__MAIN_TEXT__

Page 1

Mødestedet for geografisk information • April 2017 • Nr. 183

I rummet med Andreas Mogensen


KORT NYT STOR VÆRDI I FRIE GEODATA

GØR DIN STEMME GÆLDENDE Det er afgørende for Geoforum, at medlemmerne deltager aktivt i debat-

3,5 mia. kroner. Det er den værdi, skønner en ny analyse, frie geodata har bidraget med til effektiviseringen i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. Det er PwC i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE, der har lavet analysen.

terne og gør deres stemme gældende. Det er sådan, vi bevarer energien og dynamikken i foreningen, og det er sådan, vi bliver ved med at være tæt på medlemmerne. Der er god grund til også at komme til generalforsamlingen den 6. april 2017. Flere poster i bestyrelsen skal besættes, heriblandt præsidentposten. Bestyrelsen stiller med Nils Bo Wille-Jørgensen som kandidat. Alle kan stille

”De frie data er blevet en vigtig ressource for digitaliseringen af vores samfund. De er afgørende for effektiviseringen af den offentlige sektor og skaber tilmed vækst i den private sektor. Det er win win,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

op til valget – både til præsidentposten og til de øvrige pladser i bestyrelsen - ved blot at give sig til kende ved generalforsamlingen eller forinden til Geoforums sekretariat. Det er generalforsamlingen, der vælger præsident, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen opfordrer alle Geoforums medlemmer til at møde op på generalforsamlingen. Det er her, du har mulighed for at give dine meninger, forslag og kritik til kende, og det er her, du kan møde de nye bestyrelseskandidater, som vil præsentere sig på generalforsamlingen.

EN TUR I RUMMET

CALL FOR ABSTRACTS

Hvordan kan vi bruge data fra rummet og finde smarte løsninger med

Vil du gerne holde et oplæg på Kortdage 2017

EU´s jordobservationsprogram Copernicus? Det satte Styrelsen for

i dagene den 8.-10. november i Aalborg? Så er

Forskning og Uddannelse fokus på med en workshop den 9. marts 2017 i

chancen her nu, for fra den 1. april og frem til og

Aarhus.

med den 1. maj har vi åbent for indsendelse af abstracts.

Klimatilpasning, præcisionslandbrug og adgang til data var de tre overskrifter, som de 250 deltagere kunne få ny viden om og perspektiver på.

Årets tema er ”geodata – en verden i bevægelse”, og under den overskrift glæder vi os til at modtage

I plenum var det store trækplaster den danske astronaut, Andreas

en masse spændende abstracts, der kan være med

Mogensen. I pauserne var der lagt op til netværk i udstillingen, hvor

til at rykke vores branche.

Geoforum også deltog med en stand.

GEOFORUM ISSN 1602-4435 Medlemsblad for Geoforum Danmark, der er en ideel forening, som på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information.

Geoforum Danmark Kalvebod Brygge 31 1560 København V Tlf. 38 86 10 75 geoforum@geoforum.dk www.geoforum.dk

Ansvarshavende redaktør Rikke Schielder ris@geoforum.dk Grafiker Mette Borg mbo@geoforum.dk

Forside Hovedtaler ved Copernicus workshoppen i Aarhus, Andreas Mogensen. Foto: Mette Borg Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 1.400

Kommende numre Deadline Nr. 184 18. april 2017 Nr. 185 15. maj 2017 Annoncer i bladet Se annoncepriser på www.geoforum.dk/ annonce


LEDER

Generalforsamling og økonomi AF GEOFORUMS BESTYRELSE

Om ganske kort tid mødes vi til Geoforums årlige generalforsamling. Denne gang er der meget på spil med valg af ny præsident og flere bestyrelsesmedlemmer og, desværre, også med økonomiske udfordringer for foreningen. Bestyrelsen aflægger, for første gang i foreningens historie, et regnskab med væsentlige budgetoverskridelser. Flere uheldige omstændigheder har ramt os på samme tid, og særligt tre forhold har haft afgørende indflydelse på det økonomiske resultat: Momsregler der rammer os, også bagud for tidligere år, Kortdage i Aarhus var dyrere end tidligere år og tiltrak færre deltagere end ventet, og så blev de forventede kursusindtægter en del mindre end budgetteret.

kunnet svare enhver sit. Det skal vi også fortsat kunne. På generalforsamlingen vil situationen blive belyst detaljeret, og materiale om regnskab og budget kan findes på: http://geoforum.dk/ generalforsamling. Geoforums mange frivillige i udvalg og netværk har udrettet meget i 2016. Vi er blevet bemærket i omverdenen, og nye satsninger er på generalforsamlingens anbefaling forsøgt søsat. Der er en utrolig energi og virkelyst i foreningen, som positivt peger både fremad og opad.

Bestyrelsen har i første omgang fokuseret på at skabe overblik over situationen og taget skridt til at bremse op for forbrug og udgifter i indeværende år. På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge et budget, der kan sikre, at Geoforum fastholder en stabil driftsøkonomi fremover. Planen indebærer nogle besparelser og justeringer, men ikke noget, der ændrer afgørende på foreningens virke.

Vi står på et solidt fundament af engagerede medlemmer, og foreningen rummer en særlig værdifuld faglighed, som i stigende grad er interessant for omverdenen. Det giver os mange muligheder, som vi klogt skal forvalte til gavn for os selv som branche og, i lige så høj grad, til gavn for samfundet. Ved indgangen til et nyt Geoforum-år bør vi alle støtte op om foreningens mission: ”Geoforum arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geodata”.

