__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Møde ste d et for ge ografis k inform at ion • Se p te mb e r 2017 • Nr. 186

På sommertur med Geoforum side 12


KORT NYT LER HØRINGSSVAR Geoforums Forsyningsnetværk har på vegne af Geoforum indsendt høringssvar vedrørende LER-loven. De to primære årsager til fremsættelsen af lovforslaget er, at LER skal have hjemmel til at drive et samgravningsmodul, og at LER vil udlevere ledningsoplysninger og ikke kun interesseområder.

GEODANMARK PÅ VEJ MED NY STRATEGI Den kommende strategi skal sikre, at kvaliteten af GeoDanmark-data fortsat højnes. Det betyder blandet andet, at data bliver endnu mere aktuelle og præcise. Det skriver foreningen på dens hjemmeside.

Geoforum mener umiddelbart, at det er en god idé at drive et samgravningsmodul, men det store problem er, at LER vil bygge et modul, der er frivilligt at anvende, mens der i vejloven er en hjemmel, der pålægger den, der

Udover en stadig høj datakvalitet er det ambitionen at få GeoDanmark højere op på dagsordenen i den offentlige forvaltning.

graver, at koordinere – altså kan mod skal. Ledningsejerne risikerer dermed, at kommunerne ikke accepterer deres påståede samgravningshøring via LER og i værste fald skal gennemføre endnu én. Dette er ikke en optimal digitalisering efter Geoforums mening. Vi vil derfor foreslå, at der ses på hele processen ved gravetilladelser for at komme hele vejen rundt. Geoforum mener, at det bør være et krav, at løsningerne og de to lovgivninger samordnes.

GeoDanmark arbejder mod at få strategien klar til præsentation på repræsentantskabsmødet i april 2018. Ud over at bestyrelsen skruer op for mødefrekvensen i de kommende måneder, vil strategien være på dagsordenen ved flere lejligheder, herunder til Roadshows øst og vest i uge 41 og 43. Her vil bestyrelsen være repræsenteret.

I forhold til udlevering af ledningsoplysninger så er det et tidssvarende krav at stille, men Geoforum er i tvivl om måden, LER foreslår det gjort på

Læs mere om GeoDanmark på www.geodanmark.dk

med en særlig problemstilling omkring standardisering. Geoforum betvivler det realistiske i den nye to-timers frist for udlevering af ledningsoplysninger, som dermed nødvendiggør digital understøttelse

WORKSHOPS I EFTERÅRET

hos alle ledningsejere – altså også små vandværker og antenneforeninger. Fristen står ikke mål med, at der fortsat ikke må graves, før der er opnået

Geoforums kompetenceudvalg har planlagt ef-

gravetilladelse, hvilket kan tage op til 14 dage. Dette peger også på, at der

terårets kurser og workshops, og de er nu klar til

bør ses på hele processen.

at blive præsenteret og komme i kalenderen.

Geoforum havde en lang række kommentarer til lovforslaget blandt andet

Hold også øje med vores kalender på hjemme-

vedrørende ambitionsniveau, standardisering, koordinering og sikkerhed

siden, http://geoforum.dk/kursus, for der vil de

og har indsendt et høringssvar på seks sider.

fulde programmer blive præsenteret og opdateret løbende.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Stenrev ved Skuespilhuset. Foto: Martin Oliver Macnaughton, Københavns Kommune

Kommende numre Deadline Nr. 187 15. sept. 2017 Nr. 188 6. okt. 2017 Nr. 189 14. nov. 2017

Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


Kære kommende kandidat – velkommen til branchen

LEDER

AF KAREN FREDERIKSEN, BESTYRELSESMEDLEM I GEOFORUM

I disse dage starter håbefulde studerende på de videregående uddannelser rundt om i landet. Igen i år kan vi som branche glæde os over et pænt optag på de studier, vi sædvanligvis ansætter kandidater fra. I år ser vi for eksempel en markant stigning af ansøgere til IT Universitetet på hele 39%. Det må siges at være ganske lovende, når Erhvervsstyrelsen har meldt ud, at vi alene i Danmark vil komme til at mangle op mod 19.000 it-specialister i 2030. Geoforum har en række gode tilbud til dig som studerende. Et godt sted at starte er ’Unge GIS brugere’-netværket på Facebook, der med sine mere end 1100 medlemmer er en platform for mange spændende aktiviteter, artikler og inspirerende kort- og geodata-løsninger. Det er også hos Unge GIS brugere, at du finder opslag om relevante studiejobs. I løbet af det sidste år har der været mere end 30 jobopslag på siden fra styrelser, firmaer og kommuner over hele landet. Det er et sundhedstegn for branchen, at der i stigende grad ansættes studerende. Og herfra kommer en opfordring til foreningens medlemmer om at tage kontakt til netværket, hvis I skulle mangle en studentermedhjælper i en periode. Som studerende har du også mulighed for at deltage i den årlige konference, Kortdage, der i år

finder sted i Aalborg. Her får du rig mulighed for at opleve branchen indefra. Besøg den store udstilling og se det nyeste fra firmaerne i branchen. Overvær de mange oplæg og hovedtalere og bliv inspireret til projektarbejdet på studiet. Med mere end 700 deltagere fra virksomheder, stat, kommuner og universiteter får du også en god mulighed for at skabe og øge dit netværk. Som noget nyt i år afholdes der på anden dagen ’Match making’, hvor virksomheder og det offentlige får mulighed for at præsentere sig for studerende og jobsøgende med henblik på at skabe samarbejder i form af praktikpladser, studiejobs, jobs samt mulige akademiske samarbejder. Tilmeld dig allerede i dag på geoforum.dk. Der er ingen undskyldning for ikke at deltage, for Kortdagsudvalget har sørget for gratis entré for alle studerende om torsdagen samt busrejsen til de studerende fra København. Hele året rundt har du mulighed for at møde branchen til forskellige gratis arrangementer og gå-hjem møder landet over. Det er de fire regionale arrangementsudvalg i Geoforum, der planlægger og afholder dem. Hold øje med hjemmesiden og husk at deltage. Det gælder også dig, der ikke længere er studerende, men stadig går i fredagsbar.

