sig. Det betyder, at det ikke blot er muligt at opgøre, hvor mange der opholder sig ved en given scene og koncert, men også at angive, hvor længe den enkelte person er blevet. Det er derved muligt at få et billede af interessen for en konkret kunstner. Har publikum kun været forbi og er gået hurtigt videre, eller blev de til hele koncerten? Vores analyser fra 2016 viser, at ca. 50 procent af de registrerede gæster ved Apollosce­ nen har været der mere end en 1 time, mens de resterende 50 procent formentlig har været ’på gennemrejse’ Mulighederne er mange, og det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke analyser og konklusioner som kan bidrage til at give gæsterne på Roskilde Festivalen den bedst mulige oplevelse.

NYT I ÅR

Open air sessioner Tag fx med en tur i arkitektens fodspor. Det foregår onsdag den 8. november Se for en kort stund verden gennem arkitektens multifacetterede briller. Vi bevæger vi os rent fysisk gennem en del af Aalborgs arkitektoniske landskab til havnefronten. Rammen er den nyere arkitektur, og indholdet er oplæg fra Utzon Center samt abstracts om nybyggeriets placering i Danmark, byplan i ulande samt brug af geodata i virtuelle virkeligheder. Open air-sessionen: “I arkitektens fodspor” er en ”ud-af-huset”-session, hvor deltagerne først kommer på en arkitektonisk byvandring ned til havnen i Aalborg, og derpå vil høre tre kortere præsentationer på Aalborg Universitet. Abstracts fra de tre oplægsholdere, Jørgen Eskemose Andersen, Mie Winstrup og Daniel Aagren Madsen giver dig en forsmag på oplæggene. Medbring derfor praktisk fodtøj til en vandretur på et par kilometer hver vej. Der er kaffepause på Aalborg Universitet, inden turen går tilbage igen til Aalborg Kongres & Kultur Center.

G E OFORUM • OKTOBE R 2017

15


Data­beskyt­­­telses­ forordningen kommer Persondataloven bliver i maj 2018 erstattet af databeskyttelses­ forordningen, og der bliver ikke kun tale om en navneændring. Derfor har Geoforum afholdt workshops i løbet af forår, sommer og efterår i hele landet for at give deltagerne nærmere svar på, hvad den nye lov konkret kommer til at betyde for dem. For en ting er regler, en anden er praksis.

Senest den 18. maj 2018 skal virksomheder og offentlige myndigheder i alle EU-medlemslande have implementeret databeskyttelsesforordningen.

16

G EOF O RU M • O KT O BER 2017


AF RIKKE SCHIELDER OG LAILA HANNA NISSEN, GEOFORUM

I auditoriet i Rådhuset i Roskilde Kommune sad midt i september op mod 40 workshop-deltagere. Det samme antal deltagere har tidligere på året deltaget i samme workshop i henholdsvis Odense og Silkeborg. Alle bliver de i maj næste år nemlig berørt af den nye databeskyttelsesforordning. To af oplægsholderne var jurister. Professor, Bent Ole Gram Mortensen og Ayo Næsborg-Andersen, fra Syddansk Universitet, SDU, redegjorde i deres oplæg for reglerne, som i sin essens handler om, der efter den 25. maj næste år skal være en klar hjemmel for at bruge persondata. Man skal enten have samtykke eller lovhjemmel, og der skal være et klart formål, før man begynder at analysere data. Hvorfor databeskyttelsesforordningen overhovedet? Ifølge de to jurister har vi i Danmark en mere positiv tilgang til data og tillid til myndigheder og virksomheders brug af dem end i EU i øvrigt. Historien har givet os nogle negative erfaringer, hvor kendskab til og håndtering af data under nazismen og kommunismen har haft forfærdelige konsekvenser for utrolig mange mennesker. På den baggrund ønsker EU at stramme op på den nuværende Persondatalov. Ønsket er overordnet at beskytte individet og sikre, at persondata ikke misbruges. Og det er denne skærpelse, der er ny i forhold til den allerede eksisterende lovgivning. Én ting er papir, en anden er praktik Men én ting er regler, en anden ting er den virkelighed, de skal ud og gøre sig gældende i. Her gjorde Michael Jensen, chefkonsulent i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening i sit