Geoforum har altid haft en god og solid økonomi, og der er blevet lagt til side, så foreningen altid har

Med venlig hilsen Geoforums bestyrelse

Kort Nyt

2

Leder

3

Vi deler alle samme planet, samme udfordringer og samme ansvar

12

Mødekalenderen

14

Udpluk af arrangementer

15

Nyt fra virksomhederne

16

Nyt borearkiv skaber geodata med merværdi 4 Nordic Conference on Geodemographics

10

Fokus på de internationale dagsordener

11


Nyt borearkiv skaber geodata med merværdi Nye løsninger er nødvendige for at udbrede anvendelsen af geologiske data og viden, både i planlægning og i forvaltning af aktiviteter i undergrunden. Gennem digitalisering af arkivdata og tilgængelighed af opdaterede geologiske modeller via web-services vil data blive tilgængelig for langt flere.

AF MIKKEL WENDELBOE TOFT OG MADS ROBENHAGEN MØLGAARD, GEO

De ressourcer, som findes i undergrunden, er meget værdifulde, og det er vigtigt, at vi forvalter disse ressourcer på en ordentlig måde. Samtidig er der fornuftig bundlinje i, at for eksempel entreprenøren, arkitekten eller bygherren har styr på, hvad vi ved om undergrunden, inden et byggeri skitseres, risikovurderes, projekteres og realiseres. Estimater siger, at op mod 25 procent af alle budgetoverskridelser inden for byggeri og anlæg kan relateres til for ringe viden om undergrunden. Det kan være fejlestimater omkring fundering eller forkert dimensionering af grundvandssænkningsanlæg ved byggeri. Det drejer sig årligt om rigtig mange penge. Samtidig bliver aktiviteter i undergrunden mere komplekse, digitale og detaljeorienterede. Der er konstant krav om – og fokus på – optimering, ensretning og mere helhedsorienterede løsninger. Derfor er tiden den rette til at opbygge et digitalt funderet kompetencecenter for modellering af undergrunden, som løbende kan udstille og forbedre vores viden om undergrunden i Danmark. Både i byen og på landet. Det er Geo i gang med.

4

G E O F OR UM • APR IL 2 0 1 7

Geologiens betydning I mange år har man anvendt geologiske modeller som basis for forståelse af geologien og undergrundens egenskaber. De geologiske modeller bygges op på baggrund af en række forskellige data – herunder boreprofiler, som sikrer in situ informationer om undergrunden. Man kan sige, at boreprofilerne er geologens ’grunddata’. Når vi fokuserer på udbredelse af informationer om undergrunden og ønsker at give mange flere adgang til de geologiske modeller, så er det fordi, erfaringen viser, at det skaber værdi for alle parter. De midler, som investeres i den geologiske modellering, kan faktisk skabe yderligere værdi i samfundet, hvis data og modellerne i langt højere grad gøres tilgængelige for flere medarbejdergrupper. Geologiske modeller, som er opbygget via geologens tolkning, er ikke kun relevante for geologer. De er det også for blandt andre naturmedarbejdere, byplanlæggere, ingeniører og arkitekter m.fl. >>


WEBINAR DATAREGISTRERING MED MOBILEN Hør hvordan HOFOR og andre virksomheder bruger mobile løsninger til at indsamle og behandle data om alt fra asbest til brønddæksler og gadelys. Smartphones er et effektivt værktøj til dataindsamling, inspektion og opgavestyring, når brugervenligheden er i top, og der ikke er brug for specialtræning. Få inspiration til, hvordan I selv kan gøre vejen fra idé til udførelse kortere.

27. april kl. 9:30 - 10.15

go.hexagonsi.com/registrering
Geologisk profil og virtuel boring fra Geo’s web-service: De geologiske modeller viser en abstraktion af, hvordan geologen tolker undergrunden. Det betyder, at geologen, som den specialist hun er, har klargjort data, så andre faggrupper vil have lettere adgang til at forstå data og anvende data i andre arbejdsgange. Den geologiske profil kan kombineres med boringsinformationer, hydrologiske målinger, registreringer af forureninger, geotekniske analyser, geofysiske undersøgelser og andre brugere specifikke ønsker. Den virtuelle boring viser lagfølgen og de enkelte lags fraktioner. Den virtuelle boring er bestykket ud fra den geologiske model, mens fraktionerne for lagene er aggregerede data fra de nærmeste boringer i kvadratet.

Data og tilgængelighed Teknologien giver os to vigtige værdiskabelser: Flere data med opdateret viden og bedre tilgængelighed til data. Den større mængde data kommer fra de godt 300.000 boreprofiler, vi er godt på vej med at digitalisere, men der findes også masser af supplerende viden i de over 50.000 projektsager, som boringerne stammer fra. Boreprofilerne beskriver den geologiske lagfølge samt jordens fysiske egenskaber. Ud fra boreprofilerne, og med yderligere input fra offentligt tilgængelige databaser, etableres og udvikles dynamiske 3D-modeller af undergrunden, som løbende vil udvikle sig i forhold til kvalitet og udbredelse. Datamodellen er opbygget over Det Danske Kvadratnet, men nedskaleret til en cellestørrelse på 25 x 25 meter, hvilket er en unik landsdækkende detaljegrad. Bedre tilgængelighed til data sker ved, at Geo introducerer en ny type web-service, som kan integreres i de IT-systemer, eksempelvis WebGIS