Kort Nyt

2

QGIS konference og udviklermøde

14

Leder

3

Websted stiller sine ejendomsdata frit til rådighed

16

Dataetik er det nye grønne

4 Mødekalenderen

17

Fokus på de internationale dagsordener

8 Udpluk af arrangementer

18

Nyt fra virksomhederne

19

Optakt til Kortdage 2017

10

Sommertur i Københavns Havn

12


Pernille Tranberg holdt oplæg om dataetik. Foto: Mette Borg, Geoforum

Dataetik er det nye grønne Vi deler ud af vores private data uden at være klar over, hvor de ender, eller hvad de bliver brugt til. Resultatet er en stigende digital mistillid blandt forbrugerne og et øget fokus på dataetik i virksomheder. Men er der overhovedet grund til bekymring? AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

”Dataetik udvikler sig til at blive et udtryk for socialt ansvar hos virksomhederne – ligesom det er at være grøn. Privatliv, når det kommer til personlige data – og den enkeltes ret til selv at bestemme over dem – bliver i højere og højere grad en konkurrencemæssig fordel for virksomheder.” Ordene er Pernille Tranbergs, journalist, foredragsholder og rådgiver i rådgivningsvirksomheden Data Ethics Consulting. De faldt under hendes keynote speak i slutningen af maj, da Geoforum og ULI Geoforum afholdt Geo Demographics konference på AAU i Københavns Sydhavn.

4

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

Her markerede hun, på trods af at virksomheder har fået næse for dataetik, en skepsis og en bekymring for den måde, som forbrugernes private data bliver mindre og mindre netop det: Private. En årsag er, at virksomhederne ønsker at kunne personalisere deres services, så de rammer mere præcist i forhold til den enkelte forbruger. Og til dette bruger de de personlige data, som vi som forbrugere giver adgang til. Problemet er, ifølge Pernille Tranberg, at alt er gratis, men at vi betaler med vores personlige data. Og vi ved ikke, hvor meget de er værd. >>


Vejret i Københavns Sydhavn var i forårshumør, og deltagerne kunne holde pauserne udenfor.

Mistillid blandt forbrugerne Noget tyder på, at hun ikke er alene med sin bekymring. Således pegede Pernille Tranberg på, at forbrugertrenden i forhold til disse personlige data viser, at digital mistillid er et voksende problem. Syv/otte ud af ti er bekymrede over at udlevere data – selv har Pernille Tranberg forskellige profiler på forskellige sociale medier for netop at værne om hendes private data. Som et svar på denne trend har de mest banebrydende virksomheder og organisationer inkorporeret dataetik i deres strategi og forretningsudvikling. At have dataetik på dagsordenen er på vej til at få samme positive status som det at være ’grøn’.

kontrol over egne data. Og endelig lovgiverne, der skal håndhæve lovene.

Paneldeltagerne diskuterede bekymringerne omkring dataetik på konferencens andendag.

Knap 70 deltagere fra hele Norden deltog i konferencen.

Men hvem kan vi så stole på? Traditionelt stoler vi på banker, regeringer og hospitaler, mens tilliden til blandt andet nyheder og sociale medier kan ligge på et mindre sted. Denne tillid til myndigheder er dog også under pres, som følge af den generelle digitale mistillid. Overvågning er i denne sammenhæng et nøgleord. Pernille Tranberg pegede på tre parter, der alle har et ansvar i forhold til dataetik: Forbrugerne, som skal lære sig ”digitalt selvforsvar”. Virksomhederne, der for sin part skal give brugerne

6

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

Ifølge Erik Sommer, der arbejder i Danmarks Statistik, skal både virksomheder og myndigheder – han repræsenterer selv sidstnævnte – ”gøre sig fortjent til befolkningens, eller brugernes, respekt og tillid. Den kan ikke tages for givet.” Erik Sommer udgjorde, sammen med Martin Glarvig fra virksomheden Geomatic og juristen, Frank Bøggild, fra Kromann Reumert, et debatpanel, der kom med andre perspektiver på den skepsis, som Pernille Tranberg adresserede. Martin Glarvig bakkede op om Pernille Tranbergs problematisering af den meget direkte markedsføring, direct marketing, og kaldte det ”ikke etisk”, om end han påpegede, at det altid kommer an på motiverne – hos virksomheder som hos myndigheder. Budskabet fra de tre i panelet var, trods en forståelse for skepsissen, at vi som borgere eller forbrugere ikke skal lade os skræmme af en accelererende udvikling. Som Frank Bøggild konstaterede: ”Det, vi skræmmes af i dag, er normalt i morgen”. Foto: Mette Borg, Geoforum


Fokus på de internationale dagsordener Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende. I Geoforum følger vi selvfølgelig de internationale dagsordener, for kun på den måde kan vi imødekomme vores medlemmer og den verden og de udfordringer, de og vi er en del af og bliver konfronteret med. For at gøre vores stemme som dansk interesseforening gældende i nordiske, europæiske og globale sammenhænge er flere af Geoforums frivillige også engageret i en international organisation. I dette og i de næste numre af GEOFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som repræsenterer dels Geoforum, dels danske interesser ud omkring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give jer et bedre indblik i, hvilken betydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

gennem dels overordnede målsætninger om at bidrage til at løse globale udfordringer ved hjælp af kartografi og geografisk informationsteknologi. Dels som grundlag for beslutningsstøtte og herunder medvirke til at fremme brugen af geografisk information til håndtering af miljømæssige, økonomiske og sociale opgaver nationalt og internationalt. Herhjemme udgør geografiske data og den geografiske informationsinfrastruktur allerede en rygrad i den offentlige forvaltning, og i forbindelse med mit repræsentantskab er intentionen via min undervisning og forskning at bidrage til ICA’s målsætninger om at udbrede kendskabet til, hvordan geografisk kommunikationsteknologi kan understøtte forvaltningsopgaver og beslutningstagning i bred forstand. Lise Schrøder er lektor på Aalborg Universitet, Institut for Planlægning. Her underviser og forsker hun inden for feltet fysisk planlægning og geoinformatik, hvor kort og anden formidling baseret på geografisk information spiller en helt central rolle. Som en del af sit frivillige i arbejde i Geoforum repræsenterer hun foreningen i ICA (International Cartographic Association). Her fortæller hun lidt om organisationen og sin egen rolle som friviilig: ICA har den overordnede mission at fremme kartografi og geografisk informationsvidenskab i en international kontekst. ICA’s mission kommer til udtryk

