Page 1

Mødestedet for geografisk information • Maj 2017 • Nr. 184

GEODATAPRISEN 2017


KORT NYT NY BESTYRELSE I GEOFORUM

KORTDAGSUDVALGET FÅR NY FORMAND

Ved generalforsamlingen torsdag den 6. april 2017

Som et resultat af valget af Nils Bo Wille-Jørgensen til ny præsident bliver

blev der valgt en ny bestyrelse i Geoforum. Nils Bo

der skiftet ud på posten som Kortdagsudvalgsformand. Valget er faldet på

Wille-Jørgensen fra Sweco, er blevet ny præsident

Katarina Ritz, SDFE, som i Kortdagssammenhæng er en garvet og erfaren

efter Winn Nielsen.

planlægger.

Nyt bestyrelsesmedlem er Astrid Krarup Andersen

Både præsident og udvalgsformand glæder sig til samarbejdet mellem

fra Svendborg Kommune, og på suppleantposterne

bestyrelsen og udvalget.

er det nu Laila Hanna Nissen, HRKS, og Mads BjørnMøldrup, PwC, der sidder. Ulla Kronborg Mazzoli fra SDFE og Karen Frederiksen fra Jammerbugt Kommune blev genvalgt til deres bestyrelsesposter. Forretningsudvalget udgør nu: Nils Bo WilleJørgensen, præsident, Ulla Kronborg Mazzoli, vicepræsident, og Eli Skop, kasserer.

KLAR, PARAT, STANDSALG Vi åbner for standsalg til Kortdage 2017 i Aalborg torsdag den 11. maj 2017 klokken 10.00. Der er rift om de gode stande, så vær klar ved tasterne: http://www.kortdage.dk/udstillingen/vaelg-en-stand/, hvor I kan taste jeres ønsker til stand. I kan desværre ikke reservere på forhånd.

STILLINGSOPSLAG, DER BRINGES PÅ WWW.GEOFORUM.DK, BLIVER RENT FAKTISK BLIVER SET En aktiv stillingsannonce kommer nemlig ud med Geoforums nyhedsbrev og bliver dermed set af mere end 1000 medlemmer, forankrede i vidt forskellige hjørner af geodatabranchen. Derudover bliver Geoforums side ofte opdateret på Googles søgetjeneste, og din annonce på www.geoforum.dk når derfor hurtigt ud til interesserede jobsøgere.

LOV OM STEDBESTEMT INFORMATION VEDTAGET Det var et enigt Folketing, der den 28. marts 2017 har vedtog lov om stedbestemt information. Den nye lov samler, moderniserer og forenkler lovgrundlaget for forvaltningen af netop disse informationer. Vedtagelsen vækker glæde i både Styrelsen for Datafordeling og Effektivisering, SDFE, og Geodatastyrelsen, GST.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Deltagerne ved Geodataprisen 2017 lyttede opmærksomt. Foto: Christian Liliendahl Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 185 15. maj 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Nyt hold i bestyrelsen AF ELI SKOP, KASSERER I GEOFORUM

I april måned blev der, som reglerne foreskriver, afholdt ordinær generalforsamling i Geoforum. På dagordenen var vigtige emner. Forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år blev præsenteret og diskuteret. Der var mange gode kommentarer, som vedrørte foreningens økonomi, som jo desværre ikke er nær så god som tidligere. Der var også valg til bestyrelsen og ikke mindst til hvervet som præsident for foreningen. Alt foregik i god ro orden – fornemt styret af dirigenten, og det var en fornøjelse at se de nye bestyrelsesmedlemmer præsentere sig med stort engagement og interesse for foreningen. En enkelt kandidat, som var forhindret i at deltage, havde lavet en videopræsentation. Et flot innovativt tiltag som lover godt for det kommende bestyrelsesarbejde. Samtidig med at vi tager imod nye bestyrelsesmedlemmer, og ikke mindst ny præsident, så tager vi afsked med tidligere medlemmer af bestyrelsen. Der er grund til at sige stor tak for indsatsen til de medlemmer af bestyrelsen, som af forskellige årsager ikke ønskede at blive genvalgt. Der er ydet et stykke frivilligt arbejde, som i perioder har været krævende – så stor tak for indsatsen til de afgående medlemmer.

Og hjertelig velkommen og tillykke til de netop indtrådte. Valget af kandidater til bestyrelse og til præsidentpost følger naturligvis de almindelige demokratiske spilleregler. For at sikre, at der var kvalificerede kandidater, som ville stille op til valget, havde bestyrelsen lavet et stykke forarbejde inden da. Vi har arbejdet med en liste af kompentencer, som kunne være ønskværdige for kommende bestyrelseskandidater i Geoforum. Ud fra denne komptenceliste blev relevante kandidater kontaktet. Nogle takkede pænt nej, mens andre havde mod på opgaven. Samme tilgang blev anvendt til præsidentposten. Og det ser ud til, at vi har har fået valgt en energisk og kompetent bestyrelse, som jeg glæder mig meget til at samarbejde med. Jeg ser frem til at få arbejdshandskerne på i den nye bestyrelse og i det ny forretningsudvalg. Den nye bestyrelsen ser således ud: Nils Bo WilleJørgensen, Ulla Kronborg Mazzoli, Karen Frederiksen, Sik Cambon Jensen, Thomas Balstrøm, Astrid Krarup Andersen, Eli Skop samt suppleanterne Laila Hanna Nissen og Mads Bjørn-Møldrup. Forretningsudvalget består af Nils Bo Wille-Jørgensen, præsident, Ulla Kronborg Mazzoli, vicepræsident samt Eli Skop som kasserer.