6

G EOFOR U M • A PR IL 2 0 1 7

eller QGIS, som typisk er implementeret i de relevante organisationer. Der vil blive opbygget forskellige visualiserings- og beregningsværktøjer tilpasset forskellige brancher, som trækker på samme grundlæggende datasæt. Værktøjerne vil være fuldt skalerbare fra lokal til regional skala og kan benyttes bredt i hele Danmark, både on- og offshore. Tværfaglig anvendelse De geologiske data bliver anvendt i rigtig mange projekter – både i forstadier og i selve gennemførslen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med klimatilpasning i byer, forundersøgelser ved byggeri og anlæg, ved planlægning af nye kildepladser til drikkevand, oprensning efter forurening eller undersøgelser for nye boringer til grundvandsbaserede køleanlæg. Der er rigtig mange anvendelser. Fælles for sådanne projekter er, at der altid gennemføres omfattende undersøgelser af jordbundsforholdene – og projekterne er tværfaglige. Der opbygges således meget stor projektviden. De geologiske undersøgelser har en tendens til at blive sat på hylden, når projekterne >>


IT TIL BY OG LAND IT-understøttelse til planlægning, udvikling og vedligeholdelse af vores fysiske miljø

Software by Sweco

Den 17.-18. maj samles vi igen til vores Spatial Suite Årsmøde. Vi glæder os til at se både nye og gamle kunder. Læs mere på www.spatialsuite.dk

Læs mere på www.sweco.dk


arealanvendelse, befæstelsesgrad og forureningsklassificeringer, vil pludselig kunne ses i en ny kontekst. For at understøtte den tværfaglige udvikling og anvendelse har vi fokus på at tilbyde data via et fleksibelt API, som andre kan bygge videre på. Eksempelvis kan udbydere af WebGIS eller en kreativ udvikler lade vores data indgå i nye sammenhænge og arbejdsgange, som er målrettet en specifik kunde eller sektor. Hvad bringer fremtiden? Målet med udbredelsen af anvendelsen af geologiske data er at sikre en fornuftig ressourcehåndtering af undergrunden. Vi vil have flere til at anvende data tidligere i projekter.

Datatætheden i Geo’s arkiv. Angivelse af antal boringer på km2. 300.000 boreprofiler i Danmark svarer til syv stk. pr. kvadratkilometer, eller to for hvert areal på størrelse med Rådhuspladsen i København. Data er ikke jævnt fordelt, og i visse områder ses mere end 1200 undersøgelser pr. km2.

er veloverstået. Dette selvom informationerne, fra eksempelvis byggeprojekterne, tit ville kunne komme andre projekter til gode. Årsagen til denne silotænkning skyldes helt naturligt den fragmenterede datahåndtering, som eksisterer i offentlig forvaltning samt i rådgivningsog byggebranchen. Geo har gennem rigtig mange år arbejdet målrettet internt på at opbevare og dele data i de projekter, vi er involverede i, og vi vil nu bruge samme metode eksternt. Vi tror på, at vores mange arkivdata og øget tilgængelighed til dynamiske modeller via webservices, kan skabe basis for bedre udnyttelse af informationer om undergrunden i den tværfaglige kontekst. Vi spørger os selv: Hvorfor er det kun specialister, som skal kunne navigere i geologiske modeller? Og hvorfor genbruger vi ikke data og øger tilgængeligheden, så der også kommer en samfundsmæssig økonomisk gevinst?

Noget, som efterspørges allerede nu, er muligheden for at kombinere de geologiske data med andre data og beregninger – eksempelvis nedsivning. Derfor er planen at lancere et værktøj, som kombinerer informationerne om jordlagene med dimensionering af for eksempel faskiner. Ydermere vil de detaljerede informationer fra byområderne, i kombination med viden om overfladens beskaffenhed og befæstelsesgrad, kunne anvendes til forbedret beregning af blue-spot kort, hvor man vil gå væk fra den såkaldte glasplademodel til at medregne nedsivning til jorden. Endeligt ser vi på metoder til deling af informationer fra enkeltboringer – det er der efterspørgsel på fra andre rådgivende ingeniørvirksomheder og specialister. Udfordringen ved dette er ikke teknologi, men mere forretningsmodellen omkring salg af data. Vi har en ambitiøs vision, som vil kræve, at vi holder os skarpe på brugernes ønsker og behov. Om Geo og dataarkivet Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er rodfæstet i geologi og geoteknik. Virksomheden har systematisk indsamlet og arkiveret data om undergrunden siden 1943. Geo’s arkiv indeholder mere end 300.000 boreprofiler, som beskriver den geologiske lagfølge, samt jordens fysiske egenskaber. Da de fleste undersøgelser er foretaget inden for de geotekniske discipli-

Når en organisation får indlejret de geologiske data i eksempelvis deres WebGIS, så vil anvendelse af data eksplodere. Rigtig meget data, som normalt visualiseres på overfladen, for eksempel

8

G EOFOR U M • A PR IL 2 0 1 7

ner, så er datatætheden størst i bynære områder samt omkring infrastruktur, som eksempelvis broer og jernbane.


DIGITAL TRANSFORMATION Fra data til indsigt Fra indsigt til handling

G E OFORUM • APRIL 2017

9


Nordic Conference on Geodemographics GI Norden, ULI Geoforum og Geoforum Danmark præsenterer dette forår den første Nordic Conference on Geodemographics. Kombinationen af geografiske og demografiske data er et stærkt og centralt værktøj i mange og meget forskelligartede beslutningsprocesser. Derfor sætter denne konference fokus på at dele erfaringerne fra både praktikernes og forskernes brug af geodemografiske data fra både private og offentlige organisationer og i forskningen på tværs af de nordiske lande. Konferencen præsenterer danske og svenske oplægsholdere, der introducerer erfaringer og forskning, pitcher løsninger til både G2G, B2G og B2B og debatterer brugen af geodemografiske data inden for følgende temaer: • • • • • •

Geodemografiske data som beslutningsgrundlag Byplanlægning Visualisering af geodemografiske data Dataetik Migration Sundhed og sociale forskelle

Du kan i de to dage, konferencen varer, blandt andet opleve: Birgitte Hass IT-Branchen