8

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

I en dansk og nordisk kontekst kommer det blandt andet til udtryk i form af Aalborg Universitets samarbejde med Geoforum omkring de nordiske GIS-parathedsundersøgelser. I et lidt større regionalt perspektiv er jeg i disse år involveret i forskellige EU-projekter vedrørende havplanlægning i henholdsvis Østersøområdet og Nordsøen, hvor der blandt andet er fokus på udviklingen af egnede beslutningsstøtteværktøjer baseret på visualisering af geodata på tværs af landegrænserne. I det omfang, det er muligt, vil jeg deltage i og rapportere fra de internationale konferencer, som afholdes i regi af ICA.


G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

9


Optakt til

KORTDAGE 2017 Keynote speaker Torsdag d. 9. november 9.00 - 9.45

WEB GIS – AND THE SCIENCE OF WHERE JACK DANGERMOND, ESRI

Forward-thinking organizations connect people to technology to drive improved quality of life, innovation, and better choices. The idea of building smart communities has been around for quite some time. Governments were excited to rally around this concept and see how they could build communities that were strengthened through technology. Now a widely-accepted concept, there is an abundance of new technologies emerging that enable us to turn goals into action. And all these solutions have one thing in common: they use location intelligence to answer the critical civic question that often stands as a roadblock between mission and policy — “WHERE?”

10

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

Mr. Dangermond’s talk will review how recent GIS innovations are empowering leaders to make more data-driven decisions, helping staff cut costs, increase efficiency, improve services, and encouraging citizens to be more aware and engaged in their community, all using The Science of WhereTM. By implementing resources that harness big data, information from the Internet of Things, and crowdsourced data from the public, communities are making GIS an integral part of their governing processes. Powerful online hubs with initiative apps and interactive maps layered with real-time data are making it possible for community leaders to make their citizens safer, healthier, more prosperous, and better-informed. And this is just the beginning.


Forsyning Torsdag d. 9. november 14.00 - 14.30

AUGMENTED REALITY: TESTING 1,2,3… KARINA TOPP, AARHUS VAND A/S

’Tænker du også, at Augmented Reality-teknologien (AR) har mere at byde på, end vi udnytter den til i dag? Så kom og få dugfriske resultater fra et innovationsprojekt, der tester, om man kan skabe værdi med et lille værktøj som AR. Augmented Rality er stort, svært og nyt. Og mange ved ikke, hvordan man skal gribe værktøjet an. Med et testprojekt, der startede i sommer og løber hen over efteråret, er forskellige aktører i forsyningsbranchen for første gang gået sammen om at undersøge værdien af værktøjet. Kan det overhovedet skabe værdi at visualisere sine data oven på virkeligheden ved hjælp af skærmen på en tablet eller en telefon? Med telefoner og tablets visualiseres ledningsdata på en måde, hvor kameraet og skærmen udnyttes til

at blande virkelighed og data sammen. I første omgang går testprojektet ud på at stille et antal tablets med data over et projekt til rådighed for medarbejderne i marken og så se, hvad der sker. Tanken er, at det kan skabe bedre beslutninger internt i projektet og bedre kommunikation både i projektet og i forbindelse med borgerkontakten. Men om det rent faktisk er tilfældet afklares først frem mod Kortdage 2017. Karina Topp fra Aarhus Vand vil præsentere de resultater, som over sommeren og efteråret er samlet ind: Hvad gik godt, hvad gik skidt? Hvad har vi lært, og kan vi spore værdi i brugen af AR? Ud over Aarhus Vand er det Favrskov Spildevand, Odder Spildevand, LE34, en rådgiver, en entreprenør (hvilke?), der er involveret i projektet.

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

11


Sommertur i Københavns Havn Den 16 juni havde over 50 medlemmer fra Geoforum en fantastisk havnerundtur i Københavns Havn

Foto: Mette Borg, Geoforum

AF MADS ROBENHAGEN MØLGAARD, ARRANGEMENTSUDVALG ØST

Vejret var i den grad med os med højt solskin og roligt vand, da gruppen midt på eftermiddagen stævnede ud fra Kalvebod brygge på en længere havnerundtur i Københavns Havn. Med på turen havde vi de to biologer Lars Anker Angantyr og Martin Oliver Macnaughton fra Københavns Kommune som guider. Turen gik først fra Kalvebod Bølge mod syd forbi de nye udviklingsområder ved Fisketorvet og Havneholmen ned til Sluseholmen i Sydhavnen, hvor vi blandt andet hørte om den sandtange med sten, der ligger som en forlænget arm ud fra det markante byggeri Metropolis. En sandtange, som er med til at fastholde den høje biologiske mangfoldighed, som faktisk findes i Københavns Havn med hensyn til planter og dyreliv. Københavns kommune vil gerne udvikle sandtangen til et decideret stenrev, således at planter og dyr kan få endnu bedre forhold. Det lyder som en rigtig god idé, og det bliver spændende, om det kan lade sig gøre. Vi hørte også om det forholdsvis nyetablerede havnebad ved Sluseholmen, som er med til at aflaste det meget populære havnebad ved Islands Brygge. Herefter satte vi kursen mod Nordhavn, hvor vi undervejs havde en mindre afstikker til Frederiksholmsløbet og hørte om den byudvikling, der er i