oplæg gældende, at det – foruden ansættelse af en såkaldt DPO (Data Protection Officer) - er vigtigt at være opmærksom på processerne i organisatio­ nen efter ikrafttrædelsen, fordi den indebærer nye måder at arbejde på. Der er brug for en opmærk­ somhed, eller som han udtrykte det, en ”aware­ ness”, så man får gjort lovgivningen operationel og har procedurer for, hvordan man konkret arbejder med den i organisationerne eller virksomhederne. Fordi flere afdelinger kommer i berøring med den nye lovgivning og dermed er nødt til at tale sammen på tværs – det er ikke længere forbeholdt EU og jurister at forstå og arbejde med reglerne - er der brug for, at man rent faktisk forstår hinanden, uagtet at man ”taler” forskellige sprog i forskellige afdelinger. Dette er en forudsætning for at få loven til at fungere i praksis, og dermed et budskab, der blev kredset om under workshoppen i Roskilde. Bare kom i gang Netop praksis havde IT-konsulent, Henrik Skov, fra LIFA fokus på. Som leverandør bliver de også underlagt lovgivningen. Hans budskab på denne dag rettede sig mod en hands-on tilgang til den nye lovgivning, hvilket også skal ses i lyset af, at den er rykket tættere på en virkeliggørelse, og at folk derfor er meget mere opmærksomme på betydningen i deres hverdag. Henrik Skov gav deltagerne en række gode råd til, hvordan de kan komme i gang med at arbejde med lovgivningen og ikke være bange for at prøve reglerne af i praksis. Det handler om, lød det fra IT-konsulen­ ten, at få styr på reglerne og juraen bag – og så få gjort dem hångribelige, så man kan arbejde konstruktivt med dem. Så man er klar til maj 2018.

G E OFORUM • OKTOBE R 2017

17


MØDEKALENDER DATO EMNE

STED

12. okt.

GI Norden and LISA conference

Reykjavík

2. nov.

Open-source i geoverdenen - muligheder og udfordringer

København

8.-10. nov.

Kortdage 2017

Aalborg

9. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2017

Aalborg

Seminar: Internet of Things

Aarhus

Indendørs bygningskortlægning

Aarhus

5. dec. 11. jan.

>>

18

G EOF O RU M • O KT O BER 2017


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Studerendes dag ved Kortdage 2017 Torsdag den 9. november kl. 9:00 - 17:30 Studerende indenfor geodata-­ fagområdet er igen i år velkomne til at deltage i Kortdage.

Læs mere om dagens program og de øvrige aktiviteterne på Kortdage på hjemmesiden: www.kortdage.dk

De studerendes dag finder sted på andendagen af Kortdage 2017, den 9. november 9.00-17.30.

Geoforum sørger for bustransport mellem København og Aalborg. Da pladserne er begrænsede, besættes de efter først til mølle-­ princippet.

KOMPETENCE KORTDAGE

Sted Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 9000 Aalborg

Seminar: Internet of Things

KOMPETENCE

Tirsdag den 5. december kl. 9:00 - 17:00 Mange løsninger, der aktivt gør brug af ’Internet of Things’ til at skabe nye spændende data og understøtte smart city løsninger, begynder at dukke frem. Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive

klogere på både anvendelsesmuligheder og teknikken bag løsninger baseret på IoT. Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

Sted Aarhus (mere info følger)

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Indendørs bygningskortlægning

VEST

Torsdag den 11. januar kl. 16:00 - 20:00 Standarder, metoder og praksis, belyst af bygherre, rådgiver og brugere ved eksempler fra aktuelle projekter. • Datamodeller • Dataopsamling (arkitekttegninger og laserskanning) • 3D værktøjer (BIM og Revit) • Hvordan anvendes kortlægningerne i praksis