Pernille Tranberg Data ethics Consultancy

Henning Sten Hansen Aalborg Universitet

Målgruppen er forskere og praktikere – og alle med en interesse i potentialet og brugen af geodemografiske data. Konferencen vil blive afholdt på engelsk. Hvornår: 22.-23. maj 2017 Sted: Aalborg Universitet, København, A.C. Meyers Vænge 15, København V

Læs mere og tilmeld dig på: http://www.geoforum.dk/geodemographics

10

G E OFOR U M • A PR IL 2 0 1 7


Fokus på de internationale dagsordener Geodata Ge eod dat ata er e o overalt. vera ve ralt ra ltt. Også Og O gså gså åu uden den ffo de for or Da Danmarks an nm mar mar a kss g grænser. rræ æns nserr. De D Det et be bety betyder, ty yder, derr,, a de att in iinternationalt ntte ern nat atio io iona ona n ltt ssamarbejde am ma arrbe bejd jde de e err n nødvendigt, ødve ød vend ve end n ig gt, t, n ne to op fo ord r i ma ang n e aff d eu ud dfo df ford rdri ring ri ng ger, vi v sstår tå år over ov o ver erfo forr,, e g ræn ænse nse eov ve errsk skri rid rid de end de. e netop fordi mange de udfordringer, overfor, err gr grænseoverskridende. Geoforum dagsordener, kun på måde kan imødekomme I Ge G offor o orum u ffølger um ø ge øl ger er vi vi sselvfølgelig e vf el vføl ø geli øl ge eli lig g de d iinternationale n errna nt atiion onal ale dags al da ags gsor orde ene er, r ffor orr k o un u np å de den n må m d k de an vvii im mød ødek ek kom mme e vvores orress ores medl me dllem dl em mmer me er og gd en v erde er rde den og den og de ud dfo ordri ring nger er, de de o g vvii e nd e a el gb live li live v r ko k nfro nf rontter ro eret et m e . ed medlemmer den verden udfordringer, og err en del aff og bliver konfronteret med. vores stemme gældende nordiske, europæiske og globale Forr at Fo a gøre gør øre e vo vore r s st re tem e m me e som dansk dan nsk iinteresseforening nte nt eres er esse s fo se ore en niing gæl æ dend nde e i no ordis rd dis iske ske k , eu euro ropæ æis iske k o g gl g ob bal ale sa ssammenmm men en-hæng hæ nge er fl fle e re a G Ge eof ofor for orum u s frivilli lige eo gså gs å en enga g geret i en e international o rg gan anis i attio ion ion. hænge ere aff Geof Geoforums frivillige også engageret organisation. I dett dette de numre GEOFORUM repræsenterer dels Geoforum, tte tt e og i d e næste næ æ numr nu re af GEO OFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som rep præ æsent nter erer err d els Geof el els for orum um,, um dels danske interesser omkring bedre de elss d ansk an ske sk ke in inte te eresser ud d om omk kr kring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give je jjerr ett b e re ed nb etydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. indblik i, hvilken betydning Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

GI Norden samarbejder om og arrangerer sammen nordiske arrangementer. Derudover foregår der en del erfaringsudveksling og best practices for arrangementer, events og medlemsbetjening. Jeg repræsenterer Geoforum ved at sidde i GI Nordens bestyrelse og arbejder meget med erfaringsudveksling mellem landene. Jeg er meget interesseret i, hvordan vi i Geoforum Danmark kan lære af vores søsterorganisationer og deres måde at gøre tingene på. Vi har for eksempel kigget en del på Geoforum Norge og deres måde at afholde kurser på, og Geoforums kompetenceudvalg er gennem dialog med dem blevet inspireret til nye kurser. Modsat er Island og Norge blevet inspireret af vores Kortdages Speakers Corner. Thomas Kristian Kristensen sidder i bestyrelsen i GI Norden. Til daglig er han direktør i Viamap ApS og er derudover kasserer i Geoforums bestyrelse. Han beskriver sine opgaver i GI Norden således: GI Norden er et netværk for de nordiske brancheorganisationer inden for GIS og geodata. Netværket arbejder på øget og mere effektiv brug af GIS og geodata til samfundets nytte.

Svenskerne har et stort fokus på Public Affairs og på at få sat deres forenings holdninger på dagsordenen hos politikere og medier. Disse erfaringer kan vi lære meget af i Geoforum, og det er også noget, der inspirer mig meget. De månedlige GI Nordenmøder på skype og det årlige fysiske møde, vi har, har været – og er fortsat - en kærkommen lejlighed til at spørge ind til, hvordan de øvrige nordiske lande gør, og hvilke erfaringer de har gjort sig.

GEO FO RUM • APRI L 2017

11


Copernicus-programmet

Foto: ESA–Stephane Corvaja, 2015

EU- satellitprogram hvis mål det er at skabe fælles europæiske informationsservices baseret på både satellit jordobservation og in situ data. Det er EU-kommissionen, der organiserer og administrerer programmet og dets aktiviteter. Læs mere om programmet her: www.copernicus.eu geoforum.dk/copernicus Kilde: Copernicus

Vi deler alle samme planet, samme udfordringer og samme ansvar Astronauten, Andreas Mogensen, gav Copernicus-workshoppens deltagere et unikt indblik i hans oplevelser i rummet. Samtidig benyttede han lejligheden til, med udgangspunkt i disse, at slå et slag for at tage et større fælles ansvar for vores fælles planet.