12

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

gang i områderne omkring H.C. Ørstedsværket. Der skal blandt andet etableres en ny kirke i området, hvilke man jo ikke hører om hver dag. Stenrev som sikkerhed På turen nordpå hørte vi om nyetablerede stenrev i inderhavnen ved Skuespilhuset, og hvordan disse både har funktion som stenrev, men også fungerer som sikkerhedsbarrierer i forbindelse med påsejlingsrisiko. Vi fik også, da vi sejlede forbi

Billede af stenrev ved Skuespilhuset. Taget ved etableringen i marts 2017. Foto: Lars Anker Angantyr, Københavns Kommune


Trekroner, indblik i nogle af de tanker, der gøres vedrørende klimasikring af København mod forhøjet vandstand – for eksempel potentielle slusesystemer og -anlæg. På det arkitektoniske plan fortalte Lars og Martin om planerne for at udvikle Københavns Havn med nye broforbindelser – en vision om et slags Nordens Venedig, og hvordan de havnenære arealer løbende udvikles som et byrum, der skal invitere byens borgere og alle former for foreninger og havneliv til at benytte det blå København meget mere. Det handler blandt andet om nye gå- og cykelruter og generelt tilgængeligheden rundt langs havnen, som er præget af nogle komplicerede ejerforhold mellem stat, kommune, private og By & Havn. Konditag i Nordhavnen I yderhavnen ved Nordhavn lagde vi til ved det nye Århusgadekvarter, som efterhånden er godt tilbygget med en blanding af nyt højhusbyggeri og ombyggede erhvervsbygninger og siloer fra områdets industrielle fortid. Vi fik rørt benene, da vi tog den lange trappe op til toppen af konditaget Lüders på tid. Ja, du læser rigtigt – et konditag: En legeplads, som er lavet på toppen af et parkeringshus. Udsigten kan i den grad anbefales, og hvis man har brug for at træne benmusklerne, er trappen en god udfordring. Herefter gik turen gennem de ældre udviklingsområder ved Langelinje og Amerikakaj tilbage til Kalvebod Brygge.

Sol, vand og spændende oplæg - opskriften på en god havnetur.

Der er noget for enhver motionist på Konditaget.

Tusind tak til Geoforum og de to engagerede og meget kompetente guider Lars og Martin fra Københavns Kommunen for en helt fantastisk tur rundt i det blå København. Jeg tror, vi er mange som gerne vil gentage successen en anden gang og følge med i udviklingen omkring havnen.

På vej ned ad den lange trappe fra Konditaget.

Undervejs på bådturen fik vi udleveret en del billeder og kortmateriale, som understøttede Lars og Martins fortællinger om det blå København. Her ses et eksempel på side scan billeder fra Københavns Nordhavn af havbundsforhold i Københavns Kommune, 2017.

Arrangementet gav deltagerne noget at snakke om.

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

Foto: Mette Borg, Geoforum

13


Det lykkedes at samle en stor del af deltagerne (og et par børn) til fælles fotografering. Foto: Maryanne Lister

QGIS konference og udviklermøde med nyt koncept QGIS Version 3.0, hydrologi og GIS i undervisningen var blot et lille udpluk af emner, brugere og udviklere kunne blive klogere på, da den tredje internationale QGIS-konference løb af stablen. Nødebo i Nordsjælland lagde igen skovbund til videre udvikling af det populære program. AF ANETTE KETLER, SKOVSKOLEN, KU

Den lille by Nødebo ved Hillerød er efterhånden internationalt kendt i QGIS kredse. Sidste år fik byen en QGIS-version opkaldt efter sig. Over 750.000 downloadede ’QGIS Nødebo’. Her i august var undervisere og studerende fra Skovskolen i Nødebo så værter for en international konference, hvor brugere og udviklere fra 25 lande satte hinanden stævne for at blive opdateret på seneste nye om programmet. De i alt knap to ugers møde var i realiteten mere end en konference. Det internationale træf med i alt 120 deltagere var delt op i tre dele: En konference, et udviklermøde og en workshopdel.

14

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

120 deltagere fra i alt 25 lande deltog i dette års QGIS konference i Nødebo. Foto: Maryanne Lister


International konference med mange danske oplæg På konferencen deltog både brugere og udviklere. Af dansk oplæg kunne man bl.a. høre om ’Kortforsyningen’ og GeoSearch - danske ’plug-ins’ fra Septima og SDFE, der hjælper nye brugere med at komme i gang med QGIS. Man kunne høre om ’Konfliktsøger’ fra Frederikssund kommune og om PROJ.4 fra SDFE om fremtidige koordinattransformationer. Der var også oplæg om QGIS som centrum for hydrologisk modellering, herunder ’Malstroem’ plugin som bygger på Thomas Balstrøms’ algoritmer. Derudover var der en lang række af internationale projekter, hvor QGIS har gjort en positiv forskel. En af Skovskolens egne studerende var også blandt oplægsholderne. Casper Bertelsen, studerende på uddannelsen til have- og parkingeniør, fortalte om registrering af urbane grønne områder. I Caspers praktikforløb i Frederikssund Kommune skabte han ved hjælp af QGIS og PostGIS en platform, hvorfra kommunen kan have overblik over de grønne arealer, man har driftsansvaret for. Platformen er frit tilgængelig på GitHub (søg på Frederikssund). Brugerbåret system På konferencen blev den seneste version QGIS 3.0 vendt og drejet, så brugerne fik indblik i flere funktionaliteter, og udviklerne fik tips til at bygge videre på systemet. Det sidste skete især i slutningen af konferencens anden dag, hvor der var sat tid af til, at brugere kunne tale med udviklerne om særlige problematikker og ønsker, de var stødt på i deres hverdag eller projekter. Disse input blev en del af det, udviklerne derefter i tre dage integrerede i deres arbejde med at udvikle den næste version af QGIS. Den skal efter planen udkomme i oktober 2017. Version 3.0 bliver væsentlig anderledes i de underliggende biblioteker, og der kommer nye spændende funktionaliteter. Men grundlæggende vil der for de fleste brugere ikke kunne ses den store forskel i anvendelsen.