Sted Niras Ceres Byen Ceres Allé 3 8000 Aarhus C

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • OKTOBER 2017

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Nye ansigter hos Atkins Efter en god sommer er vi glade for at kunne tage imod en håndfuld nye dygtige kolleger til vores GIS og IT-område. Johan Hartnack er ansat som ny afdelingschef for GIS & IT i Atkins. Johan har en baggrund som civilingeniør og ph.d. i matematik og har desuden en EBA. Siden 1999 har Johan været hos DHI, senest som Vice President for Sales Operations. Som leder for afdelingen vil han – med afsæt i Atkins’ nuværende stærke GIS og IT-kompetencer – sætte retningen for rejsen mod nye teknologi- og arbejdsområder. Hugo Rifbjerg Hansen er tiltrådt som seniorudvikler. Han er uddannet datamatiker og kommer fra en stilling som udvikler hos Too Good To Go. Thomas Bennicke Rasmussen er ansat som seniorudvikler. Han er uddannet datamatiker og kommer fra en stilling som seniorudvikler hos EG Kommuneinformation A/S.

Spændende arrangementer hos Geoinfo Du kan lige nå at tilmelde dig til ”The Science of Where Tour 2017”. Her vil du få de allerseneste nyheder i ArcGIS Platformen, som blev vist på Esri’s User Conference i juli måned. De tre arrangementer finder sted her: Tirsdag d. 3. oktober kl. 13.00-16.00 hos Aalborg Kommune Onsdag d. 4. oktober kl. 9.00-12.00 hos Geoinfo A/S Fredag d. 6. oktober kl. 9.00-12.00 hos Geoinfo A/S Få mere information på www.geoinfo.dk, under arrangementer. For tilmelding, kontakt venligst Dorthe Esmark på DortheE@geoinfo.dk, eller ring på telefon 61 55 58 03.

Mathias Nielsen og Hans Skaarup Larsen er vores to nye praktikanter. Mathias læser til diplomingeniør i Softwareteknologi på DTU. Hans læser Geoinformatik på Aalborg Universitet.

Den Danske Esri Brugerkonference 2018 – sæt kryds i kalenderen I 2018 bliver Den Danske Esri Brugerkonference holdt d 15.-16. maj på Hotel Comwell i Korsør. Vi er ved at sætte et spændende program sammen, og om kort tid afslører vi de første navne på oplægsholdere. Læs mere på www.geoinfo.dk, under arrangementer.

Kontaktperson: Eli Skop Telefon: 52519448 Email: eli.skop@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Kontaktperson: Dorthe Esmark Telefon: 61555803 Email: DortheE@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoino.dk

GeoSite / GIS4Mobile

Til fodboldfest i Basel

GeoSite’s Adresseplacerings-program (ADRLink) tilpasses til behandling af kontrollister som er resultat af geokodnings projektet.

UEFA Europa League-finalen 2016 mellem Liverpool og Sevilla samlede næsten 38.000 entusiastiske fodboldfans fra hele verden til en kæmpe fodboldfest i Basel, Schweiz. Festligt – men også en logistisk og sikkerhedsmæssig udfordring for den idylliske middelalderby ved Rhinens bred.