Kort Nyt

2

Geodataprisen 2017

12

Leder

3

Digital fotokortlægning af veje

14

Ny Geoforum-præsident

4

17

To år mere

6

Hovedtalerne til Nordic Conference on Geodemographics

Fokus på de internationale dagsordener

8

Mødekalenderen

18

Udpluk af arrangementer

19

Nyt fra virksomhederne

20

Mød Geoforums nye bestyrelse

10


Geo-fagligheden i højsædet Nils Bo Wille-Jørgensen har en plan. Og den handler om at få udnyttet de mange potentialer, der er i branchen. Det vil han som ny præsident gøre ved at sætte gang i en række initiativer i Geoforum, der overordnet handler om dynamik, anerkendelse og høj faglig profilering. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

”Medlemmerne skal føle, at de får noget ud af at være medlem af Geoforum. Foreningen skal understøtte medlemmernes faglighed gennem vores aktiviteter, vi skal skabe forbindelser til vores omverden, og vi skal internt agere dynamisk og synligt, så vi viser, at vi er en forening, der på tværs af frivillige i udvalg, sekretariat og bestyrelse hænger sammen og arbejder sammen.” Sådan summerer Geoforums nye præsident, Nils Bo Wille-Jørgensen de store linjer op, når han bliver spurgt, hvad han mener, Geoforum skal fremadrettet. Du lægger dig tæt op ad strategimålet om at være ’tæt på medlemmerne’. Kan du give et konkret eksempel på hvordan? Det hænger sammen med mit ønske om at styrke Geoforums faglige profil, for en måde at gøre foreningen relevant for medlemmerne på, kunne være at få genoptaget arbejdet i de såkaldte ad hoc udvalg. Her kan forskellige fra medlemsnetværket arbejde på specifikke projekter og for eksempel lave standarder, som det er blevet gjort tidligere. På den måde kan vi invitere medlemmerne med, så de kan bidrage med deres faglighed og selv få gavn af at være med til at flytte noget på egne og branchens vegne.

4

G EOFOR U M • MA J 2 0 1 7

En dynamisk forening er en af dine overskrifter. På hvilken måde mener du, at Geoforum skal være dynamisk? Der foregår allerede så mange gode ting i foreningen, og de frivillige gør en kæmpe indsats. Det skal vi følge op på ved for eksempel at skabe synergier mellem udvalg og aktiviteter for at få mere ud af det arbejde, der bliver lagt i Geoforum. Derudover ligger det mig på sinde, at bestyrelsen aktivt faciliterer, at rammerne for at kunne styrke det drive og potentiale, der er til stede i foreningen. Hvordan skal relationerne til omverdenen i dine øjne prioriteres? Vi skal have fokus på at dyrke interessefællesskaber med andre brancheorganisationer, som kan se, at den måde, vi kombinerer vores geo-kompetencer med andre kompetencer, kan være interessant for dem. Det kunne for eksempel være i relation til Dansk IT, som vi lige så stille begynder at etablere en god kontakt til. Disse relationer kan også være med til at øge Geoforums synlighed og på den måde give os større gennemslagskraft.


WEBINAR: ADVANCED CHANGE DETECTION TAG DIN VIDEN TIL NÆSTE NIVEAU

18. maj kl. 9.30 - 10.30

Tilmelding: go.hexagonsi.com/cd

GRATIS Du kender lidt til det dér change detection. Du har set nogle videoer, læst et par artikler og måske leget lidt med det selv. Nu er du klar til at lære mere og tage din viden et niveau op. Det kan du gøre ved at tilmelde dig dette webinar, hvor vores tyske kollega og change detection-connaisseur Rainer Pietschmann deler ud af sin viden. Når du tilmelder dig, kan du se en video med en introduktion til change detection - så er du i hvert fald helt klar til webinaret!


To år mere Efter valget til præsidentposten i EUROGI lige i starten af april står det klart, at Henning Sten Hansen fortsætter i endnu en periode på posten. To år mere, hvor han får mulighed for at skabe et bredt medlemsfundament over hele det europæiske kontinent, skabe økonomisk stabilitet og en tættere relation til Geoforum. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Nøgleordet er jordnærhed. For Henning Sten Hansen er det den tilgang, der skal sikre, at EUROGI bliver ved med at være for alle borgere i EU. En målsætning, som er vigtig for professoren ved Aalborg Universitet: ”Det ligger mig meget på sinde, at vi dækker bredt. Det er i mine øjne en forudsætning, at vi repræsenterer bredt for at stå stærkere i forhold til EU-kommissionen og dermed få adgang til de midler, der skal realisere projekterne til gavn for borgerne i EU.” Økonomiske udfordringer Han nævner økonomien som en helt central udfordring af flere grunde. ”Jeg arvede de økonomiske udfordringer, da jeg tiltrådte posten for to år siden. Disse problemer skyldes i høj grad krisen i Sydeuropa, for de lande er endnu ikke kommet ud af den økonomiske krise, og især Spanien og Portugal har svært ved at skaffe penge til kontingenter.” Svaret på denne kattepine ligger i Henning Sten Hansens øjne i særlig grad i mulighederne i private virksomheder. Han og den øvrige Excecutive Committee er sig meget bevidste om, at det er gennem varetagelsen af de private virksomheders interesser, at både økonomi og innovation – vækst generelt - vil have bedre vilkår i EU. ”Hvis vi mister de nationale organisationer, så løser vi det ved at hente private virksomheder eller ngo´er ind. Netop for at blive ved med at dække bredt og sikre, at så mange lande som muligt er repræsenteret i EUROGI,” forklarer Henning Sten Hansen. Tættere relation Ved at dække bredt og være tæt på borgerne sikrer EUROGI sin berettigelse. Det skal ske ved at brede information om projekterne i EU ud til medlemmerne og involvere disse i projekterne. Hvordan ser du, at Geoforum – som repræsentant for Danmark – i denne sammenhæng kan få en tæt relation til EUROGI?

6

G EOFOR U M • MA J 2 0 1 7

”I forhold til Danmark og Geoforum helt konkret, så handler det om at invitere Geoforums medlemmer til at deltage i projekterne. På den måde får dansk viden, know how og virksomheder eller organisationer sat sit præg og kan på den måde være med til at præge den europæiske udvikling. Jeg har en klar forventning til et tættere samarbejde mellem de to organisationer i de kommende to år. Til efteråret skal Excecutive Committee holde møde i København, og det er i mine øjne en oplagt mulighed for, at medlemmerne héri kunne mødes med repræsentanter fra Geoforums bestyrelse og lære hinanden bedre at kende.” Opfattelsen i Europa er, ifølge Henning Sten Hansen, at Danmark i relation til stedbestemt information er langt, og Geoforum høster i den forbindelse stor og bred anerkendelse i Europa: ”Foreningen anses som en hyper-succes, netop på grund af vores initiativer – herunder afviklingen af Kortdage. Den respekt, der er om foreningen, kan vi i høj grad tildele et flere år langt engagement i EUROGI´s Excecutive Committee, som blandt andre Mikkel W. Toft stod for. Derudover er det selvfølgelig et stærkt signal, at vi også bestrider præsidentposten i organisationen.” Et kig i krystalkuglen: Hvordan ser EUROGI ud om to år? ”Da har vi opnået økonomisk stabilitet, som dels skal nås gennem flere medlemmer, dels gennem flere EU-projekter. Dette er en vigtig indtægtskilde – og derudover også vigtig, fordi de projekter involverer medlemmerne og dermed skaber større kendskab til og interesse for organisationen og det, vi arbejder for. Og i sidste ende er en bred, stærk medlemsopbakning et godt salgsargument over for EU-kommissionen, når man søger projektmidler. Mit mål og ønske er derudover, at der stadig er dansk repræsentation i EUROGI, efter jeg er trådt af som præsident,” lyder det fra de næste to års EUROGI-præsident.