12

GE O F OR UM • APR IL 2 0 1 7


AF RIKKE SCHIELDER, GEOFORUM

Det store tilløbsstykke i Århus den 9. marts var ikke åbningen af en udstilling på Aros eller byens status som europæisk Kulturhovedstad. Det var derimod Andreas Mogensen, den danske astronaut, som i september 2015 blev den første dansker i rummet, da han deltog i den IRISS mission, der fløj op til det internationale forskningslaboratorium - rumstationen ISS. Han var inviteret til Aarhus som hovedtaler ved en workshop, Styrelsen for Forskning og Uddannelse arrangerede. Den havde til formål at sætte fokus på det europæiske satellitprogram, Copernicus, og hvad programmet kan levere på væsentlige samfundsområder. Foran 250 rum- og satellitinteresserede tilhørere fortalte Andreas Mogensen om sin mission og de oplevelser i rummet, han fik undervejs. Han kunne blandt andet fortælle, at ”det ikke tager mere end halvanden time at komme hele vejen rundt om jorden, og at man på et kvarter har fløjet fra det nordlige Europa ned over Afrika over det Indiske Ocean.” Et faktum, der sætter afstande – både geografiske og mellem mennesker - i et andet perspektiv. Historisk interesse for at se os selv udefra Missioner til rummet har siden 1968 givet os viden om vores egen planet. Apollo 8 blev i 1968 sendt i kredsløb om Månen. Det var første gang, vi forlod Jorden og dermed også første gang, vi fik mulighed for at se Jorden udefra. Formålet dengang handlede i høj grad om at vinde rumkapløbet, fortalte Andreas Mogensen, men det handlede også om at studere Månen - og altså også om at få viden om Jorden selv. Denne viden om vores egen planet, og hvordan vi forvalter den, har Andreas Mogensen en klar mening om. En mening, som har fået ekstra næring af hans egne oplevelser: ”Jeg har helt klart fået en fornemmelse af, at vi alle sammen bor på den samme planet og deler den med hinanden. Vi har alle sammen de samme mål i livet, vi har alle de samme udfordringer, og vi er alle i samme situation. Hvad, vi gør, påvirker andre lande, og hvad, andre lande gør, påvirker også os. Vi kan ikke nøjes med kun at se os selv som danskere, der bor i Danmark. Vi er først og fremmest mennesker, der deler verden.”

Hvad har du taget med dig med ned på landjorden fra den oplevelse og den forståelse, du har fået ved at se hele planeten som et samlet hele fra rummet? ”Forhåbentlig så har jeg fået en bredere horisont, en lidt større forståelse for, hvad det vil sige at være menneske og dele jorden med alle andre. Og en forståelse for, at det, vi laver her på jorden, har en større indflydelse, end vi egentlig er klar over. Man kan for eksempel ikke bare smide noget væk – det gælder blandt andet plastikaffald i verdenshavene, som er noget, man hører mere og mere om. Min pointe er, at bare fordi noget forsvinder ud af syne for os i Danmark eller i et andet land, betyder det ikke, at det ikke eksisterer et andet sted på jorden. Vi skal være mere bevidste om jorden og om klimaet og hvilken indflydelse, vi har på hele planeten.”

Om Andreas Mogensen Født i 1976 Efter endt gymnasietid i Danmark på Copenhagen International School i Hellerup i 1995 tog han til London og færdiggjorde sin master i rum- og luftfartsteknologi i 1999 fra Imperial College. Han fik en ph.d. -grad i rumfart i 2007 ved University of Texas, Austin. I 2009 blev han sammen med fem andre kandidater præsenteret som det europæiske astronautkorps. Det skete i hovedkvarteret for det europæiske rumcenter, European Space Agency, ESA, i Paris. Den 2. september 2015 blev han den første dansker i rummet, da han blev sendt med det russiske rumfartøj Sojuz TMA-18M til Den Internationale Rumstation. Den 12. september 2015 blev han budt velkommen tilbage på landjorden. Kilde: ESA og Wikipedia

G E OFORUM • APRIL 2017

13


MØDEKALENDER DATO

EMNE

STED

6. april

Geoforums generalforsamling

København

6. april

Geodataprisen 2017

København

20. april

Workshop: Op i punktskyen

Vejle

26. april

Landbruget i bevægelse

Fredericia

Track my day, I

Aalborg

Nordic Conference on Geodemographics

København

23. maj

Droner på arbejde

Silkeborg

13. juni

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

København

15. juni

Workshop: Databeskyttelsesforordningen - hvad betyder det for mig?

Silkeborg

Kortdage 2017

Aalborg

4. maj 22.-23. maj

8.-10. nov.

14

G EO F O RU M • APRI L 2 0 1 7


UDPLUK AF ARRANGEMENTER Workshop: Op i punktskyen

KOMPETENCE

Torsdag den 20. april kl. 09:00 - 17:00 3D-repræsentationer af virkeligheden har længe ulmet i GIS-verdenen. Særligt har der i det sidste årti været gang i udviklingen af data og metoder. Vi kan nu måle objekters placering og højde med laser (LiDAR), men også med ”almindelig” stereofotogrammetri, hvor billederne stammer fra et almindeligt

kamera eller mobiltelefon. Med den enorme mængde 3D-data, der nu er tilgængelig, rejser spørgsmålet sig, om og i hvilke situationer man kan ”nøjes” med højopløselige 3D punktskyer til 3D-repræsentationer, og hvor egentlige 3Dmodeller er nødvendige.

Sted COWI i Vejle Havneparken 1 7100 vejle Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Landbruget i bevægelse

SYD

Onsdag den 26. april kl. 14:30 - 17:00 Geoforum Arrangementsudvalg Syd sætter fokus på GIS og geodata i landbruget, og inviterer til en spændende eftermiddag om emnet

i Fredericia. Det endelige program foreligger ikke på nuværende tidspunkt, så der henvises til at følge med på www.geoforum.dk.