QGIS-børn i fri dressur på en del af Skovskolens skovparkour-bane. Foto: Maryanne Lister

Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. På forsøgsgården i Taastrup arbejder han og kollegerne blandt andet med at bearbejde drone-data fra diverse forsøgsmarker. ”Vi indsamler store mængder af data over en vækstperiode. Dem vil vi gerne bruge QGIS til at bearbejde. Så jeg har brug for en masse viden om, hvordan systemet fungerer. På konferencen har jeg fået indblik i, hvor mange forskellige måder, QGIS kan bruges på og hvilke dele af systemet, der giver bedst mening for os at arbejde med. Samtidig er det jo vildt, så godt et netværk, man får.” Lene Fischer er lektor på Skovskolen. Hun underviser i GIS og anvender QGIS som grundlæggende platform, og hun er en af årsagerne til, at Skovskolen har fået så fremtrædende en rolle i QGIS-verdenen. ”Vores arbejde på Skovskolen med at anvende programmet i undervisningen, teste systemet og komme med nye idéer trak allerede for et par år siden udviklerflokken til Nødebo. Siden har vi holdt tæt kontakt med udviklermiljøet,” siger hun. >>

De afsluttende fire dages workshops bragte igen brugere og udviklere sammen om emner som QGIS kartografi med Nyall Dawsons introduktion til QGIS Plugin development in Python, QGIS Server og flere andre emner. En uge spækket med fordybelse. Materiale fra konferencen er i øvrigt tilgængeligt på qgis2017.wordpress.com GIS giver forspring En af deltagerne på både konference og workshops var Jesper Cairo Westergaard fra Institut for

Også frokostpausen blev brugt til at netværke. Foto: Maryanne Lister

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

15


Det er alle elever og studerende på uddannelserne til skov- og naturtekniker, skov- og landskabsingeniør og have- og parkingeniør, der bliver undervist i GIS og GPS. ”Vi mener, vores elever og studerende har et forspring, når de skal ud og finde job, hvis de har GIS som redskab. På Ingeniøruddannelserne anvendes GIS i næsten alle fag gennem hele uddannelsen,” lyder det fra Lene Fischer. Familien var med På dette års internationale udviklermøde blev der introduceret et nyt koncept: ”Tag familien med”. Udviklerne tager hjemmefra og efterlader familien, og alle ved, hvor svært det kan være at være væk flere gange om året og samtidig få familielivet til at hænge sammen. Så denne gang deltog familier fra Spanien, Italien, Portugal, Australien og Holland. Om dagen tog børn og

Som noget nyt var familien med i år. Det gav mulighed for familiehygge i den skønne natur omkring Skovskolen. Foto: Maryanne Lister

ægtefæller ud på ture i Nordsjælland og fik set og oplevet Danmark med danske studerende som guider. Om aftenen mødtes alle til fællesspisning og hygge. Arbejde og familiehygge på én gang.

Websted stiller sine ejendomsdata frit til rådighed AF TONY YOO, BUSINESS INSIDER, AUSTRALIA

Mens Fintech branchen venter på åbne banksystemer, har iværksættervirksomheder i ejendomstech branchen fået et gevaldigt skub fremad på netop åbenhed af det store ejendomsannoncewebsted Domain. Webstedet, der er ejet af Fairfax Media, lancerede sidst i juli et offentligt tilgængeligt applikationsprogrammeringsinterface, API, som giver tredjepart adgang til dets enorme mængde data om australske ejendomme. Simon Farrugia, der er senior produktmanager i Domain Group, sagde i forbindelse med lanceringen, at dette åbne API er det første af sin slags i landet, og at det vil ”omforme den fremtidige innovation af branchen”. Han fortsætter: ”Indtil nu har det både kostet i tid og penge for en iværksætter eller en etableret virksomhed at handle hurtigt på en idé. Typisk skal man udfylde en masse formularer, underskrive hemmeligholdelseserklæring, en såkaldt NDA, og blive enige om kontrakterne. Leveringen sker ofte ved manuel udveksling af data, hvilket er både

16

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

ineffektivt og fyldt med fejl. Vi fjerner nu disse barrierer og demokratiserer vores ejendomsdata – og hjælper innovation på vej.” Det nye API koncept iværksættervirksomheder mulighed for at vælge imellem tre feeds fra ’Domain’: Firmaer og noteringsdata, ejendomsindholdsdata og ejendomslokationsdata. Det er gratis at gå i gang med at bruge API´en, om end der er mulighed for tilkøb, hvis man skal have adgang til mere detaljerede og velstrukturerede data. Ifølge den øverste chef for teknologi i Domain Group, Mark Cohen, vil en åben adgang til data ”styrke” relationen til tredjeparter og udbygge virksomhedens omdømme som en af de førende ejendomsplatforme: ”Den datarigdom, som Domain Group ligger inde med, giver enorm værdi til den australske branche, og vi glæder os til at se, hvilke innovative idéer, der kommer ud af dette”. Oversættelse: Rikke Schielder, Geoforum.


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

18. sept. Workshop: Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig?

Roskilde

12. okt.

GI Norden and LISA conference

Reykjavík

Kortdage 2017

Aalborg

9. nov.

Studerendes dag ved Kortdage 2017

Aalborg

5. dec.

Seminar: Internet of Things

Aarhus

8.-10. nov.

>>

G E OF O R U M • S EP TE M BER 2 0 1 7

17


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Workshop: Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for mig?