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Vi følger Smart City & Smart Society området tæt og udvikler løbende vores GIS og IT løsninger, så de understøtter de nyeste teknologier. Vi er meget inspirerede af det danske Citypack samarbejde mellem byerne, der er længst fremme på Smart City området og især af temaerne Open Data og digital infrastruktur, hvor vi har udviklet nye løsninger. Vi har udviklet en browser til at understøtte arbejdet med Open Data portalerne direkte i Spatial Suite. På området for digital infrastruktur i smarte byer og samfund kan vi se, at Internet of Things (IoT) netværk bliver en central teknologi. Vi har derfor udviklet et IoT modul, der kan opsamle data fra enheder på standard IoT netværk som SIGFOX, LoRa WAN og det kommende NB-IoT og bringe dem i anvendelse i alle vores GIS og IT løsninger. Vil du vide mere, så kontakt NilsBo.Wille-Jorgensen@Sweco.dk

Læs mere på www.sweco.dk


Fokus på de internationale dagsordener Geod Geodata Ge eod dat ata er o overalt. ve v era alt lt. Også Også Og så u uden de d en fo ffor or Da or D Danmarks anm nmar a kss g grænser. rræ æns nser ser. er. D er De Det et be b betyder, ety tyd de er,, a att in internationalt nte tern tern nattio ona nalt ltt ssamarbejde ama am amar arrbe bejjd bejd de err n de nødvendigt, ødve ød vend ndig ig gt, t n ne eto top fo ford ord rdi ma mang nge ng e aff d eu ud dfo ford rdri rd dri ring ng ger er, vi v sstår t r ov tå over errfor, forr,, e fo gr ræ æn nsse eov ver ersk rssk kri ride ide dend n e e.. netop fordi mange de udfordringer, overfor, err g grænseoverskridende. I Ge G eoffor orum orum m ffølger ø ge øl ger vi vi sselvfølgelig elvf el vfføl v øg ge eli lig de lig e iinternationale n errna nt ation tiion o al ale e da agsso orrde d ne er, ffor or k or un u np å de den n må måde de ek an vvii im an imød ød dek ekom kom omme me vvores orress Geoforum dagsordener, kun på kan imødekomme medl me d em dl e m me er og d en nv e den er de og de ud de dford rdri rd r ng ri nger er, de de o gv vii e e d el a gb liive verr ko k nffro n ont n er eret et m e . ed medlemmer den verden udfordringer, og err en del aff og bliver konfronteret med. For at For Fo a gøre gørre vo vore res st res re sstemme em mme me som som dansk dan an nsk k iinteresseforening nte nt eres er esse se efo fore reni re ning g æ de æl en nd de i no ord rdisske ke,, eu e ropæ ro pæis iske ke eo g gl lob bal a e sa amm mmen en nvores gældende nordiske, europæiske og globale sammenhæng hæ nge ng e er fl flere ea G eofor oforum umss frivilli ige eo gså gs å en e gage ga g ret i en e internation nal al o rg gan anis isattio ion. hænge ere aff Ge Geoforums frivillige også engageret international organisation. d tte tt eo gid e næ æst s e nu numr umre af GEO OFORUM giver vi v ordet til de medlemme er, som m rep præse ent nter erer er er d elss Ge el G offorrum um,, I de dette og de næste numre GEOFORUM medlemmer, repræsenterer dels Geoforum, de els ls d ansk an ske sk e inte iinteresser ntere ress ress sse er u do mkr kring i verden n. De præsenterer deres rolle og deres op pga g ve er fo forr at give je jjerr ett b e re ed e dels danske ud omkring verden. opgaver bedre in ndb dbli l k ii,, h li vilk vi ilk ken en b ettyd yd ydning d et har, at vi har en dansker repræsenteret. indblik hvilken betydning det Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

geodata-området i en bred kontekst kontekst. Organisationen er opbygget på samme måde som Geoforum med et fast sekretariat på 1,5 medarbejdere samt frivillig arbejdskraft, som dækker forskellige felter. Som præsident har jeg hovedansvaret for, at ’butikken’ kører med pleje af medlemmer, økonomi, samt overordnet koordinering af alle EUROGI’s aktiviteter. Dette betyder, at der ofte er emner, som jeg skal tage stilling til, hvilket på den ene side betyder mange opgaver, men på den anden side skaber et enormt netværk, som jeg også kan bruge i mit arbejde som professor.

Henning Sten Hansen er til daglig professor på Aalborg Universitet i København. Han er derudover præsident i den europæiske paraplyorganisation, EUROGI. Han beskriver sine opgaver sådan: Jeg har repræsenteret Geoforum i EUROGI’s bestyrelse siden 2012. For to år siden blev jeg valgt til vicepræsident, og siden 2015 har jeg været præsident i EUROGI. Det er fantastisk spændende at stå i spidsen for den vigtigste europæiske NGO inden for

8

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7

EUROGI er en lobbyvirksomhed over for EU-kommissionen og beskæftiger sig med GI og geodata. I princippet er organisationen et netværk af netværk. Geoforum er eksempelvis medlem, men herigennem er alle Geoforums egne medlemmer også indirekte medlemmer af EUROGI. Vi repræsenterer brugerne bredt - dels i den offentlige sektor, dels i den private sektor og dels i forskningsog undervisningssektoren. EUROGI er fast samarbejdspartner i forbindelse med INSPIRE-konferencerne og har sæde i programkomiteen. Og i mange paneuropæiske projekter, hvor det er vigtigt at få resultater og budskaber ud til en bred skare af eksisterende og potentielle brugere af geodata og geoICT, kan vi bringe EUROGI´s brede kontaktflade i spil. >>


BIM - FÅ STYR PÅ DINE DATA G E OFORUM • MAJ 2017

9


Hvilke opgaver er der knyttet til dit repræsentantskab? Jeg deltager i udvalgte møder af særlig strategisk betydning, som kan bringe EUROGI og dets medlemmer på banen i relation til aktuelle emner som for eksempel åbne data og Big Data. EUROGI har løbende møder med relevante direktorater i EU- kommissionen. Det gælder i særlig grad Miljødirektoratet, som har ansvar for INSPIRE. Desuden generaldirektoraterne for Vækst, IT og Regional Udvikling. Derudover sidder jeg som observatør i UN GGIM Europe.