Sted Fredericia Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

Workshop: Bedre beslutningsgrundlag med BIG DATA

KOMPETENCE

Tirsdag den 13. juni kl. 08:30 - 16:00 Big data, Business Intelligence (BI) og GIS går i stigende grad hånd i hånd, når der skal træffes vigtige beslutninger, der vedrører lokalisering og optimering. Vi har allerede en lang række data til

rådighed, som aktivt kan bruges, når der skal træffes beslutninger, og andre spændende socioøkonomiske data kan indkøbes hos en række forskellige udbydere.

Sted Hovedstadsområdet Se programmet og tilmeld dig på: www.geoforum.dk

GEOFORUM • APRIL 2017

15


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE Ny chef for Atkins’ GIS og IT-område

Geo udstiller nyt API til geologiske modeller

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Jeanett Egesø, der begynder som afdelingschef i Atkins’ GIS- og IT-afdeling den 1. april. Jeanett kommer fra en stilling som salgsdirektør og partner i JO Informatik.

I Geo’s afdeling for Geodata & Subsurface Models fokuserer vi på at udnytte Geo’s unikke dataarkiv til udbygning og forbedring af modeller af undergrunden.

Konsulentydelser ved kvalitetsløft og ajourføring af udvalgte geodata En af Atkins’ aktuelle opgaver er teknisk rådgivning og bistand til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende udvikling af metoder for kvalitetsløft og ajourføring af geodata. Kvalitetsløftet skal efterleve GeoDanmarks FOT specifikation v.5.1. En af opgaverne har været at arbejde med klassificeringer af GeoDanmarks vejdata. Arbejdet omfatter sparring i forbindelse med analysemetoder, kvalitetsvalidering af data og opsætning af FME scripts til automatisering af analyser. De udarbejdede script er bygget på referencelinjer og geo/topologiske betragtninger. Der er yderligere udarbejdet automatiserede QA/QC analyser, der knytter eksterne datakilder med GeoDanmarks vejdata. Kontaktperson: Eli Skop Telefon: 52 51 94 48 Email: eli.skop@atkinsglobal.com Hjemmeside: atkins.dk

GEOGRAF Mobile GIS ”GMGIS” GMGIS er en ægte Offline app, som kan anvendes til alle typer registreringer samt visning af alle ønskede data på et Ortofoto. Nem opsætning og 100% integration mad MapInfo. Ønskede lag/data kan nemt slås til og fra. Registreringsmodul opretter nye objekter og vedligeholder eksisterende data. Tegnemodul til simpel indberetning og skilteplaner. Tracking modul Nu klar til Android og IOS, Tablets og Smartphones. Få en demonstration eller prøv den i 30 dage. Kontaktperson: Hans Benn Telefon: 48 16 67 07 Email: hb@geograf.dk Hjemmeside: www.geograf.dk

Geo’s omfattende arkiv indeholder mere end 300.000 unikke geologiske boreprofiler og tilhørende undersøgelser. Geo kan således tilbyde et datagrundlag, som, i sammenligning med offentligt tilgængelige data, har en højere detaljegrad og datatæthed. Geo’s API vil tilbyde udviklere og rådgivere adgang til unikke data, tolkede data om undergrunden. Data kan integereres i såvel WebGIS, desktop GIS samt øvrige fagsystemer, hvor det er relevant at anvende og visualisere informationer om undergrunden. Hvorfor er det kun særlige specialister, som skal kunne anvende de geologiske modeller? Lad os dog bringe data i spil og gøre data tilgængelig for alle! Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, specialiseret inden for geoteknik og miljørådgivning. Vores specialer spænder fra feltarbejde, laboratorieforsøg og til den endelige rapport. Kontaktperson: Mikkel Wendelboe Toft Telefon: 4520 4220 Email: mwt@geo.dk Hjemmeside: www.geo.dk

Copernicus data, integration af Sharepoint og Brugerkonferencen Den Danske Esri Brugerkonference 16.-17. maj Vores brugerkonference nærmer sig. Udover de spændende præsentationer kan I glæde jer til at møde vores udstillere, der vil inspirere konferencedeltagerne med nye perspektiver og ideer. Mød blandt andre Powel, KMD, Septima, Leica Geosystems og Digitaliseringsinstituttet. Vi offentliggør løbende information om de tekniske workshops, brugerindlæg, udstillere og hovedtalere på vores hjemmeside. Copernicus workshoppen Tak for besøgene på vores stand. Fra de mange samtaler fik vi bekræftet, at der er et enormt potentiale i at anvende Copernicus data på tværs af brancher. Samtidig var der stor interesse for Esri’s software, som gøre det nemt at tilgå og arbejde med Copernicus data. ArcGIS integration med Sharepoint Online Geoinfo har netop afsluttet et spændende projekt med Aarsleff, som integrerer Sharepoint Online med ArcGIS. Løsningen bruges nu blandt andet til at styre processer i forbindelse med elektrificeringen af jernbanestrækninger. Kontaktperson: Mette Thygesen Telefon: 53395924 Email: mettet@geoinfo.dk Hjemmeside: www.geoinfo.dk

16

G E OFOR U M • A PR IL 2 0 1 7


GIS4Mobile community/nyt BBR GIS4Mobile har sat priserne ned. GIS4Mobile har, som det mest fleksible system til offline og online editering og indsamling af data, et par spændende nyheder. For det første kan brugerne nu dele avancerede opsætninger via en ressource, der er tilgængelig for alle. Således kan en bruger på få minutter hente en avanceret opsætning til fx gadelys-registrering eller tilsyn med risikotræer. Vi gør meget for at gøre brugen så enkel som muligt, selvom der er masser af avancerede funktioner. Indsamling af store mængder data gøres nu lettere ved hjælp af avancerede metoder til editering af flere ensartede objekter. Kontakt os for at prøve GIS4Mobile gratis i op til 3 måneder. GeoSite har nu hul igennem til BBR 1.8. Alle programmer, som tilgår BBR, skal skrives om, og dette arbejde er i fuld gang. Første prioritet er BBRLink, som udfører masseopdatering og udtræk i BBR. Kontaktperson: Ove Lindholt Hansen Telefon: 40101091 Email: Olh@geosite.dk Hjemmeside: Www.geosite.dk