KOMPETENCE

Onsdag den 18. september kl. 9:00 - 16:00 Danske virksomheder og offentlige myndigheder har et lille års tid til at indføre de nødvendige procedure, som skal sikre overholdelse af kravene i den databeskyttelsesforordning, som EU har vedtaget. Senest den 25. maj 2018 skal

forordningen nemlig være implementeret i alle medlemslandene. På workshoppen får du en grundlæggende indføring i de krav, som den nye databeskyttelsesforordning stiller til organisationen, uanset om den er offentlig eller privat.

Sted Roskilde Kommune, auditoriet Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Studerendes dag ved Kortdage 2017 KORTDAGE

Torsdag den 9. november kl. 9:00 - 17:30 Studerende indenfor geodatafagområdet er igen i år velkomne til at deltage i Kortdage.

Læs mere om dagens program og de øvrige aktiviteterne på Kortdage på hjemmesiden: www.kortdage.dk

De studerendes dag finder sted på andendagen af Kortdage 2017, den 9. november 9.00-17.30.

Geoforum sørger for bustransport mellem København og Aalborg. Da pladserne er begrænsede, besættes de efter først til mølleprincippet.

Seminar: Internet of Things

Sted Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4 9000 Aalborg

KOMPETENCE

Tirsdag den 5. december kl. 9:00 - 17:00 Mange løsninger, der aktivt gør brug af ’Internet of Things’ til at skabe nye spændende data og understøtte smart city løsninger, begynder at dukke frem.

praktiske oplæg vil deltagerne blive klogere på både anvendelsesmuligheder og teknikken bag løsninger baseret på IoT.

Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem

Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og

18

G E OF O R U M • S EP TE M BER 2 0 1 7

pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet. Sted Aarhus (mere info følger)

Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Modernisering af Geodata-info.dk på vej Netop nu er Atkins i færd med at modernisere metadata-portalen Geodata-info til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). Den nye portal er baseret på et open source standard system til metadata, som også anvendes af flere andre lande til udstilling og søgning af officielle geodata. Den ny Geodata-info.dk vil – udover teknisk opdatering og understøttelse af nyeste INSPIRE-krav – også få en mere moderne brugerflade og understøtte smartere søgning af data og datatjenester. De nuværende data vil blive valideret og migreret til den ny Geodata-info.dk. SDFE vil sende mere information til alle interessenter, når portalen bliver lanceret ultimo 2017. Kontaktperson: Eli Skop Telefon: 52519448 Email: eli.skop@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Lokalplaner og ny ejendomsbeskatning – er du parat? COWI afholder fyraftensarrangementer i september måned om plandatas rolle i det nye ejendomsvurderingssystem samt en diskussion af, hvad en digital lokalplan er og skal kunne fremover. Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med lokalplanlægning: planlæggere, GIS-medarbejdere, byggesagsbehandlere, ejendomsudviklere, planchefer m.m. Deltag og hør mere om de kommende krav til indberetning af plandata, men også muligheder affødt af de nye plandata-registreringer. Bliv klogere på blandt andet følgende spørgsmål: • Hvordan spiller plandata ind ift. ejendomsvurderingen? • Hvordan er samspillet mellem kommune-, lokalplan og øvrige tilladelser og dispensationer ift. beskatningen af en ejendom? • Begrænses metodefrihed fremover, når der laves lokalplaner? Er vi på vej mod en ny digital lokalplan? Arrangementet er gratis og afholdes på COWI‘s kontorer i Aalborg, Vejle, Odense og Lyngby. Læs mere og tilmeld dig her: http://www.digitaleplaner.dk/dk/fyraftensmoeder.htm Kontaktperson: Mikkel Kappel Telefon: 29237701 Email: mkap@cowi.dk Hjemmeside: http://www.cowi.com/

Invitation til GeoAtlas-Webinar I Geo’s afdeling for Geodata & Subsurface Models inviterer vi atter til Webinar omkring GeoAtlas. GeoAtlas er tilgængelig i to versioner; hhv. GeoAtlas API som kan implementeres i eksisterende WebGIS, og GeoAtlas Live som er en selvstændig portal. Webinaret går i luften den 5. september kl. 9:00. Skriv til data@geo.dk hvis du ønsker at deltage. GeoAtlas giver adgang til at sammenstille Geo’s digitale borearkiv og Statens Jupiter database. Derudover integreres der med geologiske modeller og relevante forvaltningsdata. Formålet med GeoAtlas er at sikre bedre beslutninger ved forvaltningen af undergrunden samt at sikre, at viden om undergrunden anvendes så tidligt som muligt i projekter. På webinaret fortæller vi om visionen bag den nye onlineservice og viser eksempler på anvendelse. Vi slutter af med at præsentere, hvordan din organisation kan få adgang enten via dit eksisterende webGIS eller via GeoAtlas Live. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Gratis ArcGIS Online for skoler og gymnasier ArcGIS Online er nu gratis til rådighed for folkeskoler og gymnasier. Det skal bidrage og inspirere til at udbrede kendskabet til og brugen af GIS. Du kan også være med til at udbrede kendskabet til GIS og geografi ved at melde dig som GIS Ambassadør. Læs mere om GIS Ambassadørprogrammet på www.geoinfo.dk/om-geoinfo/gisambassadoer-program. Rambøll hædres med fornem pris På Esri‘s User Conference i juli, modtog Rambøll den prestigefyldte Special Achievement in GIS Award, for sit arbejde med at udvikle og udbrede brugen af GIS i virksomheden. Rambøll har implementeret Esri‘s ArcGIS-platform globalt i organisationen, på tværs af 35 lande, så alle medarbejdere i dag har adgang til platformen. Roadshows Hold øje med datoerne for efterårets Roadshows hvor vi vil vise de seneste nye trends fra GIS-miljøet og fra Esri‘s User Conference. Når datoerne er fastsat, vil du kunne se dem på www.geoinfo.dk. Kontaktperson: Ghita Krage Telefon: 31 57 66 76 Email: ghitak@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