Alle, der arbejder med geodata og geoICT, har nytte af EUROGIs arbejde – både med hensyn til vores lobbyvirksomhed og vores muligheder for at bringe et bredt spektrum af aktører sammen omkring temaet geodata og geoICT. Senest har vi etableret et arbejde omkring brugen af geodata og geoICT til overvågning af migrationsstrømme og administration af flygtningelejre, der i praksis fungerer som flygtningelandsbyer med veje, butikker, skoler og anden infrastruktur. Vores initiativ på dette område har fået meget bred bevågenhed og inspirerede os blandt andet til en session på Kortdage 2016 i Århus.

GEOFORUMS NYE BESTYRELSE Forretningsudvalgets tre medlemmer:

Præsident

Vicepræsident

Kasserer

Nils Bo Wille-Jørgensen

Ulla Kronborg Mazzoli

Eli Skop

SWECO

SDFE

Atkins

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Karen Frederiksen

Thomas Balstrøm

Sik Cambon Jensen

Astrid Krarup Andersen

Jammerbugt Kommune

Københavns Universitet

KMD

Svendborg Kommune

Bestyrelsessuppleant

Bestyrelsessuppleant

Mads Bjørn Møldrup

Laila Hanna Nissen

PwC

HRKS

10

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7


Den Danske Esri Brugerkonference 16.-17. maj 2017 i Korsør

Kom og hør om nyt i ArcGIS, få inspiration, ny viden og netværk med andre GIS entusiaster.

Der vil være over 40 oplæg og tekniske workshops. Du kan blandt andet høre oplæg ved: Pernille Kræmmergaard (Direktør for Digitaliseringsinstituttet) Philip Heede (Esri ArcGIS Enterprise Product Manager) Rasmus Hassing (Direktør for Powel). Richard Gale og Chris Dorman (Esri National Security Team) Nicholas Nilsson og Per Lekberg (Kalmer läns museum) Vi ses til inspirerende og udviklende dage på hotel og konferencecenter Comwell Korsør. Tirsdag d. 16. maj – onsdag d. 17. maj 2017. Læs mere på vores hjemmeside: www.geoinfo.dk Official Distributor


Kommunerne løb med sejren Mere end 90 gæster var med til at fejre uddelingen af årets bedste brug af geodata, da Geodataprisen for tredje år i træk fandt sine vindere. AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

De fysiske rammer var i år skiftet ud, da Geodataprisen 2017 blev delt ud. I stedet for Kongressalen i Ingeniørforeningens Hus var det nemlig SOHO i Kødbyen i København, der dannede de festlige rammer for aftenen den 6. april. Konfetti, klapsalver og godt humør var dog helt som det plejer at være. Ny kategori Ud over Juryprisen blev der i år, som erstatning for Publikumsprisen, uddelt en pris i kategorien ’Specialprisen’. Tanken med denne kategori er at belønne det innovative, uopdagede potentiale og blev, ligesom Juryprisen udvalgt af juryen på baggrund af de cases, der siden sidste års prisuddeling er blevet lagt ind på Brugstedet.dk. De nominerede i begge kategorier fik ligesom de øvrige år lejlighed til, ganske kort, at præsentere deres løsning, før vinderne blev afsløret af juryen. Vinder af Juryprisen 2017 blev Hjørring Kommunes løsning: ”Buskortberegneren”. I kategorien Specialprisen var det Jammerbugt Kommune, der løb af med titlen for deres løsning: ”Hvor skal kommunerne placere flygtninge”.

12

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7

Geodata goes to Hollywood Årets indspark udefra kom fra schweiziske Matthias Buehler, der er konsulent i virksomheden vrbn og har særlig ekspertise i 3D-modellering. Han gav deltagerne banebrydende eksempler på, hvordan han modellerer 3D grafik på baggrund af geodata, blandt andet i forbindelse med block busteren ”Independence Day: Resurgence”.

Aftenens vindere tog fra SOHO med – ud over titel og ære – et studierejselegat til INTERGEO-konferencen i Berlin til september til en værdi af 5000 kroner. >>


Nominerede til Juryprisen 2017: Buskortberegneren (vinder) ”Skolebuskortberegneren” sætter borgeren i stand til, nemt at finde ud af, om deres barn er berettiget til gratis skolebuskort. ”Skolebuskortberegneren” kombinerer kommunale og frie data med en brugervenlig brugergrænseflade og leverer på baggrund heraf en letforståelig straksafgørelse til borgeren. Samtidig vises beregningsgrundlaget tydeligt, så borgeren har nem mulighed for at klage over fejl i beregningen. Digital VVM-analyse forbedrer dialogen Vejdirektoratet har flyttet publikationen af deres VVM-arealanalyser fra papir til webkort. Derved opfyldes et længe næret ønske om at gøre det enkelt og ligetil for borgeren at forholde sig til det enkelte VVM-projektforslag.

Hvem kan nå min butik på 30 minutter? Når man overvejer at investere i eller leje butikslokaler, har placeringen stor betydning for antallet af potentielle kunder. Hvordan finder man ud af, om der er kunder nok til butikken, og hvordan sikres det, at det er de rigtige kunder, der bor i nærheden? Dette kan et nyt værktøj, Mapit, hjælpe med. RKSK-Kortet – bliv klog på din kommune Med RKSK-Kortet kan man gå på opdagelse eller søge efter specifikke oplysninger, og det er tanken, at det kan bruges til at skabe undring og planlægge og lave strategier efter. Vi er ude efter den gevinst, der er i at gøre data tilgængelige i en brugbar form, så vores informationer leder til ny viden.

Visuel ledelsesinformation på Fyn FLIS bygger bro mellem datadrevet udvikling og en politisk styret organisation. De ti fynske kommuner skabt en ny fælles løsning, som gør dem i stand til at lave visualiseret ledelsesinformation på tværs i hele organisationen i hver enkelt kommune. En lang række “nye” geodata formidles på kort til sagsbehandlerene og sætter dem i stand til at få overblik over store mængder data på en gang.