Datarevolutionen er over os - Top 10 gode grunde til at du skal vælge KMD Cognito KMD Cognitos fleksibilitet giver dig mulighed for at gøre data værdifulde i en omskiftelig omverden. Med KMD Cognito kan du 1. indhente og behandle data til værdifuld indsigt i et overskueligt format 2. opnå korrekt sammenstilling af BBR og Easy Energy ved brug af Utility til at spotte uoverensstemmelser 3. få oversigt over tomme boliger og sammenstille dem med forbrug, som kan lede til mistanke om ulovlig beboelse e.l. 4. lave flyttemønstre, fx hvilke beboelsesområder, der er særligt attraktive 5. lave udtræk for fordelingen af erhverv fordelt i kommunen 6. lave oversigt over ejendomme med mange flytninger 7. sørge for ajourføring med et opdateret BBR register, som sikrer den rette boligbeskatning m.m. 8. lave kontrolliste vedr. skattegrundlag fra skatteoplysninger eller opkrævningsgrundlag fra vurderingen 9. lave liste over hvor der er ekspropriation eller jordfordeling 10. få liste over beboede sommerhuse inkl. evt. ulovligt beboede

Tid til en forårs-makeover Vores mobile løsninger til borgerpraj og professionelle registreringer, Giv et Praj og Giv et Praj – Pro, har fået en komplet forårs-makeover af både app og portal. De er nu mere indbydende, nemmere at bruge og har flere funktioner end nogensinde. I portalen kan du nu editere registreringer og oprette nye uden at skulle have app’en op af lommen. Opgavehåndtering og opfølgning bliver endnu mere effektivt med bedre søgning, filtrering og sortering. I Giv et Praj - Pro kan du redigere dine registreringer direkte i app’en og tilføje opfølgende billeder, tekster, lydfiler m.m. afhængig af registreringens status - og følge en opgaves gang fra oprettelse til endelig udførsel. Bliv inspireret af HOFOR Den 27. april kan du få inspiration til, hvordan mobile løsninger kan gøre vejen fra idé til udførsel kortere hos jer. Hør hvordan HOFOR og andre indsamler data om alt fra asbest til brønddæksler, foretager inspektioner og holder styr på opgaver. Læs mere på go.hexagonsi.com/registrering. Kontaktperson: Rikke Carlsen Telefon: 52141592 Email: rikke.carlsen@hexagonSI.com Hjemmeside: www.HexagonSafetyInfrastructure.com

Serviceorienteret tankegang hos LIFA Grønne data i fokus LIFA kombinerer en eksisterende Qgis-løsning til grøn registrering med LIFA’s egen KortViser. Kombinationen er oplagt, og udviklingen er i fuld gang. Den effektive kortlægning af større områder kan bevares i Qgis. Opgaver med tilsyn, indberetning og ajourføring i felten kan udføres vha. en mobiludgave af KortViser. Til brug for udbud og senere drift kan de samme data ses af entreprenører og andre på web vha. KortViser.dk. Konceptet er servicebaseret. Derfor kan data ’flyde’ online på tværs af programmer og platforme. Levering af zoneinddelinger til forsyningsselskaber LIFA leverer beregnede zoneinddelinger på grundlag af data fra Danmarks Statistik. Zonerne anvendes af forsyningsselskaberne til brug for deres årlige benchmarking.

Hør flere gode grunde, kontakt Thomas Kolze tjo@kmd.dk

Mere service til flere LIFA har pr. 1 marts ansat Tue Nilsson Poulsen. Tue har et indgående kendskab til CPR- og ejendomsdata, samt kvalitetssikring og brugersupport. Den voksende kreds af OIS-kunder får stor glæde af disse erfaringer.

Kontaktperson: Birgitte Jensen Telefon: 61962647 Email: bse@kmd.dk Hjemmeside: www.kmd.dk

Kontaktperson: Kristian Loftlund Telefon: 29437337 Email: klo@lifa.dk Hjemmeside: www.lifa.dk

G E OFORUM • APRIL 2017

17


NYT FRA VIRKSOMHEDERNE NIRAS bygger Aarhus i 3D

Nyt fra Pitney Bowes

Solide erfaringer med digitale bymodeller er baggrunden for, at NIRAS har vundet en kontrakt med Aarhus Kommune om at producere flere end 176.000 bygninger i 3D. Aarhus Midtby bliver produceret på grundlag af detaljerede specifikationer, mens den resterende del af kommunen produceres ved hjælp af semiautomatiske metoder, som er udviklet i NIRAS. Foruden bygningerne leverer NIRAS også en tilpasset digital terrænmodel og et kommunedækkende 3D-vegetationslag, som består af skove og væsentlige beplantningsbælter.