G E OF O R U M • S EP TE M BER 2 0 1 7

19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Nyt white paper: På vej mod den datadrevne forvaltning Data har for længst indfundet sig som naturlige mål- og styringsredskaber i de kommunale forvaltninger, og mange kommuner har også målsætninger om at få inddraget data i den løbende opgaveløsning for i højere grad at supplere forvaltningens fagprofessionelle vurderinger med databaserede analyser,der kan kvalificere beslutninger og prioriteringer om borgerrelaterede projekter. Det viser besvarelserne fra 114 kommunale dataanvendere, der har delt deres syn på data og de potentialer og udfordringer, de forbinder hermed. Besvarelserne er blevet bearbejdet og kombineret med eksempler og udtalelser fra Københavns, Sønderborg og FaaborgMidtfyn kommuner. 3 spørgsmål, dette white paper svarer på: 1. Hvor kan data skabe værdi i den kommunale forvaltning? 2. Hvori består de væsentligste barrierer i brugen af data i forvaltningen? 3. Hvordan kan de danske kommuner indfri datas potentiale?

MapGO workshop Geopartners løsning til registrering af grønne områder, MapGO, er under videreudvikling. I dialog og samarbejde med vores MapGOkunder afholdes en workshop d. 31. august, med henblik på at gentænke de gode, grundlæggende ideer bag programmet - i en ny sammenhæng, på en ny platform og med et nyt og forbedret serviceniveau. ’GO’ - tour 2017 I efteråret afholder vi også ’GO’-tour, hvor vi på flere møder rundt omkring i landet præsenterer konklusionerne og de nye tiltag fra workshoppen. Info om, hvor og hvornår vores ’GO’-tour stopper nær dig, vil blive offentliggjort senere på geopartners hjemmeside, eller du kan tilmelde dig allerede nu ved henvendelse til Lars Klindt. Geopartner inviterer til forsyningstemadag torsdag den 21. september. Kom og hør om hvordan man sikrer maksimal værdi af data, og hvordan forsyninger kan gå sammen om at udvikle fælles løsninger og lære af hinanden. Specialister fra bl.a. Provas og Kouno fortæller om løsninger og projekter fra dagligdagen i en forsyning.

Hent white paperet gratis på www.geomatic.dk/datadrevne-forvaltning. Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

GIS4Mobile produktivitet, sikkerhed, deling Produktivitet GIS4Mobile app’en er forbedret med fokus på produktivitet. Det vil sige, at der er funktioner, som minimerer antallet af indtastninger og klik, for de medarbejdere, der står i marken og udfører tilsyn eller registrering. Sikkerhed Sikkerheden i data og systemer optimeres løbende. Al kommunikation mellem app og servere er krypteret, og systemerne er løbende opdateret. Derudover tages der daglig backup, ligesom driften overvåges permanent. Deling I GIS4Mobile etableres nu et comunity, som gør det muligt at dele avanceret opsætning. Hvis en bruger eksempelvis har designet en velfungerende formular til indberetning af bjørneklo, kan han udstille den pågældende opsætning, så andre kan have glæde af den. GIS4Mobile er uafhængigt af GIS-system. Hvis I har MapInfo idag, men planlægger at skifte på et tidspunkt, vil investeringen ikke være tabt. Alle GIS-systemer understøttes af GIS4Mobile. GIS4Mobile - brugervenligt, fleksibelt, offline/online. For alle. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.dk

20

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

Kontaktperson: Lars Klindt Telefon: 28581660 Email: lkm@geopartner.dk Hjemmeside: www.geopartner.dk

GIS til solskinsøen Hexagon Safety & Infrastructure tanker rejsekortet helt op. Med tilføjelsen af Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) til kundekredsen leverer vi nemlig GIS til multiforsyninger fra den ene ende af Danmark til den anden – fra Frederikshavn over Nakskov til Bornholm. BEOF valgte Hexagon som leverandør af fælles ledningsregistreringssystem og GIS-løsning til el, vand, varme og spildevand efter et udbud i foråret. Leverancen omfatter desktop-GIS til projektering, dokumentation, landmåling, deling og editering af data med WebGIS og automatisk besvarelser af LER.DK-henvendelser. Solskinsøen er ikke nyt arbejdsterritorium for Hexagon. Vi har igennem mere end 20 år arbejdet sammen med Østkraft, der leverede el til bornholmerne inden fusionen med Bornholms Forsyning og etableringen af det nye, fælles forsyningsselskab. Vi ser frem til samarbejdet med BEOF og byder dem velkommen i familien. Husk også at vores brugerforening holder høstmøde i Dalum 13.9. Kontakt Rikke for mere information. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonsi.com Hjemmeside: www.hexagonsafetyinfrastructure.com


Ny medarbejder i JO Informatik Jette Vejgaard er netop blevet ansat i JO Informatik. Her skal hun arbejde med produktudvikling, salg, relationer og undervisning inden for virksomhedens FilArkiv løsning. Den anvendes især som arkivløsning for 32 danske kommuners byggesagsarkiver. Jette Vejgaard har siden 2012 været ansat som it-projektleder i Holbæk kommune, som også bruger FilArkiv til deres byggesagsarkiv. Desuden har hun tidligere arbejdet i andre kommuner på Sjælland. ”Jette kender det kommunale marked indefra og har et førstehåndskendskab til, hvordan tingene foregår i kommunerne, som er en vigtig kundegruppe for os. Hun er meget proaktiv og udadvendt og god til at holde gang i aktiviteter. Vi glæder os meget til at drage nytte af hendes erfaringer med digital forvaltning,” siger direktør Jesper Olsen fra JO Informatik. Kontaktperson: Jesper Olsen Telefon: 49 20 20 67 Email: info@jo-informatik.dk Hjemmeside: www.jo-informatik.dk