Nominerede til Specialprisen 2017: Hvor skal kommunerne placere flygtninge? (vinder) 7.500 flygtninge kom til Danmark i løbet af 2016. Hvor og hvordan huser kommunerne de mange flygtninge? Regeringen opfordrer kommunerne til at tænke kreativt.

G E OFORUM • MAJ 2017

13


Digital fotokortlægning af veje kan effektivisere arbejdsgange Ingen kan vel sige sig helt fri for at bruge Google Streetview fra tid til anden. Det giver et fantastisk syn på virkeligheden hjemme fra stuen, når vi skal et bestemt sted hen, og det hjælper os med at finde frem til det rigtige sted.

AF LARS FLEMMING, COWI

... Og vi kan vel sige det samme, når vi sidder på kontoret og lige skal bruge et billede til dokumentation eller andet, som gør hverdagen lettere for os. Men alt for ofte sidder vi tilbage med oplevelsen af manglende dækning, eller at billedmaterialet ikke er aktuelt nok. For ikke at tale om den gråzone, der er, omkring hvilke licensbestemmelser, vi skal rette os efter ved professionel anvendelse af Googles billeder. For at komme ovenstående til livs én gang for alle har rådgivningsfirmaet COWI på seks måneder tilbagelagt godt 400.000 kilometer på de danske veje og indsamlet billedmateriale nok til at kunne tilbyde en landsdækkende billeddokumentation af det danske vejnet og dets omgivelser. Tilbage står et landsdækkende produkt, Danmarks Digitale Gadefoto. Det er det første af sin art i Danmark – og det er tænkt som et professionelt værktøj til alle, der arbejder med anlæg, drift, sagsbehandling af enhver art og dokumentation mm.

14

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7

COWI begyndte denne form for dokumentation allerede tilbage i 2010, hvor det første system blev indkøbt – et system der udover kamera også bestod af laserscannere. Efter et par år og nogle opgaver stod det klart, at billede dokumentationen var vigtigere for brugerne end laserskanningen. Laser data er tungt at arbejde med og gav ikke brugerne den ønskede værdi i forhold til investering. Konklusionen blev, at der skulle billeder i høj kvalitet til. De første kommuner blev med succes fotograferet tilbage i 2014 og fulgt op i 2015 med yderligere en række kommuner – i alt blev der i 2014 og 2015 fotograferet km vej svarende til ca. 20 procent af det samlede vejnet, og reaktionerne var ikke til at tage fejl af: Brugerne anvender dagligt produktet. Besparelser og bedre kvalitet Flere danske kommuner har allerede taget


Hvad er fotograferet? Danmarks Digitale Gadefoto omfatter fotografering af følgende veje i Danmark: Veje, der benyttes til almindelig motoriseret færdsel og tjener som adgang for flere ejendomme med følgende modifikationer: › På større parkeringspladser fotograferes tilkørselsvej/stamvej › Kolonihaver fotograferes i udgangspunktet ikke › Adgangsveje, der betjener mere end en kotelet grund, og hvor vejen i sin udformning fremstår som et privat adgangsareal, fotograferes ikke › Der er fotograferet med 7m interval og hvert billede leveres med tids-stempel for optagelse i form af dato og tid Det er ambitionen, at alle strækninger genfotograferes hvert andet år, det vil sige næste gang i 2018.

værktøjet til sig og har implementeret det i de daglige arbejdsgange. ”Er skiltningen korrekt?” ”Er der huller i vejen?” ”Kan en borger få lov til at udbygge sin carport?” Som myndighed, der blandt andet driver tilsyn med vejene i kommunen samt håndterer byggesager, er disse spørgsmål en del af hverdagen for medarbejderne i Teknik- og Miljøafdelingen. Gadebillederne har givet os en bedre kommunikation med borgere og andre interessenter. Gennem brug af billederne kan vi kvalificere vores sager og på den måde yde en bedre service. Vi oplever desuden et endnu ikke realiseret potentiale for besparelser på medarbejderressourcerne. Logistikken bag projektet At planlægge og indsamle billeder for hver 7. meter af alle veje, hvor til der er offentlig adgang, kræver logistisk overblik og evne til at korrigere/ændre planer løbende, hvis/når behovet kræver det.

For at nå målet – fotografering af alle veje inden for seks måneder – blev der erhvervet 12 biler og 15 sensorer. Bilerne har været bemandet med i alt 30 chauffører hver dag i hele perioden til sikring af kørsel, når solvinkel og vejret i øvrigt var til det. Bilerne var, ud over kameraet på taget, udstyret med to tablets – en til styring af kameraet og den anden til styring af navigationen. Herudover var bilerne udstyret med udstyr til at logge position online, så projektlederen hjemme fra kontoret kunne følge slaget gang, og eventuelt kontakte en chauffør for at ændre prioritet af ruten. Hjemme på kontoret sad medarbejdere klar til at modtage de mange harddisks med billeddata. En opgave som umiddelbart lyder enkel, men med mere end 157 millioner enkeltbilleder var der meget at holde styr på. Efter at billederne er processeret og omdannet til panoramabilleder, sker der en filtrering af billederne, således at dobbeltbilleder er undgået. Det færdige resultat >>

G E OFORUM • MAJ 2017

15


består herefter af ca. 15 millioner panoramabilleder, svarende til ét billede for hver 7. meter vej. Udover ovenstående discipliner er det også nødvendig at sløre ansigter og nummerplader – et omfattende stykke arbejde der udføres semi-automatisk, forstået på den måde, at til sikring af at alt er sløret, er alle de mange panoramabilleder gennemgået manuelt, inden de er frigivet til den videre produktionsproces. I alt har mellem 40-45 personer arbejdet med sløringen. Efter succesfuld sløring slettes alle originalbilleder. Den sidste del af processen er publicering af billeder på serveren, som er en tung og til tider langsommelig proces – billederne er opdelt kommunevis, som herefter er klar til kunderne.

Anvendelser Produktet har allerede nu vist sig at være særdeles værdifuldt og beregninger, bygget på interviews med brugere, viser, at investeringen oftest er ”tilbagebetalt” inden for et år.

Typiske anvendelser er: Drift af veje og stier

Trafik og færdselsforhold, som fx skilte, afstribning hastighed mm.