Pitney Bowes Commerce Cloud I 2016 lancerede Pitney Bowes en række API’er under betegnelsen Pitnew Bowes Commerce Cloud. Blandt disse API’er findes også en række med geografisk funktionalitet. De kan fx anvendes til geokodning, berigelse af data med demografiske data og snart også til ruteberegning - i mange lande og på tværs af landegrænse, vel at mærke. Se mere på http://www.pitneybowes.com/us/commercecloud.html

De digitale 3D-data er effektive som ‘scener’ for indarbejdning af projektforslag til byomdannelse og nye udbygninger i byerne. De er også velegnede til landskabsvurderinger, visibilitetsanalyser og undersøgelse af placeringsmuligheder for nye anlæg i det åbne land. ”Før og efter”-situationer kan vises, bygningsvolumener kan vurderes og alternativer kan præsenteres i sammenhæng med de eksisterende omgivelser. 3D-modellen forventes færdigproduceret umiddelbart efter påske. Kontaktperson: Jesper Rye Rasmussen Telefon: 23991488 Email: jrra@niras.dk Hjemmeside: www.niras.dk

MapInfo Pro 16.0 Den danske udgave af MapInfo Pro 16.0 er nu ved at blive sendt ud til vore forhandlere og derefter til slutbrugerne. I 16.0 har fokus været på forbedring af det nye layoutvindue, ny interaktiv styring af tematiseringer via en fane i brugerfladen samt understøttelse af WFS 2.0 og WMTS 1.0. Derudover får hver bruger også adgang til at anvende ovenstående tjenester fra Commerce Cloud, i første omgang geokodning. Community Platform Vi arbejder på en ny platform til diskussioner, artikler og andet godt om MapInfo Pro. Mere om det senere. Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller Telefon: 29133769 Email: peter.moller@pb.com Hjemmeside: http://blogs.pitneybowes.dk/pbsoftware/blog/

Björn Harrtell - Ny PostGIS kerneudvikler

Visning og sammenligning af historikdata

I Septima ser vi ekstra meget frem til frigivelsen af PostGIS 2.4.0 senere i år, da den indeholder et par nye funktioner udviklet af Björn Harrtell, der er ansat som seniorudvikler i Septima. Koden, som Björn har bidraget med, gør det muligt direkte at producere optimerede binære Mapbox Vector Tiles og Geobuf i databasen. Disse formater udgør fundamentet i den næste generation af fleksible og high performance GIS-løsninger.

Der er i KMD Cognito, LOIS statistik og FLIS efterhånden en del data til rådighed, der har mulighed for at blive vist med en historiskdimension i Spatial Suite. Vi har nu skabt et ’Sammenlign historik-værktøj, der løser denne opgave ved at være baseret på en fast defineret inputdatamodel.

Ønsk et træ Københavns Kommune har en ambition om at plante 100.000 nye træer inden udgangen af 2025. Borgerne kan derfor på kommunens hjemmeside udpege, hvor de ønsker træer, og mange tusinde har i løbet af få dage givet deres input med udpegning på kort. Løsningen, der er meget let at anvende, bygger på Septima Widget. ESRI ModelBuilder Miljøstyrelsen har efter et udbud valgt Septima til “Opdatering og videreudvikling af program til beregning af udledning fra spredt bebyggelse”. Opgaven indebærer videreudvikling af en løsning udviklet i ESRIs ModelBuilder-miljø. Kontaktperson: Bo Overgaard Telefon: 91326940 Email: bo@septima.dk Hjemmeside: septima.dk

18

G E OFOR U M • A PR IL 2 0 1 7

Værktøjet aktiveres som tema-aktion, og idet toolet starter op, så læser den data og konfigurerer sig selv i forhold til data og tidsserier. Når værktøjets dialog vises, så har det indlæst de til rådighed værende serier fra metadata. Værktøjet gør det muligt, afhængigt af sin statistik, at arbejde med absolutte eller relative tal. Når analysens parametre er valgt, kan der udvælges en eller to features, der bliver highlightet i kortet. Samtidigt hentes den pågældende variabel for de to valgte distrikter, og der dannes en resultatgraf, der viser en sammenligning. Det er muligt løbende at skifte distrikterne ud, hvorefter grafen genberegnes. Kontaktperson: Ole Urup Mogensen Telefon: 53721065 Email: Oleurup.mogensen@sweco.dk Hjemmeside: http://www.sweco.dk/vi-tilbyder/it-til-by-og-land/


DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO OG GADEFOTO 2016 COWI udbygger fotodokumentationen af Danmark og fotograferer i 2016 hele landet, både fra luften og fra gadeniveau. Vi leverer dermed et aktuelt og historisk detaljeret øjebliksbillede af Danmark, der giver det optimale grundlag for planlægning og projektering og sikrer grundlaget for hurtig og effektiv sagsbehandling. Danmarks Digitale Ortofoto 2016 er et detaljeret sommerortofoto i 12½ cm opløsning over landområder samt fjorde og kystnære område. DDO® 2016 leveres i traditionel farveudgave (RGB) og i farveinfrarød udgave (CIR). Danmarks Digitale Gadefoto 2016 er en landsdækkende billedsamling med mere end 15 mio. 360° panoramabilleder, der optaget fra i alt 102.000 km vejstrækning med et billede for hver 7 m.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.


Geodataprisen 2017 De nominerede til Geodataprisen 2017 er Juryprisen: - VVM-analyse forbedrer dialogen - Buskortberegneren giver bedre borgerservice - Visuel ledelsesinformation på Fyn Specialprisen: - RKSK-KORTET – BLIV KLOG PÅ DIN KOMMUNE - HVOR SKAL KOMMUNERNE PLACERE FLYGTNINGE? - HVEM KAN NÅ MIN BUTIK PÅ 30 MINUTTER? Vinderne bliver kåret i København den 6. april 2017 ved et brag af en kåringsfest. Skynd dig, der er stadig få pladser tilbage. Tilmeld dig her: http://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer/geodataprisen-2017/ Vi glæder os til at fejre de gode idéer sammen!

Profile for Geoforum

Geoforum 183 - April  

Geoforum 183 - April  

Profile for geoforum5