Programmet GeoSync vil fremover automatisk indstille sproget til dansk eller engelsk iht. computerens opsætning. Data, som indsamles med GIS4Mobile, kan udstilles fra GIS4Mobile servicen som WFS eller WMS. Der er mulighed for at beskytte visningen med password. Kontakt os hvis dette har interesse. Lørdag 9. august måtte vi på arbejde - af hensyn til arbejdet med genopbygning efter orkanen Irma var der behov for tilretning af logins mv. GIS4Mobile var en stor hjælp for firmaet, som skulle genetablere el-ledninger mv. GIS4Mobile er stadig det mest brugervenlige og fleksible mobil GIS værktøj der findes. Den seneste opdatering har en række funktioner med fokus på at reducere antal klik og minimere behov for indtastninger. Kontakt os for at høre mere. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.com

20

G EOFOR U M • OKTOBER 2017

At organisere sikkerheden omkring begivenheder af denne størrelse kræver særdeles grundig planlægning og et køligt overblik. Derfor valgte Basel-Stadt Cantonal Politi Agentur at opgradere deres Incident Command System. Agenturet krævede en omfattende løsning til planlægning af potentielle scenarier, centralisering af alle begivenhedsdetaljer og koordinering af alt involveret personale og udstyr. Valget faldt på Intergraph Planning and Response fra Hexagon. Intergraph Planning and Response har med en webbaseret tilgang medvirket til at sikre en række af verdens største begivenheder lige fra G7-topmødet i Bayern til OL i Rio. Hør mere om Hexagons arbejde med Safe & Smart Cities på vores webinar (se s. 5). Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com


KMD Cognito har fået vokseværk Datadrevet ledelse og analytisk funderet digital transformation er kommet længere og længere op på agendaen i det private erhvervsliv og i det offentlige. For at samle kræfterne ud mod kunderne har KMD etableret én fælles Data, Information Management & Analytics (DIMA) forretningsenhed i KMD, hvor KMD Cognito er placeret. KMD har en dyb viden om offentlige data og evne til at organisere og analysere data. Kombinationen med domæneviden og ekspertise indenfor Business Intelligence giver et stærkt forretningsmæssigt fundament. Vi tror på at bedre adgang til og brug af data giver mulighed for, at enhver aktivitet, som leverandører af services er involveret i, kan gøres mere effektive og smartere. DIMA skal være med til at realisere det potentiale, der er for vores kunder i dataunderstøttelse af arbejdsprocesser og services.

Bliv væsentlig hurtigere til data­behandling med den nye MicroStation CONNECT 64-bit LIFA har som Bentley Gold Channel Partner været blandt de første til at opleve hvad den nye udgave af MicroStation CONNECT 64-bit har at tilbyde. Den nye platform sikrer bl.a. en meget hurtigere afvikling af større 3D-modeller. Den nye udgave indeholder desuden stærkt forbedrede redskaber til at påføre, editere og vise attributdata som lagres direkte i dgn-filen. Denne forbedrede teknologi kaldes for ”Items” og er naturligvis programmeret ind i LIFA’s programmer til Bentley-platformen, så vores udbredte programmer som WFS-import, DasEksport, LIFALAND, Plotmap m.fl. understøtter disse muligheder.

Kom og hør mere på Kortdage, stand G3.

ContextCapture er Bentleys stærke produkt til skabelse af 3D foto- og terrænmodeller via billeder, fra fx mobiltelefoner og droner. Modellen kan let gøres målfast, hvorved mængdeberegninger og afstandsmålinger mellem terrængenstande mv. let kan foretages. Kontakt os for nærmere info om kurser.

Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 44603974 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Visualisering af datasammen­ hænge og XY på billeder

International hæder for brug af geografiske data

I september lancerede NIRAS den seneste store udrulning af webGIS KortInfo.

Rambøll har modtaget global en pris for at være ”et fyrtårn i ingeniørbranchen” og bruge GIS, til bl.a. at kortlægge Californiens grundvand og hvilke dele af København, der er mest udsat for oversvømmelser.

Gennem vores arbejde med data vil vi kunne give kunderne de bedst mulige arbejdsbetingelser til at løfte deres egen forretning.