Adgangsforhold

Vintervedligeholdelse

Vurdering af oversigtsforhold

Byggesagsbehandling

Landzonetilladelser

Forberedelse af miljøtilsyn

Områdekarakterisering ifm. vindmøller

Matrikulære – og naboretssager

Hegnssyn

Geokodning og opdatering af BBR

Planlægning

Forberedelse til politiske udvalg

Vurdering af ejendomme (kantstensvurderinger)

I forbindelse med kunde/borger henvendelser

Om Danmarks Digitale Gadefoto Danmarks Digitale Gadefoto (DDG) dokumenterer veje, byrum og landskab i øjenhøjde med systematisk indsamlede panoramabilleder. COWI´s Gadefotobiler fotograferer samtlige statsveje, kommuneveje og private fællesveje i Danmark. Billederne har en opløsning på 30 Mpixel og optages i gadeniveau med et GPS-styret 360° kamera monteret på en bil. Fototidspunktet registreres for hvert enkelt billede, så DDG kan anvendes som dokumentation. Ansigter og nummerplader sløres i alle billeder.

16

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7


Mød hovedtalerne til forårets nordiske konference om geo-demografi Det er stærke navne, der vil åbne konferencedagene, når GI Norden slår dørene op for deres første konference om geo-demografi. Det sker i dagene den 22.-23. maj 2017 i Aalborg Universitets lokaler i Københavns Sydhavn. Birgitte Hass, IT-Branchen

Der er data overalt, og det meste af det er forbundet til demografi og geografi. Store mængder data baseret på bevægelser og forandringer giver os mulighederne for at skabe nye teknologier og løsninger. Alle forskere og praktikere er også skabere. Bedre adgang til big data er en af de vigtigste hjørnesten for vækst i Norden. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får en mulighed for at få adgang til de geo-demografiske data. Pernille Tranberg, Data Ethics Consulting

Privatliv og den enkeltes ret til at kontrollere egne data er ved at blive en konkurrencemæssig fordel og er ved at udvikle sig et socialt ansvar, ligesom det er at være grøn i dag. Forbrugertrends i personlige data viser, at digital mistillid er et stigende problem, og derfor er de mest visionære virksomheder og organisationer begyndt at tænke og integrere dataetik i deres strategier og forretningsudvikling. Henning Sten Hansen, Aalborg Universitet

Efter finanskrisen har migrationsmønstret ændret sig dramatisk. Stigende national urbanisering og østudvidelsen af EU efter bestemmelsen om fri bevægelighed for borgere i EU resulterer i migrering mod de rige nordeuropæiske lande. Desuden har krigene i Afghanistan, Irak og Syrien skabt en enorm bevægelse af flygtninge til Nordeuropa, herunder Danmark. Disse ændrede mønstre blev en temmelig stor udfordring i forhold til at lave prognoser for den fremtidige befolkningsudvikling. Vores analyse viser resultaterne af de nye migrationsmønstre, og vi vil demonstrere, hvordan modellering af befolkningen kan tilpasses for at tage hensyn til de nye tendenser på migrationsområdet. Konferencen vil blive afholdt på engelsk. Hvornår: 22.-23. maj 2017 Sted: Aalborg Universitet, København, A.C. Meyers Vænge 15, København V

Læs mere og tilmeld dig på: http://www.geoforum.dk/geodemographics

G E OFORUM • MAJ 2017

17


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

4. maj

Track my day, I

Aalborg

Nordic Conference on Geodemographics

København

23. maj

Droner på arbejde

Silkeborg

13. juni

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

København

14. juni

Geodata i beredskab

Odense

15. juni

Workshop: Databeskyttelsesforordningen - hvad betyder det for mig?

Silkeborg

15. juni

Sommerudflugt til Nordhavn

København

12. okt.

GI Norden and LISA conference

Reykjavík

Kortdage 2017

Aalborg

22.-23. maj

8.-10. nov.

18

G EO F O RU M • MAJ 2 0 1 7


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Track my day, I

NORD

Torsdag den 4. maj kl. 15:00 - 16:15 Når vi bevæger os gennem virkeligheden med vores telefon i lommen, så efterlader vi et dataspor på alle de servere, som vores telefon er i kontakt med via alle vores apps. I dette oplæg ser vi på de mønstre, som den store datamængde,

frembringer. Og undersøger hvordan analyserne kan være med til at løfte planopgaver og måske endnu større agendaer som bæredygtighed (madspild, mindske CO2 udspil etc.)

Sted COWI i Aalborg Visionsvej 53 9000 Aalborg Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Droner på arbejde

VEST

Tirsdag den 23. maj kl. 15:00 - 17:00 Droner, UAV, UAS, og hvad det ellers kaldes, bliver brugt til flere og flere formål, og endnu flere kommer til. Kom og hør om hvad Silkeborg kommune og RingkøbingSkjern Museum benytter droner til i det daglige arbejde. Lars Damgaard fra Silkeborg kommune vil fortælle om, hvordan droner benyttes i kommunen. Silkeborg kommune har været en af de kommuner, som først har taget droneteknologien til sig. De har derfor

allerede benyttet droner til mange opgaver og fået erfaringer med, hvad de er gode til, men også hvad der kan være af udfordringer. Lars vil desuden fortælle om samarbejdet om brug af droner i det tværkommunale samarbejde i Geomidt. Esben Schlosser Mauritsen fra Ringkøbing-Skjern Museum vil fortælle om, hvordan droneoptagelser kan bruges til præcisionsopmåling i 3D af udgravninger, historiske bygninger og ruiner,

gravpladser og andre kulturmiljøer. Han vil desuden fortælle om, hvordan dronerne kan hjælpe med at gøre nye opdagelser og samtidigt give en bedre forståelse af det, vi troede, vi vidste alt om. Sted Silkeborg Medborgerhus Bindslevs Plads 5 8600 Silkeborg Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

KOMPETENCE

Tirsdag den 13. juni kl. 08:30 - 16:00 Big data, Business Intelligence (BI) og GIS går i stigende grad hånd i hånd, når der skal træffes vigtige beslutninger, der vedrører lokalisering og optimering. Vi har allerede en lang række data til rådighed, som aktivt kan bruges, når der skal træffes beslutninger, og andre spændende socioøkono-

miske data kan indkøbes hos en række forskellige udbydere. Workshoppen sætter fokus på netop dette emnefelt og giver dig et indblik i både de datamæssige, de GIS-mæssige og de etiske aspekter ved at skulle omsætte alt dette til viden gennem geografien.