DATA: Viborg Kommune er klar til fuld åbenhed Fakta og data skal ikke være skjult for borgerne i Viborg Kommune, der med en ny it-løsning gør det muligt for alle at kigge kommunen i kortene på en lang række områder. Et af håbene er, at den nye hjemmeside ”Rundt om Viborg Kommune” på data.viborg.dk vil være med til at kvalificere debatterne i kommunen, fordi de fremadrettet vil være bygget data og fakta. Ambitionen for projektet har fra starten været klar: Hvis oplysninger findes, har værdi for brugeren og ikke er personfølsomme, kan de findes på hjemmesiden. Det giver adgang til, at medier, politikere og borgere selv kan trække rapporter i stedet for at skulle fremskaffe data fra gang til gang. Den nye it-løsning er baseret på det interne it-styringsværktøj Viborg BI. Viborg Kommune har selv bygget store dele af løsningen, mens KMD har hjulpet med at strukturere og forædle data, så de kan sammensættes på tværs og trækkes ud i rapporter. For mere information kontakt Thomas Kolze, tjo@kmd.dk Kontaktperson: Thomas Kolze Telefon: 25291662 Email: tjo@kmd.dk Hjemmeside: http://campaign.kmd.dk/kmd-cognito/

FLIS-data til otte kommuner

NIRAS BYGGER AARHUS I 3D

LIFA er i fuld gang med distributionen af FLIS-data til otte kommuner under Geo Fyn-samarbejdet. Kommunerne kan med FLIS-data og de tilhørende værktøjer generere værdifuld viden med sammenstillinger af datasæt og avancerede analyser.

NIRAS har produceret flere end 176.000 bygninger i 3D for Aarhus Kommune. Foruden bygningerne er der også leveret en tilpasset digital terrænmodel og et kommunedækkende 3D-vegetationslag, som består af skove og beplantningsbælter.

Qgis + KortViser til grønne områder Kolding kirkegårde administrerer grønne områder for millioner. Til denne opgave har LIFA leveret en komplet løsning baseret på Qgis og KortViser. Data kan ’flyde’ på tværs af platforme (desktop, web og mobil). Kolding Kirkegårde opnår, at de kan anvende løsningen både ude og inde.

De digitale 3D-data skal benyttes som scener for indarbejdning af projektforslag til byomdannelse og nye udbygninger i kommunen. Det er også tanken, at data kan anvendes til landskabsvurderinger, visibilitetsanalyser og undersøgelser af placeringsmuligheder for nye anlæg i det åbne land.

Kurser og workshops Der er kommet mange nye kursustilbud både i Odense og i København til efteråret. Se mere på https://www.lifa.dk/kursuskalender/ LIFA kommer også gerne ud og afholder workshops og kurser hos jer. Dermed kan workshop-/kursusindholdet målrettes kursusdeltagernes niveau og indholdet tilpasses nøjagtigt til jeres arbejdsopgaver og anvendelser. Kontakt Mia for en indledende samtale på tlf. 6313 6811 eller per mail miw@lifa.dk. Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 63136830 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

NIRAS bistår desuden kommunen med softwareindkøb og kurser i brug af 3D-bymodellen. Kursusaktiviteterne omfatter dataadministration, modellering af projekter og præsentation i en 3D-viewer på Internettet. Projektet for Aarhus Kommune er det største af en række aktuelle 3D projekter, som NIRAS for tiden arbejder med, men fælles for stort set alle projekterne er, at vi leverer både data og workshops, så brugerne på få dage kan lære at arbejde i 3D med egne projekter. Kontaktperson: Jesper Rye Rasmussen Telefon: 48104529 Email: jrra@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Septima flytter Den 1. september rykker vi i nye større lokaler. Vi har været meget glade for at bo centralt midt i byen, og er derfor glade for at vores nye lokaler ligger lige på den anden side af gaden. Vi får med de nye lokaler bedre mulighed for at afholde kurser, arrangementer og lignende. Så snart vi er på plads, inviterer vi naturligvis til en reception. Ny Widget kunde Lemvig Kommune har valgt Septima Widget til formidling af kort og geodata på kommunes hjemmeside. Septima Widget skal blandt andet anvendes til digital kommuneplan med automatisk generering af indhold ud fra data hentet direkte fra PlansystemDK. Aftalen omfatter også moduler til find nærmeste og tabelvisning. Septima Widget anvender Lemvigs kommunes eksisterende ArcGIS infrastruktur. QGIS Septima var sponsor for den internationale QGIS user conference, der blev afholdt i Nødebo, i begyndelsen af august. På konferencen var udviklere og brugere af QGIS fra hele verden samlet. Septima holdt også tre oplæg på selve konferencen.

SWECO GIS & IT udvider i Aarhus Vi har travlt hos SWECO GIS & IT og er derfor glade for, at vi i løbet af sommeren har fået to nye kolleger til vores kontor i Aarhus. Vores to nye kollegaer er Jens Virring Sørensen og Kåre Mølgaard Rasmussen. FOSS4G i Boston Når folk, der arbejder med geodata, open source og komponenter til GIS, samles, så er det på den årlige FOSS4G konference i Boston. Her var SWECO naturligvis også repræsenteret ved Morten Blemmer. SWECO deltog også på QGIS Summercamp konference i Nødebo med 3 personer. Kontaktperson: Ole Urup Mogensen Telefon: 53721065 Email: Oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: www.sweco.dk

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

Sæt dit præg på GEOFORUM Har du eller din arbejdsplads været med i et spændende projekt? Brænder du inde med ny viden? Eller har du fået en god idé - og vil du dele den med resten af geodata-branchen? Så ring eller skriv til os på redaktionen, geoforum@geoforum.dk. Vi vil meget gerne have input, så vi kan gøre GEOFORUM endnu mere relevant, inspirerende, aktuelt. Vi glæder os til at høre fra dig.

22

G E OF ORU M • S E P TE M B E R 2 0 1 7


Er du en early bird? Tilmeld dig årets Kortdage inden den 22. september og få deltagergebyret til en reduceret pris Konferencen foregår i Aalborg i dagene 8.-10. november 2017. www.kortdage.dk/tilmelding

Profile for Geoforum

Geoforum 186 - September  

Geoforum 186 - September  

Profile for geoforum5