Releasen indeholder et nyt modul - Tabelvindue. Med Tabelvindue kan brugeren analysere og filtrere data på både attribut- og geometriniveau. Tabelvinduet kan anvendes på alle vektorbaserede datakilder, og selektionerne kan eksporteres til flere forskellige GIS og dataformater. Tabel og kort er tæt koblet, så valgte objekter repræsenteres begge steder. I releasen har NIRAS også styrket mulighederne for at tilknytte information til data, der indsamles i felten. Derfor er KortInfo Touchs editeringsfunktionalitet udvidet til at kunne arbejde med geotaggede billeder fra mobile enheder. Dette bevirker, at positionen fra billeder taget i felten kan bruges som input for oprettelse af nye registreringer, eller billederne kan tilknyttes til eksisterende objekter. Kontaktperson: Mikael Kræpping Telefon: 87325812 Email: mkr@niras.dk Hjemmeside: http://kortinfo.niras.dk/

Det er det verdensomspændende amerikanske firma Esri, der uddeler den prestigefulde internationale Esri Special Achievement in GIS Award til Rambøll for sit arbejde med brug af GIS i digitale løsninger, fremstilling af geografiske kort og analyser af geografisk information. Rambøll modtager prisen i konkurrence med 100.000 virksomheder globalt, og det er kun syvende gang, at en dansk virksomhed modtager prisen. ”Vi har implementeret Esri`s GIS platform globalt i organisationen på tværs af 35 lande, så alle vores medarbejdere i dag har adgang til GIS platformen. Esri`s pris er en stor anerkendelse af vores indsats for at standardisere den måde, vi arbejder med GIS på,” siger Bo Grave, innovations- og digitaliseringsdirektør i Rambøll i Danmark. Kontaktperson: Bo Grave Telefon: 51614623 Email: BOGR@ramboll.dk Hjemmeside: http://www.ramboll.dk/medier/rdk/international-hader-til-ramboll-for-brug-af-geografiske-data

G E OFORUM • OKTOBE R 2017

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Kom til housewarming Vi er flyttet - ikke langt, men nok til at det skal fejres.

Rammeaftale på FME, QGIS og Spatial Suite

Vores nye lokaler rummer meget bedre muligheder for at facilitere vores nørderi, hvor vi, i samarbejde med jer, fortsætter med at udvikle de gode løsninger, der gør Septima til noget særligt.

Sweco styrker samarbejdet i Skandinavien. Målet er, at vores kunder let skal kunne drage fordel af de store fælles ressourcer og kompetencer, der er til rådighed i Sweco.

I Septima elsker vi byen, livet i gaderne og rådhusklokkerne tæt på. Vi holder stadig til på Strøget - nærmere bestemt på Frederiksberggade 19, 2. sal, og vi håber meget at du vil kigge forbi fredag den 6. oktober fra 14:30 og frem.

Malmø Kommune benytter Spatial Suite som fælles platform for GIS, og Sweco i Sverige har nu også vundet en GIS og Geodata rammeaftale med Malmø Kommune. De krævede eksperter i rådgivning, strategi, interaktionsdesign, it-infrastruktur og softwareudvikling samt kompetencer indenfor områder som Postgres, Esri, QGIS, FME og FME Server og Spatial Suite.

Vi lover, det bliver hyggeligt! Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

For at leve op til kravene fra Malmø og andre kunder, uddannes nu svenske udviklere i Spatial Suite, og rammeaftalen gør det nemt for kunden at benytte sig af eksperter fra Sweco i Danmark. Kontaktperson: Lars-Ole Pedersen Telefon: +45 21779301 Email: lars-ole.pedersen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have ­input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.

22

G EOFOR U M • OKTOBER 2017


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFESSIONEL BRUG LÆS MERE PÅ: www.cowi.dk/ddg

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Har du fået tilmeldt dig Kortdage? Mere end 550 af dine kollegaer i branchen har allerede sikret sig en plads. www.kortdage.dk/tilmelding Inde i bladet får du smagsprøver på det, Kortdage 2017 byder på. Og du kan som altid få det fulde overblik og læse abstracts på www.kortdage.dk Vi glæder os til at se dig i Aalborg.

Geoforum 187 - Oktober  
Geoforum 187 - Oktober