Sted Geocenter København Øster Voldgade 10 2100 København Ø Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk 19


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE FBB Arkivversion til Rigsarkivet og Sikkerhed i højsædet Atkins har for Kulturstyrelsen succesrigt gennemført aflevering af en arkivversion af FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger). Rigsarkivet har netop godkendt aflevering af arkivversionen. Atkins GIS & IT har standardiserede metoder og processer til aflevering af arkivversioner for diverse systemer med og uden geodata. Kontakt os for at høre nærmere. Vi er p.t. involveret i mangeartede GIS og IT-projekter og vi oplever, at vore kunder oftere og oftere lægger meget høj vægt på sikkerhed. Vi søger derfor nu en sikkerhedsekspert, der aktivt kan rådgive og sparre med vore udviklingsteams i forhold til sikkert arkitekturdesign, sikker implementering samt styring af sikkerhedsløsninger. Vi udvider samtidig med 2 nye udviklerstillinger, gerne med lidt GIS-erfaring. Læs mere om stillingerne på vores eller Geoforums hjemmeside. Kontaktperson: Jeanett Egesø Telefon: 52519360 Email: jeanett.egesoe@atkinsglobal.com Hjemmeside: www.atkins.dk

Registrerings app til felten GMGIS er en ægte Offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af ønskede data på et Ortofoto. Nem opsætning og 100% integration med MapInfo og SQL-database. Registreringsmodul: Opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. Tegnemodul: Simpel indberetning og skilteplaner. Tracking modul: Viser kørte ruter og anvendes bl.a. til tilsyn. Nu klar til Android og IOS, Tablets og Smartphones. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Specialprisen for GIS-analyse til placering af flygtninge i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune og COWI vandt sammen Geodataprisensspecialpris for en GIS-løsning, som hjælper politikere og forvaltninger med at finde gode løsninger, der understøtter bæredygtig integration af flygtninge og indvandrere. Løsningen kræver en god forståelse for de lokale forhold og for tilflytternes behov og kompetencer. Robusthedsanalyse af de enkelte samfund fx transport og bosætningsmuligheder viser, hvor flygtninge kan placeres. Analysen tager bl.a. højde for sociodemografiske forhold såsom befolkningssammensætning og arbejdsmarkedets kompetencebehov, og ikke mindst om det er en aktiv by med fritidstilbud. Se mere på http://brugstedet.dk/eksempel/gis-beslutningsstoettesystem-ved-placering-flygtninge. Kontaktperson: Line Træholt Hvingel Telefon: 56403960 Email: lthv@cowi.com Hjemmeside: www.cowi.dk

Museumsseminar og Den Danske Esri Brugerkonference Museumsseminar på Nationalmuseet Den 15. maj inviterer vi til arkæologisk GIS-seminar i samarbejde med Nationalmuseet og forskningsprojektet ’Førkristne Kultpladser’. Programmet byder på oplæg af arkæologer fra svenske Sandby Borg og inspiration til, hvordan GIS kan styrke dataindsamling, bearbejdelse og formidling. Den Danske Esri Brugerkonference 16.-17. maj i Korsør Der er nu endnu flere inspirerende indslag på Plenary til vores brugerkonference. Hør blandt andet om ’Folkemord på Øland’ ved Nicolas Nilsson og Per Lekberg fra Kalmerläns Museum, ’Det gode kunde-leverandørsamarbejde’ ved Lars Andersen fra NNIT og ’Forandringsledelse ved IT-projekter’ ved Rasmus Hassing fra Powel. Internet of Things konference Vi deltager på Internet of Things konference i DGI Byen den 15. juni. med præsentationer omkring forretning & strategi, teknologi & produkter og sevices og vi glæder os til at deltage i diskussionerne og bidrage til dagens temaer. Kontaktperson: Mette Thygesen Telefon: 39965900 Email: mettet@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

20

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7


Geomatic opruster med tre nye profiler Vi vokser og har derfor budt velkommen til nye kolleger: Ole Jørgensen, Software Developer, kommer fra en stilling som applikationsudvikler i Hovedstadens Beredskab. I Geomatic kommer Ole til at arbejde med udvikling og vedligeholdelse af analyseplatforme og API’er. Arne Ditlev Paulsen, Senior Business Consultant, kommer fra en stilling som senior business analyst i Tryg. Arne kommer til at bidrage med sin ekspertise som forretningskonsulent inden for segmentering og datamodellering. Dorthe Hørgreen, Senior Consultant, kommer fra en stilling som forhandlingschef i Kombit og vil i Geomatic bidrage til forretningsudviklingen til det offentlige marked.

GIS4Mobile release 2.0 GIS4Mobile har frigivet version 2.0. Der er tale om en udgivelse med fokus på produktivitet. Der er nye funktioner, som løfter produktiviteten, specielt ved tilsynsopgaver og inspektioner, hvor et stort antal forekomster skal vurderes. For eksempel inspektion af risikotræ. Odense Kommune har over 60.000 træer, og her er det vigtigt, at inddateringen går så let som muligt. Odense Kommune og Vejdirektoratet m.fl. har specificeret de nye produktivitetsfremmende funktioner. GIS4Mobile fortsætter med at sikre, at vi har den mest brugervenlige og fleksible platform til mobile løsninger. Både offline og online. Uafhængigt af GIS platform, men integreret med både QGIS, MapInfo, ArcGIS, PostGIS, MS SQL, MicroStation, GeoMedia og mange flere. Tip Kommunen GIS4Mobile har også en løsning til Tip Kommunen, som er i brug nu.

Kontaktperson: Jeanette Mayland Olsen Telefon: 26622330 Email: jmo@geomatic.dk Hjemmeside: www.geomatic.dk

GIS4Mobile export til USA I USA har 4 selskaber indenfor elforsyning valgt at benytte GIS4Mobile. Prøv gratis GIS4Mobile i op til 3 måneder. Ring nu!

Mind M.App - Opdag sammenhænge og mønstre i geodata

Datacamp KMD Cognito d.15. juni 2017 i Odense

Hexagon Geospatial har kåret vinderen af den verdensomspændende konkurrence, IGNITE. Målet var at finde innovative løsninger på reelle udfordringer baseret på Hexagons nye Smart M.Apps-platform.

I dag er adgangen til data blevet så omfattende, at brug af data nu skifter værdi og betydning. Data skal gå på tværs af organisationen, og hvis effektiviseringen skal være effektfuld, skal data ikke isoleres til én afdeling.

Polske Tomasz Berezowski står bag vinderløsningen Mind M.App, som med et helt nyt paradigme inden for datamodellering giver uanede muligheder for at finde skjulte sammenhænge og mønstre i geodata. Efterforskerens nye ven En af styrkerne ved Mind M.App er, at det kan bruges uden det store kendskab til geodata. Politi, journalister og forskere kan fx bruge løsningen til at danne kort der giver overblik over komplekse data i et rumligt aspekt i forbindelse med efterforskningsprojekter. Når kortet er oprettet, hjælper Mind M.App brugeren med at visualisere sammenhænge mellem enheder i kortet, som ikke nødvendigvis var tydelige før. Med førstepræmien følger også $100.000, som Tomasz bl.a. kan bruge i sin spirende GIS-forretning. Se og prøv Mind M.App her: http://hexgeo.co/2oRE6TU Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: olh@geosite.dk Hjemmeside: www.gis4mobile.dk

KMD indbyder sammen med Assens og Ishøj kommune til Datacamp i Odense d. 15. juni 2017, hvor vi gennem en workshop vil beskæftige os med, hvordan man får udbredt data til andre forvaltninger i kommunen. KMD Cognito omfavner datarevolutionen og gør det muligt at hente, udstille og sammenstille data fra forskellige kilder på en fleksibel og indsigtsfuld måde. Vi opfordrer derfor alle med interesse for værdiskabelse og effektivisering ved hjælp af data til at komme og være med til en dag i godt selskab, hvor b.la. gæstetaler, fælles brainstorm og netværk på tværs af kommunerne står på programmet. Dagen faciliteters desuden af KMD og inkluderer fuld forplejning. Vi glæder os til at se jer til Datacamp i Odense. Tilmelding kan ske til Thomas Kolze, tjo@kmd.dk Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 61962647 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

G E OFORUM • MAJ 2017

21


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Automatisk håndtering af beskyttede adresser

Bygningsdigitalisering og nyansættelse

De fleste kommuner har i dag et online byggesagsarkiv, hvor alle dokumenter og tegninger om en byggesag er arkiveret. Der er som udgangspunkt fri adgang til disse oplysninger for alle, men hvis en ejer af en ejendom får adressebeskyttelse skal oplysninger om ejeren/ bygningen skjules. Dette sker i dag som en manuel ”lukning og åbning” af disse sager, der skal foretages af en medarbejder og er en ret tidskrævende arbejdsgang.

Bygningsdigitalisering for Egedal kommune NIRAS hjælper Egedal kommune med at gennemføre kommunens ejendomsstrategi 2014-2017, som bla. skal sikre og understøtte en effektiv dreven Facilities Management organisation. Man ønsker at forbedre overblikket over m2 –anvendelsen gennem valide data og gode værktøjer.

LIFA og Dansk Scanning har sammen med Odense Kommune lavet en løsning som automatiserer denne proces, så den udføres som en ”maskine-til-maskine” proces i WebLager. LIFA A/S sørger for, at der via en webservice dagligt er en opdateret liste med beskyttede adresser tilgængelig for Weblager, som så automatisk lukker af for disse adresser, uden nogen form for manuel håndtering. LIFA udvider samarbejdet Øgede aktiviteter indenfor 3D og CAD har medført, at LIFA er blevet Gold Channel partner hos Bentley systems. Det betyder endnu bedre service for vore kunder.

NIRAS er totalrådgiver i den samlede opgave med at digitalisere de eksisterende kommunale bygninger, dvs. udarbejdelse af bygningsmodeller, opdatering af eksisterende modeller og import af modeller i DaluxFM. Opgaven er overordnet delt op i kategorierne ”daginstitutioner”, ”skoler og SFO’er”, ”idrætsfaciliteter” samt ”øvrige bygninger” og omfatter i alt ca. 192.000 m2 fordelt på 178 bygninger. Nyansættelse Den 1. marts bød NIRAS i Århus velkommen til Thomas Whitelaw Christensen, der kommer fra en stilling som teamkoordinator samt data- og digitaliseringskonsulent ved Horsens kommune. I NIRAS skal Thomas arbejde som GIS-konsulent med speciale indenfor ejendoms- og miljødata.

Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

Septima forstærker Vi fortsætter vores fokus på at udvikle brugervenlige løsninger med høj visuel kvalitet. Derfor er vi meget glade for at byde Sofie GjeddeSimonsen velkommen som ny UI/UX designer i Septima. Sofie har arbejdet med udviklings- og rådgivningsopgaver indenfor brugergrænsefladedesign de sidste 10 år hos Atkins.

Vælg selv din arbejdsopgave - og halver dit sygefravær I al ydmyghed nyder vi dette indslag fra TV2 Nyhederne! http:// nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-07-vaelg-selv-din-arbejdsopgave-og-halver-dit-sygefravaer

ESRI brugerkonference Septima udstiller på Den Danske Esri Brugerkonference 2017. Til konferencen vil vi demonstrere Septima Search i ArcGIS Desktop samt vise Septima Widget, der er en komponent til formidling af geografisk information på hjemmesider.

Vi hjælper vores kunder med at skabe et bedre samfund ved brug af teknologi. Vores IT-løsning, Driftweb, er ikke raketforskning eller smart konsulentsnak. Det er en afprøvet løsning, som i bl.a. Herning Kommune bidrager til effektivisering, halverer sygefraværet og skaber arbejdsglæde for den enkelte medarbejder.

Tinglysningen i Septima Search Vi har udvidet vores populære søgekomponent, så det nu er muligt at søge direkte i tinglysningen. Det betyder, at brugeren via detaljevisningen får direkte link til tinglyste dokumenter ved en søgning.

DriftWeb er et IT-system til håndtering af drift af ledningsnet, beslyningsanlæg, skadedyr, veje, fællesarealer osv. I systemet registreres henvendelser fra borgere, driftpersonale m.fl. samt hvilke tiltag der udføres i forbindelse med henvendelsen. Endeligt registreres planlagte og igangværende lukninger. Læs mere om DriftWeb på www. driftweb.dk

Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

22

G E OFOR U M • MA J 2 0 1 7

Kontaktperson: Ole Urup Mogensen Telefon: 53721065 Email: oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: http://www.sweco.dk/vi-tilbyder/it-til-by-og-land/


DANMARKS DIGITALE GADEFOTO BILLEDDOKUMENTATION TIL PROFESSIONEL BRUG LÆS MERE PÅ: www.cowi.dk/ddg

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Husk at tilmelde dig Nordic Conference on Geodemographics

22.-23. maj 2017 i København Læs mere og tilmeld dig på www.geoforum.dk/kurserogarrangementer

Geoforum 184 - Maj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you